Read Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 49, Broj 1-2 text version

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 49, Broj 1-2

PUBLIKACIJE VETERINARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU "VETERINARIA" Vol. 49, Broj 1-2

ÈASOPIS VETERINARIA

Vol 49 Broj 1-2/00

SADRZAJ - CONTEST U povodu imenovanja odgovornog urednika i nove redakcijske strukture èasopisa Veterinaria AKTUELNE TEME - ACTUAL PAPERS Milanoviæ A. Goveða spongiformna encefalopatija (BSE) - Veterinarski, javnozdravstveni i gospodarstveni problem Bovine spongiform encephalophaty (BSE) - The Veterinary, Public Health and Economy Problem Hadzoviæ S. Signal-prenosni putevi i njihova modulacija lijekovima Signal-transduction pathways and their modulation by drugs ORIGINALNI RADOVI - ORIGINAL PAPERS Paprikiæ N. Ispitivanje rasirenosti infekcije virusom infektivne anemije konja na sirem podruèju sjeveroistoène Bosne Investigation of the incidence rate of infectious anemia caused by virus in horses on the broader area of North-Eastern Bosnia Muminoviæ M., Hadzoviæ S., Abdagiæ Indira, Smajloviæ A. Efekat serotonina na izoliranu glatku muskulaturu rumena goveda The effect of serotonin on the isolated smooth muscles of the bovine rumen Goletiæ T., Satroviæ E., Kustura Aida, Prasoviæ S., Besiroviæ H., Residbegoviæ Emina, Nogiæ Ermina Histomonijaza kod jedinki roditeljskog jata Lohmann Brown provenijence Histomoniasis in the parent flock birds of Lohmann Brown provenience 1

3

19

VETERINARIA ZBORNIK RADOVA IZ OBLASTI ANIMALNE PROIZVODNJE PERIODICAL ON THE ANIMAL PRODUCTION Izdavaè: Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Udruzenja veterinara i veterinarskih tehnièara BiH Odgovorni urednik: Gagiæ Abdulah

51

65

79

Izvrsni urednik: Tahiroviæ Nijaz Redakcioni Kolegij: Alibegoviæ-Zeèiæ Fahira, Èakovica Faruk, Gagiæ Abdulah, Kadiæ Muhamed, Muminoviæ

file:///C|/Documents%20and%20Settings/izmir/Desktop/BACKUP_weba%202008/veterinaria/v49_1_2_00.shtml (1 of 4)30.12.2008 9:28:03

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 49, Broj 1-2

Tahiroviæ Vildana, Pobriæ Hazima, Arnautoviæ I., Avdiæ R. Neke karakteristike kornjaèa sa posebnim osvrtom na Testudo Hermani (Hermanova kornjaèa) Some characteristics of the turtles, with special regard to Testudo Hermani (Herman's turtle) Ozegoviæ L., Zahiroviæ A., Adiloviæ E., Æutuk R., Filipoviæ Selma, Halilbasiæ A. Nasa iskustva u eradikaciji trihofitije goveda - vakcinacija Our experience in erradication of bovine Trichophytiosis by vaccination Muminoviæ M., Veliæ R., Hadzoviæ S., Abdagiæ Indira, Kotle Z. Porijeklo spontanih kontrakcija glatke muskulature crijeva svinja Spontaneous contractions of the smooth muscle of swine intestines Residbegoviæ Emina, Gagiæ A., Kavazoviæ Aida Osjetljivost izolata E. Coli iz piliæa prema hemioterapeuticima Sensitivity to chemiotherapeutics of E. Coli isolates from chickens Residbegoviæ Emina, Gagiæ A., Kavazoviæ Aida, Kustura Aida, Alibegoviæ-Zeèiæ Fahira Kolonizacija probavnog i respiratornog trakta piliæa E. Coli u podnom sistemu smjestaja E. Coli colonization of digestive and respiratory tract in chickens housed in the floor system of keeping STRUÈNI RADOVI - PROFESSIONAL PAPERS Veliæ R., Bajroviæ T., Arapoviæ Lejla, Dukiæ Behija, Rukavina Lj. Seroprevelenca Q-groznice kod prezivara na sirem podruèju Bosne i Hercegovine tokom 2000. godine Seroprevalence of Q-fever in ruminants in the area of BosniaHerzegovina in the year 2000 Residbegoviæ Emina, Kavazoviæ Aida, Gagiæ A. Nalaz bakterija iz roda Staphylococcus u karantenskom materijalu u periodu 1982-1988. u Bosni i Hecegovini Findings of bacteria of Staphylococcus genus in the animals kept in quarantine over the years 1982-1988 in Bosnia-Herzegovina Ozegoviæ L., Babiæ Mirela, Adiloviæ E., Zahiroviæ A. Zoofilni dermatofiti kao uzroènici dermatomikoza zivotinja i ljudi Zoophylic dermatophytes as the aethiological agents of dermatomycoses in animals and humans

91

Mehmed, Pasiæ Semso, Saraèeviæ Lejla, Tahiroviæ Nijaz - svi Veterinarski fakultet, Sarajevo, Andrijaniæ Milan, Veterinarski zavod, Mostar, Boguèanin Hamid, Poljoprivredni fakultet, Sarajevo, Ferizbegoviæ Jasmin, Veterinarska stanica,Tuzla, Sariæ Milenko, Veterinarski institut, Banja Luka, Telaloviæ Amir, Kantonalna veterinarska inspekcija, Bihaæ Ureðivaèki savjet: Arnautoviæ Ibrahim, Dzuviæ Abdulah, Hadziomeroviæ Zijad, Hadzoviæ Safet, Hamamdziæ Muhidin, Lokvanèiæ Hamdo, Milanoviæ Ante, Muteveliæ Ahmed, Nevjestiæ Ante, Ozegoviæ Ladislav, Rukavina Ljubomir, Taliæ Alija - svi Veterinarski fakultet, Sarajevo, Likar Rade, Veterinarska stanica, Bosanski Novi, Omanoviæ Hilmo, Cazin, Selak Vjekoslav, Poljoprivredni fakultet, Sarajevo Lektori: Hrnjeviæ Subhija, prof. za bosanski jezik Murga Bahrija, prof. za engleski jezik Vol. 49, Broj 1-2, Str. 1-242 Sarajevo, 2000. Stampa: Grafièki atelje "Largo" - Sarajevo

107

115

123

129

137

147

153

file:///C|/Documents%20and%20Settings/izmir/Desktop/BACKUP_weba%202008/veterinaria/v49_1_2_00.shtml (2 of 4)30.12.2008 9:28:03

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 49, Broj 1-2

Kustura Aida, Gagiæ A., Residbegoviæ Emina, Kavazoviæ Aida, Mulamekiæ N. Efekat zeolita na utrosak vode kod nesilica The effect of zeolite on the water consumption by laying hens Prasoviæ S., Satroviæ E., Besiroviæ H. Maligni mezoteliom kod goveda Malignant mesothelioma in cattle Ibroviæ M., Æutuk R., Kunovac S., Mrkuliæ M. Osvrt na introdukciju muflona u lovista juzne Hercegovine A historical perspective on the introduction of mouflons into the hunting areas of South Herzegovina IZ PRAKSE - ZA PRAKSU Hadzoviæ S. Kako normalizirati poremeæenu mikropopulaciju u probavnom sistemu How to return to normalcy a disturbed micropopulation in the alimentary system Gagiæ A. Zoohigijenski aspekti borbe protiv BSE, slinavke i sapa, bruceloze i Qgroznice Zoo-hygienic aspects of the fight against BSE, Foot-and-mouth disease, Brucellosis and Q-fever Gagiæ A., Alibegoviæ-Zeèiæ Fahira Zdravstveni aspekti koristenja animalnih komponenti u industrijskoj stoènoj hrani Health aspects of utilization of animal components in industrial feeds Rifatbegoviæ M., Veliæ R. Znaèaj pravilnog uzimanja i transporta uzoraka za mikrobiolosku dijagnostiku The importance of proper collecting and transport of samples for microbiologic diagnostics Hadzoviæ S. "Lekovi" lijekovi za upotrebu u veterinarstvu registrirani u F BiH Novo trgovaèko drustvo "Veterina" d.o.o. u proizvodnji veterinarskih lijekova Ispravke

161

171

179

189

197

211

217

225

239 242

file:///C|/Documents%20and%20Settings/izmir/Desktop/BACKUP_weba%202008/veterinaria/v49_1_2_00.shtml (3 of 4)30.12.2008 9:28:03

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 49, Broj 1-2

file:///C|/Documents%20and%20Settings/izmir/Desktop/BACKUP_weba%202008/veterinaria/v49_1_2_00.shtml (4 of 4)30.12.2008 9:28:03

Govea spongiformna encefalopatija (BSE) -Veterinarski, javnozdravstveni i gospodarstveni problemMilanovi A.

Kratak sadrzaj - Govea spongiformna encefalopatija (BSE) - "bolest ludih krava" prvi puta je prepoznata i dijagnosticirana u Engleskoj 1985/86. g. Do kraja 2000.g u Engleskoj i u drugim zemljama ukupno je prijavljeno cca 182.000 slucajeva. BSE se pretezno javlja u stadima mlijecnih krava, a dovodi se u vezu sa hranidbom mesno-kostanim brasnom koje je pripremljeno izmjenjenim tehnoloskim postupkom od leseva ovaca uginulih od grebeza (scrapie). Nije dokazan horizontalni, a postoji mogunost vertikalnog prijenosa. Bolest spada u skupinu transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE) koje se javljaju kod razlicitih domaih i divljih zivotinja i covjeka. Uzrokuju ih nekonvencionalni veoma rezistentni uzrocnici - prioni (proteinaceus infectious particles - bjelancevinaste infektivne cestice), koji dovode do degenerativnih promjena u mozgu. Inkubacija traje 3-5 i vise godina, a bolest zahvata centralni nervni sistem. Manifestira se, pored ostalog u promjenama u ponasanju, a krajnji ishod je smrt. Objektivna dijagnoza postavlja se patohistoloskom pretragom mozga, zadnjeg dijela medule ili vratnog dijela kicmene mozdine (mikrocisticna vakuolacija i neprirodni fibrili), a u novije vrijeme razrauju se brzi testovi. U posljednje vrijeme BSE je najznacajniji problem veterinarske struke, a uz to je i veliki javnozdravstveni i gospodarstveni problem, koji ima velike direktne i indirektne ekonomske stete, koje se godisnje cijene na nekoliko desetina milijardi dolara. U rjesavanju tog problema ukljucene su brojne drzavne i meudrzavne organizacije i institucije (laboratorije, instituti, fakulteti, centri, ministarstva, komiteti, OIE u Parizu, WHO i dr.) koje kroz strucne i zanstvene projekte i brojne (nekoliko stotina) pravilnike, naredbe, direktive, smjernice, preporuke i dr. nastoje da rijese aktuelni problem BSE u svijetu.

Bovine spongiform encephalopathy (BSE) - The Veterinary, Public Health and Economy Problem Milanovic A.

Summary - Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) - "the mad cow disease" was first recognized and diagnosed in England in the year 1985/86. Until the end of the year 2000 in England and some other countries 182,000 cases were reported. BSE outbreaks occur in the dairy herds, and are associated with bone-meal feeds prepared by adapted technology methods using carcases of sheep, death of which was caused by scrapie. Horizontal transmission of the disease has not been proved, while the vertical passing is considered possible. The disease belongs to the group of transmissible spongiform encelopathies (TSE) affecting various species of domestic and wild animals, and humans. They are caused by non-conventional highly resistant causative agents: prions (proteinaceus infectious particles) leading to degenerative changes in the brain. Incubation lasts 3 to 5 and more days, and the disease affects the central nervous system. It is manifested, besides other signs, by changes in behaviour, and it is terminal. An objective diagnosis is made by pathohistological examination of brain, the posterior part of the medulla or the neck part of the spinal chord (microcystic vacuolation and unnatural fibrils). In the recent time quick tests are developed. As of late, BSE is the most important problem of veterinary profession, representing at the same time a major public health and economy problem causing huge direct and indirect economic damages, estimated to reach annually tens of billions of dollars. In trying to solve the problem involved are many national and inter-state agencies and institutions (laboratories, institutes, faculties, centers, ministries, comittees, OIE in Paris, WHO, etc.) committed to finding the way through professional and research projects and (several hundred) regulations, decrees, directives, guidelines, recommendations, etc. to resolve the current BSE problem accross the world.

Signal-prenosni putevi i njihova modulacija lijekovima Hadzovi S.

Kratak sadrzaj - Signal-prenosni putevi su fizioloski putevi (sistemi) u organizmu koji svoju funkciju pocinju onog momenta kada se neki ligand (neurotransmitor, hormon, autakoid) veze za receptor lociran u elijskoj membrani, a zavrsavaju na efektornoj eliji ili preciznije na efektornom proteinu u obliku ispoljavanja efekta (kontrakcije poprecnoprugaste, srcane, glatkomisine elije ili pojacanim ili smanjenim lucenjem zljezdanih elija i sl.). U tim, cesto slozenim i kompliciranim, putevima ucestvuje vei ili manji broj cinilaca (faktora) odgovornih za njihovo normalno funkcioniranje. U svrhu upoznavanja cesto komliciranih procesa koji se odvijaju od momenta nastanka ligand-receptor kompleksa do ispoljavanja efekta, u radu su prvo opisani svi mogui "ucesnici" u tim procesima (receptori, neurotransmitori i neurotransmisija, ligandi /prvostepeni glasnici/, G-proteini, drugostepeni /drugi/ glasnici, protein kinaze i protein fosfataze), a zatim redom cjelovitost poznatih signal-prenosnih puteva, da bi na kraju bilo govora o mogunosti modulacije (korekcije) njihove (poremeene) funkcije aplikacijom lijekova u cilju terapije bolesnih stanja nastalih (izazvanih) upravo njihovom poremeenom funkcijom.

Signal-transduction pathwaysand their modulation by drugs Hadzovic S.

Summary - Signal-transduction pathways are physiological pathways (system) in an organism, which start to function at the moment when a ligand (neurotransmitter, hormone, autacoid) is bound to the receptor located in the cell membrane, and end on the effector cell, or more precisely: on effector protein, in the form of manifesting the effect (contraction of striated, heart, smooth muscle cells, either increase or decrease of glandular secretion, etc.). In these, often complex and complicated, pathways a smaller or larger number of factors, responsible for their functioning, take part. For the purpose of understanding these processes which are developing from the moment of the emergence of the ligand-receptor complex to the manifestation of the effect, in the first part of the present paper there is a description of all "participants" in these processes (receptors, neurotransmitters and neutotransmission, legend /first messengers/, G-proteins, second messengers, protein kinaze and protein phosphataze), and then follows a methodical presentation of the known signal-transduction pathways in their entirety, ending with a discussion on the possibility of modulation (correction) of their disturbed function by applying drugs for the therapy of unhealthy conditions caused by exactly this disturbed function.

Ispitivanje rasirenosti infekcije virusom infektivne anemije konja na sirem podrucju sjeveroistocne Bosne (Izvod iz magistarskog rada) Papriki N.

Kratak sadrzaj - Infektivna anemija konja i druge zarazne bolesti kopitara, odreene zakonom, dosta su cesto utvrivane na epizootioloskom podrucju Bosne i Hercegovine. Prisustvo infektivne anemije konja konstantno je evidentirano posljednih 20 godina. Kako stanje i kretanje ove zarazne bolesti nije praeno u ratnim i poratnim godinama na epizootioloskom podrucju Federacije Bosne i Hercegovine, istaknuta je potreba utvrivanja stvarnog stanja prisustva i rasirenosti infekcije na relativno velikom, sirem podrucju sjeveroistocne Bosne. Epizootioloska i seroloska istrazivanja vrsena su 1997., 1998. i 1999.godine na podrucju 22 opine sireg podrucja sjeveroistocne Bosne, kao i na kontrolnom podrucju 4 opine ostalog dijela Bosne i Hercegovine. Epizootioloski su analizirane geografske, klimatske i druge karakteristike istrazivanog podrucja, stanje konjarstva u regionu i stanje infektivne anemije konja u Bosni i Hercegovini do1992.godine. Seroloski su ispitani krvni serumi 906 konja, od cega 57,40% uzoraka potice sa uzeg podrucja sjeveroistocne Bosne, 32,45% sa susjednog podrucja i 10,15% sa ostalih podrucja. U toku seroloskih ispitivanja koristena je propisana, prema standardima O.I.E. odreena dijagnosticka tehnika IAK tj. AGID test. Utvreno je 3,31% pozitivnih reaktora i to 3,85% na uzem podrucju sjeveroistocne Bosne, a 3,40% na podrucju susjednih opina. Dobijeni rezultati su od znacajnog naucnog i prakticnog interesa, posebno u odnosu na lociranje zaraze, puteve prenosenja virusa, oblika pojavljivanja bolesti i mjera za otkrivanje i suzbijanje infekcije u Bosni i Hercegovini.

Investigation of the incidence rate of infectious anemia caused by virus in horses on the broader area of North-Eastern Bosnia (Excerpt from the Thesis for M.Sc.Degree) Paprikic N.

Summary - Infectious anemia in horses and other infectious diseases in hoofed animals, as defined in the Regulations, have been quite often detected on the area of Bosnia-Herzegovina. All over the course of the last 20 years infectious anemia has been constantly reported. The lack of information on this infectious disease, due to the war and the years in the aftermath of it, is evident and the necessary steps have to be undertaken to ascertain the present state regarding this disease on a large area of the NorthEastern Bosnia. In the years of 1997, 1998 and 1999 epizootiologic and serologic research was carried out in 22 communities in the North-Eastern Bosnia, and in the 4 communities in the other parts of Bosnia-Herzegovina. Epizootiologic study involved geographic, climatic and other features of the area under investigation, horse husbandry in the region, and data sources of infectious anemia until the year 1992. Serologic tests were made from 906 horses, of which 57.40% samples were from the narrower area of the North-Eastern Bosnia, 32.45% from the neighbouring area and 10.15% from other areas. Serologic tests were performed in accordance with the standards of O.I.E.; the diagnostic technique IAk, ie AGID test was used. Positive reactors were 3.31%; in the narrower area of the North-Eastern Bosnia: 3.85%, and in the neighbouring communities: 3.40%. The obtained results are considered to be both of scientific and practical significance, especially with regard to the sources of infection, routes of transmission of the virus and the control of the infection in Bosnia-Herzegovina.

Efekat serotonina na izoliranu glatku muskulaturu rumena goveda Muminovi M., Hadzovi S., Abdagi Indira, Smajlovi A.

Kratak sadrzaj - Serotonin (5-HT) je jedan od autakoida (tkivnih hormona) koji se normalno nalazi i stvara u organizmu. Ovaj biogeni amin regulira neke centralne (san, tjelesnu temperaturu, senzorne percepcije, apetit i dr.) i periferne (motilitet krvnih sudova, probavnih organa i dr.) funkcije preko vise tipova specificnih serotonergicnih (5-HT) receptora. Posto postoje samo djelomicni podaci o djelovanju serotonina in vitro na glatku muskulaturu rumena goveda, smatrali smo interesantnim provjeriti efekat samog serotonina i serotonina u prisustvu metizergida (blokator 5-HT1, 5-HT2A i 5-HT2C receptora) na glatku muskulaturu rumena goveda i tako potvrditi eventualno prisustvo 5-HT1, 5-HT2A i/ili 5-HT2C receptora. Ispitivanje je vrseno na izoliranim glatkim misiima cirkularnog i longitudinalnog sloja glatke muskulature dorzalne i ventralne vree rumena goveda (strip 3-4 mm x 2 cm). Misini strip je postavljen u kupatilo za izolirane organe, a izazvane kontrakcije su registrovane na dva jednokanalna pisaca izometrijskim transdjuserima. Nakon provjere vitalnosti misinog stripa dodavanjem acetilholina, u kupatilo za izolirane organe je dodavan serotonin u koncentracijama od 10-7 do 10-3. Kao antagonist koristen je metizergid u koncentracijama od 10-7 do 10-5, koji je dodavan u kupatilo 34 minute prije serotonina. Na osnovu dobijenih rezultata moze se zakljuciti da je serotonin jedna od efikasnijih supstancija na glatku muskulaturu rumena goveda, ciji se efekat ispoljavao u vidu kontrakcije. Ovaj efekat je uspjesno antagonizirao metizergid, sto govori da su u ovoj muskulaturi zastupljeni 5-HT2A i/ili 5HT2C i 5-HT1 receptori.

The effect of serotonin on the isolated smooth muscles of the bovine rumen Muminovic M., Hadzovic S., Abdagic Indira, Smajlovic A.

Summary - Serotonin (5-HT) is one of autacoids (tissue hormones) normally found and formed in an organism. This biogenic amin regulates some central (sleep, body temperature, sensory perceptions, etc.) and peripherial (motility of blood vessels, digestive organs, etc.) functions through several types of specific serotonergic (5-HT) receptors. Since only partial informations on the action of serotonin in vitro on the smooth muscles of bovine rumen are available, we considered it could be interesting to test the effect of serotonin alone, and serotonin in the presence of methysergide (antogonist of the 5-HT1, 5-HT2A, and 5-HT2C receptors) on the smooth muscles of bovine rumen, and in this way confirm possible presence of 5-HT1, 5-HT2A, and/or 5-HT2C receptors. The testing was performed on the isolated smooth muscles of circular and longitudinal layer of smooth muscles of dorsal and ventral sac of bovine rumen (strip 3-4 mm x 2 cm). The muscle strip was placed into the bath for isolated organs, and the induced contractions were registered on the two single-channel printers by isometric transducers. After the vitality of the muscle strip had been evaluated by adding acetylcholine, serotonin in concentrations of 10-7 to 10-3 was added to the bath for isolated organs. Methysergide, as antagonist, in concentrations of 10-7 to 10-5 was added to the bath 3-4 minutes before serotonin. On the basis of the obtained results it can be concluded that serotonin is one of the more effective substances on the smooth muscles of bovine rumen, expressed through contractions. This effect successfully antagonized methysergide, which is an indicator that in this musculature receptors 5HT1, 5-HT2A and 5-HT2C are present.

Histomonijaza kod jedinki roditeljskog jata Lohmann Brown provenijence Goleti T., Satrovi E., Kustura Aida, Prasovi S., Besirovi H., Residbegovi Emina, Nogi Ermina

Kratak sadrzaj - Opisana je pojava Histomonijaze na jednoj farmi u BiH kod jedinki roditeljskog jata provenijencije Lohmann Brown. Izbijanje bolesti, njen tok i karakteristike pratili smo kroz period od 19 nedjelja. U navedenom periodu patoanatomski je ukupno obraena 171 jedinka. Od tog broja kod njih 103 (60,2 %), utvrdili smo markantne promjene karakteristicne za ovu bolest. Osim patoanatomski, razlicitim dijagnostickim metodama je ukupno pretrazeno 26 leseva razlicite dobi kod uginua. Patoanatomski dijagnosticirana bolest Histomonijaza potvrena je patohistoloski, nalazom trofozoita histomonasa u isjeccima tkiva jetre. Time smo dokazali da se bolest kod kokoski moze javiti i u dobi preko 6 mjeseci. Obzirom na prvi dokaz Histomonijaze kod kokoski u BiH, detaljno smo opisali patoanatomske i patohistoloske promjene i ukazali na potrebu epizootioloskog prosuivanja njene rasirenosti i znacaja u patologiji intenzivno drzane peradi kod nas.

Histomoniasis in the parent flock birds of Lohmann Brown provenience Goletic T., Satrovic E., Kustura Aida, Prasovic S., Besirovic H., Residbegovic Emina, Nogic Ermina

Summary - The paper is a report on an outbrake of Histomoniasis on a farm in Bosnia-Herzegovina in Lohmann Brown parent flock. The incidence of the disease, its progress and the characteristics of it were observed over the period of 19 weeks. During that period patho-anatomic examination of 171 birds was conducted. Out of that number, in 103 (60.2%) animals marked changes characteristic for the disease were discovered. The bodies of 26 birds that died at various age were, besides patho-anatomic examination, subjected to diagnostic examination by a number of methods. The Histomoniasis disease, by examining anatomy pathology was confirmed by patho-histologic analysis, which produced finding of Histomonas Trophozite in the excisions of the liver tissue. This has been the proof that hens aged over six months can be affected by the disease. Having in view that it was the first time that the disease was diagnosed in hens in BosniaHerzegovina, the report is provided with a detailed description of pathoanatomic and patho-histologic changes caused by it. The importance of epizootiological studies related to the incidence rate of the disease in intensive poultry farming in this country is stressed, as well.

Neke karakteristike kornjaca sa posebnim osvrtom na Testudo Hermani (Hermanova kornjaca) Tahirovi Vildana, Pobri Hazima, Arnautovi I., Avdi R.

Kratak sadrzaj - U raspolozivoj literaturi o anatomiji, fiziologiji, patologiji, a posebno terapiji, te drzanju i ishrani kornjaca nema dovoljno informacija. U radu su izlozeni pojedini sustavi zivotinje (kostur, respiratorni sustav, dio kardiovaskularnog, probavni i urogenitalni sustav, te cula).Osim toga, navedena je sistematizacija kornjaca, njihova geografska rasprostranjenost, nacin ishrane kao i optimalni uslovi drzanja u zatvorenom prostoru

Some characteristics of the turtles,with special regard to Testudo Hermani (Herman's turtle) Tahirovic Vildana, Pobric Hazima, Arnautovic I., Avdic R.

Summary - In the available literature there is not enough information about Anatomy, Physiology, Pathology and the Therapy, in particular, of these animals. The informations about Husbandry, Nutrition and Feeding are very poor, too. Some parts of the turtles body (skeletal, respiratory, part of circulatory, digestive, reproductive, urinary and sensory systems) were studied. Moreover, a practical guide for feeding and housing in captivity, geographical presence and systematic division are given.

Nasa iskustva u eradikaciji trihofitije goveda - vakcinacija Ozegovi L., Zahirovi A., Adilovi E., utuk R., Filipovi Selma, Halilbasi A.

Kratak sadrzaj - Vakcinacijom oboljele i eksponirane teladi na jednoj farmi goveda, na kojoj trihofitija goveda traje ve 5 godina, uspjesno je izlijecena skupina oboljele teladi u roku od 15-30 dana i uspjesno zastiena od zarazavanja druga skupina teladi koja je kohabitirala sa bolesnom teladi. Kontrolne zivotinje, koje su bile oboljele, nisu pokazale nikakva odstupanja od normalnog toka bolesti.

Our experience in erradication of bovine Trichophytiosis by vaccination Ozegovic L., Zahirovic A., Adilovic E., Cutuk R., Filipovic Selma, Halilbasic A.

Summary - By vaccination of affected and exposed calves on a farm where trichophytiosis has been present for 5 years (ever since the imported cattle arrived) a group of affected calves has been successfully cured in a time period of 15 to 30 days, while another group of animals, that cohabitated with those affected, has been effectively protected from infection. The control animals did not show any change in regular course of trichophytiosis.

Porijeklo spontanih kontrakcija glatke muskulature crijeva svinja Muminovi M., Veli R., Hadzovi S., Abdagi Indira, Kotle Z.

Kratak sadrzaj - Prilikom in vitro ispitivanja djelovanja nekih supstancija na izolirani strip glatke muskulature razlicitih dijelova crijeva svinja, cesto se (u oko 10% slucajeva) u fazi adaptacije stripa u posudi za izolirane organe desava da izolirani misi ispoljava spontane kontrakcije bez ikakve vanjske stimulacije. Ovi stripovi se ne mogu koristiti za eksperimente u kojima se ispituje odgovor izoliranog misia (kontrakcija, relaksacija) na dodate supstancije, jer ga spontane kontrakcije zasjenjuju. Stoga je bilo interesantno ustanoviti koja je od fizioloskih supstancija, koje ucestvuju u regulaciji motiliteta crijeva, odgovorna za nastanak spontanih kontrakcija, a time i mogunost njihovog blokiranja. Ispitivanja su vrsena na izoliranom longitudinalnom sloju glatke muskulature ileuma svinja (strip 3-4 mm x 2 cm), smjestenog u kupatilo za izolirane organe sa Krebsovom otopinom, a eventualne spontane kontrakcije su registrirane na jednokanalnom pisacu sa izometrijskim transdjuserom. U slucajevima kad su registrovane spontane kontrakcije, u kupatilo su dodavani odvojeno u odreenim vremenskim intervalima antagonisti acetilholina, histamina, serotonina i prostaglandina, u cilju blokiranja spontanih kontrakcija. Dobiveni rezultati govore da su spontane kontrakcije blokirane u najveem broju slucajeva (91,66%) mepiraminom (antagonista H1), na osnovu cega se moze zakljuciti da su one posljedica djelovanja histamina i da su samo u manjem broju slucajeva spontane kontrakcije rezultat djelovanja serotonina ili acetilholina.

Spontaneous contractions of the smooth muscle of swine intestines Muminovic M., Velic R., Hadzovic S., Abdagic Indira, Kotle Z.

Summary - The in vitro study of the effect of certain substances on the isolated strip of smooth muscles from different parts of swine intestines revealed that quite often (in about 10% cases) during the strip adaptation in the bath for isolated organs, an isolated muscle displays spontaneous contractions without any external stimulation. These strips are not suitable for experiments with testing the response of the isolated muscle (contractions, relaxation) to added substances, as it is overshadowed by spontaneous contractions. It appeared worth while to try to establish which of the physiologic substances, taking part in the intestines motility regulation, are responsible for the occurrence of spontaneous contractions, and at the same time to assess the possibility of blocking them. Investigation was performed on isolated longitudinal layer of smooth muscles of swine ileum (strip 3-4 cm x 2 cm) placed in the bath for isolated organs with Krebs' solution. Spontaneous contractions were recorded on one channel printer by isometric transducer. At the moments when spontaneous contractions were recorded, in order to block them, antagonists of acetycholine, histamine and some prostaglandins were separately added to the bath. The obtained results indicate that spontaneous contractions were blocked in the majority of cases (91.66%) by mepyramine (H1 antagonist), which can be the basis for drawing a conclusion that they are the result of action of histamine, and that only in a smaller number of cases spontanious

Osjetljivost izolata E.Ccoli iz pilia prema hemioterapeuticima Residbegovi Emina, Gagi A., Kavazovi Aida

Kratak sadrzaj - Autori su testirali osjetljivost 165 izolata E.coli, izoliranih iz pilia, prema 14 razlicitih hemioterapeutika i to: linco-spectin (100 mcg); nalidinska kiselina (30 mcg); amuril (15 IJ); cefalosporin (30 IJ); trimetoprim (5 mcg); karbencilin (100 mcg); cefotaxim (30 mcg); eritromicin (15i.j.); amikacin (30 mcg); gentamicin (30 IJ); furazolidon (100 mcg); flumequin (30 mcg); sulfonamid (200 mcg); ampivet (30 mcg). Svi testirani izolati bili su multirezistentni na najmanje dva, a najvise na 14 preparata. Veu osjetljivost su pokazivali prema: linco-spectinu 91%; flumequinu 65% i gentamicinu 53%, dok su neosjetljivi bili na polusintetske penciline, sulfonamide i trimetoprim. Niti jedan antimikrobni preparat nije bio 100% efikasan protiv izoliranih sojeva E.coli, sto predstavlja poseban problem u terapiji oboljenja uzrokovanih patogenim sojevima E.coli. Antimikrobna sredstva bi trebalo koristiti iskljucivo u terapijski indiciranim slucajevima uz prethodno utvrivanje njihove djelotvornosti testom rezistencije. U nutritivne i preventivne svrhe treba koristiti iskljucivo probiotski tretman.

Sensitivity to chemiotherapeutics of E. Coli isolates from chickens Residbegovic Emina, Gagic A., Kavazovic Aida

Summary - The authors tested the sensitivity of 165 E.coli isolates from chickens to 14 chemiotherapeutics: linco-spectin (100 mcg), nalidin acid (30 mcg), amuril (15 IJ), cephalosporin (30 IJ), trimetoprim (5 mcg), karbencilin (100 mcg), cephotaxim (30 mcg), erytromycin (15 IJ), amikacin (30 mcg), gentamicin (30 IJ), furazolidon (100 mcg), flumequine (30 mcg), sulphonamide (200 mcg), ampivet (30 mcg). All the tested isolates were multiresistant, from those resistant to only two substances to those resistant to all 14 substances. Higher sensitivity was shown to: linco-spectin: 91%; flumequin: 65%; and gentamycin: 53%. No sensitivity was displayed to semi-synthetic penicillins, sulphonamides, and trimetoprim. None of the anti-microbial substances was 100% effective against the isolated E.coli isolates, what represents special problem in the therapy of diseases caused by pathogenic strains of E.coli. The antimicrobial substances should be used only when indicated for therapy procedure, in case they have been tested for resistance. For nutritive and preventive purposes only probiotic treatment should be applied.

Kolonizacija probavnog i respirtornog trakta pilia E. Coli u podnom sistemu smjestaja Residbegovi Emina, Gagi A., Kavazovi Aida, Kustura Aida, Alibegovi-Zeci Fahira

Kratak sadrzaj - Kao najucestaliji pratilac u patologiji svih dobnih i proizvodnih kategorija peradi dijagnosticirana je Escherichia coli (E.coli). Obzirom da koli infekcije predstavljaju narocit problem u pilia prvih sedmica zivota, ispitan je stepen kolonizacije probavnog i respiratornog trakta pilia E.coli, u uslovima podnog sistema smjestaja u prvih trideset dana zivota. Kolonizacija probavnog i respiratornog trakta pilia E.coli u podnom sistemu uslijedila je u dobi od 3. i trajala je do 23.dana. Prvi izolat bio je iz traheje i fecesa, sto ukazuje na mogunost istovremene infekcije. Podni sistem smjestaja rizican je za zivotinje, posto direktan kontakt sa steljom olaksava kolonizaciju probavnog i respiratornog trakta pilia. Kavezni nacin smjestaja, higijenski ispravna hrana (peletirana), temeljna sanitacija i bioloski odmor objekta, te iskljucen vertikalni nacin transmisije uzrocnika su preduslovi u prevenciji rane kolonizacije probavnog i respiratornog trakta pilia u prvim danima zivota.

E. Coli colonization of digestive and respiratory tract in chickens housed in the floor system of keeping Residbegovic Emina, Gagic A., Kavazovic Aida, Kustura Aida, Alibegovic-Zecic Fahira

Summary - The pathology in poultry, irrespective of their age and production status, is most frequently associated with Escherihia coli (E. coli). As coli infections in chickens are of a major concern during the first weeks of their life, the paper deals with the study conducted to reveal the rate of colonization of the digestive and respiratory tract of chickens during the first thirty days of their life in the floor system of keeping. Colonization by E. coli started at day 3 and lasted until day 23, and had two pathways. The first isolate was obtained from trachea and from feces, indicating the possibility of simultanious infection. The floor system of keeping bears more risk for E. coli infection of the digestive and respiratory tract in chickens, due to the litter, which is a constant source of infection. Proper housing, hygienically fit feed (pellets), a thorough sanitation and biologic rest of the facility are prerequisites for the prevention of an early colonization of the digestive and respiratory tract in chickens in their early days of life, provided that the vertical pathway of transmission of the causative agent is excluded.

Seroprevelenca Q - groznice kod prezivara na sirem podrucju Bosne i Hercegovine tokom 2000. godine Veli R., Bajrovi T., Arapovi Lejla., Duki Behija., Rukavina Lj.

Kratak sadrzaj - Tokom 2000. godine uz koristenje standardnih laboratorijskih metoda ( ELISA i IFA ) pretrazeno je ukupno 44.213 uzoraka krvnih seruma goveda, ovaca i koza na prisustvo antitijela za C. burnetii. Krv je uzorkovana uglavnom od domaih goveda, sa farmi mlijecnih krava, mlaih plotkinja iz prethodnih uvoza, te od gravidnih junica koje su bile trenutno smjestene u karantinu. Uzorci su poticali iz 61 opine sa sireg podrucja BiH, a pozitivni reaktori su utvreni u 40 opina Federacije i 4 opine RS. Ovce i koze od kojih su uzeti uzorci bile su razlicitog zdravstvenog i reproduktivnog statusa, cak i sa eksplozijama pobacaja. Najvei broj, oko 32. 000 uzoraka, obraen je tokom maja i juna u saradnji sa strucnjacima CDC iz Atlante. Priblizno jednak broj ispitanih uzoraka krvnih seruma goveda i ovaca (22.120 i 20.990 ) rezultirao je slicnim procentualnim vrijednostima ( 2,21 % i 1,90 % ) broja seropozitivnih zivotinja. Obzirom na daleko manji broj ispitanih koza (1.103 ) i procenat seropozitivnih (0,27 % ) nije realno poreenje ovih vrijednosti i onih dobijenih kod druge dvije zivotinjske vrste. Rezultati su pokazali da je tehnika IFA specificnija, a ELISA test osjetljiviji u dijagnostici ove bolesti.

Seroprevalence of Q-fever in ruminants in the area of BosniaHerzegovina in the year 2000 Velic R., Bajrovic T., Arapovic Lejla., Dukic Behija., Rukavina Lj.

Summary - During the year 2000, a total of 44,213 bovine, sheep and goat blood sera was examined for antibodies to C. burnetii, using standard laboratory methods (ELISA and IFA). The samples were for the most part collected from domestic cattle from dairy farms, from younger breeding cows originating from earlier importation, kept in quarantine at the time. Collecting of samples covered 61 communities in Bosnia-Herzegovina. Positive reactors were determined for 40 communities in the Federation and 4 communities in RS of Bosnia-Herzegovina. The sheep and goats from which samples were taken were in different health and reproductive status; even an explosion of abortions occured. Most of the samples: about 32,000 of them, were processed during the months of May and June, in cooperation with the professionals from CDC, Atlanta. Similar number of the tested samples of blood sera from cattle and sheep (22,120 and 20,990 respectively) was expressed in similar percentages (2.21% and 1.90% respect.) of seropositive animals. As the number of examined goats (1,103) and the percentage of them found positive is much smaller (0.27%), it is not appropriate to compare these with the results obtained for the other two animal species. The results have shown that IFA technique is more specific, while ELISA test is a more viable technique for the diagnosticsof this disease.

Nalaz bakterija iz roda Staphylococcus u karantenskom materijalu u periodu 1982-1988. u Bosni i Hercegovini Residbegovi Emina, Kavazovi Aida, Gagi A.

Kratak sadrzaj - Intenzivna proizvodnja jaja i mesa peradi karakterizira se novim okolnostima u pogledu zdravstvenog stanja jedinki. Oboljenja su etioloski uglavnom mulitikauzalnog karaktera i u strucnoj terminologiji oznacena su kao "sindromi". Kod teskih hibrida peradi "sindrom bolesnih nogu" zauzima znacajno mjesto. U etiologiji ovog sindroma stafilokoke imaju vaznu ulogu. U akutnim i hronicnim slucajevima pomenutog sindroma promjene su, uglavnom, lokalizovane na zglobovima i tetivama nogu i krila, dok su perakutni slucajevi uglavnom povezani sa sepsom. Osim smetnji u kretanju, stafilokokne infekcije dovode do poveanog mortaliteta, slabijeg prirasta, neujednacenog rasta, i sto je najbitnije, transmisije uzrocnika preko rasplodnih jaja na jednodnevne pilie. Cilj istrazivanja bio je da se u periodu od sedam godina ispita prisustvo stafilokoka, u importovanom repromaterijalu jedinki lahkih i teskih provenijencija peradi, uginulih u transportu i u prvih 21 dan zivota. Od ukupno10.783 bakterioloski pretrazena uzorka suspektnog dijagnostickog materijala stafilokoke su izolirane u 74,36% slucajeva. Kod teskih hibrida bile su zastupljene u 87,29%, a kod lahkih u 58,10% slucajeva.

Findings of bacteria of Staphylococcus genus in the animals kept in quarantine over the years 1982-1988 in BosniaHerzegovina Residbegovic Emina, Kavazovic Aida, Gagic A.

Summary - The health status of poultry in intensive production of eggs and meat in the recent time has acquired some specific features. The diseases are mainly of multicausal character known under the professional name of "syndroms". In heavy hybrids of poultry "the unhealthy legs syndrom" occupies an important place. In ethiology of this syndrom staphylococcus bacteria play a major role. In acute and chronic cases of this syndrom the changes are generally localized on ankles and tendons in legs and wings, while peracute cases are, mainly, associated with sepsis. In addition to impeded movement, staphylococcal infections cause increased mortality, inferior increment, uneven growth and, what is most significant, transmission of the causative agent through breeder eggs to one-day-old chicks. The objective of our investigations was to examine over the seven years the presence of staphylococcus in the imported reproduction light and heavy hybrids that died during transportation in their first 21 days of life. Of the total of 10,783 bacteriologically examined samples from the suspected material, bacteria of Staphylococcus genus were isolated in 74.36% cases. In heavy hybrids they were present in 87.29%, and in light hybrids in 58.10% cases.

Zoofilni dermatofiti kao uzrocnici dermatomikoza zivotinja i ljudi Ozegovi L., Babi Mirela, Adilovi E., Zahirovi A.

Kratak sadrzaj - Prikazan je spektar zoofilnih dermatofita kao uzrocnika oboljenja ljudi i zivotinja, opisana epizootiologija pojedinih dermatofita s obzirom na infekciju ljudi i zivotinja. Posebno je istaknuta visoka frekfencija M.canis koji je postao najcesi uzrocnik oboljenja ljudi u svijetu, kao i relativno visoko ucese T .mentagrophytesa i T.verrucosuma, kao i njihove bioloske nise.

Zoophylic dermatophytes as the aethiological agents of dermatomycoses in animals and humans Ozegovic L., Babic Mirela, Adilovic E., Zahirovic A.

Summary - In the paper presented is a spectrum of zoophylic dermatophytes as the most frequent agents of infections in humans, and described is epizoothiology of individual dermatophytes with respect to infections in humans and animals. Special attention is given to the very high frequency of M.canis, which is currently the most frequent agent of infections accross the world, and a relativly high rate of T.mentagrophytes and T.verrucosum, as well as their biological niches.

Efekat zeolita na utrosak vode kod nesilica Kustura Aida, Gagi A. , Residbegovi Emina, Kavazovi Aida, Mulameki N.

Kratak sadrzaj - U pokusu je ispitivano djelovanje 1% koncentracije zeolita (PET-zel-M) dodavanog u hranu na utrosak vode za pie 18 sedmica starih pilenki. Prije pocetka samog pokusa izvrsili smo probnu ponudu vode u razlicitim kolicinama i to : 1500 , 2000 , i 2500 ml. Svrha je bila da se ustanovi orijentaciona potrosnja vode po jednom danu, te se kao najadekvatnija pokazala kolicina od 2 000 ml. Pokus je trajao 21 dan i u tom periodu je vrseno svakodnevno mjerenje utroska vode u zeolitnoj i kontrolnoj grupi. Sedmicni utrosak vode izmeu ove dvije grupe bitno se razlikovao. U prvoj sedmici kontrolna grupa je popila 8.700 ml, u drugoj 7.850 ml i u treoj 9.150 ml, dok je "zeolitna" grupa kontrolisana u istim terminima, popila u prvoj nedjelji 11..300 ml, u drugoj 9.800 ml i u treoj 10.350 ml. Individualna potrosnja vode za prvu sedmicu kod kontrolne grupe iznosila je 177,5 ml, u drugoj 160,2 ml,a u treoj 186,7 ml. "Zeolitna" grupa je po nesilici u prvoj sedmici popila 230,6 ml, u drugoj 200 ml. i u treoj i 211,3 ml. vode. "Zeolitna" grupa je u toku pokusa popila ukupno 31.450 ml. ili 211,9 ml vode na dan dok je kontrolna u istom periodu utrosila 25.700 ml ili 174,8 ml. vode. Ustanovili smo i neujednacenu dnevnu potrosnju vode kod kontrolne grupe u znatno veoj mjeri nego kod zeolitne.

The effect of zeolite on the water consumption by laying hens Kustura Aida, Gagic A. , Residbegovic Emina, Kavazovic Aida, Mulamekic N.

Summary - The experiment involved the study of the effect of 1% Zeolite concentration (PET-zel-M), added to the food, on drinking water consumption by 18-week-old pullets. Prior to the experiment we conducted trial by making available various amounts of water, namely: 1500, 2000 and 2500 ml, with the purpose of approximate determination of water consumption per day, which resulted in finding out that the amount of 2000 ml of water was the best suited. The experiment lasted 21 days during which the water consumption was daily measured for Zeolite and for the control group. The weekly consumption of water was different to a great extent between the groups. During the first week the control group consumed 8,700 ml, in the second week 7,850 and in the third week 9,150 ml, while the "Zeolite" group consumed in the first week 11,300 ml, in the second week 9,800 ml and in the third week 10,350 ml. Individual birds of the control consumed in the first week 177.5 ml, in the second week 160,2 ml and in the third week 186.7 ml. The "Zeolite" group consumed per a bird in the first week 230.6 ml, in the second week 200 ml and in the third week 211.3 ml. The total consumption by the "Zeolite" group during the experiment was 31,450 ml or 211.9 ml per day, while the control group during the same period consumed 25,700 ml or 174.8 ml of water. Uneven daily consumption of water in the control group was much more evident than in the "Zeolite" group.

Maligni mezoteliom kod goveda Prasovi S., Satrovi E., Besirovi H.

Kratak sadrzaj - U ovom radu autori opisuju slucaj malignog mezotelioma kod goveda u nasoj zemlji. Uzimajui u obzir aktuelnu svjetsku problematiku kancerogenog dejstva azbesta, a obzirom da je u preko 70% slucajeva azbest uzrok ovog malignog oboljenja, cilj ovog prikaza je da se kolegama skrene paznja, opisom naseg slucaja, na maligni mezoteliom, tim prije sto on podsjea na TBC seroznih povrsina (perlsucht). U radu isticemo osnovne karakteristike ovog malignog oboljenja, kako bi se to imalo u vidu kod dijagnosticiranja ili barem postavljanja sumnje na to oboljenje. Od narocitog znacaja je i podatak da je ovo oboljenje slabo poznato u javnosti, a da mu se u sadasnje vrijeme pridaje veliki znacaj, kako u veterinarskoj, tako, posebno, u humanoj medicini, zbog ucestale upotrebe azbesta kao graevinskog materijala tokom 70-ih i 80-ih godina a da se kulminacija negativnih efekata ovog materijala ocekuje izmeu 2000. i 2010. godine ovog stoljea.

Malignant mesothelioma in cattle Prasovic S., Satrovic E., Besirovic H.

Summary - In this article the authors discuss a case of malignant mesothelioma in cattle. Considering relevant problems of carcinogen effects of asbestos, and the fact that it is the cause in more than 70% cases of this malignant disease, the aim of this article is to attract attention of our colleagues, and give them basic information (characteristics) about this disease. Because the mesothelioma looks like a TB process on the serosa, the problem is the differential diagnosis between them. On the other side, the pathogenesis of the mesothelioma has not been fully studied, in spite of its significance in both veterinary and human medicine. Asbestos was used as a construction material in the 70s and 80s, and its pathologic effects, we expect, will be much more widespread and serious between 2000 and 2010 years.

Osvrt na introdukciju muflona u lovista juzne Hercegovine Ibrovi M., utuk R., Kunovac S., Mrkuli M.

Kratak sadrzaj - Naseljavanje muflona ima dugu istoriju. Prvi primjerci su doneseni u Evropu jos u 18. vijeku. U juznu Hercegovinu naseljavanje je pocelo 1975. godine, veinom u ograene prostore. U ovom radu je iznijet kratak pregled dosadasnjeg naseljavanja muflona u juznu Hercegovinu. Uz korisenje prethodnih iskustava i drugih autora, dati su osnovni principi introdukcije i uzgoja muflona kao atraktivne i racionalne vrste, sa preporukama za eventualna budua naseljavanja. Uspjeh introdukcije zavisi od niza faktora, od kojih su najznacajniji kvalitet i zdravstveno stanje grla, izbor i priprema stanista, te pravilne uzgajivacke mjere i tehnicka rjesenja prilikom podizanja objekata. Svakako, neophodno je osigurati dovoljno i stalno finansiranje, kako bi se izbjegla svaka improvizacija.

A historical perspective on the introduction of mouflons into the hunting areas of South Herzegovina Ibrovic M., Cutuk R., Kunovac S., Mrkulic M.

Summary - Introduction of mouflons has a long history. First specimens were brought to Europe in 18th century. In the south Herzegovina mouflons were first inhabited, mostly in enclosures, in the year 1975. The present paper contains a short review of mouflon populating in south Herzegovina. Experiences of other authors are also taken into account. Presented are basic principles of introduction and rearing of mouflons - as an attractive species for a rational wildlife management, with recommendations in the event a new inhabiting is considered. A successful introduction depends on a number of factors, the most important of wich are the health status of the animals, selection and preparation of the habitat, and appropriate rearing measures, as well as proper design of the facilities. Financial resource is to be ensured on a safe and continued basis, in order to avoid makeshift solutions.

Kako normalizirati poremeenu mikropopulaciju u probavnom sistemu Hadzovi S.

Kratak sadrzaj - Normalan odnos korisne i patogene mikropopulacije u probavnom sistemu je izuzetno vazan faktor u odvijanju procesa varenja. Izmeu korisne i patogene mikroipopulacije u normalnim uslovima vlada skladan, ali osjetljiv i krhak balans. Stresna stanja, gladovanje, hladnoa ili iscrpljenost mogu u kratkom vremenskom periodu reducirati korisnu mikropopulaciju. Svaka poremetnja u balansu mikropopulacije, narocito kod biljojeda, dovodi do indigestije, a kod prevage patogene mikropopulacije dolazi do manifestnih infekcija sa svim svojim posljedicama. U takvim stanjima neophopdno je, pored ostalog, uspostaviti normalan balans, sto se u novije vrijeme postize, pored dobro provjerenog davanja svjezeg buragovog soka ili kvasca, jos i primjenom probiotika, o cemu se u ovom clanku govori.

How to return to normalcy a disturbed micropopulation in the alimentary system Hadzovic S.

Summary - Normal ratio of beneficial and pathogenic micropopulation in the intestinal tract is a factor of extraordinary importance for the process of digestion. Under normal conditions, a harmonious but vulnerable and fragile balance exists between beneficial and pathogenic micropopulation. Stress situations, hunger, cold or exhaustion can in a short time period reduce the beneficial micropopulation. Any disturbance in the micropopulation balance, especially in herbivores, causes indigestion, and when pathogens prevail, infections are strongly manifested, followed by all the usual consequences. Such situations necessiate establishing the normal balance, which is effected in the recent time, in addition to administering fresh ruminal fluid or yeast as a proven efficacious means, by applying probiotics, which is the subject discussed in the present paper.

Zoohigijenski aspekti borbe protiv BSE, slinavke i sapa, bruceloze i Q-groznice Gagi A.

Kratak sadrzaj - Zoohigijenske mjere u procesu suzbijanja uzrocnika bolesti odreene su stepenom njihove infektivnosti, nacinom prenosenja i stepenom otpornosti na uslove vanjske sredine. Sa stanovista struke to podrazumijeva maksimalno poznavanje bioloskih karakteristika datih uzrocnika i, adekvatno tome, prilagoenu organizaciju rada sluzbe nadlezne za poslove zastite zdravlja zivotinja na sirem i uzem planu. Uz to osnovu za preduzimanje i provoenje svih preventivnih i profilaktickih mjera cini zakonska regulativa uspostavljena od strane zvanicne drzavne administracije i, u postupku realizacije, kontrolisana organizovanom, a to znaci: materijalno, tehnicki i finansijski obezbjeenom drzavnom sluzbom. Naravno, izuzetno znacajnu ulogu u svemu tome cini interes i motiviranost vlasnika stoke kao i oblik njihove saradnje sa zvanicnom strucnom sluzbom. U radu je predstavljena paleta biosigurnosnih mjera sa akcentom na pojedinosti i nacin njihove realizacije u datim uslovima. Posebno su naglaseni i hronoloski izlozeni postupci u domenu date biosigurnosne mjere, zatim neophodna sredstva rada i odgovarajua oprema kao i mjere zastite strucnog i pomonog osoblja, postupci bezbjednog uklanjanja upotrebljenih sredstava zastite, neskodljivog uklanjanja uginulih zivotinja, potpunog ili djelimicnog koristenja odreenih proizvoda (koza i vuna), recikliranje stajnjaka i sl. Istaknuta je neophodnost cjelovitog provoenja biosigurnosnih mjera, narocito prilikom importa stoke i stocarskih proizvoda. Stecena iskustva nedvosmisleno su pokazala da improvizacije, prakticno, samo odlazu pojavu bolesti koja kasnije ugrozava ne samo importirana grla i grla u njihovoj neposrednoj okolini, nego i cjelokupan stocni fond zemlje, a to ima nesagledive epozootioloske i ekonomske posljedice.

Zoo-hygienic aspects of the fight against BSE, Foot-and-mouth disease, Brucellosis and Q-fever Gagic A.

Summary - In the process of controlling the causative agents of the diseases, the zoo-hygienic measures are determined by their infectiousness, the pathways of transmission and by the resistance power to the outer environment. From the professional standpoint, it requires expert knowledge of biologic character of the causative agents and an adequate organization of work of the Service in charge of animal health protection in a narrower and a broader scope of activity. Besides, all prevention and prophylactic measures should be based on regulations laid down by the state administration and followed by an organized, well equipped and financially supported state services. Also, the interest and motivation of the owners of animals to cooperate with official professional services is of an enormous importance. In the paper presented is a series of bio-safety measures with detailed description of them and the manner of their application, depending on the existing conditions. The procedures in chronological order are presented for each bio-safety measure, and the required supplies, materials and equipment, measures for protection of professional and supporting workers, procedure of the safe removal of the used protective means, safe removal of the dead animals, complete or partial utilization of the material (skin and hair), recycling of manure, etc. Attention is drawn to the necessity of a full scale application of biosafety measures, especially at importation of animals and animal products. The experience has shown that improvised solutions have effect only by way of postponing the incidence of diseases, which may, in a later period, affect not only imported animals and those in their neighbourhood, but also the entire stock of a country, which may have incalculable epizootiologic and economic effects.

Zdravstveni aspekti koristenja animalnih komponenti u industrijskoj stocnoj hrani Gagi A., Alibegovi-Zeci Fahira

Kratak sadrzaj - U okvirima Evropske unije pitanje: sakupljanja, transporta, obrade i koristenja animalnog otpada kao komponenti u industrijskoj stocnoj hrani, regulisano je Osnovnim zakonom. Istim aktom propisani su i standardi za izgradnju kafilerija, kontrolu proizvodnje i proizvoda i standardi za koristenje kafilerijskom obradom dobivenih proizvoda kao dodatka stocnoj hrani. U nasoj zemlji ovo pitanje jos uvijek nije cjelovito sagledano. Neusaglasena su odreena pitanja, kako sa strucnog, tako i sa organizacionog stanovista. Otuda proizilazi i niz nesuglasica, bilo da je rijec o stavljanju u promet komponenti stocne hrane animalnog porijekla, bilo samih stocarskih proizvoda. U radu su izlozena osnovna nacela i principi prikupljanja (Shema 1.) i obrade (Shema 2.) kafilerijskog otpada, kao i principi kontrole. Izlozena su i suprostavljena gledista zagovornika i protivnika koristenja kafilerijskih proizvoda kao komponenti u stocnoj hrani sa aspekta visokorizicnog i specificno rizicnog otpadnog materijala. U zakljucku je izlozeno da i u nasoj zemlji, po uzoru na zemlje Evropske unije, hitno i odgovorno pristupiti rjesavanju ovoga pitanja adekvatnom zakonskom regulativom.

Health aspects of utilization of animal components in industrial feeds Gagic A., Alibegovic-Zecic Fahira

Summary - In the countries of European Union, the issues of collecting, transportation, processing and using the animal waste as components in industrially produced feeds are regulated by the Basic Act. It also regulates the standards for setting up pounds, control of production process and the products, as well as the standards for utilization of products from pounds for addition to feeds. In this country these issues have not been comprehensively considered. There are discrepancies between the professional and organizational views regarding not only distribution of the animal components for feeds, but the animal products as well. In the paper set forth are the basic principles and rules for collecting (Diagram 1.) and processing (Diagram 2.) of waste from pounds, as well as the principles of the control. The opposing views of those in favour and those against using of pound products for addition to animal feeds with regard to the high risk and their specific risk character as waste material are discussed. In the conclusion it is put forward that there is an urgent need for regulating these issues through adequate legislation, like it has been done in the countries of European Union.

Znacaj pravilnog uzimanja i transporta uzoraka za mikrobiolosku dijagnostiku Rifatbegovi M., Veli R.

Kratak sadrzaj - Pravilno uzimanje i transport uzoraka od velikog su znacaja za adekvatnu mikrobiolosku pretragu. S obzirom da u odreenim slucajevima postoje odstupanja koja znatno otezavaju ili potpuno onemoguavaju mikrobiolosku obradu dostavljenih uzoraka, autori su u clanku naveli osnovna pravila koja je potrebno postivati da bi se mikrobioloska pretraga obavila na adekvatan nacin.

The importance of proper collecting and transport of samples for microbiologic diagnostics Rifatbegovic M., Velic R.

Summary - Proper collecting and transport of samples are of a great importance for reliable microbiological tests. In some cases improper handling techniques made it difficult or even impossible to carry out microbiological examination of the samples. This situation prompted the authors to provide the paper with a set of rules to be followed in order to ensure adequate microbiological tests.

"Lekovi" lijekovi za upotrebu u veterinarstvu registrirani u F BiH Hadzovi S.

Tvornica lijekova "LEK" iz Ljubljane je odmah nakon uspostavljanja mira podnijela zahtjev za registraciju jednog broja svojih lijekova na podrucju F BiH. Registracija je obavljena i ovom prilikom zelimo upoznati veterinare na terenu o kojim se lijekovima radi, iznosei njihove najosnovnije podatke, kako bi na taj nacin prosirili terapijske mogunosti.

Information

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 49, Broj 1-2

45 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

22800