Read Microsoft Word - Medicatieveiligheid DEF april2011.docx text version

Medicatieveiligheid

Wat te doen met zelfzorgmedicatie en medicatie in eigen beheer?

Over zelfzorgmedicatie en medicatie in eigen beheer moeten met de cliënt duidelijke afspraken gemaakt worden. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgdossier. Binnen Thuiszorg Rotterdam wordt een procedure voor Beoordeling eigen beheer medicatie opgesteld. Deze zorgt voor: · Afstemming van de zorg op de zorgbehoefte en individuele mogelijkheden van de cliënt. · Soepeler verloop van de farmaceutische zorg. · Minder medicatiefouten als gevolg van onduidelijkheden over de te bieden zorg. · Beperken van discussies met cliënten/vertegenwoordigers over de vraag of een cliënt wel of niet zelfstandig de medicatie kan beheren.

Beoordeling eigen beheer van medicatie (BEM) Thuiszorg Rotterdam

Voor een verantwoord beheer en gebruik van medicijnen is het nodig dat cliënten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. De BEM is een hulpmiddel om eventuele problemen bij beheer en gebruik van medicatie in beeld te krijgen. Er wordt duidelijk welke hulp er geboden moet worden t.a.v. medicijngebruik. Zo kan een hulpmiddel of hulp geregeld worden die het beste aansluit bij de behoefte van de cliënt. De BEM bestaat uit een inventarisatieformulier, een vragenlijst en een afsprakenformulier. Wanneer moet de BEM gebruikt worden? · Bij elke cliënt die nieuw in zorg komt en waar de thuiszorg een rol heeft m.b.t. medicatie aanreiken. De BEM wordt afgenomen tijdens het zorgbemiddelingsgesprek. · Herhaling eenmaal per jaar ter voorbereiding op de cliëntenbespreking. · Als er twijfels zijn over het zelfstandig en correct omgaan met medicijngebruik. Werkwijze De BEM wordt uitgevoerd door een verzorgende/verpleegkundige die goed op de hoogte is van de situatie van de cliënt, bijvoorbeeld de zorgcoördinator. · Informeer eerst de cliënt dat de mogelijkheden voor het eigen beheer van de medicijnen bekeken gaan worden. Leg aan de cliënt uit wat de redenen hiervoor zijn. · Als er een contactpersoon/mantelzorger is: vraag toestemming aan de cliënt deze erbij te betrekken. · Maak met de cliënt en diens contactpersoon een afspraak om de resultaten te bespreken en afspraken te maken. · Verzamel gegevens over het medicatiegebruik van de cliënt. · Vul het formulier Beoordelen van eigen beheer medicatie (BEM) in. · Bespreek samen met de cliënt welke acties er ondernomen moeten worden om de cliënt adequaat te kunnen helpen. · Bewaar het formulier van de BEM in het zorgdossier. · Verwerk de acties die voortgekomen zijn uit het gesprek in het zorgplan. · Plan een evaluatiegesprek met cliënt en eventueel diens vertegenwoordiger.

1 Thuiszorg Rotterdam: Medicatieveiligheid Vilans, april 2011

Formulier Beoordelen van eigen beheer medicatie (BEM)

Ingevuld door: Naam cliënt: Aanwezig (naam en/of functie): Datum: Hulp Welke hulp wordt er geboden ten aanzien van medicijngebruik?

Door wie?

Is er een actuele medicatie-overzichtslijst aanwezig?

Hulpmiddelen ten aanzien van medicijngebruik Welk hulpmiddel wordt er gebruikt? Voldoet het hulpmiddel?

Vragen aan cliënt/mantelzorger Beheer Bewering 1. De cliënt weet welke medicijnen hij/zij gebruikt. 2. De cliënt weet de namen van de huisarts en apotheek. 3. De cliënt kan zijn/haar telefoon goed bedienen. 4. De cliënt zorgt ervoor dat hij/zij de medicijnen op tijd in huis heeft. 5. Als de cliënt zijn/haar medicijnen niet op tijd heeft gekregen, neemt hij/zij, of de verzorging/mantelzorger, contact op met de apotheek. 6. De cliënt kan de etiketten van de apotheek op de verpakkingen goed lezen. 7. De cliënt controleert of de geleverde medicijnen de juiste zijn. 8. De cliënt weet onderscheid te maken tussen de verschillende medicijnen die hij/zij gebruikt. 9. Als de cliënt denkt dat er iets niet klopt aan de medicijnen (naam, sterkte, dosering) neemt hij/zij, of de mantelzorger, contact op met de huisarts of apotheek. 10. Als de cliënt denkt dat een medicijn niet werkt neemt hij/zij contact op met de huisarts. 11. Bij onbekende klachten neemt de cliënt altijd contact op met de huisarts. 2 Thuiszorg Rotterdam: Medicatieveiligheid Vilans, april 2011 ja onduidelijk score nee

Gebruik Bewering 1. De cliënt kan zijn/haar medicijnen uit de verpakking krijgen. 2. De cliënt neemt medicijnen die niet dagelijks gebruikt hoeven worden op de juiste dagen in. 3. De cliënt gebruikt zijn/haar medicijnen op de juiste tijdstippen. 4. De cliënt controleert hoelang zijn/haar medicijnen houdbaar zijn na het openen. 5. De cliënt gebruikt nooit oude medicijnen. 6. De cliënt volgt de innameninstructies van het etiket precies op. g ja onduidelijk nee actie Type medicijn Bewering Pillen drankjes en poeders 1. De cliënt kan de medicijnen gemakkelijk doorslikken. 2. De cliënt krijgt tabletten waarvan een halve moet worden ingenomen gemakkelijk doormidden. 3. De cliënt kan van drankjes de juiste hoeveelheid inschenken. Oogdruppels 1. De cliënt kan het oogdruppelflesje open krijgen. 2. De cliënt kan de druppels goed in het oog of de ogen krijgen zonder dat ze eruit lopen. 3. De cliënt druppelt in het juiste oog (zoals vermeld op het etiket). 4. De cliënt druppelt het juiste aantal druppels. 5. De cliënt bewaart zijn/haar oogdruppels, indien nodig, in de koelkast. Medicijnen bij suikerziekte 1. De cliënt controleert de bloedsuikerwaarden of laat deze controleren zoals is afgesproken met arts of verpleegkundige. 2. De cliënt kan de insulinepen zelfstandig vullen. 3. De cliënt doseert de insuline correct. 4. De cliënt kan zelf de insuline inspuiten. 5. De cliënt plaatst bij elke toediening een nieuwe naald op de insulinepen. 6. Gebruikte naalden werpt de cliënt zodanig weg, dat anderen zich er niet aan kunnen prikken. Crèmes en zalven 1. De cliënt kan zelf de tubes/potten openmaken. 2. De cliënt kan de plaatsen waar hij/zij moet smeren zelf bereiken. 3. De cliënt smeert crèmes/zalven niet te dik of te dun. Inhalatiemedicijnen 1. De cliënt laat jaarlijks de inhalatietechniek controleren door arts, apotheek of verpleegkundige. 2. De cliënt kan het inhalatiesysteem goed zelfstandig bedienen. ja ja

score onduidelijk nee

score onduidelijk nee

3 Thuiszorg Rotterdam: Medicatieveiligheid Vilans, april 2011

3. De cliënt spoelt de mond - indien nodig - altijd na gebruik van de medicijnen. 4. De cliënt gebruikt altijd een voorzetkamer. 5. De cliënt reinigt frequent het inhalatiesysteem of laat dit frequent reinigen. Zetpillen 1. De cliënt kan de zetpillen uit het omhulsel krijgen. 2. De cliënt kan de plaats van inbrengen goed bereiken. 3. Na inbrengen komt de zetpil niet terug. Tabletten trombosedienst 1. Bij problemen neemt de cliënt zelf of de mantelzorger direct contact op met de trombosedienst. 2. De controleafspraken met de trombosedienst verlopen altijd goed. 3. De cliënt kan het doseerkaartje van de trombosedienst goed lezen. 4. De cliënt neemt altijd het juiste aantal tabletten in. ja onduidelijk nee

4 Thuiszorg Rotterdam: Medicatieveiligheid Vilans, april 2011

Medicatieveiligheid

Welk deskundigheidsniveau moet ingezet worden?

Mogen medewerkers, die niet opgeleid zijn voor verzorgende of verpleegkundige, medicijnen verstrekken? Een medewerker die medicijnen verstrekt, moet in staat zijn om: · Te beoordelen of in de concrete situatie het medicijn gegeven kan worden. · Te observeren of een cliënt bijwerkingen ondervindt van het medicijn. Verzorgenden (niveau 3) en verpleegkundigen hebben in hun opleiding vaardigheden geleerd om verantwoord medicijnen te verstrekken, maar moeten deze vaardigheid ook bijhouden. Helpenden hebben over het algemeen in hun opleiding niets geleerd over verantwoordelijkheden rondom medicijnen geven. Medewerkers van niveau 2+ mogen medicijnen toedienen. Maar zij moeten wel een training Medicatie toedienen gevolgd hebben en jaarlijks bijgeschoold worden. Iedereen die medicijnen geeft of andere taken daaromheen heeft, moet bekwaam zijn en geschoold worden door Thuiszorg Rotterdam. Ook zal Thuiszorg Rotterdam een protocol moeten hebben waarin staat welke zorgverleners medicatie mogen verstrekken en welke deskundigheid daarvoor nodig is.

Wie is er verantwoordelijk voor het geven van medicatie uit de Baxterzakjes aan de cliënt? De medewerker die de via het Baxtersysteem geleverde medicatie aanreikt of toedient, is verantwoordelijk voor het geven van de medicijnen aan de juiste patiënt op het juiste tijdstip. De apotheker is verantwoordelijk voor de inhoud van de zakjes (de juiste medicijnen en de juiste dosering) en voor het aangeven van de juiste medicijnen, de juiste dosering en het juiste toedieningstijdstip op het zakje. Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker om het aantal medicijnen te controleren en te controleren of het de juiste cliënt is en het juiste tijdstip. Sommige apothekers hebben ook de kleur van het medicijn op het etiket aangegeven, dat helpt bij het controleren. De medewerker die de medicatie geeft, moet weten wát zij geeft om eventuele bijwerkingen te kunnen signaleren. Aftekenen per medicijn, ook bij zakjes, is gewenst. Medewerkers vanaf niveau 2+ mogen de Baxterzakjes geven, mits zij geschoold zijn op dit specifieke onderdeel. De instelling moet de verantwoordelijkheden bij het aftekenen beschrijven, dat geldt overigens voor het hele medicatieproces. De instelling moet daarnaast álle medewerkers die ingezet worden in het medicatieproces scholen. Zeker ook daar medewerkers aangeven juist door de Baxter kennis te verliezen over medicatie. Zij zijn steeds minder op de hoogte zijn van de verscheidenheid van geneesmiddelen en hun (bij)werkingen. Voor alle duidelijkheid: het begrip eindverantwoordelijkheid betekent niet dat je niet zelf verantwoordelijk bent voor wat je doet of nalaat. Anders gezegd: je bent altijd verantwoordelijk voor wat je doet en nalaat, ook als bijvoorbeeld een arts of apotheker zegt dat hij/zij eindverantwoordelijk is. Thuiszorg Rotterdam heeft een groot aantal voorbehouden, risicovolle en overige handelingen (waaronder medicatietoediening en ­ aanreiking) beschreven welk minimaal deskundigheidsniveau moet worden ingezet. Zie hiervoor de protocollen- en deskundigheidslijst van KICK.

5 Thuiszorg Rotterdam: Medicatieveiligheid Vilans, april 2011

Medicatieveiligheid

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar voor cliënten voor het zelfstandig gebruik van hulpmiddelen. Hieronder volgt een opsomming van producten met een korte beschrijving en links naar verschillende websites voor meer informatie.

Medicatieagenda/medicijndozen

De meeste medicijnagenda's zijn onderverdeeld in de zeven dagen van de week en hebben per dag vier vakken voor het opbergen van de medicijnen. Meestal is de bovenkant van de doos doorzichtig waardoor men snel kan zien of de medicijnen al ingenomen zijn. Op een medicijnagenda met braille tekens kan de dag en het dagdeel afgelezen worden. http://www.vindeenhulpmiddel.nl/index.jsp?activitySearch=1&prb=175861

Medicijnalarm/wekker

Als het innametijdstip nauw luistert, dan is een medicijnwekker een geruststellend idee. Er zijn losse wekkers te koop of een medicijndoos die zelf voorzien is van een waarschuwingssysteem. http://www.anbo.nl/keuzewijzer/

Medicijndispenser

Er zijn verschillende soorten medicijndispensers. Voor het malen van medicijnen wordt de medicatie in een potje met een stamper geplaatst en door aan de dop te draaien wordt de medicatie tot poeder vergruisd. Voor het halveren van medicatie kan de medicatie in een doosje geplaatst worden en door de deksel naar beneden te drukken wordt de medicatie door een scherp mesje gehalveerd. Tevens is een medicijndispenser nog een apart vakje om de medicijnen te bewaren. http://www.vindeenhulpmiddel.nl/details.jsp?id=120449&back=1

Tabletverpulveraar

Indien de cliënt moeite heeft om het tablet door te slikken is een tabletverpulveraar een bruikbaar hulpmiddel. De poeder die ontstaat kan door het eten of de drank gemengd worden. http://www.vindeenhulpmiddel.nl/details.jsp?id=118295&back=1

Tabletsplijter

Met een tabletsplijter kan de cliënt de tabletten doormidden delen. Dit is handig bij weinig kracht in de armen of handen.

Tabletdoordrukker

Hulpmiddel waarmee men op een eenvoudige manier tabletten uit hun verpakking kan drukken. http://www.vindeenhulpmiddel.nl/index.jsp?activitySearch=1&prb=175722

6 Thuiszorg Rotterdam: Medicatieveiligheid Vilans, april 2011

Zetpilinbrenger

Een zetpilinbrenger bestaat uit een band die met klittenband om de hand bevestigd wordt en een stalen gebogen buisje met aan het uiteinde een kunststof houder voor de zetpil. Te gebruiken bij slechte handfunctie. http://www.vindeenhulpmiddel.nl/details.jsp?id=120254

Ampulopener

Een opener voor ampullen is een soort koker waar de ampul in geplaatst kan worden. De opener maakt de ampul open zonder gebruik te maken van een mesje. http://www.vindeenhulpmiddel.nl/index.jsp?activitySearch=1&prb=175810

Openen van sluitingen (open aid)

De Open Aid maakt het makkelijker om sluitingen van flesjes te trekken en flessen te openen. De voorkant van de Open Aid kan gebruikt worden om folie bij bepaalde flesjes te openen. http://www.kiesbeter.nl/patienteninformatie/medicijnen/HulpmiddelenVoorToedienen/

Pilpen

Handige pen met metalen punt, opent medicijnverpakkingen en andere verpakkingen zonder moeite. http://www.easyadl.nl/pilpen-p-690.html

Oogdruphulpmiddelen

Dit zijn hulpmiddelen waarin de cliënt het oogdruppelflesje kan zetten. Het hulpmiddel wordt over het oog heen geplaatst, zodat er een steuntje ontstaat. Er zijn vele soorten: Autodrop Geschikt voor de meeste plastic oogdruppelflesjes. De Autodrop wordt geadviseerd aan oogdruppelgebruikers die moeite hebben met: · de druppel-hand stil te houden (beven en trillen); · het open houden van het oog en niet knipperen Autosqeeze Geschikt voor de meeste plastic oogdruppelflesjes. De Autosqueeze wordt geadviseerd aan oogdruppelgebruikers die moeite hebben met: · het flesje vast te houden (te weinig grip); · om te knijpen (weinig kracht). Eyot Geschikt voor de meeste plastic oogdruppelflesjes. De Eyot® wordt geadviseerd aan oogdruppelgebruikers die moeite hebben met: · het richten/ positioneren van het flesje; · de druppel-hand stil te houden; · het open houden van het oog en niet knipperen. Het hulpmiddel is minder geschikt voor mensen die geen goede grip of een beperkte fijne motoriek in de vingers hebben.

7 Thuiszorg Rotterdam: Medicatieveiligheid Vilans, april 2011

Dripaid Geschikt voor het glazen druppelflesje van de apotheek, type BP. De Dripaid is echter ook geschikt voor sommige plastic flesjes, indien de cliënt de dopaansluiting (plastic ringetje) laat zitten. De Dripaid wordt geadviseerd aan oogdruppelgebruikers die moeite hebben met: · het richten/ positioneren van het flesje als gevolg van slecht zien; · de druppel-hand stil te houden; · het open houden van het oog en niet knipperen Allergan Eyot Voor Lumigan, Ganfort, Combigan en Alphagan (van Allergan). De Allergan Eyot® wordt geadviseerd aan oogdruppelgebruikers die moeite hebben met: · het richten/ positioneren van het flesje; · de druppel-hand stil te houden; · het open houden van het oog en niet knipperen. Allergan UD Eyot Uitsluitend geschikt voor de conserveervrije Celluvisc® minims van Allergan. De Allergan UD Eyot® wordt geadviseerd aan oogdruppelgebruikers die moeite hebben met: · het richten/ positioneren van het flesje; · om de hand stil te houden; · het open houden van het oog en niet knipperen. Azopt Eyot Uitsluitend geschikt voor het 5ml flesjes Azopt® (bij glaucoom of oculaire hypertensie) van Alcon. De Azopt® Ey ot® wordt geadviseerd aan oogdruppelgebruikers die moeite hebben met: · het richten/ positioneren van het flesje; · de druppel-hand stil te houden; · het vasthouden van het flesje (grip); · het knijpen in het flesje; · het open houden van het oog en niet knipperen. Duotrav TM Eyot Uitsluitend geschikt voor het 2.5 ML flesje DuoTravTM (bij glaucoom of oculaire hypertensie) van Alcon. De DuoTrav TM Ey ot® wordt geadviseerd aan oogdruppelgebruikers die moeite hebben met: · het richten/ positioneren van het flesje; · de druppel-hand stil te houden; · het vasthouden van het flesje (grip); · het knijpen in het flesje; · het open houden van het oog en niet knipperen. Eyot bottle opener Deze flesjesopener is geschikt voor alle Alcon oogdruppel- flesjes; DuoTrav TM , Azopt®, Vexol®, Tobrex®, Tobradex®, Opatanol®, Betoptic®, Betoptic S®, Ciloxan®, Flarex®, Iopidine®, Emadine® en Cyclomydri®. De Eyot Bottle Opener wordt geadviseerd aan oogdruppelgebruikers die moeite hebben met: · Het openen/ sluiten van het flesje. Travatan Eyot Uitsluitend geschikt voor Travatan® oogdruppels. De Travatan® Eyot® wordt geadviseerd aan oogdruppelgebruikers die moeite hebben met: · het richten/ positioneren van het flesje; · de druppel-hand stil te houden; · het vasthouden van het flesje (grip); · het knijpen in het flesje; · het open houden van het oog en niet knipperen. 8 Thuiszorg Rotterdam: Medicatieveiligheid Vilans, april 2011

Xal Ease Uitsluitend geschikt voor Xalatan en Xalacom oogdruppels. De Xal -ease wordt geadviseerd aan oogdruppelgebruikers die moeite hebben met: · het richten/ positioneren van het flesje; · de druppel-hand stil te houden; · het vasthouden van het flesje (grip); · het knijpen in het flesje; · het open houden van het oog en niet knipperen; · de arm ver genoeg omhoog te brengen. De Xal- ease wordt geleverd met een opener om het openen van het oogdruppelflesje makkelijker te maken MSD hulpmiddel Uitsluitend geschikt voor conserveervrije minims Saflutan en Cosopt. MSD hulpmiddel wordt geadviseerd aan oogdruppelgebruikers die moeite hebben met: · het richten/ positioneren van het flesje; · de druppel-hand stil te houden; · het open houden van het oog en niet knipperen. Azarga Eyot Uitsluitend geschikt voor Azarga® oogdruppels. De Azarga® Eyot® wordt geadviseerd aan oogdruppelgebruikers die moeite hebben met: · het richten/ positioneren van het flesje; · de druppel-hand stil te houden; · het vasthouden van het flesje (grip); · het knijpen in het flesje; · het open houden van het oog en niet knipperen. http://www.oogdruppelen.nl/framesets/Frameset_patienten.htm

Naaldverwijderaar

De naaldverwijderaar is een hulpmiddel bij het verwijderen van een injectienaald. Een naaldverwijderaar maakt het mogelijk om een naald te verwijderen zonder de naald zelf te moeten aanraken. Het voorkomt dat men zich prikt aan de naald. http://www.hybride-apotheek.nl/Overig/Novofine-naaldverwijderaar-1st-pc2r4KAxELYSYAAAEj62ZejhQH7W0KAxEL32AAAAEkzKE2A5U6-HybrideApotheek-Tholen-SiteWFS-nl_NLEUR.html;pgid=RWVSS8ap4hRSR0Iknnt1Jtma0000HxMkqTRX;sid=P7QERam1euN1ReSdroAPV Kq_db5m9OO_XQU=

Koeltasje medicijnen

Als de cliënt medicijnen gebruikt die koel bewaard moeten blijven, dan is de Iso Medi Bag een goede optie. De medicijnen blijven 8-12 uur koel. Na deze periode is het noodzakelijk om het koelelement opnieuw in te vriezen. http://webwinkel.vaccinatiefriesland.nl/Accessoires

Medicijnbeker flexibel

Flexibele medicijnbeker met neusuitsparing. Drinken zonder het hoofd te kantelen. In 2 maten per 5 stuks verkrijgbaar.

9 Thuiszorg Rotterdam: Medicatieveiligheid Vilans, april 2011

Medicatieveiligheid

Hoe om te gaan met de dubbelcheck in de thuiszorg?

Dubbelcheck is noodzakelijk bij risicovolle medicatie buiten de baxter. De tuchtrechter heeft voor intraveneuze injecties de norm geformuleerd dat degene die medicatie klaarmaakt, aan de hand van de medicatieopdracht controleert of het juiste medicijn voor de betreffende cliënt is klaargemaakt. Een bekwame verpleegkundige of verzorgende zal de medicatie moeten controleren met de medicatieopdracht. Ten slotte zullen zij hun bevindingen moeten registreren. Daarnaast zal de verpleegkundige of verzorgende altijd kritisch moeten zijn op het medicijn wat zij geeft. Als een medicijn bijvoorbeeld afwijkt van wat algemeen gebruikelijk is zal de verpleegkundige kritisch moeten kijken of de gegevens wel kloppen. Insuline is net als een intraveneuze injectie een voorbehouden handeling. Bovenstaande is beschreven voor intraveneus toedienen maar alle andere injecties kunnen we hiervan afleiden. Voor instellingen gelden daarbij de normen van de Kwaliteitswet Zorginstellingen die gaan over verantwoorde zorg leveren en zorgen dat de taken en bevoegdheden goed toebedeeld zijn. Instellingen en beroepsbeoefenaren moeten zelf omschrijven welke controles er uitgevoerd moeten worden (en door wie) bij het klaarmaken en toedienen van medicatie. De betreffende beroepsbeoefenaren moeten uiteraard deskundig en bekwaam zijn en zorgvuldig handelen. Voor zorgverleners geldt de norm uit de WGBO: zorgvuldig handelen en je professionele standaard in acht nemen. Het is zorgvuldig om risicovolle medicijnen te laten controleren om fouten te voorkomen. De beroepsorganisatie V&VN heeft een richtlijn opgesteld ten aanzien van toediening en gereedmaken medicatie. Ook daarin staat dat een tweede persoon bij injecties moet controleren. In de thuiszorg is het beduidend ingewikkelder dan in de intramurale sector om de tweede check vorm te geven. Je kunt immers niet twee zorgverleners naar één adres laten gaan. Dat kan kostentechnisch niet uit. Toch is het belangrijk om vanwege de veiligheid een manier te bedenken waarop de tweede check uitgevoerd kan worden. Bedenk welke middelen risicovol zijn (infuuspompen, insuline) en bedenk voor deze middelen een manier voor de dubbele check. De volgende oplossingen zijn denkbaar: - Werken met telemonitoring (mobiele videokoffer) zoals bij De Zorgbrug (Infuus Inzicht). Zie www.zorgbrug.nl - Consulteren van collega via mobiele telefoon (bijv. Evernote) zoals bij Zorggroep Almere. - De cliënt kan zelf, mits wilsbekwaam, de tweede check doen. De cliënt moet dan ook zelf aftekenen. Het is wel belangrijk om vast te leggen wie bij twijfel vaststelt of iemand wilsbekwaam is.

10 Thuiszorg Rotterdam: Medicatieveiligheid Vilans, april 2011

Medicatieveiligheid

Gebruikte documentatie

·

· · ·

Beoordeling Eigen beheer van Medicatie (afgekort BEM) beschreven. Er is gebruik gemaakt van het IVM hulpmiddel Beoordeling Eigen beheer van Medicatie (BEM) september 2008 dat gemaakt is voor verzorgingshuizen. Dit hulpmiddel is toepasbaar gemaakt voor de thuiszorg. Verschillende websites over hulpmiddelen: zie hoofdstuk Hulpmiddelen. V&VN. KICK: Vilans-protocollen Voorbehouden en risicovolle handelingen.

11 Thuiszorg Rotterdam: Medicatieveiligheid Vilans, april 2011

Information

Microsoft Word - Medicatieveiligheid DEF april2011.docx

11 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

176679