Read SVETOVALNO DELO Z OTROKI text version

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

1 / 18

Poslanstvo vrtca Mojca

Z zagotavljanjem strokovnosti in nenehnim razvojem ustvarjamo vzpodbudno in ustvarjalno okolje, ki omogoca sprejemanje in razvijanje vseh otrokovih zmonosti, s poudarkom na igri, ucenju in socializaciji, hkrati pa starsem nudimo podporo in pomoc pri ustvarjanju zdravega in spodbudnega predsolskega obdobja.

Vizija vrtca Mojca

Vrtec je ustvarjalna hisa, v kateri drug drugega bogatimo z medsebojnim sodelovanjem in spostovanjem.

Skupne vrednote vrtca Mojca

Strpnost Spostovanje Iskrenost Sodelovanje Vseivljenjsko ucenje

Letni delovni nacrt vrtca je dokument, s katerim zagotavljamo nacrtno, organizirano in sistematicno uresnicevanje temeljnih ciljev, nacel in nalog predsolske vzgoje, ki so opredeljeni v veljavni solski zakonodaji. Pri pripravi letnega delovnega nacrta vrtca Mojca so nam bili v pomoc: realizacija letnega delovnega nacrta za preteklo leto, rezultati vprasalnikov o zadovoljstvu zaposlenih in starsev, ugotovitve hospitacij, razvoj zaposlenih, ugotovitve notranje in zunanje presoje, izvedeni ukrepi za izboljsanje.

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

2 / 18

1 CILJI IN NALOGE

Kljucni cilji vrtca Mojca

Zdravo in vzpodbudno okolje za otroke in zaposlene. Ucinkovito in uspesno komuniciranje. Profesionalni in osebni razvoj posameznika v uceci se organizaciji. Timsko delo in medsebojno sodelovanje za uspesno in ucinkovito povezovanje vseh nivojev organizacije. Gospodarno ravnanje s sredstvi.

Cilji in naloge vrtca v solskem letu 2009/2010 Cilji

Izboljsati notranjo in zunanjo komunikacijo

Naloge

Obravnava pobud, pritob Strokovni aktivi Pobude in pritobe zaposlenih, starsev... Izmenjava mnenj, izkusenj Sodelovanje med oddelki, enotami Izobraevanje: razvoj otrok in ucenje v obmocju blinjega razvoja Razvojni aktiv (NSE)

Kazalci

60 % zaposlenih vodi evidenco pobud in pritob 80 % zaposlenih uporablja navodila za pisanje zapisnika Delovni sestanki 1xmesecno 3 strokovni aktivi na izbrano temo 80% strokovnih delavcev se udelei izobraevanja 47 vzgojiteljev uporablja nove smernice nacrtovanja 60 % zaposlenih uporablja atribute 60 % oddelkov izvaja aktivnosti na prostem v vseh vremenskih razmerah 10 strokovnih delavk se vkljuci v izobraevanje aktivno ucenje

Izboljsati dokumentacijo nacrtovanja vzgojno izobraevalnega dela Vzgajanje za zdrav nacin ivljenja Izboljsanje lastne prakse

Izvajanje aktivnosti na prostem v vseh vremenskih razmerah (Eko vrtec, Zdravje v vrtcu) Uvajanje novih oblik dela (inovacijski projekti, aktivno ucenje) Razvojni aktiv (KzP)

2 ORGANIZACIJA IN POSLOVNI CAS

2.1 Razpored otrok in strokovnih delavcev po oddelkih Enota Kekec

Oddelek

OGICE BALONCKI SRCKI SLONCKI MEDVEDKI PTICKI SONCKI ROICE CEBELICE ZAJCKI SKRATKI

St. obd.

I. I. I. I. I. I. II. II. II. II. II.

St. otrok

14 14 14 14 14 12 19 19 21 22 21

Vzgojiteljica

Sonja Gregorcic Blaka Stoilovski Anita Grajl Milojka Filipcic Mojca Kogovsek Bernarda slibar Katarina Novak Otrin Andreja Andrejek Kancler Martina Zorman Vesna Prosic Lea Stare

Pomocnica vzgojiteljice

Tjasa Antolin Saso Keber Lucija Fantini Ruica Posavac Martina Grcar Neli Novak Milica Perisic Renata Srsa Dusa Puhar Urska Grcar Lucija Sporn

Pom. vzgojiteljice za socasno prisotnost

Sandra Grum iva Spreitzer

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

3 / 18

Enoti Mojca in Role

Oddelek

PTICKI MEDVEDKI MUCE POLI PIKAPOLONICE METULJI VEVERICE MISKE ZAJCKI PETELINI PTICKI CEBELE METULJI PIKAPOLONICE

St. obd.

I. I. I. I. I. kom kom II. II. II. II. II. II. II.

St. otrok

14 14 14 14 14 17 16 19 21 17 21 23 21 23

Vzgojiteljica

Lidija Samotorcan Tina Babnik Romana Begovic Olga Avsenik Darja Vidic Zdenka erovnik Marina Berginc Leonora Bajc Zvezdana Kolar Irena Rincic Vojka Vidmar Anica Pirc Irena Remskar Nusa Stankovic

Pomocnica vzgojiteljice

Urska Prevc Maja Mekis Vlasta Rus Jana Radelj Simona Delkot Mateja Domjanic Nina Mikolic Katja Skoporc Dunja Bregar Marjana Gregoric Sara Plahutnik Marija Hiti Jelka Oblak Spela J. Dovan

Pom. vzgojiteljice za socasno prisotnost

Natasa Zavrl Tina Kerin

Enota Muca

Oddelek

POLKI OGICE METULJI PISCANCKI ZVEZDICE PIKAPOLONICE MEDVEDKI MUCE RACKE SONCKI RIBICE ZAJCKI

St. obd.

I. I. I. I. kom kom kom II. II. II. II. II.

St. otrok

14 14 14 14 17 16 17 21 21 22 22 21

Vzgojiteljica

Pomocnica vzgojiteljice

Joi Camernik Darinka Mucic Nika erovnik Janja Cankar Petra Blaic Sonja Vrecar Tina Tomsic Sabina Leban Tina Cerar Barbara Nagode Franci Ciuha Maja Strmole

Pom. vzgojiteljice za socasno prisotnost

Pavlusa Zabukovec Savica Jazbec

Cvetka Rehberger Mirjana Pudja Natasa Cerar, Majda Ceh Lucija Rogo Tanja Celakova Reufa Ajdinovic Mojca Rebernak Nika Hribar Burilov Marina Ernstschneider Dragica Okorn Metka Kragelj Lidija Bukovec

Enota Tinkara

Oddelek

SONCKI PIKAPOLONICE KRTKI ZAJCKI ABICE SKRATKI MARJETICE MEDVEDKI MUCE SOVICE

St. obd.

I. I. I. I. II. II. II. II. II. II.

St. otrok

12 14 14 14 14 18 19 23 20 20

Vzgojiteljica

Marija Ogorevc Rosana Serain Brigita Sobocan Silva Gnjezda Tajana Potocnik Stanka Benedik Bojana Lubej Natasa Ahac Danijela Jurgec Simona Santl

Pomocnica vzgojiteljice

Nevenka Paic Accetto Barbara Kastelec Tina Filo Tjasa Drabik Jug Irena Zaletelj Martina Skerl Tanja Babic Alenka Barle Polonca Slapernik Sonja Porenta

Pom. vzgojiteljice za socasno prisotnost

Andreja Glusic Bojana Pejic

Stevilo otrok in oddelkov

1. starostno obdobje Enote/vrtec

Muca Tinkara Kekec Mojca Role St. odd. 4 4 6 5 St. otrok 56 54 82 68

2. starostno obdobje

St. odd. 8 6 5 5 4 St. otrok 158 114 102 89 88

Skupaj

St. odd. 12 10 11 10 4 St. otrok 214 168 184 157 88

Vrtec Mojca

19

260

28

551

47

811

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

4 / 18

2.2 Ostali delavci vrtca

NAZIV DELOVNEGA MESTA ravnateljica pomocnica ravnateljice svetovalna delavka vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoci spremljevalka dolgotrajno bolnemu otroku organizatorka prehrane organizatorka prehrane in zdravstvenohigienskega reima racunovodkinja knjigovodkinja poslovna sekretarka administratorka kuharica kuharska pomocnica ekonom hisnik perica cistilka strokovni delavci - invalidi Zaposleni Jovi Vidmar Marinka Andromako Mara Gantar Darja Babic Alenka Suban Alenka Racic Janja Zajec Tina Kerin Andreja Podraj Jana But Cvetka Remskar Joica Ivanusa Lilijana Jamnik Stojana Vidic Slavica Njenji, Georgina Zakrajsek, Ksenja Mihelcic, Andreja Dolinar, Miljkica Peji, Antonija Bukovnik, Martina Jesenicnik, Nevenka Siljeg, Marija Sakotic Mevla Imsirovi, Neiba Vrabac, Irena Boic, Tanja Virant, Martina Sorn, Tina inic, Tifka Celikovi, Joica Stos, Petra Subelj Vida Dragan Janez Bravhar, Boo Grcar, Brane Njenji, Bojan Sutalo Olga Petric Ihbeisheh, Jana Dolenec, Sanela Adrovi Cistilni servis Ines Miklosa, Danica Zvonar

2.3 Poslovni cas Vrtec posluje vse dni v letu od ponedeljka do petka: od 6:00 do 17:00 (Muca, Kekec, Tinkara) in od 6:30 do 17:00 (Mojca, Role). Poslovni cas je oblikovan na podlagi potreb starsev, ki smo jih pridobili s pomocjo anketnega vprasalnika. V casu pred prazniki bo potekalo deurstvo: od 28.12. do 31.12. 2009 in od 26.04. do 30.04.2010. Pred izvedbo deurstva bomo zbrali podatke o prisotnosti otrok ter na podlagi prijavljenih otrok zdruevali oddelke oziroma enote. O tem bomo starse otrok pisno obvestili. V poletnih mesecih bomo organizirali poslovanje enot in oddelkov glede na vzdrevalna in odobrena obnovitvena dela. Starsem, ki ne upostevajo poslovnega casa vrtca, zaracunavamo skladno s sklepom Sveta vrtca Mojca z dne, 08.06.2004 zamudno uro. Prva zamudna ura v solskem letu se opravici, vsako naslednjo zamudno uro se placa 21 , ki bo obracunana pri oskrbnini na racunu.

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

5 / 18

2.3.1 Okvirni dnevni red oddelkov

1. st. obdobje 06:00 ­ 8:00 08:00 ­ 8:45 08:45 ­ 09:45 09:45 ­ 10:00 10:00 ­ 10:30 10:30 ­ 11:30 11:30 ­ 14:00 14:00 ­ 16:00 16:00 ­ 17:00 2. st. obdobje 06:00 ­ 8:00 08:00 ­ 8:45 08:45 ­ 10:00 10:00 ­ 10:15 10:15 ­ 11:30 11:30 ­ 12:45 12:45 ­ 14:00 14:00 ­ 16:00 16:00 ­ 17:00 DEJAVNOSTI Prihod otrok, sprejem, individualna igra in igra v manjsih skupinah Priprava na malico, malica, nega Vzgojno-izobraevalne dejavnosti, bivanje zunaj Sadna malica, napitek Razlicne vzgojno-izobraevalne dejavnosti, sprehodi, bivanje zunaj Priprava na kosilo, kosilo in priprava na pocitek, nega Pocitek, nega, mirne individualne dejavnosti Igra v manjsih skupinah, popoldanska malica, odhod domov Dejavnosti po elji otrok, odhod domov

2.3.2 Delovni cas zaposlenih Delovna obveznost zaposlenih, ki imajo sklenjeno razmerje za polni delovni cas, je 40 ur na teden. Strokovni delavci na oddelku del delovne obveznosti opravijo tudi izven oddelka (nacrtovanje programa, izobraevanje, sodelovanje s starsi, vzgojiteljski zbori, strokovni aktivi, ipd. ) Urnik dela pripravljajo pomocnici ravnateljice in organizacijski vodji. Pri organizaciji dela se uposteva socasna prisotnost dveh strokovnih delavcev na oddelku ter prisotnost otrok v vrtcu. Strokovni delavci, ki imajo 30 let delovne dobe, od tega najmanj 25 let v vzgoji in izobraevanju, so upraviceni do zmanjsane obveznosti na oddelku v obsegu dveh ur na teden. Strokovni delavci v tem casu opravljajo naloge, ki so zapisane v operativnih letnih delovnih nacrtih enot. Delovni cas vodstvenih delavcev, svetovalnih delavk in organizatork PZHR je fleksibilen glede na delovne naloge. Delovni cas ostalih delavcev je dolocen glede na potrebe delovnega procesa in potrebe organizacije.

3 PROGRAMI VRTCA

3.1 Dnevni program V vrtcu Mojca izvajamo dnevni program, ki traja za posameznega otroka od 6 do 9 ur. Strokovno podlago za nacrtovanje in izvajanje dnevnega programa predstavlja Kurikulum za vrtce, ki je podlaga za izvedbene kurikule enot in oddelkov. Otrok je soustvarjalec ivljenja, igre in ucenja v vrtcu. Njegove razvojne potrebe, interesi, spretnosti, vescine in sposobnosti so temelj za strokovno in kvalitetno delo v vrtcu. Skozi vzgojno-izobraevalno delo se spontano prepleta igra otrok s strokovno pripravljenimi dejavnostmi v vrtcu in zunaj njega. Pri izvajanju dejavnosti so pomembna vzgojna nacela, ki strokovnim delavcem narekujejo strokovni pristop pri vzgojnem delu. V vsakdanjem vzgojnem procesu se vzgojna nacela in vsebine iz posameznih podrocij dejavnosti medsebojno prepletajo, s cimer se zagotavljajo ustrezni pogoji za optimalni razvoj otroka.

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

6 / 18

3.2 Obogatitveni program 3.2.1 Dejavnosti znotraj vrtca Dnevni program bogatimo z obogatitvenimi dejavnostmi, ki potekajo v okviru rednega programa in so namenjene nadgradnji in popestritvi Kurikula v izvedbeni obliki. Izvajajo ga strokovni delavci in so namenjeni vsem otrokom. Vsebina programa je zapisana v operativnih nacrtih enot in akcijskih nacrtih nosilcev: Malcek bralcek Varno na cesti Pokukajmo v svet umetnosti Igralni dnevi in povezovanje med oddelki in enotami Praznicne igrarije

3.2.2 Bivanje v naravi Izvajamo razlicne oblike bivanja v naravi, ki so pomemben del izvedbenega kurikula. Program

izvajajo strokovni delavci v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Stroski teh programov niso zajeti v ekonomsko ceno vrtca. Bivanje v naravi za otroke, stare 5-6 let, delno sofinancira Mestna obcina Ljubljana v visini 75 evrov.

Dejavnost

Vrtec na morju Tecaj drsanja

Kraj

Savudrija Ljubljana

Nosilec

Irena Remskar Metka Kragelj Vojka Vidmar Dragica Okorn Vesna Prosic Danijela Jurgec Anica Pirc Nusa Stankovic Lidija Bukovec Sonja Porenta Zvezdana Kolar Simona Santl Vesna Prosic Nika Hribar Burilov Stanka Benedik Lea Stare

Kdaj

01.06. ­ 04.06.2010 01.06. ­ 04.06.2010 11.01. ­ 20.01.2010 22.01. ­ 02.02.2010 25.01. ­ 27.01.2010 03.02. ­ 05.02.2010 01.02. ­ 03.02.2010 10.02. ­ 12.02.2010 19.05. ­ 21.05.2010 25.05. ­ 28.05.2010 25.05. ­ 28.05.2010 05.05. ­ 07.05.2010 10.06. ­ 12.06.2010 20.05. ­ 22.05.2010

Enota/st.oddelkov

Role/ 3 oddelki Muca/ 3 oddelki Role, Muca/otroci rojeni v letu 2004 in 2003 Kekec, Tinkara/otroci rojeni v letu 2004 in 2003 Role/ 2 oddelka Role/ 2 oddelka Muca/ 3 oddelki Tinkara/ 3 oddelki Mojca/ 2 oddelka Tinkara/ 4 oddelki Kekec/ 1 oddelek Muca/ 2 oddelka Tinkara/ 2 oddelka Kekec/ 2 oddelka

Vrtec na snegu

Kranjska Gora Pokljuka

Vrtec v naravi

Kranjska Gora Pokljuka Srednji vrh Vinharje

Vrtec na kmetiji

3.3 Projekti in prednostne naloge 3.3.1 Projekti Projekti, ki jih izvajamo v nasem vrtcu, so vsebinsko zaokroene in casovno omejene dejavnosti, ki nas privedejo do vnaprej zastavljenih ciljev. Izvajamo jih v posameznih oddelkih in potekajo v razlicnih casovnih intervalih skozi vse solsko leto. V letosnjem letu bomo izvajali naslednje projekte:

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

7 / 18

Naziv projekta RADOVEDNA MOJCA RAZISKUJE Z USTVARJALNOSTJO NA POT EKO SOLA KOT NACIN IVLJENJA

Nosilec Zdenka erovnik Brigita Sobocan Nusa Stankovic Natasa Ahac Majda Ceh Lucija Sporn Jana But Simona Santl, Vesna Prosic Irena Remskar, Anica Pirc, Nusa Stankovic, Lidija Bukovec, Dragica Okorn, Martina Zorman Darja Babic Alenka Suban

Enota/ st. oddelkov Vsi oddelki vrtca Mojca Tinkara, Kekec, Muca/ 6 oddelkov Vsi oddelki vrtca Mojca

ZDRAVJE V VRTCU Z IGRO DO PRVIH TURISTICNIH KORAKOV PASAVCEK SOLA ZA STARSE

Vsi oddelki vrtca Mojca Tinkara, Kekec/ 2 oddelka Role, Muca, Kekec/ 8 oddelkov Starsi, strokovni delavci vrtca Mojca

INOVACIJSKI PROJEKT: RADOVEDNA MOJCA Radovedna Mojca poteka v sodelovanju z Zavodom RS za solstvo cetrto leto in uvaja medgeneracijsko sodelovanje otroci - stari starsi. V tem letu elimo spodbujati medgeneracijsko sodelovanje v vseh skupinah Vrtca Mojca z aktivnim vkljucevanjem starih starsev v izvedbeni kurikulum. Vsak oddelek bo izvedel najmanj eno srecanje, pripravil nacrt in porocilo o izvedbi srecanja. Spremljava bo potekala s pomocjo izdelanih merskih instrumentov, ki so nastali v procesu akcijske raziskave. INOVACIJSKI PROJEKT: Z USTVARJALNOSTJO NA POT Od septembra 2009 poteka v sodelovanju z Zavodom RS za solstvo projekt, ki eli poiskati nove poti do kreativnih in ucinkovitih ucnih okolij. Skupina raziskovalk eli omogociti drugacen pristop k vzpodbujanju in razvijanju kreativnosti otrok, iskati nove nacine in poti vodenja VI procesa ter izboljsati lastno prakso. EKO VRTEC KOT NACIN IVLJENJA Je s svojo sirino in razlicnimi pristopi k spoznavanju in ohranjanju narave, neposrednega okolja in skrbi zanj prevzel vse vsebine dela vrtca. Zajema skrb za osnovne ekoloske probleme ob ohranjanju okolja z locevanjem odpadkov in uporabo odpadnih in naravnih materialov. V tem solskem letu je nas vodilni tematski sklop »ZDRAV NACIN IVLJENJA,« ki se izvaja skozi vse solsko leto in sodelujemo vsi (otroci, zaposleni, starsi). ZDRAVJE V VRTCU Je projekt promocije zdravja v vrtcih, ki ga organizira Zavod za zdravstveno varstvo. Temelji na programih, ki vkljucujejo vsebine pri katerih je poudarjen dejaven in izkustven pristop pri njihovem navajanju: redno in pravilno umivanje otrok, raznolika prehrana, telesna dejavnost, odnos do skodljivih razvad, védenje o zdravju. Zdrav vrtec predstavlja stalno skrb za psihofizicni razvoj otrok in spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad otrok. S projektom poskusamo pribliati otrokom pozitiven odnos do narave, krepitve telesnih zmogljivosti in ohranjanja zdravja v najsirsem pomenu.

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

8 / 18

Z IGRO DO PRVIH TURISTICNIH KORAKOV Projekt poteka pod okriljem Turisticne zveze Slovenije in Skupnosti vrtcev Slovenije. Otroci raziskujejo in spoznavajo posebnosti svojega kraja in se seznanjajo s kulturno dediscino. Pri izvajanju dejavnosti uresnicujemo nacelo sodelovanja z okoljem in izkoriscamo monosti razlicnih virov ucenja v najblijem okolju vrtca. PROJEKT PASAVCEK Projekt izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za promet in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. S projektom elimo spodbuditi pravilno uporabo otroskih varnostnih sedeev ter pripenjanje vseh potnikov v avtomobilu z varnostnimi pasovi med vonjo. Osrednja figura projekta je lik Pasavcka, ki na zabaven nacin opozarja otroke «Red je vedno pas pripet.« SOLA ZA STARSE Vrtec Mojca v sodelovanju z Uradom za preprecevanje zasvojenosti omogoca starsem kot temeljnim nosilcem vzgoje otrok, da lahko svoja znanja, dileme ali eljo po boljsem pristopu pridobijo v tako imenovanih solah za starse. To so pravzaprav srecanja starsev, strokovnjakov in pedagoskih delavcev. Sola za starse je namenjena vsem starsem, ne glede na to, ali imajo vzgojne probleme ali ne, zlasti pa omogoca tistim, ki e cutijo vzgojne probleme, da prisluhnejo monostim resevanja.

3.3.2 Prednostne naloge Prednostna naloga

LUTKA V VRTCU

Nosilec

Zdenka erovnik Tajana Potocnik Tina Tomsic Sandra Grum Vojka Vidmar Marina Ernstschneider Bernarda Slibar Danijela Jurgec Darja Babic

Sodelujoci

Vsi oddelki vrtca Mojca

GIBANJE NAS UITEK

Vsi oddelki vrtca Mojca

KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAEVANJA

Vsi udeleenci VIP (otroci, zaposleni, starsi)

GIBANJE NAS UITEK Namen prednostne naloge je osvescanje otrok in odraslih, da je gibanje, se posebno v naravi v vseh letnih casih in vremenskih pogojih, temelj dobrega zdravja. Program vkljucuje raznovrstne gibalne vsebine (Zlati soncek, kros, izleti, gibalne minutke, sportno dopoldne, mini olimpiada, zimske sportne aktivnosti, obiski sportnikov ...). LUTKA V VRTCU Otroci se z lutko srecujejo v dveh vlogah. Kot gledalci in tudi kot ustvarjalci predstav. Lutke najbolj zaivijo takrat ko si jih otroci naredijo sami. Z lutko spodbujamo otrosko ustvarjalnost, pomagamo jim pri resevanju teav in jih spodbujamo k sprosceni komunikaciji. Z lutko raste otrok in svet, ki ga more raziskati. KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAEVANJA Kakovost v vrtcu je dinamicen proces, na katerega vplivajo potrebe in interesi vseh udeleencev ­ otrok, starsev, zaposlenih, drave in lokalne skupnosti. Razvojno in strokovno delo tako poteka v dveh smereh: v smeri zunanje evalvacije (drava, MOL, Model Kakovost

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

9 / 18

za prihodnost vzgoje in izobraevanja) ter v smeri samoevalvacije (kje smo - mocna in sibka podrocja, nacrtovanje razvoja in dela, upostevanje clovekovih pravic, nacel dela, strokovna avtonomija ...).

3.4 Programi za OPP V vrtec Mojca je vkljucenih 15 otrok s posebnimi potrebami. Trije otroci imajo odlocbo Zavoda za solstvo, 12 otrok pa priporocilo Centra za dusevno zdravje. Za otroke z odlocbo pripravi strokovna skupina individualiziran program. Za otroke s priporocili izdela vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoci individualni nacrt in jim nudi dodatno strokovno pomoc v obsegu do treh ur na teden. En otrok ima stiri ure pomoc spremljevalke.

3.5 Dodatni programi Namenjeni so otrokom po 4. letu, ki so vkljuceni v vrtec. Niso del rednega programa, ampak jih vrtec izvaja oziroma organizira predvsem na eljo starsev. Dejavnosti niso vkljucene v ekonomsko ceno programa in jih izvajajo zunanji izvajalci. Potekajo v popoldanskem casu in ne motijo izvajanje rednega programa. Otroci po zakljuceni dejavnosti odidejo domov. Dejavnost

Plesne urice Tecaj angleskega jezika zacetni in nadaljevalni Glasbene urice

Izvajalec

Pirueta d.o.o. Petra Tiefengraber s. p. Maxi sola Mejac Spela Mivsek

Kdaj

1x tedensko 2 x tedensko 1x tedensko 1x tedensko 109 51 17

St. otrok

4 DELO STROKOVNIH DELAVCEV IN DRUGIH DELAVCEV V VRTCU

Ravnateljica je pedagoski vodja in poslovodni organ vrtca, ki opravlja naslednje naloge: organizira, nacrtuje in vodi delo vrtca, pripravlja program razvoja vrtca, pripravlja predlog letnega delovnega nacrta in je odgovorna za njegovo izvedbo, vodi delo vzgojiteljskega zbora, spodbuja strokovno izobraevanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, obvesca starse o delu vrtca, zastopa in predstavlja vrtec in je odgovorna za zakonitost dela, doloca sistemizacijo delovnih mest, odloca o sklepanju delovnih razmerij, opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. Ravnateljica lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomescanje v casu njene odsotnosti pisno pooblasti delavca javnega vrtca.

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

10 / 18

Pomocnici ravnateljice pomagata ravnateljici pri opravljanju poslovodnih in pedagoskih nalog ter opravljata naloge, za katere ju pisno pooblasti ravnateljica in jo nadomescata v njeni odsotnosti. Prednostne naloge v tem letu: prisostvujeta pri vzgojno-izobraevalnem delu vzgojiteljev, spremljata njihovo delo in jim svetujeta, sodelujeta pri pripravi letnega delovnega nacrta, organizirata in usklajujeta delo strokovnih in drugih delavcev v enoti, predlagata napredovanje strokovnih delavcev v nazive, placilne razrede, organizirata in spremljata mentorstvo za pripravnike, druge naloge. Organizacijski vodji: organizirata in usklajujeta delo strokovnih in drugih delavcev v enoti Kekec in Muca, druge naloge. Svetovalni delavki se vkljucujeta v kompleksno resevanje pedagoskih, psiholoskih in socialnih vprasanj v vrtcu preko: dejavnosti pomoci, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti nacrtovanja in evalvacije. Prednostne naloge v tem letu: sprejem otrok, delo za otroke z razlicnimi teavami, vodenje strokovnih aktivov Kakovost za prihodnost, resevanje konfliktov v skupini, nacrtovanje, spremljanje in evalviranje vzgojno izobraevalcnega procesa, aktivno sodelovanje v inovacijskih projektih vrtca, svetovanje starsem, strokovnim delavcem, sodelovanje s strokovnimi delavci, vodstvom, zunanjimi sodelavci pri resevanju aktualne problematike, druge naloge. Vzgojitelji predsolskih otrok: priprava na vzgojno delo, nacrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starsi, sodelovanje pri organizaciji ivljenja in dela v vrtcu, vodenje pedagoske dokumentacije, druge naloge. Pomocniki vzgojiteljev: sodelovanje z vzgojiteljem pri nacrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku, sodelovanje z vzgojiteljem pri nacrtovanju, izvajanju in pripravi dela s starsi, sodelovanje pri organizaciji ivljenja in dela v vrtcu. druge naloge.

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

11 / 18

Vzgojiteljici za izvajanje dodatne strokovne pomoci: nudenje dodatne strokovne pomoci otrokom s posebnimi potrebami, ki imajo priporocilo Centrov za dusevno zdravje oziroma odlocbe Zavoda za solstvo, svetovanje starsem, strokovnim delavcem, sodelovanje s strokovnimi delavci, vodstvom, zunanjimi sodelavci pri resevanju aktualne problematike, druge naloge. Strokovni delavci izven oddelka: spremstvo otrok pri dejavnostih vrtca, sodelovanje pri organizaciji ivljenja in dela v vrtcu, pravljicne urice, ustvarjalne delavnice, druge naloge. Organizatorki prehrane in zdravstveno higienskega reima: nacrtovanje prehrane (nacrtovanje jedilnikov, sodelovanje z vodjami kuhinj, strokovnimi delavci, ekonomom, dobavitelji, pobude starsev, sodelovanje pri razpisu za ivila), nacrtovanje dietne prehrane (sodelovanje s kuhinjami, starsi, povezovanje s posvetovalnico pri pediatricni kliniki, sodelovanje pri nabavi dietne prehrane), vodenje dela v kuhinjah (nacrtovanje, sodelovanje, izvajanje, spremljanje dela zaposlenih v kuhinjah skladno z veljavno zakonodajo, spremljanje in izvajanje HACCP sistema), vodenje dela v pralnicah (svetovanje, higienski reim, vodenje kolicine perila), zdravstveno higienski reim (odrejanje ukrepov ob pojavu NB, vodenje evidenc obolenj, obvestila starsem, sodelovanje z zdravstveno inspekcijo, ZZV, sodelovanje s cistilnim servisom, nabava materiala za lekarno, izobraevanja, pitna voda ­ preventivni ukrepi za preprecevanje nadzorovanja legionele v vodovodnem omreju, fizikalna in kemijska dezinfekcija), varnost in zdravje pri delu (sodelovanje z zunanjim izvajalcem za VZD, vodenje evidenc poskodb otrok v vrtcu, sodelovanje, vodenje evidenc za izobraevanja, za zdravniske preglede ...), izvajanje javnih narocil malih vrednosti in sodelovanje pri javnih narocilih velikih vrednostih, druge naloge. Delo strokovnih delavcev v vrtcu je opredeljeno z individualnimi letnimi delovnimi nacrti. Poleg strokovnih delavcev skrbijo za nemoten vzgojno izobraevalni proces se tehnicni in upravno-administrativni delavci.

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

12 / 18

5 SODELOVANJE S STARSI

Sodelovanje med vrtcem in starsi je vecdimenzionalen proces, ki temelji na obojestranski pripravljenosti za sodelovanje, ki poteka na treh nivojih: sodelovanje starsev za celoten vrtec (v organih, komisijah, akcijah ...), sodelovanje starsev z enoto vrtca, sodelovanje starsev s posameznim oddelkom.

Dejavnost Svet starsev Roditeljskih sestanki Pogovorne ure Individualni prilonostni pogovori o otroku Druge oblike sodelovanj (delavnice, izleti) Individualni pogovori ob vpisu vrtec Akcije zbiranja papirja, kartus, tonerjev Prvic v vrtec ­ sestanek za starse Individualni pogovori ob vstopu v vrtec Postopno uvajanje otrok v vrtec Vkljucevanje v vzgojno delo Dedki in babice se nam pridruijo v skupini, na izletih Svetovanje in pomoc Skrinjice za predloge in pritobe Pisno obvescanje Sola za starse Sklad vrtca Komisija za sprejem otrok Kdaj dvakrat letno oz. po potrebi najmanj 2x letno najmanj 5 x v letu vsakodnevno najmanj 3x letno maj 2010 celo leto junij 2010 avgust 2010 september oz. celo leto po dogovoru v skupini po dogovoru v skupini celo leto po predhodnem dogovoru celo leto celo leto 15.10. 2009, 5.11.2009 2 x letno april 2010 Nosilci Mara Gantar, Marinka Andromako, predsednik sveta starsev strokovni delavci strokovni delavci strokovni delavci strokovni delavci Mara Gantar, Darja Babic, Marinka Andromako Ines Miklosa, Nina Mikolic, Irena Zaletelj, Martina Grcar Darja Babic, Jovi Vidmar, Jana But strokovni delavci strokovni delavci strokovni delavci strokovni delavci Darja Babic Milojka Filipcic, Tanja Babic, Marija Hiti, Lidija Samotorcan, Joica Camernik strokovni delavci, vodstvo Darja Babic, Alenka Suban Predsednik upravnega odbora Darja Babic

6 SODELOVANJE Z OKOLJEM

S sodelovanjem razlicnih institucij elimo obogatiti ivljenje in igro otrok in odraslih. Za uspesno in kvalitetno realizacijo vseh ciljev se povezujemo z zunanjimi institucijami in posamezniki.

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

13 / 18

Ustanova

Osnovne sole Zdravstveni dom Zavod za zdravstveno varstvo Zavod RS za solstvo Srednja vzgojiteljska sola in gimnazija Ljubljana, ZARIS PF Ljubljana

Vsebina

obisk otrok v soli, solarje povabimo na predstavo, Jurjevanje, sodelovanje na Sonckovem dnevu, vkljucevanje otrok s posebnimi potrebami ga. Angelca Cerni seznanja otroke s pravilnim umivanjem zob, posvetovanje z izbranimi pediatri glede ukrepov pri dolocenih bolezenskih stanjih otrok svetovanje pri raznih obolenjih otrok, izobraevanje kadra, projekt ZDRAV VRTEC, zdravstveno tehnicni pregledi kuhinj, nadzor pitne vode, obvescanje o nalezljivih boleznih studijske skupine, mentorsko sredisce, sodelovanje s pedagoskimi svetovalkami, inovacijsi projekt Radovedna Mojca in Z ustvarjalnostjo na pot, usmerjanje otrok s posebnimi potrebami praksa dijakinj, dijakov, hospitacije hospitacija za studente PF ­ predsolska vzgoja, praksa studentk: smer predsolska vzgoja, socialna pedagogika, socialna pedagogika: vaje iz razvojne psihologije in pedagogike, nastopi studentk smeri predsolska vzgoja: naravoslovje, lutkovna in tehnicna vzgoja Financiranje, kadrovske zadeve, investicije, vpis otrok, Zlati soncek, tecaj drsanja, seminarji, javni razpisi: Sola za starse, porocanje o stanju inspekcijskih odlocb z odsevniki smo bolj varni, mednarodni projekt PASAVEC, seminar, odsevni brezrokavniki, primertni koticek projekt Malckova bralna znacka, pravljicne urice Malckova bralna znacka, Zeleni nahrbtnik, letovanja pomoc pri organizaciji letovanja Pevski zbor okrasimo dom, delavnice, otroski zborcek zapoje varovancem v domu, obisk doma starejsih obcanov sodelovanje pri resevanju problemov, izdelava voscilnic za praznik, prispevki v glasilo Koseski glas Zakonodaja, vpisi otrok, aplikacije, smernice za delo Placni sistem Potrebe po delavcih Sodelovanje s posameznimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroke, izdaja priporocil, sodelovanje pri resevanje razvojne in socialne problematike, posvetovanje pri resevanju problemov Aplikacija za evidenco vpisanih in vkljucenih otrok Zdravstveno tehnicni nadzor, kuhinj, prostor in opremo vrtca, pregled igrisc, igral; nadzorstvo nad pitno vodo, vodenje evidenc in spremljanje stanja Pregledi prostorov in opreme, vodenje evidenc, vodenje evidenc izobraevanja, varstvo pri delu ... Vodenje evidenc zdravstvenih pregledov zaposlenih, pooblasceni zdravnik Vodenje evidenc o DDD Posvetovanje glede dietne prehrane otrok vkljucenih v nas vrtec Spremljanje higienskega stanja, sodelovanje z izvajalcem Sodelovanje pri urnikih odvoza organskih odpadkov

MOL Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu Knjinica Siska ZPM ZLRO, Sport hotel Glasbena matica Dom starejsih obcanov Cetrtna skupnost Dravlje, Turisticno drustvo Koseze MSS Min. za javno upravo Zavod za zaposlovanje CDZ, CSD, Svetovalni center za otroke in mladostnike, Policija Simtro Zdravstvena inspekcija Mikrotop d.o.o. Holmed, d.o.o. Institut za DDD Dietna posvetovalnica pri Pediatricni kliniki Cistilni servis - Valina Biotera d.o.o.

Vsa ostala sodelovanja so neposredno vezana na vsebino ivljenja in dela v vrtcu in so opredeljena v letnih delovnih nacrtih strokovnih delavcev.

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

14 / 18

7 PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA

7.1 Izobraevanje S stalnim izobraevanjem poglabljamo svoja znanja, hkrati pa ohranjamo lastno strokovno avtonomijo.

Vsebina

Prilagajanje na led in ucenje drsanja skozi igro Aktivno ucenje

Izvajalec

MOL, oddelek za sport Pedagoski institut Ivan Bizjak

Cas

16.09. in 17.09.2009 4 srecanja v letu

Udeleenci

Marija Hiti, Tina Cerar, Petra Blaic Alenka Barle, Sonja Porenta, Tina Filo, Bojana Lubej, Tina Tomsic, Lea Stare, Reufa Ajdinovic, Metka Kragelj, Dusa Puhar, Milica Perisic, Vojka Vidmar, Romana Begovic, Leonora Bajc Zdenka erovnik Leonora Bajc Marinka Andromako, Darja Babic, Jana But, Jovi Vidmar Paic Accetto, Kastelec, Puhar, Srsa, Keber, Novak, Kancler Andrejek, Sporn, Grajl, Grcar, Spreitzer Olga Avsenik Strokovni delavci Strokovni delavci strokovni delavci v oddelkih od 1 - 3 let Vsi strokovni delavci Sonja Porenta, iva Spreitzer, Jamnik Lili Jamnik Lili Janja Zajec, Alenka Racic, Jana But, Darja Babic, Alenka Suban Jovi Vidmar Marinka Andromako, Mara Gantar; Jana But, Darja Babic, Alenka Suban Marinka Andromako, Mara Gantar Vojka Vidmar, Danijela Jurgec, Bernarda Slibar, Marina Ernstschneider Strokovni delavci Strokovni delavci vrtca Jana But Novozaposleni delavci Str. delavci, Jana But, starsi Strokovni delavci Str. delavci, Jana But Vodje kuhinj Vsi delavci vrtca

Predstavitev IP Srecanje piscev strokovnih besedil Stratesko vodenje Studijske skupine ­ tema: govorna kompetentnost Mala zborovska sola Skrb za osebnostno rast vzgojitelja Skrb za dusevno zdravje Delo v oddelkih od 1 - 3 let Faze otrokovega razvoja Tecaj drsanja Nov placni sistem leto po uvelj. Usposabljanje za delo z dok. gradiv. Izobraevanja s podrocja dela in drugih nacrtovanih nalog Strokovno srecanje ravnateljev Nacionalna konferenca ob mesecu preprecevanja zasvojenosti Srecanje pomocnikov ravnateljev Predsolska sportna vzgoja z vidika kurikuluma za vrtce s primeri dobre prakse Strokovna ekskurzija Pandemska gripa Solska prehrana ­ dietna prehrana Izobraevanje o HACCP Nalezljive bolezni v vrtcu Zdravstveno higienski reim v vrtcu Zdravje v vrtcu Delavnice kuhanja Varstvo pri delu ­ teorija in praksa

Zavod RS za solstvo Revija Vzgojiteljica SIQ Zavod RS za solstvo

16.09.2009 24.09.2009 17.09.2009 2 srecanji v letu

Zavod RS za solstvo dr. Zdenka Zalokar Divjak dr. Zdenka Zalokar Divjak Mirjam Senica dr. Zdenka Zalokar Divjak MOL, oddelek za sport Institut Inovativa Zgodovinski arhiv Lj.

23.10. in 24.10.2009 23.10. in 24.10.2009 27.11. in 28.11.2009 10.11.2009 24.02.2010, 03.03.2010 Januar 2010 28.09.2009 10.11.2009 Po razpisu 12.10.2009 ­ 14.10.2009 30.11.2009

Sola za ravnatelje Ministrstvo za zdravje Sola za ravnatelje dr. Mateja Vidensek

Januar 2010 20., 21., 22.01.2010

Vrtec Mojca Jana But Zavod RS za solstvo Jana But dr. Grmek Martinjas Jana But ZZV Ljubljana Mikrotop d.o.o.

April 2010 08.09.2009 15.10.2009 1 krat letno 21.10.2009 1 krat letno 1 krat letno 1 krat letno Glede na oceno tveganja

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

15 / 18

7.2 Mentorstvo za opravljanje strokovnih izpitov Ime kandidata iva Spreitzer Barbara Kastelec Bojana Peji Barbara Nagode Janja Zajec Mentorica Martina Zorman

Dragica Okorn

7.3 Mentorstvo dijakom in studentom pedagoskih zavodov Ime kandidata

Urska Vajda Urska Bartolj Mateja Miklavcic Ajda Aman studentke

Mentor

Zvezdana Kolar Bojana Lubej Darja Babic Darja Babic Simona Santl, Bojana Lubej, Tajana Potocnik, Brigita Sobocan Natasa Ahac, Danijela Jurgec

Vsebina

pedagoska praksa pedagoska praksa pedagoska praksa pedagoska praksa hospitacije in nastopi: tehnika, lutka hospitacije in nastopi: naravoslovje

Ustanova

Srednja vzg. sola in gimnazija Lj. PF- smer predsolska vzgoja PF ­ socialna pedag. FF- smer pedagogika PF- smer predsolska vzgoja prof. Matja Jaklin PF- smer predsolska vzgoja dr. Marjanca Kos 3 tedne

Cas

celo leto 11.1.10 - 5.2.2010 23.11.09 ­ 4.12.09 oktober, november 1 x tedensko

studentke

1 x tedensko pomlad

7.4 Studij ob delu Vlasta Rus, Sara Plahutnik, Dunja Bregar, Nika erovnik, Janja Cankar, Sabina Leban, iva Spreitzer, Tjasa Drabik Jug, Lucija Sporn.

8 DELO STROKOVNIH ORGANOV VRTCA

8.1 Strokovni aktivi Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo predloge za izboljsave vzgojnega dela in opravljajo druge strokovne naloge dolocene v letnem delovnem nacrtu.

Ime Vzgojno delo v oddelkih 1-3 let Socialne in sprostitvene igre Otroci s posebnimi potrebami Didakticna sredstva Resevanje konfliktov v skupini Interaktivne igre Vodja aktiva Tina Babnik Ines Miklosa Janja Zajec Marina Berginc Darja Babic Jovi Vidmar Stevilo udeleencev 13 17 14 13 16 13 Cas 3 x letno 3 x letno 3 x letno 3 x letno 3 x letno 3 x letno

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

16 / 18

Razvojni aktivi:

Ime Inovacijski projekt «Radovedna Mojca« Nacrtovanje, evalviranje in spremljanje VID Inovacijski projekt « Z ustvarjalnostjo na pot« Kakovost za prihodnost Vodja aktiva Zdenka erovnik Darja Babic Brigita Sobocan Darja Babic Stevilo udeleencev 9 8 7 7 Cas 28.09.09, 18.01.10, 15.02.10, 17.05.10 1 x mesecno 1x mesecno 1 x mesecno

Delo strokovnih aktivov je razvidno iz nacrtov, zapisnikov ter koncnih porocil, ki so shranjeni pri vodji aktivov.

8.2 Vzgojiteljski zbor

Cas September 2009 Vsebina LDN vrtca, pandemska gripa, predstavitev novo zaposlenih delavcev evalvacija LDN in drugih nalog Izvajalci ravnateljica, pomocnici ravnateljice, svetovalna delavka, OPZHR ravnateljica, pomocnici ravnateljice

Junij 2010

8.3 Delovni sestanki Potekajo po enotah 1x oziroma 2x mesecno ob 7:30 in 13:30 in obcasno ob 16:30. Na sestankih bomo obravnavali aktualno problematiko, sprotne informacije, se dogovarjali za skupne dejavnosti, izmenjavali izkusnje, poglabljali znanja, predstavljali novosti ... Delovne sestanke sklicujeta pomocnici ravnateljice.

8.4 Kolegij Za povezovanje in kontinuirano sodelovanje med enotami ravnateljica sklicuje kolegij ali razsirjeni kolegij, ki ga sestavljajo pomocnici ravnateljice, svetovalni delavki, organizatorki prehrane in zdravstveno higienskega reima. Po potrebi se vabi na kolegij tudi druge strokovne in upravne delavce. Kolegij sklicuje ravnateljica 1 x mesecno oziroma po potrebi.

8.5 Svet starsev Za organizirano uresnicevanje interesa starsev se oblikuje Svet starsev. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starsi izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: Enota ROLE Oddelek PIKAPOLONICE METULJI CEBELE PTICKI PTICKI MEDVEDKI MUCE POLI ZAJCI PETELINI METULJI VEVERICE MISKE PIKAPOLONICE SONCKI PIKAPOLONICE KRTKI ZAJCKI ABICE SKRATKI MARJETICE MEDVEDKI SOVICE MUCE POLKI OGICE METULJI PISCANCKI ZVEZDICE PIKAPOLONICE MEDVEDKI MUCE RACKE SONCKI ZAJCKI RIBICE OGICE BALONCKI SLONCKI MEDVEDKI SRCKI PTICKI SONCKI ROICE CEBELICE ZAJCKI SKRATKI LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

17 / 18

MOJCA

TINKARA

MUCA

KEKEC

Predstavnik/-ca Polona Vodiskar Ceh Alenka Heimbring Tina Kogej Kristof Koman Tatjana Marvin * Kristof Koman Vesna Alujevic Janja Rozman Raubar Barbara Muhic Polona Kisovec Danijela Grubisic Katja Pogac Mateja Turk Ursa Tome Eren Lea Grubisic Sinisa Mladenovi * Vidmar Natasa Barbara efran Zorica Smitran Joe Kos Anita Brecko Mojca Lombardo Barbara Rozman Mojca Volcansek Jasmina Popovic Anja Stritih Jana Mesec Natasa Zupancic Petra Kranjc Vera Fois * Roman Plesko Petra Slak Spela Miklic Vera Fois Matja Lesar Vesna Kovac Elizabet Dafne di Rocco Tadeja Korosec Ksenija Pungercar Andreja Potocar Urska Perko Natasa Tovornik Alesa Zupancic Tina Kadic Alenka Cerne * Predrag Gajanovi Beba Hatipovi

* predsedniki Sveta starsev enot Predsednik sveta starsev vrtca Mojca je g. Kristof Koman.

LETNI DELOVNI NACRT VRTCA MOJCA Oznaka: LDN Izdaja: 1 Datum: 12. 11. 2009

18 / 18

9 KADROVSKI, MATERIALNI IN DRUGI POGOJI

9.1 Spremljanje in vrednotenje delovnega nacrta

Letni delovni nacrt vrtca je osnova za delo na podrocju vzgoje in izobraevanja v vrtcu ter za zagotavljanje materialnih pogojev za delo. Med letom se bodo naloge delavcev dopolnjevale s sklepi strokovnih organov vrtca, navodili in okronicami Ministrstva za solstvo in sport RS in Zavoda RS za solstvo ter sklepi ustanovitelja. Letni delovni nacrt je obvezujoc za vse delavce. Vsi zaposleni so odgovorni za njegovo realizacijo. Nadzor nad izvajanjem je v pristojnosti ravnateljice. Celovit pregled in analiza bosta opravljena ob zakljucku solskega leta v letnem porocilu vrtca.

9.2 Predvidene izboljsave

V tem solskem letu nacrtujemo: ureditev parkirisca pred enoto Kekec in Mojca, menjavo oken v enoti Mojca in Muca, sanacijo veznega hodnika v enoti Muca, postopna menjava pohistva v igralnicah, dopolnitev igral na igriscu, sprotno vzdrevanje strojev in igral na igriscu.

Individualni nacrti posameznih strokovnih slub in operativni nacrti enot so priloga originalnega letnega delovnega nacrta vrtca, ki je shranjen na upravi vrtca.

Pripravili pomocnici ravnateljice: Marinka Andromako Mara Gantar

Ravnateljica: Jovi Vidmar

Information

SVETOVALNO DELO Z OTROKI

18 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

352606