Read tu_vi_tron_doi_tuoi_dinh_hoi_179c.pdf text version

T VI TRN I TUI INH HI Tác gi: Gs. Hin Linh Ngày tháng nm trong sách tính theo âm lch INH HI (THUC MNG TH) 1. NAM MNG : Cuc i : Tui inh Hi cuc i tui nh y và vui ti, sng mt cuc sng y phn sung túc. Nhng vào thi trung vn tc là vào 20 n 36 có lm u bun. Tuy nhiên cuc sng vn vào phn tt p. ng công danh s lên cao vào khong t 26 tui tr i, vào thi hu vn thì hoàn toàn tt p, sng y và càng tng thêm s vui v ca cuc i. Bao gi cng ly cn bn kh nng to ly c phn danh vng mai sau. Tui inh Hi rt nhiu rt nhiu tt p mi khía cnh cuc i. i sng hoàn toàn trên trung tng ca cuc sng và có th nu y s sáng sut s lên n thng tng ca xã hi. S không c hay p v vn tình duyên, t 30 tui tr i mi có kt qu hay v ng danh vng. Tóm li: Cuc i ca tui inh Hi s hoàn toàn tt p, trin vng ca tng lai y vui ti và sung sng ca cuc i, có th mng s s lên n cuc sng thng tng ca xã hi. Tình Duyên : V vn tình duyên ca tui inh Hi không c hoàn toàn tt p vào bui u, có vài ln thay i và v, vn tình yêu khó i n con ng hnh phúc. Theo khoa t vi nhn xét rng tui inh Hi s có nhiu au kh v vn tình duyên. Nu bn sanh vào tháng 4, 8, 9 và 12 âm lch thì bn phi ba ln thay i v tình duyên và hnh phúc. Nu bn sanh vào tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lch thì bn phi hai ln thay i v tình duyên và hnh phúc. Nu bn sanh vào tháng 6, 7 và 11 âm lch thì tình duyên không thay i. Gia o, Công Danh :

V công danh có phn lên cao vào 26 tr i, nu có nhiu sáng sut và kiên nhn bn s lên n tuyt nh ca phn danh vng. Phn gia o không có gì quan trng ch có quan trng v phn công danh. S Nghip, Tin Tài : S nghip có th lên cao vào khong 36 tr lên. Tin bc c hoàn toàn tt p, có trin vng v tin tài. S sng sang c, vn tin tài ch là vn ph thuc công danh, khi công danh ã lên cao thì s nghip và tin tài thêm phn vng chc và sung túc. Nhng phn công danh nh ã nói trên thì vn s nghip và tin tài s không còn thc mc na vy. Nhng Tui Hp Cho S Làm n : Canh Dn, Nhâm Thìn giúp bn thành công hn. Hôn Nhân Vi Cuc Sng Cao Sang : Canh Dn, Nhâm Thìn, Bính Tut. Bn kt hôn vi tui Bính Tut: Cuc sng bn c y mnh lên cuc sng hoàn toàn tt p. Kt duyên vi tui Canh Dn: Bn d to ra tin bc và có th hng c y s sung sng. Kt duyên vi tui Nhâm Thìn : cuc sng hoàn toàn phát trin v danh vng. Hôn Nhân Vi Cuc Sng Trung Bình : Nu bn kt hôn vi nhng tui : inh Hi, K Su, Quý T, t Mùi ch hp v ng tình duyên mà không hp v khía cnh nào khác. Hôn Nhân Vi Cuc Sng Bn Hàn, Làm n Khó Khn : Nu gp nhng tui : Tân Mão, t Du, K Mão, Quý Mão không to c gì kh d bo m cho cuc i nu kt hp vi tui bn. Nhng Tui i K Trong Cuc i :

K Su, t Mùi, Tân Su, Quý Mùi. Nhng Nm Mà Bn Không Nên Ci V : Có nhng nm rt xung khc tui bn, không nên kt duyên trong nhng nm này, vì tính chuyn hôn nhn s không thành, hay thành thì phi chu cnh xa vng, trin miên, nhng nm 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tui. Nhng nm mà bn vào s tui này rt k vic ci xin. Sanh Vào Nhng Tháng Nào Có Nhiu V ? Bn sanh vào tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 âm lch ây là nhng tháng tt p và có nhiu ngi khác phái lu ý v chuyn tình duyên, cng nh là bn có s ào hoa vy. Có nhiu thê thip trong cuc i hay nhiu tình yêu. Nhn Xét Tui inh Hi Qua Nhng Nm Khó Khn Nht : Tui inh Hi có nhng nm khó khn nht trong cuc i, làm n không c kt qu, tính vic hôn nhân s có nhiu rc ri, hay bt c mi vn , u khó khn và ít c thành tu, ó là nhng nm 24, 28, 30 và 36 tui. Nhng nm này bn nên phòng tai nn, bnh tt hay nhng s v v tình duyên hay s nghip. Ngày Gi Xut Hành Hp Nht Trong Ngày : Ngày chn, gi chn, và tháng chn s mang li nhiu kt qu . Nhng Din Tin Tng Nm Trong Sut Cuc i : T 20 n 25 tui: 20 tui có nhiu bun ru, nm này không có nhiu may mn cho lm, vào tháng 8 tr i thì có hy vng nhiu v ng công danh. Nm 21 có trin vng v ng tình duyên và có nhiu hy vng nm ly thng li cho cuc i, nm này tin bc tuy không có to c nhiu nhng cuc sng có phn vui ti và sung túc. Nm 22 tui nm này hi k tui, nên cn thn trong vic xut hành, i xa vào nhng tháng 6 và 8, ngoài ra nhng tháng khác bình thng.

Nm 23 tui nm này phòng tai nn, rt xung khc vào tháng 1 và 10, không nên phát trin ngh nghip, hay làm n tht bi, tr nhng tháng 4 và 6 thì tt. Nm 24 tui nm này có kt qu v ng công danh ln tình duyên và s nghip, cuc sng có phn phát t mnh. Nm 25 tui nm bình thng ch có sôi ng và vn tình duyên, gia o mà thôi. Riêng tháng 5 thì có tài lc hay ca hoch tài. T 26 n 30 tui: Nm 25 tui có xung k vào tháng 6 và 11, hai tháng này có hao tài ôi chút và bnh hon. Nm 26 tui nhiu tt p cho cuc sng, công danh ã bt u lên cao, cuc sng có phn thay i và tình duyên ln s nghip u có phng din mnh m. Nm 27 tui nm này có kt qu v tài lc vào nhng tháng 1 và 3, ngoài ra, nhng tháng khác c tt v ng công danh ln tình duyên. Nm 28 và 29 tui hai nm không có vn gì sôi ng, ch bình thng trong mi công vic làm n cng nh vn tin bc mà thôi. Nm 30 tui có tin trin v ngh nghip. T 31 n 35 tui: Vào nm 31 không c hay p lm, bn nên cn thn phòng vào nm này, nm mang nhiu tai ting và cuc sng có nhiu thay i, có s lo lng . Nm 32 tui không nên giao phó cho ai tin bc cng nh mi s mi s cng tác hay hp tác làm n. Nm 33 tui nhiu s lo bun, vn tin bc tr nên khó khn, khó to c nhng chuyn hay p trong cuc i. Nm 34 tui phát trin mnh trong mi vn , vào tháng 3 thì tt, k tháng 12 không nên i xa hay tính chuyn làm n, buôn bán. Nm 35 tui có trc tr v mi vn tình duyên, bn nên coi chng công danh và s nghip b sp vào nm này, nht là nhng tháng 5 và 7. T 36 n 40 tui: Nm 36 tu, nm này bn có nhiu hy vng thành công trong cuc sng, có th xây dng c s nghip tng lai và tin bc trong nm này, nu sáng sut tên tui ly lng. Nm 37 và 38 tui hai nm này to c cuc sng khá tt p, có th to ly s giàu sang và phú quý vào nhng nm k trên. Nm 39 tui yên tnh mi vic u an bài theo s phn, có th to c nhiu tin ca và danh vng.

Nm 40 tui s sng hoàn toàn êm m và y có th to c nhiu kt qu cho ngh nghip và s sng ca bn, nm này gia o yên vui, phn con cái có to thêm càng tt. T 41 n 45 tui: Nm 41 tui có au bnh hay hon nn nên tránh vào nhng tháng 4 và 7, nên cn thn vào 2 tháng này, ngoài ra nhng tháng khác trung bình. Nm 42 và 43 tui cuc sng c y , gia ình hnh phúc, tin bc d dã. Nm 44 và 45 tui nm này bn có th có trin vng tt p, nu sanh con thì có phúc c, nên làm phúc thì c tin ca và có th có nhiu tt p và tin bc. T 46 n 50 tui: Nm 46 tui s có th làm c nhng vic tt p, tin bc y và phn con cái có trin vng hay p. Nm 47 và 48 thanh nhàn có sôi ng v ng danh vng và tin bc. Nm 49 và 50 tui. Vào nm 49 tui không c my hay p, tin bc có phn hao ht, vic sng có thay i, phn gia o không c hoàn toàn êm p. T 51 n 55 tui: Nm vào tui 51 không nên giao dch làm n hay i xa không tt, nhng tháng 8 và 10 có trin vng v ng tài lc và tình cm. Nm 52 tui có phúc lm mi thoát khi nn tai. Nm 53 tui s có kt qu v phn gia ình và s nghip, cn thn v con cái, phòng có i nn vào tháng 6 và 7, không nên i xa vào nhng nm này. Nm 54 và 55 tui hai nm này công danh và s nghip tin bc ch vào mc bình thng, không có gì quan trng áng nói. T 56 n 60 tui: 56 tui hay p, có phc lc và to thêm cho gia ình, s nghip nhiu tt p. Nm 57 tui nm trung bình, không có hao tài và cng không có thu tài, ngha là nm này bình bình. Nm 58 tui nm này có khá v ng tình cm, ng tài lc c khá tt, tr tui cá nhân thì hi xu mà thôi. Nm 59 và 60 tui hai nm này, bn có kt qu v s nghip, v mi vic khác u trong s bình thng, mi vn trong cuc sng din tin t t theo cuc sng ca bn không thay i v vic gì quan trng. 2. N MNG :

Cuc i : Tui inh Hi, i sng có phn sung túc v vn tài lc cng nh v tình cm, cuc i không my chu kh cc v th xác, cng nh tình cm c lên cao. Cuc sng có phn tt p v mi mt trong sut cuc i. Trung vn và hu vn có nhiu tt p. Tóm li: Tui inh Hi hoàn toàn tt p v tình cm cng nh v cuc sng nht là vào trung vn và hu vn. Tình Duyên : Nu bn sanh vào tháng 4 và 9 âm lch thì tình duyên bn s có ba ln thay i . Nu bn sanh vào tháng 1, 2, 5, 7, 8, 10 và 12 âm lch thì tình duyên bn s có hai ln thay i . Nu bn sanh vào tháng 3, 6 và 11 âm lch thì tình duyên tt. Gia o Và Công Danh : Phn gia o, có nhiu tt p, phn công danh ch vào mc trung bình. Trung vn thì lên cao v công danh. Nhng vào hu vn thì tr li mc bình thng mà thôi. S Nghip, Tin Tài : S nghip có nhiu v vào tin vn, nhng vào trung vn thì có nhiu tt p, hoàn thành và vng chc phi vào nm 37 tui tr i, tin bc vào tin vn có hi bê bi, trung vn và hu vn thì an nhàn sung sng. Nhng Tui Hp Cho S Làm n : Canh Dn, Nhâm Thìn, Bính Tut giúp bn thành công hn. Hôn Nhân Vi Cuc Sng Cao Sang : Canh Dn, Nhâm Thìn, Bính Tut rt hp vi tui bn v ng tình duyên ln tài lc nên d to c cuc sng giàu sang phú quý.

Hôn Nhân Vi Cuc Sng Trung Bình : Nu bn kt hôn vi nhng tui : Canh Dn, Nhâm Thìn, Bính Tut ch to c mt cuc sng trung bình mà thôi. Hôn Nhân Vi Cuc Sng Bn Hàn, Làm n Khó Khn : Nu bn kt hôn vi nhng tui : inh Hi, K Su, Quý T, t Mùi s gp nhiu khó khn trong cuc sng Nhng Tui i K Trong Cuc i : Mu Tý, Giáp Ng, Bính Thìn, Canh Tý, Giáp Thìn và Nhâm Ng. Nhng Nm Mà Bn Không Nên Kt Hôn : Nhng nm bn không nên kt hôn vì kt hôn, bn gp cnh xa vng trin miên, ó là nhng nm 21, 27, 33 và 39 tui. Sanh Vào Nhng Tháng Nào Có Nhiu Chng ? 1, 2, 4 và 5 âm lch : bn có s nhiu chng. Ngày Gi Xut Hành Hp Nht Trong Ngày : Ngày chn, tháng l và gi l em li nhng thành công tt hn . Nhn Xét Tui inh Hi Qua Nhng Nm Khó Khn Nht : Tui inh Hi có nhng nm khó khn nht là nhng nm 30, 34 và 41 tui. Nhng nm này nên phòng tai nn hay bnh tt, có bao tài vào nhng nm này. Nhng Din Tin Tng Nm Trong Sut Cuc i : T 20 n 25 tui: Thi gian này bn s gp c nhiu tt p v vn tình cm, phn tài lc bình thng không to c c hi v công danh và s

nghip. T 26 n 30 tui: Nm 26 tui nm này làm n c nhng li k tháng 8, toàn nm vn trong mc bình thng. Nm 27 và 28 tui hai nm có nhiu trin vng tt p v công danh cng nh v cuc sng, nên cn thn v vn tài lc và tình cm. Nm 29 và 30 tui hai nm này cuc sng có phn tt p v tài lc cng nh v cuc i, nên i xa thì tt. T 31 n 35 tui: Thi gian này công vic làm n hay giao dch tin bc s thu ot nhiu kt qu tt p v phn tài chánh, tình cm vng phát mnh bo vào 35, nên coi chng có tai nn trong gia ình và s nghip. T 36 n 40 tui: Nm 36 tui có phn xui xo, nên tránh vic giao dch v tin bc, tình cm có ôi phn st m, cuc sng có hi khó khn. Nm 37 và 38 tui hai nm này vic làm n trung bình, không có vic gì sôi ng xy ra trong cuc i bn. Nm 39 và 40 tui hai nm này nên cn thn v tin bc, phn bn mng có suy yu, phòng có au bnh hay hao tài tn ca vào hai nm k trên. T 41 n 45 tui: Thi gian này rt xui xo cho phn tài lc, vic làm n có nhiu khó khn nên k càng v tin bc, v gia o và con cái cng nên lo lng, gp tai nn trong gia ình trong nhng nm này, nên cn thn phòng cho lm. T 46 n 50 tui: Nm 46 tui nên i xa hay hùn hp làm n thì tt. Nm 47 và 48 tui hai nm này có s xích mích v tin bc, nên nhn nhc thì s thu ot nhiu thng li v tin bc cng nh hoàn thành c s nghip trong nhng nm này. Nm 49 và 50 tui hai nm này có nhiu tt p, làm n to c nhiu kt qu tt p, tin bc c nhiu, tình cm tt p. T 51 n 55 tui: Khong thi gian này, vic làm n và vn tình cm vn vào mc bình thng mà thôi, vic gia o và tin bc c vào mc trung bình mà thôi. T 56 n 60 tui: Thi gian này, nên cn thn v tin bc cng nh v vic

làm n, nht là vic giao dch v tin bc, không nên i xa. Trong gia ình gp chuyn xui xo cho cuc i bn. Nên cn thn trong mi công vic, ng h hng mà có hi.

Information

9 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

458689