Read TEST KOTWICE SCHEINA text version

TEST KOTWICE SCHEINA Kwestionariusz Moja kariera

Celem tego kwestionariusza jest zachcenie Ci do refleksji na temat obszarów wlasnej kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartoci. Nie ma tu odpowiedzi dobrych i zlych. Róne cechy opisane w Kwestionariuszu s równie dobre, a wypelnienie go ma posluy do opisania twoich kotwic kariery nie za do ich oceniania. Prosimy o przypisanie najwyszej rangi (najwyszej liczby punktów) tym zdaniom, które najlepiej Ci opisuj, a niskiej rangi (najmniejszej liczby punktów) tym zdaniom, które do ciebie w ogóle nie pasuj. Na przyklad, jeli twierdzenie mówi ,,Marz o stanowisku prezesa firmy moesz przypisa mu nastpujce rangi: 1 2 4 6 jeli to twierdzenie zupelnie nie pasuje do ciebie, lub 3 jeli to twierdzenie pasuje do ciebie w niektórych sytuacjach, lub 5 jeli to twierdzenie w duej mierze pasuje do ciebie, jeli to twierdzenie calkowicie do ciebie pasuje.

Rangi wpisuj w kolumnie po lewej stronie twierdze. 1. Marz o tym, eby osign taki stopie profesjonalizmu, by ludzie zwracali si do mnie po rad jak do eksperta. 2. Najbardziej angauje mnie praca, dziki której mog kierowa innymi i koordynowa ich wysilki. 3. Marz o karierze, która da mi wolno wyboru sposobu i czasu dzialania. 4. Bezpieczestwo i stabilno s dla mnie waniejsze ni niezaleno i autonomia. 5. Jestem zawsze otwarty na pomysly, które pozwol mi otworzy wlasn firm 6. Odnios w yciu sukces tylko wówczas, gdy bd mial poczucie, e mam swój udzial w budowaniu spolecznego dobra. 7. Marz o takiej karierze, dziki której bd rozwizywa trudne problemy lub stawa wobec prawdziwych wyzwa. 8. Raczej porzuc firm ni pozwol, eby moja praca w niej stwarzala problemy osobiste i rodzinne. 9. Bd czul, e odnioslem sukces tylko wtedy, gdy uda mi si doprowadzi moje umiejtnoci techniczne i umiejtnoci zarzdzania do szczytowego poziomu. 10. Marz o tym, eby zarzdza wielk organizacj i podejmowa decyzje majce wplyw na sytuacj wielu ludzi. 11. Najbardziej angauj si w prac, kiedy mam calkowit swobod decydowania o zadaniu, harmonogramie i procedurach. 12. Z pewnoci odejd z firmy, która nie bdzie dbala o moje bezpieczestwo. 13. Nawet bardzo wysokie stanowisko menederskie w cudzej firmie nie jest dla mnie wane w porównaniu z moliwoci prowadzenia wlasnego biznesu. 14. Najbardziej odpowiada mi kariera, dziki której bd mógl uywa swoich zdolnoci w slubie innym ludziom. 15. Bd czul, e moja kariera wie si z sukcesem tylko wtedy, gdy stan twarz w twarz z trudnymi wyzwaniami.

1

16. Marz o takiej pracy, która pozwoli mi zaspokaja jednoczenie potrzeby natury osobistej, rodzinnej i zawodowej. 17. Bycie szefem i jednoczenie dobrym fachowcem w danej dziedzinie jest dla mnie bardziej atrakcyjne ni praca dyrektora wysokiego szczebla. 18. Praca w firmie przyniesie mi satysfakcj tylko wtedy, gdy zajm stanowisko dyrektora wysokiego szczebla. 19. Praca w firmie przyniesie mi satysfakcj, gdy osign wysok autonomi i swobod dzialania 20. Poszukuj takiej pracy, która da mi poczucie bezpieczestwa i stabilizacji. 21. Zaangauj si w tak drog zawodowa, która bdzie calkowicie rezultatem mojego wlasnego wysilku i moich wlasnych pomyslów. 22. Zamiast osiga wysok pozycj menedersk wol spoytkowa moje umiejtnoci dla budowania lepszego wiata. 23. Angauj si w tak prac, w której zadania na pierwszy rzut oka wydaj si nie do rozwizania. 24. Sukces w yciu oznacza dla mnie utrzymanie równowagi midzy wymaganiami ycia osobistego, rodzinnego i zawodowego. 25. Raczej odszedlbym z firmy, ni zaakceptowal rotacyjny system obejmowania stanowisk, który powoduje utrat pozycji eksperta w danej dziedzinie. 26. Stanowisko dyrektora wysokiego szczebla jest dla mnie bardziej atrakcyjne ni menedera ­ fachowca 27. Wlasny sposób wykonywania pracy, wolny od regul i barier znaczy dla mnie wicej ni poczucie bezpieczestwa. 28. Najbardziej zaangauj si w prac, kiedy bd mial poczucie bezpieczestwa zatrudnienia i stale zarobki. 29. Odnios sukces zawodowy tylko wtedy, kiedy uda mi si stworzy lub zbudowa co co bdzie oparte na moim wlasnym pomyle. 30. Marz o karierze, która wniesie realny wklad w rozwój spoleczestwa. 31. Poszukuj takiej pracy, która bdzie stanowila wyzwanie dla mojej zdolnoci rozwizywania problemów oraz pozwalala na zdrow rywalizacj. 32. Utrzymanie równowagi midzy yciem osobistym i zawodowym jest dla mnie waniejsze ni wysoka pozycja menederska. 33. Najchtniej powicam si pracy, która angauje moje szczególne umiejtnoci i talenty. 34. Zmieni prac, jeli nie da mi ona szansy na otrzymanie stanowiska dyrektora wysokiego szczebla 35. Odejd z firmy, która bdzie ogranicza moj wolno i autonomi 36. Marz o karierze, która da mi poczucie bezpieczestwa i stabilizacji. 37. Marz o stworzeniu wlasnej firmy. 38. Jestem gotów na odejcie z firmy, która nie doceni mojej umiejtnoci pomagania innym. 39. Rozwizywanie problemów pozornie nierozwizywalnych jest dla mnie w pracy waniejsze ni osiganie wysokiej pozycji menederskiej. 40. Zawsze bd poszukiwa takich moliwoci pracy, które ograniczaj do minimum konflikty "praca-dom".

2

Teraz przejrzyj jeszcze raz swoje odpowiedzi i zwró uwag na te, które rangowale najwyej. Wybierz z nich TRZY, które najdokladniej Ci opisuj i do przyznanych im rang dodaj jeszcze po cztery (4) punkty. Tablica wyników Przenie wyniki wpisane w kolumnach do tablicy klucza. Dodaj punkty wpisane w kadej kolumnie w celu obliczenia liczby punktów przypisanych poszczególnym kotwicom kariery. Nie zapomnij o dodaniu po cztery punkty do rang najdokladniej Ci opisujcych. Wynik kadej kolumny podziel nastpnie przez pi. Otrzymasz w ten sposób redni wynik dla kadej skali, oznaczajcy wag jak ma dla Ciebie dana warto kotwica kariery.

P 1 9 17 25 33 ____ 2

PRZ 3

A/N 4

B/S 5

K/P 6

U/P 7 15 23 31 39

W 8 16 24 32 40

S

10 18 26 34 ____

11 19 27 35 ____

12 20 28 36 ____

13 21 29 37 ____

14 22 30 38 ____

____

____

P ­ Profejsonalizm Prz ­ Przywództwo A/N- Autonomia i Niezaleno B/S ­ Bezpieczestwo i Stabilizacja K/P ­ Kreatywno i przedsibiorczo U/P ­ Uslugi i Powicanie innym W ­ Wyzwanie S ­ Styl ycia

3

Interpretacja 1. Profesjonalizm. Towarzyszy mu denie do bycia fachowcem w konkretnej dziedzinie, potwierdzenia wlasnego mistrzostwa, awansu poziomego. Tacy ludzie najczciej nie s zainteresowani stanowiskami kierowniczymi. 2. Przywództwo. Celem zawodowym staje si wówczas zdobycie nowych dowiadcze w zakresie zarzdzania, podejmowanie decyzji, zwikszenie zakresu wladzy, denie do sukcesu finansowego. 3. Autonomia i niezaleno. Zwizana jest z deniem do poszerzenia marginesu wlasnej swobody, uwolnienia si z krpujcych wizów i ogranicze(zwizanych np. z biurokracj i autokratyzmem przeloonych). Osoby silnie nastawione na niezaleno nie poszukuj stanowisk kierowniczych, ale nie chc by jedynie wykonawcami polece zwierzchników. Ich celem jest bycie sobie sterem i eglarzem, praca na stanowisku samodzielnych specjalistów i zwizana z nimi odpowiedzialno. 4. Bezpieczestwo i stabilizacja. Glównym motorem dzialania jest w tym przypadku emocjonalny zwizek z firm, poczucie lojalnoci. Pracownicy o stosunkowo silnej potrzebie bezpieczestwa mog aspirowa do stanowisk kierowniczych, ale najczciej w ramach tej samej jednostki. Zwykle broni si przed zmianami swojego rodowiska, np. nie interesuje ich na ogól kariera midzynarodowa. 5. Kreatywno i przedsibiorczo. Przejawia si w tym, e osoby twórcze chtnie posiadaj wiedz o sobie, organizacji i rónych jej podsystemach, dostrzegaj problemy i rozwizuj je, d do wprowadzenia zmian, innowacji itd. S zwykle mobilne i pozytywnie nastawione do rotacji jako drogi podwyszania kwalifikacji oraz do awansu poziomego. Wikszo z nich satysfakcjonuje stanowisko doradcy szefa. Jedn z odmian kreatywnoci jest take przedsibiorczo. 6. Uslugi i powicenie dla innych. Glównym celem w yciu staje si realizacja wartoci humanistycznych, rozwizywanie problemów politycznych, pomaganie innym, leczenie, nauczanie. Osoby wyznajce te wartoci chtnie angauj si w akcje spoleczne, podejmuj prac jako wolontariusze. 7. Wyzwanie. Podloem dzialanie jest tu czsto ch przeciwstawiania si trudnociom i moliwo podejmowania ryzyka. Osoby lubice wyzwania chtnie podejmuj prace w rodowisku stwarzajcym okazj do walki i rywalizacji. Pola wyzwa mog by bardzo róne np. takie jak ratowanie firmy od bankructwa, ale równie handel i sport. 8. Styl ycia. Osoby prezentujce te wartoci staraj si o zachowanie proporcji i harmonii midzy rónymi aspektami ycia, a przede wszystkim prac i yciem osobistym. S gotowe zrezygnowa z wyszych dochodów na rzecz spdzania wikszej iloci czasu z bliskimi. Sukces to dla nich co wicej ni sukces zawodowy.

4

Information

TEST KOTWICE SCHEINA

4 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

386222