Read QuyChe3079_DHQGHN_26-10-2010(2).pdf text version

f)~I

uoc QUOC GIA HA N: I

<

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . .

sf>: 30f9

~ ~

DQc

IQD-DHQG

~~

I~p

- Tl! do - H~nh phuc

·

Ha Nc}z", ngayel.-6 thang 10 ndm 2010

QUYET f)!NH

CONG VAN DEN

e VI~C an hanh "Quy h~ dao tao d~i hoc 0' Dai hoc Quac gia Hit NQi"

So: ....... " NgayQp thang I~ . nam 20:(9.

clAM DOC

D . I IIQ(_~ QUOC GIA llA. NQI

Call elf Nghi dinh s'~ 07/2001/ND-CP ngay 01 thang 02 nam 2001 cua Chinh phil v~ Dai hoc Quoc gia;

Can cir Quy che vS T chirc va Ho~t dong cua f)~i hoc Quoc gia diroc ban hanh theo Quyet dinh s6 16 2001/QI)_rrTg ngay 12 thang 02 nam 2001 cua Thu

nrong Chinh phu; Can cir Quyet nghi s' 625/QN-HD ngay 11 thang 02 dong Dai hoc Quoc gia Ha lQi vS cac guy ch~ dao tao; Xet d~ nghi ella Tnro g ball Dao tao,

naI11

2010 cua I-IQi

QUYET DJNH:

niSu 1. Ban hanh kerr thea Quyet dinh nay ban "Quy che dao tao dai 119c O· f)?i hoc Quoc gia Ha NQi'I'.

ni~u 2. Quyet dinh nr y co !1i~u hrc k~ nr ngay ky va thay th& ch? Quy ch~

dao tao dl;li, 11Qc 0 D~i ll9. Q~~'k g~a Ha. NQi ba~ h~nh ~he~. Quyet dinh F 3413/DT ngay 10/9/2007 cua Giarn doc Dai hoc Quac gia Ha NQl.

so

ni~u 3. Chanh ~an phong, Truong ban chirc nang, Thu truo~g don vi true

thuoc ella Dai hQC Quae gia I--Ia NQi chiu trach nhiem thi hanh quyet Oi1111 Ilay·.I.fi'!~~·

1\/O'i n h {t11: - Nhu Di~u 3 ~ - Bo GD-DT (d~ baa cao)

- website cua DHQGHN

- Luu: VT', Ban D'T, 1-170.

D~I HQC Quae GIA I-IA NOI

CONG HOA XA HOI CHU NGlliA VI~T NAM

DQc

l~p

- T\f do - Hanh phtic

a D~I HQC ouoc GIA HA NOI

(ban hanh kern thea Q~lyft dinh s6 OOfJIQ-D-DHQGHN ngay~6 ·thang10nan1 2010

ella Giam d6c Dai hoc Quoc gia Ha N6i)

QUY CHE DAO T~O D~I HQC

Churrng I

NHUNG QUY DJNH CHUNG

Di~u 1. Pharn vi di~u chinh va d&i nro'ng a d ung p

1. Quy che nay quy dinh vS dao tao bac dai hoc thea h~ thong tin chi D:;ti hQC Quoc gia Ha NQi, bao gom: co chS quan ly va t6 chtrc dao tao; chuang trinh dao tao; tuyen sinh; t6 chirc dao tao; nghien ciru khoa hoc cua sinh vien; quyen va nghia vu cua giang vien, c6 v~n hoc tap, sinh vien; kiem tra, danh gia ket qua hoc tap; cong nhan t6t nghiep, kiem dinh chat hrong va cong khai dieu kien dam bao ch~t hrong,

a

2. Quy che nay ap dung d6i voi cac dan vi dao tao (cac tnrong dai hoc thanh vien, cac khoa va trung Him true thuoc co nhiern vu thuong xuyen vS dao tao dai hoc), ca nhan tham gia dao tao dai hQC a Dai hoc Quoc gia Ha NQi.

Di~u 2. CO' ch~ quan If va

tA chirc dao tao

1. H~ thong t6 chirc va quan ly dao tao dai hoc gorn hai cap: cap Dai hoc Quoc gia Ha NQi va cAp dan vi dao tao. 2. Dai hoc Quoc gia Ha NQi chi dao va dieu hanh thong nh~t cong tac quan ly va t6 chirc dao tao thea co chS rna, lien thong, lien kSt va hop tac giira cac dan vi dao tao; phat huy 19i thS chuyen rnon hoa, phan cap quan ly theo huang tang quyen tir chu.vnr chiu trach nhiem cao cho cac dan vi dao tao; ph6i hop su dung hieu qua cac nguon hrc chung (doi ngii giang vien, can bQ nghien ciru khoa hQC va css V?t chat - ky thuat nhu giang duong, phong thi nghiern, thu vien, giao trinh, bai giang, cO' s& giao due quoc phong, giao due th6 chat, co ha tang cong nghe thong tin...) phuc vu dao t:;tO trong toan D:;ti h<;>c Qu6c gia Ha NQi.

sa

sa

3. Cae dan vi dao t?O co nhi~m V\l dao t?O cae nganh hQc theo danh m\lc nganh dao t:;to cua Nha nuac va thl di6m dao t<;to cac nganh mai nh&m cung c~p ngu6n nhan l\Ic ch~t lugng cao va b6i duang nhan tai cho d~t nuac, trong do cac nganh thuQc cac ITnh V1JC khoa hQc cO' ban, cong ngh~ cao, kinh t~ - xa h(>i lTIui nh<;>n va ngo:;ti ngfr d:;tt chufin khu V\IC va qu6c tS.

4. Can cir dieu kien dam bao chftt luong, yeu cau phi! trien khoa hoc, cong nghe va nhu cau v§ nguonnhan luc phuc vu phi! triSn kinh t~ - xa hoi, dan vi dao tao chu dong hoac ph6i hop voi cac dan vi dao tao khac trong D?i hoc Quoc gia Ha NQi dieu chinh ndi dung chuang trinh dao tao cac nganh hoc hien co, xay dung nhirng nganh hoc moi, bao cao Giam d6c Dai hoc Quoc gia Ha N9i XelTI xet, ban hanh chuang trinh va giao nhiern vu t6 chirc dao tao.

D6i voi nganh hoc duoc t6 chirc dao tao thi diem, dan vi dao tao tong ket danh gia ket qua thirc hien sau mot khoa dao tao va bao cao Giarn d6c Dai hoc Quoc gia Ha N9i XelTI xet dS nghi Be? Giao due va Dao tao chinh tlnrc dua vao danh lTI\lC nganh GaO tao cua Nha mroc.

5. Cac don vi dao t9-0 thirc hien lien thong, lien ket, hop tac trong viec xay dung va trien khai cac chuang trinh GaO tao, d~c biet la cac chuang trinh dao tao lTI6i co tinh lien nganh cao nhtr chuong trinh dao tao nganh kep, bang kep, 6. Cac dan vi dao tao chiu trach nhiern quan 1y va t6 chirc dao tao cac nganh hoc, giang day cac mon hoc thea dung chuong trinh va quy trinh dao tao do Giam d6c Dai hoc Quoc gia Ha NQi ban hanh; thirc hien dong huang d~n khoa luan, d6 an t6t nghiep d6i voi cac nganh, chuyen nganh co tinh lien nganh; thira nhan k~t qua hoc t?P cua sinh vien giira cac dan vi dao tao; xay dung giao trinh, bai giang, tai lieu tham khao dung chung. Phan cong giang day cac rnon hoc

a Dai hoc Quoc gia Ha NQi nhu sau:

a) Cac mon hoc ngoai ngfr thuoc khoi kicn thirc chung do tnrong Dai hoc Ngoai ngir giang day; b) Cac rnon hoc ly 1u?n chinh tri do truOng D?i hQc Khoa hQc Xa. hQi 'va Nhan van va trung tam Dao t(;10, B6i duang giang vien 1y 111?n chinh tri giang d?)l;

c) Cac mon hQc giao d\lc qu6c phong - an ninh do trung tam Giao d\lc qu6c phong - an ninh giang d?y;

. ? ,

d) Cae Inon hQc giao d\lc the chat do trung tam Giao d\lc giang d?y;

the chat va the thao'

ngh~

? ,

?

e) Cae mon hQc tin hQc cO' sa do truang hQc Khoa hQc T\1' nhien giang d?y;

D~i

hQc Cong

va truang D?i

f) D6i vai cae Inon hQc con l?i cua ffiQt chuang trinh dao t?O, dan vi daD t~o qlIan 1y Inon hQc nao chiu trach nhi¢m giang d?y mon hQc d6. 7. Sau In6i hQc ky, cac dan vi dao t~o baa cao D?i hQc Qu6c gia Ha N<)i v§ tinh hinh quan 1y, t6 chuc va k~t qua dao t?o trong bao cao chung cua dan vi. 8. Cae dan vi dao t?O tri~n l<hai hqp tac thea rno hinh dan vi dao t?O - cO' sa Slr d\lng nguai hQc sau t6t nghi~p (ca quan, dan vi, vi~n nghien cUu, truang d?i hQc, truang cao d~ng, doanh nghi~p ... ) dS nang cao chftt lugng, hi~u qua dao t?o, nghien cuu khoa hQc, phM triSn dQi ngii giang vien, Co' sa V?t chftt, g~n dao t?o vai nghien cuu - triSn khai san xuftt - kinh doanh dap ung yeu c~u xa hQi.

2

Di~u 3. Nguyen t~c Gam bao ch~t hro'ng va hi~u qua giao due

1. NQi dung dao t<;10, phuong phap d<;1Y - hoc, kiem tra, danh gia va phuong tlnrc quan ly phai gan voi chuan dfru ra cua chuang trinh dao t<;10, nang cao chat hrong, hieu qua dap irng nhu cau xa hQi va kha nang thu hut cac nguon hrc, 2. Tren Co' dam bao chat hrong, tang dan quy mo dao t<;10 dat chuan quoc t~, tai nang, chat Iuong cao; gifr quy mo cac nganh dao t<;10 chinh quy hien co; giam dfrn mot each hop ly quy rno dao t<;10 thea hinh thirc vira lam vira hoc; phat trien cac chuang trinh dao t<;10 moi, dQc dao, co tinh lien nganh cao dap irng nhu cau hien tai va tuong lai cua xa hoi, 3. 11u tien dfru tu nang cao chat hrong, hieu qua dao t<;10 va cac dieu kien darn bao eh~t hrong giao due tnroc khi Ina rong quy Ina dao tao. nghien ciru khoa hoc va 4. Dao t<;10 nguon nhan hrc chat hrong cao tren Co' phat trien cong nghe, nghien ciru khoa hoc dua van dao tao.

sa

sa

5. Kiern dinh chat luong giao due 1£1 yeu cau thi~t ySu trang cong tac quan ly va 1£1 phirong thirc xac dinh mire dQ dap irng cac rnuc tieu, chuan chat luong dao t<;10, nghien ciru khoa hoc, dich vu va cac hoat dong khac cua D<;1i hoc Quoc gia Ha NQi dS dS ra nhirng giai phap phu hop nham dam bao, nang cao chat hrong va hieu qua cac linh V\IC heat dong.

Di~u 4. Hinh thirc day - hoc, giir tin chi

va tin chi

1. Hinh thirc day - hoc

Co ba hinh thirc day - hoc:

a) Len lop: sinh vien hoc ~p tren lop thong qua bai giang, huong dful tf1JC tiep cua giangvien tai lop hoc hoac qua cac lop hoc video tnrc tuyen; b) Thuc hanh: sinh vien hoc tap thong qua thuc hanh, thirc tap, lam thi n&hi~m, lam bai tap, thao Iuan, doc va nghien ciru tai lieu duoi su tro giup tr\Ic tiep cua giang vien; c) Tv hQC b~t bUQc: sinh vien tv hQc t?P va nghien ct'l'll tai li~u thea hinh thuc ca nhan ho~c t6/nhom a nha, a thu vi~n, trong phong thi nghi~m, '" thea kS hO<;lch, nhi~m V\l va nQi dung do giang vien giao, dugc kiSm tra d danh gia dim mon hQc. 2. Tin chi 1£1 d<;li lugng xac dinh kh6i hlgng ki~n thuc, ky nang ma sinh vien t1ch Iuy duqc tu mon hQc trong 15 gia tin chi. 3. Gia tin chi la d?i luqng do thai Ilfqng hQC t?P eua sinh vien, duqc phan thanh ba lo?i thea cac hinh thuc d?y - hQc va duqc xac dinh nhu sau: a) MQt gia tin chi len lap b&ng 0 1 ti~t len lap va 02 ti~t t\I hQc; b) MQt gia tin chi thvc hanh b&ng 02 ti~t th\1'c hanh va 01 tiSt tv hQc; c) MQt gia tin chi tv hQc b~t bUQc b&ng 03 tiSt t\1' hQc b~t bUQc nhung dugc kiSm tra, danh gia.

...,

-'

f)i~u 5. Mon hoc

1. Man hoc Ia mQt phan kien thirc nrong d6i tron ven cua mot bQ man khoa hoc, duoc thiet k~ thuan tien dS ngtroihoc tich liiy d~n toan bQ ki~n thirc cua mot chuong trinh dao tao trong qua trinh hoc tap,

M6i man hoc co khoi hrong kien thirc til 2 den 5 tin chi, duoc t6 clnrc giang day tron ven trong mot hoc ky, M6i man hoc co rna rieng do Dai hoc Quoc gia Ha NQi quy dinh,

2. Cac loai mon hoc

a) Man hoc b~t buoc la man hoc co nhirng noi dung kien thirc chinh cua chuang trinh dao tao. Sinh vien b~t bUQC phai hoan thanh man hoc nay; b) Mon hoc tir chon co di~u kien la rnon hoc co nhirng noi dung l<iSn thirc thS hien tinh da dang cua chuang trinh dao tao. Sinh vien lira chon trong s6 cac man hoc tu chon thea quy dinh cua chuang trinh dao tao dS hoan thanh man hoc;

c) Mon hoc ur chon tir do la men hoc do sinh vien chon thea nhu cfru ca nhan, K~t qua danh gia man hoc tv chon nr do khong tinh vao diem trung binh chung hoc ky va diem trung binh chung tich lily dS xet cong nhan t6t nghiep, nhirng diroc ghi vao bang diem c~p kern thea bang t6t nghiep;

d) Man hoc tien quyet cua mot man hoc la man hoc b~t buoc sinh vien phai hoan thanh truce khi hoc mon hoc do; e) Khoa luan, d6 an t6t nghiep Ia man hoc bat buoc d6i voi chuang trinh dao tao tai nang, dat chuan quoc t~, chat IUQ'ng cao va la man hoc t\1' chon co di~u kien d6i voi chuang trinh dao tao chuan, Khoa luan, d6 an t6t nghiep co khoi hrong kien thirc til 5 den 10 tin chi tuy theo chuang trinh dao tao:

f) Thuc tap, thuc t~ (neu co) la mot man hoc bat buoc;

, g) Cac man hoc giao due thS chat, giao due quoc phong - an ninh va k9 nang rnern la man hoc di~u kien. K~t qua danh gia cac man hQc di~u ki~n khong tinh vao diSm trung binh chung hQc ky va diSm trung binh chung tich lUy, nhung Ia di~u ki~n dS xet t6t nghi~p.

3. f)~ cuang mqll hQc

D~ cuang mon hQc do giang vien bien so?n va duqc Thu truang dan vi quan Iy man hQc phe duy~t dS cung c~p cho ngmJi hQc truac khi giang d?y man hQc do. D~ cuang man hQC g6m cac nQi dung chu y~u sau:

a) Thong tin v§ dan vi dao t~a (ten truong, l<hoa, b<) Inan... );

b) Thong tin v giang vien; c) Thong tin v~ man hQc (ten man hQc, b~t bUQc hay tv chQn, s6 Iuqng tin chi, lo?i gia tin chi, cac mon hQc tien quy~t. .. );

d) Thong tin vS t6 chuc d?y va hQC;

e) Mvc tieu, nQi dung va phuong phap giang d?y cua lTIOn hQc;

4

f) HQc lieu (giao trinh, tai lieu tham khao);

g) Cac yeu c~u va quy dinh vS kithn tra - danh gia kSt qua hoc t?P rnon hoc;

h) MQt s6 thong tin lien quan khac thea quy dinh va huang dful cua Dai hoc

Quoc gia Ha NQi. 4. Ngan hang cau hoi, dS kiem tra, dS thi ket thuc mon hoc M6i rnon hoc co tir 200 dSn 500 cau hoi tv luan va trac nghiem do dan vi phu trach rnon hoc t6 chirc bien soan dS lam ngan hang cau hoi kiSm tra, thi kSt thuc rnon hoc. Ngan hang cau hoi cua rnon hoc duoc HQi dong khoa hoc va dao tao c~p khoa tham dinh, kiem tra thir tnroc khi duoc Chu nhiern khoa cho phep sir dung chinh thirc. DS kiem tra gifra ky va dS thi kSt thuc mon hoc do giang vien xay dung til ngan hang cau hoi da duoc Chu nhiem khoa cho phep 811 dung chinh thirc, Hang nam, nQi dung mon hoc diroc diSu chinh, b6 sung, C?P nhat phu hop voi trinh dQ phat trien khoa hoc, cong nghe va yeu cau cua thuc [email protected] Viec dieu chinh, b6 sung, C?P nhat nhirng nQi dung ca ban cua rnon hoc phai duoc HQi d6ng khoa hoc va dao tao cua dan vi dao tao thong qua. Tren co do, dS cuong rnon hoc, ngan hang cau hoi cling diroc dieu chinh, b6 sung cho phu hop,

sa

Di~u 6. Chiro'ng trmh dao tao cua nganh hoc

Chuang trinh dao tao dai hoc la he thong cac mon hoc the hien muc tieu giao due d?i hoc, quy dinh chuan dau ra vS kien thirc, k9 nang, thai dQ (pham chat dao dire), pham vi va cau true nQi dung giao due d?i hoc, phirong phap va hinh thirc dao tao, each thirc danh gia kSt qua dao tao d6i voi m6i mon hoc, nganh hoc, trinh d9 dao tao cua giao due Q(;1i hoc, M6i chuang trinh dao tao g~n voi mot nganh hoc. MQt nganh hoc voi muc tieu dao tao, mire ch~t luqng va d?c thu khac nhau co mQt ho?c nhiSu chuang trinh dao t?O khac nhau v6'i kh6i luqng kiSn thuc, yeu c~u ch~t luqng va d?c thu tuang ung.

Khoa eua truang dC;li hQc thanh vien ho~c l<hoa trgc thuQc D?i hQc Qu6c gia Ha N9i quan ly chuang trinh dao t(;1o.

D?i hQc Qu6c gia Ha NQi co cac chuang trinh dao t?O sau:

1. Chuang trinh dao t(;10 dan nganh

a) Chuang trinh dao t?O chu~n; b) Chuang trinh dao t~o ch~t luqng cao;

c) Chlrang trinh dao t(;10 tai nang;

d) Chuang trinh dao t?O d?t chu~n qu6c tS;

e) Chuang trinh dao t?O b~ng kep;

f) Chuang trinh dao t?O van b~ng thu hai;

g) Chuang trinh dao t(;10 lien thong.

5

2. Chirong trinh dao tao da nganh

a) Chuong trinh GaO tao nganh chinh - nganh phu;

b) Chuong trinh dao tao nganh kep,

3. Chuang trinh dao tao lien ket quoc t~ a) Chuang trinh dao tao do Dai hoc Quoc gia Ha NQi cap bang; dao tao b) Chuang trinh dao tao do Dai hoc Quoc gia Ha NQi va ca dai hoc co nr each phap nhan cua mroc ngoai (d6i tac mroc ngoai) cung cgp bang; c) Chuang trinh dao tao do d6i tac mroc ngoai cap bang, Ngoai ra, Dai hQC Quoc gia Ha NQi con tham gia t6 clurc dao tao chuang trinh tien ti~n thea quy dinh cua BQ Giao due va Dao tao.

sa

Di~u 7. Hinh tlnrc dao tao

Dai hoc Quoc gia Ha NQi co cac hinh thtrc dao tao sau:

1. Dao tao chinh quy diroc t6 chuc dao tao tap trung lien tuc trong toan kh6a hoc va ap dung cho cac chuang trinh dao t9-0:

a) Chuang trinh dao tao chuan; b) Chuang trinh dao tao chat luong cao;

c) Chuang trinh dao tao tai nang;

d) Chuang trinh dao tao dat chuan quoc t~; e) Chuang trinh dao tao bang kep;

f) Chuang trinh dao tao van bang thir hai d6i voi ngiroi da co bang dai hoc

chinh quy; g) Chirong trinh dao tao nganh chinh - nganh phu; h) Chuang trinh dao tao nganh kep;

i) Chuang trinh dao tao lien ket quoc t~ do Dai hoc Quoc gia Ha NQi cap

bang,

2. Dao tao vira lam vira hoc diroc t6 clnrc dao tao khong tap trung trong toan kh6a h9C va ap dung cho cac chuang trinh dao tao: a) Chuang trinh dao tao chuan;

b) Chuang trinh dao tao lien thong;

c) Chuang trinh dao tao van bang tlnr hai d6i voi nguoi da co bang dai hoc chinh quy hoac bang dai hoc vira lam vira hoc,

Di~u 8. Kinh phi dao tao

1. N guon kinh phi dao tao

Kinh phi dS t6 chirc dao tao mot nganh hoc bao gom kinh phi til Ngan sach nha mroc, hoc phi va cac nguon kinh phi hop phap khac, 6

a) Kinh phi tir Ngan sach nha mroc

Dai hoc Quoc gia Ha Noi phan b6 kinh phi tir Ngan sach nha mroc theo dinh mire va chi tieu dao tao hang narn cho cac nganh hoc c6 chuang trinh dao tao tuong ling: chuan, chat hrong cao, tai nang, dat chu&n quoc t~, nganh chinh - nganh phu, nganh kep,

b}HQc phi

- Sinh vien thea hoc bat ky nganh hoc nao deu phai nop hoc phi (trir sinh vien thea hoc cac nganh hoc sir pharn). - Sinh vien nop hoc phi theo s6 tin chi dang ky hoc trong m6i hoc ky tai dan vi dao tao quan 1y nganh hoc rna sinh vien thea hoc,

- HQc phi duoc tinh thea cong thirc:

k

M == a L hi (j·)ni

i=l

(j = 1-7-4)

trong do:

M: S6 hoc phi phai nop

a: Dinh rmrc hoc phi cho lTIQt tin chi thea hinh thirc dao tao va chuang trinh dao tao

h.tj): H~ s6 hoc phi cua mon hoc tlnr i rna sinh vien hoc l~n d~u: hiC 1), hoc lai: hiC2), hoc cai thien diSm: h i(3), hoc tu chon nr do: h i (4)

dinh rmrc hoc phi cho mot tin chi va h~ s6 hoc phi cua tung rnon hoc cho t~t ca cac nganh hoc phu hop voi cac quy dinh chung cua Nha mrcc va cua Dai hoc Quoc gia Ha Noi, khong cao han mire hoc phi do Nha nuoc quy dinh, bao cao Giam d6c Dai hoc Quoc gia Ha N Qi phe duyet truce khi thuc hien. - Cach tinh hoc phi tren duoc ap dung cho ca cac men hoc phai hoc lai, rnon hoc cai thien diem, cac mon hoc tv" chonnr do. - Thu tnrorig dan vi dao tao quy dinh cu thS va cong b6 cong khai, rong raj cho sinh vien biet each thirc thu, nop va xet mien giam hoc phi.

S6 tin chi cua mon hoc thir i k: T6ng s6 mon hoc Thu tnrong dan vi dao tao xay dung

n.:

- Cac dan vi dao tao thuc hien che d(> mien, giam hoc phi cho cac d6i tirong dang thea hQc t?i dan vi lTIinh thea quy dinh hi~n hanh cua Nha nuITc. Vi~c miSn, gialTI hQc phi dUQ'c th\fC hi~n trong thai gian cua kh6a hQc, tm truOng hqp co nhUng thay d6i v~ 1y do mi~n ho?c giam hQc phi.

Nha nuac c~p tf\1C ti~p ti~n h6 trq mi~n, giam hQc phi cho cac d6i tuqng duqc mi~n, giam thea quy dinh hi~n hanh cua Nha nuac; cac d6i tuqng nay th\1c hi~n n(>p hQc phi d~y du thea muc quy dinh cua dan vi dao tC;lO.

7

c) Cac nguon kinh phi hop phap khac

Cac nguon 1(in11 phi hop phap danh cho cong tac dao tao do Thu tnrong dan vi dao tao quy dinh thea tinh hinh thuc t~, nhung khong duoc cao han dinh rmrc cua Nha mroc cap d6i voi hinh thirc dao tao chinh quy.

2. Sir dung kinh phi dao tao

a) Tren co sa nguon kinh phi dao tao va tong s6 tin chi cua m6i chuang trinh dao tao, dan vi dao tao xac dinh noi dung va mire chi theo tin chi. Kinh phi dao tao diroc sir dung d~ chi cho cac nhiem vu chu yeu sau: - Giang day (ke ca kiem tra, danh gia, thi) va quan

- Quan ly sinh vien; - Duy tu, bao duong co

ly giang day man hoc;

sa vat ch§t phuc vu c6ng tac dao t9-O.

b) Dan vi quan ly nguon kinh phi dao tao co trach nhiern thanh toan kinh phi cho dan vi thirc hien cac nhiern vu neu tai khoan 6, DiSll 2 cua Quy che nay thea ty 1~ va dinh rmrc do Dai hoc QU6c gia Ha NQi quy dinh. c) Dan vi duoc giao quan ly co sa vat chat co trach nhiern duy tu, bao duong, nang cap co sa vat chat uu tien phuc vu cong tac dao tao cua Dai hoc Quoc gia Ha N<)i.

3. Hieu qua sir dung kinh phi dao tao

Dan vi dao tao xac dinh ty 1~ cac nguon kinh phi dao tao cho m6i nganh hoc cu the. Sau mot khoa hoc, dan vi dao tao danh gia tong ket tinh hieu qua kinh t~ v§ kinh phi dao tao cua m6i nganh hQC va bao cao Dai hoc Quoc gia Ha NQi. Hieu qua sir dung kinh phi dao tao Ia can cir d~ Giam d6c Dai hoc QU6c gia Ha NQi cho phep tiep tuc dao tao hay dung dao tao mot nganh hoc,

Churmg II

CHUaNG TRINH BAo T~O

J)i~u 9. C~u true chuo'ng trinh dao tao

Chuang trinh dao tao duoc s~p xep thea cac khoi kien thirc:

1. Kh6i kien tlnrc chung dircc t6 chirc giang day thong nh.1t vi dao tao cua Dai hoc Quoc gia Ha NQi ..

a t.1t ca cac dan

2. Kh6i kien thirc thea linh vue duQ'c t6 chuc giang d~y th6ng nh:it a t:it ca cac dan vi dao t?o co nganh h9C thuQc CLIng 1Tnh vl;t'c.

3. Kh6i ki~n thuc thea kh6i nganh dugc t6 chuc giang d~y cua mQt dan vi dao t~o co nganh hQc thuQc cling kh6i nganh.

at:it ca cac khoa amQt khoa cua

4. Kh6i ki~n thuc thea nhom nganh dugc t6 chuc giang d~y 1TI9t dan vi dao t?o co cac nganh hQc thuQc cung nh6m nganh.

8

5. Kh6i kien thirc nganh bao gom cac mon hoc cua nganh, chuyen nganh, nghiep vu, thuc tap, thuc t, khoa luan hoac d6 an t6t nghiep diroc t6 chirc giang day a mot 1(}10a chuyen nganh,

Chuang trinh dao tao co hai phan kien thirc: Ph~n kin thirc c6t 16i cua nganh 11Qc gem cac kh6i kin thirc 1, 2, 3,4, 5 va phan kien thirc b6 tro la cac mon hoc chon co dieu kien thuoc cac khoi kien thirc 2, 3, 4 cua nganh hoc khac,

tv

f)i~u 10. Nguyen t~c xfiy dung nganh hoc rno'i

Dan vi dao tao xay dung dS an mo nganh hoc moi theo nguyen tac:

sa

1. Co nhu cau xa hoi cao, duoc minh chimg qua diSu tra khao sat tai cac co sir dung nguoi hoc sau t6t nghiep,

2. Phu hop voi sir rnenh, gan lien voi chien hroc phat triSn cua Dai hoc Quoc gia Ha NQi va cua don vi dao t:;1O; co vai tro thi diem tien phong cho h~ thong giao due dai hoc cua Viet Nam. 3. V u tien xay dung cac nganh hoc co tinh lien nganh, doc dao, phat huy th manh cua cac dan vi; thuc dfty lien thong, lien k~t trong Dai hoc Quoc gia Ha NQi; hop tac voi cac vien nghien CUll, cac doanh nghiep va cac co sir dung nguoi hoc sau t6t nghiep. Khuyen khich rna nganh hoc moi nhirng khong lam tang quy mo tuyen sinh chung cua Dai hoc Quoc gia Ha NQi. .

sa

4. Khong trung voi nganh hoc do don vi dao tao khac trong Dai hoc Quoc gia Ha NQi dang lam d~u rnoi phu trach,

5. Xay dung theo each tiep can chuftn d~u ra dS sau khi t6t nghiep nguoi hoc co thS lam viec dung voi nganh hoc,

6. Phu hop voi cac dieu kien dam bao chat Iuong hien co va kha nang b6 sung cua Dai hoc Quoc gia Ha NQi, cua dan vi dao tao, thu hut va khai thac diroc nguon lire cua cac co sa sir dung ngiroi hoc sau t6t nghi~p, cac nha tai trQ', ngu6n

v6n ngoai ngan sach va cac ldlanang xa hQi hoa khac.

7. Phat huy dugc hi~u qua hgp tac qU6c t~ dS hoan thi~n chuang triOO dao

t?O va phuang thuc quan ly, t6 chuc dao t?O, nang cao triOO dQ giang vien, OOaOO chong d?t chuftn qu6c t~ vS nQi dung, phuang phap, mo hinh d~lO t?o va h~ th6ng van b~ng. .

f)i~u 11. Chu§n d§u ra clla chlfO'ng trinh dilO t~o

1. Chuftn d~u ra la quy dinh vS nQi dung ki~n thuc, k9 nang, thai dQ (y thuc va phftm ch~t) cua nguai hQc, cong vi~c rna nguai hQc co thS dam nh~n dugc sau khi t6t nghi~p va cac yeu c~u d?c thli khac d6i v6i tung trinh dQ, tung nganh hQc; 2. Xay dvng va ban hanh chuftn d~u ra la yeu c~u b&t bUQC khi xay dVng

chuang triOO dao t?O dS cong khai v6i xa hQi va nguai hQc vS chuftn mvc d?o duc nghS nghi~p, cac ki~n thuc, k9 nang se dugc trang bi saukhi t6t nghi~p lam ca sa xay dVng va phat triSn chuang triOO dao t?O, d6i m6i cong tac quan ly dao t?O, d6i m6i phuang phap d?y hQc, phuang phap kiSm tra daOO gia, d6i m6i phuang phap

9

hoc tap; tao CO' hQi va tang cuong hop tac, g~n kSt gitra dan vi dao tao va co dung nguoi hoc sau t6t nghiep trong dao tao va sir dung nhan hrc; 3. Chuan d~u ra bao gorn cac noi dung sau:

a) Ten nganh dao tao: TiSng Viet va tiengAnh;

sa sir

b) Trinh dQ dao tao: Dai hoc;

c) Yeu cau vS kien thirc: Tri thirc chuyen rnon, nang hrc nghe nghiep (kien

thirc chung, kien thirc co ban, co cua nh6m nganh, nganh va chuyen nganh; cac kien thirc C?P nhat cua nganh, linh vue ... ); kha nang cap nhat kiSn thirc, kha nang tv hoc, tv nang cao trinh 09 chuyen lTIOn, kien thirc xa hoi;

sa

d) Yeu cau v~ l<y nang:

- K9 nang nghe nghiep: K9 nang chuyen mon, k9 nang thuc hanh nghe nghiep, k9 nang ly tinh huong, ky nang phat hien va giai quyet v~n db; ky nang l~p kS hoach, ...

xu

- K9 nang rnem: K9 nang giao tiep bang van ban, bang cong nghe thong tin va cac phuong tien truyen thong; k9 nang giao tiep bang ngoai ngir; k9 nang lam viec thea nh6m; k9 nang thuyet trinh va giao tiep voi dong nghiep va cac k9 nang can thiet khac,

e) Yeu c~u vS thai 09:

- Ph~m chat dao QUC, trach nhiem cong dan;

- Trach nhiem, dao dire, y thirc va tac phong nghe nghiep, thai dQ phuc VV.

- Thai

f)

09 tich eire.

vi tri lam viec cua ngiroi hoc sau khi t6t nghiep; g) Kha nang hQC tap, nang cao trinh Q9 sau khi t6t nghiep;

. h) Cac chuang trinh, tai lieu dat chuan quoc te rna dan vi dao tao tham khao, 4. Chuan trinh dQ ngoai ngir d~u ra cua cac chuang trinh dao tao dai hoc Dai hoc Quoc gia Ha N 9i quy dinh nhir sau:

a

a) Chuan BI (vi du d6i voi tieng Anh: nrong duong 4.0 IELTS) d6i voi cac chuang trinh dao tao chuan, bang kep, van bang thir 2, lien thong, nganh chinh nganh phu, nganh kep va lien ket quoc t~ do Dai hoc Quoc gia Ha NQi c~p bang; b) Chuan B2 (vi du d6i voi tieng Anh: nrong duong 5.0 IELTS) d6i v6i chuang trinh dao t?O ch~t luqng cao; c) Chu~n CI (vi dV d6i v6i tiSng Anh: tuang duang 6.0 IELTS) d6i v6i cac chuang trinh daD t?o tii nang, Q?t ehu~n qu6c tS.

5. Thli truang dan vi daD t~o chi d~o vi~c xfry d\fng chufrn d~u ra chi ti~t va dinh luqng cho tUng chuang trinh dao t?O, t6 chuc hQi thao rQng rai dS l~y Yki~n dong gop eua cac nha quan ly, cac nha khoa hQc, giang vien, cac co sa S11 d\lng

10

nguoi hoc sau t6t nghiep, cuu sinh vien ... , hoan thien va cong b6 chuan d~u ra cua tung chuong trinh dao tao, Di~u 12. Thi~t k~ chuo ng trinh <lito tao

1. Chuang trinh dao tao diroc thi~t k~ dua van chuan d~u ra va ap dung thea quy trinh 4 buoc nharn d6i moi noi dung, phuong phap va cong nghe dao tao:

a) Hinh thanh muc tieu, dieu tra nhu cau va xay dung chu<in d~u ra; b) Thi~t k~ chuang trinh dao tao dap irng chuan d~u ra; c) Thuc hien dao tao thi diem, di~u chinh chuang trinh dao tao;

d) [email protected] khai dao tao d~i tra,

2. Thi~t k~ chuang trinh dao tao dan nganh

Chuang trinh dao tao dan nganh diroc thiet k~ gom phan ki~n thirc c6t 15i cua nganh hoc t6i thieu la 120 tin chi va phan kien tlurc b6 tro t6i da la 15 tin chi. Cac chuang trinh dao tao duoc thiet k~ nhu sau: a) Chuang trinh dao tao chuan dao tao nguon nhan hrc dat chuan chat luong quoc gia, duoc thiet k~ til 120 d~n 140 tin chi; b) Chuang trinh dao tao chat luong cao dao tao nguon nhan lire chat hrong cao, dat chuan khu vue trong cac linh vue khoa hoc co ban, cong nghe cao, kinh t~ - xa hoi miii nhon va ngoai ngir, duoc thiet k~ til 140 d~n 155 tin chi tren co nang cao, b6 sung mot s6 mon hoc so voi chuang trinh dao tao chuan cua nganh hoc tuong irng;

sa

c) Chuang trinh dao tao tai nang dao tao nguon nhan hrc dat chuc1n quoc t~ d6i voi nhtrng sinh vien xu~t sac, co nang khieu v~ mot nganh khoa hoc ca ban [email protected] tao nguon nhan tai cho d~t mroc, duoc thiet k~ til 160 d~n 170 tin chi tren co nang cao, b6 sung mot s6 man hoc voi yeu cau trinh dQ cao han va noi dung rong han, sau han so voi chuang trinh dao tao chuan cua nganh hoc tuang irng;

sa

d) Chuang trinh dao tao dat chuan quoc t~ dao tao thea chuang trinh va cong nghe dao tao cua cac truang d~i hQc tien ti~n co uy tin cao tren th~ gi6i dfi dugc di~u chinh phil hgp v6i kha nang, di~u ki~n cua f)~i hQc Qu6c gia Ha NQi, dap ling yeu c~u phat [email protected] kinh t~ - xfi hQi va d(;lt muc dQ cao nh~t thea cac tieu chi [email protected] dinh ch~t lugng cua f)~i hQc Qu6c gia Ha NQi, dugc thi~t k~ til 140 d~n 155 tin chi; e) Chuang trinh dao t~o b~ng kep dugc thi~t k~ dva tren hai chuang trinh dao t~o chuc1n co kh6i lugng ki~n thuc trimg nhau it nh~t la 40 tin chi, g6m 2 phfuI: ph~n 1 la cac man hQc chung cua hai chuang trinh dao t~o, sinh vien chi c~n tfch lily mQt l~n; ph~n 2 la cac mon hQc con l~i cua hai chuang trinh dao t(;lO, sinh vien phai tfch 11)' c111. Sin!; vic l tich lily du s6 tin chi thea yeu c~u cua ca hai chuang trinh dao t(;lO, khi t6t nghi~p dugc c~p hai b~ng.

11

f) Chuong trinh dao tao van bang tlnr hai diroc thiSt kS dira tren chuong trinh dao tao van bang thir nhat cua nguoi hoc va chuong trinh dao tao chuan cua nganh hQC Ina nguoi hoc tham du, Nguoi 11Qc phai tich lily du cac mon hoc co trong chuong trinh dao tao cua nganh hoc thir hai rna khi hoc nganh hoc thir nhat chua duoc hoc hoac dil hoc nhung chua du khoi luong quy dinh.

g) Chuong trinh dao tao lien thong duoc thiet kS tren co sa b6 sung nhfrng kien thirc can thiet cho nhfrng nguoi dil co bang t6t nghiep cao dang dS dam bao tich lily duoc khoi kien thirc tuong duong voi chuong trinh dao tao chuan,

3. Thi~t kS chuong trinh dao tao da nganh

a) Chuang trinh dao tao nganh chinh - nganh phu

Ngoai no: dung chuong trinh dao tao diroc thiet k~ cho nganh dan thtr nhat voi kh6i IUQ'ng kien thirc t6i thieu la 120 tin chi, co thS b6 sung cac man hoc cua chuong trinh dao tao nganh don thir hai hoac cac rnon hoc b6 trokien thirc khac voi khoi IUQ'ng kien thirc til 15 d~n 29 tin chi dS tao thanh chirong trinh dao tao nganh chinh - nganh phu. Cac mon hoc b6 sung dtroc thS hien trong bang diem cap kern thea bang t6t nghiep. Viec quan Iy va t6 chirc dao tao diroc thirc hien lien thong giira cac khoa trong cling mot dan vi dao tao hoac gifra cac dan vi dao t9-0 trong Dai hoc Quoc gia Ha Noi,

b) Chuang trinh dao tao nganh kep

Chuang trinh dao tao nganh kep gem hai phan: Noi dung chuong trinh dao tao nganh thir nhat voi t6i thieu la 120 tin chi va khoi IUQ'Ilg kien thirc cua chuong trinh dao tao nganh thir hai (trong cling nhorn nganh hoac nhorn nganh gan) til 30 tin chi tro len (khong tinh nhirng mon hoc giong nhau, tuong duong trong nganh tlnr nhat va phu hop voi nganh thir hai). Viec quan ly va t6 chilc dao t?O duqc thIlc hi~n lien thong gifra cae khoa trong cling ffiQt dan vi dao t~o ho~c giua cac dan vi dao t~o trong f)~i hQc Qu6e gia Ha N<)i.

4. Thi~t kS chuO'ng trinh dao t?O lien kSt qu6c tS

ChuO'ng trinh dao t?O lien kSt qu6c t~ dao t?O ngu6n nhan Illc thea chu~n cua d6i tae nuac ngoai co uy tin cao tren th~ gi6'i, duQ'c kiSm dinh ch~t Iuqng bai cac t6 chilc co tu cach phap nhan duQ'c Nha nuac thua nh~n (d6i v6'i cac nu6'c co kiSm dinh ch~t hIqngcac tnfemg d?i hQc) va dap (mg nhu c~uxil h(>i.. a) ChuO'ng trinh dao t?O do D?i hQc Qu6c gia Ra N(>i c~p bfu1g duqc thiSt kS thea quy dinh cua D?i hQc Qu6c gia Ra N(>i va tham khao chuO'ng trinh dao t?O cua d6i tac nu6'c ngoai dS diSu chinh, b6 sung dap ling yeu c~u va di~u ki~n thgc t~ eua Vi~t Nam. b) ChuO'ng trinh dao t?O do D?i hQc Qu6c gia Ra N9i va d6i tac nu6'c ngoai cung c~p b~ng duQ'c thi~t kS tren cO' sa quy dinh vS thiSt k~ chuO'ng trinh dao t?O cua D?i hQc Qu6c gia Ra N9i va quy dinh v~ xay dgng chuO'ng trinh dao t?O cua d6i tac nuac ngoai thea thoa thu~n hqp tae ky k~t gifra hai ben.

12

c) Chuang trinh dao tao do d6i tac mroc ngoai cap bang duoc dan vi dao tao Iva chon tir cac chuang trinh dao tao cua d6i tac mroc ngoai va co dS nghi b6 sung, thay the mot s6 mon hoc phil hop, dap img yeu cau cua Viet Naill.

Di~u 13. T6 chirc xay dung, ban hanh churrng trinh dao tao va giao nhiern VI} t6 chirc dao tao

1. T6 clnrc xay dung, ban hanh va giao nhiem vu t6 chirc dao tao d6i voi cac chuang trinh dao tao hien hanh do Dai hoc Quoc gia Ha NQi cap bang bao gorn cac chuang trinh dao tao quy dinh tai Dieu 6 (trir muc b, c, khcan 3) cua Quy chS nay diroc phan cap thirc hien nhir sau:

a) Cap D?i hoc Quoc gia Ha NQi: - Chi dao xay dung chuang trinh dao tao, quy dinh co cau va khoi hrong cac khoi kiSn thirc, true ti~p xac dinh danh rnuc va khoi luong ki~n thirc cua cac mon hoc thuoc kh6i kien thirc 1, 2 diroc quy dinh tai DiSu 9 cua Quy che nay. - T6 chirc xay dung, nghiern thu va ban hanh dS cuong cac mon hoc thuoc kh6i kien thirc 1, 2 quy dinh tai DiSu 9 cua Quy che nay. b) Cap dan vi dao tao:

- Xac dinh danh muc va khoi hrong kien thirc cua cac rnon hoc thuoc cac kh6i kiSn thirc 3, 4, 5 va phan kiSn thirc b6 tro duoc quy dinh tai DiSu 9 cua Quy che nay, bao cao Dai hQC Quoc gia Ha NQi dS tong hop va t6 chirc tham dinh chuang trinh dao tao.

- T6 chirc xay dung, nghiem thu dS cirong mon hoc thuoc cac kh6i kien thirc 3, 4, 5 duoc quy dinh tai DiSu 9 cua Quy che nay.

2. T6 chtrc xay dung, ban hanh chuang trinh dao tao va giao nhiern vu t6 chtrc dao tao doi voi cac nganh hoc moi chua co trong danh muc nganh dao tao cua Nha mroc hoac dff co nhung chua t6 chuc dao t?o a D?i hQC Qu6c gia Ha NQi duqc thvc hi~n theo b6n buac:

a) Buac 1: Dan vi dao t?O thanh l?p rlhOlTI xfry d\fng chuang trinh dao t?O, trong do mai d?i di~n co So' S11 dVng nguai hQc sau t6t nghi~p va t6 chuc xfLy d1Jl1g dS an rna nganh dao t?O dS trinh Giam d6c D?i hQc Qu6c gia Ha NQi. Ban Dao t?O lam d~u m6i t6 chuc th~m dinh va trinh Giam d6c D?i hQc Qu6c gia ,Ha NQi quySt dinh ban hanh chuang trinh dao t?o sau khi dan vi dao t?O dff hoan thi~n dS an dap ling yeu c~u;

b) Buac 2: Tren cO' So' chu~n d~u ra va chuang trinh dao t?o dff ban hanh, dan vi dao t?o t?P trung cung c6 va tang cuang cac diSu ki~n dam bao ch~t luqng dS thvc hi~n dung cam kSt thea chu~n d~u ra: dam bao cac chu~n vS dQi ngu giang vien, co sa hQc li~u, co sa V?t ch~t, phong thi nghi~m, thvc hlli1h, ngu6n kinh phi, phuang phap giclng d?y, kiSm tra danh gia, cac phuong thuc lien k~t vai dan vi S11 dVng va cac t6 chuc xff hQi nghS nghi~p khac; c) Buac 3: Ban Dao t?O lam d~u m6i, ph6i hqp vai cac ban chuc nang va cac dan vi lien quan t6 chuc khao sat, kiSm tra tinh hinh thvc tS, th~m dinh diSu ki~n

13

darn bao chat luong, bao cao as Giam o6c Dai h9C Quoc gia Ha N9i xem xet, quye: dinh giao nhiem vu dao tao cho don vi co au oiSu kien darn bao ch~t hrong thea qlly dinh cua Dai hoc Quoc gia Ha N9i va baa cao Be> Giao due va Dao tao;

d) Buoc 4: Sau khi duoc giao nhiem vu dao tao, dan vi dao tao xay dung chi tieu tuyen sinh va thuc hien dung cac quy trinh quy dinh o6i voi tung chuang trinh dao tao va hinh thirc dao tao. Sau khoa dao tao d~u tien, dan vi dao tao t6 chile danh gia va aS xuat phuong huang phat trien chuang trinh dao tao,

3. Xay dung chuang trinh dao tao lien kSt quoc t~ quy dinh tai muc b, muc c, khoan 3, Di~ll 6 ella Quy che nay duoc thuc hien nhu sau:

a) Can cir tinh hinh cu thS vS Co' sa vat chat, can b9 quan ly, giang vien va cac dieu kien khac d~ darn bao ch~t luong dao tao, don vi dao tao xay dimg as an dao tao lien ket quoc t~, lap k~ hoach drr kien t6 chirc thirc hien trong nam h9C, trinh Giarn doc B?i h9C Quoc gia Ha N9i xem xet phe duyet, Cham nh~t la 3 thang truce thai gian tuyen sinh, dan vi dao tao bao cao Dai h9C Quoc gia Ha N9i vS cac dieu kien darn bao chat lU<)TIg dao tao thea as an da diroc phe duyet; b) Ban Quan h~ Quoc t~ th~m dinh tir each phap nhan cua o6i tac mroc ngoai, giri ket qua th~m dinh vS Ban Dao tao; c) Vien Bam bao ch~t hrong giao due tham dinh van ban kiem dinh chat hrong va thir hang cua o6i tac mroc ngoai, giri ket qua tham dinh vS Ban Dao tao; d) Ban Dao tao tiep nhan h6 So' xin phep thuc hien chuang trinh dao tao lien ket quoc t~; tham dinh noi dung chuang trinh dao tao lien k~t quoc t~; lam o~u mo! phoi hop voi cac ban T6 chirc can bQ, Khoa h9C C6ng ngh~, K~ ho?ch Tai chinh t6 chuc thfim dinh oi~u ki~n oam bao ch~t luqng oao t?O thea chufin clla o6i tac nuac ngoai; e) Ban Bao t?O t6ng hqp k~t qua th~m oinh trinh Giam o6c B?i hQc Qu6c gia Ha N9i quy~t dinh cho phep dan vi dao t~o triSn khai thvc hi~n chuang trinh oao t?O lien k~t qu6c t~.

Chu<Yng III

TUYEN SINH

J)i~u 14. Chi tieD tuy~n sinh

Hang nam, can ClY vao cac diu l<i~n dam bao chfit lugng, nhu cfru X3 h9i va tinh hinh sinh vien co vi~c lam dung chuyen Inon sau t6t nghi~p, dan vi daD t?o xay dvng chi tieu tuySn sinh cho tung nganh h9C, tung hinh thuc oao t?O vai chuang trinh oao t?O tuang ung cua nam h9C ti~p theo, truac ngay 30 thang 6 bao cao va o~ nghi Giam d6c B?i h9c Qu6c gia Ha N9i phe duy~t.

Giam o6c B?i h9C Qu6c gia Ha N9i quy~t dinh chi tieu tuySn sinh cua cac oan vi oao t?O, bao cao B9 Giao d\lc va Bao t?o. Sau khi co quy~t oinh vS chi tieu tuy~n sinh cua B?i h9C Qu6c gia Ha NQi, cac dan vi dao t?O mai ouqc t6 chuc tuySn sinh, t6 chuc dao t?o.

14

Bi~u 15. Bi~u ki~n dl)' thi tuyen sinh

1. Nhirng nguoi co du cac dieu kien duoi day duoc dir thi tuyen sinh van hoc cac chuang trinh dao tao cua Dai hQC Quoc gia Ha NQi:

a) Di§u kien v~ hoc luc

- D6i voi cac chuang trinh dao tao thea hinh thirc dao tao chinh quy duoc quy dinh tai khoan 1 (tnr muc e va f), Dieu 7 cua Quy che nay: thi sinh dS: t6t nghiep trung hoc pho thong hoac tuong dirong, trung cap chuyen nghiep, trung hoc nghe, trung cap nghe; dap irng cac dieu kien vS hoc hrc 0 bac trung hoc ph6 thong hoac tuong duong do Dai hoc Quoc gia Ha NQi quy dinh cho t~t ca hoac mot s6 nganh hoc; - D6i voi chuang trinh dao tao bang kep: Dap irng diSu kien quy dinh tai muc c, khoan 1 va rnuc b, khoan 2, DiSu 32 cua Quy che nay; - D6i voi chuang trinh dao tao chuan thea hinh thtrc dao tao vira lam vira hoc: thi sinh dS: t6t nghiep trung hoc ph6 thong hoac tuong duong, trung c~P chuyen nghiep, b6 tuc trung hoc pho thong; - D6i voi chuang trinh dao tao lien thong: thi sinh da: t6t nghiep cao dang dat loai kha tro len, nganh hoc cao dang phu hop voi nganh du thi se diroc dtr thi ngay sau khi t6t nghiep; t6t nghiep loai trung binh phai co it nhat 1 nam lam viec gim voi chuyen rnon diroc dao tao moi diroc dir thi; - D6i voi chuang trinh dao tao van bang hai: thi sinh t6t nghiep dai hoc.

b) K110ng ,thu9C dien dang bi truy ciru trach nhiem hinh S\I hoac dang trong thai ky thi hanh an hinh SlJ.

c) Co du sire khoe dS hoc t~p thea quy dinh cua nganh hoc. D6i voi nhirng nguoi tan tat, khuyet tat, tuy tinh trang sire khoe va yeu cau cua nganh hoc, kha nang va dieu kien cua dan vi, Thu tnrong dan vi dao tao xem xet, quyet dinh cho dir thi tuyen sinh. d) NQP d~y du, dung thu tuc, dung thai han cac giay to' hop l~, l~ phi dang ky dir thi va l~ phi dir thi. e) Dap irng nhfrng quy dinh rieng d6i v6'i mQt s6 nganh hQc d?c thu.

2. Nhfrng nguai khong du cac diSu ki~n tren va nhfrng nguai thuQc di~n du6'i day l<hong dugc d\I thi:

a) Khong ch~p hanh Lll?t Nghia V\l quan SlJ;

b) Bi tu6'c quySn dv thi tuySn sinh ho?c bi ky lu~t bUQc thoi hQc chua hSt tho'i h~n quy dinh tinh tir ngay ky quySt dinh ky lu~t dSn ngay dV thi;

c) Sinh vien dang hQc t?i cac truan!s d?i hQc, cao d~ng chua dugc Hi~u truang nha truang cho phep dll thi; d) Quan nhan ho?c cong an nhandan t?i ngu chua dlrgc Thti truang ca quan

cho phep di hQc.

15

Di~u 16. H& so' va thu tuc dang ky du thi

1. 10ao tao chinh quy

a) D6i voi cac chuang trinh dao tao chuan, dat chuan quoc t6, nganh chinh - nganh phu va nganh kep: thi sinh hoan thanh h6 So' va thu tuc dang ky du thi thea Quy che tuyen sinh dai h9C, cao ding chinh quy hien hanh cua BQ Giao due va Dao tao. b) D6i voi cac chuang trinh dao tao ch~t Iuong cao, tai nang, bang kep, van bang thir hai, lien ket quoc [email protected] do Dai h9C Quoc gia Ha NQi cap bang: thi sinh hoan thanh hE> sa va thu tuc dang ky du thi thea quy dinh hang nam cua dan vi dao tao.

2. Dao tao vira lam vira hoc

a) H6

So'

dang ky du thi

So'

- D6i voi chuang trinh dao tao chuan, h6

gorn co:

+ [email protected] dang ky dir thi hoac phieu dang ky xet tuyen;

+ Ban sao bang t6t nghiep trung h9C ph6 thong (trung cap chuyen nghiep, b6 tuc trung hoc) co cong chimg;

+ Ban sao bang tot nghiep dai h9C co cong chimg ([email protected] co);

+ Ban sao giay khai sinh co cong chirng;

yeu ly Iich co xac nhan cua thu tnrong nghiep hoac uy ban nhan dan xa, phirong;

+ 'Ban

So'

Co'

quan, doanh

+ Ban sao giay chirng nhan d6i tirong uu tien co cong chirng (neu co);

+ Hai anh mau chup kiSu chimg minh thir nhan dan cO' 4 ern x 6 ern, mat sau anh ghi r6 ho ten va ngay, thang, nam sinh cua thi sinh;

~

Hai phong bi co dan tern thu ghi ro ho ten, dia chi nguoi nhan.

So'

- D6i voi chuang trinh dao tao lien thong, h6

cfrn b6 sung:

+ Ban sao bang t6t nghiep cao ding co cong chirng;

quan, doanh nghiep cir di h9C (doi voi nhirng ngiroi dang lam viec trong cac co quan, doanh nghiep);

Co'

+ Quyet dinh cua Thu tnrong

+ Giay gioi thieu di h9C cua xa, phuong noi nguoi h9C co hQ khau thuong tru (d6i voi nguoi khong thuoc dien Co' quan, doanh nghiep quan 1Y).

- D6i voi chuang trinh dao tao van bang thir hai, h6

So'

can b6 sung:

+ Ban sao bang t6t nghiep va bang diem dai h9C co cong chirng; + Quyet dinh cua Thu tnrorig Co' quan, doanh nghiep cir di h9C (doi veri nhirng nguoi dang laIn vi~c trong cac cO' quail, doanh nghi~p);

+ Gi~y giai thi~u di h9C cua xa, phuang nai nguai h9C co hQ kh~u thuang tru (d6i vai nguai khong thuQc di~n Co' quan, doanh nghi~p quan 1Y).

16

b) Thu tuc dang ky dir thi

- Thi sinh n9P h6 sa dang kydu thi, l~ phi dang ky du thi va l~ phi du thi cho dan vi dao tao cham nhat mot thang truce ngay thi; - Sau khi n9P h6 sa dang ky du thi, n~u co su thay d6i v~ gia dinh hoac ban than, thi sinh co trach nhiem thong bao kip thoi cho dan vi dao tao va truce ngay thi phai n9P b6 sung d:1y du gifry to' lien quan. Sau ngay thi, dan vi dao tao khong nhan cac gifry to' b6 sung; - D6i voi lap rno tai dan vi dao tao, thi sinh n9P 1 b9 h6 sa dang ky du thi; d6i voi lop d~t tai dia phuong, thi sinh n9P 2 b9 h6 sa dang ky dir thi (1 b9 hru tai dan vi dao tao va 1 b<) hru t?i co d~t lap).

sa

f)i~u 17. Cac mfin thi tuyen sinh

1. Dao tao chinh quy

a) D6i voi cac chuang trinh dao tao chuan, dat chuan quoc tS, nganh chinh - nganh phu, nganh kep: thi sinh du thi 3 men van hoa thea khoi thi do B9 Giao due va Dao tao quy dinh. Thu tnrong dan vi dao tao quy dinh kh6i thi cho m6i nganh hoc va thong bao tnroc thai gian t6 chirc thi tuyen sinh it nhat la

3 thang.

b) D6i voi cac chuang trinh dao tao chat hrong cao, tai nang: Sinh vien du di~u kien xet tuyen hoc chuang trinh dao tao chat hrong cao, tai nang se dir kiern tra trinh d9 tieng Anh. c) D6i voi cac chuang trinh dao tao bang kep: Thu tnrong dan vi dao tao quy dinh cu th~ man thi tuyen, d) D6i voi chuang trinh dao tao van bang thir hai: thi 2 man phil hop voi yeu cau cua van bang thir hai.

2. Dao tao vira lam vira hoc

a) D6i voi chuang trinh dao tao chuan: thi sinh du thi 3 mon

van hoa thea

khoi thi do B9 Giao due va Dao tao quy dinh, Thu tnrong dan vi dao tao quy dinh khoi thi cho m6i nganh hQC va thong bao truce thai gian t6 chirc thi tuyen sinh it nhat la 3 thang; b) D6i voi chuang trinh dao tao lien thong: thi sinh dir thi mon ca sa nganh va lTIOn chuyen nganh; c) D6i voi chuang trinh dao tao van bang thir hai: thi 2 men phil hop voi yeu cau cua van bang thir hai.

Di~u 18.

TB chirc thi tuy~n sinh

1. Dao tao chinh quy

a) D6i voi cac chuang trinh dao t~o chu§.n, d~t chu~n qU6c tS, nganh chinh

nganh phv, nganh l<ep

17

Dai hoc Quoc gia Ha NQi chi dao t6 clurc tuyen sinh thea Quy chS tuyen sinh dai hoc va cao dang chinh quy hien hanh cua B(> Giao due va DaG tao va cac quy dinh vS tuyen sinh dai hoc do Giam d6c Dai hoc Quoc gia Ha NQi ban hanh, Dai hoc Quoc gia Ha NQi chi dao dieu phoi chung va quyet dinh SlY dung dS thi cua BQ Giao due va Dao tao hoac tnrc tiep t6 chirc lam dS thi chung. Cac dan vi dao tao xac dinh cac nganh tuyen sinh, dS xuat khoi thi tuyen sinh va h~ s6 diem cac mon thi cho tung nganh hoc dS trinh Giam d6c Dai hoc Quoc gia Ha NQi phe duyet va thong bao tren cac phuong tien thong tin dai chung thea kS hoach cua BQ Giao due va Dao tao, Khong duoc dira van kS hoach tuyen sinh nhirng nganh hoc, chuang trinh dao tao chua duoc Giam d6c Dai hoc Quoc gia Ha N 9i giao nhiem vu cho t6 clnrc dao tao, Thu tnrong dan vi dao tao ra quyet dinh thanh lap HQi dong tuyen sinh cua dan vi, chi dao thirc hien nghiern tuc Quy che tuyen sinh dai hQC va cao dang chinh quy hien hanh cua B<) Giao due va Dao tao va cac qlly dinh v~ tuyen sinh dai hoc cua Dai hoc Quoc gia I-Ia Noi, Viec tiSp nhan h6 so dtr thi, t6 chirc thi, lam phach, cham thi, rap diem, tiep nhan dan xin phuc khao va ch&m phuc khao diroc t6 chirc thea khoi thi va duoc Dai hoc Quoc gia Ha NQi giao cho HQi dong tuyen sinh cua mQt s6 dan vi dao tao thirc hien, Dai hoc Quoc gia Ha NQi quyet dinh diem san trung tuyen cho khoi thi. HQi dong tuyen sinh cua dan vi dao tao chiu trach nhiem quyet dinh diem trung tuyen cua tung nganh hoc, nhom nganh hoc hay cua dan vi dao tao dS phil hop voi chi tieu tuyen sinh duoc giao, cong b6 ket qua va trieu tap thi sinh trung [email protected] clla dan vi. D6i v6i cac khoa trvc thuQc, Truang Ban Dao t~o ky gi&y tri~u t~p· thi sinh

trung [email protected], l<hoa t6 chuc don nh?n va lam thll t\lC nh?p hQc cho thi sinh tfllng tuy~n vao nam hQc thtT nh~t.

b) D6i v6i chuang trinh dao t~o ch&t luqng cao, di nang - Sinh vien thuQC cac di~n sau duqc xet [email protected] th~ng van hQc chuang trinh dao t?O chfrt lugng cao, tai nang:

+ Thanh vien dQi tuySn qu6c gia tham dlJ ky thi Olympic qu6c tS ve mon

hQc phu hqp v&i nganh h9C;

+ HQc sinh do~t giai nh&t, nhi, ba trong

lap 12 vS mon hQc phil hqp v6i nganh hQc.

ky thi chQn hQc sinh gi6i qu6c gia

- Sinh vien aa trung tuy~n ky thi [email protected] sinh d?i hQc chinh quy trong nEiIn VaG D~i hQc Qu6c gia Ha NQi co cilng kh6i thi va dap ilng mQt trong cac dieu ki~n sau duqc dV tuySn van hQc chuang trinh dao t~o ch&t luqng cao, tai nang:

+ Da: t6t nghi~p trung hQc ph6 thong chuyen clla cac truemg d~i hQc ho~c

cac tiOO, thanh ph6 tflJc thuQc trung uang;

+ Duqc x~p lo~i gi6i 3 nam lien

alap 10, 11, 12;

18

+ Dat giai nhat, nhi, ba cap tinh, thanh ph6 hoac nrong dirong vS man hoc phil hop voi nganh hoc; + Dat k6t qua cao trong ky thi tuyen sinh dai hoc chinh quy trong narn. Xet tuyen thea di~m cac tieu chi til cao xuong cho d6n h6t chi tieu, iru tien d6i voi sinh vien co trinh dQ tieng Anh t6t.

Can cir tinh hinh hang nam, Thu tnrong dan vi dao tao quy dinh cu th~ va thong bao rong raj vS diSu kien du tuyen xet thea ket qua thi tuyen sinh dai hoc, c) D6i voi chuang trinh dao tao bang kep Chuang trinh dao tao bang kep do Giam d6c Dai hoc Quoc gia Ha NQi phe duyet tren co so dS nghi cua Thu truong dan vi dao tao. Quy rna dao tao bang kep do Giam d6c Dai hoc Quoc gia Ha NQi giao hang nam thea dieu kien dam bao chat hrong. Dan vi dao tao thong bao chi tieu tuyen sinh, dieu kien va hinh thirc tuyen sinh truce thai gian t6 chirc tuyen sinh it nhat la 3 thang. d) D6i voi chuang trinh dao tao van bang thir hai thea hinh thirc chinh quy

Thu tnrong dan vi dao tao l~p k6 hoach tuyen sinh va bao cao Dai hoc Quoc gia Ha NQi; Thu tnrong dan vi dao tao chiu trach nhiern t6 chirc tuyen sinh cua dan vi minh thea quy dinh vS tuyen sinh cua BQ Giao due va Dao tao va cua Dai hoc Quoc gia Ha NQi.

2. Dao t9-0 vira lam vira hoc

a) D6i voi chuang trinh dao tao chuan

- M6i nam, chi t6 chirc tuyen sinh 2 dot van thang 4 va thang 10.

- Cham nhat 1 thang sau khi nhan duoc quyet dinh giao chi tieu, cac dan vi dao tao bao cao Dai hoc Quoc gia Ha NQi k6 hoach t6 chirc cac dot tuyen sinh; chi tieu va nganh hoc du kien tuyen sinh; rnon thi; ngay thi, dia diem thi va dia diem d?t lap; dong thai thong bao tren cac phuong tien thong tin dai chung d~y du thong tin v·S cac dot thi tuyen sinh. MQi thay d6i vS k6 hoach tuyen sinh, man thi tuyen sinh, chi tieu, nganh hoc phai bao cao Dai hoc Quoc gia Ha NQi ch~m nh~t 1

thang truac khi t6 chuc tuySn sinh va thong bao cong khai dS thi sinh biSt. - DiSu ki~n duqc t6 chuc tuy~n sinh:

+ Nganh hQc da: co it nh~t 2nam t6 chuc dao t~o chinh quy;

can bQ quim 1y d6i vai cac nganh duqc dao t~o; chiu trach nhi~m quan 1y sinh vien, giam sat vi~c thllc hi~n kS ho~ch giang d<;ly cua giang vien va chu~n bi cac diSu ki~n ca so v~t ch~t thea yeu c~u cua dan vi dao t~o;

+ Dan vi lien kSt phai dam bao duqc cac yeu c~u vS ca so v~t ch~t va

+ Dan vi dao t~o chiu trach nhi~m t~t ca cac khau vS cong tac dao t~o tu thong bao tuySn sinh, t6 chuc thi tuySn, xet va cong nh~n thi sinh trung tuySn, quan 1y vi 16 .::huc dao t~o, c~p b~ng t6t nghi~p cho nguai hQc.

- Thu truong dan vi dao t<;lO chiu trach nhi~m t6 chuc tuy~n sinh thea Quy

19

che tuyen sinh dai hoc va cao dang hinh thirc vira lam vua hoc hien hanh cua BQ Giao due va Dao tao va cac van ban quy dinh cua Dai hoc Quoc gia Ha NQi, bao gorn cac noi dung sau:

+ Thanh lap hQi dong tuyen sinh;

+ Ra thong bao tuyen sinh cham nh~t truce ngay thi 3 thang. NQi dung

thong bao tuyen sinh can ghi ro: nganh hoc, chi tieu tuyen sinh, thai gian va dia diem thi, men thi, phuorig thirc xet tuyen, hinh thirc dao tao, thai gian dao tao, van bang t6t nghiep, hoc phi;

+ Nhan va duyet h6 sa dang ky dir thi;

+ D~ thi tuyen sinh cac man van h6a thuoc cac khoi thi nhan til BQ Giao due va Dao tao; t6 chirc in sao, bao quan, sir dung d~ thi;

+ T6 chirc ky thi;

+ T6 clurc cham thi va phuc khao;

+ Quyet dinh diem chuan va xet tuyen phil hop voi chi tieu dS: phan bo;

+ Ra quyet dinh cong nhan trung tuyen va trieu t~p thi sinh trung tuyen,

b) Dao tao lien thong, van bang thir hai thea hinh thirc vira lam vira hoc

- Thu tnrorig dan vi dao tao l~p kS hoach tuyen sinh va t6 chirc tuyen sinh thea Quy che tuyen sinh dai hoc va cao dang hien hanh cua BQ Giao due va Dao tao va cac van ban quy dinh cua Dai hoc Quoc gia Ha NQi; - Cac quy dinh cu thS v~ cong tac tuyen sinh, xet tuyen va trieu t~p thi sinh hung tuyen thuc hien thea cac quy dinh cua Quy che tuyen sinh dai hoc va cao dang hien hanh phil hop voi trinh dQ va hinh thirc dao tao,

Di~u 19. Chinh sach tru tien trong tuyen sinh

Chinh sach uu tien trong tuyen sinh d6i voi cac hinh thirc dao tao thirc hien thea Quy chS tuyen sinh dai hoc, cao dang hien hanh cua BQ Giao due va Dao tao va cac quy dinh cua Dai hoc Quoc gia Ha NQi.

Di~u 20. Xet tuy~n ngufri nurrc ngoai

1. Nguoi mroc ngoai hoac nguoi Viet Nam dinh cu a mroc ngoai diroc xet tuy~n van hQc tC;li DC;li hQc Qu6c gia Ha NQi, gQi chung ia lUll hQc sinh bao g6m:

a) Luu hQc sinh thea hi~p dinh ky kSt gifra Chinh phu Vi~t Nam va Chinh phu nuac -ngoai; b) Luu hQc sinh thea hgp tac ky kSt gifra DC;li hQc Qu6c gia Ha NQi ho?c gifra dan vi dao tC;lO thuQc f)C;li hQc Qu6c gia Ha NQi v6i ca So' dao tC;lo ho?c t6 chilc giao d\lC nuac ngoai;

c) LUll hQc sinh thea hinh thuc t\1 dang kY.

2. Di~u ki~n nh~p hQc

a) Co b~ng t6t nghi~p trung hQc ph6 thong ho?c tuang duang;

20

b) Codu trinh d(> tieng Viet hoac ngoai ngir (neu thea hoc chuang trinh dao tao diroc thirc hien bang ngoai ngir tuong img) dap irng yeu cau hQC t~p do :f)?i hoc Quoc gia Ha N(>i quy dinh. Liru hoc sinh phai du kiem tra trinh d<) tieng Viet hoac ngoai ngir truce khi diroc tiep nhan van hoc. Viec kiern tra do tnrong Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van (d6i voi tieng Viet) va tnrong Dai hoc Ngoai ngfr (d6i voi ngoai ngfr) t6 chirc thuc hien.

Liru hoc sinh duoc mien ki~m tra tieng Viet neu thuoc mot trong cac dien:

- :f)a t6t nghiep dai hoc chuyen nganh tieng Viet

a mro'c

ngoai;

- :f)a t6t nghiep lap dir bi tieng Viet danh cho nguoi mroc ngoai a tnrong Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van hoac tai co sa dao tao chuyen nganh cua Viet N am duoc Dai hoc Quoc gia I-Ia N <)i cong nhan; - :f)a t6t nghiep chuang trinh dao tao dai hoc bang tieng Viet, Liru hoc sinh diroc mien kiern tra ngoai ngfr neu thuoc mot trong cac dien: - La cong dan sir dung ngoai ngir can dung nhir ngon ngfr chinh thirc; - :f)a t6t nghiep chuang trinh dao tao dai hoc bang ngoai ngfr can dung;

- Co clnrng chi ngoai ngfr do co sa dao tao trong mroc hoac mroc ngoai cap va diroc Dai hoc Quoc gia Ha Noi cong nhan;

- :f)6i voi hru hoc sinh dir hoc chuang trinh dao tao sir dung tieng Anh: c6 chirng chi tieng Anh dat 5.5 di~m lEI.,TS hoac nrong duong d6i voi hru hoc sinh cac nganh khoa hoc tv nhien va cong nghe; 6.0 diem lEL TS hoac nrong dirong d6i voi hru hoc sinh cac nganh khoa hoc xa h<)i va nhan van, kinh t~, luat. .. c) :f)u sire khoe d~ hoc tap thea xac nhan cua co quan y t~ co tham quyen;

d) C6 au l<ha nang tii chinh dam bao hQc t?P va sinh ho?t.

3.

H6 so nh~p hQc

a) Dan xin nh?p hQc;

b) Ban sao b~ng t6t nghi~p trung hQc ph6 thong ho~c tuong duong co cong chung (kern thea ban dich ti~ng Vi~t ho?c ti~ng Anh); c) Ban sao hQc b? ho~c bang di~m b~c trung hQc ph6 thong ho~c tuong duong co cong chung ho~c xac nh~n cua co quan co th~ffi quySn (kern thea b<!m dich ti~ng Vi~t ho~c ti~ng Anh); d) Gi~y chung nh~n k~t qua hQc t~p da tich lily t?i truang d~i hQc nuac ngoai ho?c Vi~t Nam (n~u c6); e) Minh chung dugc mi~n ki~m tra ti~ng Vi~t ho~c ngo?i ngfr;

f) Gi~y xac nh~n suc khoe do co quan y t~ co th~m quy~n cua nuac ngoai ho~c Vi~t Nam c~p;

g) Cam k~t kha nang tai chinh dam baa hQc t~p va sinh ho~t;

21

h) B6n anh co 4

dan xin nhap hoc).

Cln

x 6 em (anh chup khong qua 6 thang truce khi giri

4. Xet tuyen

Thu truong dan vi dao tao l?p BQi dong xet tuyen d~ xem xet, danh gia trinh dQ va nang hrc hoc van chuyen mon; trinh dQ tieng Viet hoac ngoai ngfr; sire khoe va dieu kien tai chinh cua hru hoc sinh thong qua tham dinh h6 so, kiern tra hoac ph6ng v~n (nu can); trieu t?P luu hoc sinh du dieu kien nhap hoc va bao cao Dai hoc Quoc gia Ha NQi. Giay trieu tap ghi ra hinh thirc dao tao, nguon va mire kinh phi dao tao. Truong hop dac biet do Giam d5c Dai hoc Quoc gia Ha NQi quyet dinh.

Di~u 21. Nh~p hoc

1. Cac dan vi dao t9-0 hoan thanh e6ng tac tiep nhan sinh- vien nam thir nhat va bat dau khoa hoc chinh quy theo k hoach nam hoc chung cua Dai hoc Quoc gia Ha NQi. Thai gian nhap hoc chinh quy cua toan Dai hoc Quoc gia Ba NQi t6 chirc thong nhat, khong keo dai qua 7 ngay,

2. Khi nhap hQC, thi sinh trung tuyen thirc hien d~y du cac quy dinh theo Giay trieu t?P thi sinh trung tuyen,

3. Moi thu tuc dang ky nhap hoc phai duoc hoan thanh cham nhat 15 ngay k~ tir ngay nhap hoc thea quy dinh.

4. Khi lam thu tuc nhap hoc, sinh vien duoc dan vi dao tao cung cap d~y du cac thong tin: rna s5 sinh vien, chuang trinh dao tao, k hoach hoc tap, quy che dao tao, quyen loi va nghia vu cua sinh vien.

5. Thu tnrong dan vi dao tao ky quyet dinh cong nhan sinh vien nam thir nhat, bao cao Dai hoc Quoc gia Ha NQi cham nhat 2 thang tinh tir thai gian nhap hoc dot mot.

6. Cham nhat mot tuan sau khi nhap hoc, sinh vien phaikhai bao day du thong tin ca nhan theo quy dinh cua Dai hoc Quoc gia Ha NQi (theo yeu c~u cua h~ th5ng thong tin tich hqp) va cua dan vi dao tl;'lo.

DiSu 22. L~ phi tuy~n sinh

1. D5i v6i cac chuang trinh dao tl;'lo chu&n, dl;'lt chu&n qu5c t, nganh chinh nganh phV, nganh kep co tuy~n sinh chung trong toan qu5c, l~ phi tuy~n sinh dugc thvc hi~n thea quy dinh eua Bi) Giaq d\lC Daa t~o.

va

2. D5i v6i cac chuang trinh dao t:;to con ll;'li, can cu quy dinh cua Nha nu6c, cua f)l;'li hQc Qu5c gia Ba NQi va di~u ki~n thvc t cua dan vi dao tl;'lO, Thu truang dan vi dao t?O quy dinh l~ phi dang 1<y dv thi, l~ phi dv thi, l~ phi xet tuy~n theo nguyen t~c l~y thu bli chi.

22

Chtro'ng IV

TO CHUC BAa T~O

f)i~u 23. H9C ky

M6i nam hoc

co hai hoc ky chinh va mot hoc ky phu.

M6i hoc ky chinh co 15 tuan thuc hoc va tir 3 dSn 4 tuan thi. M6i hoc ky phu co it nhat 5 tuan thirc hoc va 1 tuan thi, duoc t6 chirc trong

thai gian he.

f)i~u 24. Khoa hoc

1. Thai gian t6i da hoan thanh khoa hoc bao gom thai gian thiet kS cua khoa hoc va thai gian duoc phep tarn ngirng hoc dS cung c6 kien thirc, cai thien kSt qua hoc tap,

2. Thai gian cua kh6a hoc

a) Thai gian cua khoa hoc dao tao chinh quy thea chuong trinh dao tao

chuan, chat hrong cao, tai nang va dat chuan quoc tS nrong trng la 8 hoc ky chinh d6i voi dao tao cir nhan, tir 9 dSn 10 hoc ky chinh d6i voi dao tao k5' suo Thai gian diroc phep tarn ngirng hoc dS cung c6 kiSn thirc, cai thien kSt qua hoc tap la 4 hQC ky chinh;

tarn ngirng hoc dS cung c6 kien tlnrc, cai thien kSt qua hoc t~p la 4 hQC ky chinh;

b) Thoi gian cua khoa hoc dao tao vira lam vira hoc dai han so voi kh6a hoc dao tao chinh quy a cung trinh d(> tir 1 dSn 2 hoc ky chinh. Thai gian diroc phep

c) Thai gian cua khoa hoc dao tao lien thong tir 3 dSn 4 hoc ky chinh tuy thea nganh hQC. Thai gian duoc phep tarn ngirng hoc dS cung c6 kien thirc, cai thien ket qua hoc tap la 2 hQC ky chinh; d) Thai gian cua khoa hoc dao tao van bang thir hai do thu tnrong dan vi dao tao quy dinh cho tung sinh vien tren ca nhirng kien thirc dil diroc tich liiy va kSt qua hoc t~p duoc bao luu, nhung kh6ng vuot qua thai gian quy dinh d6i voi lTIQt nganh hoc;

sa

e) Thai gian t6i da dao tao bang kep 1a thai gian t6i da hoan thanh chuang trinh dao tao thir nhat,

3. NaITI dao

t(;10

Sau m6i hoc ky, can cir vao s6 tin chi tich lily (khong kS cac men hoc tv chon tv do, giao due thS chat, giao dvc qu6c phong - an ninh va k5' nang m~m), sinh vien duqc xSp nam dao t?O nhu sau:

23

NaIl1

dao tao

Chuang trinh

dao tao chuan

Chuang trinh dao tao

chat luang cao va dat · u . chuan quoc t~

Chuong trinh dao tao tai nang

Narn thir nhat Nam tlnr hai

Duo'i 35 tin chi

Tir 35 - 70 tin chi

Duoi 40 tin chi Tu 40 - 80 tin chi

Tir 81 - 115 tin chi

Duoi 45 tin chi

Tir 45 - 90 tin chi Tir 91 - 130 tin chi

Nam thir ba

Nam thir tu Nam thir nam

Til 71 - 105 tin chi

Tir 106 - 140 tin chi

Tir 141 - 150 tin chi

Tir 116 - 155 tin chi

Iu 131-170 tin chi

f)i~u 25. K~ hoach dao tao

1. Hang nam, dan vi dao t<;10 lap k& hoach t6 chirc dao t<;10, lich trinh dao tao chi ti&t thea k& hoach thong nhat, dam bao lien thong trong toan Dai hoc Quoc gia Ha NQi va ban cao Dai hoc Quoc gia Ha NQi truce ngay 31 thang 7.

2. Dftll khoa hoc, dan vi dao tao thong bao cho sinh vien:

a) Cam k&t chat hrong giao due;

b) Chuang trinh dao tao cua nganh hoc;

c) Chuan dfru ra cua nganh hoc;

d) Di~u kien dam bao chat hrong (doi ngii can bQ giang day, co sa vat

chat, cac phong thi nghiem, thu vien va h~ thong giao trinh, bai giang, tai lieu tham khao); e) Thu chi tai chinh (ke hoach tai chinh, hoc phi, hoc bong);

f) Quy che dao tao va cac quy dinh lien quan tai hoc tap, ren luyen, sinh heat cua sinh vien,

3. D&u nam hoc, dan vi dao t<;10 thong baa cho sinh vien k& hoach hoc t~p cua nam hoc.

4. Cham nhatrnot thang truce khi hoc ky moi b~t d&u, dan vi dao t<;10 thong bao:

a) Thai khoa bieu lap rnon hoc dir kien giang day trong hoc kyco cac thong tin: ten rnon hoc, s6 tin chi, ten lap mon hoc, ti&t hoc, phong hoc, s6 sinh vien t6i thieu, t6i da cua lap mon hoc, ho va ten, email va s6 dien thoai lien lac cua giang vien day rnon hoc va cac thong tin khac; b) Thai gian va each thirc t6 chirc dang ky mon hoc; c) Cac mon hoc khong thS t6 chirc giang day thea k& hoach da cong b6. 5. Tuy thea tinh hinh dang ky mon hoc thirc t&, dan vi dao tao thong bao cac rnon hoc khong thS t6 chirc giang d<;1y thea k& ho?ch dii cong b6 sau khi h&t h~n dang ky mon hQc.

24

6. Cham nhat mot thang sau khi kSt thuc' hoc ky va kSt thuc nam hoc, cac dan vi dao tao nQP bao cao sa kSt hoc ky va tong kSt nam hoc cho Dai hoc Quoc

gia I-Ia NQi.

f)i~u 26. Tho'i gian hoat dQng giang day

Thai gian heat dong giang day cua dan vi dao tao til 7 gio dSn 21 gio hang ngay thong nhat trong toan Dai hoc Quoc gia Ha NQi. MQt tiet hoc keo dai 50 phut. Thai gian nghi giira hai tiSt hoc la 10 phut,

Di~u 27. T& chirc lap hoc

1. Lap khoa hQC

Lap khoa hoc duoc t6 chirc cho cac sinh vien cling mot nganh hoc trong cling mot khoa hoc va 6n dinh til d~u dSn cuoi m6i khoa hoc nharn quan ly sinh vien, duy tri cac heat dong dean the, cac phong trao thi dua, cac heat dong chinh tri - xa hoi, van hoa, the thao trong qua trinh hQC tap. Phu trach lap khoa hoc la giao vien chu nhiem, Dai dien lap khoa hoc la Ban can su lop.

Lap khoa hQC diroc goi ten thea nganh hoc va nam nhap hoc cua sinh vien, co rna hieu thea quy dinh cua Dai hoc Quoc gia Ha NQi.

Tnrong hop sinh vien duoc phep nghi hoc tarn thai khi trc lai hoc ti~p diroc b6 tri vao lap khoa hoc phu hop voi khoi hrong kien thirc da tich lily nhimg giir nguyen rna sinh vien da duoc cap,

2. Lap mon

hQC

Lap rnon hoc duoc t6 chirc cho sinh vien hoc cling mot men hoc trong cung lTIQt hoc I<Y. Dan vi dao tao phu trach mon hoc co trach nhiem thanh lap va quan Iy lap mon hoc,

Thu tnrong dan vi dao tao quy dinh s6 hrong sinh vien t6i thieu va t6i da cho m6i lap rnon hoc tuy thea tung man hoc, doi ngii giang vien va co v~t chat cua dan vi. Lap rnon hoc se khong duoc t6 clnrc neu s6 sinh vien dang ky it han s6 hrong sinh vien t6i thieu da quy dinh, khi do sinh vien phai dang ky hoc mon hQc khac n~u chua du kh6i lUQ'llg hQc t?P t6i thiSu cho m6i hQc kyo

sa

Giang vien mon hQc trvc ti~p ph\! trach lap mon hQc. D~i di~n lap mon hQc la lap truang do giang vien Inon hQc chi dinh. Lap truang lap lTIan hQc gillp giang vien thea doi vi~c hQc t?P cua sinh vien. Tinh th~n, thai dQ va k~t qua hQc t?P cua sinh vien thea lap mon hQc duqc k~t hqp vai k~t qua rEm luy~n thea lap khoa hQc d~ th6ng nh~t quan ly, danh gia sinh vien. K~t qua nay duqc chuy~n cho giao vien chu nhi~m lap, can s\1' lap khoa hQc, t6 chuc Doan Thanh nien CQng san H6 Chi Minh va chi bQ sinh vien.

Ten lap mon hQc dugc gQi thea Ina lnon hQc. Truong hqp lTIQt mon hQc co nhi~u lap mon hQc, ten lap mon hQc b6 sung s6 thu t\1' lap mon hQc. Truang hqp mQt mon hQc co nhi~u dan vi dao t~o t6 chuc giang d~y, ten lap mon hQc duqc b6 StIng Ina °dotn vi.

25

Di~u 28. Dang

ky mfm hoc

1. s6 tin chi dang ky hoc trong m6i hoc ky (khong bao gorn cac man hoc giao due the chat, giao due quoc phong - an ninh, k5' nang mem, cai thien diem, tv chon tu do)

a) D6i voi hoc ky chinh

- Chuang trinh dao tao chuan: - Chuang trinh dao tao chat luong cao: - Chuang trinh dao tao tai nang: T6i thi~u 14 tin chi T6i thieu 16 tin chi T6i thieu 18 tin chi

- Chuang trinh dao tao dat chu§n quoc t~: T6i thieu 16 tin chi

- Chuang trinh GaO tao chuan thea hinh tlnrc vira lam vira hoc va cac chuang trinh dao tao con lai: Thu tnrong dan vi dao tao quy dinh.

Tnrong hop sinh vien co nguyen vong dang ky hoc it han s6 tin chi t6i thieu trong mot hoc ky phai duoc S\I dong y cua Thu tnrong dan vi dao tao.

b) D6i voi hoc ky phu: Thu tnrong dan vi dao tao quy dinh,

2. Dang ky mon hoc

a) Viec t6 chirc dang ky hoc cac man hoc trong chuang trinh dao tao do thu tnrong dan vi dao tao quy dinh tuy thea kha nang va diu kien C1,l the cua dan vi minh, Sinh vien duoc dang ky hoc va thi cac rnon hoc trong chuang trinh dao tao do bat ky mot dan vi dao tao nao thuoc Dai hoc Quoc gia Ha N9i t6 chirc giang day, K~t qua cac man hoc nay diroc chuyen d6i va duoc thira nhan &t~t ca cac dan vi dao tao trong Dai hQC Quoc gia Ha N9i; . b) Cac dan vi dao tao co trach nhiern thong bao bang van ban va tren trang web cua dan vi va cua Dai hoc Quoc gia Ha N9i k~ hoach giang day, thai khoa bieu cua cac man hoc truce thai gian dang ky hoc d~ sinh vien trong va ngoai Dai hoc Quoc gia Ha N9i biet, tao moi dieu kien thuan 19i cho sinh vien cua dan vi khac dang l<y mon hoc, chuyen dfr lieu dang ky lTIOn hoc, dfr lieu diem man hoc cua sinh vien toi dan vi dao tao quan ly sinh vien ngay sau khi k~t thuc thai gian dang ky hQC va k~t thuc viec cham thi; c) T~t ca cac dan vi dao tao sir dung thong nhat trongtoan Dai hQc Qu6c gia Ha N9i ph~n mm va ca sO' dfr li~u quan ly dao t?O, quan ly ngwli hQc;

d) Khi dang l<y hQc cae lunn hQc t\1 chQn, sinh vien phai xac dinh r5 mon hQc t\1' ChQil co ·di~u l<i~n hay man hQc tv ch9n tv do. Nhfrng Irion hQC tv chQn tv

do d?t di~ill D tr& len dugc ghi trong bang di~m nhung khong tinh vao di~m trung binh chung hQc ky va di~m trung binh chung tich lUy.

3. Thai gian dang ky luon hQc

a) Tru6'c l<hi b~t d~u m6i hQc ky, tuy thea kha nang va diu ki~n hQc t?P, sinh vien tham khao y ki~n tu v~n cua c6 v~n hQc t?P d~ dang ky cac man hQc dv dinh se hQc trong hQc ky d6;

26

b) Cham nhat 1 thang tnroc khi b~t d§.u m6i hoc ky, sinh vien phai hoan thanh dang ky cac lTIOn hoc; c) Trong 2 tuan d§.u cua hoc ky chinh hoac trong 1 tuan d§.u cua hoc ky phu, sinh vien duoc phep dang ky nhirng rnon hoc mu6n hoc them hoac dang ky d6i sang lap mon hoc khac.

4. Dang ky hoc lai

a) D6i voi cac mon hoc bat buoc, neu bi diem F, sinh vien phai dang ky hoc lai mon hoc do; b) D6i voi mon hoc tv chon co dieu kien, neu bi diem F, sinh vien dang ky hoc ·l;;ti rnon hoc do hoac dang ky hoc mon hoc tv chon khac cung khoi kien thirc d~ thay th~. 5. Dang ky hoc cai thien diem D6i voi cac rnon hoc dat diem D tro len, sinh vien diroc dang ky hoc lai mon hoc do hoac hoc d6i sang mon hoc khac (neu la mon hoc tv chon co dieu kien) d~ cai thien diem trung binh chung tich Iiiy. Di~m mon hoc cii bi huy bo khi viec dang ky hoc lai d~ cai thien diem dtroc chap nhan va se diroc thay bang diem rnon hoc d~ cai thien diem. Sinh vien chi diroc dang ky hoc cai thien di~m mot l~n cho .m6i mon hoc,

6. Mon hoc diroc bao hru, mon hoc tuang duong

Cac mon hoc co cung noi dung, thai luong rna sinh vien chuyen tnrong trong va ngoai Dai hoc Quoc gia Ha NOi, sinh vien hoc van bang thir hai, di hoc lTIQt hoc ley hcac mot narn tai tnrong dai hoc nuoc ngoai co uy tin da tich lily se diroc t~t ca cac dan vi dao tao thuoc Dai hoc Quoc giaHa Noi thira nhan, Cac mon hoc khac, can cir chuang trinh dao t9-0 va noi dung dao tao thu truong dan vi dao tao quyet dinh bao luu hoac nrong duong va bao cao Dai hoc Quoc gia Ha Noi. DiSm va s6 tin chi clla cac mon hQc dugc bao luu ho?c tuang duang dugc cong nh?n va chuySn d6i dS l?p h6 so' sinh vien truac khi b~t d§.u thvc hi~n kS ho;;tch hQc t?P thea chuang trinh dao t;;tO mai. Trong thai h;;tn dang ky mon hQc, sinh vien kh6ng phai dang l<y lTIan hQc dugc bao luu ho~c tuang duong, chi c§.n dang ky nhfrng mon hQc khong dugc bao luu trong chuang trinh dao t;;to. 7. KSt qua dang ky mon hQc

Dan vi dao t;;tO thong bao k~t qua dang ky mon hQc cho sinh vien khi sinh

vien dil hoan thanh vi~c dang ky dam bao kh6i lugng hQc t?P t6i thiSu Clla hQc k5' quy dinh t;;ti khoan 1, Di~u 28 cua Quy chS nay. KSt qua dang ky bao g6m s6 mon hQc trong hQc ky; ten, s6 tin chi, ten lap mon hQc, tiSt hQc, phong hQc cua tung mon hQc; s6 ti~n hQc phi phai nop va xac nh?n nhfrng mon hQc dugc bao luu, tuang duang (nSu co). KSt qua dang ky mon hQc chi dugc ch~p nh?n sau khi sinh vien hoan thanh nQP hQc phi.

27

8,· Dang ky nhan d~ tai khoa luan hoac d6 an t6t .nghiep

a) Thu tnrong don vi dao tao quy dinh:

- Di~u kien diroc dang ky, hinh thirc va thai gian lam khoa luan hoac d6 an t6t nghiep; - S6 hrong khoa luan, d6 an t6t nghiep t6i da do mot giang vien huang d~n trong cling lTIQt thai gian;

- Nhiem V1} cua can bQ huang dan, trach nhiem cua bQ man d6i voi sinh vien trong thai gian lam khoa luan, d6 an t6t nghiep;

- Hinh tlnrc, quy trinh cham khoa luan, d6 an t6t nghiep,

b) Chu nhiem khoa (hoac chu nhiem khoa true thuoc) phan cong can bQ huang d~n khoa luan, d6 an t6t nghiep thea d~ nghi cua chu nhiem bo man. D~ tai khoa luan, d6 an t6t nghiep do can bo huang d~n xac dinh, dang ky va thong qua & bQ mono Nhfrng d~ tai co tinh chat .lien chuyen nganh phai duoc chu nhiem khoa (hoac chu nhiern khoa true thuoc) thong qua truce khi giao cho sinh vien thuc hien;

c) Sinh vien dang ky nhan d~ tai khoa luan hoac d6 an t6t nghiep duoc tien hanh thea quy trinh nhu dang ky nhfrng man hoc khac; d) Sinh vien khong du di~u kien lam khoa Iuan hoac d6 an t6t nghiep se dang ky hoc cac lTIOn hoc thay th~ do thu truong dan vi dao tao quy dinh. Cac man hoc thay thS cho khoa luan hoac d6 an t6t nghiep diroc t6 chirc dao tao, kiem tra danh gia nhu cac mon hoc khac.

Di~u 29. Rut brrt rnfin hoc dil dang

ky

1. Viec rut bot rnon hoc

ap dung cho cac tnrong hop:

a) Thea nhu cau va kha nang lira chon cua sinh vien;

b) Truong hop hang hoc Iirc cua sinh vien diroc xac dinh van thai diem sau khi sinh vien da dang ky mon hoc, sinh vienphai rut bat men hoc trong gioi han khoi hrong quy dinh; c) Truong hop diem trung binh chung hoc ky duoi 2,00 nhirng chua thuoc dien bi bUQC thai hoc hay tarn dung hoc tap, sinh vien bit buoc phai rut b61: man hoc trong kh6i hrong hQc t?P da dang ky nhung khong duqc th~p han 10 tin chi trong hQc kyo Nhfrng lnan hQc rut bOt duqc tra l?i hQc phi.

2. Vi~c rut bOi man hQc trong kh6i luqng hQc t?P da dang ky thea nhu c~u va kha nang Iva chQn cua sinh vien chi duqc ch~p nh?n ch?m nh~t 4 tu~n k~ til d~u hQc ky chinh, 2 tu~n k~ til d~u hQc ky ph1} va duqc tra l~i hQc phi. Ngoai thai h~n tren, mon hQc v~n duqc gifr nguyen trong phi~u dang ky hQc, n~u sinh vien khong hQc se phai nh?n di~m F va khong duqc tra l~i hQc phi. 3. Di~u ki~n rut bOi cac man hQc da dang ky:

a) Sinh vien phai tv viSt dan gui phong dao t~o;

28

b) Duoc Thu tnrong dan vi dao tao chap nhan;

c) Khong vi pham quy dinh tai khoan 1, [email protected] 28 cua Quy [email protected] nay.

Sinh vien chi diroc phep khong len lap d6i voi man hoc xin rut bat sau khi

giang vien phu trach man hoc nhan duoc gi~y bao cua phong dao tao,

f)i~u 30. Mi~n va tarn hoan hoc cac mon hoc giao due qudc phong - an ninh, giao due th~ chat

1. Mi~n, tarn hoan hoc cac man hoc giao due quoc phong - an ninh

a) D6i tuong duoc mien hoc toan bi) chuang trinh - Sinh vien co bang t6t nghiep si quan quan di)i;

- Sinh vien la nguoi mroc ngoai;

- Sinh vien dao tao dai hoc van bang tlnr 2 da co chirng chi giao due qudc .phong - an ninh do co So' giao due dai hoc cap, b) D6i tuong diroc mi~n hQC va mi~n thi cac ni)i dung da hoc - Sinh vien chuyen co So' dao tao diroc miSn hoc cac noi dung da hoc nhung phai co diem danh gia ket qua hoc tap cac noi dung tuong irng; - Sinh vien da co bang t6t nghiep trinh di) cao dang diroc mien hQC va mien thi cac noi dung da hoc, c) D6i nrong diroc mi~n hoc cac noi dung thuc hanh ky nang quan S\I

- Sinh vien la tu

sy thuoc cac tan giao;

- Sinh vien co thuong t~t, khuyet t~t barn sinh, bi benh man tinh lam han [email protected] chirc nang van dong co gi~y chirng nhan cua benh vien cap huyen va tirong duong tro len; - Sinh vien da hoan thanh nghia vu quan S\I duoc mien hoc noi dung thuc hanh ky nang quan S\I nhung phai dirkiem tra, thi du noi dung thea quy dinh, d) D6i tuong diroc tarn hoan hoc

- Sinh vien bi 6rn dau, tai nan, thien tai, hoa hoan;

- Nfr sinh vien dang mang thai hoac co con nho duoi 24 thang tuoi; Cac d6i tuong tren neu diroc thu tnrong dan vi dao tao chap thuan cho tarn hoan hoc cac man hoc giao d\lc qu6c phong - an ninh thi sau khi [email protected] thai h~n t~m hoan phai [email protected] t\lC hQc nhfrng ni)i dung con thi~u theo· quy dinh.

2. [email protected], t?lTI hoan hQc cae lUan hQc giao d\lc th~ eh~t

a) D6i tuqng duqc mi~n hQc to~m bi) cac man hQc giao d\lc th~ ch~t Sinh vien da hoan thanh cac man hQc giao d\lc th~ ch~t phu hgp vai trinh di)

dao t?o.

b) D6i tuqng duqc miSn hQc cac ni)i dung th\Ic hanh

29

Sinh vien co thuong t?t, di t?t barn sinh lam han che chtrc nang van dong (co giay chirng nhan cua benh vien cap huyen va tuong duong tro len) diroc mien hoc cac noi dung thuc hanh hoac co th~ Iva chon cac man hoc giao due th~ chclt dac thu danh cho nguoi khuyet t?t. c) D6i tuong duoc tarn hoan hoc cac man hoc giao due th~ chclt - Sinh vien dang hoc nhung sire Id10e khong darn bao; - Sinh vien dang mang thai, nuoi con nho diroi 24 thang tuoi,

Cac d6i tuong tren neu duoc thu tnrong dan vi dao tao chap thuan cho tarn hoan hoc cac man hoc vS giao due th~ chat thi sau khi hSt thai han tarn

hoan phai tiep tuc hoc nhtrng noi dung con thieu trong chuang trinh quy dinh, Diu 31. Dao tao van b~ng thir hai

Dao tao van bang thir hai thea hinh thirc chinh quy danh cho nguoi da co bang dai hoc chinh quy. Dao tao van bang thir hai thea hinh thirc vira lam vira hoc danh cho nguoi da co bang dai hoc chinh quy hoac bang dai hoc vira lam

vira hoc, Chuang trinh dao tao van bang thir hai duoc xac dinh cho nguoi hoc thea nguyen t~c: nguoi hoc duoc bao luu kSt qua hoc t?P d6i voi nhirng man hoc trong chuang trinh dao tao nganh hoc thir nhclt co nr 80% tro len nQi dung trung voi noi dung man hoc trong chuang trinh dao tao cua nganh hoc moi va diem man hoc dat tir diem D tro len; nhfrng man hoc co nQi dung trung tir 50% dSn can 80% thi khong duoc bao hru ket qua hoc t?P nhung co th~ tv hoc va dir thi d~ lcly diem; nhirng man hoc chua hoc hoac co noi dung trung diroi 50% thi nguoi hoc phai du hoc moi duoc du thi thea guy dinh chung. Can cir ket qua hoc tap tren bang diem kern thea bang tot nghiep dai hoc thir nhat, thu tnrorig dan vi dao tao quyet dinh viec bao hru ket qua hoc tap, khoi IUQ'ng kien thirc, cac man hQc va nQi dung phai hQc b6 sung d6i vai tung sinh vien.

Di~u 32. D~lO t~o bing kep (h,?c dang thO'i hai chU'O'ng trinh dao t~o)

1. Sinh vien dang hQc t?P t~i cacdan vi dao t?O cua D?i hQc Qu<sc gia Ha NQi duQ'c dang ky hQc b~ng kep nSu co du cac diSu ki~n sau:

a) Dang hQc tu hQc ky thu ba dSn hQc ky thu bay chuang trinh dao t?o thu nhclt cua chuang trinh dao t?o b~ng kep; b) Di~m trung binh chung hQc ky tinh dSn thai di~m dang ky hQc b~ng kep d?t til 2,00 tralen; c) Sinh vien co dan xin hQc b~ng kep va tv nguy~n dong kinh phi dao t?o thea quy dinh cua dan vi dao t?O; d) DuQ'c Thu truO'ng dan vi dao t?o quan ly sinh vien d6ng y. 2. Sinh Vierl dang hQc tC;li illQt truang d~i hQc cong l~p tren dia ban Ha N<)i duQ'c dang ky hQc b~ng kep a D?i hQc Qu6c gia Ha NQi nSu co dli cac diSu ki~n

30

quy dinh tai khoan 1, Di~u 32 (tnr muc b) eua Quy chS nay va co them cac di~u kien sau: a) KSt qua thi tuyen sinh dai hoc chinh quy phai dat diem trung tuyen cling khoi thi, cling nam tuyen sinh vo'i nganh hoc xin dang ky hoc; b) Diem trung binh chung hoc ky tinh d&n thai diem dang ky hoc bang IG~p dat til 2,50 tro len. 3. Can cir chi tieu dao tao bang kep da diroc Giam doc Dai hoc Quoc gia Ha N9 i giao hang nam, Thu tnrong dan vi dao tao t6 chirc thi tuyen sinh thea quy dinh tai muc c, khoan 1, Di~u 18 cua Quy che nay va ky quyet dinh cong nhan tning tuyen cho sinh vien duoc hoc bang kep,

4. Sinh vien phai dung hoc chuang trinh dao tao tlur hai 6' hoc ky tiep thea

nSu kSt thuc hoc ky do bi xSp loai hoc luc ySu d6i voi mot trong hai chuang trinh

dao tao.

5. Sinh vien chi duoc xet t6t nghiep chuang trinh dao tao thir hai, neu co du dieu kien tot nghiep chuang trinh dao tao thir nhat,

f)i~u 33. Chuyen dai sinh vien gifra cac churrng trinh dao tao

1. Chuyen o6i sinh vien hoc chuang trinh dao tao tai nang, chat hrong cao sang hoc chuang trinh dao tao chuan chinh quy cua nganh hoc tuong ling.

a) Sinh vien hoc chuang trinh dao tao tai nang, chat hrong cao chua bi buoc thoi hoc phai chuyen sang hoc chuang trinh dao tao chuan chinh quy cua nganh hoc tuang irng nSu vi pharn mot trong cac tnrong hop sau: - Co mot mon hoc nang cao, b6 sung d?t duoi diem D;

- Co [email protected] trung binh chung hoc ky tinh den thai diem xet dat dtroi 2,50;

- Da bi ky luat trong thai gian hQC tir mire khien trach tro len. b) Khi chuyen sang hoc chuang trinh dao tao chuan chinh quy, cac mon hoc nang cao, b6 sung diroc chuyen d6i nhu sau: - D6i voi mon hoc nang cao, diem mon hoc diroc giir nguyen, s6 tin chi duoc quy d6i thea chuang trinh dao tao chuan; - D6i voi mon hoc b6 sung, Thu tnrong dan vi dao tao xem xet cho phep thay thS bang rnon hoc khac trong chuang trinh dao tao chuan hoac coi do la mon hQc tv ch9n tv do.

2. Sinh vien hQc chuang trinh dao t?O d?t chu~n qu6c tS thu9c di~n chua bi

bU9C thoi hQc, nSu vi ph?m m9t trong cac truang hC)'p du6'i day se duC)'c xem xet chuy~n sang hQc chuang trinh dao t?O chu~n chinh quy cua nganh hQc khac nSu kSt qua thi d?i hQc b~ng ho~c l6'n han di~m chu~n cua nganh hQc do a cling nam tuySn sinh va cling 1<.h6i thi: a) Co di~m trung binh chung hQc ky tinh dSn thai di~m xet d?t du6'i 2,50; b) Da bi ky Iu?t trong thai gian hQc til lTIUC I(hi~n trach tra len.

31

Cach thirc chuyen nganh h9C va chuyen kSt qua h9C t~p cho cac sinh vien nay do Thu tnrong dan vi dao tao quyet dinh,

3. Khong chuyen d6i sinh vien dang h9C chuang trinh dao tao lien kSt quoc tS sang h9C chuang trinh dao tao dat chuan quoc tS. Khong xet tuyen b6 sung sinh vien van h9C chuang trinh dao tao dat chu~n quoc tS khi khoa h9C da chinh thirc bat dau. Truong hop dac biet do Giam d6c Dai hoc Quoc gia Ha Noi quyet dinh, 4. B6 sung sinh vien h9C chuang trinh dao tao chuan chinh quy van h9C chuang trinh dao tao tai nang, chat hrong cao nrong irng. a) Can cir chi tieu dao tao da cong bo, Thu tnrong dan vi dao tao quy dinh phuong thirc xet tuyen b6 sung sinh vien van hoc chuang trinh dao tao tai nang. Chi xet tuyen b6 sung van h9C ky 1 nam thir hai nhirng sinh vien co du cac di~u kien sau:

- Tu each dao dire,

y thirc t6 chirc ky luat t6t;

- Nganh hoc phil hop;

- DiSm trung binh chung h9C ky tinh dSn thai diem xet d~t tu 3,20 tro len hoac diem trung binh chung h9C ky tinh dSn thai diem xet dat nr 3,00 tro Ien, trong do diem tieng Anh dat chuan C 1; - DiSm cac man hoc tuong irng voi man h9C nang cao trong chuang trinh dao tao tai nang phai dat tir B tro len. ' b) Can cir chi tieu dao t1;10 da cong bo, Thu tnrong dan vi dao tao quy dinh phuong thirc xet tuyen b6 sung sinh vien van h9C chuang trinh dao tao chat luong cao. Chi xet tuyen be sung vao hoc ky 1 nam thir hai nhtrng sinh vien co du cac dieu kien sau: - Ttr each dao dire,

y thirc t6 chtrc ky luat t6t;

- Nganh hoc phil hop; - Diem trung binh chung hoc ky tinh tfSn thai diem xet dat nr 3,20 tro len hoac diem trung binh chung h9C t~p tinh dSn thai diem xet dat til 3,00 tro len, trong do diem tieng Anh dat chuan B2.

c) D6i voi viec chuyen d6i diem man hoc trong chuang trinh dao tao chuan sang diem man h9C nang cao tuong irng, Thu tnrong dan vi dao tao xem xet cong nhan tuong dirong hoac yeu c~u h9C b6 sung kiSn thuc.

J)i~u 34. Chuy~n tnrirng

1. Sinh vien dugc chuySn di h9C t~i ca s6 d~1O t~o d~i h9C khac ngoai D~i h9C QU6c gia Ha N(>i khi duqc S\X d6ng y cua Thu truang dan vi dao t~o. 2. Sinh vien dang h9C t~i m(>t truang d~i h9C cong l~p ngoai D~i h9C QU6c gia Ha N(>i dugc chuySn v~ h9C t~i D~i h9C QU6c gia Ha N(>i nSu co du cac di~u ki~n sau: a) Sinh vien co nguy~n V9ng chuySn v~ h9C t~i D~i h9C QU6c gia Ha N(>i;

32

b) KSt qua thi tuyen sinh dai hoc chinh quy dat diem trung tuyen cung khoi thi, cung nam tuyen sinh voi nganh hoc xin chuyen aSn; c) Co au sire khoe a§ hQC tap; d) Co ur each dao dire, nhiem hinh sir;

Ythirc t6 clnrc ky luat t&t, khong bj truy

ciru trach

e) Kh6ng thuoc dien bi buoc th6i hoc va co diem trung binh chung tich liiy dat tir 2,50 tro len;

f) Duoc sir dong

y cua Hieu tnrong tnrong dai hoc xin chuyen ai;

g) Tham du ki§m tra kien thirc va dat diem thea quy dinh cua don vi dao tao tiep nhan. 3. Cac tnrong hop a?c each chuyen v~ hoc tai Dai hoc Quoc gia Ha NQi a) Sinh vien aff tung la thanh vien aQi tuyen quoc gia tham du ky thi Olympic quoc t~ hoac dat giai chinh thirc trong ky thi chon hoc sinh gioi quoc gia lap 12 v~ mon hoc phu hop voi nganh hQC va co au cac dieu kien quy dinh tai cac muc c, d, f, g, khoan 2, Di~u 34 cua Quy che nay; b) Sinh vien cac tnrong dai hoc c6ng l?p co diem trung binh chung hoc ky cua nhirng hoc ky truce d?t til 3,20 tro len, co thanh tich t&t trong nghien ciru khoa hoc va co du cac dieu kien quy dinh tai cac muc b, c, d, f, g, khoan 2, Dieu 34 cua Quy che nay.

4. Sinh vien la nguoi mroc ngoai hoac sinh vien Viet Nam dang hoc tai mot ca So' dao tao dai hoc a mroc ngoai dff duoc kiem dinh ch~t hrong va co uy tin co th§ duoc xet [email protected] chuyen v~ hoc tai Dai hoc Quoc gia Ha NQi khi co au cac di~u kien quy dinh tai khoan 2 (tnr rnuc b), Dieu 34 cua Quy che nay va phai nop d~y du h6 sa sinh vien (ban chinh) khi lam thu tuc chuyen tnrong,

Cac di~u kien v~ trinh dQ tieng Viet hoac ngoai ngtr lien quan ap dung quy dinh tai muc b, khoan 2, Di~u 20 cua Quy che nay.

Sinh vien chuyen tnrong duoc baa hru diem va s6 tin chi cua mon hoc thea quy dinh t~i khoan 6, Di~u 28 va dugc mi~n hQc, mi~n thi cac m6nhQc giao d\lc qu&c phong - an ninh, giao d\lc th§ ch~t thea quy dinh t~i Di~u 30 cua Quy ch~ nay. 5. Sinh vien cua truang d~i hQc nuac ngoai thaln gia chuang trinh trao d6i sinh vien vai D~i hQc Qu&c gia Ha NQi ho?c thllc t?P sinh do BQ Giao d\lc va Dao t?O gui trllc ti~p d~n D?i hQc Qu&c gia Ha NQi, khi hoan thanh chuang trinh se dugc c~p chung nh?n v~ di§m va s& tin chi cua cac mon hQc dff d?t dugc

trong thai gian hQc t?i D?i hQc Qu&c gia Ha NQi. 6. Sinh vien kh6ng dugc xem xet [email protected] v~ hQc t?i D?i hQc Qu&c gia Ha NQi n~u thuQc mQt trong cac truang hgp sau: a) Dang la sinh vien nam thu nh~t ho?c nam cu&i cua khoa hQc;

b) Dang chiu lTIUC I<y lu?t til canh cao tra len;

c) Khong co du cac dieu kien duoc quy dinh tai cac khoan 2, 3, 4, Dieu 34 cua Quy che nay. Churrng V

NGHIEN CUU KHOA HQC eVA SINH VIEN

Di~ll 35. Hoat o9ng nghien

khoa hoc cua sinh vien

CUll

Nghien ciru khoa hoc cua sinh vien la hoat dong quan trong, c~n thiet trong qua trinh dao tao, gop phan nang cao chat luong dao tao va nang hrc sang tao cua sinh vien;

Hoat dong nzhien ciru khoa hoc cua sinh vien duoc · . u u . ·

thirc sau:

t6

chirc dtroi cac hinh

- Tham gia cau lac bQ khoa hoc sinh vien, xemina chuyen dS khoa hoc, bao cao khoa hoc tai cac hoi nghi, hoi thao khoa hoc; cong b6 cac bai bao khoa hoc tren cac tap chi chuyen nganh; - Tham gia khao sat thuc dia, thirc nghiem khoa hoc, thirc hien khoa luan, d6 an t6t nghiep, dS tai nghien ciru, trien khai irng dung tien bQ khoa hoc vao thirc t~.

T8 chtrc va quan Iy cong tac nghien CUll khoa hoc cua sinh vien Cong tac t6 chirc va quan ly nghien ciru khoa hoc cua sinh vien diroc phan

cong nhir sau:

1. Cap dan vi dao tao

Di~ll 36.

a) Xay dung k~ hoach heat dong nghien ciru khoa hoc cua sinh vien trong nhiem vu nam hQC cua dan vi; b) Trien khai nghien ciru khoa hoc cua sinh vien g~n voi cac dS tai, du an nghien ciru khoa hQC va cac hoat dong khoa hoc khac cua dan vi. Tao diSu kien [email protected] sinh vien til nam thu hai tro di diroc tham gia nghien ciru khoa hoc, sinh vien til nam thir 3 tro di co [email protected] tro thanh thanh vien cua cac nhom nghien ciru va tham gia thirc hien cac hoat dong khoa hoc cong nghe, Trong dS cuong thuyet minh cua dS tai nghien ciru khoa hoc can co du tru t6i thieu la 15% phan kinh phi khoan chi cua dS tai cho sinh vien co nang luc thirc hien mot s6 noi dung cua dS tai; c).T6 chirc hoi nghi khoa hQc sinh vien, danh gia, x~p lo?i, khen thuang cong trinh nghien CUll khoa hQc cua sinh vien. d) Thanh l?p cac cau l?c bQ khoa hQc sinh vien, t6 chuc xemina chuyen dS khoa hQc, ...

2. Nhi~m

V\l

cua giang vien

Huang d§n sinh vien nghien CUll lchoa hQc thea phan cong eua khaa trang k~ ho?ch giang d?y hang nam. Giang vien huang d&n sinh vien nam thu ba tra

34

xuong thuc hien mot cong trinh nghien elm khoa hoc duoc tinh t6i da 10 gio chuan. 3. Cap B?i hoc Quoc gia Ha N<)i

T6 chirc xet trao giai thuong cho cac

sac cua sinh vien Dai hoc Quoc gia Ha Noi,

cong trinh nghien ciru khoa hoc xuat

CUll

J)i~u 37. Di~m thufrng thanh tich nghien

khoa hoc cua sinh vien

1. [email protected] thuong cho nhirng cong trinh nghien ciru khoa hoc cua sinh vien dat giai duoc cong vao diem trung binh chung hoc ky, diem trung binh chung tich lily dS lam din cir xet hoc bong, xet chuyen tiep vao hQC a bac sau dai hoc va cac quyen lo'i khac, khong dung de xSp loai hoc hrc hoac xac dinh hang t6t nghiep,

2. Muc diem thuong duoc quy dinh nhir sau:

a) Dat giai thirong cap Dai hoc Quoc gia Ha Noi hoac cap Be) Giao due va

Dao tao:

Giai nhat: Giii nhi: Giai ba:

Giai khuyen khich: b) Dat giai thuong c~p dan vi dao tao:

0,20 diem 0,15 diem

0,10 diem

0,07" diem

Giai nhat: Giai nhi: Giai ba:

0,10diSm

0,07 diem

0,05 diem

NSu cong trinh nghien ciru khoa hoc do nhieu sinh vien cung thirc hien thi diem thuong diroc chia dSu cho s6 sinh vien cung tham gia.

3. NSu sinh vien dat nhieu giai thuong nghien ciru khoa hoc cac c~p (dan vi dao t(;10, B(;1i hoc Quoc gia Ha N<)i hoac B<) Giao due va Dao tao ...) thi chi duoc cong diem thirong mot l~n mire giai cao nhat,

a

a

4. Cong trinh nghien ciru khoa hoc cua sinh vien nam thir ba tro xuong duoc coi la mot nienluan hoac tieu luan; ducc thay cho mot rnon hoc tir chon co dieu kien thuoc kh6i kiSn thirc chuyen nganh, nghiep vu; diroc tich lily vao kSt qua hQC t~p chung cua hoc ky; diroc tinh dSn khi xet hoc bong, xet hoc tiep sau dai hoc va cac quyen 1Q'i khac neu co du cac dieu kien sau:

a) Diroc H<)i d6ng c~p khoa danh gia cho diem (quy vS thang diem 10) va quy dinh thay eho man hocnao trong chuang trinh dao tao cua nganh hoc; NSu cong trinh nghien cUu khoa hQc do nhiSu sinh vien cung th\lc hi~n thi sinh vien duQ'c huang quySn lQ'i nhu nhau;

b) Sinh vien

co nguy~n v9ng.

35

Ch uo'ng VI

GIANG VIEN vA

Di~u 38. Giang vien

1. Trach nhiem va quyen han cua giang vien

co VAN HQC T!P

a) Thirc hien nhiern vu cua cong clnrc, vien chirc theo quy dinh cua Luat Giao due, Luat can bo, cong chirc va phap luat co lien quan; Gifr gin pham chat, uy tin, danh d1,1' cua nha giao; ton trong nhan each cua nguoi hoc, d6i xu cong bang voi nguoi hoc, bao v~ cac quyen, 19i ich chinh dang cua ngiroi hoc; Tham gia quan I;' dan vi dao tao, tham gia cong tac Dang, dean thS khi diroc tinnhiem va cac cong tac khac duoc tnrong, khoa, bQ mon giao;

b) Th1,1'c hien nghiem tuc, d:1y du cac quy che, quy dinh cua don vi dao tao va cua Dai hoc Quoc gia Ha N9i; c) Giang day, ki~m tra, danh gia men hoc mot each khach quan, chinh xac theo dung d cuong mon hoc va k~ hoach giang day da diroc ban hanh;

d) Van dung linh hoat va thuong xuyen cai tien phirong phap giang day, kiem tra danh gia d~ dam bao truyen thu cho sinh vien phuong phap luan, phat trien nang luc nhan tlnrc, nang luc sang tao, ky nang nghe nghiep va k5' nang mern; ren luyen cho sinh vien phuong phap t1,1' hoc, nr duy sang tao va dao dire nghe nghiep; gio hoc cua sinh vien tren lap, trong studio, phong t~i nghiern hoac tren thirc dia va huang d~n sinh vien t1,1' hoc, t1,1' nghien ciru, bao gam:'

e) Tharn gia quan

1y

- Xac dinh va giao cac van dS, noi dung, yell cau dS sinh vien hoac nhorn sinh vien chuan bi cho nghe giang va thao luan tren lap, thuc hanh, thi nghiem; Xacdinh va giao 'cac nhiem vu tv hoc, ur nghien CUll cho sinh vien hoac nhorn sinh vien;

- Huang d~n, nhan xet sinh vien thao luan, lam thuc hanh, thuc tap, thi nghiern. Cung cap hoac gioi thieu dia chi tim tai lieu tham khao cho sinh vien doc, nghien ciru;

- Theo doi va ki~m tra danh gia sinh vien nghe giang, thao luan tren lap, thuc hanh, th\l'c t?P, thi nghi~m, lam vi~c theo nh6m, tv hQc, t1,1' nghien cuu d~ tich hgp vao k~t qua danh gia cu6i cung cua mon hQc. Bien so~m d ki~m tra va cac tieu chi danh gia;

f) Tham gia xiiy d\l'ng chuang trinh dao t?O, xiiy d1,1'ng d cuang mon hQc, giao trinh, tai li~u ph\lc V\l d?y - hQc;

g) Nghien cuu khoa hQc, v?n dVng k~t qua nghien clm vao giang d?y va ung dVng thvc ti~n. H6 trg sinh vien tim ki~m vi~c lam phu hgp chuyen mon;

h) Th\fc

hi~n nhi~ln

v\ll<hac do thli truang dan vi daD

36

t~o

giao.

2. Quyen loi cua giang vien

a) Duoc huong cac quyen loi chung va iru diIi do Nha mroc quy dinh, cac che dQ boi duong, thu lao thea quy che chi tieu noi bQ cua dan vi; b) Sau m6i 3 nam giang day, giang vien duoc miSn giang day 1 hoc ky d~ t?P trung nghien ciru khoa hoc va tu nghiep nang cao trinh d9 chuyen mon trong mroc hoac nuoc ngoai, Ban vi dao tao co k~ hoach, tao dieu kien v~ thai gian va h6 tro mot phan kinh phi dao tao, b6i duong cho giang vien; c) Ngoai cac quyen lei chung, giang vien tham gia dao tao tai nang, ch~t hrong cao, chuang trinh dat chuan quoc t~ diroc huang cac quyen loi sau:

- Diroc hirong ch~ dQ bciduong iru diIi d6i voi cong tac giang day, huang d~n hoc tap, nghien ciru khoa hoc cua cac chuong trinh dao t9-0 nay;

- Duoc Uti tien su dung trang thiet bi phong thi nghiern, Co' so vat chat ky thuat, tu lieu khoa hoc, thu vien, VNU-net d~ phuc vu cong tac dao tao; - Duoc Uti tien tao dieu kien thirc tap, b6i duong nang cao trinh dQ chuyen rnon trong va ngoai mroc;

a

- Duoc h6 tro tao dieu kien ap dung cac phirong phap va cong nghe day hoc tien tien phil hop voi di~u kien, hoan canh thuc t~ cua Dai hoc Quoc gia Ha NQi.

f)i~u 39:

CB vfin hoc t~p

C6 van hoc t~p la giang vien co trinh dQ thac sy tro len, co it nh~t 2 narn true tiep giang day, am hieu chuang trinh dao tao va duoc Chu nhiem khoa phan congo

1. Trach nhiem cua c6 van hoc t~p

a) Tham gia phat hien nang lire, so tnrong cua ngiroi hoc d~ dinh huang nghe nghiep, nghien ciru khoa hoc, xay dung k~ hoach hoc tap; h6 tfq di~u ki~n d~ phM tri~n nang Ivc, s6 truang d6; b) Tim hi~u chuang trinh dao t?O, huang din sinh vien xay dvng k~ ho?ch hQc t?P, Iva chQn dang ky cac mon hQc trongchuang trinh dao t9-0 cua nganh hQc va cae mon hQc b6 trq clla cac nganh hQc t?i dan vi dao t?O ho?c a cac dan vi dao t?o khac trong B?i hQc Qu6c gia Ha NQi phil hqp vai di~u ki~n hQc t~p cua sinh vien va m\lc tieu, yeu C~ll cua chuang trinh dao t?O;

c) Huang d~n phuang phap hQc t?P, nghien clm l<hoa hQc, phat triSn 1<y nang ngh~ nghi~p, ky nang m~m cho sinh vien; thucmg xuyen thea d5i k~t qua hQC t~p cua sinh vien;

d) Giup dO' sinh vien giai quy~t nhfrng kh6 khan vuong m~c trong hQc t~p. Nh~c nh6 sinh vien khi th~y k~t qua hQC t~p cua sinh vien giam sut; e) Ph6i hqp vai cac giang vien, cac dan vi cong tac lien quan, nh~t la phong Chinh tri va cong tac sinh vien va phong Bao t?O d~ giup dO' va t?O di~u ki~n cho sinh vien hQc t~p, danh gia di~m ren luy~n cua sinh vien.

37

2. Quyen 19i ella e6 van hoc t~p a) Duoc giam s6 gio day dinh mire, huang phu e~p thea quy dinh; b) Diroc b6 tri thai gian tham gia kh6a t~p huan nghiep vu e6 v~n hoc tftp.

Ch iro'ng VII

NGHiA

vu vA QUYEN LQI eVA SINH VIEN

Di~u 40. Nghia vt} cua sinh vien

1. Thuc hien nhiem vu cua cong dan thea quy dinh cua phap luat, Ngiroi hoc la ngiroi mroc ngoai phai tuan thu phap Iuat Viet Naill, ton trong phong tuc, tap quan cua Viet N am.

2. Tham gia hoat dong xii hoi, bao v~ moi tnrong va phong chong cac t~ nan xa hoi. 3. Tim hieu va thirc hien nghiern ehinh quy che, quy dinh vS dao tao, vS cong tac hoc sinh, sinh vien va cac quy dinh khac lien quan toi sinh vien.

4. C6 Ythirc xay dung, gin gifr, bao ve va phat huy thuong hieu cua Dai hoc Quoc gia Ha N(>i va cac dan vi dao tao,

5. Ton trong giang vien, can bo, nhan vien cua Dai hoc Quoc gia Ha Noi, Dean ket, giup do, tuong tro lful nhau trong hoc tap va ren luyen, thirc hien t6t nep song van minh. Tieh eire tham gia cac phong trao, cac cuoc van dong vS ehinh tri, tu nrong, dao due ella nganh giao due va cua Dai hoc Quoc gia Ha Noi. 6. C6 trach nhiem khai bao cac thong tin lien quan dSn ca nhan, cap nhat dfr lieu khi c6 nhfrng thay dbi trong qua trinh hQC t~p va sau khi t6t nghiep thea quy dinh cua Dai hoc Quoc gia Ha Noi.

. 7. Thirc hien cac yeu e~u cua rnon hoc. Dong hoc phi thea quy dinh,

8. Trung thuc trong hoc t~p va ren Iuyen, Tich eire tham gia phong chong, phat hien va bao cao voi dan vi dao tao nhfrng hanh vi tieu eire, gian l?n trong hoc tap, nghien ciru khoa hoc, thi cir va cac hoat dong khac cua sinh vien.

9. Cac hanh vi sinh vien khong duoc lam: vi pham l(y luat phong thi, xin diem; hoc, thi, thgc t~p h(> nguai khac ho~c nha nguai lillae hQe, thi, thgc t~p h(>; sao ehep tai li~u Ina l(hong trich d~n ho?c nha lam hQ tiSu lll~n, l<hoa lu~n, d6 an t6t nghi~p, cong trinh nghien elm khoa hQc va eac hanh vi gian l~n khac, tham gia cae ho~t d9ng trai phap lu?t.

Sinh vien l<hong trung th\Ic va co hanh vi gian l~n trong nghien clm khoa hQe, lam tiSu lu~n, kh6a lu~n, d6 an t6t nghi~p, bi ky lu~t til mue dinh chi hQc t~p lTIQt nam d~n lTIUC bllQC thai hQC.

10. Sinh vien co traeh nhi~m thge hi~n dung eac quy dinh vS k5' lu~t phong thi, nSu vi ph~m se bi k5' lu~t a cae mue sau:

38

a) [email protected] trach: ap dung d6i voi sinh vien pham l6i 1 l~n nhin bai cua nguoi khac, trao d6i bai, thao luan bai trong gio thi. Sinh vien bi khien trach trong khi thi man hoc nao bitnr 25% s6 diem dat diroc cua bai thi man hoc do; b) Canh cao: ap dung d6i voi sinh vien vi pham mo: trong cac l6i: - Ba bi [email protected] trach 1 l~n nhung trong gia thi man hoc do v~n tiep tuc vi pham quy dinh; - Trao d6i bai lam, gi~y nhap voi nguoi khac; - Chep bai cua ngiroi khac. Nhfrng bai thi da co k~t luan la giong nhau thi xu ly nhu nhau tnr tnrong hop neu ngiroi bi xu ly co du bang chirng chtrng to minh thuc sir bi quay cop thi thu truong dan vi dao tao co [email protected] xem xet giam tu rmrc ky luat canh cao xuorig mire khien trach, Sinh vien b] canh cao trong khi thi man hoc nao se bi trir 50% s6 diem d?t duoc cua bai thi mon hoc do. c) Dinh chi thi: ap dung d6i voi sinh vien vi pham mot trong cac 16i: - Ba bi canh cao mot Ian nhung trong gio thi man hoc do v~n tiep tuc vi pham quy dinh; - Sau khi da boc d~ thi bi phat hien mang thea nhfrng v~t dung khong duoc phep nhu tai lieu, phuong tien k5' thuat thu phat truyen tin ... ; - Dira d~ thi ra ngoai hoac nhan bai giai tir ngoai vao phong thi. Sinh vien bi ky lu~t dinh chi thi se bi diem khong (0) bai thi man hoc do va phai ra khoi phong thi ngay sau khi co quyet dinh dinh chi thi.

Cac hinh thirc ky lu~t noi tren do can b9 coi thi va ghi r5 hinh tlnrc ky luat,

l~p

bien ban, thu tang vat

d) Sinh vien thi ho hoac nho ngiroi thi h9 bi ky luat a mire dinh chi hQC tap 1

nam d6i voi tnrong hop vi pham Ian thir nhat va buoc thai hoc.doi voi tnrong hop vi pham l~n thir hai.

Di~u 41. Quy~n Igi ciia sinh vien

1. Bugc nh~n vao hQc dung nganh da dang ky dv [email protected] khi trung [email protected]; 2. Bugc nha truang ton trQng ~a d6i xu binh d~ng. Bugc ph6 bi~n chu truang, chinh sach cua Bang, phap lu~t cua Nha nu6c, cac quy ch~, quy dinh cua B?i hQc Qu6c gia Ha N9i va cua dan vi Gao t?O lien quan dSn sinh vien.

3. Bugc cung c~p d~y du chuang trinh, k~ ho?ch aao t?O cua khoa hQc, nam

hQc, hQc

l<y va mon hQc.

4. Bugc huang cac ch~ d9 theo quy dinh cua phap lu~t d6i v6i sinh vien; dugc t?O di~u ki~n trong hQc t~p, tham gia ho?t dQng nghien cliukhoa hQc va cong ngh~, tham gia cac hQi nghi khoa hQc, cong b6 cac cong trinh khoa hQc va cong ngh~ trong cac ~n ph~m cua dan vi dao t?O;

39

5. Ngiroi hoc thuoc dien cir tuyen, con em cac dan tQC cac vung co kien kinh tS - xa 119i d~c biet Id16 khan, dien chinh sach xa hoi va cac gia ngheo duoc cap hoc bong, tro cap, mien giarn hoc phi, duoc huang cac chinh Uti dffi nr tin dung giao due, quy khuyen hQC va quy bao tro giao due thea quy cua phap luat.

a

diSu dinh sach dinh

6. Diroc c6 van hoc t?P nr van va huong dfrn xay dung k~ hoach hoc tap, Iva chon dang ky cac mon hoc, phuong phap hoc tap, nghien ciru khoa hoc, phat trien ky nang nghe nghiep, 1<5' nang mem, 7. Duoc dang ky mon hoc, lich hoc phil hop voi dieu kien ca nhan tren co sa thai khoa bieu cua dan vi dao tao. Diroc rut bot mot s6 mon hoc da dang ky, nhirng khong vi pham quy dinh tai khoan 1, Di§u 28 cua Quy che nay.

8. Duoc tham gia cac cuoc thi Olympic hoac nang khieu, tham gia cac dien dan, cau lac be> chuyen nganh danh cho sinh vien,

9. Dtroc tham gia cac chuang trinh dao tao tai nang; dat chuan quoc t~, chat hrong cao va cac chuang trinh dao tao khac neu dap irng day du tieu chuan thea

quy dinh,

10. Duoc dang ky hoc bang kep neu dap irng quy dinh tai khoan 2, Dieu 32 cua Quy chS nay. 11. Dtroc chuyen d~n cac tnrong dai hoc khac ngoai Dai hoc Quoc gia Ha NQi neu dap irng quy dinh tai khoan 1, BiSu 34 cua Quy che nay.

12. Ducc ur hoc hoac hoc tai mot co sa dao tao dai hoc khac trong hoac ngoai Dai hoc Quoc gia Ha NQi mot s6 rnon hoc trong chuang trinh dao tao neu duoc thu tnrong dan vi dao t9-0 cho phep.

13. Diroc dang ky dir tuyen di hQC a rnroc ngoai thea quy dinh hien hanh cua B9 Giao due va Dao tao va ella D9-i hoc Quoc gia Ha N9i; duoc tham gia cac heat dong giao luu quoc t~, trao d6i sinh vien trong khuon kh6 chuang trinh ho?c hi~p dinh hqp tac qu&c t~ cua Chinh phu,' B?i hQc Qu&c gia Ha NQi ho?c dan vi. Sinh vien dugc bao lUll l<St qua hQe t?p. Thll truang dan vi dao t9-0 [email protected] dinh vi~c mi~n hQC va chuy§n d6i k~t qua hQc t?P thay th~ cho cac mon hQc thuQc chuang trinh dao t9-0 cua nganh hQc tuang ung.

14. Bugc su dVng hQc li~u, thiSt bi va phuang ti~n ph\1c V\l hQc t?P, nghien Clm khoa hQc thea quy dinh; dugc c~p tai khoan thong tin rieng ph\lc V\l ho?t dQng hQc t?p. 15. Bugc phep thai hQc vi

ly do ca nhan.

Trang truang hqp nay, sinh vien

phai b6i hoan cho dan vi dao t?O toan bQ kinh phi dao t?O tu ngan sach nha nuac trong thai gian thea hQc.

16. Dugc trvc tiSp ho?c thong qua d?i di~n hgp phap cua minh dong gop y ki~n v6i Thu truang dan vi dao t9-0' cac t6 chilc va ca nhan lien quan vS mvc tieu, chuang trinh, nQi dung va phuang phap giang d?y; ho?c ki~n nghi cac giai phap gop ph~n xay dVng dan vi dao t?o. Bugc dS d?t nguy~n vQng va khiSu n?i len Thu

40

tnrong dan vi dao tao va Thu tnrong dan vi phuc vu dao tao [email protected] giai quyet cac van dS co lien quan dSn quyen, 19i ich chinh dang cua sinh vien,

17. Sinh vien duoc xin nghi 6m, nghi hoc tarn thai va bao luu kSt qua da hoc trong cac tnrong hop sau day:

a) Duoc dong vien van luc hrong vil trang;

b) Bi 6m hoac bi tai nan buoc phai diSu tri trong thai gian dai co giay xac nhan cua co sa y tS; c) Vi ly do ca nhan. Truong hQ'P nay, sinh vien phai hQC it nhat mot hoc ky a dan vi dao tao, khong bi buoc thai hoc va phai dat diem trung binh chung tich Iiiy khong duoi 2,00. Thai gian nghi hQC tarn thai vi nhu cau ca nhan phai diroc tinh van thai gian t6i da duoc phep hoc, Sinh vien nghi hoc tarn thai neu muon hoc tiep phai co dan dS nghi Thu tnrong dan vi dao tao giai quyet cham nhat 2 tuan truce khi b~t d~u hoc ky maio

18. Diroc cir dai dien tham gia HQi dong thi dua, khen thuong va ky luat sinh vien, cac hQi dong khac co lien quan dSn sinh vien, 19. Duoc Giam d6c Dai hoc Quoc gia Ha NQi (o6i voi sinh vien cac khoa true thuoc) hoac Hi~u tnrcng (d6i voi sinh vien cac tnrong dai hoc thanh vien) c~p B&ng t6t nghiep khi duoc cong nhan t6t nghiep, 20. Duoc xet hoc tiep cac bac hoc cao han neu co nguyen vong va dap ling du cac diSu kien thea Quy che dao tao Sau dai hoc a Dai hoc Quoc gia Ha NQi. 21. Duoc dan vi dao tao tra h6 so sinh vien, cung cap cac gi~y to' e~n thiet, h6 tro cac thu tuc tim kiem viec lam sau khi t6t nghiep, 22. Duoc tham gia cac hoat dong cua Dean thanh nien cong san H6 Chi Minh, H9i sinh vien Vi~t Nam.

a

C h tro n gVIII

KIEM TRA, THI vA DANH GIA K~ET

Di~u 42. Danh gia k~t qua mon hoc

QuA HQC T!P

[email protected] danh gia man hoc (goi la diem man hoc) bao gorn: dzim danh gia b9 phdn (trung binh cua cac diem kiem tra thuong xuyen, dinh ky tren lap; diem danh gia nh~n thuc va thai dQ tham gia thao lu~n; [email protected] danh gia ph~n th\Ic hanh; [email protected] chuyen c~n, [email protected] [email protected] tra giua ky, [email protected] [email protected] lu~n, bai t~p Ian ... ) va didm thi kit thZlC man hrc, trong do [email protected] thi kSt thuc man hQc la b~t bUQc va co trQng s6 khong duai 60% [email protected] cua man hQc.

Kidm tra danh gia thz(crng xuyen la ho~t dQng cua giang vien su dVng cac ky thu~t danh gia khac nhau trong cac hinh thuc t6 chuc th\Ic hi~n gia tin chi nh&m [email protected] tra vi~c n~m vung kiSn thuc va ren luy~n ky nang da dugc xac dinh trong

41

rnuc tieu cua man hoc, dong thai qua do co duoc nhirng thong tin phan hoi giup giang vien, sinh vien dieu chinh each day, each hoc, thay d6i phuong phap day, hoc cho phu hop.

Kiiln tra danh gia dinh kY, giiia ky la hoat dong cua giang vien van nhfrng thai diem da duoc quy dinh trong dS cuong man hoc, nham danh gia mire dQ dat lTIVC tieu mon hoc a giai doan tuong irng cua sinh vien,

Phdn thirc hanh cua mon hoc (neu co) duoc danh gia nhu sau:

a) Thirc hanh diroi dang cac bai thuc nghiern: lay diem trung binh (co h~ sf> thea quy dinh cua dS cirong man hoc) cua cac bai thirc nghiern trong hoc ky, hoac diem kiem tra kSt thuc, hoac l~y diem trung binh (co trong sf» cac diem noi tren d~ lam diem kiern tra phan thirc hanh;

b) Thuc hanh cac dang khac (thuc tap, bai tap, xernina, tieu luan): sinh vien phai tham dir dfty du sf> gio thuc tap, khong it han 80% sf> gio bai t?P hay xernina, hoan dt cac yeu cau df>i voi thuc t?P, bai tap, tieu luan duoc giao moi diroc danh gia la dat phan thuc hanh d~ du diSu kien dir thi phan ly thuyet, Giang vien day cu the h6a each danh gia cac mon hoc thuc hanh, bao cao chu nhiem b9 rnon duyet,

Bai thi kit thuc man h9C co the thuc hien bang cac hinh thirc thi viet (trac nghiem khach quan hoac tv luan voi thai gian tir 60 phut dSn 180 phut), van dap, lam thuc tap hoac kSt hop cac hinh thirc tren.

Viec Iva chon cac hinh thirc danh gia man hoc va trong sf> cua cac diem danh gia bo phan va diem thi kSt thuc man hoc dogiang vien dS xuat, diroc Chu nhiem khoa (hoac Chu nhiem khoa tnrc thuoc) phe duyet va phai duqc quy dinh

trong dS cuang man hQc. US ki~m tra, dS tai ti~u lu?n, nQi dung bai t?P IOn va dS thi kSt thuc man hQc phai phil hgp vai nQi dung man hQc da quy dinh trong dS cuong man hQc. Uap an va thang di~m ch~m diSm bQ ph?n, ch~m bai thi kSt thuc man hQc phai dugc bien so?n cling vai dS ki~m tra, dS tai ti~u lu?n, nQi dung bai t?P lan, dS thi kSt thuc man hQc. Thu twang dan vi dao t?O quy dinh vi~c su d\lng dS ki~m tra, dS thi do giang vien dS xu~t ho?c l~y tir ngan hang dS thi.

Di~u 43.

TB chuc ki~m tra va thi k~t thuc mon hQc

1. Vi~c ki~m tra va ch~m di~m bQ ph?n cua m6i man hQc do giang vien d?y lap mon hQc do trvc tiSp thvc hi~n va thong bao kSt qua cho sinh vien, ch?m nh~t mQt tuftn sau ngay ki~m tra ho?c ngay nQP ti~u lu?n, bai t?P Ian. Sinh vien dugc dv thi kSt thuc mon hQc ky thi chinh, nSu co du diSm danh gia bQ ph?n thea quy dinh cua d6 cuang man hQc va da dong hQc phi dfty duo Trong truang hgp sinh vien chua dV kiSm tra gifra ky, kiSm tra thvc hanh vi co ly do chinh dang dugc cO' quan co th~m quySn xac nh?n va dugc Chu nhi~m khoa (ho?c Chu nhi~m khoa trvc thuQc) d6ng y, giang vien man hQc t6 chuc kiSm tra, danh gia b6 sung cho sinh vien.

42

a

N~u sinh vien khong dir kiSm tra giira ky, kiem tra thirc h~nh rna khong co

Iy do chinh dang thi phai nhan diem khong (0).

2. Dan vi dao tao t6 chirc thi k~t thuc mon hoc, D6i voimon hoc co nhiSu lap mon hoc cling hoc trong mot hoc ky, ky thi k~t thuc rnon hoc duoc t6 chirc VaG cling thai gian, voi cling dS thi cho t~t ca cac lap mon hoc do.

Cuoi m6i hoc ky, dan vi dao tao t6 chirc mot ky thi chinh va n~u co dieu kien t6 chirc them mot ky thi phu, D6i voi m6i mon hoc, sinh vien chi duoc dir thi mot l~n trong cling mot ky thi. Ky thi phu chi danh cho nhfrng sinh vien chua du ky thi chinh vi Iy do chinh dang duoc co quan co tham quyen xac nhan va diroc Chu nhiem khoa (hoac Chu nhiem khoa true thuoc) cho phep,

3. Lich thi cua ky thi chinh phai diroc thong bao truce it nh~t 1 thang, Itch thi cua ky thi phu phai diroc thong bao truce it nh~t 1 tuan, Trong ky thi, tung mon hoc duoc t6 chirc thi rieng biet, khong b6 tri thi ghep mot s6 mon hoc trong cling rnQt buoi thi cua mot sinh vien,

4. T6 chirc thi l<St thuc rnon hoc

a) Cham nh~t mot ngay sau khi [email protected] thuc giang day mon hoc, giang vien gui danh sach sinh vien duoc du thi, khong duoc du thi ket thuc mon hoc (co neu r5 Iy do) vS phong Dao tao. Can cir dS nghi cua giang vien va nghia vu khac cua sinh vien, phong Dao tao I?p danh sach sinh vien du dieu kien du thi va phan phong thi; b) D6i voi hinh thirc thi tv Iuan, trac nghiem - D6i voi phong thi diroi 25 sinh vien b6 tri 1 can bQ coi thi, tren 25 sinh vien bE> tri it nhat 2 can bQ coi thi; - Can bo coi thi phai co m~t tai phong thi va tuyet d6i khong lam viec rieng trong luc dang coi thi;

- Khong cho sinh vien ra khoi phong thi trong luc dang thi, tnr tnrong hop d~c biet. Kip thai I?p bien ban xu 1y ky luat thea dung quy dinh d6i voi nhfrng sinh vien vi pham ky lu~t thi;

- Khi nh?n bai thi, can bQ coi thi phai d~m du s6 to' gi~y thi cua sinh vien da: ghi, yeu c~u sinh vien ghi dung s6 to' gi~y thi va ky ten VaG ban danh sach thi, tuy~t d6i khong dS sinh vien ky truac khi nQP bai. Can bQ coi thi tuy~t d6i khong dugc dS nh~m I~n, m~t bai thi, trao d6i bai thi, [email protected] them VaG bai thi ho~c nQp them bai thi. Cac bien ban xu Iy k5' Iu?t sinh vien vi ph~m quy ch~, gi~y xin phep nghi thi eua sinh vien... phai n9P 1<e111 thea bai thi cho phOllg Bao t?o. c) D6i vai hinh thilc thi v~n dap - M6i mon thi phai co mQt bQ dS thi g6m nhiSu dS thi tuang duang vS nQi

dung ki~n thuc; - M6i phong thi, ngoai giang vien hoi thi, p~hai co it nhfrt 1 can bQ coi thi co nhi~ln V\l gQi sinh vien van thi, kiSm tra the sinh vien va cho sinh vien b6c thalTI ng~u nhien d~ thi.

43

5. Thu tnrong dan vi dao tao quy dinh cu th~ quy trinh ch~m thi. 6. Cac mon hoc k9 nang mem duoc t6 chirc thi va c~p chirng chi tai dan vi phu trach dao tao l<y nang InSl11. 7. Quy trinh thuc hien va quan ly cac diem bQ phan, diem thi ket thuc mon hoc va diem mon hoc do Thu tnrong dan vi dao tao qui dinh, 8. D~ thi, dap an va t~t ca cac bai thi ket thuc men hoc sau khi cham xong phai diroc bao quan va luu tnr tai phong Dao tao it nhat hai nam k~ ttr ngay thi. Khi hSt han luu trir, Thu tnrong dan vi dao tao thanh l~p HQi dong xet huy. Bang diem bQ phan, danh sach thi ket thuc mon hoc va bang tong hop diem cua mon hoc (kern thea file dien tir) la tai lieu hru tnr vinh vi~n cua dan vi dao tao. 9. Sinh vien vang mat trong bu6i thi kSt thuc mon hoc, nSu khong co ly do chinh dang coi nhu bo thi va phai nhan di~m (khong). Sinh vien vang mat co ly do chinh dang trong bu6i thi kSt thuc men hoc duoc thi b6 sung vao ky thi phu nhu qui dinh tai khoan 2, Di~u 43 cua Quy chS nay.

°

Di~u 44. Ch~m khoa lu~n, dB

an tBt nghi~p

1. Thu tnrong dan vi dao tao quyet dinh thanh lap HQi dong cham khoa Iuan hoac d6 an t6t nghiep gom it nhat 3 thanh vien do Chu nhiem khoa hoac Chu nhiem bQ mon (d6i voi Khoa tnrc thuoc) d~ nghi, 2. Khoa luan, d6 an t6t nghiep duoc cham thea thang diem 10, co le dSn mot chir s6 th~p phan va duoc quy d6i sang diem chir thea quy dinh tai khoan 2, Di~u 46 cua Quy che nay. Di~m khoa luan, d6 an t6t nghiep duoc thong bao cong khai cham nhat la mot twin sau khi cac HQi dong cham khoa Iuan, d6 an t6t nghiep hoan thanh nhiem V\!. 3. Diem khoa luan, d6 an t6t nghiep hoac diem cac mon hoc thay thS duqc tinh vao di~m trung binh chung tich lCiy cua toan khoa hQc. 4. Sinh vien co khoa lu~n ho?c d6 an t6t nghi~p bi di~m F, phai dang ky lam l:;ti khoa lu~n, d6 an t6t nghi~p ho?c phai dang ky hQc cac mon hQc thay thS thea

quy dinh.

Di~u 45. Ky Iu~t d&i v6'i can hi} coi thi, tA chrrc thi va chfim thi

Nguai tham gia cong tac eoi thi, t6 chuc thi va ch~m thi vi ph:;tm quy dinh (bi phat hi~n trong khi lam nhi~m V\l ho?c sau khi ky thi dff kSt thuc), tuy thea muc dQ se bi ki~m di~m va thi hanh ky hl~t thea cac hinh thuc sau:

1. Khi~n trach: ap d\lng d6i v6'i nhfrng nguai vi ph:;tm mQt trong cac l6i sau: dSn ch~m gi()' quy dinh, khong ky vao gifry thi, gifry nhap cua sinh vien, khong t~p trung khi coi thi, b6 1 bu6i coi thi khong co ly do chinh dang; d~ sinh vien sao chep tai li~u cua nguai khac ma khong trich d~n trong khoa lu~n, d6 an

t6t nghi~p nhung v~n trinh hQi d6ng ch~m khoa lu~n, d6 an t6t nghi~p.

2. Canh cao: ap dVng d6i v6'i nhung nguai vi ph:;tm mQt trong cac l6i:

- B6 2 bu6i coi thi tra len khong co ly do chinh dang trong mQt nam hQc;

44

- Trong gio' coi thi bodi lam viec khac;

- BS sinh vien quay cop, mang va su dung tai lieu trai phep trong khi thi;

- Khong l?p bien ban nhfrng sinh vien da bi phat hien co vi pham quy che;

- Lam mat bai thi trong khi thu bai, di chuyen bai hoac ch~m bai;

- Cham thi hay cong di~rn bai thi co sai sot nhieu.

- Lap lai viec d~ sinh vien sao chep tai lieu cua nguoi khac rna khong

trich d~n trong khoa luan, d6 an t6t nghiep nhung v~n trinh hoi dong cham khoa luan, d6 an t6t nghiep,

3. H(;l tang cong tac hoac buoc thai viec: ap dung d6i voi nhirng nguoi vi pharn mot trong cac 16i sau:

- Lam 19

dS thi;

- Dua d~ thi ra ngoai, dua bai giai til ngoai vao phong thi hoac giup sinh vien lam bai thi trong luc dang thi;

- Lam 19 phach;

- Gian l?n trong khi cham thi. Cho diem khong dung quy dinh, chu dinh tang hoac ha diem cua bai thi so voi dap an; - Sua chua, them bat vao bai lam cua sinh vien d~ tang hay ha diem;

- Sua chua lam sai l~ch diem tren bai thi, bien ban cham thi hoac

s6 diem;

- Danh trao bai thi hoac diem thi cua sinh vien;

- Vi pham Ian thir ba dS sinh vien sao chep tai lieu cua nguoi khac rna khong trich d~n trong khoa luan, d6 an t6t nghiep nhung v~n trinh hoi dong ch~m khoa luan, d6 an t6t nghiep;

- Can b<) huang d~n khong quan ly duoc cac hanh vi sao chep tai lieu cua sinh vien khi thuc hien tieu luan, khoa luan, d6 an t6t nghiep va nghien ciru khoa hoc bi ky luat til rmrc khien trach d~n bUQC thai viec,

J)i~u 46. each tinh di~m danh gia bQ ph~n, di~m mfin hoc

1. f)i~m danh gia bo phan va diem thi l<St thuc mon hoc duoc cham thea thang di~rn 10 (til 0 d~n 10), co le d~n mot chir s6 thap phan,

2. DiSm man hoc la tong cua diem danh gia bQ phan va diem thi k~t thuc man hoc sau khi da tinh trong s6 diroc quy dinh trong d~ cuang man h<;>c va duqc lam tron d~n mQt chu s6 th?p phan, sau do duqc chuySn thanh diSrn chu.

a) Lo~i d?t: 9,0 - 10

tlrartg ling v&i tuartg ling v6i tuartg ung v6i tuartg ung v6i tuartg ung vo'i

A+

8,5 - 8,9 8,0 - 8,4

7,0 - 7,9

A B+

B

6,5 - 6,9

45

C+

5,5 - 6,4 5,0 - 5,4

4,0 - 4,9

b) Loai khong dat:

tuong irng voi tuong irng voi tuong irng voi tuong irng voi

C

D+

D

F

Duoi 4,0

c) D6i voi nhfrng man hoc chua du co sa d~ dua van tinh diem trung binh chung hoc ky, khi xep rmrc danh gia diroc sir dung cac ky hieu sall:

I - Chua du diem danh gia bo phan X - Chua nhan diroc k~t qua thi ket thuc man hoc

d) D6i voi nhirng man hoc diroc Thu tnrong dan vi dao tao cho phep chuyen diem hoac duoc danh gia d~u hoc ky (neu co), khi xep mire danh gia sir dung ky hieu R vi~t sau diSm rnon hoc, 3. Vi~c xep loai cac mire diem A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F duoc ap dung cho cac tnrong hop sau day: a) Nhfrng man hoc rna sinh vien dff co du diem danh gia b(> phan, k~ ca tnrong hop bo hoc, bo kiern tra hoac bo thi khong co ly do phai nhan diem 0

(khong);

b) Chuyen d6i nr mire danh gia I, sau khi da co cac k~t qua diem danh gia b(> phan rna truce do sinh vien dtroc giang vien cho phep no; c) Chuyen d6i nr rmrc danh gia X, sau khi nhan diroc k~t qua thi k~t thuc

mon hQC.

4. Viec x~p loai a mire diem F, ngoai nhirng tnrong hop nhir dff quy dinh tai khoan 2, Di~u 46 cua Quy che nay, con ap dung cho tnrong hop sinh vien vi pham noi quy thi, co quyet dinh phai nhan rmrc diem F. 5. Viec xep loai thea mire danh gia I duoc ap dung cho cac twang hop:

a) Trong thai gian hQC hoac trong thai gian thi ket thuc man hoc, sinh vien bi 6m hoac bi tai nan khong th~ du kiem tra hoac thi diroc Thu tnrong dan vi dao tao cho phep; b) Sinh vien khong th~ dir kiern tra b(> phan hoac thi vi duoc Thu tnrong dan vi dao tao chip thuan.

ly do khach quan va

.

Tnr cac tnrong hop d?c biet do Thu tnrong dan vi dao tao quy dinh, trong hoc ky k~ tiep, sinh vien nhan mire danh gia I phai tra xong cac nQi dung ki~m tra b(> ph?n con ng d~ dugc chuy~n di~m. Truang hgp sinh vien chua tra ng va chua chuy~n di§m nhung khong rai vaa truang hgp bi bu(>c thai hQc thi v~n dugc hQc ti~p cac hQc ky k~ ti~p.

a

6. Vi~c x~p la~i thea muc danh gia X dugc ap dVng d6i v6i nhung man hQc rna phong Daa t~a chua nh?n dugc baa caa k~t qua hQc t?P cua sinh vien tu giang

vien ph\! trach mon hQc.

46

A

B+

nrong irng voi tuong irng voi ttrong irng voi tirong trng voi tirong irng voi tirong irng voi tuong ling voi nrong irng voi

B

c+

C

D+

D

F

n

Iaini A=_i=_l_

n

Ini

i

=1

trong do:

A: la diem trung binh chung hoc ky hoac diem trung binh chung tich lily

i: la s6 thir tu rnon h9C

47

Q(

la diem cua mon hoc thir i

n.. la s6 tin chi cua mon hoc thir i

n: la tong s6 man hoc trong hoc ky hoac tong s6 man hoc da tich liiy.

KSt qua danh gia man hoc giao due quoc phong-an ninh, giao due thS chat, k9 nang mem khong tinh vao diem trung binh chung hoc ky va diem trung binh chung tich Iiiy. DiSm trung binh chung hoc ky diroc dung dS xet buoc thai hoc, nghi hoc tam thai, dang ky hoc bang kep, hoc bong, khen thirong sau m6i hoc kyo DiSm trung binh chung tich liiy duoc dung dS xet buoc thai hoc, xSp 10<;1i hoc lire, xep hang t6t nghiep,

Di~u 49. XiI' Iy hoc

vv

Sau m6i hoc ky chinh, dan vi dao t<;10 thirc hien xu ly hoc vu. KSt qua hoc t?P cua hoc ky phu se duoc tinh V~lO ket qua hoc tap cua hoc ky chinh tiep theo.

1. Canh bao hoc vu

Dau m6i hoc ky, dan vi dao t<;10 canh bao d6i voi nhfrng sinh vien co diem trung binh chung hoc ky dat til 0,80 dSn duoi 0,85 d6i voi hoc ky d~u cua khoa hoc; dat til 1,00 den dtroi 1,10 d6i voi cac hoc ky tiep thea hoac dat til 1,10 den diroi 1,20 d6i voi 2 hoc ky lien tiep.

2. Th6ihQc

Sinh vien duoc thai hoc neu co dan xin thai hoc va diroc Thu tnrong dan vi dao t<;10 ra quyet dinh dong y.

3. BUQc thoi hoc

Sau m6i hoc ky, sinh vien bi buoc thai hoc neu thuoc mot trong cac tnrong

hop sau:

a) Co diem trung binh chung hoc ky dat duoi 0,80 d6i voi hoc ky d~u cua khoa hoc; dat duoi 1,00 d6i voi cac hoc ky tiSp thea hoac dat duoi 1,1a d6i voi 2 hoc ky lien tiep; b) Co diem trung binh chung tich lily dat diroi 1,20 d6i voi sinh vien nam thir nhat; duoi 1,40 d6i voi sinh vien nam thir hai; d~r6i 1,60 d6i voi sinh vien nam thir ba hoac duoi 1,80 d6i voi sinh vien cac narn tiep thea va cuoi khoa; c) Vuot qua thai gian t6i da diroc phep hoc quy dinh t<;1i khoan 2, DiSu 24 clla Quy chS nay; d) Bi ky lu?t l~n thu hai vi Iy do thi hQ ho~c nha nguai thi hQ thea quy dinh t<;1i fil,lC d, khoan 10, DiSu 40 clla Quy chS nay ho~c bi ky Iu?t muc xoa ten kh6i danh sach sinh vien cua truang.

a

Ch?ffi nh~t 1 thang sau ldli sinh vien co quySt dinh bUQc thai hQc, dan vi dao t<;1o phai thang bao tra vS dia phuong nai sinh vien co hQkh~u thuang tru.

48

Di~u 50. X~p loai hoc hrc

1. Loai hoc luc la din cir dS xac dinh khoi hrong hoc t~p sinh vien diroc dang ky trong hoc ky kS tiep. 'Truong hop loai hoc lire cua sinh vien duoc xac dinh vao thai diem sau khi sinh vien da dang ky man hoc, sinh vien phai rut bat man hoc trong gioi han khoi hrong quy dinh. 2. Sau m6i hoc ky, din cir vao diem trung binh chung tich liiy, hoc luc cua sinh vien diroc xep thanh cac loai sau: a) Xu~t sac: b) Gioi: c) Kha: d) Trung binh:

e) YSu:

Di~m trung binh chung tich lily til 3,60 dSn 4,00; Di~m trung binh chung tich lily til 3,20 dSn 3,59; Di~m trung binh chung tich lily til 2,50 den 3,19;

Diem trung binh chung tich lily til 2,00 dSn 2,49; Diem trung binh chung tich lily dat diroi 2,00 nhung chua

thuoc tnrong hop bi buoc thai hoc,

ChU'<YngIX

xr.r CONG NH~N TOT NGHItp

Di~u 51. f)i~u ki~n t8t nghiep

1. Sinh vien hoan thanh chuang trinh dao tao quy dinh tai khoan 1, khoan 2

va rnuc a, khoan 3,[email protected] 6 cua Quy chS nay duoc xet cong nhan t6t nghiep nSu co du cac diSu kien sau:

a) Trong thai gian hoc tap t6i da cua khoa hoc; b) Cho dSn thai diem xet t6t nghiep, sinh vien khong dang trong thai gian bi truy elm trach nhiern hinh su; c) Tich lily du s6 tin chi quy dinh trong chuang trinh dao tao; d) f)i~m trung binh chung tich liiy cua khoa hoc dat til 2,00 tro len. Rieng d6i voi chuang trinh dao tao ch~t hrong cao, tai nang va dat chuan quoc tS, diem trung binh chung tich lily cua khoa hoc phai dat til 2,50 tro len;

e) Dat chuan trinh d<) ngoai ngir quy dinh tai khoan 4, [email protected] 11 cua Quy che nay; co chirng chi [email protected] k5' nang giao tiep bang cong nghe thong tin va t6i thieu 5 k5' nang mem khac, Nhirng quy dinh nay ap dung ngay d6i voi cac chuang trinh dao tao chat hrong cao, tai nang, dat chuan quoc tS va sau mot nam k~ tir khi Quy che nay co hieu lire d6i voi t~t ca cac chuang trinh dao tao; f) Thea man nhirng yeu c~u [email protected] kSt qua hQC t~p d6i voi mot s6 man hoc chuyen man d~c thu rna Dai hoc Quoc gia Ha NQi va dan vi dao tao co quy dinh bang van ban;

49

g) Duoc danh gia dat cac man hoc giao due quoc phong - an ninh, giao due th~ chat,

2. Sinh vien khong du dieu kien t6t nghiep chuang trinh dao t(;1.0 chat hrong cao, tai nang duoc xet cong nhan t6t nghiep va cap bang ctr nhan chuang trinh dao t(;1.0 chuan thea hinh thirc dao t(;1.0 chinh quy. 3. Sinh vien khong du dieu kien t6t nghiep duoc cap gi~y clnrng nhan diem cac rnon hoc trong chuang trinh dao tao dff tich lily.

Di~u 52. Cong nhan t8t nghi~p va c~p b~ng d~i hoc

1. Dinh l<y m6i narn 4 l§n (thang 3, thang 6, thang 9 va thang 12), Thu tnrong dan vi dao t(;1.0 ra quyet dinh thanh l?p Hoi dong xet t6t nghiep cho sinh vien da hoan thanh chuang trinh dao t(;1.0 cua dan vi minh. Hoi dong xet t6t nghiep co Thu tnrong hoac cap pho cua Thu tnrong dan vi dao t(;1.0 lam Chu tich, dai dien lanh dao phong Dao t(;1.0 lam uy vien thu ky va mot s6 uy vien khac. Tren Co' So' d~ nghi cua Hoi dong xet t6t nghiep, Hieu tnrong tnrong dai hoc thanh vien ra quyet . dinh cong nhan t6t nghiep va c~p bang dai hoc cho sinh vien dao t(;1.0 tai tnrong minh, Giarn d6c B(;1.i hoc Quoc gia Ha N(>i ra quyet dinh cong nhan t6t nghiep va c~p bang dai hoc cho sinh vien dao t(;1.0 tai Khoa true thuoc thea d~ nghi cua Chu

nhiem khoa.

2. Bang t6t nghiep dai hoc dtroc c~p thea nganh hoc, trong bang co ghi ro ten nganh hoc, hinh thirc dao tao, hang t6t nghiep va kern thea anh cua ngiroi duoc c~p bang co dong dau noi.

Ban chinh bang t6t nghiep chi c~p mot lfuJ, khong c~p Iai,

Hang t6t nghiep duoc xac dinh thea diSm trung binh chung tich lily cua toan kh6a hQC, cu thS nhu sau:

a) Xu~t sac: b) Gioi.. c) Kha: d) Trung binh:

BiSm trung binh chung tich Ifiy nr 3,60 d~n 4,00; BiSm trung binh chung tich lfiy tu 3,20 d~n 3,59;

Diem trung binh chung tich lily tu 2,50 dSn 3,19;

BiSm trung binh chung tich lily tir 2,00 dSn 2,49.

3. Hang t6t nghi~p cho sinh vien hQC van b~ng thu hai ho~c b~ng kep duqc xet dVa thea kSt qua h</c t?P cac man h</c duqc bao luu Clla chuang trinh dao t(;1.0 thu nh~t va kSt qua h</c t?P duqc tich lUy trong thai gian h</c chuang trinh dao t9-0 thu hai. 4. B6i v6i nhUng sinh vien co kSt qua h</c t?P toan khoa d(;1.t h(;1.ng xu~t s~c ho~c gioi, h(;1.ng t6t nghi~p se bi h(;1. m(>t h(;1.ng nSu sinh vien bi ky lu?t trong thai gian hQc til milc canh caa tra len. 5. Bang diSm c~p kern thea b~ng t6t nghi~p duqc quy dinh th6ng nh~t trong toan B(;1.i h</c Qu6c gia Ha N(>i v~ hinh thuc va n(>i dung, trong do [email protected] danh gia Clla tung man h</c ghi thea muc diSm chfr, bao g6m ca kSt qua cac man h</c tv

50

chon nr do. Tren co So' bang diem bang tieng Viet, don vi dao tao lap va cap bang di~111 bang tieng nuoc ngoai cho sinh vien. 6. DO'n vi dao tao cong b6 cong khai tOa11 bQ thong tin v6 cap van b~ng tren trang thong tin dien tll' cua don vi va chiu trach nhiem v~ ch~t 1U'Q'ng dao tao, giit tri van bang do don vi dp. 7. Sinh vien chua hoan thanh mon l1QC giao due quoc 1)11011g - all ninh, 111011 11QC giao due th6 chat, nhung da h~t thai gian t6i da duoc phep hoc, trong thai han 5 na111 tinh nr ngay phai ngung hoc, duoc tro v~ don vi dao tao hoc lai d6 co du d-iSll kien t6t nghiep,

Di~u 53. Quy~n han cAp b~ng d~i hoc

1. D1;1i 11QC Quoc gia I-Ia NQi thuc hien in, quan ly, c~p phat phoi bang dai hoc cho cac don vi dao tao,

2. Can cir vao quyet dinh cong nhan t6t nghiep, Hieu tnrong tnrong dai hoc thanh vien ky va dong d~u cua tnrong vao bang t6t nghiep 01;1i hoc cho nhirng ngiroi duoc d-ao tao tnrong minh,

a

3. Can cir vao quyet dinh cong nhan t6t nghiep, Chu nhiern khoa tnrc thuoc ky (khong dong d~u cua khoa) trinh Giam d6c D1;1i hoc Qu6c gia Ha NQi ky va dong d~u D1;1i hoc Quoc gia Ha NQi vao bang t6t nghiep 01;1i hoc cho nhfrng ngiroi duoc dao tao a khoa true thuoc do.

4. Giam d6c Dai hoc Quoc gia Ha NQi quy dinh tham quyen e~p bang t6t nghiep dai hoc cho cac chuong trinh dao tao d~c biet.

Clurong X

vA CONG KIIAI DIEU

KIEM DTNll CI-IAT LU'QNG

KI~N DAM BAo CllAT LUQNG

Di~u54. Ki~m djnh chAt hl'9'ng gi~lo d\IC

1. Muc tieu co ban cua kiem djnh chat luong giao due la phil hien, danh gia nhtrng diem manh, diem t6n tai cuacac chuong tri1111 dao tao hoac ella cac 00'11 vi dao t1;1O dS dua ra nhirng giai phap phil hop nham phat huy nhirng diem m~nh, kh~c phvc nhfrng t6n t1;1i, nang cao ch~t lUQ"ng va hi~uqua cac lTnh v\rc h01;1t dQng.

2. P1wm vi, d6i tUQ'ng v~\ phan c~p trilch nhi~m ki6m dinh ch~t lUQ'ng chuO'ng trll111 da-o t~o dugc ap d\lng n11u sall:

a) Cae cillrang tri11h dao t~o e11~t llfgng cao, tai nang, cll11An ql15c tS clo I-IQi d611g l(i~lll d·!ll}l Cllfit ItfQ'llg D~i hQc Ql16c gia I-Ia.N9i l(iSlTI c1jlll1. Can eu l(~t 111~n ella HQi d6ng ki6m dinh ch~t IUQ'ng, Giam d6c l)1;1i hQc Qu6c gia Ha NQi ra quy~t dinh cong nh~n va cAp chung chi ki6m dinh ch~t IUQ'ng cho chuO'ng trinh dao t1;1o d1;1t k~t qua kiSm dinh ch~t 11l'Q'ng;

51

b) Cac chuong trinh dao tao chuan do don vi dao tao t6 clurc danh gia thea B<) tieu chu~n ki6m dinh eh~t luong chuong trinh dao tao cua Dai hoc Quoc gia Ha Noi. Sau do duoc Doandanh gia ngoai danh gia. Vien Dam bao chat luong giao

clurc tham dinh bao cao tir danh gia, bao cao danh gia ngoai va thong qua k&t luan vS k~t qua ki6m dinh chat luong. Can cir k~t luan cua vien Dam bao chat IUQ'ng giao due, Giam d6c Dai hoc Quoc gia Ha Noi xem xet, quyet dinh cong 111l~11 va cap clurng chi I(i~ln dinh Cllftt luong; due

t6

c) Cac chuong trinh dao tao lien k&t quoc t6 do d6i tac nUGC ngoai cap bang duoc t6 \ , clurc tllAlll dinh Vall ball I(i~lll dinh chat Iuong theo quy dinh tai khoan 3, ' , " , Dieu 13 cua Quy che nay, Rieng cac chuong trinh dao tao lien ket quoc te do d6i tac llU6'C ngoai .va Dai hoc Quoc gia Ha No: cung cap bang phai duoc kiem dinh ch~t IUQ'ng thea tieu chu§n kiem dinh ch~t IUQ'ng ella Dai hoc Quoc gia Ha Noi; d) Thu tnrong don vi dao tao dS nghi va vien Dam bao chat IUQ'ng giao due dS xuat Iva chon cac chuong trinh dao tao dang ky ki6m dinh chat luong quoc t&. Vice tham gia ki6m dinh ch~t IUQ'ng quoc t& phai duoc Thuong true HQi d6ng ki6m dinh ch~t luong D<:1i hoc Quoc gia Ha NQi thong qua. 3. Chuong trinh dao tao duoc dang ky kiem dinh chat IUQ'ng phai co it nh~t mot khoa t6t nghiep va can dang duoc ti&p tuc t& chirc dao tao a don vi, 4. Cac chuong trinh duoc cap Chung chi kiem dinh chat luong duoc uu tien trong phe duyet dao tao bang kep, phan b6 chi tieu tuyen sinh, phan b6 kinh phi khuyen khich nang cao ch~t IUQ11g va thvc hi~n 1<) trinh tang hQc phi phil hQ"p. 5. Cac don vi co chuong trinh dao t~o duQ'c c~p chung chi ki6m d1nh ch~t luqng co trach nhi<$m dam bao chat lUQ'ng trong thai h?n co gia trj cua Chung chi ki6m dinh chat IUQ"ng; d6ng tho'i th~rc hi<$n cac ki&n nghi cua BQi d6ng KiSm d1nh ch~t IUQ"ng D~li lwc Qu6c gia Ba NQi va vi<$n Dam bao ch~t IUQ'ng giao dvc kh~c p1wc nhfi'ngt6n t?i (nSu co), tiSp t~IC nang cao chat IUQ"ng. N&u khong dam bao chat lUQ"ng so v6'i k&t qua du'Q"c cong nh?n thi tlly thea tinh ch~t va muc dQ vi pIwm se bi khi6n t1'ach, canh cao ho?c tlm h6i Chlrng chi kiSm dinh chat IUQ"ng.

Di~u 55. Cong khai chfit Im~rng va di~u ki~n diim b~lo chfit IUq"llg giao d\lc

1. ~rl1U trll'CYllg dOll vi cIao t~o C() trach 1111i91ll tll\l'C 11i~11 COllg 1(llai call1 l<~t ch~t IUQ'ng giao dl,lc va chat lUQ'ng giao d~lC thV'c t&, diSu ki~n dam bao chfrt IUQ"ng giao dl,lc va tIm chi tai chinh d6 nguai hQc, cac thanh vien cua don vi va xa h<)i tllall1 gia gi~1111 sat, Clall11 gia (to'll vi ctao t?O tileo qlly dil11lcua 1)11ap lu~t.

2. N<)i dlu1g cong 1<}1ai

a) Cong khai cam k6t ch~t IUQ'ng giao dvc va ch~t lUQ"ng gino dl,lC thvc tS - Cam kSt chat IUQ'ng giao dvc: diSu ki~n vS d6i tUQ"ng tuy6n sinh, chuong trinh dao t?O, cac ho~t dQng h6 t1'Q" hQc t~p, sinh ho?t cua nguai lwc, diSu ki~n co v~t ch§t, d<)i ngli giang vien, can bQ quan ly va phuong phap quan Iy cua don vi dao t?O; ml,lc tieu dao t<:10, ki6n thtrc, k5' nang, yeu c~u vS thai dQ hQc t~p cua nguo'i lwc, t1'inh d<) ngo?i ngC'r va vi tri lam vi~c sau khi tat nghi~p cac trinh d<) va thea cac llga1111 l1Qc;

sa

a

52

- Chat luong giaoduc thuc t~:

doanh nghiep; ty l~ sinh vien t6t nghiep co viec lam va hoc len trinh dQ cao han sau 1 l1a111 t6t 11g11i9P;

+ S6 luong sinh vien O' cac hinh tlurc dao tao va cac nganh 11Qc; s6 luong sinh vien thea k~t qua t6t nghicp, thea (tall d~t hang cua nha nuoc, dia phuong,

+ Cac man hoc ella mot chuang trinh dao tao: cong khai v~ giang vien giang

day va giang vien huong d§n (neu co), m\IC dich man hoc, noi dung va lich trinh giang day, tai lieu tham khao, phuong phap danh gia sinh vicn;

+ Giao trinh, tai lieu tham khao do dan vi dao tao t6 chirc bien soan: cong

khai ten cac giao trinh (kS ca giao trinh dien ur), tai lieu tham khao, nam xuat ban, lcS hoach soan thao giao tri1111, tai li~ll tham }(11aO cua cac chuyennganh; .

nguoi thuc hien va nguoi huong d§n, nQi dung tom t~t;

+ Khoa Iuan, d6 an t6t nghiep cua sinh vien: cong khai ten d~ tai, ho va ten

+ 1-10(;1t dong dao tao theo dan d~t hang cua l111a nuoc, dia phuong va doanh nghiep: cac dan vi dat hang dao tao, s6 luong, thai gian, nganh nghe, trinh dQ va leSt qua dao tao;

+ Cac hoat dong nghien eLTU khoa hoc, chuyen giao cong nghe, san xuat thir

va tu van: tell cac du all hoac ten nhiem vu khoa hoc cong nghe, nguoi chu tri va cac thanh vien tham gia, d6i tac trong nuoc va quoc tS, thai gian va kinh phi thuc hien, tom t~t san pharn cua du an ho~c nhiem vu nghicn ciru, irng dung thuc tiSn;

+ HQi nghi, hQi thao khoa hoc do ~an yi dao t~,O t6 chirc: tet,l chu dS hQi

nghi, h9i t1130 }(110a 11QC, thai gian va dia diem t6 chirc,

so hrong dai bieu tham du;

+ !(iSlTI dinh dan vi dao t(;10 va chuang trinh dao tao: l(~ hoach kiem dinh chat hrong giao due, bao cao tv danh gia, bao cao danh gia ngoai va cong nh~n d~t hay khong d~t tieu clmAn ch~t luqng giao d\lc.

b) Cong khai di6u ki~n dam bao chAt luqng giao d\lc

- Co' sa v~t ch~t: s6 luqng va di~n tich giang duang, phong hQc, phong chuyen man, xuang thvc t~p, ky tuc xa va kIm th~ thao, cac lo~i thiSt bi dao t~o va tIll ng11i~ln Oll'Q'C slr d\lng;

- DQi ngli gial1g vien, ean bQ qllan ly va nllan vien:

+ s6 luqng, chuc danh thea hinh thLrc tuy~n d\lng va trinh dQ dao t~o;

giang vien: 11Q va ten (l(elTI tileo an}l), tu6i dai, tl131ll nien giang d?y, chirc danl1, t1'inh dQ c11uyen Iuon, c6ng triI1111(110a l1QC, l(inh nghi~111 giang d?y va 11g11ie11 cuu, 11oC;tt d9ng ngllien CUll trong ntro·c va .qll6c cae bai bao

So' luge

CULt

+

ly

liel1

te,

dang tai trong nuo-c vA qu6c tS; thong tin vS hQ va ten hQc vien, nghien cLru sinh ma giang Viell da I1u'o'ng d5n bao v~ tllanll c6ng trinh d9 tll?C sI, ti~11 si, tOln tfrt tai 11g11ien ell'll, thai gian t11\l·C 11i~n;

de

53

+ S6 Iuong giang vien, can bQ quan ly va nhan vien duoc dao tao, b6i

duong; hinh tlnrc, noi dung, trinh di) va thoi gian dao tao va b6i duong trong nam l1QC va 2 113111 ti~l) thco.

c) Cong khai

l1QC

t11U

chi tai

Cl111111 111<)1'

- Mire thu IlQC phi va cac 1(1108.11 thu khac ello va du Ici611 cho toan bQ khoa hoc;

tin chi

110~e C~10

tung nam

- Cac nguon thu tir cac hop dong dao tao, nghien eLI'U khoa hoc, chuyen giao COl1g nghe, san xuat, tu vdn va cac nguon thu 11(1) phap khac;

- K~ hoach phan b6 sir dung nguon thu hoc phi, trong do co phan trich dS

tang cuong cac dieu kien dam bao chat luong;

- Chinh sach hoc bong va k~t qua thuc hien trong m6i nam hoc (s6 lUQ'ng hoc bong va tong s6 ti~n nrong irng, tong s6 ti~n hoc bong ngoai ngan sach nha l1U'OC). .

3. Vice thuc hi~n cong khai cua cac don vi dao tao phai dam bao d§y du v~ eel 11(>i dung, hinh thirc va thoi d"i6111 cong khai, Thong till duoc cong khai tai cac don vi dao tao va tren cac trang web phai chinh xac, kip thai va d~ dang ti~p can, dam bao d§y du va cap nh~t thong tin moi, Ngoai ra, cac dan vi dao tao phai co d§y du cac tai li~u in v~ cac nQi dung lien quan d~n clnrc nang hoat dong, nhiem vu cua dan vi phuc vu nhu c§u nghien CtI'U cua Sil111 vien, .giung ViC1l va 1111U'llg nguo'i quan tam,

D6i voi sinh vien tuyen moi, thong tin v~ nQi dung cong khai duoc pho bi~n vao thai diem dan vi dao tao trien khai cong tac tuyen sinh. D6i voi sinh vien dang hoc tai dan vi dao tao, thong tin v~ noi dung cong khai dU9'C ill va phat cho sinh Vie11 vao thai diS1TI dau 11£1111 119C 1110i.

Di~u 56. T& clurc Ifly y I{i~n sinh vicn v~ hoat (lqng giang day

1. Vien Dam bao chdt luong giao due chu tri phdi hop voi cac dan vi dao t~o thi~t k~ nQi dung, cong C\l danh gia ho~t dQng giang d~y Clla giang vien mQt cach

d§y du, khach quan d6 l~y Yki~n phim h6i til sinh vien. Phuang phap va quy trinh l~y y ki~n sinh vien phai dam bao truy~n th6ng ton SlJ' tn,mg d~o va nhung gia tri d~o dtl'c, van hoa t6t dyp cua dan tQc; k~t qua XLI' ly thong tin phC:m h6i til sinh vien pllai chinil xac, till c~y.

2. Hang nam, dan vi dao t~o t6 chtl'c lay y ki~n phan h6i tll' sinh vien v~ ho~t dQng giang d~y ella giang vien dS t~o the!n kenh thong tin giup giang vien dj~u chinh nQi dung va phuang phap giang d~y; nang cao tinh th§n trach nhi~m cua gial1g Vie!l trong vi~e tll\fC 11i~11 Illt;lC tiell dao t~o; tallg clral1g till11 thfrn traC1l I1hi~ln cua llgtrai 11QC.

3. Dan vi dao t~o phai cong ldlai cac yeu c~u d6i voi ho~t dQng giang d~y Clla giang vicn dS sinh vien co cO' sa cung c~p thong tin phan h6i.

54

4. Sinh vicn phai khach quan, cong bang, trung thuc va co thai dQ dung 111~rc khi cung cAp thong tin phan h6i . 5. Giang vien phai ton trong, co tinh th~n c~u thj tnroc k~t qua XLI' ly thong tin phan h6i tir sinh vien.

6. Thu tnrong don vi dao tao quan ly va quyet djnh et6i tuong (giang vien

true ti~p giang day mon hoc, chu nhicm bQ mon, chu nhiern khoa, ...) duoc cung cap y ki~n phan h6i nr sinh vien.

C h iro'n g XI

DIED KHOA.N THI HANH

Di~ll 57.

T6 clnrc thuc

hi~"

1. Quy ch~ nay co hieu lire k~ nr ngay ky va ap dung cho cac khoa hoc tir QI-I 2010 tro eti. Nhtrng guy dinh truce day trai voi Quy ch~ nay dSu bai bo. 2. Cac don vi dao tao thuc hien dung Quy ch~ nay lTIQt each h9 thong, toan dien, khong van dung rieng 16 cac guy dinh cua Quy ch~. Can cir Quy ch~ nay, cac don vi dao tao co th~ ban hanh cacquy dinh chi ti~t cho phu hop voi diSu kien tlnrc t~ cua don vi, nhung khong diroc trai voi Quy ch~ nay. 3. Cac don vi dao tao co trach nhiern t6 chirc ki~m tra, giam sat viec thuc hien quy ch~ dao tao a dun vi. Dai 119c Quoc gia I-Ia N9i thirc hien thanh tra, kiSm tra viec thuc hien guy ch~ dao tao cua cac dun vi dao tao, 4. Trong tnrong hop c~n thiet, Giarn d6c Dai hoc Quoc gia Ha NQi co thS quyet dinh diSu chinh mot s6 guy dinh mang tinh cu thS, djnh luong cho phu hop voi tinh hinh thuc tS dS tam thai ap dung nhung phai bao cao I-IQi dong Dai hQC Quoc gia I-Ia N9i tai phien hop g~n nh~t dS xem xet sua d6i chinh thlI'C.l. it~!~-

55

Information

56 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

92744


You might also be interested in

BETA