Read SKIM PERKHIDMATAN text version

IKLAN JAWATAN KOSONG

1. (a) KLASIFIKASI (b) KEMENTERIAN/JABATAN/BADAN BERKANUN/KUASA TEMPATAN* (c) KUMPULAN PERKHIDMATAN (d) KLASIFIKASI PERKHIDMATAN 2. JADUAL GAJI Gred

: ATENDAN KESIHATAN : JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT MALAYSIA : KUMPULAN SOKONGAN

: U3

Jadual Gaji Matriks

Gred U3

P1T1 RM709.59 P2T1 RM752.06 P3T1 RM796.16 P1T1 RM738.99 P2T22 RM825.56 P1T1 RM1392.39 P2T1 RM1505.10

-

P1T18 RM1452.85 P2T18 RM1531.25 P3T18 RM1611.23 P1T22 RM1766.54 P2T22 RM1947.71 P1T10 RM2003.30 P2T10 RM2210.79

Gred U12

Gred U14

3. SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) warganegara Malaysia; (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c) tamat Tingkatan Tiga sekolah menengah bantuan penuh kerajaan; dan (d) boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.

4. TARAF JAWATAN 5. PENAKLUKAN DI BAWAH SYARATSYARAT SKIM PERKHIDMATAN

: TETAP : Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan (nyatakan seperti di 1(a) diatas ) adalah tertakluk lepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaaan-pindaaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa

6. FUNGSI DAN BIDANG TUGAS

: Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan kesihatan pelatih begitu juga menjaga kebersihan asrama dan keselamatan penghuni. Menjalankan tugas seperti mendobi dan memberikan latihan kepada penghuni.

CARA MEMOHON : 1. Semua permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang JKMM.PSM 1/2009 yang boleh didapati di Cawangan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan, Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat atau di Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri/Daerah/Institusi di tempat pemohon bermastautin. Permohonan hendaklah dialamatkan kepada: KETUA PENGARAH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT MALAYSIA TINGKAT 21-24, MENARA TUN ISMAIL MOHAMED ALI JALAN RAJA LAUT,50562 KUALA LUMPUR ( u.p: Cawangan Pengurusan Sumber Manusia )

2.

sebelum atau pada 31 Disember 2009. Permohonan yang lewat dan tidak mengikut peraturan tidak akan dilayan. 3 Semua permohonan hendaklah KELAYAKAN yang berkaitan. di sertakan dengan SALINAN SIJIL-SIJIL dan

4

Borang Permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat berukuran 32 cm x 22 cm. Di sudut sebelah kiri sampul surat hendaklah di tulis NAMA JAWATAN DAN TARIKH TUTUP PERMOHONAN. Jabatan ini tidak akan bertanggungjawab ke atas semua perbelanjaan calon-calon yang akan menghadiri temuduga jawatan ini.

5

SKIM PERKHIDMATAN ATENDAN KESIHATAN KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN TARIKH KUAT KUASA Gred : PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN : SOKONGAN : 1 JANUARI 2004 Jadual Gaji Matriks

Gred U3

P1T1 RM709.59 P2T1 RM752.06 P3T1 RM796.16 P1T1 RM738.99 P2T22 RM825.56 P1T1 RM1392.39 P2T1 RM1505.10

-

P1T18 RM1452.85 P2T18 RM1531.25 P3T18 RM1611.23 P1T22 RM1766.54 P2T22 RM1947.71 P1T10 RM2003.30 P2T10 RM2210.79

Gred U12

Gred U14

SYARAT LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a) warganegara Malaysia; (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; (c) tamat Tingkatan Tiga sekolah menengah bantuan penuh kerajaan; dan (d) boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.

PENETAPAN GAJI PERMULAAN

2. Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred U3 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan. 3. Atendan Kesihatan Gred U3 yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. 4. Atendan Kesihatan boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. 5. Atendan Kesihatan Gred U3 dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya kursus induksi yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan. 6. Atendan Kesihatan Gred U3 yang dilantik adalah layak

TEMPOH PERCUBAAN

LATIHAN

KURSUS INDUKSI/ PEPERIKSAAN

PENGESAHAN DALAM

PERKHIDMATAN

disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:(a) memenuhi tempoh percubaan; (b) hadir dengan jayanya kursus induksi yang ditetapkan; dan (c) diperaku oleh ketua perkhidmatan.

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

7. Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh ketua perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. 8. Atendan Kesihatan hendaklah lulus penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan untuk kenaikan pangkat. . 9. Atendan Kesihatan Gred U3 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Atendan Kesihatan Gred U12 yang kosong apabila telah:(a) disahkan dalam perkhidmatan; (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (c) lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan (d) diperaku oleh ketua perkhidmatan.

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

KENAIKAN PANGKAT KE GRED U12

KENAIKAN PANGKAT KE GRED U14

10. Atendan Kesihatan Gred U12 adalah layak dipertimbang bagi kenaikan pangkat ke jawatan Atendan Kesihatan Gred U14 yang kosong apabila telah:(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; (b) lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan; dan (c) diperaku oleh ketua perkhidmatan.

KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN KE PERKHIDMATAN JURURAWAT MASYARAKAT, PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN, PEMBANTU KESIHATAN AWAM

11. Atendan Kesihatan yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Jururawat Masyarakat Gred U19, Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U11, Pembantu Kesihatan Awam Gred U11 yang kosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.

Nota: Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan terdahulu yang berkuat kuasa pada 1.11.2002 [Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002, JPA(S)71/3 Klt. 2(3)].

Information

SKIM PERKHIDMATAN

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

885137


Notice: fwrite(): send of 207 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531