Read konjscina.indd text version

KONJSCINA

KONJSCINA - NA RASKRIZJU PROMETNICA

Broj stanovnika: 4074 Povrsina: 45 km² Tel. 049- 465 905 502 612 Fax. 049- 465 905 049- 502 612 Adresa: 49282 Konjscina, Ulica Ivice Gluhaka 13 e.mail: opcina [email protected] Nacelnik: Zlatko Zori, ing. Zamjenik nacelnika: Stjepan Curis Predsjednik Opinskog vijea: Mladen Majcen, dipl. ing. polj.

Konjscina

NASELJA: Bocadir, Bocaki, Brlekovo, Donja Konjscina, Donja Batina, Galovec, Gornja Konjscina, Jelovec, Jertovec, Klimen, Konjscina, Kosovecko, Krapina Selo, Peseno, Susobreg, Turnise

Opina Konjscina geografski je smjestena s obje strane rijeke Krapine. Ne spada strogo u sklop same Ivanscice, ve u kraj njenih izdanaka. Podrucje opine pretezno je ravnicarsko, izuzev brezuljaka na podrucju Gornje Konjscine, Jertovca i Susobrega. Samo opinsko srediste nalazi se uz drzavnu cestu D-24, odnosno raskrizju cestovnih pravaca Novi Marof - Zabok sa zupanijskom cestom prema Sv. Ivanu Zelini te uz zeljeznicki pravac Zagreb - Varazdin. Na taj nacin opina je putem cestovnog i zeljeznickog prometa, prometno veoma dobro povezana. Konjscine se prvi put spominje 1334. godine i to kao zupa. To ujedno ne znaci da na ovim prostorima i prije nije bilo naselje po kojemu je Konjscina dobila ime. Povijesno nije utvreno, ve postoje dva tumacenja. Jedan, iz kojeg proizlazi da je ime dobila po grofovima Konjskim, a prema drugom da je ime dobila po polju za ispasu konja i da su zapravo grofovi Konjski iz toga preuzeli prezime. Kastel Selnica ( stariji naziv za Konjscinu ) prvi put se spominje svojim «krsnim listom» u ispravi kojom kralj Matija Korvin 1477. godine dopusta Kristoforu i Ivanu Konjskom da podignu utvrdu u Selnici - danasnjoj Konjscini ( Budak 1994: 121 i napomena 463). Selnica se kao zupa sa zupnom crkvom posveenom sv. Nikoli prvi put spominje u popisu zupa zagrebacke biskupije arhiakona Ivana Gorickog iz 1334. godine. U slijedeem sacuvanom popisu zupa iz 1501. godine patron je izmijenjen i crkva je posveena sv. Dominiku. Trgoviste Selnica na vlastelinstvu Konjscina nastalo je, kako to misli Adamcek, u drugoj polovici 15. stoljea, iza 1474. nakon sto vlastelin dobiva pravo odrzavanja tjednog sajma. Trgoviste se spominje i kasnije. Konjski su stara plemicka obitelj porijeklom iz bjelovarskog kraja, a sjediste im je bilo kraj sela koje se danas, simptomaticno zove Domanjkus. Konjski su potvrdu plemstva dobili 1515. godine, a o cemu svjedoci jos postojea grbovnica. Mihael Konjski dobiva 1603. godine barunat za zasluge u ratu s Turcima, a uskoro su on i Petar Konjski promaknuti u status grofa. Porodica je u 17. stoljeu izumrla. Godine 1545. u blizini utvrde Konjscina, odigrao se sukob s Turcima ( Klai 1980. 211212). Kastel se spominje i u vrijeme seljacke bune 1573. godine. Od drugih znacajnijih povijesnih znamenitost tu se nalazi barokna zupna crkva Sv. Dominika iz 1734.g. ( u istoj se nalazi propovjedaonica - oko 1758.g.), figuralno bogato ukrasena, a od zlatarskih predmeta nalazi se pacifal iz 1733. i monstranca iz 1783.g. Opina Konjscina, kao jedinica lokalne samouprave nastala 1993.g. proteze se na 45 km² s ukupno 4069 stanovnika u ukupno 16 naselja. Nekada razvijeni industrijski kraj, Konjscinski i Zagorski ugljenokopi, crna metalurgija, termoelektrana na ugljen, danas je sveden na manji broj veih gospodarskih subjekata ( Armko, KTE Jertovec, Komunalac Konjscina) i odreeni broj poduzetnika ( «Z.M.H. Horvat, pekara Cakoveckih mlinova...) koji se ubrajaju u malo i srednje poduzetnistvo. Sva naselja izuzev naselja Konjscine, Jelovca, Bocaka, dijela Donje Konjscine i dijela Jertovca biljeze pad stanovnistva, odnosno opina Konjscina predstavlja jedinicu lokalne samouprave sa relativno starim stanovnistvom. 2 Informativni vodic

Opine Krapinsko - zagorske zupanije

Konjscina

Naslijeeni problemi gospodarstva (problem zaposljavanja), nerijesena komunalna infrastruktura u veem broju naselja odrazava se na sadasnji broj stanovnika, odnosno na pad broja stanovnika u selima. Da bi se zaustavio trend iseljavanja, odnosno pad nataliteta stanovnistva na podrucju opine, nastoje se rijesiti problemi komunalne infrastrukture (kvalitetne opskrbe el. energijom i javnom rasvjetom, vodoopskrbom, plinofikacijom, ureenjem cesta, gradnja kanalizacije i dr. ) kao i stvaranje preduvjeta za razvoj gospodarstva - otvaranjem poduzetnickih zona - Zone malog gospodarstva Konjscina 1 i Poduzetnicke zone Mala Lasaca. Zona malog gospodarstva Konjscina 1 - ZMG je jedan od kljucnih projekata Opine, a kontinuirano se provodi od 2001. godine. Locirana je u Konjscini, Bistricka cesta na povrsini od 58.898 m² i od nekada podvodnog terena-bare, sada je vei dio pretvoren u graevinsko zemljiste, djelomicno ureeno i opremljeno komunalnom infrastrukturom. Ukupno je planirano 18 graevinskih parcela, velicine od 2.100 do 2.800 m² predvienih za gradnju graevina gospodarsko poslovne namjene za proizvodno usluzne djelatnosti. U ZMG sada se nalaze tri gospodarska subjekta, a za gradnju je pripremljeno daljnjih tri graevinskih parcela. Poduzetnicka zona Mala Lasaca smjestena je na povrsini od 164.000 m², a smjestena je uz Drzavnu cestu D 24 uz nasele Bocaki . U samoj Zoni sada se nalazi plinska mjerno redukciona stanica INE. U Poduzetnickoj zoni predviena je izgradnja veih industrijskih objekata. Zona je otvorena i sa aktivnostima (otkup zemljista) zapoceto se 2002. godine. Planira se nastavak zapocetog projekta izradom odgovarajue prostorno planske dokumentacije. Opinskim programima utvreni su prioriteti u rjesavanju komunalne infrastrukture svih naselja na podrucju opine i to: - rjesavanja pitanja vodoopskrbe koja do sada nemaju rijesenu vodoopskrbu putem javnog vodovoda (Jertovec, Peseno, Gornja Konjscina); - rjesavanje pitanja plinofikacije za preostala naselja koja isto do danas nemaju rijeseno (dio Jertovca, Gornja Konjscina); - rjesavanje pitanja ureenja i modernizacije svih prometnica na podrucju opine Konjscina (ureenje nerazvrstanih cesta navozom kamenog agregata i asfaltiranjem, a razvrstanih prometnica, asfaltiranjem); - rjesavanje pitanja nogostupa uz glavne prometnice (drzavne i zupanijske ceste) koje prolaze kroz naselja; - rjesavanje pitanja neadekvatne elektricne mreze; - odrzavanje i prosirenje javne rasvjete; - rjesavanje pitanja otpadnih voda izgradnjom kolektorske mreze te procistaca otpadnih voda - sada naselja Konjscina i Donja Konjscina, a u budunosti i ostalih naselja; - sanacija divljih odlagalista otpada te zbrinjavanje komunalnog otpada na cijelom podrucju opine uvoenjem organiziranog odvoza otpada jednom tjedno kamionima za otpad, odnosno postavljenih kontejnera za otpad; - ureenje i odrzavanje javnih parkovnih povrsina u naselju Konjscina; - ureenje mjesnih zgrada i prostorija, odnosno pruzanje financijske potpore Vijeima Mjesnih

Informativni vodic

3

Opine Krapinsko - zagorske zupanije

Konjscina

odbora za ureenje drustvenih prostorija; - voenje brige o socijalno ugrozenim obiteljima; - putem izrade odgovarajuih planova prostornog ureenja rjesavanje pitanja prostornog ureenja opine kao i pojedinih naselja. Sa sada izraen i donijet Prostorni plan ureenja Opine Konjscina. Za daljnji razvoj ove jedinice lokalne samouprave pored izgradnje komunalne infrastrukture potrebno je intenzivnije pristupiti rjesavanju pitanja gospodarstva koje i dalje biljezi znakove stagnacije. Privatno poduzetnistvo, zaposljavanje lokalnog stanovnistva, u svim oblastima; poljodjelstvo - proizvodnja hrane za zdravu prehranu, ugostiteljstvo, turizam, kultura, sport, sve vrste obrtnistva, mali industrijski pogoni, razvoj usluznih i dr. djelatnosti, trgovine - opredjeljenje je za brzi razvitak ovog podrucja. Izradom i usvajanjem Programa razvoja malog i srednjeg poduzetnistva, Opina Konjscina se ukljucila otvaranju poslovnih zona u Konjscini - ZMG Konjscina 1 i Poduzetnicke zone Mala Lasaca Svojevremeno putem udruzenih sredstava sa Zupanijom i nadleznim Ministarstvom, kreditira poduzetnike, a poreznim olaksicama i drugim olaksicama (osloboenje ili djelomicno osloboenje plaanja komunalnog doprinosa, naknada za prikljucenje na komunalnu infrastrukturu i sl.) koje su u njezinoj nadleznosti aktivno pripomaze razvoju malog i srednjeg poduzetnistva. Potencijale koje ova jedinica lokalne samouprave ima u pogledu razvoja turizma i ugostiteljstva u budue je potrebno jos vise aktualizirati. Prvenstveno se to odnosi na prostor oko Kastela Konjscina, gdje su svojevremeno postojali neki planovi za turisticko - rekreacionu zonu, te prostor postojeih "bajera" Konjscina, kao i iskoristiti potencijale za razvoj seoskog i obiteljskog turizma. Nadalje, za daljnji razvoj ovog dijela Zupanije, a tako i opine Konjscina od velike je vaznosti izgradnja nove odgovarajue brze drzavne ceste koja bi bila spoj sa auto putem Zagreb - Macelj i auto putem Sv. Helena - Gorican kao i rekonstrukcija i obnova postojee zeljeznicke pruge Zagreb - Varazdin. Naprijed navedene aktivnosti u razvoju i nase opine uveliko zavise od opredjeljenja i programa sire zajednice, jer bez koordiniranih programa jedinica lokalne samouprave sa programima sire zajednice nema ni daljnjeg razvoja. Od aktivnosti u drustvenim djelatnostima posebno izdvajamo skolstvo koje na podrucju opine djeluje ve vise od 160 g. Nastoji se da i ubudue zauzima mjesto koje mu pripada (osnovno i srednje skolstvo). Potrebno je nastaviti sa daljnjim razvojem nase Srednje skole otvaranjem novih odjeljenja s obzirom da prostorni i drugi uvjeti skole to omoguavaju. Za sada se djelatnost drustvene brige o djeci predskolske dobi odvija u Djecjem vrtiu Konjscina, velicine 320 m², koji s obzirom na sadasnju gospodarsku situaciju odgovara po svojem kapacitetu. Razvoj gospodarstva osnovni je preduvjet i za razvoj drustvenih djelatnosti, a tako i Djecjeg vrtia, prosirenjem, odnosno izgradnjom jaslica te detaljno ureenje i modernizacija postojeeg prostora. U kulturi e se i nadalje posveivati velika paznja kulturnim i sportskim djelatnostima

Opine Krapinsko - zagorske zupanije

4

Informativni vodic

Konjscina

na podrucju opine i to prvenstveno kroz razvoj masovnog amaterskog kulturnog i sportskog djelovanja. Opina e i nadalje sufinancirati kulturne i sportske aktivnosti koje se odvijaju unutar Osnovne i Srednje skole Konjscina te njihovim sufinanciranjem putem osnovnih i registriranih udruga. Zapocete pripravne aktivnosti na sanaciji i ureenju Kastela Konjscina tijekom 1997. i 1998.g. nastavit e se i u narednom razdoblju, a nakon utvrivanja namjene pristupit e se rekonstrukciji i ureenju. Nadalje, za daljnji razvoj kulturne djelatnosti neophodno je prosirenje kino dvorane prateim sadrzajima. U narednom razdoblju planira se posvetiti vea paznja i afirmacija amaterskog Kulturno umjetnickog drustva, omasovljenjem clanstva, te aktiviranjem sekcije koje sada ne djeluju.

USTROJ VLASTI

CLANOVI OPINSKOG VIJEA:

Mladen Majcen - predsjednik Opinskog vijea, Damir Cerovec, Milivoj Cukelj, Darko Gluhak, Vladimir Haina, Darko Hanzek, Ivan Kordej, Mara Loborec, Zdravko Malek - Solgat, Visnja Pale - Kosovec, Viktor Penezi, Milena Prodanovi, Ivan Stabek

CLANOVI POGLAVARSTVA:

Zlatko Zori - predsjednik poglavarstva, Stjepan Curis, Darko Frcko, Slavko Ricko, Zeljko Kranzeli

OPE INFORMACIJE

SPORTSKE ORGANIZACIJE:

· HPD "GRADINA" Vukovarska 14 predsjednik Karate klub · LD "FAZAN" Konjscina predsjednik - Ivan Kosovec Malonogometni klub · MNK "KONJSCINA" Konjscina Predsjednik Branko Benjak Informativni vodic ·Nogometni klub «Sloga» Konjscina · USR "STUKA" Konjscina predsjednik - Zdravko Kamenar · Sahovski klub "KONJSCINA" predsjednik - Branko Bago KUP Konjscina u malom nogometu sa bogatim zabavnim programom. Takoer i druge udruge uz Dan Opine i Zupe 08. kolovoza organiziraju tradicionalna takmicenja KUP Konjscina i USR « STUKA « Konjscina i L. D. Konjscina. Karate klub Konjscina tijekom godine organizira karate turnire Sjeverozapadne Hrvatske.

SPORTSKE MANIFESTACIJE:

· N. K. «SLOGA», u sklopu dana Opine - 8. kolovoza tradicionalno organizira

5

Opine Krapinsko - zagorske zupanije

Konjscina

OBLJETNICE:

- 08. kolovoza - Dan opine i zupe Sv. Dominika Konjscina · Osnovna skola Konjscina - podrucna skola Jertovec (za ucenike od 1 - 3 razreda) tel. 049-465 483 · Srednja skola Konjscina Konjscina, Matije Gupca 5 ravnatelj-Dragutin Petanjek tel./fax. 049-465 141; 049464 356 - prema dosadasnjim saznanjima grad je izgraen prije godine 1500-te, a stradao je od potresa 9.11.1880. te je danas samo zidina bez krova koja se staticki sanira kontinuirano od 1998. godine. · Kurija PESCENO - sagraena pocetkom 19.st - obnovljena i u vlasnistvu obitelji Jakopec

PROSTENJA:

1. Valentinovo - 14. veljace 2. Sv. Dominik - 08. kolovoza - Dan opine i zupe Sv. Dominika Konjscina 3. Anelska nedjelja najbliza nedjelja 01.rujnu 4. Aneli cuvari 02.listopada

KULTURNE ORGANIZACIJE I MANIFESTACIJE:

· Kulturno umjetnicko drustvo Konjscina I. Gluhaka 13 - predsjednik Ivan Vranjes · Dan opine Konjscina 08. kolovoza · Blagdanski koncert - izmeu Bozia i Nove godine

PROSLAVE:

Dan opine i zupe Sv. Dominika Konjscina 08. kolovoza

TURISTICKA ATRAKCIJA

· Bajeri - Konjscina

SKOLE:

ZUPNE CRKVE I KAPELE:

· Zupna cekva Sv. Dominik u Donjoj Konjscini - sagraena 1743.g. a posveena 1803.g. · Kapela Presvetog Sakramenta u Gornjoj Konjscini - u obiteljskoj kui · Kapelica Turnise poklonac -

Opine Krapinsko - zagorske zupanije

· Djecji vrti Konjscina v.d. ravnateljica- Barica Goricki tel./fax. 049-465 100 · Osnovna skola Konjscina Konjscina, Ul. M. Gupca 6 ravnatelj-Nado Antonina tel. 049-465 116 fax. 049-465 716

SPOMENICI KULTURE:

· Zupna crkva Sv. Dominika Donja Konjscina - sagraena 1734.g. Stari grad Konjscina (dobio ime prema Grofovima Konjskim)

Zupni ured

Donja Konjscina 28 tel. 049-465 302

6

Informativni vodic

Konjscina

VEI GOSPODARSKI SUBJEKTI

· ARMKO Peseno b.b. el. 049-426 400; fax. 049-426 440 · AUTOMEHANICARSKA RADNJA - vl. Ivan Sivec Kruzna 6 tel. 049-465 284 · CROATIA osiguranje - poslovnica Knicka bb tel. 049-465 140 · CAKOVECKI MLINOVI Bistricka cesta 2 tel./fax. 049-465 070 · DAAN - vl. Zeljko Loncar Donja Konjscina 22 tel. 049-426 126 fax. 049-426 128 · GRALIM - Limarija - vl. Zeljko Kuljak Sportska 11 tel. 049-465 280 · HEP, KTE "JERTOVEC" Jertovec 160 tel. 049-426 600; 049-426 650; fax. 049-426 880 · KOGUTEX Ul. D. Bozia 3 tel. 049-465 230 · KOMUNALAC Jertovec 150 tel. 049-465 120 fax. 049-465 180 · L.D. VRT d.o.o. - vl. Darko Lisjak Varazdinska 25 tel. 049-426 130 fax. 049-426 132 · MLIN - vl. Zdravko Goricki Jertovec 207d tel. 049-465 482 · M.S. Promet Cvijetna bb; tel./fax. 049-465 024 · P.P.PRISCAN Varazdinska bb; tel./fax. 049-465 216 · REM-SI-PROM Bocadir 12 tel. 049-465 300 · VISKI d.o.o. - vl. Sinisa Vukoti Donja Konjscina 25 tel. 049-465 817 · VULKANIZACIJA "TIP-TOP" - vl. Stjepan Hrkec Bocaki 59 tel. 049-426 111 fax. 049-426 113 · Z. M. H. Horvat, Konjscina Bistricka cesta tel. 049-426 200; fax. 049-426 219 · Z.S.TKALCEVI d.o.o. Jertovec bb tel. 049-465 856 Trgovacke kue: - «Kogutex « d.o.o. Jertovec 170, Konjscina prodavaonice Konjscina, D. Bozia, Galovec - «Pikac» d.o.o. Budinsina, prodavaonice: Konjscina, Zagorska 11 - «Trgonom» Novi Marof prodavaonice Jertovec i Donja Konjscina «Trgocentar» Donja Stubica prodavaonica u Jertovcu

SERVISNE INFORMACIJE:

· Zeljeznicki Konjscina Kolodvorska bb tel. 049-465 033 kolodvor

· Zagrebacka banka Kolodvorska 2 tel. 049-464 469 fax. 049-465 040 · Benzinska "Tomik" Krapinska cesta 1a tel. 049-464 310 postaja

· Benzinska postaja Benzin-promet "Mestrovi" Varazdinska cesta 5 - vl. Josip Mestrovi tel. 049-465 690

Informativni vodic

7

Opine Krapinsko - zagorske zupanije

Konjscina

· Ljekarna Konjscina Zagorska 11 tel. 049-465 005 · Maticni ured Konjscina Ivice Gluhaka 13 tel. 049-465 101 · LD " Fazan " Konjscina · Planinarsko drustveno " Gradina " Konscina · HP - Postanski ured Zagorska 10 tel. 049-465 093, 049-465 013 · Javni biljeznik Zvonimir Bartolek, Zlatar, Trg Slobode 2 tel. 049-466 808; 098-378 531 Radi: cetvrtkom od 14,00 do 16,00 sati. Konjscina, Ivice Gluhaka 13 tel. 049-465 905; 502 612 · Veterinarska ambulanta Konjscina, tel. 049-465 210 Konjscina, Bistricka cesta DVD Gornja Konjscina predsjednik Marijan Kralj

Buffet

· Buffet BOLJI ZIVOT vl. Stjepan Tkalci Jertovec b.b. tel. 049-465 956 · Caffe bar KIKS Vl. Ivice Martinjaka Konjscina, Ivice Gluhaka 17 049-426 166 · Cafe bar PARK vl. Bozena Santak Ul. Matije Gupca 049-465 024; 465 564 · Disco bar WEST vl. Zeljko Hurcak Jertovec tel. 049-465 546 · Krcma STAROM GRADU vl. Kranjec Martin Krapinska cesta 1 tel. 049-465 158 · Pizzerija TRICA vl. Renato Musec Konjscina, Kolodvorska bb 049-464 641 · Restoran KONJSCANKA vl. Branka Matus Drage Bozia 6 tel. 049-465 046

Zdravstvena ambulanta

· Ambulante primarne zdravstvene zastite Zagorska 11 Ugovoreni lijecnik , dr. Nikica Bozovi tel. 049-465 588 Dr. Neda Sokoli tel. 049-465 110 · Privatna ambulanta Dr. Dragutin Zajec Vukovarska 14 tel. 049-465 275 · Stomatoloska ordinacija 1. Stomatoloska ambulanta Dr. Ljiljana Hitrec, Zagorska 11 tel. 049-464 510 2.stomatoloska ambulanta; Vukovarska 14; Dr. Snjezana Vrhovec Kruhak; tel. 098-888 488

Opine Krapinsko - zagorske zupanije

UGOSTITELJSKA USLUGA:

· Bistro KOCKA vl. Ivica Martinjak Zagorska b.b. tel. 049-426 166 · Bistro M & M vl. Mladen Hanzek Zagrebacka 3 tel. 049-426 124 · Bistro TIP TOP Bocaki 59 tel. 049-465 239

DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUSTVA:

DVD Konjscina - predsjednik Predrag Hanzek, tel. 049-464 710 DVD Galovec - Krapina Selo - predsjednik Drazen Copor DVD Jertovec - predsjednik Dragutin Cvetko

8

Informativni vodic

Konjscina

KONJSCINA

SUMMARY

4074 inhabitants live on the area of 45 km² in 16 settlements. Several medium size enterprises operate in the place, such as Armko and KTE Jertovec and several small family units. Konjsina is an important crossing of the main roads and railway, connecting the place with the republic and district centres. Among the cultural monuments it is worthwhile to visit the Parish church St. Dominick from 1734 and the old castle of the counts Konjski, where the famous battle against the Turks in 1344 took place. Beside the constructed traffic infrastructure, the private initiatives in healthy food production, in craftsmanship, in trade and rural tourism are the perspective for the future of the area.

ZUSAMMENFASUNG

Auf einer Fläche von 45 km2 leben 4074 Einwohner in 16 Siedlungen. In der Gemeinde sind eine kleine Zahl grösseren Objekte tätig, Armko, KTE Jertovec, Fleischverarbeitungsi ndustrie Jakopec, sowie einige kleinere und mittlere Unternehmen. der Ort ist eine wichtige Verkehrskreuzung, so daß sehr gut mit allen Gespanschaftszentren und staatlichen Zentren verbunden ist. Von historischen Denkmalern muss unbedingt die Barok-Pfarrkirche des Hl. Dominik aus Jahre 1734. und das Kastel der Grafen von Konjski gesehen werden, wo die Schlacht mit dem Türken im Jahre 1344 stattgefunden hat. Neben der bereits ausgebauten Infrastruktur, sieht man die Entwicklung im Ausbau der Privatinitiative auf allen Gebieten, der Fertigung gesunder Nahrung, im Gewerbe, Handel und dem Dorftourismus.

Informativni vodic

9

Opine Krapinsko - zagorske zupanije

Information

konjscina.indd

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

325929


Notice: fwrite(): send of 199 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531