Read zaklinacz_psow_fragmenty.pdf text version

ZAKLINACZ PSÓW - Cesar Millan

Proste metody rozwizywania problemów Twojego psa (fragmenty)

Czy rozumiesz swojego psa?

Jakiego sposobu komunikacji uywasz, porozumiewajc si ze swoim psem? Czy blagasz go o to, eby do ciebie przyszedl, podczas gdy on nie slucha, gonic za wiewiórk z ssiedztwa? Czy mówisz pieszczotliwie do swojego pieska po tym, jak uciekl z twoim ulubionym pantoflem, który bezskutecznie starasz si odzyska? Czy z calej sily krzyczysz na swojego psa, chcc eby zszedl z mebla, a on tylko patrzy na ciebie jak na wariata? Jeli który z powyszych przykladów dotyczy równie ciebie, to znaczy, e techniki, jakimi si poslugujesz, s nieskuteczne. Wiesz, e nie powiniene wyklóca si z psem, ale po prostu nie znasz innej metody komunikacji. Jestem tu po to, aby ci powiedzie, e jest znacznie lepszy sposób.

A moe s inne sposoby?

Czy nie byloby prociej, gdyby istnial uniwersalny jzyk zrozumialy dla kadego gatunku? Pewnie mylisz, e nie ma takiej moliwoci. Nawet ludzie nie mówi jednym jzykiem! To prawda, lecz ten fakt przez cale stulecia nie powstrzymal ludzi od podejmowania prób znalezienia wspólnego jzyka. Jeli ludzie mog wymyla wspólne jzyki, to czy nie udaloby si stworzy sposobu na porozumiewanie si z innymi gatunkami? Czy nie moemy nauczy si takiego jzyka, który kade stworzenie rozumialoby tak samo?

Poznaj jzyk psa - energi

Mam dla was dobr wiadomo ­ z przyjemnoci oznajmiam, e uniwersalny jzyk dr. Dolittle istnieje! I to nie ludzie go wymylili. Jest to jzyk, którym mówi wszystkie zwierzta, wlcznie z gatunkiem homo sapiens. Co wicej, wszystkie zwierzta rodz si z instynktown znajomoci tego jzyka. Nawet ludzie rodz si z jego biegl znajomoci, ale o nim zapominamy, poniewa od dziecistwa przekonuje si nas, e slowa s jedynym sposobem komunikacji. Jak na ironi, nawet sdzc, e nie potrafimy ju si porozumiewa tym jzykiem i tak go przez caly czas stosujemy. Nawet o tym nie wiedzc, wyraamy si w tym jzyku przez 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu! Inne gatunki zwierzt nas rozumiej, chocia my moemy nie wiedzie, jak zrozumie te zwierzta. One potrafi odczytywa nasz przekaz wyranie i jasno, nawet jeli nie zdajemy sobie sprawy, e wysylamy komunikaty! Prawdziwie uniwersalny, midzygatunkowy jzyk to energia.

Naturalne instynkty

Tym, co mnie zawsze zdumiewa w wiecie zwierzt, jest fakt, e nawet jeli drapienik jest niedaleko, inne zwierzta wiedz, czy mona bezpiecznie przebywa w pobliu, czy nie. Wyobra sobie, e kto ci przedstawia czlowieka, o którym wiesz, e jest seryjnym morderc. Czy potrafilby zrelaksowa si w jego obecnoci? Oczywicie, e nie! Ale gdyby byl innym rodzajem zwierzcia yjcego na tej planecie, prawdopodobnie umialby wyczu, czy ten seryjny morderca wlanie grasuje w poszukiwaniu ofiary, czy po prostu si relaksuje. Zwierzta natychmiast dostrzegaj, kiedy drapienik roztacza energi polowania, czasami nawet jeszcze na dlugo przed tym, jak faktycznie go zauwa. My, ludzie jestemy tak bardzo glusi na te energetyczne niuanse, e naszym zdaniem tygrys zawsze jest niebezpieczny, nawet jeli przed chwil zjadl stupidziesiciokilogramowego jelenia i z pewnoci jest w znacznie wikszym stopniu zmczony ni podstpny. Jednak z chwil, gdy jego brzuch jest pusty, staje si innym zwierzciem ­ emanuje instynktown energi przetrwania. Nawet twoja podwórkowa wiewiórka wyczuje t subteln rónic. A jednak jestemy lepi na to, co w wiecie zwierzt jest wyranym, czerwonym wiatlem ostrzegawczym.

Jzyk energii nie klamie

Jedn z najwaniejszych rzeczy wartych zapamitania jest to, e wszystkie zwierzta z twojego otoczenia ­ zwlaszcza te, z którymi dzielisz ycie ­ odczytuj twoj energi chwila po chwili, przez caly dzie. Oczywicie, moesz mówi wszystko, co ci przyjdzie do glowy, ale twoja energia nie moe klama i nie robi tego. Moesz krzycze do upadlego na swojego psa, eby zszedl z tapczanu, ale jeli nie wysylasz energii przywódcy ­ jeli gdzie w glbi duszy wiesz, e pozwolisz mu tam zosta, o ile zwierz bdzie ci odpowiednio dlugo blaga ­ to pies z pewnoci sprawdzi, czy rzeczywicie jeste absolutnie pewny swojego zdania. Pies bdzie siedzie na twoim tapczanie tak dlugo, jak dlugo mu si spodoba. On dobrze wie, e z twoich krzyków nic nie wyniknie. Twój pies nieustannie ci obserwuje i odbiera twoj energi. Odczytuje równie mow ciala. Psy wykorzystuj mow ciala jako jeden ze rodków komunikacji. Jednak wane, by zapamita, i ona równie jest funkcj wysylanej przez nie energii. Energia zasila mow ciala, za z drugiej strony ­ mowa ciala wzmacnia energi. Te dwa elementy s ze sob cile powizane.

Pies to nie czlowiek

Pierwsze niewlaciwe zaloenie, jakie przyjmuje w odniesieniu do swoich psów wielu klientów, jest podobne do nieporozumienia, jakie zdarza si mczyznom w relacjach z kobietami ­ i jedni, i drudzy zakladaj, e umysly stron pracuj dokladnie w taki sam sposób. Wikszo miloników zwierzt usiluje kontaktowa si ze swymi pupilami, wykorzystujc psychologi czlowieka. Bez wzgldu na ras, z jak maj do czynienia ­ czy to owczarek niemiecki, dalmatyczyk, cocker-spaniel, czy golden retriever ­ tacy ludzie patrz na wszystkie psy jak na pokrytych sierci czteronogich ludzi. Wydaje si, e takie uczlowieczanie zwierzcia jest calkowicie naturalne, poniewa ludzka psychika jest dla nas podstawowym ukladem odniesienia. Wychowywano nas w przekonaniu, e wiat naley do ludzi i powinien funkcjonowa zgodnie z nasz wol. Jednak pomimo calej naszej inteligencji, nie udalo si nam skorygowa Matki Natury.

Zmysly psa: po kolei

Psy dowiadczaj wiata poprzez wch, wzrok oraz dwik ­ dokladnie w takiej kolejnoci. Wane jest, eby o tym pamita, jeli mamy zamiar poprawnie si z nimi komunikowa. Nigdy nie zapominaj mojej recepty: nos, oczy, uszy. Powtarzaj to sobie w taki sam sposób, w jaki ja powtarzam moim klientom, dopóki nie staje si to dla nich w pelni naturalne.

Czy znasz potrzeby swojego psa?

Co ci przychodzi do glowy, kiedy mylisz o slowie ,,zwierz"? Ja myl o naturze: polach , lasach, dungli. Take o wilkach, których terytoria rozcigaj si na obszarze obejmujcym setki mil. Wlaciwie myl o dwóch pojciach: ,,naturalny" i ,,wolno". Kade zwierz, wlcznie z czlowiekiem, rodzi si z glboko zakodowan potrzeb bycia wolnym. Kiedy jednak porównujemy zwierzta domowe z nami, ju z samej definicji nie s one wolne ­ a przynajmniej nie w taki sposób, w jaki zaplanowala to natura. Wprowadzajc zwierzta do naszego rodowiska, ograniczamy ich wolno. Zazwyczaj dzialamy w dobrej wierze i mamy ku temu powody. Ale bez wzgldu na to, czy jest to kotek, szympans, ko, czy pies, czy mieszkamy w garsonierze, czy w rezydencji tak wielkiej jak ta, naleca do Paris Hilton, wszystkie zwierzta bd mie takie potrzeby, jakimi obdarzyla je Matka Natura. I jeli chcemy sprawi, by yly z nami szczliwe i zrównowaone, naszym zadaniem jest zaspokojenie tych naturalnych, zwierzcych potrzeb.

Pojcie czasu dla psa

Najwaniejszym kluczem do rozumienia zwierzt jest wiadomo, e one yj tu i teraz. Przez caly czas. Nie oznacza to, e nie maj wspomnie ­ przeciwnie. Chodzi o to, e nie maj obsesji na punkcie przeszloci lub przyszloci. Kiedy kto pojawia si z suk, która dzie wczeniej zaatakowala jak osob, patrz na ni jak na niezrównowaonego psa, który dzisiaj potrzebuje pomocy, ale nie myl: ,,O, to jest suka, która wczoraj zaatakowala czlowieka". Ta suka nie myli o tym, co robila wczoraj ani nie planuje kolejnego ugryzienia. Wczorajszego ugryzienia take nie zaplanowala ­ po prostu zareagowala. Jej dowiadczenie jest teraniejsze i teraz potrzebuje pomocy.

Potga stada

Jeli jednak chcemy zrozumie relacje zachodzce pomidzy tob a psami, nie ma waniejszego pojcia. Chodzi tu o pojcie ,,stada". Tosamo stadna twojego psa lub suki jest jedn z najwikszych naturalnych sil biorcych udzial w ksztaltowaniu jego czy jej charakteru. Stado, do którego naley pies, daje mu yciow sil. Instynkt stadny to podstawowy psi instynkt, za osignita w stadzie pozycja nadaje zwierzciu tosamo. Dla psa najwaniejsze jest stado, poniewa kade zdarzenie burzce jego równowag zagraa harmonii konkretnego zwierzcia. Jeli co zagraa przetrwaniu stada, w równym stopniu zagroone zostaje ycie kadego z jego czlonków. Potrzeba stabilnoci i bezkolizyjnego funkcjonowania w stadzie daje wszystkim psom z osobna potn motywacj ­ dotyczy to take rozpieszczonego pudelka, który nigdy nie spotkal si z innym psem albo nie wystawil nosa poza ogrodzenie twojego podwórka. Dlaczego tak jest? Z powodu genów programujcych psi mózg. Zadbaly o to ewolucja i Matka Natura.

Kto tu rzdzi?

W wiecie psów istniej tylko dwie role do obsadzenia: lidera i tego, który za nim poda. Dominujcy i posluszny. Podzial jest wyrany: bialy ­ czarny. Nie wystpuje nic poredniego. Kiedy pies mieszka z czlowiekiem, to aby czlowiek mógl przej kontrol nad zachowaniem psa, musi zobowiza si do pelnienia roli przywódcy stada przez caly czas ­ na 100 %. Nie jest to skomplikowane. Na wolnoci przywódca stada ustanawia zasady i ich pilnuje. Stado, dowolnego gatunku, nie mogloby przetrwa bez regul. W domach ludzi zasady,

granice i ograniczenia dotyczce psów nie s jasne, o ile w ogóle istniej. Psy, tak samo jak dzieci, potrzebuj zasad, granic i ogranicze, aby w prawidlowy sposób przechodzi socjalizacj. Pies zazwyczaj akceptuje czlowieka jako przywódc stada, jeeli ten emanuje poprawn, spokojnie asertywn energi, ustanawia wyrane zasady, granice i ograniczenia oraz dziala odpowiedzialnie w imi dobra i przetrwania calego stada. To nie znaczy, e nie moemy by wyjtkowymi ludzkimi przywódcami stada. Tak jak psy nie powinny rezygnowa z tego, co czyni je unikatowymi, tak i my nie powinnimy zatraca naszych szczególnych wlaciwoci. Jestemy na przyklad jedynymi przywódcami stada, którzy kochaj psy w taki sposób, w jaki ludzie definiuj milo. Lider z rodziny psowatych nie kupi im zabawek ani nie urzdzi dla nich przyjcia urodzinowego. Nie wynagrodzi dobrego zachowania. Nie odwróci si tylem, mówic: ,,No, no chlopaki! Dziki, e bieglicie za mn przez szesnacie kilometrów!". Psia matka nie powie: ,,Wiecie co, szczeniaczki? Bylycie dzisiaj bardzo grzeczne i w nagrod pójdziemy na pla!". Na wolnoci nagroda jest czci procesu. (My, ludzie równie i t koncepcj powinnimy sobie dobrze zapamita). Dla psa nagrod jest dopasowanie si do stada i wspóldzialanie w celu jego przetrwania. Kooperacja automatycznie przynosi rezultaty w postaci podstawowych nagród, takich jak: poywienie, woda, zabawa i sen. Nagradzanie naszych psów poprzez sprawianie im przyjemnoci oraz dostarczanie im tego, czego pragn, jest jednym ze sposobów nawizywania z nimi silnych wizi i wzmacniania ich dobrego zachowania. Jednak jeli nie bdziemy emanowa siln energi przywódcy, zanim nagrodzimy, nigdy nie doprowadzimy do zbudowania dobrze funkcjonujcego stada. Kiedy ludzie zrozumiej koncepcj stada oraz wag roli lidera, zaczynaj pyta: ,,Jak mam wiedzie, kto jest przywódc stada w moim domu?". Odpowied jest prosta: ten, kto kontroluje dynamik waszej relacji.

Kim jeste dla swojego psa?

Psy potrzebuj lidera od dnia narodzin a do swojej mierci. Maj instynktown potrzeb wiedzy, jak zajmuj w stosunku do nas pozycj. Ludzie zazwyczaj znajduj dla nich miejsca w swoich sercach, ale nie w swoich stadach. To wówczas pies zaczyna przewodzi. Psy korzystaj z tego, e ludzie je kochaj i nie zajmuj pozycji przywódcy stada. Psy nie zastanawiaj si ani nie myl w taki oto sposób: ,,Ho, ho. Ta wspaniala osoba tak bardzo mnie kocha. Dziki temu czuj si tak dobrze, e z pewnoci ju nigdy nie zaatakuj innego psa". Nie moesz zwraca si do psa tak samo jak do dziecka, mówic: ,,Jeli si nie poprawisz, to nie pójdziesz jutro do parku dla piesków". Pies nie zrozumie takich zalenoci. Musisz okazywa, e jeste liderem w chwili, gdy zachowanie psa

wymaga korekcji. Wyprowadzanie psa na spacer jest najlepszym sposobem na ustanowienie pozycji lidera w stadzie. Jest to podstawowa aktywno, która tworzy i cementuje zwizek pomidzy przywódc stada a tymi, którzy za nim podaj.

Recepta na spokojnego i szczliwego psa

Ksika ta nie jest podrcznikiem obslugi psa. Jak ju wspomnialem we wstpie, nie zamierzam uczy was, jak sprawi, eby pies sluchal komend glosowych czy rozpoznawal polecenia pokazywane za pomoc gestów. Nie jest moim zamiarem spowodowanie, eby pies prawidlowo przychodzil do nogi czy wykonywal jakie sztuczki. Istnieje bardzo duo przewodników oraz ksiek traktujcych o tresurze psów oraz wielu wykwalifikowanych specjalistów mogcych podj si tresury. I chocia moim podstawowym celem jest pomóc wam lepiej zrozumie psychik psa, mam take kilka rad praktycznych. Odnosz si one do wszystkich psów bez wzgldu na ras, wiek czy rozmiar, temperament, posluszestwo lub sklonno do dominacji. Jest to recepta skladajca si z trzech kroków, dziki której psy mog wie szczliwe ycie. Pamitaj jednak, e nie jest to przepis jednorazowy, umoliwiajcy natychmiastow popraw zachowania psa sprawiajcego klopoty. Psy nie s maszynami, nie moesz ich wysla do naprawy. Jeli chcesz, eby ten sposób zadzialal, musisz go stosowa przy kadorazowym kontakcie z twoim psem. Recepta jest prosta: eby mie zrównowaonego psa, musisz zapewni mu trzy rzeczy: wiczenia dyscyplin czulo ...w takiej wlanie kolejnoci!

Kto tu sobie nie poradzi?

Cho by moe to cios w nadte ludzkie ego, prawda jest taka, e my bardziej potrzebujemy psów ni one nas. Gdyby jutro ludzie zniknli z powierzchni ziemi, psy potrafilyby przetrwa. Posluchalyby genetycznych podpowiedzi i sformowaly stada w podobny sposób, w jaki robi to ich krewni ­ wilki. Wrócilyby do polowa i ustalily terytoria. Nadal wychowywalyby swoje szczeniaki, podobnie jak obecnie. Moglyby by nawet szczliwsze. Psy nie potrzebuj ludzi, eby uzyska równowag. W rzeczywistoci wikszo trudnoci oraz braku równowagi u psów domowych wynika z nienaturalnych sytuacji, ycia w czterech cianach w tym nowoczesnym, industrialnym wiecie.

Pisalem wczeniej, e psy s z Plutona, a ludzie z Saturna. Trafniejsze byloby okrelenie, e psy s z Ziemi, a ludzie z kosmosu. W tak wielu kwestiach rónimy si od innych istot, które dziel z nami t planet.

To, co najwaniejsze dla ciebie i twojego psa

Kiedy bierzemy psy do naszych domów, spoczywa na nas obowizek zaspokajania ich instynktownych potrzeb, dziki czemu mog osign równowag. Psy nie zwracaj uwagi na róne sztuczki, nie maj dla nich znaczenia nagrody, nie obchodzi ich to, w jakim mieszkasz domu ani czy masz prac. Dla nich wane s inne rzeczy... na przyklad solidarno stada... zwizek z przywódc, kiedy stado migruje... badanie nowego wiata... rado chwili. Jeli twój pies znajdzie spelnienie ­ dziki wiczeniom, dyscyplinie i czuloci, w takiej wlanie kolejnoci ­ to chtnie i z radoci zwróci ci to, co od ciebie otrzymal. Bdziesz wiadkiem cudu polegajcego na tym, e dwa róne gatunki komunikuj si ze sob oraz tworz zwizek, który nawet trudno jest sobie wyobrazi. Osigniesz taki rodzaj glbokiego zwizku z psem, o jakim zawsze marzyle.

ZAKLINACZ PSÓW - Cesar Millan

Proste metody rozwizywania problemów Twojego psa Czujesz, e nie radzisz sobie z wlasnym psem? Twój pupil wchodzi ci na glow? Masz dosy tego, e pies przejl kontrol nad twoim domem? A moe wrcz przeciwnie, pod twoim dachem wychowujesz pieska, który boi si wlasnego cienia?

Twoje problemy pomoe rozwiza znany behawiorysta i ekspert w dziedzinie zachowa psa ­ Cesar Millan. Ten meksykaski specjalista slynie ze swego talentu do nawizywania kontaktu ze zwierztami. Niezwykle umiejtnoci i metody Cesara zostaly zauwaone przez wiele hollywoodzkich slaw, którym pomagal w rehabilitacji ich psów. Cesar zajmowal si czworonogami takich gwiazd, jak: Oprah Winfrey, Nicolas Cage, Ridley Scott, Will Smith, Vin Disel. Ksika zapozna ci z prostymi zasadami pracy z czworonogiem, dziki którym nauczysz si patrze na wiat oczami swego psa. Dostrzeesz prawdziwe potrzeby pupila i dowiesz si, na czym polega naturalny instynkt twojego zwierzcia. Odkryjesz take, jak wykorzystywa slynn formul Cesara ­ wiczenia, dyscyplina i uczucia. Tytulowy Zaklinacz Psów przedstawia recept na stworzenie szczliwego i zrównowaonego zwizku z psem. Jego metody stosuj wlaciciele psów na calym wiecie. Ksik poleca si take osobom, które zamierzaj posiada zwierzaka w przyszloci.

Wicej o ksice i metodzie Cesara znajdziesz na www.ZaklinaczPsow.pl

Ksika w sprzeday od 21 lipca 2010 w sieci EMPIK, sklepach KAKADU, dobrych ksigarniach kraju oraz w promocyjnej cenie w ksigarni internetowej TaniaKsiazka.pl

Ogldaj te program ,,Zaklinacz Psów" na kanale National Geographic Channel w kady pitek o 21.00 i 22.00

Information

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

753224


Notice: fwrite(): send of 194 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531