Read Microsoft Word - 4308-07Lat.doc text version

ZAKON

O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE

I. OSNOVNE ODREDBE

lan 1. Ovim zakonom odre uje se teritorija teritorijalnih jedinica i ure uju druga pitanja od zna aja za teritorijalnu organizaciju Republike Srbije. lan 2. Teritorijalnu organizaciju Republike Srbije ine opstine, gradovi i grad Beograd kao teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine kao oblik teritorijalne autonomije. lan 3. Teritoriju opstine, grada i grada Beograda ine naseljena mesta, odnosno podru ja katastarskih opstina koja ulaze u sastav ovih jedinica lokalne samouprave. Granice jedinica lokalne samouprave utvr ene su granicama odgovaraju ih katastarskih opstina sa njene teritorije. lan 4. Osnivanje novih jedinica lokalne samouprave, spajanje, ukidanje i promena teritorije postoje ih jedinica lokalne samouprave, ure uje se u skladu sa kriterijumima predvi enim zakonom kojim se ure uje lokalna samouprava, po prethodno odrzanom savetodavnom referendumu na teritoriji tih jedinica lokalne samouprave. Nazivi opstina i gradova, nazivi naseljenih mesta i katastarskih opstina, kao i na in njihove promene, utvr uju su ovim zakonom.

II. NASELJENA MESTA

lan 5. Naseljeno mesto je deo teritorije opstine koje ima izgra ene objekte za stanovanje i privre ivanje, osnovnu komunalnu infrastrukturu i druge objekte za zadovoljavanje potreba stanovnika koji su tu stalno nastanjeni. lan 6. samouprave. Naseljeno mesto moze biti u sastavu samo jedne jedinice lokalne

Na teritoriji jedinice lokalne samouprave dva ili vise naseljenih mesta ne mogu imati isti naziv. lan 7. Naseljenom mestu moze se dati naziv koji ima geografska, etnografska, istorijska i druga obelezja, kao i ime umrle znamenite li nosti.

-2lan 8. Inicijativu za promenu naziva naseljenog mesta utvr enog ovim zakonom, za odre ivanje naziva novonastalog mesta, odnosno za utvr ivanje da je naseljeno mesto prestalo da postoji, moze pokrenuti skupstina jedinice lokalne samouprave, gra ani, mesna zajednica i drugi zainteresovani organi zajednice. Predlog za promenu naziva postoje eg naseljenog mesta, odre ivanje naziva novoobrazovanog naseljenog mesta, odnosno za utvr ivanje da je naseljeno mesto prestalo da postoji, utvr uje se po prethodno pribavljenom misljenju nadleznog organa teritorijalne autonomije i skupstine jedinice lokalne samouprave. lan 9. Radi ostvarivanja uvida u naseljena mesta i katastarske opstine koje ine teritoriju opstine, grada i grada Beograda, vodi se evidencija naseljenih mesta, u skladu sa zakonom. lan 10. Ozna avanje naziva naseljenog mesta, ulica, trgova i zgrada, kao i vo enje registra ku nih brojeva, ulica i trgova propisuje Vlada.

III. OPSTINE

lan 11. Opstina je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava, koja je sposobna da preko svojih organa samostalno vrsi sva prava i duznosti iz svoje nadleznosti i koja ima najmanje 10.000 stanovnika. Opstine koje su obrazovane do stupanja na snagu ovog zakona mogu imati manje od 10.000 stanovnika. Izuzetno, kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi, moze se osnovati nova opstina koja ima manje od 10.000 stanovnika. Teritorija za koju se osniva opstina predstavlja prirodnu i geografsku celinu, ekonomski povezan prostor, koji poseduje razvijenu i izgra enu komunikaciju me u naseljenim mestima, sa sedistem kao gravitacionim centrom. Postupak osnivanja, spajanja i ukidanja opstina, kao i promena teritorije opstine, ure uju se ovim zakonom. lan 12. Inicijativu za pokretanje postupka za osnivanje, ukidanje i promenu teritorije opstine moze podneti skupstina opstine ili 10% bira a koji imaju prebivaliste na teritoriji opstine na koju se promena odnosi. Uz inicijativu se podnosi analiza sa ekonomskim, prostornim, demografskim i drugim pokazateljima efekata promene koja se inicira. Grafi ki prikaz je obavezan sastavni deo podnete inicijative. Ako oceni da je predlozena promena zakonita i opravdana, Vlada dostavlja Narodnoj skupstini predlog za raspisivanje savetodavnog referenduma. Narodna skupstina, u skladu sa zakonom, raspisuje savetodavni referendum na kome se gra ani koji imaju bira ko pravo i prebivaliste na teritoriji opstine na koje se promena odnosi izjasnjavaju da li su ,,za" ili ,,protiv" promene koja se inicira.

-3Smatra se da su gra ani podrzali promenu koja se inicira, ako se za nju izjasnila ve ina od onih koji su glasali. Prilikom utvr ivanja predloga za izmenu zakona kojim se osniva, ukida ili vrsi promena teritorije opstine, Vlada e voditi ra una o rezultatima sprovedenog referenduma. lan 13. Predlog zakona kojim se predlaze osnivanje, ukidanje ili promena teritorije opstine koji podnese narodni poslanik, skupstina autonomne pokrajine ili najmanje 30.000 bira a, mora kao prilog sadrzati analizu iz lana 12. stav 2. ovog zakona. Pre razmatranja predloga zakona iz stava 1. ovog lana, kao i predloga zakona koji utvrdi Vlada, Narodna skupstina raspisuje savetodavni referendum. Narodna skupstina prilikom odlu ivanja o predlogu zakona iz stava 2. ovog lana, vodi ra una o rezultatima sprovedenog referenduma. lan 14. Nova opstina se obrazuje spajanjem dve ili vise postoje ih opstina ili izdvajanjem dela teritorije iz jedne ili vise postoje ih opstina u novu opstinu. Opstina se moze ukinuti i njena teritorija pripojiti jednoj ili vise postoje ih opstina. Promena teritorije opstine se vrsi izdvajanjem naseljenog mesta iz sastava jedne opstine i pripajanjem drugoj. Promenom teritorije opstine smatra se i izmena granica katastarskih opstina koje obuhvataju nenaseljeno podru je, ukoliko se izvrsenom izmenom deo katastarske opstine jedne opstine pripaja katastarskoj opstini druge opstine. lan 15. Predsednik Narodne skupstine e raspisati izbore za odbornike skupstine nove opstine u roku od sest meseci od dana stupanja na snagu zakona kojim je nova opstina osnovana. Postoje e skupstine, u opstinama u kojima je doslo do promene teritorije, nastavljaju sa radom i vrse svoje nadleznosti i na teritoriji na kojoj je doslo do promena, do konstituisanja novih skupstina opstina. U novim opstinama obrazova e se opstinska uprava, odnosno uprave za pojedine oblasti, u roku od 30 dana od dana izbora izvrsnih organa opstine. Do obrazovanja opstinske uprave, odnosno uprava za pojedine oblasti iz stava 3. ovog lana i preuzimanja predmeta, njihove poslove obavljaju opstinske uprave, odnosno uprave za pojedine oblasti koje su imale mesnu nadleznost na toj teritoriji pre izvrsene izmene. lan 16. U Republici Srbiji opstine su:

Naziv i sediste

Naseljeno mesto

Katastarska opstina

-4-

1 1. Ada Ada Sterijino Mol Obornja a Utrine

2 Ada Mol Obornja a Utrine

3

2. Aleksandrovac

Aleksandrovac Bzenice Bobote Boturi i Brati i Velika Vrbnica Velja Glava Vitkovo Ven ac Vrazogrnci Vranstica Vrbnica Garevina Gornja Zleginja Gornje Rataje Donje Rataje Gornji Vratari Gornji Stupanj Gr ak Dasnica Dobroljupci Panjevac Donja Zleginja Donji Vratari Donji Stupanj Dren a Jelakci Kozetin Koznica Latkovac La isled Lesenovci Leskovica Ljubinci Mrmos Novaci Par in Ples Plo a Popovci

Aleksandrovac Bzenice Bobote Boturi i Brati i Velika Vrbnica Gornja Velja Glava Vitkovo Vrazogrnci Vranstica Velika Vrbnica Garevina Gornja Zleginja Rataje Gornji Vratari Gornji Stupanj Gr ak Dasnica Dobroljupci Donja Zleginja Donji Vratari Donji Stupanj Dren a Jelakci Kozetin Koznica Latkovac La isled Lesenovci Leskovica Ljubinci Mrmos Novaci Par in Ples Plo a Stari Popovci

-5Starci Puhovac Raklja Rzanica Rogav ina Rokci Rudenice Stanjevo Strmenica Stubal Subotica Trzac Trnavci Tules Sljivovo 3. Aleksinac Aleksinac Aleksina ki Rudnik Aleksina ki Bujmir Bankovac Beli Breg Belja Boboviste Bovan Bradarac Vakup Veliki Drenovac Vitkovac Vrelo Vr enovica Vukanja Vukasinovac Glogovica Golesnica Gornja Pes anica Gornje Suhotno Gornji Adrovac Gornji Krupac Gornji Ljubes Gredetin Greja Dasnica Deligrad Dobrujevac Donja Pes anica Donje Suhotno Donji Adrovac Donji Krupac

Puhovac Raklja Rzanica Rogav ina Rokci Rudenice Stanjevo Strmenica Stubal Subotica Trzac Trnavci Tules Sljivovo Aleksinac Varos Aleksinac van varos Bujmir Aleksina ki Bankovac Beli Breg Belja Boboviste Bovan Bradarac Vakup Veliki Drenovac Vitkovac Vrelo Vr enovica Vukanja Vukasinovac Glogovica Golesnica Gornja Pes anica Gornje Suhotno Gornji Adrovac Gornji Krupac Gornji Ljubes Gredetin Greja Dasnica Deligrad Dobrujevac Donja Pes anica Donje Suhotno Donji Adrovac Donji Krupac

-6Donji Ljubes Drazevac Zitkovac Jakovlje Jasenje Kamenica Katun Koprivnica Korman Kraljevo Krusje Kulina Lipovac Loznac Lo ika Luzane Ljupten Mali Drenovac Mozgovo Moravac Moravski Bujmir Nozrina Porodin Prekonozi Pr ilovica Prugovac Radevce Rsovac Rutevac Srezovac Stanci Stublina Subotinac Tesica Trnjane i ina Crna Bara esta ukurovac Suri 4. Alibunar Alibunar Banatski Karlovac Vladimirovac Dobrica Ilandza Janosik Lokve Nikolinci Donji Ljubes Drazevac Zitkovac Jakovlje Jasenje Kamenica Katun Koprivnica Korman Kraljevo Krusje Kulina Lipovac Loznac Lo ika Luzane Ljupten Mali Drenovac Mozgovo Moravac Bujmir Moravski Nozrina Porodin Prekonozi Pr ilovica Prugovac Radevce Rsovac Rutevac Srezovac Stanci Stublina Subotinac Tesica Trnjane i ina Crna Bara esta ukurovac Suri Alibunar Banatski Karlovac Vladimirovac Dobrica Ilandza Janosik Lokve Nikolinci

-7Novi Kozjak Seleus 5. Apatin Apatin Kupusina Prigrevica Svilojevo Sonta Aran elovac Banja Bosuta Brezovac Bukovik Ven ane Vrbica Vukosavci Garasi Gornja Tresnjevica Darosava Jelovik Kopljare Misa a Orasac Progoreoci Ranilovi Stojnik Tulez Arilje Bjelusa Bogojevi i Brekovo Vigoste Pogled Virovo Visoka Vrane Grdovi i Grivska Dobra e Dragojevac Krus ica Latvica Mirosaljci Radobu a Radosevo Severovo Novi Kozjak Seleus Apatin Kupusina Prigrevica Svilojevo Sonta Aran elovac Banja Bosuta Brezovac Bukovik Ven ane Vrbica Vukosavci Garasi Gornja Tresnjevica Partizani Jelovik Kopljare Misa a Orasac Progoreoci Ranilovi Stojnik Tulez Arilje Bjelusa Bogojevi i Brekovo Vigoste Pogled Virovo Visoka edovac Vrane Grdovi i Grivska Dobra e Dragojevac Krus ica Latvica Mirosaljci Radobu a Radosevo Severovo

6. Aran elovac

7. Arilje

-8Stup evi i Tresnjevica Cerova 8. Babusnica Aleksandrovac Babusnica Berduj Berin Izvor Bogdanovac Bratisevac Brestov Dol Vava Valnis Veliko Bonjince Vrelo Vu i Del Gornje Krnjino Vojnici Gornji Strizevac Donji Strizevac Gor inci Grn ar Dol Donje Krnjino Draginac Du evac Zavidince Zvonce Izvor Jasenov Del Kalu erovo Kambelevci Kijevac Leskovica Linovo Ljubera a Malo Bonjince Masurovci Mezgraja Modra Stena Nasuskovica Ostatovica Preseka Provaljenik Radinjinci Radosin Radosevac Rakita Rakov Dol Stup evi i Tresnjevica Cerova Aleksandrovac Babusnica Berduj Berin Izvor Bogdanovac Bratisevac Brestov Dol Vava Valnis Veliko Bonjince Vrelo Vu i Del Gornje Krnjino Strizevac Gor inci Grn ar Dol Donje Krnjino Draginac Du evac Zavidince Zvonce Izvor Jasenov Del Kalu erovo Kambelevci Kijevac Leskovica Linovo Ljubera a Malo Bonjince Masurovci Mezgraja Modra Stena Nasuskovica Ostatovica Preseka Provaljenik Radinjinci Radosin Radosevac Rakita Rakov Dol

-9Raljin Resnik Stol Strelac Studena Sura evo Crvena Jabuka Strbovac 9. Bajina Basta Bajina Basta Beserovina Visesava Gvozdac Dobrotin Draksin Cerje Dub Zaglavak Zasovine Zarozje Zaugline Zlodol Jagostica Jakalj Jelovik Konjska Reka Kostojevi i Lug Ljestansko Mala Reka Obajgora Ov inja Okletac Pepelj Peru ac Pilica Pridoli Rastiste Ra a Roga ica Sijera Solotusa Strmovo Ba evica Crvica 10. Bato ina Badnjevac Raljin Resnik Stol Strelac Studena Sura evo Crvena Jabuka Strbovac Bajina Basta Beserovina Visesava Gvozdac Dobrotin Draksin Dub Zaglavak Zasovine Gornje Zarozje Donje Zarozje Zaugline Zlodol Jagostica Jakalj Jelovik Konjska Reka Kostojevi i Lug Ljestansko Mala Reka Obajgora Ov inja Okletac Peru ac Pilica Pridoli Rastiste Ra a Roga ica Svojdrug Sijera Solotusa Strmovo Crvica Badnjevac

- 10 Bato ina Brzan Gradac Dobrovodica Zirovnica Kijevo Milatovac Niksi Prnjavor Crni Kao 11. Ba Ba Ba ko Novo Selo Bo ani Vajska Plavna Selen a 12. Ba ka Palanka Ba ka Palanka Bato ina (varosica) Bato ina (selo) Brzan Gradac Dobrovodica Zirovnica Kijevo Milatovac Niksi Prnjavor Crni Kao Ba Ba ko Novo Selo Plavna II Bo ani Vajska Plavna I Selen a Ba ka Palanka - Grad Ba ka Palanka Nova Palanka Vizi Gajdobra Despotovo Mladenovo Nestin Nova Gajdobra Obrovac Parage Pivnice Silbas Tovarisevo elarevo Bajsa

13. Ba ka Topola

Vizi Gajdobra Despotovo Mladenovo Kara or evo Nestin Nova Gajdobra Obrovac Parage Pivnice Silbas Tovarisevo elarevo Bajsa Panonija Srednji Salas Ba ka Topola Mi unovo Gornja Rogatica Ba ki Sokolac Krivaja Tomislavci Gunaros Bogaras Kavilo

Ba ka Topola - Grad Ba ka Topola Gornja Rogatica

Gunaros

- 11 Obornja a Pobeda Bagremovo Mali Beograd Zobnatica Kara or evo Novo Orahovo Njegosevo Sveti evo Pa ir Stara Moravica 14. Ba ki Petrovac Ba ki Petrovac Glozan Kulpin Magli Babin Kal Beziste Bela Palanka Bukurovac Veta Vitanovac Vrandol Vrgudinac Glogovac Gornja Glama Gornja Koritnica Gornji Rinj Gradiste Divljana Dolac (naselje) Dolac (selo) Donja Glama Donja Koritnica Donji Rinj Drazevo Klenje Klisura Kozja Kosmovac Kremenica Krupac Laniste Leskovik Ljubatovica

Mali Beograd

Novo Orahovo Njegosevo Pa ir Stara Moravica Ba ki Petrovac Glozan Kulpin Magli Babin Kal I Babin Kal II Beziste Bela Palanka (varos) Bela Palanka - van varos Bukurovac Dol Veta Vitanovac Vrandol Vrgudinac Glogovac Gornja Glama Gornja Koritnica Gornji Rinj Gradiste I Gradiste II Divljana Dol Dolac Donja Glama Donja Koritnica Donji Rinj Drazevo Klenje Klisura Kozja Kosmovac Kremenica Krupac Laniste Leskovik Ljubatovica

15. Bela Palanka

- 12 Miranovac Miranova ka Kula Mokliste Mokra Novo Selo Oreovac Pajez Sinjac Tamnjanica Telovac Toponica Crvena Reka Crveni Breg Crn e iflik Sljivovik Spaj 16. Bela Crkva Banatska Palanka Banatska Subotica Bela Crkva Vra ev Gaj Grebenac Dobri evo Dupljaja Jasenovo Kajtasovo Kalu erovo Miranovac Mokliste Mokra Novo Selo Oreovac Pajez Sinjac Tamnjanica Telovac Toponica Tresnjanci Crvena Reka Crveni Breg Crn e iflik Sljivovik Spaj Ban. Palanka I Ban. Palanka II Ban. Subotica Bela Crkva Vra ev Gaj I Vra ev Gaj II Grebenac Dobri evo Dupljaja Jasenovo Kajtasovo Kalu erovo I Kalu erovo II Kalu erovo III Krus ica Kusi I Kusi II Kusi III Crvena Crkva esko Selo Banostor Beo in Grabovo Lug Rakovac Svilos Susek erevi

Krus ica Kusi

Crvena Crkva esko Selo 17. Beo in Banostor Beo in Grabovo Lug Rakovac Svilos Susek erevi

- 13 18. Be ej Ba ko Gradiste Ba ko Petrovo Selo Be ej Milesevo Radi evi Alabana Barbatovac Blace Vise Selo Vrbovac Gornja Dragusa Mala Dragusa Gornja Josanica Gornje Grgure Donje Grgure Gornje Svar e Donje Svar e Donja Dragusa Pretezana Donja Josanica Donja Rasica urevac Ka apor Kasevar Krivaja Kutlovac Dresnica Lazarevac Me uhana Muza e Popova Prebreza Pretresnja Brezani Pridvorica Rasica Sibnica Stubal Suvaja Suvi Do Trbunje ungula u ale Dzepnica Siljomana Ba ko Gradiste Ba ko Petrovo Selo Be ej Milesevo Radi evi Alabana Barbatovac Blace Vise Selo Vrbovac Gornja Dragusa Gornja Josanica Grgure Svar e Donja Dragusa Donja Josanica Donja Rasica urevac Ka apor Gornji Kasevar Donji Kasevar Krivaja Kutlovac Lazarevac Me uhana Muza e Popova Prebreza Pretresnja Pridvorica Rasica Sibnica Stubal Suvaja Suvi Do Trbunje ungula u ale Dzepnica Siljomana

19. Blace

- 14 20. Bogati Badovinci Banovo Polje Beloti Bogati Glogovac Glusci Dublje Klenje Metkovi O age Salas Crnobarski Sovljak Uzve e Crna Bara Bojnik Borince Brestovac Vujanovo Gornje Brijanje Gornje Konjuvce Granica Dobra Voda Magas Donje Konjuvce Dragovac Dubrava in usa Zeletovo Zorovac Ivanje Kamenica Kacaba Kosan i Lapotince Lozane Majkovac Mijajlica Mrves Obili Obrazda Orane Plavce Pridvorica Re ica Savinac Slavnik Stubla Turjane Badovinci Banovo Polje Beloti Bogati Glogovac Glusci Dublje Klenje Metkovi O age Salas Crnobarski Sovljak Uzve e Crna Bara Bojnik Borince Brestovac Vujanovo Gornje Brijanje Gornje Konjuvce Granica Magas Dobra voda Donje Konjuvce Dragovac Dubrava in usa Zeletovo Zorovac Ivanje Kamenica Kacaba Kosan i Lapotince Lozane Majkovac Mijajlica Mrves Obili Obrazda Orane Plavce Pridvorica Re ica Savinac Slavnik Stubla Turjane

21. Bojnik

- 15 ukovac Crkvice 22. Boljevac Ba evica Bogovina Boljevac Boljevac Selo Valakonje Vrbovac Dobro Polje Dobrujevac Ilino Jablanica Krivi Vir Lukovo Mali Izvor Mirovo Rtanj Osni Podgorac Rujiste Savinac Sumrakovac 23. Bor Bor Brestovac Bu je Gornjane Donja Bela Reka Zlot ukovac Crkvice Ba evica Bogovina Boljevac Valakonje Vrbovac Dobro Polje Dobrujevac Ilino Jablanica Krivi Vir Lukovo Mali Izvor Mirovo Osni Podgorac I Podgorac II Rujiste Savinac Sumrakovac Bor I Bor II Brestovac Bu je Gornjane Donja Bela Reka Zlot I Zlot II Zlot III Zlot IV Zlot V Krivelj Luka Metovnica Ostrelj Slatina Tanda Topla Sarbanovac Barje Belut Bistar Bosilegrad I

Krivelj Luka Metovnica Ostrelj Slatina Tanda Topla Sarbanovac 24. Bosilegrad Barje Belut Bistar Bosilegrad

- 16 Bosilegrad II Brankovci Bresnica Buceljevo Glozje Goles Gornja Lisina Gornja Ljubata Gornja Rzana Gornje Tlamino Grujinci Doganica Donja Lisina Donja Ljubata Donja Rzana Donje Tlamino Dukat Zeravino Zli Dol Izvor Jaresnik Karamanica Milevci Mlekominci Musulj Nazarica Paralovo Plo a Radi evci Raj ilovci Resen Ribarci Rika evo Crnostica Batote Belo Polje Blazevo Bogise Bozoljin Boranci Botunja Pokrp Crvena Jabuka Br ani Brze e Brus Budilovina Velika

Brankovci Bresnica Buceljevo Glozje Goles Gornja Lisina Gornja Ljubata Gornja Rzana Gornje Tlamino Grujinci Doganica Donja Lisina Donja Ljubata Donja Rzana Donje Tlamino Dukat Zeravino Zli Dol Izvor Jaresnik Karamanica Milevci Mlekominci Musulj Nazarica Paralovo Plo a Radi evci Raj ilovci Resen Ribarci Rika evo Crnostica 25. Brus Batote Belo Polje Blazevo Bogise Bozoljin Boranci Botunja

Br ani Brze e Brus Budilovina Velika

- 17 Grabovnica Vitose Vlajkovci Gornje Levi e Gornji Lipovac Grad Gradac Grasevci Domisevina Donje Levi e Donji Lipovac Drenova Drtevci Dupci Kovioci erekari Zarevo Zilinci Ziljci Zunje Zlatari Igros Iri i i Knezevo Kobilje Kovizla Ko ine Kriva Reka Lepenac Liva e Mala Vrbnica Mala Grabovnica Milentija Osredci Paljevstica Ravni Ravniste Radmanovo Radunje Razbojna Ribari Stanulovi i Strojinci Sudimlja Trsanovci okotar Sosi e Grabovnica Vitose Vlajkovci Gornje Levi e Gornji Lipovac Grad Gradac Grasevci Domisevina Donje Levi e Donji Lipovac Drenova Drtevci Dupci erekari Zarevo Zilinci Ziljci Zunje Zlatari Igros Iri i i Knezevo Kobilje Kovizla Ko ine Kriva Reka Ma kovac Lepenac Liva e Go manci Mala Vrbnica M. Grabovnica Milentija Osredci Paljevstica Ravni Ravniste Radmanovo Radunje Razbojna Ribari Stanulovi i Strojinci Sudimlja Trsanovci okotar Sosi e

- 18 -

26. Bujanovac

Baraljevac Bilja a Bogdanovac Bozinjevac Borovac Bratoselce Breznica Brnjare Bujanovac Bustranje Veliki Trnovac Mali Trnovac Vogance Vrban Gornje Novo Selo Gramada Dobrosin Donje Novo Selo Dreznica or evac Zbevac Zuzeljica Zarbince Jablanica Jastrebac Karadnik Klenike Klinovac Kon ulj Kosarno Krsevica Kustica Levosoje Letovica Lopardince Lukarce Lu ane Ljiljance Muhovac Negovac Nesalce Oslare Pretina Pribovce Ravno Bu je Rakovac Rusce

Baraljevac Bilja a Bogdanovac Bozinjevac I Bozinjevac II Borovac Bratoselce Breznica Brnjare Bujanovac Malo Bustranje Veliki Trnovac Vogance Vrban Gornje Novo Selo Gramada Dobrosin Donje Novo Selo Dreznica or evac Zbevac Zuzeljica Zarbince Jablanica Jastrebac Karadnik Klenike Klinovac Kon ulj Kosarno Krsevica Kustica Levosoje Letovica Lopardince Lukarce Lu ane Ljiljance Muhovac Negovac Nesalce Oslare Pretina Pribovce Ravno Bu je Rakovac Rusce

- 19 Samoljica Sveta Petka Sebrat Sejace Span evac Srpska Ku a Starac Suharno Trejak Turija Uzovo ar 27. Varvarin Ba ina Bosnjane Varvarin Varvarin (selo) Gornji Katun Gornji Kr in Donji Katun Donji Kr in Zalogovac Izbenica Karanovac Mala Krusevica Marenovo Maskare Obrez Orasje Pajkovac Parcane Suvaja Toljevac Cernica Velika Plana Veliko Orasje Donja Livadica Krnjevo Lozovik Markovac Milosevac Novo Selo Radovanje Rakinac Kupusina Staro Selo Trnov e Samoljica Sveta Petka Sebrat Sejace Span evac Srpska Ku a Starac Suharno Trejak Turija Uzovo ar Ba ina Bosnjane Varvarin (varos) Varvarin (selo) Gornji Katun Gornji Kr in Donji Katun Donji Kr in Zalogovac Izbenica Karanovac Mala Krusevica Marenovo Maskare Obrez Orasje Pajkovac Parcane Suvaja Toljevac Cernica Velika Plana I Velika Plana II Veliko Orasje Donja Livadica Krnjevo Lozovik Markovac Milosevac Novo Selo Radovanje Rakinac Staro Selo Trnov e

28. Velika Plana

- 20 -

29. Veliko Gradiste

Biskuplje Veliko Gradiste Garevo Desine Doljasnica urakovo Zatonje Kamijevo Kiseljevo Kumane Kurja e Kusi e Ljubinje Majilovac Makce Ostrovo Pe anica Pozezeno Popovac Ram Sirakovo Srednjevo Topolovnik Tribrode Carevac esljeva Bara Balance Begunce Bina Buzovik Veliki Goden Vitina Vrban Vrbovac Vrnavokolo Vrnez Gornja Budrika Gornja Slatina Donja Slatina Gornja Stubla Grmovo Grn ar Gusica Debelde Devaja Donja Stubla Donje Ramnjane

Biskuplje Veliko Gradiste Garevo Desine Doljasnica urakovo Zatonje Kamijevo Kiseljevo Kumane Kurja e Kusi e Ljubinje Majilovac Makce Ostrovo Pe anica Pozezeno Popovac Ram Sirakovo Srednjevo Topolovnik Tribrode Carevac esljeva Bara Balance Begunce Bina Buzovik Veliki Goden Vitina Vrban Vrbovac Vrnavokolo Vrnez Gornja Budrika Slatina Gornja Stubla Grmovo Grn ar Gusica Debelde Devaja Donja Stubla Donje Ramnjane

30. Vitina

- 21 Drobes elekare Zitinje Jerli Sadovina Kabas Klokot Letnica Ljubiste Mijak Mogila Novo Selo Podgorce Pozaranje Ravniste Radivojce Ribnik Smira Trpeza Trstenik erkez Sadovina iflak Sasare 31. Vladimirci Beloti Beljin Bobovik Vladimirci Vlasenica Vukosi Vu evica Debrc Dragojevac Zvezd Jazovnik Jalovik Kaona Kozarica Krni Krnule Kujavica Lojanice Matijevac Mesarci Mehovine Mrovska Novo Selo Pejinovi Provo Ri ake Drobes elekare Zitinje Jerli Sadovina Kabas Klokot Letnica Ljubiste Mijak Mogila Novo Selo Podgorce Pozaranje Ravniste Radivojce Ribnik Smira Velika Trpeza Trstenik erkez Sadovina iflak Sasare Beloti Beljin Bobovik Vladimirci Vlasenica Vukosi Vu evica Debrc Dragojevac Zvezd Jazovnik Jalovik Kaona Kozarica Krni Krnule Kujavica Lojanice Matijevac Mesarci Mehovine Mrovska Novo Selo Pejinovi Provo Ri ake

- 22 Skupljen Suvo Selo Trbusac 32. Vladi in Han Balinovce Ba viste Belanovce Belisevo Bogosevo Brestovo Vladi in Han Vrbovo Garinje Gornje Jabukovo Grama e Dekutince Donje Jabukovo Dupljane Zitora e Zebince Jagnjilo Jastrebac Jovac Kalimance Kacapun Koznica Kopitarce Kostomlatica Krzince Kukavica Kunovo Lebet Lepenica Letoviste Ljutez Mazara Manajle Manjak Mrtvica Ostrovica Polom Prekodolce Priboj Ravna Reka Rdovo Repince Repiste Ruzi Sola ka Sena Skupljen Suvo Selo Trbusac Balinovce Ba viste Belanovce Belisevo Bogosevo Brestovo Vladi in Han Vrbovo Garinje Gornje Jabukovo Grama e Dekutince Donje Jabukovo Dupljane Zitora e Zebince Jagnjilo Jastrebac Jovac Kalimance Kacapun Donja Koznica Kopitarce Kostomlatica Krzince Kukavica Kunovo Lebet Lepenica Letoviste Ljutez Mazara Manajle Manjak Mrtvica Ostrovica Polom Prekodolce Priboj Ravna Reka Rdovo Repince Repiste Ruzi Sola ka Sena

- 23 Srne i Dol Stubal Suva Morava Tegoviste Urvi Dzep 33. Vlasotince Aleksince Batulovce Boljare Borin Do Brezovica Vlasotince Glozane Gornja Lomnica Gornja Lopusnja Gornji Dejan Donji Dejan Zlati evo Gornji Orah Gornji Prisjan Gradiste Gunjetina Dadince Dobrovis Donja Lomnica Donja Lopusnja Donje Gare Tegosnica Donji Prisjan Javorje Jakovljevo Jastrebac Kozilo Komarica Konopnica Krusevica Ladovica Lipovica Orasje Kukavica Ostrc Prvojne Prilepac Ravna Gora Ravni Del Samarnica Svo e Srne i Dol Stubal Suva Morava Tegoviste Urvi Dzep Aleksince Batulovce Boljare Borin Do Brezovica Vlasotince - grad Vlasotince van varos Glozane Gornja Lomnica Gornja Lopusnja Dejan

Gornji Orah Gornji Prisjan Gradiste Gunjetina Dadince Dobrovis Donja Lomnica Donja Lopusnja Donje Gare Donji Prisjan Javorje Jakovljevo Jastrebac Kozilo Komarica Konopnica Krusevica Ladovica Lipovica Orasje Ostrc Prvojne Prilepac Ravna Gora Ravni Del Samarnica Svo e

- 24 Skrapez Sredor Stajkovce Stranjevo Crna Bara Crnatovo Sisave 34. Vrbas Ba ko Dobro Polje Vrbas Zmajevo Kosan i Kucura Ravno Selo Savino Selo 35. Vrnja ka Banja Vranesi Vrnja ka Banja Vrnjci Vukusica Go Gra ac Lipova Novo Selo Otroci Podunavci Rsavci Ru inci Stanisnici Stulac Vatin Veliko Srediste Vlajkovac Vojvodinci Vrsac Vrsa ki Ritovi Gudurica Zagajica Izbiste Jablanka Kustilj Mali Zam Malo Srediste Markovac Mesi Oresac Skrapez Sredor Stajkovce Stranjevo Crna Bara Crnatovo Sisave Ba ko Dobro Polje Vrbas - Grad Vrbas Zmajevo Kosan i Kucura Ravno Selo Savino Selo Vranesi Vrnja ka Banja Vukusica Go Gra ac Lipova Novo Selo Otroci Podunavci Rsavci Ru inci Stanisnici Stulac Vatin Veliko Srediste Vlajkovac Vojvodinci Vrsac Gudurica Zagajica Izbiste Jablanka Kustilj Mali Zam Malo Srediste Markovac Mesi Oresac

36. Vrsac

- 25 Pavlis Parta Potporanj Ritisevo So ica Straza Uljma Susara 37. Vu itrn Balince Banjska Ben uk Be i Bivoljak Bosljane Brusnik Bukos Velika Reka Vesekovce Viljance Vrnica Vu itrn Gornji Svra ak Galica Glavotina Gojbulja Gornja Dubnica Gornja Sudimlja Gornje Stanovce Grace Gumniste Dobra Luka Doljak Donja Dubnica Donja Sudimlja Donje Stanovce Donji Svra ak Drvare Dubovac Zilivoda Zagorje Jezero Kara e Kolo Kunovik Kurilovo Lug Dubnica Mavri Pavlis Parta Potporanj Ritisevo So ica I So ica II Straza Uljma Susara Balince Banjska Ben uk Be i Bivoljak Bosljane Brusnik Bukos Velika Reka Vesekovce Viljance Vrnica Vu itrn Galica Glavotina Gojbulja Gornja Dubnica Gornja Sudimlja Gornje Stanovce Grace Gumniste Dobra Luka Doljak Donja Dubnica Donja Sudimlja Donje Stanovce Donji Svra ak Drvare Dubovac Zilivoda Zagorje Jezero Kara e Kolo Kunovik Kurilovo Lug Dubnica Pestovo

- 26 Mijali Miro e Nevoljane Nedakovac Novo Selo Begovo Novo Selo Ma unsko Okrastica Osljane Pantina Pasoma Pestovo Priluzje Resnik Ropica Samodreza Sko na Skrovna Slakovce Slatina Smrekovnica Strovce Taradza Trlabu Hercegovo Cecelija Salce Sljivovica Stitarica 38. Gadzin Han Veliki Vrtop Veliki Kr imir Vilandrica Gare Gadzin Han Gornje Vlase Gornje Dragovlje Gornji Barbes Gornji Dusnik Grkinja Donje Dragovlje Donji Barbes Donji Dusnik Duga Poljana Dukat Jagli je Kaletinac Koprivnica Krastav e Mijali Miro e Nevoljane Nedakovac Novo Selo Begovo Novo Selo Ma unsko Okrastica Osljane Pantina Pasoma Pestovo Priluzje Resnik Ropica Samodreza Sko na Skrovna Slakovce Slatina Smrekovnica Strovce Taradza Trlabu Hercegovo Cecelija Salce Sljivovica Stitarica Veliki Vrtop Veliki Kr imir Vilandrica Gare Gadzin Han Gornje Vlase Gornje Dragovlje Gornji Barbes Gornji Dusnik Grkinja Donje Dragovlje Donji Barbes Donji Dusnik Duga Poljana Dukat Jagli je Kaletinac Koprivnica Krastav e

- 27 Li je Mali Vrtop Mali Kr imir Marina Kutina Miljkovac Novo Selo Ovsinjinac Ravna Dubrava Sem e Sopotnica Taskovi i Toponica elije agrovac Sebet 39. Glogovac Banjica Berisa Vasiljevo Vrbovac Vu ak Gladno Selo Globare Glogovac Godance Gornja Koretica Gornja Fustica Gornje Obrinje Gornji Zabelj Gradica Dobrosevac Domanek Donja Koretica Donja Fustica Donji Zabelj Kisna Reka Komorane Krajkovo Lapusnik Likosane Negrovce Nekovce Novo ikatovo Orlate Poklek Poluza Stankovce Staro ikatovo Trdevac Li je Mali Vrtop Mali Kr imir Marina Kutina Miljkovac Novo Selo Ovsinjinac Ravna Dubrava Sem e Sopotnica Taskovi i Toponica elije agrovac Sebet Banjica Berisa Vasiljevo Vrbovac Vu ak Gladno Selo Globare Glogovac Godance Gornja Koretica Gornja Fustica Gornje Obrice Gornji Zobelj Gradica Dobrosevac Domanek Donja Koretica Donja Fustica Donji Zabelj Kisna Reka Komorane Krajkovo Lapusnik Likosane Negrovce Nekovce Novo ikatovo Orlate Poklek Poluza Stankovce Staro ikatovo Trdevac

- 28 Trpeza Trstenik Strbulovo Stutica 40. Gnjilane Bilince Brasaljce Bukovik Sapar Burince Velekince Vladovo Vlastica Vrap i Vrbica Gadis Gnjilane Gornje Kusce Gornje Slakovce Gornji Livo Gornji Makres Gumniste Dobr ane Donja Budriga Donje Slakovce Donji Livo Donji Makres Draganac Dunavo Zegovac Zegova ka Vrbica Zegra Inatovce Kisno Polje Kmetovce Koretiste Pasjak Kravarica Lipovica Lovce Mali Goden Malisevo Mozgovo Mu ibaba Nosalje Paralovo Partes Pasjane Pidi Trdevac Trstenik Strbulovo Stutica Bilince Brasaljce Bukovik-Sapar Burince Velekince Vladovo Vlastica Vrap i Vrbica Gadis Gnjilane Gornje Kusce Gornje Slakovce Gornji Livo Gornji Makres Gumniste Dobr ane Donja Budriga Donje Slakovce Donji Livo Donji Makres Draganac Dunavo Zegovac Zegova ka Vrbica Zegra Inatovce Kisno Polje Kmetovce Koretiste Kravarica Lipovica Lovce Mali Goden Malisevo Mozgovo Mu ibaba Nosalje Paralovo Partes Pasjane Pidi

- 29 Podgra e Pones Prilepnica Slubica Stanisor Stan i Straza Stublina Ugljare Cernica elik Silovo Surlane 41. Golubac Bari Bikinje Brani evo Brnjica Vinci Vojilovo Golubac Dvoriste Dobra Donja Krusevica Dusmani Zitkovica Klenje Kriva a Kudres Malesevo Miljevi Mr kovac Ponikve Radosevac Sladinac Snegotin Usije Suvaji Podgra e Pones Prilepnica Slubica Stanisor Stan i Straza Stublina Ugljare Cernica elik Silovo Surlane Bari Bikinje Brani evo Brnjica Vinci Vojilovo Golubac Dvoriste Dobra Donja Krusevica Dusmani Zitkovica Klenje Kriva a Kudres Malesevo Miljevi Mr kovac Ponikve Radosevac Sladinac Snegotin Usije Suvaji

42. Gora Sediste Dragas

Ba ka Brod Vraniste Globo ica Gornja Rap a Donja Rap a Gornji Krstac Donji Krstac Dikance

Ba ka Brod Vraniste Globo ica I Globo ica II Rap a Krstac Dikance

- 30 Dragas Zli Potok Krusevo Kukuljane Lestane Ljuboviste Mlike Or usa Radesa Restelica 43. Gornji Milanovac Belo Polje Berisi i Bogdanica Boljkovci Braji i Br ani Brezna Brezovica Brusnica Varnice Velere Vra evsnica Vrn ani Gojna Gora Gornja Vrbava Gornja Crnu a Gornji Banjani Gornji Braneti i Gornji Milanovac Grabovica Davidovica Donja Vrbava Donja Crnu a Donji Braneti i Dragolj Drenova Druzeti i Zagra e Jablanica Kalimani i Kamenica Klati evo Kostuni i Kriva Reka Leusi i Lipovac Lozanj Lo evci Dragas Zli Potok Krusevo Kukuljane Lestane Ljuboviste Mlike Or usa Radesa Restelica Belo Polje Berisi i Bogdanica Boljkovci Braji i Br ani Brezna Brezovica Brusnica Varnice Velere Vra evsnica Vrn ani Gojna Gora Gornja Vrbava Gornja Crnu a Gornji Banjani Gornji Braneti i Gornji Milanovac Grabovica Davidovica Donja Vrbava Donja Crnu a Donji Braneti i Dragolj Drenova Druzeti i Zagra e Jablanica Kalimani i Kamenica Klati evo Kostuni i Kriva Reka Leusi i Lipovac Lozanj Lo evci

- 31 Lunjevica Ljevaja Ljutovnica Majdan Mutanj Naku ani Nevade Ozrem Polom Pranjani Prnjavor Reljinci Rudnik Ru i i Svra kovci Semedraz Sinosevi i Srezojevci Takovo Teo in Trudelj Ugrinovci Cerova Sarani Silopaj 44. Despotovac Balajnac Beljajka Bogava Brestovo Bukovac Veliki Popovi Vitance Vojnik Grabovica Dvoriste Despotovac Zidilje Bare Makviste Resavica Zlatovo Jasenovo Jezero Jelovac Lipovica Lomnica Medve a Miliva Lunjevica Ljevaja Ljutovnica Majdan Mutanj Naku ani Nevade Ozrem Polom Pranjani Prnjavor Reljinci Rudnik Ru i i Svra kovci Semedraz Sinosevi i Srezojevci Takovo Teo in Trudelj Ugrinovci Cerova Sarani Silopaj Balajnac Beljajka Bogova Brestovo Bukovac Veliki Popovi Vitance Vojnik Grabovica Dvoriste Despotovac Zidilje

Zlatovo Jasenovo Jezero Jelovac Lipovica Lomnica Medve a Miliva

- 32 Panjevac Plazane Popovnjak Ravna Reka Resavica (selo) Senjski Rudnik Sladaja Stenjevac Strmosten Tru evac 45. De ani Babalo Beleg Voksa Glo ane Gornji Ratis Gornji Streoc Gornji Crnobreg Donji Crnobreg Gramo elj Dasinovac De ani Donji Ratis Donji Streoc Drenovac Dubovik Istini Belaje Jasi ocaj Junik Kodralija Ljubusa Ljumbarda Gornja Luka Donja Luka Maznik Mali Vranovac Papi Papra ane Pobr e Pozar Prilep Rastavica Rzni Prekoluka Slup Huljaj Lo ane Panjevac Plazane Popovnjak Ravna Reka Resavica Senjski Rudnik Sladaja Stenjevac Strmosten Tru evac Babalo Beleg Voksa Glo ane Gornji Ratis Gornji Streoc Crnobreg Gramo elj Dasinovac De ani Donji Ratis Donji Streoc Drenovac Dubovik Istini Jasi - ocaj Junik Kodralija Ljubusa Ljumbarda

Maznik Papi Papra ane Pobr e Pozar Rzni II Prilep Rastavica Rzni I Slup Huljaj

- 33 Saptelj Dubrava 46. Dimitrovgrad Baljev Dol Banjski Dol Barje Ba evo Bilo Bra evci Brebevnica Verzar Viso ki Odorovci Vlkovija Vrap a Gojin Dol Gornja Nevlja Gornji Krivodol Gradinje Grapa Gulenovci Dimitrovgrad Donja Nevlja Donji Krivodol Dragovita Zeljusa Izatovci Iskrovci Kamenica Kusa Vrana Lukavica Beles Mazgos Mojinci Paskasija Peta nici Petrlas Planinica Poganovo Pra a Protopopinci Radejna Senokos Skrvenica Slivnica Smilovci Trnski Odorovci Belotinac Doljevac Saptelj

Baljev Dol Banjski Dol Barje Ba evo Bilo Bra evci Brebevnica Verzar Viso ki Odorovci Vlkovija Vrap a Gojin Dol Gornja Nevlja Gornji Krivodol Gradinje Grapa Gulenovca Dimitrovgrad Donja Nevlja Donji Krivodol Dragovita Zeljusa Izatovci Iskrovci Kamenica Kusa Vrana Lukavica Mazgos Mojinci Paskasija - Peta nici Paskasija - Petasnici Petrlas Planinica Poganovo Pra a Protopopinci Radejna Senokos Skrvenica Slivnica Smilovci Trnski Odorovci Belotinac Doljevac

47. Doljevac

- 34 Klisura Knezica Ko ane Malosiste Mekis Orljane Perutina Pukovac Rusna urlina apljinac e ina Sajinovac Sarlince 48. akovica Babaj Boks Duzlje Bardosan Batusa Berjak Bec Bistrazni Brekovac Brovina Morina Vogovo Vrani Goden Gornje Novo Selo Grgoc Gr ina Guska Damjane Deva Doblibare Dobri Donji Bites Firaja Donje Novo Selo Dujak Pljan or akovica Sadikagin Zid Ere Zabelj Bardoni Zdrelo Sopot Klisura Knezica Ko ane Malosiste Mekis Orljane Perutina Pukovac Rusna ur lina apljinac e ina Sajinovac Sarlince Babaj Boks Bardosan Batusa Berjak Bec Bistrazni Brekovac Brovina Vogovo Vrani Goden Gornje Novo Selo Grgoc Gr ina Guska Damjane Deva Doblibare Dobri

Donje Novo Selo Dujak akovica-varos akovica van varos Ere Zabelj Zdrelo

- 35 Zub Zulfaj Jablanica Luga ija Janos Jahoc Kodralija Koranica Kosare Kraljane Kusevac Lipovac Marmule Meja Orize Me a Moglica Moli Nivokaz Osek Pasa Osek Hilja Paljabarda Petrusan Dod Kusar Ponosevac Popovac Radonji Rakoc Ramoc Ripaj - Madanaj Racaj Dalasaj Ra a Raskoc Rogovo Skivjane Sma Smo ica Nec Stubla Trakani erin Ljutbunar Ujz Firza Crmljane Rekovina Seremet Zub Zulfaj Jablanica Janos Jahoc Kodralija-Becka Korenica Kosare Kraljane Kusevac Lipovac Marmule Meja Orize Me a Moglica Moli Nivokaz Osek Pasa Osek Hilja Paljabarda Petrusan

Ponosevac Popovac Radonji Rakoc Kodra Hutit Racaj Ra a Kodralija - Becka Rogovo I Rogovo II Skivjane Sma Smo ica Stubla Trakani erin Ujz Firza Crmljane Seremet

- 36 Dobos Pacaj Sisman eret 49. Zabalj Gospo inci ur evo Zabalj urug Aleksandrovac Brzohode Vitezevo Vlaski Do Zabari Ko etin Mirijevo Oreovica Polatna Porodin Svinjarevo Sibnica Simi evo Ti evac etereze Bliznak Breznica Vukovac Zagubica Novarica Josanica Krepoljin Krupaja Laznica Lipe Seliste Medve ica Milanovac Milatovac Osanica Ribare Sige Suvi Do Mali kamen Banatski Dvor Banatsko Visnji evo

Sisman

Gospo inci ur evo Zabalj Nadalj II Aleksandrovac Brzohode Vitezevo Vlaski Do Zabari Ko etin Mirijevo Oreovica Polatna Porodin Svinjarevo Sibnica Simi evo Ti evac etereze Bliznak Breznica Vukovac Zagubica Novarica Josanica Krepoljin Krupaja Laznica selo Laznica Seliste Medve ica Milanovac Milatovac Osanica Ribare Sige Suvi Do

50. Zabari

51. Zagubica

52. Zitiste

Banatski Dvor Banatsko Visnji evo

- 37 Banatsko Kara or evo Torak Zitiste Me a Novi Itebej Ravni Topolovac Srpski Itebej Torda Hetin estereg 53. Zitora a Asanovac Badnjevac Vlahovo Volj ince Glasnice Gornje Crnatovo Gornji Drenovac Grudas Debeli Lug Donje Crnatovo Donji Drenovac Drzanovac Dubovo akus Zitora a Jasenica Kare Konjarnik Lukomir Novo Mom ilovo Pejkovac Podina Re ica Samarinovac Izvor Stara Bozurna Staro Mom ilovo Zladovac Studenac Toponica Banov Do Banjska Banjska Reka Banatsko Kara or evo Begejci Zitiste Me a Novi Itebej Ravni Topolovac Srpski Itebej Torda Hetin estereg Asanovac Badnjevac Vlahovo Volj ince Glasnice Gornje Crnatovo Gornji Drenovac Grudas Debeli Lug Donje Crnatovo Donji Drenovac Drzanovac Dubovo akus Zitora a Jasenica Kare Konjarnik Lukomir Novo Mom ilovo Pejkovac Podina Re ica Samarinovac Smrdi Stara Bozurna Staro Mom ilovo Studenac Toponica Banov Do Banjska

54. Zve an

- 38 Banjski Suvi Do Bresnica Vala Josevik Kula Loziste Veliko Rudare Boljetin Lipa Malo Rudare Grabovac Doljane Zaza Zerovnica Zitkovac Zve an Mali Zve an Izvori Grizani Jankov Potok Kamenica Ke i Do Korilje Lovac Viliste Lipovica Lokva Matica Rudine Oraovica Sendo Srbovac 55. Zubin Potok Banja Vitakovo Gornje Varage Kle ke Brnjak Vukojevi e Vragalica Preseka Bube Burlate Vukosavljevi e Velika Kaludra Velji Breg Gazivode Kobilja Glava Padine

Vala

Veliko Rudare

Grabovac Doljane Zaza Zerovnica Zitkovac Zve an Izvori Jankov Potok

Korilje Lovac

Matica Rudine Sendo Srbovac Banja

Brnjak

Bube

Velika Kaludra Velji Breg

- 39 Stuoce Vojmisli e Gornji Jasenovik Kova e Gornji Strmac Donje Varage Drajinovi e Dren Ze evi e Kijevce Ran i e Zubin Potok Dobrosevina Donji Jasenovik Pridvorica Ugljare itluk Zup e Jagnjenica Prelaz Junake Zarevi Paruci Sipovo Kozarevo Krligate Lu ka Reka Vrba Me e i Potok Kopilovi e Oklace Babi e Rezala Rujiste Tusi e Crepulja Zagra e Zagulje Jabuka Mala Kaludra Prevlak abra e evo esanovi e Babudovica Bojnovi e Ledenik 56. Ivanjica Bedina Varos

Vojmisli e Gornji Jasenovik Gornji Strmac Varage Drajinovi e Dren Ze evi e

Zubin Potok

Zup e Jagnjenica Junake

Kozarevo Krligate Lu ka Reka Me e i Potok

Oklace Rezala Rujiste Tusi e Crepulja

abra e evo esanovi e

Bedina Varos

- 40 Bratljevo Brezova Kati i Ravna Gora Brusnik Budozelja Vasiljevi i Vionica Vrmbaje Vu ak Gle ica Gradac Daji i Deretin Dobri Do Dubrava Er ege Ivanjica Javorska Ravna Gora Komadine Koritnik Kosovica Kumanica Kusi i Lisa Luke Mana Maskova Medovine Me ure je Mo ioci Opaljenik Osonica Preseka Klekova Prilike Radljevo Rovine Rokci Svestica Siv ina Smiljevac Kovilje e ina Devi i Sarenik Sume Bukovica Bratljevo Brezova

Brusnik Budozelja Vasiljevi i Vionica Vrmbaje Vu ak Gle ica Gradac Daji i Deretin Dobri Do Dubrava Ercege Ivanjica Javorska Ravna Gora Komadine Koritnik Kosovica Kumanica Kusi i Lisa Luke Mana Maskova Medovine Me ure je Mo ioci Opaljenik Osonica Preseka Prilike Radljevo Rovine Rokci Svestica Siv ina Smiljevac e ina Sarenik Sume

- 41 -

57. In ija

Beska In ija Kr edin Ljukovo Jarkovci Maradik Novi Karlovci Novi Slankamen Slankamena ki Vinogradi Stari Slankamen ortanovci Velika Remeta Vrdnik Grgetek Dobrodol Irig Jazak Jazak Prnjavor Krusedol Prnjavor Krusedol Selo Mala Remeta Neradin Rivica Satrinci

Beska In ija Kr edin Ljukovo Maradik Novi Karlovci Novi Slankamen Stari Slankamen ortanovci Velika Remeta Vrdnik Grgetek Dobrodol Bankovci Irig Jazak Selo Krusedol Prnjavor Krusedol Selo Mala Remeta Neradin Rivica Satrinci Banja Banjica Begov Lukavac Belica Belo Polje Veri Vrelo Dobrusa Dragoljevac Drenje Dubrava urakovac Zakovo Za Zabla e Istok Kali ane Kasica Kovrage

58. Irig

59. Istok

Banja Banjica Begov Lukavac Belica Belo Polje Veri Vrelo Dobrusa Dragoljevac Drenje Dubrava urakovac Zakovo Za Zabla e Istok Donji Istok Kali ane Kasica Kovrage

- 42 Kos Krnjina Banja Krnjina Lugovo Ljubovo Ljubozda Malo Dubovo Mojstir Muzevine Orno Brdo Osojane Poljane Prekale Prigoda Rakos Sinaje Srbobran Starodvorane Studenica Suvi Lukavac Suvo Grlo Susica Tomance Trbuhovac Tu ep Novi Veri Uk a Crkolez Crni Lug Crnce Saljinovica 60. Kanjiza Adorjan Velebit Zimoni Kanjiza Male Pijace Martonos Mali Pesak Orom Doline Novo Selo Tresnjevac Totovo Selo Horgos Banjica Belograce Bi evac Kos Krnjina Lugovo Ljubovo Ljubozda Malo Dubovo Mojstir Muzevine Orno Brdo Osojane Poljane Prekale Prigoda Rakos Sinaje Srbobran Starodvorane Studenica Suvi Lukavac Suvo Grlo Susica Tomance Trbuhovac Tu ep Uk a Crkolez Crni Lug Crnce Saljinovica Adorjan Velebit Kanjiza Kanjiza Male Pijace Martonos Martonos Orom

Tresnjevac Horgos Banjica Belograce Bi evac

61. Ka anik

- 43 Bob Vata Dubrava Vrtolnica Gabrica Dura Gajre Globo ica Gorance Gornja Grlica Dimce Doganovi Drenovaglava Drobnjak eneral Jankovi ur ev Dol Eleza Ivaja Ka anik Laniste Kova evac Korbuli Kotlina Krivenik Ne avce Nika Nikovce Palivodenica Pustenik Rezance Reka Runjevo Semanje Se iste Slatina Sopotnica Stagovo Stari Ka anik Straza 62. Kikinda Banatska Topola Banatsko Veliko Selo Basaid I os Kikinda Mokrin Nakovo Bob Vata - Dubrava Vrtolnica Dura - Gabrica Gajre Globo ica Gorance Gornja Grlica Dimce Doganovi Hodza Mala Drenovaglava Drobnjak eneral Jankovi ur ev Dol Eleza Ivaja Ka anik Kova evac Korbuli Kotlina Krivenik Ne avce Nika Nikovce Palivodenica Pustenik Rezance Reka Runjevo Semanje Se iste Slatina Sopotnica Stagovo Stari Ka anik Straza Banatska Topola Banatsko Veliko Selo Basaid I os Kikinda Mokrin Nakovo

- 44 Novi Kozarci Rusko Selo Sajan 63. Kladovo Brza Palanka Vajuga Velesnica Velika Vrbica Velika Kamenica Grabovica Davidovac Kladovo Kladusnica Korbovo Kostol Kupuziste Ljubi evac Mala Vrbica Manastirica Milutinovac Novi Sip Petrovo Selo Podvrska Reka Re ica Rtkovo Tekija Balince Berkovo Bi a Grabac Bobovac Boksi Budisavci Veliki ur evik Veliko Krusevo Vidanje Vlaski Drenovac Volujak Vrmnica Golubovac Gornji Petri Grabanica Grebnik Dei Dobra Voda Dobri Dol Novi Kozarci Rusko Selo Sajan Brza Palanka Vajuga Velesnica Velika Vrbica Velika Kamenica Grabovica Davidovac Kladovo Kladusnica Korbovo Kostol Kupuziste Ljubi evac Mala Vrbica Manastirica Milutinovac Novi Sip Petrovo Selo Podvrska Reka Re ica Rtkovo Tekija Balince Berkovo Bi a Bobovac Boksi Budisavci Veliki ur evik Veliko Krusevo Vidanje Vlaski Drenovac Volujak Vrmnica Golubovac Gornji Petri Grabanica Grebnik Novo selo - Dei Dobra Voda Dobri Dol

64. Klina

- 45 Dolac Dolovo Donji Petri Drenovac Drenov i Rekovac Leskovac Drsnik Dugonjive Dus Dusevi Jelovac Resnik Zabr e Novo selo Zajmovo Zloku ane Radulovac Iglarevo Jagoda Josanica Kijevo Klina Malo Krusevo Klinavac Mali ur evik Kpuz Lozica Mle ane Naglavci Plo ice Pogra e Pr evo Renovac Rudice Svrhe Si evo Skorosnik Stup Cerovik Crni Lug abi eskovo upevo Stupelj Krnjice 65. Kni Baj etina Balosave Dolac Dolovo Donji Petri Drenovac Drenov i

Drsnik Dugonjive Dus Dusevi

Zabr e Zajmovo Zloku ane Iglarevo Jagoda Josanica Kijevo Klina Klinavac Kpuz Lozica Mle ane Naglavci Plo ice Pogra e Pr evo Rudice Svrhe Si evo Skorosnik Stup Cerovik Crni Lug abi eskovo upevo Stupelj

Baj etina Balosave

- 46 Bare Be evica Bora Brestovac Brnjica Bumbarevo Brdo Vrbeta Vu kovica Grabovac Grivac Gruza Guberevac Guncati Dragusica Dubrava Zunje Zabojnica Kikojevac Knezevac Kni Konjusa Kusovac Leskovac Lipnica Ljubi Ljuljaci Oplani Pajsijevi Pretoke Radmilovi Raskovi Sumorovac Toponica estin 66. Knjazevac Aldina Reka Aldinac Balanovac Balinac Balta Berilovac Banjski Oresac Beli Potok Ber inovac Bozinovac Bulinovac Bu je Balevac Vasilj Vidovac Bare Be evica Bora Brestovac Brnjica Bumbarevo Brdo Vrbeta Vu kovica Grabovac Grivac Gruza Guberevac Guncati Dragusica Dubrava Zunje Zabojnica Kikojevac Knezevac Kni Konjusa Kusovac Leskovac Lipnica Ljubi Ljuljaci Oplani Pajsijevi Pretoke Radmilovi Raskovi Sumorovac Toponica estin Aldina Reka Aldinac Balanovac Balinac Balta Berilovac Banjski Oresac Beli Potok Ber inovac Bozinovac Bulinovac Bu je Balevac Vasilj Vidovac

- 47 Vina Vitkovac Vlasko Polje Vrtovac Gabrovnica Glogovac Gornja Kamenica Gornja Sokolovica Gornje Zuni e Gradiste Grezna Debelica Dejanovac Donja Kamenica Donja Sokolovica Donje Zuni e Drvnik Drenovac Dre inovac Zlne Zukovac Zorunovac Zubetinac Inovo Jakovac Jalovik Izvor Janja Jelasnica Kali ina Kalna Kandalica Knjazevac Kozelj Krenta Lepena Lokva Manjinac Miljkovac Mini evo Mu ibaba Novo Korito Osljane Papratna Oresac Petrusa Podvis Ponor Potrkanje Pri evac Vina Vitkovac Vlasko Polje Vrtovac Gabrovnica Glogovac Gornja Kamenica Gornja Sokolovica Gornje Zuni e Gradiste Grezna Debelica Dejanovac Donja Kamenica Donja Sokolovica Donje Zuni e Drvnik Drenovac Dre inovac Zlne Zukovac Zorunovac Zubetinac Inovo Jakovac Jalovik Izvor Janja Jelasnica Kali ina Kalna Kandalica Knjazevac Kozelj Krenta Lepena Lokva Manjinac Miljkovac Mini evo Mu ibaba Novo Korito Osljane Papratna Petrusa Podvis Ponor Potrkanje Pri evac

- 48 Ravna Ravno Bu je Radi evac Rgoste Repusnica Svrljiska Topla Skrobnica Slatina Stanjinac Staro Korito Stogazovac Tatrasnica Trgoviste Trnovac ustica Crvenje Crni Vrh Sarbanovac Sesti Gabar Stipina Stitarac Strbac Suman Topla 67. Kova ica Debelja a Idvor Kova ica Padina Putnikovo Samos Uzdin Crepaja Bavaniste Gaj Deliblato Dubovac Sumarak Kovin Malo Bavaniste Mramorak Plo ica Skorenovac 69. Kosjeri Bjeloperica Brajkovi i Varda Ravna Ravno Bu je Radi evac Rgoste Repusnica Svrljiska Topla Skrobnica Slatina Stanjinac Staro Korito Stogazovac Tatrasnica Trgoviste Trnovac ustica Crvenje Crni Vrh Sarbanovac Sesti Gabar Stipina Stitarac Strbac Suman Topla Debelja a Idvor Kova ica Padina Samos Uzdin Crepaja Bavaniste I Gaj I Deliblato Dubovac Kovin Gaj Deliblatski pesak Mramorak Plo ica Bavaniste II Skorenovac Bjeloperica Brajkovi i Gode evo II

68. Kovin

- 49 Makoviste II Galovi i Gode evo I Godljevo Polosnica I Polosnica II Drenovci Dubnica Kosjeri (varos) Kosjeri (selo) Makoviste I Mionica Mr i i Musi i Paramun Radanovci Rosi i Ruda Bukva Se a Reka Skakavci Stoji i Subjel Tubi i Cikote Sevrljuge Arilja a Batuse Velika Slatina Veliki Bela evac Vragolija Gornje Dobrevo Dobri Dub Donje Dobrevo Donji Grabovac Ence Kosovo Polje

Galovi i Gode evo Godljevo Gornja Polosnica Donja Polosnica Drenovci Dubnica Kosjeri (varos) Kosjeri (selo) Makoviste Mionica Mr i i Musi i Paramun Radanovci Rosi i Ruda Bukva Se a Reka Skakavci Stoji i Subjel Tubi i Cikote Sevrljuge 70. Kosovo Polje Arilja a Batuse Velika Slatina Veliki Bela evac Vragolija Gornje Dobrevo Dobri Dub Donje Dobrevo Donji Grabovac Ence Kosovo Polje Bresje Nakarade Kuzmin Mala Slatina Mali Bela evac Pomazatin Ugljare Ajnovce Berivojce Blato

Kuzmin Mala Slatina Mali Bela evac Pomazatin Ugljare Ajnovce Berivojce Blato

71. Kosovska Kamenica

- 50 Bozevce Boljevce Bosce Bratilovce Busovata Busince Vaganes Veliko Ropotovo Gornja Veljeglava Donja Veljeglava Vru evce Glogovce Gmince Gogolovce Gornja Sipasnica Gornje Kara evo Gornje Korminjane Gra enik Grizime Dazdince Dajkovce Desivojce Domorovce Donja Sipasnica Donje Kara evo Donje Korminjane Drenovce urisevce Zuja Zaj evce Kolole Koprivnica Koretin Kosovska Kamenica Kostadince Krajnidel Kremenata Kriljevo Lisacka Ljaj i Ljestar Malo Ropotovo Marovce Mesina Miganovce Mo are Mu ivrce Novo Selo Bozevce Boljevce Bosce Bratilovce Busovata Busince Vaganes Veliko Ropotovo Gornja Veljeglava Donja Veljeglava Vru evce Glogovce Gmince Gogolovce Gornja Sipasnica Gornje Kara evo Gornje Korminjane Gra enik Grizime Dazdince Dajkovce Desivojce Domorovce Donja Sipasnica Donje Kara evo Donje Korminjane Drenovce urisevce Zuja Zaj evce Kolole Koprivnica Koretin Kosovska Kamenica Kostadince Krajnidel Kremenata I Kremenata II Kriljevo Lisacka Ljaj i Ljestar Malo Ropotovo Marovce Mesina Miganovce Mo are Mu ivrce Novo Selo

- 51 Ogoste Odanovce Odevce Oraovica Pan elo Petrovce Poli ka Rajanovce Ranilug Robovac Roga ica Svirce Sedlare Strezovce Strelica Tirince Tomance Toponica Trstena Tu evce Firi eja Carevce arakovce Saji 72. Kosovska Mitrovica Bajgora Bare Bataire Brabonji Vaganica Veliki Ki i Vidomiri Vidusi Vlahinje Vrbnica Pir e Gornje Zabare Gornje Rasane Donje Rasane Gornji Suvi Do Donji Suvi Do Dedinje Donje Vinarce Gusavac Donje Zabare Zabr e Zija a Ka andol Kova ica Ogoste Odanovce Odevce Oraovica Pan elo Petrovce Poli ka Rajanovce Ranilug Robovac Roga ica Svirce Sedlare Strezovce Strelica Tirince Tomance Toponica Trstena Tu evce Firi eja Carevce arakovce Saji Bajgora Bare Bataire Brabonji Vaganica Veliki Ki i Vidomiri Vidusi Vlahinje Vrbnica Gornje Zabare Rasane Suvi Do Dedinje Donje Vinarce Donje Zabare Zabr e Zija a Ka andol Kova ica

- 52 Kopriva Kosovska Mitrovica Kosutovo Gornje Vinarce Kutlovac Reka Ljusta Ma era Mazi Meljenica Ov are Orahovo Lisica Prvi Tunel Rzana Svinjare Seljance Stari trg (rud.nas.) Stari trg (selo) Strana Trstena Sipolje Supkovac Zasela Malo Ki i e 73. Koceljeva Batalage Brdarica Bresnica Galovi Golo elo Gradojevi Donje Crniljevo Draginje Druzeti Zukve Kamenica Koceljeva Ljutice Mali Bosnjak Svileuva Subotica ukovine 74. Krupanj Banjevac Bela Crkva Bogostica Brezovice Kopriva Kosovska Mitrovica Kosutovo Kutlovac Ljusta Ma era Mazi Meljenica Ov are Orahovo Prvi Tunel Rzana Svinjare Seljance Stari trg Strana Trstena Sipolje Supkovac

Batalage Brdarica Bresnica Galovi Golo elo Gradojevi Donje Crniljevo Draginje Druzeti Zukve Kamenica Koceljeva Koceljeva varos Ljutice Mali Bosnjak Svileuva Subotica ukovine Banjevac Bela Crkva Bogostica Brezovice

- 53 Brstica Vrbi Dvorska Zavlaka Kostajnik Krasava Krzava Krupanj Likodra Lipenovi Mojkovi Planina Ravnaja Stave Tolisavac Tomanj Cvetulja Cerova Sljivova 75. Kula Krus i Kula Lipar Nova Crvenka Ruski Krstur Sivac Crvenka Babica Barlovo Ba oglava Belo Polje Bogujevac Vasiljevac Veliko Pupavce Visoka Vlahinja Vrelo Vrsevac Vukojevac Gornja Mikuljana Gornje To ane Grbovnica Dabinovac Dankovi e Degrmen Dedinac Desiska Brstica Lipenovi II Vrbi Dvorska Zavlaka Kostajnik Krasava Krzava Krupanj Likodra Lipenovi I Mojkovi Planina Ravnaja Stave Tolisavac Tomanj Cvetulja Cerova Sljivova Krus i Kula Lipar Ruski Krstur Sivac Crvenka Babica Barlovo Ba oglavac Belo Polje Bogujevac Vasiljevac Veliko Pupavce Visoka Vlahinja Vrelo Vrsevac Vukojevac Gornja Mikuljana Gornje To ane Grbovnica Dabinovac Dankovi e Degrmen Dedinac Desiska

76. Kursumlija

- 54 Dobri Do Donja Mikuljana Donje To ane Dubrava ake Zalica Zegrova Zu Zagra e Zebica Ivan Kula Igriste Kastrat Konjuva Kosma a Krtok Kr mare Kupinovo Kursumlija Kursumlijska Banja Kutlovo Lukovo Ljutova Ljusa Magovo Mala Kosanica Mari i e Markovi e Matarova Ma ja Stena Ma kovac Merdare Mer ez Mehane Mirnica Mr e Nevada Novo Selo Orlovac Parada Parduse Pa ara a Pevastica Pepeljevac Perunika Pljakovo Prevetica Prekora e Prolom Dobri Do Donja Mikuljana Donje To ane Dubrava ake Zalica Zegrova Zu Zagra e Zebica Ivan Kula Igriste Kastrat Konjuva Kosma a Krtok Kr mare Kupinovo Kursumlija Kursumlijska Banja Kutlovo Lukovo Ljutovo Ljusa Magovo Mala Kosanica Mari i e Markovi e Matarova Ma ja Stena Ma kovac Merdare Mer ez Mehane Mirnica Mr e Nevada Novo Selo Orlovac Parada Pa ara a Pevastica Pepeljevac Perunika Pljakovo Prevetica Prekora e Prolom

- 55 Ravni Sort Rastelica Ra a Rudare Sagonjevo Samokovo Svinjiste Sekira a Seliste Selova Seoce Kalimance Spance Ta evac Tijovac Tmava Trebinje Tre ak Trmka Trn Trpeza Satra Stava Zeljova Tresnjica Mija i 77. Ku evo Blagojev Kamen Bukovska Velika Bresnica Voluja Brodica Vukovi Duboka Zelenik Kaona Ku ajna Ku evo Ravni Sort Rastelica Ra a Rudare Sagonjevo Samokovo Svinjiste Sekira a Seliste Selova Seoce Spance Ta evac Tijovac Tmava Trebinje Tre ak Trmka Trn Trpeza Satra Stava

Blagojev Kamen Bukovska Velika Bresnica Voluja Vukovi Duboka Zelenik Kaona Ku ajna Ku evo I Ku evo II Ku evo III Ljesnica Mala Bresnica Misljenovac Mustapi Neresnica

Ljesnica Mala Bresnica Misljenovac Mustapi Neresnica Glozane Popovac Rabrovo Ravniste

Rabrovo Ravniste

- 56 Radenka Rakova Bara Sena Srpce Turija Ceremosnja Cerovica Sevica 78. Lajkovac Bajevac Bogova a Vra evi Donji Lajkovac Jabu je Lajkovac (varos) Lajkovac (selo) Mali Borak Markova Crkva Nepri ava Pepeljevac Pridvorica Ratkovac Rubribreza Skobalj Slovac Stepanje Strmovo elije Lapovo (varosica) Lapovo (selo) Ba evina Bosnjace Buvce Veliko Vojlovce Geglja Goli Rid Gornje Vranovce Grgurovce Donje Vranovce Drvodelj Zdeglovo Klaji Konjino Kriva a Lalinovac Radenka Rakova Bara Sena Srpce Turija Ceremosnja Cerovica Sevica Bajevac Bogova a Vra evi Donji Lajkovac Jabu je Lajkovac (varos) Lajkovac (selo) Mali Borak Markova Crkva Nepri ava Pepeljevac Pridvorica Ratkovac Rubribreza Skobalj Slovac Stepanje Strmovo elije Lapovo

79. Lapovo

80. Lebane

Ba evina Bosnjace Buvce Veliko Vojlovce Geglja Goli Rid Gornje Vranovce Grgurovce Donje Vranovce Drvodelj Zdeglovo Klaji Konjino Kriva a Lalinovac

- 57 Lebane Lipovica Lugare Malo Vojlovce Nova Topola Novo Selo Pertata Petrovac Popovce Porostica Prekop elica Radevce Radinovac Rafuna Svinjarica Sekicol Slisane Togo evce enovac Cekavica Sarce Silovo Stulac Sumane 81. Leposavi Bare Belo Brdo Planinica Belu e Berberiste Bistrica Jarinje Borova Bor ane Brzance Rucmance Vra evo Vu a Gornji Krnjin Grani ane Zavrata Lazine Grkaje Guvniste Dobrava Donje Isevo Donji Krnjin Dren Vitanovi e Lebane Lipovica Lugare Malo Vojlovce Nova Topola Novo Selo Pertate Petrovac Popovce Porostica Prekop elica Radevce Radinovac Rafuna Svinjarica Sekicol Slisane Togo evce enovac Cekavica Sarce Silovo Stulac Sumane Bare Belo Brdo Belu e Berberiste Bistrica Borova Bor ane

Vra evo Vu a Gornji Krnjin Grani ane

Grkaje Guvniste Dobrava Donje Isevo Donji Krnjin Dren

- 58 Mekini e Mioli e Zemanica Ibarsko Postenje Jelakce Kajkovo Kamenica Kijev i e Zabr e Kopori e Kosutovo Kutnje Desetak Krusevo Leposavi Tvr an Trikose Ulije Lesak Lozno Majdevo Zrnosek Kostin Potok Kosutica Krus ica Rodelj Miokovi e Mosnica Ostra e Plakaonica Gnjezdane Duboka Popovce Josanica Potkomlje Gulije Pridvorica Rvatska Seoce Slatina So anica Trebi e irkovi e Ceranja Crveni Crnatovo Saljska Bistrica

Zemanica Ibarsko Postenje Jelakce Kajkovo Kamenica Kijev i e Kopori e Kosutovo Kutnje

Leposavi

Lesak Lozno Majdevo

Miokovi e Mosnica Ostra e Plakaonica

Popovce Potkomlje Pridvorica Rvatska Seoce Slatina So anica Trebi e irkovi e Ceranja Crveni Crnatovo Saljska Bistrica

- 59 82. Lipljan Androvac Banduli Banjica Bujance Bukovica Varigovce Brus Velika Dobranja Veliki Alas Veliko Ribare Voga ica Vrelo Vrsevce Glogovce Golesko Vrelo Gornja Gusterica Gornje Gadimlje Guvno Selo Divljaka Dobrotin Donja Gusterica Donje Gadimlje Zloku ane Janjevo Kle ka Konjsko Konjuh Krajiste Krajmirovce Laleti Lepina Liva e Lipljan Lipovica Lug Lugadzija Magura Mala Dobranja Mali Alas Malo Gracko Malo Ribare Marevce Glavica elopek Medvece Mirena Muhadzer Babus Novo Rujce Androvac Banduli Banjica Bujance Bukovica Varigovce Brus Velika Dobranja Veliki Alas Veliko Ribare Voga ica Vrelo Vrsevce Glogovce Golesko Vrelo Gornja Gusterica Gornje Gadimlje Guvno Selo Divljaka Dobrotin Donja Gusterica Donje Gadimlje Zloku ane Janjevo Kle ka Konjsko Konjuh Krajiste Krajmirovce Laleti Lepina Liva e Lipljan Lipovica Lug Lugadzija Magura Mala Dobranja Mali Alas Malo Gracko Malo Ribare Marevce

Medvece Mirena Muhadzer Babus Novo Rujce

- 60 Oklap Trbovce Okosnica Plitkovi Poturovce Rabovce Radevo Rusinovce Sedlare Skulanevo Glanica Slovinje Smolusa Staro Gracko Staro Rujce Suvi Do Te a Topli ane Torina Crni Breg u uljaga Sisarka 83. Lu ani Beli Kamen Vi a Vlasteljice Vu kovica Gora i i Gornja Kravarica Gornji Dubac Grab Guberevci Gu a (varosica) Gu a (selo) Dljin Donja Kravarica Donji Dubac Du alovi i era Zivica Zeoke Kaona Kotraza Kriva a Krstac Lis Lisice Lu ani (varosica) Lu ani (selo) Oklap Okosnica Plitkovi Poturovce Rabovce Radevo Rusinovce Sedlare Skulanevo Slovinje Smolusa Staro Gracko Staro Rujce Suvi Do Te a Topli ane Torina Crni Breg u uljaga Sisarka Beli Kamen Vi a Vlasteljice Vu kovica Gora i i Gornja Kravarica Gornji Dubac Grab Guberevci Gu a Dljin Donja Kravarica Donji Dubac Du alovi i era Zivica Zeoke Kaona Kotraza Kriva a Krstac Lis Lisice Lu ani

- 61 Markovica Milatovi i Negrisori Puhovo Psanik Roga a Rtari Rti Tijanje Turica 84. Ljig Ba Babaji Belanovica Bosnjanovi Bran i Velisevac Gukos Di i Donji Banjani Zivkovci Ivanovci Jaj i Kadina Luka Kalanjevci Kozelj Lalinci Latkovi Liplje Ljig Moravci Paleznica Poljanice Slavkovica Cvetanovac Milavac Stavica Sutci Berlovine Vrhpolje Capari Gornja Ljubovi a Gornja Oraovica Orlovi ka Planina Gornja Tresnjica Gornje Koslje Gra anica Markovica Milatovi i Negrisori Puhovo Psanik Roga a Rtari Rti Tijanje Turica Ba Babaji Belanovica Bosnjanovi Bran i Velisevac Gukos Di i Donji Banjani Zivkovci Ivanovci Jaj i Kadina Luka Kalanjevci Kozelj Lalinci Latkovi Liplje Ljig Moravci Paleznica Poljanice Slavkovica Cvetanovac Stavica Sutci Berlovine Gornja Bukovica Capari Gornja Ljubovi a Gornja Oraovica Donje Koslje I Donje Koslje II Gornje Koslje Gra anica

85. Ljubovija

- 62 Gr i Duboko Donja Ljubovi a Donja Oraovica Podnemi Drla e Leovi Lonjin Ljubovija Postenje Rujevac Savkovi Selenac Sokolac Tornik Uzovnica Crn a itluk 86. Majdanpek Boljetin Vlaole Golubinje Debeli Lug Donji Milanovac Jasikovo Kloko evac Leskovo Majdanpek Miro Mosna Rudna Glava Topolnica Crnajka Brasina Budisi Velika Reka Voljevci Donja Borina Donja Tresnjica Mali Zvornik Radalj Sakar Culine itluk Amaji Lov enac Mali I os Gr i Gr i Donja Ljubovi a Donja Oraovica Drla e Leovi Lonjin Ljubovija Postenje Rujevac Savkovi Selenac Sokolac Tornik Uzovnica Crn a itluk Boljetin Vlaole Golubinje Debeli Lug Donji Milanovac Jasikovo Kloko evac Leskovo Majdanpek Miro Mosna Rudna Glava Topolnica Crnajka Brasina Budisi Velika Reka Donja Borina Donja Tresnjica Mali Zvornik Radalj Sakar Culine itluk

87. Mali Zvornik

88. Mali I os

Lov enac Mali I os

- 63 Feketi 89. Malo Crni e Aljudovo Batusa Bozevac Veliko Selo Veliko Crni e Vrbnica Zabrega Kaliste Kobilje Kravlji Do Kula Malo Gradiste Malo Crni e Salakovac Smoljinac Toponica Crljenac Sapine Sljivovac Bogunovac Borovac Velika Braina Vrapce Gazdare Gornja Lapastica Gornji Bu umet Gornji Gajtan Grbavce Gubavce Gurgutovo Donja Lapastica Donji Bu umet Donji Gajtan Drence ulekare Kapit Lece Mala Braina Marovac Ma edonce Medve a Medevce Mrkonje Negosavlje Petrilje Porostica Feketi Aljudovo Batusa Bozevac Veliko Selo Veliko Crni e Vrbnica Zabrega Kaliste Kobilje Kravlji Do Kula Malo Gradiste Malo Crni e Salakovac Smoljinac Toponica Crljenac Sapine Sljivovac Bogunovac Borovac Velika Braina Vrapce Gazdare Gornja Lapastica Bu umet Gajtan Grbavce Gubavce Gurgutovo Donja Lapastica Donji Bu umet Drence ulekare Kapit Lece Mala Braina Marovac Ma edonce Medve a Medevce Mrkonje Negosavlje Petrilje Porostica

90. Medve a

- 64 Pusto Silovo Ravna Banja Retkocer Varadin (Retkocersko) Ma edonce Rujkovac Svirce Sijarina Sijarinska Banja Sponce Srednji Bu umet Stara Banja Stubla Tulare Tupale Crni Vrh okotin 91. Merosina Azbresnica Aleksandrovo Mramorsko Brdo Arbanasce Balajnac Bali evac Batusinac Biljeg Brest Bu i Gornja Rasova a Gradiste Dev a ubura Desilovo Donja Rasova a Dudulajce Jovanovac Jug Bogdanovac Kostadinovac Krajkovac Kovanluk Padina Lepaja Merosina Obla ina Rozina Berkovac Brez e Bukovac Virovac Pusto Silovo Ravna Banja Retkocer

Rujkovac Svirce Sijarina Sijarinska Banja Sponce Stara Banja Stubla Tulare Tupale Crni Vrh okotin Azbresnica Aleksandrovo Arbanasce Balajnac Bali evac Batusinac Biljeg Brest Bu i Gornja Rasova a Gradiste Dev a Desilovo Donja Rasova a Dudulajce Jug Bogdanovac Kostadinovac Krajkovac

92. Mionica

Lepaja Merosina Obla ina Rozina Berkovac Brez e Bukovac Virovac

- 65 Vrtiglav Golubac Gornji Lajkovac Gornji Musi Velika Marista Gunjica Donji Musi Du i ur evac Klasni Klju Komanice Kr mar Maljevi Mionica (varosica) Mionica (selo) Mratisi Nanomir Ose enica Pastri Planinica Popadi Radobi Rajkovi Rakari Robaje Sankovi Struganik Tabanovi Todorin Do Toli Suseoka 93. Negotin Aleksandrovac Bra evac Brestovac Bukov e Veljkovo Vidrovac Vratna Dupljane Dusanovac Jabukovac Jasenica Karbulovo Kobisnica Kovilovo Mala Kamenica Malajnica Vrtiglav Golubac Gornji Lajkovac Gornji Musi Gunjica Donji Musi Du i ur evac Klasni Klju Komanice Kr mar Maljevi Mionica (varosica) Mionica (selo) Mratisi Nanomir Ose enica Pastri Planinica Popadi Radobi Rajkovi Rakari Robaje Sankovi Struganik Tabanovi Todorin Do Toli Suseoka Aleksandrovac Bra evac Brestovac Bukov e Veljkovo Vidrovac Vratna Dupljane Dusanovac Jabukovac Jasenica Karbulovo Kobisnica Kovilovo Mala Kamenica Malajnica

- 66 Milosevo Mihajlovac Mokranje Negotin Plavna Popovica Prahovo Radujevac Rajac Re ka Rogljevo Samarinovac Sikole Slatina Smedovac Srbovo Tamni Trnjane Urovica Crnomasnica ubra Sarkamen Stubik Milosevo Mihajlovac Mokranje Negotin Plavna Popovica Prahovo Radujevac Rajac Re ka Rogljevo Samarinovac Sikole I Sikole II Slatina Smedovac Srbovo Tamni Trnjane Urovica Crnomasnica ubra Sarkamen Stubik I Stubik II Glogovica II Akma i i Amzi i Bistrica Bozeti i Brdo Bukovik Bura a Vilovi Vranesa Bela Reka Gornje Trudovo Debelja Draglica Drazevi i Drmanovi i Jasenovo Komarani Ku ani Ljepojevi i Misevi i Negbina

94. Nova Varos

Akma i i Amzi i Bistrica Bozeti i Brdo Bukovik Bura a Vilovi Vranesa Gornja Bela Reka Donja Bela Reka Gornje Trudovo Debelja Draglica Drazevi i Drmanovi i Jasenovo Komarani Ku ani Ljepojevi i Misevi i Negbina

- 67 Nova Varos Ojkovica Radijevi i Radoinja Rutosi Senista Tisovica Trulovo elice Stitkovo Tikva 95. Nova Crnja Aleksandrovo Vojvoda Stepa Nova Crnja Nova Crnja Radojevo Srpska Crnja Toba Bo ar Kumane Novi Be ej Novo Milosevo Banatsko Aran elovo ala Majdan Rabe Novi Knezevac Fili Obili evo Podlokanj Seget Srpski Krstur Bostane Zebince Izvor Jasenovik Klobukar Labljane Manisince Novo Brdo Prekovce Trni evce Ade Nova Varos Ojkovica Radijevi i Radoinja Rutosi Senista Tisovica Trulovo elice Stitkovo

Aleksandrovo Vojvoda Stepa Molin Radojevo Srpska Crnja Toba Bo ar Kumane Novi Be ej Novo Milosevo Banatsko Aran elovo ala Majdan Novi Knezevac

96. Novi Be ej

97. Novi Knezevac

Aran elovo Srpski Krstur Bostane Zebince Izvor Jasenovik Klobukar Labljane Manisince Novo Brdo Prekovce Trni evce Ade

98. Novo Brdo

99. Obili

- 68 Babin Most Baksija Breznica Gornji Grabovac Krusevac Lazarevo Leskov i Mazgit Milosevo Obili Plemetina Raskovo Sibovac Hamidija Crkvena Vodica Rudnik Kosovo Sipitula 100. Opovo Baranda Opovo Sakule Sefkerin Bela Crkva Bratotin Brestovac Brnja a Bublje upevo Velika Krusa Velika Ho a Vranjak Gedza Gori Gornje Poto ane Danjane Dobri Dol Saros Domanek Donje Poto ane Dragobilje Drenovac Zatri Zo iste Zrze Jan iste Jovi Koznik Kramovik Babin Most Baksija Breznica Gornji Grabovac Krusevac Lazarevo Leskov i Mazgit Milosevo Obili Plemetina Raskovo Sibovac Hamidija Crkvena Vodica Sipitula Baranda Opovo Sakule Sefkerin Bela Crkva Bratotin Brestovac Brnja a Bublje Velika Krusa Velika Ho a Vranjak Gedza Gori Gornje Poto ane Danjane Dobri Dol Domanek Donje Poto ane Dragobilje Drenovac Zatri Zo iste Zrze Jan iste Jovi Koznik Kramovik

101. Orahovac

- 69 Labu evo Ljubizda Ma are Mala Ho a Malisevo Milanovi Mirusa Moralija Mrasor Naspale Nogavac Opterusa Orahovac Ostrozub Pagarusa Petkovi Poluza Ponorac Gora evo Pusto Selo Radoste Ratkovac Retimlje Sanovac Sopni Turjak Celina Crnovrana iflak 102. Ose ina Bastav Beloti Brata i Gornje Crniljevo Gunjaci Dragijevica Dragodol Komiri Konjusa Lopatanj Ose ina (varosica) Ose ina (selo) Ostruzanj Pecka Pluzac Sirdija Tu in Carina Konjic Labu evo Ljubizda Ma are Mala Ho a Malisevo Milanovi Mirusa Moralija Mrasor Naspale Nogavac Opterusa Orahovac Ostrozub Pagarusa Petkovi Poluza Ponorac Pusto Selo Radoste Ratkovac Retimlje Sanovac Sopni Turjak Celina Crnovrana iflak Bastav Beloti Brata i Gornje Crniljevo Gunjaci Dragijevica Dragodol Komiri Konjusa Lopatanj Ose ina Ostruzanj Pecka Pluzac Sirdija Tu in Carina

- 70 Skadar 103. Odzaci Ba ki Brestovac Ba ki Gra ac Bogojevo Deronje Karavukovo Lali Odzaci Ratkovo Srpski Mileti Bosnjane Buljane Busilovac Glavica Golubovac Gornja Mutnica Gornje Vidovo Davidovac Donja Mutnica Donje Vidovo Drenovac Zabrega Izvor Kla evica Krezbinac Lebina Lesje Mirilovac Para in Plana Popovac Poto ac Ratare Rasevica Svojnovo Sikirica Sinji Vir Sisevac Striza Stubica Tekija Tresnjevica epure Savac Saludovac Ba ki Brestovac Ba ki Gra ac Bogojevo Deronje Karavukovo Lali Odzaci Ratkovo Srpski Mileti Bosnjane Buljane Busilovac Glavica Golubovac Gornja Mutnica Gornje Vidovo I Gornje Vidovo II Davidovac Donja Mutnica Donje Vidovo Drenovac Zabrega Izvor Kla evica Krezbinac Lebina Lesje Mirilovac Para in Para in grad Plana Popovac Poto ac Ratare Rasevica Svojnovo Sikirica Sinji Vir Sisevac Striza Stubica Tekija Tresnjevica epure Savac Saludovac

104. Para in

- 71 -

105. Petrovac na Mlavi

Bistrica Bosnjak Burovac Busur Vezi evo Veliki Popovac Veliko Laole Vitovnica Vosanovac Dobrnje Dubo ka Zdrelo Zabr e Kamenovo Kladurovo Knezica Krvije Leskovac Lopusnik Malo Laole Manastirica Melnica Oreskovica Orljevo Pankovo Petrovac na Mlavi Ranovac Rasanac Stamnica Star evo Tabanovac Trnov e ovdin Setonje Alagina Reka Babi e Barane Belo Polje Blagaje Boge Brezanik Brestovik Broli Bu ane Velika Jablanica Veliki Stupelj

Bistrica Bosnjak Burovac Busur Vezi evo Veliki Popovac Veliko Laole Vitovnica Vosanovac Dobrnje Dubo ka Zdrelo Zabr e Kamenovo Kladurovo Knezica Krvije Leskovac Lopusnik Malo Laole Manastirica Melnica Oreskovica Orljevo Pankovo Petrovac na Mlavi Ranovac Rasanac Stamnica Star evo Tabanovac Trnov e ovdin Setonje Alagina Reka Babi e Barane Belo Polje Blagaje Boge Brezanik Brestovik Broli Bu ane Velika Jablanica Veliki Stupelj

106. Pe

- 72 Vitomirica Vragovac Vranovac Glavi ica Glo ane Nepolje Gorazdevac Grabovac Dobri Do Drelje Dubovo Duganjive Zagrmlje Zaha Zlopek Jablanica Josanica Klin ina Kosuri Lugadzija Kotradi Kosutane Krstovac Krusevac Dubo ak Ku iste Labljane Lipa Lo a Lozane Ljesane Ljubeni Ljutoglava Mala Jablanica Mali Stupelj Laz Belopa Maljevi e Nabr e Naklo ungur Novo Selo Ozrim Pepi e Pe Pistane Plavljane Po es e Milovanac Radavac Vitomirica Vragovac Vranovac Glavi ica Glo ane Gorazdevac Grabovac Dobri Do Drelje Dubovo Duganjive Zagrmlje Zaha Zlopek Jablanica Josanica Klin ina Kosuri Kotradi Kosutane Krstovac Krusevac Ku iste Labljane Lipa Lo a Lozane Ljesane Ljubeni Ljutoglava Mala Jablanica Mali Stupelj Maljevi e Nabr e Naklo Novo Selo Ozrim Pepi e Pe Pistane Plavljane Po es e Radavac

- 73 Rausi Novi Rausi Rasi Romune Rosulje Ruhot Osoje Svrke Siga Trebovi Pasino Selo Trstenik Turjak uska Hadzovi i Crni Vrh Ljevosa elopek Skrelje 107. Pe inci Asanja Bresta De Donji Tovarnik Karlov i Kupinovo Obrez Ogar Pe inci Popinci Prhovo Siba Sremski Mihaljevci Subotiste Simanovci 108. Pirot Bazovik Barje iflik Basara Bela Berilovac Berovica Blato Brlog Velika Lukanja Veliki Jovanovac Rausi Rasi Romune Rosulje Ruhot Svrke Siga Trebovi Trstenik Turjak uska Hadzovi i Crni Vrh elopek Skrelje Asanja Bresta De Donji Tovarnik Karlov i Kupinovo I Kupinovo II Obrez Ogar Pe inci Popinci Prhovo Siba Sremski Mihaljevci Subotiste Simanovci Bazovik Barje iflik Basara Bela Berilovac Berovica Blato Brlog Velika Lukanja Veliki Jovanovac

- 74 Veliki Suvodol Veliko Selo Viso ka Rzana Vlasi Novi Zavoj Vojnegovac Vraniste Gnjilan Gornja Drzina Gostusa Gradasnica Gradiste Dobri Do Dojkinci Drzina Zaskovci Izvor Jalbotina Jelovica Kamik Koprivstica Kostur Krupac Kumanovo Mala Lukanja Mali Jovanovac Mali Suvodol Milojkovac Mirkovci Nisor Obrenovac Oreovica Orlja Osmakova Paklestica Pasja Petrovac Pirot Zavoj Planinica Pokrevenik Poljska Rzana Ponor Prisjan Ragodes Rasnica Rosoma Rsovci Veliki Suvodol Veliko Selo Visoka Rzana Vlasi Vojnegovac Vraniste Gnjilan Gornja Drzina Gostusa Gradasnica Gradiste Dobri Do Dojkinci Drzina Zaskovci Izvor Jalbotina Jelovica Kamik Koprivstica Kostur Krupac Kumanovo Mala Lukanja Mali Jovanovac Mali Suvodol Milojkovac Mirkovci Nisor Obrenovac Oreovica Orlja Osmakova Paklestica Pasja Petrovac Pirot (grad) Pirot (van varosi) Planinica Pokrevenik Poljska Rzana Ponor Prisjan Ragodes Rasnica Rosoma Rsovci

- 75 Rudinje Sinja Glava Slavinja Sopot Sre kovac Stani enje Sukovo Temska Topli Do Trnjana Cerev Del Cerova Crven evo Crnokliste iniglavci Sugrin 109. Plandiste Banatski Sokolac Barice Velika Greda Veliki Gaj Duzine Jermenovci Kupinik Margita Laudovac Markovi evo Mileti evo Plandiste Stari Lec Hajdu ica Alabak Baj ina Balovac Baraina Batlava Belo Polje Blato Bradas Braina Brevnik Brece Burince Velika Reka Glavnik Godisnjak Gornja Dubnica Rudinje Sinja Glava Slavinja Sopot Sre kovac Stani enje Sukovo Temska Topli Do Trnjana Cerev Del Cerova Crven evo Crnokliste iniglavci Sugrin Banatski Sokolac Barice Velika Greda Veliki Gaj Duzine Jermenovci Kupinik Margita Markovi evo Mileti evo Plandiste Stari Lec Hajdu ica Alabak Baj ina Balovac Baraina Batlava Belo Polje Blato Bradas Braina Brevnik Brece Burince Velika Reka Glavnik Godisnjak Gornja Dubnica

110. Podujevo

- 76 Gornja Lapastica Gornja Pakastica Gornje Ljup e Gornji Sibovac Grdovac Dvoriste Dobri Do Dobrotin Donja Dubnica Donja Lapastica Donja Pakastica Donje Ljup e Donji Sibovac Duz Dumos Zitinje Zakut Kaljatica Ka ibeg Kisela Banja Konjusevac Krpimej Krusevica Ladovac Lausa Letance Livadica Lug Luzane Mazap Majance Medregovac Merdare Metohija Mirovac Murgula Obrandza Orlane Palatna Penduha Perane Podujevo Popovo Potok Prepolac Radujevac Rakinica Gornja Lapastica Gornja Pakastica Gornje Ljup e Gornji Sibovac Grdovac Dvoriste Dobri Do Dobrotin Donja Dubnica Donja Lapastica Donja Pakastica Donje Ljup e Donji Sibovac Duz Dumos Zitinje Zakut Kaljatica Ka ibeg Kisela Banja Konjusevac Krpimej Krusevica Ladovac Lausa Letance Livadica Lug Luzane Mazap Majance Medregovac Merdare Metohija Mirovac Murgula Obrandza Orlane Palatna Penduha Perane Podujevo Popovo Potok Prepolac Radujevac Rakinica

- 77 Revu e Repa Re ica Svetlje Siljevica Slatina Surdula Surkis Trnava Trnavica Turu ica Hrtica Sajkovac Sakovica Stedim 111. Pozega Bakionica Velika Jezevica Visibaba Vranjani Gluma Godovik Gornja Dobrinja Gorobilje Gugalj Donja Dobrinja Drazinovi i Duskovci Zaselje Zdrav i i Jelen Do Kaleni i Lopas Loret Ljutice Ma er Mala Jezevica Mili evo Selo Mrselji Otanj Papratiste Pilatovi i Pozega Prijanovi i Prilipac Radovci Rasna Re ice Revu e Repa Re ica Svetlje Siljevica Slatina Surdula Surkis Trnava Trnavica Turu ica Hrtica Sajkovac Sakovica Stedim Bakionica Velika Jezevnica Visibaba Vranjani Gluma Godovik Gornja Dobrinja Gorobilje Gugalj Donja Dobrinja Drazinovi i Duskovci Zaselje Zdrav i i Jelen Do Kaleni i Lopas Loret Ljutice Ma er Mala Jezevica Mili evo Selo Mrselji Otanj Papratiste Pilatovi i Pozega Prijanovi i Prilipac Radovci Rasna Re ice

- 78 Roge Rupeljevo Svra kovo Srednja Dobrinja Tabanovi i Tvrdi i Tometino Polje Tu kovo Uzi i estobrodica 112. Presevo Ali erce Ber evac Buji Bukarevac Bukovac Bustranje Gare Golemi Dol Gornja Susaja Gospo ince Depce Donja Susaja Zujince Ilince Kurbalija Ljanik Ma are Miratovac Nor a Oraovica Pe eno Presevo Rajince Ranatovce Reljan Svinjiste Sefer Slavujevac Stanevce Strezovce Trnava Cakanovac Cerevajka Crnotince ukarka Roge Rupeljevo Svra kovo Srednja Dobrinja Tabanovi i Tvrdi i Tometino Polje Tu kovo Uzi i estobrodica Ali erce Ber evac Buji Bukarevac I Bukarevac II Bukovac Bustranje Gare Golemi Dol Gornja Susaja Gospo ince Depce Donja Susaja Zujince I Zujince II Ilince Kurbalija Ljanik Ma are Miratovac Nor a Oraovica Pe eno Presevo Rajince Ranatovce Reljan Svinjiste Sefer Slavujevac Stanevce Strezovce Trnava Cakanovac Cerevajka Crnotince ukarka

- 79 113. Priboj Banja Batkovi i Crnugovi i Bu je Dobrilovi i Zabr e Zabrnjica Zagradina Zaostro Kalafati Kalu erovi i Kasidoli Pozegrnac Kratovo Brezna Jela a Krnja a Mazi i Milijes Priboj Pribojska Golesa Pribojske elice Ra a Ritosi i Sjeverin Zivinice So ice Kukurovi i Strmac Hercegova ka Golesa Crnuzi itluk Atma a Belobrod Blja Brezna Brodosavce Brut Buzec Bu a Bilusa Veleza Vlasnja Vrbi ane Vrbnica Banja Batkovi i Bu je Dobrilovi i Zabr e Zabrnjica Zaostro Kalafati Kalu erovi i Kasidoli Kratovo

Krnja a Mazi i Milijes Priboj Pribojska Golesa Pribojske elice Ra a Ritosi i Sjeverin So ice Strmac Hercegova ka Golesa Crnuzi itluk Atma a Belobrod Blja Brezna Brodosavce Brut Buzec Bu a Bilusa Veleza Vlasnja Vrbi ane Vrbnica

114. Prizren

- 80 Dobruste Skoza Gornja Srbica Gornje Ljubinje Gornje Selo Gorozup Grazdanik Grn are Dedaj Dojnice Donja Srbica Donje Ljubinje Draj i i Dusanovo onaj Zivinjane Zur Muraden Zapluzje Zgatar Zjum Zrze Zoji Jablanica Pousko Jeskovo Kabas Kabas Has Karasin er Kapra Kosovce Kobanja Kojus Korisa Krajk Kuklibeg Kukovce Kusnin Kustendil Landovica Lez Leskovac Lokvica Ljubizda Ljubizda Has Ljubisda Has Ljubi evo Ljukinaj Ljutoglav

Gornja Srbica Gornje Ljubinje Gornje Selo Gorozup Grazdanik Grn are Dedaj Dojnice Donja Srbica Donje Ljubinje Draj i i Dusanovo onaj Zivinjane Zur Zapluzje Zgatar Zjum Zrze Zoji Jablanica Jeskovo Kabas Kabas Has Karasin er Kapra Kosovce Kobanja Kojus Korisa Krajk Kuklibeg Kukovce Kusnin Kustendil Landovica Lez Leskovac Lokvica Ljubizda Ljubizda Has I Ljubisda Has II Ljubi evo Ljukinaj Ljutoglav

- 81 Nova Sumadija Mazrek Mala Krusa Mamusa Manastirica Medvece Miljaj Musnikovo Nasec Nebregoste Novake Novo Selo Petrovo Selo Pirane Plava Plajnik Planeja Planjane Posliste Prizren Randubrava Re ane Rence Romaja Skorobiste Sma Sredska Struzje Trepetnica Tupec Ho a Zagradska Caparce Sainovac Spinadija 115. Prijepolje Aljinovi i Bali i Bare Biskupi i Bjelahova Brajkovac Brvine Brodarevo Bukovik Vinicka Vrbovo Gojakovi i

Mazrek Mala Krusa Mamusa Manastirica Medvece Miljaj Musnikovo Nasec Nebregoste Novake Novo Selo Petrovo Selo Pirane Plava I Plava II Plajnik Planeja Planjane Posliste Prizren Randubrava Re ane Rence Romaja Skorobiste Sma Sredska Strezje Trepetnica Tupec Ho a Zagradska Caparce Sainovac I Sainovac II Spinadija Aljinovi i Bali i Bare Biskupi i Bjelahova Brajkovac Brvine Brodarevo Bukovik Vinicka Vrbovo Gojakovi i

- 82 Gornje Babine Gornje Gora i e Gornji Stranjani Gostun Gra anica Grobnice Divci Lu ice Donje Babine Donji Stranjani Drenova Dusmani i urasi i Zabrdnji Toci Zavinogra e Zalug Zastup Zvijezd Ivanje Ivezi i Izbi anj Jabuka Jun evi i Kamena Gora Kasice Karaula Karosevina Ka evo Kova evac Mijoska Koprivna Kosatica Kosevine Krusevo Ku in Mataruge Me ani Milakovi i Milesevo Milosev Do Miljevi i Pranjci Mr kovina Muskovina Oraovac Orasac Osoje Ostra Stijena Potkrs Gornje Babine Gornje Gora i e Gornji Stranjani Gostun Gra anica Grobnice Divci Donje Babine Donji Stranjani Drenova Dusmani i urasi i Zabrdnji Toci Zavinogra e Zalug Zastup Zvijezd Ivanje Ivezi i Izbi anj Jabuka Jun evi i Kamena Gora Karaula Karosevina Ka evo Kova evac Koprivna Kosatica Kosevine Krusevo Ku in Mataruge Me ani Milakovi i Milesevo Milosev Do Miljevi i Mr kovina Muskovina Oraovac Orasac Osoje Ostra Stijena Potkrs

- 83 Potok Pravosevo Prijepolje Rasno Ratajska Sedobro Seljane Seljasnica Skoku e Mijani Slatina Sopotnica Tasevo Hisardzik Hrta Crkveni Toci adinje ausevi i Dzurovo 116. Prokuplje Arbanaska Babin Potok Babotinac Baj ince Balinovac Bal ak Bace Bela Voda Beli Kamen Belogos Belonjin Berilje Bogujevac Bregovina Bresnik Bresni i Bublica Bukoloram Bulatovac Bu ince Velika Plana Vi a Vlasovo Vodice Glasovik Gojinovac Gornja Bejasnica Potok Pravosevo Prijepolje Rasno Ratajska Sedobro Seljane Seljasnica Skoku e Slatina Sopotnica Tasevo Hisardzik Hrta Crkveni Toci Kolovrat ausevi i Dzurovo Arbanaska Babin Potok Babotinac Baj ince Balinovac Bal ak Bace Bela Voda Beli Kamen Belogos Belonjin Berilje Bogujevac Bregovina Bresnik Bresni i Bublica Bukoloram Bulatovac Bu ince Velika Plana Vi a Vlasovo Vlasa Vodice Glasovik Gojinovac Gornja Bejasnica

- 84 Gornja Bresnica Gornja Konjusa Gornja Re ica Gornja Strazava Gornja Toponica Gornja Trnava Gornje Kordince Gornji Statovac Grabovac Gubetin Dobroti Vidova a Seliste Donja Bejasnica Donja Bresnica Krnji Grad Donja Konjusa Donja Re ica Donja Strazava Donja Toponica Donja Trnava Donje Kordince Donji Statovac Dragi Deo Drenovac urovac usnica Zitni Potok Zdravinje Zlata Jabu evo Jovine Livade Jugovac Kaludra Klisurica Kozince Kon i Kondzelj Krusevica Ma ere Mala Plana Ma ina Merovac Mikulovac Miljkovica Mrljak Mrselj Nova Bozurna Gornja Bresnica Gornja Konjusa Gornja Re ica Gornja Strazava Gornja Toponica Gornja Trnava Gornje Kordince Gornji Statovac Grabovac Gubetin Dobroti

Donja Bejasnica Donja Bresnica Donja Konjusa Donja Re ica Donja Strazava Donja Toponica Donja Trnava Donje Kordince Donji Statovac Dragi Deo Drenovac urovac usnica Zitni Potok Zdravinje Zlata Jabu evo Jovine Livade Jugovac Kaludra Klisurica Kozince Kon i Kondzelj Krusevica Ma ere Mala Plana Ma ina Merovac Mikulovac Miljkovica Mrljak Mrselj Nova Bozurna

- 85 Novi urovac Novo Selo Obrtnice Pasja a Pasinac Pestis Petrovac Piskalje Plo nik Poto i Prekadin Prekasnica Prekopuce Prokuplje Rankova Reka Rastovnica Rgaje Reljinac Resinac Smrdan Srednji Statovac Stari urovac Staro Selo Sevis Tovrljane Trnovi Laz Tulare ukovac Dzigolj Kostenica Siroke Njive Sismanovac 117. Razanj Braljina Varos Vitosevac Grabovo Lipovac Ma ere Maletina Ma ija Novi Bra in Stari Bra in Pardik Podgorac Poslon Praskov e Pretrkovac Novi urovac Novo Selo Obrtnice Pasja a Pasinac Pestis Petrovac Piskalje Plo nik Poto i Prekadin Prekasnica Prekopuce Prokuplje Prokuplje grad Rankova Reka Rastovnica Rgaje Reljinac Resinac Smrdan Srednji Statovac Stari urovac Staro Selo Tovrljane Trnovi Laz Tulare ukovac Dzigolj Siroke Njive Sismanovac Braljina Varos Vitosevac Grabovo Lipovac Ma ere Maletina Ma ija Bra in Pardik Podgorac Poslon Praskov e Manastirsko Pretrkovac

- 86 Razanj Rujiste Skorica Smilovac Cerovo Crni Kao ubura Setka 118. Ra a Adrovac Borci Bosnjane Veliko Kr mare Visevac Vojinovac Vu i Donja Ra a Donje Jarusice ur evo Malo Kr mare Mirasevac Popovi Ra a Saranovo Sepci Sipi Trska Badanj Baljevac Bela Stena Beoci Biljanovac Zera e Pokrvenik Orahovo Bini e Borovi e Bo e Brvenik Brvenik Naselje Brvenica Varevo Vojmilovi i Gnjilica Bio in Gradac Dragani i Razanj Rujiste Skorica Smilovac Cerovo Crni Kao ubura Setka Adrovac Borci Bosnjane Veliko Kr mare Visevac Vojinovac Vu i Donja Ra a Donje Jarusice ur evo Male Kr mare Mirasevac Popovi Ra a Saranovo Sepci Sipi Sepci Badanj Baljevac Bela Stena Beoci Biljanovac

119. Raska

Bini e Borovi e Bo e Brvenik Brvenik Naselje Brvenica Varevo Vojmilovi i Gnjilica Gradac Dragani i

- 87 Vrtine Zutice Zarevo Josani ka Banja Kaznovi e Karadak Kova i Korla e Gostiradi e Kravi e Kremi e Krusevica Kuri i Plavkovo Ku ane Kopaonik Lisina Lukovo Milatkovi e Mure Novo Selo Nosoljin Belo Polje Pavlica Panojevi e Piskanja Plesin Pobr e Pocesje Radosi e Rakovac Raska Rvati Rudnica Sebimilje Semetes Supnje Tiodze Trnava Crna Glava Sipa ina 120. Rekovac Bare Belusi Beo i Bogalinac Brajinovac Velika Krusevica

Zutice Zarevo Josani ka Banja Kaznovi e Karadak Kova i Korla e Kravi e Kremi e Krusevica Kuri i Ku ane Lisina Lukovo Milatkovi e Mure Novo Selo Nosoljin Pavlica Panojevi e Piskanja Plesin Pobr e Pocesje Radosi e Rakovac Raska Rvati Rudnica Sebimilje Semetes Supnje Tiodze Trnava Crna Glava Sipa ina Bare Belusi Beo i Bogalinac Brajinovac Velika Krusevica

- 88 Vukmanovac Dobroselica Dragovo Zupanjevac Kavadar Kaleni ki Prnjavor Kaludra Komarane Lepojevi Lomnica Lo ika Malesevo Motri Nadrlje Opari Prevest Rabenovac Ratkovi Rekovac Sekuri Sibnica Siljevica Te i Ursule Cikot Sljivica 121. Ruma Bu anovci Vitojevci Voganj Mar elos Grabovci Dobrinci Donji Petrovci Zarkovac Klenak Kraljevci Mali Radinci Nikinci Pavlovci Plati evo Putinci Ruma Stejanovci Hrtkovci Bobovo Bresje Vukmanovac Dobroselica Dragovo Zupanjevac Kavadar Kaleni ki Prnjavor Kaludra Komarane Lepojevi Lomnica Lo ika Malesevo Motri Nadrlje Opari Prevest Rabenovac Ratkovi Rekovac Sekuri Sibnica Siljevica Te i Ursule Cikot Sljivica Bu anovci Vitojevci Voganj Grabovci Dobrinci Donji Petrovci Zarkovac Klenak Kraljevci Mali Radinci Nikinci Pavlovci Plati evo Putinci Ruma Stejanovci Hrtkovci Bobovo Bresje

122. Svilajnac

- 89 Vojska Vrlane Glozane Grabovac Dublje Dubnica urinac Kupinovac Kusiljevo Lukovica Ma evac Prostinac Radosin Roanda Ro evac Svilajnac Sedlare Subotica Troponje Crkvenac 123. Svrljig Beloinje Burdimo Bu um Varos Vlahovo Galibabinac Gojmanovac Grbav e Gulijan Gusevac Davidovac Drajinac urinac Zeljevo Izvor Kopajkosara Labukovo Lalinac Lozan Lukovo Manojlica Merdzelat Me ji Do Nisevac Okoliste Okruglica Palilula Vojska Vrlane Glozane Grabovac Dublje Dubnica urinac Kupinovac Kusiljevo Lukovica Ma evac Prostinac Radosin Roanda Ro evac Svilajnac Sedlare Subotica Troponje Crkvenac Beloinje Burdimo Bu um Varos Vlahovo Galibabinac Gojmanovac Grbav e Gulijan Gusevac Davidovac I Davidovac II Drajinac urinac Zeljevo Izvor Kopajkosara Labukovo Lalinac Lozan Lukovo Manojlica Merdzelat Me ji Do Nisevac Okoliste Okruglica Palilula

- 90 Peris Pirkovac Pluzina Popsica Prekonoga Radmirovac Ribare Svrljig Slivje Tijovac Crnoljevica Sljivovik 124. Senta Senta Gornji Breg Batka Tornjos Bogaras Kevi Banatska Dubica Boka Jarkovac Jasa Tomi Busenje Konak Krajisnik Neuzina Se anj Sutjeska Surjan Bega i e ipalj Bare Borisi e Grgaje Ba ija Bozov Potok Boljare Poda Brnjica Vrapci Susica Bu evo Bioc Vapa Visnjeva Tresnjevica Vrsjenice Peris Prkovac Pluzina Popsica Prekonoga Radmirovac Ribare Svrljig Slivje Tijovac Crnoljevica Sljivovik Senta

Tornjos

125. Se anj

Banatska Dubica Boka Jarkovac Jasa Tomi Konak Krajisnik Neuzina Se anj Sutjeska Surjan Baga i e Bare

126. Sjenica

Ba ija Bozov Potok Boljare Brnjica

Bu evo Vapa Visnjeva Vrsjenice

- 91 Gornje Lopize Krivaja Gosevo Crvsko Doli e Donje Gora i e Donje Lopize Skradnik Usak Dragojlovi e Gradac Drazevi e Druzini e Dubnica Duga Poljana Goluban Ljutaje Zabr e Dujke Dunisi e Zabren Petrovo Polje Zitni e Zaje i e Breza Zahumsko Viso ka Vrbnica Plana Kamesnica Kijevci Kladnica Borovi e Kalipolje Krajinovi e Blato Jezero Tuti e Krstac Kanjevina Kr e Masovi e Ponorac Pralja Razdaginja Rasno Aliverovi e Raskovi e Me ugor Sjenica Gornje Lopize Gosevo Doli e Donje Gora i e Donje Lopize

Dragojlovi e Drazevi e Druzini e Dubnica Duga Poljana

Dujke Dunisi e Zabren Zitni e Zaje i e Zahumsko

Kamesnica Kijevci Kladnica

Krajinovi e

Krstac Kr e Masovi e Ponorac Pralja Razdaginja Rasno Raskovi e Sjenica

- 92 Medare Stup Veskovi e Raspogan e Sugubine Jevik Trijebine Grabovica Tuzinje Krnja Jela Rastenovi e Uvac Straini e Ugao Karajuki a Bunari Ursule Papi e Fijulj Cari ina Cetanovi e itluk edovo Sare Koznik Lijeva Reka Mili Stavalj Boguti Visnjice Knezevac Kokosi e Susure

Stup

Sugubine Trijebine Tuzinje

Uvac Ugao Ursule Fijulj Cari ina Cetanovi e edovo Sare

Stavalj

Susure

127. Smederevska Palanka

Azanja Bani ina Ba inac Basin Vlaski Do Vodice Glibovac Golobok Gr ac Kusadak Mala Plana Mramorac Pridvorice

Azanja Bani ina Ba inac Basin Vlaski Do Vodice Glibovac I Glibovac II Golobok Gr ac Kusadak Mala Plana Mramorac Pridvorice

- 93 Ratari Selevac Sm. Palanka Stoja ak Cerovac 128. Sokobanja Beli Potok Blendija Bogdinac Vrbovac Vrmdza Dugo Polje Zu kovac Jezero Josanica Milusinac Muzinac Nikolinac Novo Selo Poruznica Radenkovac Resnik Rujevica Sesalac Sokobanja Trgoviste Trubarevac Cerovica itluk Levovik Sarbanovac Baks Banja Bro na Vitak Vo njak Gornja Klina Gornje Prekaze Gornji Obili Donja Klina Donje Obrinje Donje Prekaze Donji Obili Dosevac Izbica Kladernica Ratari Selevac Sm. Palanka I Sm. Palanka II Stoja ak Cerovac Beli Potok Blendija Bogdinac Vrbovac Vrmdza Dugo Polje Zu kovac Jezero Josanica Milusinac Muzinac Nikolinac Novo Selo Poruznica Radenkovac Resnik Rujevica Sesalac Sokobanja Trgoviste Trubarevac Cerovica itluk Sarbanovac Baks Banja Bro na Vitak Vo njak Gornja Klina Gornje Prekaze Gornji Obili Donja Klina Donje Obrinje Donje Prekaze Donji Obili Dosevac Izbica Kladernica

129. Srbica

- 94 Kozica Kostrc Kotore Krasali Krasmirovac Krusevac Ku ica Lausa Leo ina Likovac Ljubovac Makrmalj Marina Mikusnica Murga Novo Selo Ov arevo Padaliste Pluzina Poljance Kozica Kostrc Kotore Krasali Krasmirovac Krusevac Ku ica Lausa Leo ina Likovac Ljubovac Makrmalj Marina Mikusnica Murga Novo Selo Ov arevo Padaliste Pluzina Novo Poljance Staro Poljance Kraljice Prelovac Radisevo Rakitnica Rezala Rudnik Srbica Srednja Klina Suvo Grlo Tica Trnavce Turi evac Tusilje irez itak ubrelj Nadalj Srbobran Turija Sremski Karlovci Belegis Vojka Golubinci Krnjesevci Nova Pazova

Prelovac Radisevo Rakitnica Rezala Rudnik Srbica Srednja Klina Suvo Grlo Tica Trnavce Turi evac Tusilje irez itak ubrelj 130. Srbobran Nadalj Srbobran Turija Sremski Karlovci Belegis Vojka Golubinci Krnjesevci Nova Pazova

131. Sremski Karlovci 132. Stara Pazova

- 95 Novi Banovci Stara Pazova Stari Banovci Surduk 133. Suva Reka Banja Belanica Blace Budakovo Bukos Vrani Vrsevce Geljance Gornja Krusica Grejkovce Grej evce Guncat Dvorane Delovce Dobrodeljane Donja Krusica Dubrava Dulje inovce Topli ane Javor Kostrce Kravoserija Ladrovac Ladrovi Lesane Luznica Ma itevo Movljane Musutiste Neprebiste Nisor Papaz Pe ane Popovljane Rastane Re ane Savrovo Samodraza Selograzde Semetiste Senik Slapuzane Novi Banovci Stara Pazova Stari Banovci Surduk Banja Belanica Blace Budakovo Bukos I Bukos II Vrani Vrsevce Geljance Gornja Krusica Grejkovce Grej evce Guncat Dvorane Delovce Dobrodeljane Donja Krusica Dubrava Dulje inovce Javor Kostrce Kravoserija Ladrovac Ladrovi Lesane Luznica Ma itevo Movljane Musutiste Neprebiste Nisor Papaz Pe ane Popovljane Rastane Re ane Savrovo Samodraza Selograzde Semetiste Senik Slapuzane

- 96 Sopina Stara Vu ina Studen ane Suva Reka Trnje Tumi ina ajdrak 134. Surdulica Alakince Bacijevce Binovce Bitvr a Bozica Vlasina Okruglica Vlasina Rid Vlasina Stojkovi eva Vu adelce Gornja Koznica Gornje Romanovce Groznatovci Danjino Selo Dikava Donje Romanovce Drajinci Dugi Del Dugojnica Zaguzanje Jelasnica Kalabovce Kijevac Klisura Kolunica Kostrosevci Leskova Bara Masurica Ma katica Novo Selo Palja R avica Stajkovce Strezimirovci Suvojnica Surdulica Belo Polje Suhi Dol Topli Do Topli Dol Sopina Stara Vu ina Studen ane Suva Reka Trnje Tumi ina ajdrak Alakince Bacijevce Binovce Bitvr a Bozica Vlasina Okruglica Vlasina Rid Vlasina Stojkovi eva Vu edelce Gornja Koznica Gornje Romanovce Groznatovci Danjino Selo Dikava Donje Romanovce Drajinci Dugi Del Dugojnica Zaguzanje Jelasnica Kalabovce Kijevac Klisur Kolunica Kostrosevci Leskova Bara Masurica Ma katica Novo Selo Palja R avica Stajkovce Strezimirovci Suvojnica Surdulica Suhi Dol Topli Do Topli Dol

- 97 Troska urkovica 135. Temerin Ba ki Jarak Sirig Kamendin Temerin Vilovo Gardinovci Lok Mosorin Titel Sajkas Belosavci Blaznava Bozurnja Vin a Vojkovci Gornja Trnava Gornja Satornja Gorovi Gurisevci Donja Tresnjevica Donja Trnava Donja Satornja Zabare Zagorica Jarmenovci Jelenac Junkovac Kloka Lipovac Manojlovci Maskar Natalinci Ovsiste Pavlovac Plaskovac Rajkovac Svetli Topola (varosica) Topola (selo) Kr evac Sume Babina Poljana Barbace Troska urkovica Ba ki Jarak Sirig Temerin Vilovo Gardinovci Lok Mosorin Titel Sajkas Belosavci Blaznava Bozurnja Vin a Vojkovci Trnava Gornja Satornja Gorovi Gurisevci D. Tresnjevica Donja Trnava Donja Satornja Zabare Zagorica Jarmenovci Jelenac Junkovac Kloka Lipovac Manojlovci Maskar Natalinci Ovsiste Pavlovac Plaskovac Rajkovac Svetli Topola (varos) Topola (selo) Sume Babina Poljana Barbace

136. Titel

137. Topola

138. Trgoviste

- 98 Vladovce Golo evac Gornovac Gornja Trnica Gornji Kozji Dol Donji Kozji Dol Gornji Stajevac Dejance Donja Trnica Donji Stajevac Dumbija erekarce Zladovce Kalovo Lesnica Mala Reka Margance Mezdraja Novi Glog Novo Selo Petrovac Prolesje Radovnica Raj evce Surlica Trgoviste Crveni Grad Crna Reka Crnovce Sajince Saprance Siroka Planina Sumata Trnica 139. Trstenik Bogdanje Bozurevac Brezovica Bresno Polje Bu je Levi je Velika Drenova Velu e Golubovac Gornja Omasnica Donja Omasnica Gornja Crnisava Gornji Dubi Gornji Ribnik Grabovac Vladovce Golo evac Gornovac Gornja Trnica Kozji Dol Gornji Stajevac Dejance Donja Trnica Donji Stajevac Dumbija erekarce Zladovce Kalovo Lesnica Mala Reka Margance Mezdraja Novi Glog Novo Selo Petrovac Prolesje Radovnica Raj evce Surlica Trgoviste Crveni Grad Crna Reka Crnovce Sajince Saprance Siroka Planina Sumata Trnica Bogdanje Bozurevac Brezovica Bresno Polje Bu je Velika Drenova Velu e Golubovac Omasnica Gornja Crnisava Gornji Dubi Gornji Ribnik Grabovac

- 99 Donja Crnisava Donji Dubi Donji Ribnik Dublje Jasikovica Kamenja a Loboder Lozna Lopas Mala Drenova Mala Sugubina Medve a Mijajlovac Milutovac Okruglica Osaonica Odzaci Pajsak Planinica Poljna Popina Po ekovina Prnjavor Rajinac Ri evstica Riljac Rujisnik Seliste Stari Trstenik Stopanja Stragari Stublica Tobolac Trstenik Ugljarevo airi 140. Tutin Arapovi e Gui e To ilovo Ba ica Borostica Bra ak Bujkovi e Velje Polje Veseni e Vrap e Orase manjke Donja Crnisava Donji Dubi Donji Ribnik Dublje Jasikovica Kamenja a Loboder Lozna Lopas Mala Drenova Mala Sugubina Medve a Mijajlovac Milutovac Okruglica Osaonica Odzaci Pajsak Planinica Poljna Popina Po ekovina Prnjavor Rajinac Ri evstica Riljac Rujisnik Seliste Stari Trstenik Stopanja Stragari Stublica Tobolac Trstenik Ugljarevo airi Arapovi e

Ba ica Borostica Bra ak Bujkovi e Velje Polje Veseni e Vrap e

- 100 Glogovik Gluhavica Blaca Bregovi Gnila Godovo Govanj Gornji Crnis Devre Delime e Detane Dobri Dub Dobrinje Dolovo Draga Vrba Dubovo Dulebe erekare Ervenice Zir e Zupa Zu e Izrok Zapadni Mojstir Batrage Isto ni Mojstir ulije Jezgrovi e Jablanica Jeli e Juzni Ko arnik Kova i Koni e Leskova Gradac Lipica Lukavica Melaje Brnisevo Mitrova Morani Naboje No aje Namga Orlje Ostrovica Jarebice Sip e Paljevo Glogovik Gluhavica

Gnila Godovo Gornji Crnis Devre Delime e Detane Dobri Dub Dobrinje Dolovo Draga Dubovo Dulebe erekare Ervenice Zir e Zupa Zu e Zapadni Mojstir Isto ni Mojstir Jezgrovi e Jeli e Juzni Ko arnik Kova i Koni e Leskova Lipica Lukavica Melaje Mitrova Morani Naboje Namga Orlje Ostrovica

Paljevo

- 101 Plenibabe Pokrvenik Nadumce Piskopovce Pope Potreb Pruzanj Raduhovce Crkvine Radusa Popi i Rezevi e Ramosevo Ribari e Rudnica Ru a Sas Smolu a Star evi e Strumce Suvi Do Tutin Baljen Severni Ko arnik arovina ukote Gurdijelje Gucevi e Saronje Biohane Spiljani 141. i evac Braljina Grad Stala Lu ina Mojsinje Mrzenica Plo nik Pojate Stala Trubarevo i evac i evac grad Radosevac Batinac Bigrenica Virine Vlaska Plenibabe Pokrvenik

Pope Potreb Pruzanj Raduhovce Radusa Rezevi e Ribari e Rudnica Ru a Sas Smolu a Star evi e Suvi Do Tutin

arovina ukote

Saronje Spiljani Braljina Grad Stala Lu ina Mojsinje Mrzenica Plo nik Pojate Stala Trubarevo i evac

142.

uprija

Batinac Bigrenica Virine Vlaska

- 102 Dvorica Ivankovac Isakovo Jovac Kovanica Krusar Mijatovac Ostrikovac Paljane Senje Supska uprija Dvorica Ivankovac Isakovo Jovac Kovanica Krusar Mijatovac Ostrikovac Paljane Senje Supska uprija (grad) uprija (van grada) Banjani Brgule Brezovica Vrelo Vrhovine Vukona Gvozdenovi Gunjevac Dokmir Zvizdar Joseva Kaleni Kalinovac Kozur Krsna Glava Liso Polje Lon anik Milorci Murgas Novaci Paljuvi Pambukovica Radljevo Radusa Ruklada Slatina Sovljak Stublenica Takovo Tvrdojevac Trli Trnjaci Tulari Ub

143. Ub

Banjani Bogdanovica Brgule Brezovica Vrelo Vrhovine Vukona Gvozdenovi Gunjevac Dokmir Zvizdar Joseva Kaleni Kalinovac Kozur Krsna Glava Liso Polje Lon anik Milorci Murgas Novaci Paljuvi Pambukovica Radljevo Radusa Ruklada Slatina Sovljak Stublenica Takovo Tvrdojevac Trli Trnjaci Tulari Ub

- 103 Crvena Jabuka u uge Sarbane 144. Urosevac Babljak Bali Biba Burnik Varos Selo Gatnje Gornje Nerodimlje Stojkovi Grebno Grlica Doganjevo Donje Nerodimlje Dramnjak Zaskok Zlatare Jezerce Jerli Prelez Jerli Talinovac Kamena Glava Kosin Kosare Lasko Bare Manastirce Mirosavlje Muhadzer Prelez Muhadzer Talinovac Muhovce Nekodim Novi Miras Stari Miras Papaz Plesina Pojatiste Raka Rahovica Sazlija Svr ina Slivovo Sojevo Softovi Srpski Babus Staro Selo Tankosi Trn Crvena Jabuka u uge Sarbane Babljak Bali Biba Burnik Varos Selo Gatnje Gornje Nerodimlje Grebno Donja Grlica Doganjevo Donje Nerodimlje Zaskok Zlatare Jezerce Jerli Prelez Jerli Talinovac Kamena Glava Kosin Kosare Lasko Bare Manastirce Mirosavlje Muhadzer Prelez Muhadzer Talinovac Muhovce Nekodim Miras Papaz Plesina Pojatiste Raka Rahovica Sazlija Svr ina Slivovo Sojevo Softovi Srpski Babus Staro Selo Tankosi Trn

- 104 Urosevac Crnilo 145. Crna Trava Bajinci Bankovci Bistrica Brod Gornje Gare Gradska Darkovce Dobro Polje Vus Jabukovik Kalna Krivi Del Krsti evo Mla iste Ostrozub Pavli ina Preslap Raj etine Ruplje Sastav Reka Crna Trava Zlatance Jovanovce Obradovce uka Alin Potok Branesci Gostilje Rakovica Dobroselica Drenova Zeljine Jablanica Kriva Reka Mesnik Ljubis Ma kat Rozanstvo Semegnjevo Sirogojno i kova Stublo Tripkova Trnava ajetina Urosevac Crnilo Bajinci Bankovci Brod Gornje Gare Gradska Darkovce Dobro Polje Jabukovik Kalna Krivi Del Krivi Del Mla iste Ostrozub Pavli ina Preslap Raj etine Ruplje Ruplje Crna Trava

146.

ajetina

Alin Potok Branesci Gostilje Dobroselica Drenova Zeljine Jablanica Kriva Reka Ljubis Ma kat Rozanstvo Semegnjevo Sirogojno Stublo Tripkova Trnava ajetina

- 105 Golovo Zlatibor Musvete Rudine Sljivovica Sainovina 147. oka Vrbica Jazovo Ostoji evo Padej Sanad Crna Bara Banatski Monostor oka Adasevci Batrovci Ba inci Berkasovo Bingula Vasica Visnji evo Gibarac Erdevik Ilinci Jamena Kukujevci Ljuba Molovin Morovi Privina Glava Biki Do Sot Sid 149. Stimlje Belince Vojinovce Gornje Godance Davidovce Donje Godance Duga urakovce Zborce Kara ica Laniste Malopoljce Muzi ane

Sljivovica

Vrbica Jazovo Ostoji evo Padej Sanad Crna Bara oka Adasevci Batrovci Ba inci Berkasovo Bingula ipsa Vasica Visnji evo Gibarac Erdevik Ilinci Jamena Kukujevci Ljuba Molovin Morovi Privina Glava Sot Sid Belince Vojinovce Gornje Godance Davidovce Donje Godance Duga urakovce Zborce Kara ica Laniste Malopoljce Muzi ane

148. Sid

- 106 Petrastica Petrovi Petrovo Rance Ra ak Rasince Topilo Devetak Crnoljevo Stimlje 150. Strpce Berevce Brod Vi a Vrbestica Brezovica Gornja Bitinja Gotovusa Donja Bitinja Drajkovce Firaja Izance Jazince Kostanjevo Sevce Susi e Strpce Petrastica Petrovi Petrovo Rance Ra ak Rasince Topilo-Devetak Crnoljevo Stimlje Berevce I Berevce II Brod Vi a Vrbestica Gornja Bitinja Gotovusa Donja Bitinja Drajkovce Izance Jazince Kostanjevo Sevce Susi e Strpce

IV. GRADOVI

lan 17. Grad je teritorijalna jedinica utvr ena ovim zakonom, koja predstavlja ekonomski, administrativni, geografski i kulturni centar sireg podru ja i ima vise od 100.000 stanovnika. Izuzetno, kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi, moze se utvrditi da je grad i teritorijalna jedinica koja ima manje od 100.000 stanovnika, ako ispunjava sve ostale kriterijume predvi ene zakonom. Teritorija za koju se obrazuje grad, predstavlja prirodnu geografsku celinu, ekonomski povezan prostor koji poseduje izgra enu komunikaciju me u naseljenim mestima sa sedistem grada kao gravitacionim centrom. lan 18. Promena teritorije grada vrsi se na na in predvi en za promene teritorije opstina. lan 19. Teritorija grada moze biti podeljena na gradske opstine.

- 107 Podela grada na gradske opstine utvr uje se statutom grada, u skladu lan 20. Gradovi u Republici Srbiji su: Redni broj 1 1. Valjevo Naseljeno mesto 2 Babina Luka Balinovi Ba evci Beli Belosevac Beomuzevi Blizonje Bobova Bogati Brangovi Brankovina Brezovica Buja i Valjevo Veselinovac Vlas i Vrago anica Vujinova a Gola Glava Gornja Bukovica Gornja Grabovica Gornje Leskovice Deguri Divci Div ibare Donja Bukovica Donje Leskovice Dra i Dupljaj Zabari Zabrdica Zarube Zlatari Jovanja Jasenica Joseva Kamenica Klanica Klinci Katastarska opstina 3 Babina Luka Balinovi Ba evci Beli Belosevac Beomuzevi Blizonje Bobova Bogati Brangovi Brankovina Brezovica Buja i Valjevo Veselinovac Vlas i Vrago anica Vujinova a Gola Glava Gornja Bukovica Grabovica Grabovica Gornje Leskovice Deguri Divci Div ibare Donja Bukovica Donje Leskovice Dra i Dupljaj Zabari Zabrdica Zarube Zlatari Jasenica Joseva Kamenica Klanica Klinci

sa zakonom.

- 108 Kova ice Kozli i Jazovik Kotesica Kunice Leli Loznica Lukavac Majinovi Mili inica Mr i Ogla enovac Osladi Paklje Paune Petnica Popu ke Gori Prijezdi Pri evi Rabas Ravnje Ra evo Selo Rebelj Mija i Rovni Sandalj Sedlari Sitarice Sova Stanina Reka Stapar Strmna Gora Stubo Suvodanje Susica Taor Tubravi Tupanci 2. Vranje Aleksandrovac Babina Poljana Barbarusnice Bareli Beli Breg Bojin Del Bresnica Bujkovac Buljesovce Kova ice Kozli i Kotesica Kunice Leli Loznica Lukavac Majinovi Mili inica Mr i Ogla enovac Osladi Paklje Paune Petnica Popu ke Prijezdi Pri evi Rabas Ravnje Ra evo Selo Rebelj Rovni Sandalj Sedlari Sitarice Sova Stanina Reka Stapar Strmna Gora Stubo Suvodanje Susica Taor Tubravi Tupanci Aleksandrovac Babina Poljana Barbarusnice Bareli Beli Breg Bojin Del Bresnica Bujkovac Buljesovce

- 109 Bustranje Vizevne Vlase Vragoljupce Vranje Bustranje Vizevne Vlase Vranje I Vranje II Vukusevce Vranjska Banja Vrtogos Golemo Selo Gornja Otuka Gornje Kapsko Gornje Punesevce Gornje Trebesinje Gornji Neradovac Gradnja Gumeriste Davidovac Dobrejance Donja Otulja Donje Zapsko Donje Punosevce Donje Trebesinje Donji Neradovac Drenovac Dubnica Duga Luka Dulan Dupljevo Zlatokop Izumno Katun Klasnjice Klisurica Kopanjane Korbevac Korbul Ko ura Kriva Feja Kruseva Glava Kumarevo Kupinice Lalince Leva Reka Lep ince Lipovac Lukovo Srpsko Margance Me kovac

Vranjska Banja Vrtogos Golemo Selo Gornja Otuka Gornje Kapsko Gornje Punesevce Gornje Trebesinje Gornji Neradovac Gradnja Gumeriste Davidovac Dobrejance Donja Otulja Donje Zapsko Donje Punosevce Donje Trebesinje Donji Neradovac Drenovac Dubnica Duga Luka Dulan Dupljevo Zlatokop Izumno Katun Klasnjice Klisurica Kopanjane Korbevac Korbul Ko ura Kriva Feja Kruseva Glava Kumarevo Kupinice Lalince Leva Reka Lep ince Lipovac Lukovo Margance Me kovac

- 110 Mijakovce Mijovce Milanovo Milivojce Mostanica Nastavce Nesvrta Nova Brezovica Obli ka Sena Ostra Glava Pavlovac Panevlje Plja kavica Prvonek Prevalac Preobrazenje Ranutovac Rataje Ribnice Ristovac Rozdace Rusce Sebevranje Sikirje Slivnica Smiljevi Soderce Srednji Del Stance Stara Brezovica Stari Glog Stresak Stropsko Struganica Studena Suvi Dol Surdul Tesoviste Tibuzde Toplac Trstena Tumba ukovac urkovica Urmanica Usevce Crni Vrh Crni Lug Mijakovce Mijovce Milanovo Milivojce Mostanica Nastavce Nesvrta Nova Brezovica Obli ka Sena Ostra Glava Pavlovac Panevlje Vranje II Prvonek Prevalac Preobrazenje Ranutovac Rataje I Rataje II Ribnice Ristovac Rozdace Rusce Sebevranje Sikirje Slivnica Smiljevi Soderce Srednji Del Stance Stara Brezovica Stari Glog Stresak Stropsko Struganica Studena Suvi Dol Surdul Tesoviste Tibuzde Toplac Trstena Tumba ukovac urkovica Urmanica Usevce Crni Vrh Crni Lug

- 111 estelik 3. Zaje ar Borovac Brusnik Velika Jasikova Veliki Izvor Veliki Jasenovac Vrazogrnac Vratarnica Vrbica Gamzigrad Glogovica Gornja Bela Reka Gradskovo Grliste Grljan Dubo ane Zagra e Zaje ar Zvezdan Jelasnica Klenovac Koprivnica okonjar Lasovo Lenovac Leskovac Lubnica Mala Jasikova Mali Izvor Mali Jasenovac Marinovac Metris Nikoli evo Planinica Prlita Rgotina Salas Sela ka Tabanovac Trnavac Halovo Sipikovo Sljivar estelik Borovac Brusnik Velika Jasikova Veliki Izvor Veliki Jasenovac Vrazogrnac Vratarnica Vrbica Gamzigrad Glogovica Gornja Bela Reka Gradskovo Grliste Grljan Dubo ane Zagra e Zaje ar I Zaje ar II Zvezdan Jelasnica Klenovac Koprivnica Lasovo Lenovac Leskovac Lubnica Mala Jasikova Mali Izvor Mali Jasenovac Marinovac Metris Nikoli evo Planinica Prlita Rgotina Salas - varos Salas - selo Sela ka Tabanovac Trnavac Halovo Sipikovo Sljivar

- 112 -

4. Zrenjanin

Aradac Banatski Despotovac Belo Blato Botos Elemir E ka Zrenjanin Jankov Most Klek Kni anin Lazarevo Lukino Selo Luki evo Melenci Mihajlovo Orlovat Perlez Staji evo Taras Tomasevac Farkazdin enta

Srpski Aradac Slova ki Aradac Banatski Despotovac Belo Blato Botos Elemir Srpski Elemir E ka Zrenjanin I Zrenjanin II Zrenjanin III Jankov Most Klek Kni anin Lazarevo Lukino Selo Luki evo Melenci Mihajlovo Orlovat Perlez Staji evo Taras Taras I Tomasevac Farkazdin enta Bagrdan (varosica) Bagrdan (selo) Belica Bresje Bukov e Bunar Vinora a Voljav e Vranovac Vrba Glavinci Glogovac Gornje Stiplje Gornji Ra nik Deonica Dobra Voda Donje Stiplje Donji Ra nik Dragocvet Dragosevac Drazmirovac Duboka

5. Jagodina

Bagrdan Belica Bresje Bukov e Bunar Vinora a Voljav e Vranovac Vrba Glavinci Glogovac Gornje Stiplje Gornji Ra nik Deonica Dobra Voda Donje Stiplje Donji Ra nik Dragocvet Dragosevac Drazmirovac Duboka

- 113 Ivkova ki Prnjavor Jagodina Josani ki Prnjavor Kalenovac Kova evac Kolare Kon arevo Ko ino Selo Lovci Lozovik Lukar Majur Mali Popovi Medojevac Me ure Milosevo Misevi Novo Laniste Staro Laniste Rajkinac Rakitovo Ribare Ribnik Siokovac Slatina Staro Selo Strizilo Topola Trnava Crn e Santarovac Suljkovac 6. Kragujevac Kragujevac Ivkova ki Prnjavor Jagodina Josani ki Prnjavor Kalenovac Kova evac Kolare Kon arevo Ko ino Selo Lovci Lozovik Lukar Majur Mali Popovi Medojevac Me ure Milosevo Misevi Laniste Rajkinac Rakitovo Ribare Ribnik Siokovac Slatina Staro Selo Strizilo Topola Trnava Crn e Santarovac Suljkovac Kragujevac Belosevac Ili evo Kori ani Male P elice Petrovac Stanovo Teferi Adzine Livade Baljkovac Botunje Bukorovac Velika Sugubina Velike P elice Veliki Senj Vinjiste

Adzine Livade Baljkovac Botunje Bukorovac Velika Sugubina Velike P elice Veliki Senj Vinjiste

- 114 Vlak a Golo elo Gornja Sabanta Gornje Grbice Gornje Jarusice Gornje Komarice Grosnica Desimirovac Divostin Dobra a Donja Sabanta Donje Grbice Donje Komarice Dragobra a Dra a Drenovac Dulene uriselo Erde Jabu je Jovanovac Kamenica Korman Kotraza Kutlovo Luznice Ljubi evac Mala Vrbica Mali Senj Marsi Maslosevo Mironi Novi Milanovac Opornica Pajazitovo Poskurice Prekope a Rama a Resnik Rogojevac Stragari Tresnjevak Trmbas Ugljarevac Cvetojevac Cerovac umi Sljivovac 7. Kraljevo Adrani Vlak a Golo elo Gornja Sabanta Gornje Grbice I Gornje Grbice II Gornje Jarusice Gornje Komarice Grosnica I Grosnica II Desimirovac Divostin Dobra a Donja Sabanta Donje Grbice Donje Komarice Dragobra a Dra a Drenovac Dulene uriselo Erde Jabu je Jovanovac Kamenica Korman Kotraza Kutlovo Luznice Ljubi evac Mala Vrbica Mali Senj Marsi Maslosevo Mironi Novi Milanovac Opornica Pajazitovo Poskurice Prekope a Rama a Resnik Rogojevac Stragari Tresnjevak Trmbas Zdraljica Ugljarevac Cvetojevac Cerovac umi Sljivovac Adrani

- 115 Bapsko Polje Bare Bojani i Bzovik Bogutovac Brezna Brezova Bresnik Bukovica Vitanovac Sumarice Vitkovac Vrba Vrdila Vrh Gledi Goda ica Gok anica Borovo Me ure je Grdica Dedevci Dolac Dragosinjci Drazini e Drak i i Drlupa akovo Zi a Zaklopa a Zakuta Zam anje Zasad Jar ujak Kamenica Kovanluk Kova i Konarevo Kraljevo La evci Lazac Lesevo Lopatnica Magli Mataruga Mataruska Banja Meljanica Metikos Milav i i Milakovac Mili e Milo aj Mlan a Mrsa Musina Reka Obrva Bapsko Polje Bare Bojani i Bzovik Bogutovac Brezna Brezova Bresnik Bukovica Vitanovac Vitkovac Vrba Vrdila Vrh Gledi Goda ica Gotovac Gok anica Grdica Dedevci Dolac Dragosinjci Drazini e Drak i i Drlupa akovo Krusevica Zaklopa a Zakuta Zam anje Zasad Jar ujak Kamenica Kovanluk Kova i Konarevo Kraljevo La evci Lazac Lesevo Lopatnica Magli Mataruge Meljanica Metikos Milav i i Milakovac Mili e Milo aj Mlan a Mrsa Musina Reka Obrva

- 116 Oplani i Orlja Glava Pek anica Stan a Petropolje Pe enog Plana Polumir Popovi i Predole Progorelica Ravanica Ratina Reka Ribnica Ro evi i Rudno Rudnjak Savovo Samaila Sibnica Sir a Stubal Tavnik Tadenje Tepe e Tolisnica Trgoviste Us e Lozno Kamenjani Cvetke Cerje ibukovac ukojevac 8. Krusevac Bela Voda Belasica Bivolje Bovan Boljevac Brajkovac Bukovica Buci Velika Krusevica Velika Lomnica Veliki Kupci Mali Kupci Veliki Siljegovac Bojnice Veliko Golovode Veliko Krusince Malo Krusince Vitanovac Vratare Oplani i Orlja Glava Pek anica Stan a Petropolje Pe enog Plana Polumir Popovi i Predole Progorelica Ravanica Ratina Reka Ribnica Ro evi i Rudno Rudnjak Savovo Samaila Sibnica Sir a Stubal Tavnik Tadenje Tolisnica Trgoviste Us e Cvetke Cerje ibukovac ukojevac Bela Voda Belasica Bivolje Bovan Boljevac Brajkovac Bukovica Buci Velika Krusevica Lomnica Kupci Veliki Siljegovac Veliko Golovode Krusince Vitanovac Vratare

- 117 Vu ak Gavez Gaglovo Gari Globare Globoder Gornji Stepos Grevci Grkljane Dvorane Dedina Doljane Donji Stepos unis Zdravinje Zebica Zubovac Jablanica Jasika Josje Kamenare Kaonik Kapidzija Kobilje Komorane Konjuh Krvavica Krusevac Kukljin Lazarevac Lazarica Lipovan Lovci Lukavac Ljubava Majdevo Suvaja Makresane Mala Vrbnica Mala Reka Mali Siljegovac Malo Golovode Ma kovac Mesevo Modrica Mudrakovac Naupare Padez Pakasnica Parunovac Pasjak Pepeljevac Begovo Brdo Kosevi Petina Vu ak Gavez Gaglovo Gari Globare Globoder Gornji Stepos Grevci Grkljane Dvorane Dedina Doljane Donji Stepos unis Zdravinje Zebica Zubovac Jablanica Jasika Josje Kamenare Kaonik Kapidzija Kobilje Komorane Konjuh Krvavica Krusevac Kukljin Lazarevac Lazarica Lipovan Lovci Lukavac Ljubava Majdevo Makresane Mala Vrbnica Mala Reka Mali Siljegovac Malo Golovode Ma kovac Mesevo Modrica Mudrakovac Naupare Padez Pakasnica Parunovac Pasjak Pepeljevac Petina

- 118 Pozlata Poljaci Ribare Ribarska Banja Rlica Rosica Sebe evac Sezem e Slatina Srndalje Srnje Stanci Susica Tekija Dobromir Trebotin Zabare Trm are elije Cerova Crkvina itluk Savrane Sanac Sasilovac Sogolj Stitare 9. Leskovac Babi ko Badince Barje Belanovce Beli Potok Bistrica Bobiste Bogojevce Bojisina Bo evica Bratmilovce Brejanovce Brestovac Brza Bri evlje Bukova Glava Bunuski ifluk Gornja Bunusa Donja Bunusa Velika Biljanica Velika Grabovnica Velika Kopasnica Velika Sejanica Veliko Trnjane Vilje Kolo Vina Vinarce Pozlata Poljaci Ribare Rlica Rosica Sebe evac Sezem e Slatina Srndalje Srnje Stanci Susica Tekija Dobromir Trebotin Zabare Trm are elije Cerova Crkvina itluk Savrane Sanac Sasilovac Sogolj Stitare Babi ko Badince Barje Belanovce Beli Potok Bistrica Bobiste Bogojevce Bojisina Bo evica Bratmilovce Brejanovce Brestovac Brza Bri evlje Bukova Glava Bunusa Velika Biljanica Velika Grabovnica Velika Kopasnica Sejanica Veliko Trnjane Vilje Kolo Vina Vinarce

- 119 Vlase Vu je Gagince Gorina Gornja Jajina Gornja Kupinovica Gornja Lokosnica Gornja Slatina Gornje Krajince Gornje Sinkovce Gornje Stopanje Gornje Trnjane Gornji Bunibrod Gradasnica Grajevce Graovo Grdanica Grdelica (varos) Grdelica (selo) Guberevac Dedina Bara Dobrotin Donja Jajina Donja Kupinovica Donja Lokosnica Donja Slatina Donje Brijanje Donje Krajince Donje Sinkovce Donje Stopanje Donje Trnjane Donji Bunibrod Draskovac Drvodelja Dr evac Dusanovo Zabljane Zivkovo Zizavica Zaguzane Zaluznje Zloku ane Zlo udovo Zoljevo Igriste Jarsenovo Jasunja Jelasnica Kalu erce Kara or evac Kastavar Kova eva Bara Kozare Kora evac Krpejce Vlase Vu je Gagince Gorina Gornja Jajina Gornja Kupinovica Gornja Lokosnica Gornja Slatina Gornje Krajince Gornje Sinkovce Gornje Stopanje Gornje Trnjane Gornji Bunibrod Gradasnica Grajevce Graovo Grdanica Grdelica (varos) Grdelica (selo) Guberevac Dedina Bara Dobrotin Donja Jajina Donja Kupinovica Donja Lokosnica Donja Slatina Donje Brijanje Donje Krajince Donje Sinkovce Donje Stopanje Donje Trnjane Donji Bunibrod Draskovac Drvodelja Dr evac Dusanovo Zabljane Zivkovo Zizavica Zaguzane Zaluznje Zloku ane Zlo udovo Zoljevo Igriste Jarsenovo Jasunja Jelasnica Kalu erce Kara or evac Kastavar Kova eva Bara Kozare Kora evac Krpejce

- 120 Kukulovce Kumarevo Kutles Leskovac Lipovica Li in Dol Mala Biljanica Mala Grabovnica Mala Kopasnica Manojlovce Me a Melovo Milanovo Mirosevce Mrkovica Mrstane Navalin Nakrivanj Nesvrta Novo Selo Nomanica Oraovica (kod Grdelice) Orasac Oruglica Padez Paliku a Palojce Petrovac Pe enjevce Piskupovo Podrimce Predejane (varos) Predejane (selo) Prese ina Priboj Ravni Del Radonjica Razgojna Rajno Polje Rudare Svirce Slavujevce Slatina Smrdan Strojkovce Stupnica Susevlje Todorovce Tulovo Tupalovce Turekovac Crveni Breg Crkovnica Golema Njiva Oraovica (kod Kukulovce Kumarevo Kutles Leskovac Lipovica Li in Dol Mala Biljanica Mala Grabovnica Mala Kopasnica Manojlovce Me a Melovo Milanovo Mirosevce Mrkovica Mrstane Navalin Nakrivanj Nesvrta Novo Selo Nomanica Oraovica (kod Grdelice) Orasac Oruglica Padez Paliku a Palojce Petrovac Pe enjevce Piskupovo Podrimce Predejane (varos) Predejane (selo) Prese ina Priboj Ravni Del Radonjica Razgojna Rajno Polje Rudare Svirce Slavujevce Slatina Smrdan Strojkovce Stupnica Susevlje Todorovce Tulovo Tupalovce Turekovac Crveni Breg Crkovnica

- 121 Crkovnice) Crcavac ekmin ifluk Razgojnski ukljenik Sainovac Sarlince Sisince 10. Loznica Banja Kovilja a Bradi Brnjac Veliko Selo Vo njak Gornja Badanja Gornja Borina Gornja Kovilja a Gornja Sipulja Gornje Nedeljice Gornji Dobri Grn ara Donja Badanja Donja Sipulja Donji Dobri Donje Nedeljice Draginac Zaja a Jadranska Lesnica Jarebice Jelav Joseva Jugovi i Kamenica Klupci Kozjak Korenita Lesnica Lipnica Lipni ki Sor Loznica Bas eluci Krajisnici Lozni ko Polje Plo a Milina Novo Selo

Crcavac ekmin ifluk Razgojnski ukljenik Sainovac Sarlince Sisince Banja Kovilja a Bradi Brnjac Veliko Selo Vo njak Gornja Badanja Gornja Borina Gornja Kovilja a Gornja Sipulja Gornje Nedeljice Gornji Dobri Grn ara Donja Badanja Donja Sipulja Donje Nedeljice Draginac Zaja a Jadranska Lesnica Jarebice Lesnica grad (deo) Jelav Joseva Jugovi i Kamenica Klupci Kozjak Korenita Lesnica Lesnica (grad deo) Lipnica Sor Loznica - grad Loznica - selo

Milina Novo Selo

- 122 Paskovac Pomija a Ribarice Runjani Simino Brdo Slatina Brezjak Straza Stupnica Tekeris Trbosilje Trbusnica Trsi Filipovi i Cikote okesina Surice 11. Nis Nis Paskovac Pomija a Ribarice Runjani Simino Brdo Slatina Straza Stupnica Tekeris Trbosilje Trbusnica Trsi Filipovi i Cikote okesina Surice Nis "Bubanj" Nis " ele kula" Nis "Crveni Krst" Nis "Pantelej" Bancarevo Berbatovo Ber inac Brenica Brzi Brod Bubanj Vele Polje Vrelo Vrtiste Vukmanovo Gabrovac Gornja Vrezina Gornja Studena Gornja Toponica Gornja Trnava Gornje Me urovo Gornji Matejevac Novo Selo Donja Vrezina Donje Vlase Donji Komren D. Matejevac I D. Matejevac II Donje Me urovo Donja Studena Donja Toponica Donja Trnava Jasenovik Jelasnica Kamenica Knez Selo

Bancarevo Berbatovo Ber inac Brenica Brzi Brod Bubanj Vele Polje Vrelo Vrtiste Vukmanovo Gabrovac Gornja Vrezina Gornja Studena Gornja Toponica Gornja Trnava Gornje Me urovo Gornji Matejevac Deveti Maj Donja Vrezina Donje Vlase Donji Komren Donji Matejevac Donje Me urovo Donja Studena Donja Toponica Donja Trnava Jasenovik Jelasnica Kamenica Knez Selo

- 123 Kravlje Krusce Kunovica Lalinac Lazarevo Selo Leskovik Mal a Mezgraja Medosevac Miljkovac Mramor Mramorski Potok Niska Banja Nikola Tesla Oreovac Ostrovica Paligrace Paljina Pasi Poljana Popovac Prosek Manastir Prva Kutina Ravni Do Rautovo Radikina Bara Koritnjak Rujnik Se anica Si evo Suvi Do Supovac Trupale Hum Cerje amurlija okot ukljenik 12. Novi Pazar Alulovi e Bajevica Banja Bare Batnjik Bekova Bele Vode Boturovina Br ani Brestovo Varevo Vever Vidovo Vitkovi e Vojkovi e Vojni e Kravlje Krusce Kunovica Lalinac Lazarevo Selo Leskovik Mal a Mezgraja Medosevac Miljkovac Mramor Niska Banja Oreovac Ostrovica Paligrace Paljina Pasi Poljana Popovac Prosek Manastir Prva Kutina Ravni Do Rautovo Radikina Bara Radikina Bara Rujnik Se anica Si evo Suvi Do Supovac Trupale Hum Cerje amurlija okot ukljenik Alulovi e Bajevica Banja Bare Batnjik Bekova Bele Vode Boturovina Br ani Brestovo Varevo Vever Vidovo Vitkovi e Vojkovi e Vojni e

- 124 Vranovina Vu ini e Vu ja Lokva Golice Gornja Tusimlja Gosevo Gra anovi e Gra ane Grubeti e Dezeva Dojinovi e Dolac Doljani Drago evo Drami e Zunjevi e Zabr e Zlatare Ivan a Izbice Jablanica Javor Jan a Jova Kasalj Kova evo Kozlje Koprivnica Kosuri e Krusevo Kuzmi evo Le a Lopuznje Lukare Lukarsko Gosevo Lukocrevo Mis i e Mur Muhovo Negotinac Novi Pazar Odojevi e Okose Osaonica Osoje Oholje Pavlje Paralovo Pasji Potok Pilareta Pobr e Pozega Pozezina Polokce Vranovina Vu ini e Vu ja Lokva Golice Gornja Tusimlja Gosevo Gra anovi e Gra ane Grubeti e Dezeva Dojinovi e Dolac Doljani Drago evo Drami e Zunjevi e Zabr e Zlatare Ivan a Izbice Jablanica Javor Jan a Jova Kasalj Kova evo Kozlje Koprivnica Kosuri e Krusevo Kuzmi evo Le a Lopuznje Lukare Lukarsko Gosevo Lukocrevo Mis i e Mur Muhovo Negotinac Novi Pazar Odojevi e Okose Osaonica Osoje Oholje Pavlje Paralovo Pasji Potok Pilareta Pobr e Pozega Pozezina Polokce

- 125 Pope Postenje Pr enova Pusta Tusimlja Pustovlah Radaljica Rajeti e Rajkovi e Raj inovi e Raj inovi ka Trnava Rakovac Rast Sebe evo Sitni e Skukovo Slatina Smilo Vlaz Srednja Tusimlja Stradovo Sudsko Selo Tenkovo Trnava Tunovo Hotkovo Cokovi e asi Dolac Savci Saronje Stitare 13. Novi Sad Novi Sad Pope Postenje Pr enova Pusta Tusimlja Pustovlah Radaljica Rajeti e Rajkovi e Raj inovi e Raj inovi ka Trnava Rakovac Rast Sebe evo Sitni e Skukovo Slatina Smilo Vlaz Srednja Tusimlja Stradovo Sudsko Selo Tenkovo Trnava Tunovo Hotkovo Cokovi e asi Dolac Savci Saronje Stitare Novi Sad Novi Sad I Novi Sad II Novi Sad III Novi Sad IV Bege Budisava Bukovac Veternik Ka Kisa Kovilj Ledinci Petrovaradin Rumenka Sremska Kamenica Stepanovi evo Futog enej Banatski Brestovac

Bege Budisava Gukovac Veternik Ka Kisa Kovilj Ledinci Petrovaradin Rumenka Sremska Kamenica Stari Ledinci Stepanovi evo Futog enej 14. Pan evo Banatski Brestovac

- 126 Banatsko Novo Selo Glogonj Dolovo Ivanovo Jabuka Ka arevo Omoljica Pan evo Star evo 15. Pozarevac Bare Batovac Beranje Bradarac Bratinac Brezane Bubusinac Dragovac Drmno Dubravica Zivica Kasidol Klenovnik Kostolac Kli evac Lu ica Popovac Maljurevac Nabr e Ostrovo Petka Pozarevac Poljana Prugovo Re ica Selo Kostolac Trnjane irikovac 16. Pristina Pristina Ajvalija Ajkobila Badovac Balaban Bariljevo Besinje Businje Vrani Do Banatsko Novo Selo Glogonj Dolovo Ivanovo Jabuka Ka arevo Omoljica Pan evo Vojlovica Star evo Bare Batovac Beranje Bradarac Bratinac Brezane Bubusinac Dragovac Drmno Dubravica Zivica Kasidol Klenovnik Kostolac Kli evac Lu ica Maljurevac Nabr e Ostrovo Petka Pozarevac Poljana Prugovo I Prugovo II Re ica Selo Kostolac Trnjane irikovac Pristina Ajvalija Ajkobila Badovac Balaban Bariljevo Besinje Businje Vrani Do

- 127 Glogovica Gornja Brnjica Gra anica Grastica Dabisevac Devet Jugovi a Donja Brnjica Dragovac Drenovac Zlatare Ka ikol Kojlovica Koli Kukavica Laplje Selo Lebane Lukare Makovac Marevce Mati ane Mramor Nisevce Orlovi Preoce Propastica Prugovac Radosevac Rimaniste Si evo Slivovo Sofalija Susica Tenes Do Trudna aglavica Sarban Saskovac 17. Smederevo Badljevica Binovac Vodanj Vranovo Vrbovac Vu ak Dobri Do Drugovac Kolari Landol Lipe Lugav ina Lunjevac Mala Krsna Malo Orasje Glogovica Gornja Brnjica Gra anica Grastica Dabisevac Devet Jugovi a Novo Selo Dragovac Drenovac Zlatare Ka ikol Kojlovica Koli Kukavica Laplje Selo Lebane Lukare Makovac Marevce Mati ane Mramor Nisevce Orlovi Preoce Propastica Prugovac Radosevac Rimaniste Si evo Slivovo Sofalija Susica Tenes Do Trudna aglavica Sarban Saskovac Badljevica Binovac Vodanj Vranovo Vrbovac Vu ak Dobri Do Drugovac I Drugovac II Kolari Landol Lipe Lugav ina Lunjevac Mala Krsna Malo Orasje

- 128 Mihajlovac Osipaonica Petrijevo Radinac Ralja Saraorci Seone Skobalj Smederevo Suvodol Udovice Salinac Kuli 18. Sombor Aleksa Santi Ba ki Breg Ba ki Monostor Bezdan Gakovo Doroslovo Kljaji evo Kolut Rastina Ri ica Svetozar Mileti Sombor Stanisi Stapar Tele ka onoplja Besenova ki Prnjavor Besenovo Bosut Veliki Radinci Grgurevci Divos Stara Bingula Zasavica Jarak Kuzmin La arak Lezimir Sisatovac Man elos Martinci Ma vanska Mitrovica No aj Ravnje Mihajlovac Osipaonica Petrijevo Radinac Ralja Saraorci Seone Skobalj Smederevo Lipe II Suvodol Udovice Salinac Aleksa Santi Ba ki Breg Ba ki Monostor Bezdan Gakovo Doroslovo Kljaji evo Kolut Rastina Ri ica Svetozar Mileti Sombor Stanisi Stapar Tele ka onoplja Besenovo Prnjavor Besenovo Selo Bosut Veliki Radinci Grgurevci Divos Zasavica I Zasavica II Jarak Kuzmin La arak Lezimir Man elos Martinci Ma vanska Mitrovica No aj Ravnje

19. Sremska Mitrovica

- 129 Radenkovi Salas No ajski Sremska Mitrovica Sremska Ra a alma Sisinci Suljam 20. Subotica Bajmok Misi evo Ba ki Vinogradi Bikovo Gornji Tavankut Donji Tavankut Ljutovo Hajdukovo Supljak ur in Kelebija Mala Bosna Novi Zednik Stari Zednik Pali Subotica antavir Ba ko Dusanovo Visnjevac 21. Uzice Bioska Keserovina Pear Bjeloti Buar Vrutci Gorjani Gostinica Gubin Do Dobrodo Dreznik Drijetanj Duboko Zbojstica Zlakusa Kamenica Karan Ka er Krvavci Kremna Vitasi Radenkovi Salas No ajski Sremska Mitrovica Sremska Ra a alma Sisinci Suljam Bajmok Ba ki Vinogradi Bikovo Tavankut

ur in Stari grad (deo) Novi grad (deo) Zednik Pali Donji Grad Novi Grad (deo) Stari Grad (deo) antavir

Bioska

Bjeloti Buar Vrutci Gorjani Gostinica Gubin Do Dobrodo Dreznik Drijetanj Duboko Zbojstica Zlakusa Kamenica Karan Ka er Krvavci Kremna

- 130 Leli i Ljubanje Mokra Gora Kostoman Krsanje Radusa Strmac Panjak Nikojevi i Ponikovica Poto anje Potpe e Ravni Ribasevina Sevojno Skrzuti Stapari Volujac Trnava Uzice Kr agovo 22. a ak Atenica Baluga (Ljubi ska) Baluga (Trnavska) Banjica Beljina Be anj Brezovica Bresnica Vapa Vidova Viljusa Vrani i Vrn ani Ov ar Banja Vujetinci Gori ani Gornja Gorevnica Gornja Trep a Donja Gorevnica Donja Trep a Zao ani Zabla e Jan i i Jezevica Jezdina Katrga Ka ulice Konjevi i Kuki i Leli i Ljubanje Mokra Gora

Nikojevi i Ponikovica Poto anje Potpe e Ravni Ribasevina Sevojno Skrzuti Stapari Trnava Uzice

Atenica Baluga (Ljubi ska) Baluga (Trnavska) Banjica Be anj Brezovica Bresnica Vapa Vidova Viljusa Vrani i Vrn ani Vujetinci Gori ani Gornja Gorevnica Gornja Trep a Donja Gorevnica Donja Trep a Zao ani Zabla e Jan i i Jezevica Jezdina Katrga Ka ulice Konjevi i Kuki i

- 131 Kulinovci Lipnica Loznica Ljubi Me uvrsje Mili evci Miokovci Mojsinje Mr ajevci Mrsinci Ostra Pakovra e Parmenac Petnica Preljina Preme a Pridvorica Prijevor Prislonica Rajac Rakova Ri age Rosci Slatina Sokoli i Stan i i Trbusani Trnava a ak 23. Sabac Bela Reka Bogosavac Boji Bukor Varna Volujac Gornja Vranjska Grusi Dvoriste Desi Dobri Drenovac Duvaniste Zabar Zabla e Zminjak Skra ani Jevremovac Jelen a Korman Krivaja Lipolist Majur Mala Vranjska Maovi Kulinovci Lipnica Loznica Ljubi Me uvrsje Mili evci Miokovci Mojsinje Mr ajevci Mrsinci Ostra Pakovra e Parmenac Petnica Preljina Preme a Pridvorica Prijevor Prislonica Rajac Rakova Ri age Rosci Slatina Sokoli i Stan i i Trbusani Trnava a ak Bela Reka Bogosavac Boji Bukor Varna Volujac Gornja Vranjska Grusi Dvoriste Desi Dobri Drenovac Duvaniste Zabar Zabla e Zminjak Jevremovac Jelen a Korman Krivaja Lipolist Majur Mala Vranjska Maovi

- 132 Ma vanski Pri inovi Metli Milosevac Miokus Misar Mr enovac Naku ani Orasac Orid Petkovica Petlova a Pocerski Metkovi Pocerski Pri inovi Predvorica Prnjavor Radovasnica Ribari Rumska Sinosevi Slatina Slep evi Tabanovi Cerovac Culjkovi Sabac Sevarice Stitar Ma vanski Pri inovi Metli Milosevac Miokus Misar Mr enovac Naku ani Orasac Orid Petkovica Petlova a Pocerski Metkovi Pocerski Pri inovi Predvorica Prnjavor Radovasnica Ribari Rumska Sinosevi Slep evi Tabanovi Cerovac Culjkovi Sabac Sevarice Stitar

V. GRAD BEOGRAD

lan 21. zakonom. Grad Beograd je posebna teritorijalna jedinica utvr ena Ustavom i lan 22. Promena teritorije grada Beograda vrsi se na na in predvi en za promenu teritorije opstine. lan 23. Podela grada Beograda na gradske opstine utvr uje se statutom grada Beograda, u skladu sa zakonom. lan 24. Teritoriju grada Beograda ine: Red. br. 1 Beograd Naseljeno mesto 2 Beograd Katastarska opstina 3 Vozdovac

- 133 Jajinci Kumodraz Rakovica selo Zvezdara Veliki Mokri Lug Mali Mokri Lug Mirijevo Batajnica Zemun Zemun Polje Novi Beograd Visnjica Krnja a Palilula Knezevac Resnik Stara Rakovica Savski Venac Stari Grad Veliki Makis Zeleznik ukarica Arnajevo Barajevo Ba evac Beljina Bozdarevac Veliki Borak Vrani Guncati Lisovi Mani Meljak Rozanci Siljakovac Beli Potok Zuce Pinosava Ripanj Begaljica Bole Brestovik Vin a Vr in Grocka Drazanj Zivkovac Zaklopa a Kalu erica

Arnajevo Barajevo Ba evac Beljina Bozdarevac Veliki Borak Vrani Guncati Lisovi Mani Meljak Rozanci Siljakovac Beli Potok Zuce Pinosava Ripanj Begaljica Bole Brestovik Vin a Vr in Grocka Drazanj Zivkovac Zaklopa a Kalu erica

- 134 Kamendol Lestane Pudarci Ritopek Um ari Bezanija Be men Boljevci Dobanovci Jakovo Petrov i Progar Sur in Ugrinovci Arapovac Brazilovica Barosevac Bistrica Brajkovac Burovo Veliki Crljeni Vrbovno Vreoci Dren Dudovica Zupanjac Zeoke Junkovac Krusevica Lazarevac Leskovac Lukavica Mali Crljeni Medasevac Mirosaljce Petka Prkosava Rudovci Sakulja Sokolovo Stepojevac Strmovo Stubica Trbusnica Cvetovac ibutkovica Sopi Susnjar Kamendol Lestane Pudarci Ritopek Um ari Bezanija Be men Boljevci Dobanovci Jakovo Petrov i Progar Sur in Jakovo II Ugrinovci Arapovac Brazilovica Barosevac Bistrica Brajkovac Burovo Veliki Crljeni Vrbovno Vreoci Dren Dudovica Zupanjac Zeoke Junkovac Krusevica Lazarevac Leskovac Lukavica Mali Crljeni Medasevac Mirosaljce Petka Prkosava Rudovci Sakulja Sokolovo Stepojevac Strmovo Stubica Trbusnica Cvetovac ibutkovica Sopi Susnjar

- 135 Ameri Velika Ivan a Velika Krsna Belu e Vlaska Granice Dubona Jagnjilo Kova evac Kora ica Mala Vrbica Markovac Beljevac Crkvine Me uluzje Mladenovac (varos) Mladenovac (selo) Pruzatovac Rabrovac Rajkovac Senaja Sepsin Baljevac Bari Belo Polje Brgulice Brovi Veliko Polje Vuki evica Grabovac Drazevac Dren Zabrezje Zve ka Jasenak Konatice Krtinska Ljubini Mala Mostanica Mislo in Obrenovac Orasac Piroman Poljane Ratari Rvati Skela Stubline Trstenica Ameri Velika Ivan a Velika Krsna Vlaska Granice Dubona Jagnjilo Kova evac Kora ica Mala Vrbica Markovac

Me uluzje Mladenovac (varos) Mladenovac (selo) Pruzatovac Rabrovac Rajkovac Senaja Sepsin Baljevac Bari Belo Polje Brgulice Brovi Veliko Polje Vuki evica Grabovac Drazevac Dren Zabrezje Zve ka Jasenak Konatice Krtinska Ljubini Mala Mostanica Mislo in Obrenovac Orasac Piroman Poljane Ratari Rvati Skela Stubline Trstenica

- 136 Urovci Us e Bor a Veliko Selo Dunavac Kovilovo Ov a Padinska Skela Slanci Babe Guberevac Drlupa Du ina urinci Mala Ivan a Mali Pozarevac Nemeniku e Parcani Popovi Ralja Roga a Sibnica Slatina Sopot Ropo evo Stojnik Velika Mostanica Ostruznica Rusanj Srem ica Umka Pe ani Rucka Urovci Us e Bor a Veliko Selo Besni Fok Kovilovo Ov a Komareva Humka Lepusnica Slanci Babe Guberevac Drlupa Du ina urinci Mala Ivan a Mali Pozarevac Nemeniku e Parcani Popovi Ralja Roga a Sibnica Slatina Sopot Ropo evo Stojnik Velika Mostanica Ostruznica Rusanj Srem ica Umka

VI. AUTONOMNE POKRAJINE

lan 25. Autonomne pokrajine su autonomne teritorijalne zajednice u kojima gra ani ostvaruju pravo na pokrajinsku autonomiju. lan 26. Republika Srbija ima Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija. Sustinska autonomija Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija uredi e se posebnim zakonom koji se donosi po postupku predvi enom za promenu Ustava.

- 137 lan 27. Teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine ine teritorije slede ih opstina: Ada, Alibunar, Apatin, Ba , Ba ka Palanka, Ba ka Topola, Ba ki Petrovac, Be ej, Bela Crkva, Beo in, Vrbas, Vrsac, Zabalj, Zitiste, In ija, Irig, Kanjiza, Kikinda, Kova ica, Kovin, Kula, Mali I os, Nova Crnja, Novi Be ej, Novi Knezevac, Opovo, Odzaci, Pe inci, Plandiste, Ruma, Se anj, Senta, Srbobran, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Temerin, Titel, oka i Sid i gradovi: Novi Sad, Zrenjanin, Pan evo, Sombor, Sremska Mitrovica i Subotica. lan 28. Teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija ine teritorije slede ih opstina: Vitina, Vu itrn, Glogovac, Gnjilane, Gora, De ani, akovica, Zubin Potok, Zve an, Istok, Ka anik, Klina, Kosovska Kamenica, Kosovska Mitrovica, Kosovo Polje, Leposavi , Lipljan, Novo Brdo, Obili , Orahovac, Pe , Podujevo, Prizren, Srbica, Suva Reka, Urosevac, Stimlje i Strpce i grad Pristina.

VII. PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

lan 29. Vlada e propisati ozna avanje naziva naseljenog mesta, ulica, trgova i zgrada, kao i vo enje registra ku nih brojeva, ulica i trgova, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. lan 30. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (,,Sluzbeni glasnik RS", br. 47/91, 79/92, 82/92 - ispr, 47/94 i 49/99-dr. zakon). lan 31. Prve izbore za poslanike u Skupstini Autonomne pokrajine Vojvodina, po stupanju na snagu ovog zakona, raspisa e predsednik Narodne skupstine, tako da se oni odrze u roku koji ne moze biti kra i od 120 ni duzi od 180 dana od dana raspisivanja izbora. lan 32. Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u ,,Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

Information

Microsoft Word - 4308-07Lat.doc

137 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

656829


Notice: fwrite(): send of 200 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531