Read Egzaminy dyplomowe text version

Nazwa Procedury: Strona 1 z 2

Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego

Wydanie 1

Cel i zakres

Celem procedury jest zapewnienie jednolitych standardów przeprowadzania egzaminu dyplomowego studentów zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Dane wejciowe procesu (dokumenty ródlowe)

· · Regulamin Studiów Uchwala Rady Wydzialu

Przebieg (opis) procesu

1. Warunkiem ukoczenia studiów w AGH jest zloenie egzaminu dyplomowego. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który zaliczyl wszystkie przedmioty oraz praktyki przewidziane w programie studiów, zarejestrowal prac dyplomow oraz zloyl pozostale wymagane dokumenty (oplata za dyplom, zdjcia, karta odejcia, legitymacja studencka). Student winien zarejestrowa prac w terminie okrelonym w Regulaminie Studiów, tj. - na studiach pierwszego stopnia najpóniej do ostatniego dnia miesica, w którym kocz si zajcia ostatniego semestru, na studiach drugiego stopnia do dnia 31 marca (na studiach zimowym), do 30 wrzenia na studiach koczcych si semestrem letnim, koczcych si semestrem

- na studiach jednolitych magisterskich do 30 wrzenia.. 2. Terminy egzaminów dyplomowych wyznaczane s przez Dziekana i podawane do wiadomoci studentom z dwumiesicznym wyprzedzeniem. (po 2 lub 3 terminy w tygodniu w zalenoci od potrzeb). Student przed zarejestrowaniem pracy ustala termin egzaminu dyplomowego z promotorem. Nastpnie promotor uzgodniony z recenzentem termin zglasza w dziekanacie. Data egzaminu dyplomowego zostaje wyznaczona za 2 tygodnie od zarejestrowania pracy, nie póniej jednak ni do 3 miesicy. 3. Egzamin dyplomowy odbywa si przed Komisj, której przewodniczy Dziekan lub osoba przez niego upowaniona, promotor i recenzent. Recenzenta proponuje promotor a zatwierdza Dziekan. Egzamin dyplomowy obejmuje: - prezentacj pracy dyplomowej, - dyskusj nad prac, - sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku ksztalcenia. Wykaz przedmiotów oraz zagadnie do egzaminu dyplomowego, zaakceptowany przez Komisj ds. Ksztalcenia i zatwierdzony przez Rad Wydzialu, podawany jest do wiadomoci studentom z odpowiednim wyprzedzeniem (jeden semestr przed planowym ukoczeniem studiów). 4. Z egzaminu dyplomowego sporzdza si protokól wg wymaganego wzoru. Wynik egzaminu dyplomowego jest redni arytmetyczn za odpowiedzi - z wag 0.8, z dyskusji ­ z wag 0.2. 5. W dyplomie ukoczenia studiów podaje si ocen kocow, która obliczana jest na podstawie: a) redniej oceny ze studiów z wag 60 %, b) oceny pracy, bdcej redni arytmetyczn ocen pracy wystawionych przez promotora i recenzenta, z wag 20 %, c) oceny egzaminu dyplomowego z wag 20 %. Ocena kocowa wpisywana w dyplomie jest ocen redni waon wyej wyszczególnionych ocen.

Egzamin dyplomowy zakoczony zostaje ogloszeniem i nadaniem odpowiedniego tytulu przez przewodniczcego Komisji.

ostatecznego

wyniku

studiów

Wszystkie informacje dotyczce egzaminów dyplomowych oglaszane s studentom na stronie wydzialowej oraz wywieszane w gablotach przed dziekanatem

Dane wyjciowe (zapisy, formularze, itp.)

· · Protokoly obron Ksigi dyplomów

Odpowiedzialno i uprawnienia

· · · · · Dziekan Wydzialu Zarzdzania Wlaciwi Prodziekani Wydzialu Kierownicy Katedr Wydzialu Promotorzy i recenzenci prac dyplomowych Czlonkowie komisji egzaminacyjnych

Zalczniki

· brak

Information

Egzaminy dyplomowe

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

320621


Notice: fwrite(): send of 214 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531