Read UPUSTVO%20FINAL.pdf text version

SAOBRAAJNO-TRANSPORTNO UPUTSTVO UZ RED VOZNJE 2009/2010 GODINU

(Dio A) PUTNIKI SAOBRAAJ

Vai: od 13.XII 2009.do 11.XII 2010.godine SAMO ZA SLUBENU UPOTREBU

Podgorica 2009.

Tira:150 komada

Izdaje: eljezniki prevoz Crne Gore AD - Podgorica

2

3

4

1.OPSTE ODREDBE

1.Opste odredbe STU ­ PCG Dio A vai za cio period reda vonje za 2009/2010 godinu i odnosi se na: -putnike vozove iz meunarodnog saobraaja -lokalne putnike vozove 2.Vrijeme se rauna prema srednjoevropskom (SEV) vremenu.Dan i as poetka i zavrsetka ljetnjeg raunanja vremena odreuje se odlukom nadlenog dravnog organa svake godine. Ljetnje raunanje vremena za 2010 godinu bie odreeno na osnovu odluke Vlade Crne Gore. 3. U narednoj tabeli dat je pregled vozova za prevoz putnika ,saobraajni i tarifski rang. 4.Auto-vozovi,odnosno vozovi za prevoz praenih automobila u svom sastavu imaju kola sa posteljama WL,kola sa leajima AcBc/Bc i kola za prevoz automobila DDam. 5.Inter City (IC) vozovi 432/433 su vozovi najveeg saobraajnog ranga u meunarodnom putnikom saobraaju sa Srbijom shodno Prilogu II Pravilnika 4 o izradi reda vonje. Detaljne odredbe o saobraaju IC vozova date su u Prilogu II Pravilnika o izradi reda vonje 4. 6.Svi kalendari za saobraaj meunarodnih vozova za prevoz putnika se odnose samo na podruje pruga Crne Gore.

5

6

7

8

PREGLED SASTAVA VOZOVA I DOSTAVE KOLA

9

3. PREGLED SASTAVA VOZOVA Pregled sastava vozova sadri vozove iz : a) b) Meunarodnog saobraaja Lokalnog saobraaja

Sastavom garnitura odreeni su koliina i vrsta kola ,relacija i period saobraaja,dostava iredosled kola u putnikoj garnituri. U okviru sastava voza sadrani su i sljedei podaci: a) EWP broj kursa za kola u meunarodnom saobraaju, b) redni broj kola u vozu, c) masa voza Q, d) oznaka R ­ rezervacija na cijelom prevoznom putu, e ) oznaka ,, R ­ rezervacija iz polazne stanice, f) oznaka ,,m ­pored serije kursnih kola za kola dua od 24,5 m, g) fakultativna kola se uvrstavaju po potrebi bez traenja saglasnosti ,uz obavezu obavjestavanja telegramom krajnje stanice o uvrstavanju kola i eljeznike uprave ije osoblje prati odnosni voz, h) i) - odjeljak rezervisan za carinske i pogranine organe, - nona relacija,

j) R* rezervacija na dan saobraaja, k) 1 - kola saobraaju u dan 1, l) 1 - kola ne saobraaju u dan 1, m) F ­ kola saobraaju po potrebi (fakultativno), n) % - procenat koenja kola, o) km/h- maksimalna brzina kola, p) max- maksimalni broj kola u sastavu voza. Masa voza (Q) ne smije se prekoraiti. U sluajevima odreivanja nepredvienih pojaanja vozova radi vanrednih prevoza putnika ili u bilo koju drugu svrhu mora se raunati sa stvarnim brutom za svaki posebni sluaj ,s tim da se obuhvate sva redovna kola i predviena kola za pojaanje.

10

Sve stanice u kojima se sastavljaju garniture vozova za prevoz putnika dune su da izrade izvode iz ovih sastava za potrebe staninog i voznog osoblja. Sastav vozova ,u izvrsenju Reda vonje ,mora u potpunosti odgovarati prikazanim sastavima u ovom prilogu po koliini,vrsti,sopstvenosti i redosljedu uvrstavanja kola. Kola koja se ptpremaju sa ovim vozovima kao vanredna pojaanja moraju biti uvrstena u odgovarajuu grupu kola s obzirom na svoju krajnju odnosno odvojnu stanicu ,da se ne bi prouzrokovao dodatni manevarski rad u usputnim stanicama voza. Izmjene i dopune u sastavima meunarodnih vozova obavljaju strune slube zainteresovanih eljeznikih uprava. Strana kola koja se iz nasih stanica vraaju u domovnu instradira eljezniki prevoz Crne Gore.Neprijavljena nasa ili strana kola pri ulazu na pruge Crne Gore instradira pogranina stanica.

11

Meunarodni saobraaj

12

3.1. SAOBRAAJ KURSNIH KOLA

Broj i serija kursnih kola u sastavu meunarodnih vozova ,njihova dostava ,vrsta grijanja,turnus i period saobraaja utvreni su na Evropskim konferencijama , kao i naknadnim meunarodnim konferencijama za utvrivanje promjena i i izmjena u meunarodnom redu vonje,u toku perioda njegove vanosti . Kada pojedina kola redovnog ili vanrednog kursa ne mogu da saobraaju zbog osteenja ,gubitka veze vozova ,odbijanja prijema ,prekida sobraaja ili usljed bilo kojeg drugog razloga ,stanica iz koje kola izostaju mora o tome telegrafski da obavijesti: -polaznu i krajnju stanicu kursa, -slubene jedinice uprave sopstvenice odnosnih kola koje su navedene u Prilogu I kolone 6 pravilnika RIC, a u sluaju da se ne mogu dati kola za zamjenu u istoj stanici jos i : -stanicu koja ima rezervu za zamjenu neispravnih kola -nasu prelaznu stanicu i najvanije prelazne stanice stranih eljeznica Telegrame za kursna kola koji se daju stranim eljeznikim upravama i njihovim slubenim jedinicama treba davati na francuskom ,njemakom ili italijanskom jeziku. Sadraj telegrama i ostale odredbe nalaze se u paragrafu 9 Pravilnika RIC,odnosno u lanu 19 Uputstva 90. U sluaju potrebe dodavanja neugovorenih dopunskih kola za pojaanje mora se putem nadlene slube eljeznikog prevoza Crne Gore predhodno zatraiti saglasnost zainteresovaih eljeznikih uprava.Ukoliko se ova saglasnost ne moe unaprijed dobiti,o dodavanju tih kola moraju biti telegrafski obavijestenie prelazne stanice,krajnje stanice kola , eljezniki prevoz Crne Gore (Putniki prevoz),slubena mjesta zainteresovanih eljeznikih uprava navedenih u Prilogu I kolona 6 Pravilnika RIC.Ovo obavjestenje mora da sadri podatke o sopstvenosti ,koliini,seriji i relaciji dodatnih kola kao i mjestu uvrstavanja ovih kola u vozu. Ukoliko umjesto iskljuenih kursnih kola sopstvenosti eljeznikog prevoza Crne Gore,neka strana eljeznica uvrsti svoja kola ,neophodno je da polazna stanica kursa uvrsti odgovarajua kola sopstvenosti eljeznikog prevoza Crne Gore radi zamjena najkasnije prilikom drugog povratka ovog kursa.Ako se ovako ne postupi strana eljeznika uprava ima pravo da da zahtijeva da eljezniki prevoz Crne Gore odustane od dostave ovog kursa. Svaka kola redovnih kurseva ,izuzev slubenih i postanskih kola moraju biti snabdjevena putokaznim tablama i tablicama sa rednim brojem kola shodno l.3,ta.1 Pravilnika RIC. Kod vozova za prevoz putnika u lokalnom saobraaju samo prva i posljednja kola moraju biti snabdjevena putokaznim tablama. Ovi vozovi se ne opremaju tablicama sa rednim brojevima kola. Oblik putokaznih tabli i tablica rednih brojeva ,sadraj i nain njihove upotrebe definisani su odredbama lana 51 Pravilnika RIC a dimenzije su propisane u Fisi UIC 580.Putokazne table i tablice rednih brojeva moraju uvijek biti svjee obojene i pravilno ispisane.

13

Putokazne table i tablice rednih brojeva za kursna kola priprema i obezbjeuje vlasnik odnosnih kola. Putokazne table i tablice rednih brojeva za kursna kola eljeznikog prevoza Crne Gore sadre podatke za cio prevozni put u odlasku i povratku. Da bi se postigla jednoobraznost za izradu putokaznih tabli ovakvih kurseva vae sljedee odredbe: -znak sopstvenosti i naziv domicilne stanice ispisane malim slovima na lijevoj ,desnoj ili gornjoj ivici ,moraju imati sve putokazne table, -nazivi meunarodnih vozova moraju biti ispisani iznad natpisa prevoznog puta, -nazivi polaznih odnosno krajnjih stanica kursa treba da budu ispisani sami u prvom odnosno zadnjem redu, -nazivi stanica gdje voz mijenja smjer vonje treba da budu podvueni i ispisani debljim slovima, -jedna strana svake putokazne table treba da sadri prevozni put u odlasku i povratku kursnih kola,

3.2. UZORCI SASTAVLJANJA TELEGRAMA NA STRANOM JEZIKU Davanje telegrama o iskljuenim,zamijenjenim kao i ponovo uvrstenim kursnim kolima vrsi se u skladu sa takama 6 do 8 paragrafa 9 Pravilnika RIC koje glase: 6.Kada kola redovnog ili vanrednog kursa ne mogu da saobraaju usljed osteenja gubitka veze vozova odbijanja prijema ,prekida pruge ili usljed bilo kog drugog razloga ,stanica od koje kola izostaju,mora o tome telegramom izvijestiti: 6.1. polaznu i krajnju stanicu kursa, 6.2. prelazne stanice kursa, 6.3 .slubene jedinice eljeznice sopstvenice navedene u Prilogu I rubrike 5 ,a u sluaju da se ne mogu dati kola za zamjenu jos i 6.4. najbliu stanicu koja se smatra da moe dati kola. U telegrafskom izvjestaju ta.6 mora se navesti : 7.1. stanica u kojoj su kola iskljuena, 7.2. datum iskljuenja 7.3. broj voza 7.4. polazna i krajnja stanica kursa,kao i broj kursa po EWP-u ako je u pitanju redovan kurs, 7.5. znak sopstvenosti,serija i broj kola, 7.6. razlog iskljuenja kola ili vrsta osteenja, 7.7. da li su izbaena kola zamijenjena 7.8. ako su kola data za zamjenu ne mogu saobraati na cijelom prevoznom putu prelaznu stanicu na kojoj ona moraju biti iskljuena, 7.9. ako su kola zamijenjena prema taki 2 ,pribline neupotrebljivosti iskljuenih kola i da li e kola biti vraana u svoj kurs ili ne i

14

7.10. da li kola za zamjenu redovnih kursnih kola treba da zamijeni eljeznica zaduena za dostavu kursnih kola ili e kola data za zamjenu ,poslije izvrsenog putovanja,biti zamijenjena iskljuenim redovnim kursnim kolima,koja e u meuvremenu biti opravljena. 8.Kada se iskljuena kola ponovo ukljuuju u kurs ili vraaju prazna,stanica koja ih ponovo ukljuuje ili vraa duna je da o tome telegrafski izvijesti slube uprave sopstvenice kola po Prilogu I rubrika 5 i polaznu stanicu kursa .U ovom telegrafskim izvjestaju mora se navesti:

8.1.stanica koja ponovo ukljuuje kola ili ih vraa prazna 8.2. dan ponovnog ukljuivanja ili vraanja, 8.3.broj voza 8.4.znak sopstvenosti ,serija i broj kola.

U cilju breg i lakseg sastavljanja telegrama od strane odgovornog radnika ,u ovom lanu su dati uzorci kako treba sastaviti telegram na stranom jeziku.Uzorci telegrama koji su ovdje dati numerisani su brojevima,kao i brojevima i slovima. Uzorak oznaen brojem sadri nazive eljeznica i stanica (adresa telegrama) i sadraj telegrama. Uzorak oznaen brojem i slovom sadri samo sadraj telegrama. Prilikom sastavljanja telegrama prvo treba uzeti Uzorak oznaen brojem (na primjer Uzorak br.1) i u njemu prekontrolisati da li su potrebni nazivi eljeznica i stanica upisani(kontrola adrese telegrama).Ako se nalazi vise naziva eljeznica i stanica nego sto je potrebno ,nepotrebne nazive eljeznica i stanica treba precrtati a ako nedostaju nazivi eljeznica i stanica dopisati ih. Nakon sastavljanja adrese telegrama pridodati sadraj prema Uzorcima oznaenim brojem i slovom. Radi lakseg sastavljanja telegrama dat je jedan primjer kao da su kola iskljuena iz saobraaja,pa o tome treba obavijestiti zainteresovane eljeznice i stanice: SERV 5 DE BAR DU 15.11.2008.BUDAPEST KEL.,SUBOTICA ,MAV BUDAPEST a la

gare:Subotica,Beograd S,Kelebija MAV Budapest A LA DATE DU 15.11.2008.AU TRAIN 436 A LA GARE BAR VOITURE WL 865 CG EWP 3527,BUDAPEST KEL.-BARA CAUSE DE LA PORTE ENDOMAGEE ONT ETE MISES HORS DE ERVICE LA VOITURE N EST PAS REMPLACEE. LA GARE Bar- Popovi Na osnovu prikazanih uzoraka najpogodnije je pripremiti obrasci u njima runo upisivati odgovarajue podatke i tako sastaviti telegram koji e se otpremiti. Obrasce sastaviti na francuskom ili njemakom jeziku.Davanje telegrama na stranom jeziku ne iskljuuje obavezu davanja na nasem jeziku u smislu odredaba l.19 Uputstva 90.

15

UZORAK br. 1 Sastavljanje telegrama o iskljuenim kolima. Nazivi eljeznica i stanica ,kao i sadraj telegrama daje se na francuskom jeziku.

SERV No........................

(telegram br.) (br.telegrama)

DE.........................

(iz) (naziv stanice)

DU..................................

(od) ( datum)

BAR,PODGORICA,BIJELO POLJE,BEOGRAD,SUBOTICA,KELEBIJA,BUDAPEST KEL. S ­ SEKTOR ZA PUTNIKI SAOBRAAJ, S SEKTOR ZA SAOBRAAJNE POSLOVE MAV BUDAPEST . A LA GARE:PODGORICA,BEOGRAD,SUBOTICA BUDAPEST KEL. (stanici) A LA DATE DU ..................................AU TRAIN No.......................................

(dana) (naziv stanice) (kod voza ) (broj voza)

A LA GARE ..........................................VOIUTURE.........................................

(u stanici) (naziv stanice) ( kola) (serija)

........................................................................................................................................................

(individualni broj kola,znak sopstvenosti,EWP broj kursa,redni broj kola,relacija saobraaja)

A CAUSE DE ..................................................................................................... (zbog)

DEFAULT TEHNIQUE- Tehniki nedostatak ECLAIRAGE DEFECTUEUX- Neispravno svijetlo LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DEFECTUEUSES- Neispravno grijanje LA PORTE ENDOMMAGEE- osteena vrata LA -labav obru toka CHEEBANDAGE RELA A ETE MISE HORS DE SERVICE (bila su izbaena) LA VOITURE N'EST PAS REMPLACEE (kola nijesu zamijenjena) DU TRAIN NO (broj voza) LA GARE................................................................................................................... (stanica)

(signature)

(naziv stanice i potpis)

16

UZORAK br.1a

A LA DATE DU.......................DANS LA COMPOSITION.............................

(dana ) (datum) (kod voza broj)

DU TRAIN

.........................................LA VOITURE.........................................

(broj voza) (kola) (serija)

D ORDRE

....................................EWP.......................................................

(redni broj) (broj EWP-a)

N EST PAST REMPLACEE..................................................... (kola nijesu zamijenjena) LA GARE................................................................................... (satanica) (naziv stanice i potpis) Ukoliko je izgubljena veza odgovarajuih kursnih kola ,odvoza na voz,a dostavu vrsi CG Prevoz ili strane eljeznike uprave ,datom nazivu eljeznikih uprava i stanica potrebno je dodati sljedei sadraj telegrama na francuskom jeziku.

UZORAK br,1b A LA DATE DU....................................DANS LA COMPOZITION.......................................

(dana ) (datum) (kod voza broj)

DU TRAIN

....................................... (broj voza)

MANQUENT LES WAGONS

(nedostaju kola broj)

............................EWP................................................

(redni broj kola) (EWP) (BROJ ewp-a)

A CAUSE DE MANQUE DE CORRESPONDANCE LA GARE DE................................

(zbog gubitka veze u stanici) (naziv stanice)

LES VAGONS SERONT EXPREDIES PAR LE TRAIN (otpremljena vozom broj)

(iz) (naziv stanice) (za)

.....................................

(broj voza)

DE.....................................POUR....................EN L EWP...............................................

(naziv stanice) (u EWP-u)

LA GARE...................................................

(stanica) (naziv stanice i potpis)

17

UZORAK br.2 Sastavljanje telegrama o iskljuenim kolma Naziv eljeznikih uprava i stanica dat na njemakom jeziku. SERV .........................DE................................VOM.............................

(iz) (naziv stanice) (od) (datum)

(telegram br.) (br. telegrama)

PODGORICA ,BIJELO POLJE,BEOGRAD,SUBOTICA,KELEBIJA,BUDAPEST KEL. S SEKTOR ZA PUTNIKI SAOBRAAJ,S SEKTOR ZA SAOBRAAJNE POSLOVE MAV BUDAPEST. AM..............................................BEI ZUG..........................................................

(dana) (datum) (kod voza) (broj voza )

WURDE IM BAHNOF..............................VAGEN................................................

( u stanici) (naziv stanice) (kola)

...................................................................................................................................................... (individualni broj kola,znak sopstvenosti,EWP broj kursa,redni broj kola ,relacija saobraaja) WEGEN DES....................................................................................................... (zbog) TEHNISCHEM MANGELS-Tehnikog nedostatka BELEUCHUNGSSCHADENS-Neispravnog osvjetljenja HEIZUNGSSCHADENS-neispravnog grijanja TURENSCHADENS-Osteenih vrata PUFFERCHADENS-Osteenog odbojnika LOSER RADREIFEN-Labavog obrua toka AUSGESETZ ERSETZT KONNTE NICHT GESTELLT WERDEN

(iskljuena) (zamjena kola nije data )

AUSGESETZZTER WAGEN ROLLT MIT GUTERZUG No..........NACH HEIMAT

(iskljuena kola se vraaju sa teretnim vozom broj) (br. Voza) (za domovinu)

BAHNOF..............................................................................................................

(stanica) (naziv stanice i potpis)

Ukoliko nijesu dostavljena kola redovnog kursa u meunarodnom saobraaju a dostavu vrsi CG Prevoz ,datom nazivu eljeznikih uprava i stanica potrebno je dodati sljedei sadraj telegrama na njemakom jeziku.

18

UZORAK br.2a

AM...........................BEI ZUG.................................DER WAGEN.....................................

(dana) (datum) (kod voza) (broj voza ) (kola ) (serija kola)

ORD Nr...................................EWP......................... WURDE NICHT GESTELLT

(broj) (redni broj) (EWP) (EWP broj) (nijesu dostavljena)

BAHNHOF..............................................

(stanica) (naziv stanice i potpis)

Ukoliko je izgubljena veza odgovarajuih kursnih kola ,od voza na voz,a dostavu vrse strane eljeznike uprave ili CG Prevoz,datom nazivu eljeznikih uprava i stanica potrebno je dodati i sljedei sadraj telegrama na njemakom jeziku.

UZORAK br.2b AM..................................

(dana) (datm)

FEHLEN BEI ZUG............................................

(nedostaju kod voza br) ( broj voza)

WAGEN ANSCHLUSSVERSAUMNISSES DIE KURSWAGEN

(zbog gubitka veze kursnih kola EWP)

EWP Nr..........................VON...................................NACH.................................

(EWP) (broj EWP-a) (iz) (naziv stanice) (za) (naziv stanice)

NACHFUHRUNG ERFOLGT MIT ZUG.......................REICHUNG ZU EWP Nr..............

(dalja otprema slijedi vozom) (broj voza) (uvrsten uz EWP broj) (broj EWP-a)

NACH............................................

(za) (stanica u koju se upuuju kola)

BAHNHOF....................................................

( stanica) (naziv stanice i potpis)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

4. IZVOD IZ EVROPSKOG PLANA O DOSTAVI KOLA (EWP) Objasnjenje podataka u tabelama

-U zaglavlju sa lijeve strane upisan je EWP broj kursa kola. -Ispod EWP broja kursa upisana je najvea brzina kojom kola mogu saobraati. -Ispod brzine kola dat je najmanji procenat koenja kola tog kursa ;ako nije dat onda se podrazumijeva da iznosi 100%. -Na desnoj strani zaglavlja upisan je prevozni put kursnih kola na kojem su oznaene polazna i krajnja stanica ,pogranine stanice i vee usputne stanice.Stanice u kojima se mijenja smjer vonje su podvuene. -U rubrici 1 su naznaeni vozovi u ijim sastavima kola saobraaju u odlasku a u rubrici 2 vozovi u ijim sastavima kola saobraaju u povratku. -U rubrici 3 naznaeno je koliko kola i koje serije saobraaju na tom kursu. -U rubrici 4 naznaena je eljeznika uprava koja dostavlja kola . -U rubrici 5 dat je redni broj kursnih kola -U rubrici 6 naznaen je potreban broj kola za obrt. -U rubrici 7 su naznaene vrste napajanja (grijanja) za koje kola moraju biti sposobna na tom kursu ,gdje je: a = elektrino napajanje ,naizmjenini napon 16 2/3 Hz,1000V b = elektrino napajanje ,naizmjenini napon 50 Hz,1500V c = elektrino napajanje ,jednosmjerni napon d = elektrino napajanje ,jednosmjerni napon V = parno grijanje -(---- = vozni elektrini vod visokog napona mora biti povezan tokom cijele godine I--I = prolazni vozni elektrini vod I=I = prolazni glavni parni vod Ispod procenta koenja ako je upisana oznaka 1,znai da su kola opremljena vodom za daljinsko upravljanje osvjetljenja i elektropneumatsko zatvaranje vrata. Ako je upisana oznaka 2 , znai da su kola opremljena sistemom za daljinsko upravljanje osvjetljenja i elektropneumatsko zatvaranje vrata. 1500V 3000V

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

5.PREGLED INDIVIDUALNIH BROJEVA KOLA

51

52

53

54

55

6 TURNUSI

56

6.1 TURNUSI GARNITURA (TG) Broj turnusa garnitura predstavlja kod koji se sastoji iz 4 cifre.Prve dvije cifre koda oznaavaju domicilnu stanicu kojoj pripada gar92 Bar nitura ,a druge dvije cifre oznaavaju broj garniture koja pripada toj stanici. Pregled brojeva turnusa eljeznikog prevoza Crne Gore:

57

6.2 TURNUSI VUNIH VOZILA (TVV) Broj turnusa vunog vozila (TVV) ,kao i broj turnusa garnitura,sastoji se iz etiri cifre.Prve dvije cifre oznaavaju sifru depoa vunog vozila a druge dvije ­redni broj turnusa. Broj oznake depoa PCG: 91 Podgorica 92 Bar

58

6.3TURNUSI OSOBLJA VUNIH VOZILA (TOVV) Boj turnusa osoblja vunog vozila sastoji se od etiri cifre .Prve dvije cifre oznaavaju sifru jedinice vue kojoj pripada osoblje ,a druge dvije cifre redni broj turnusa osoblja te jedinice. Sastav osoblja vunog vozila (kolona 4) prikazuje se na sljedei nain: Ako je vuno vozilo posjednuto masinovoom i pomonikom masinovoe ne upisuje se nista. Ako je vuno vozilo posjednuto samo sa masinovoom (jednoposjed) upisuje se ,,MV"

Broj oznake jedinice vue PCG:

91 Podgorica 92 Bar

59

MV*) Ako lokalni vozovi saobraaju u sastavu EMG 412/416 vai ,,MV",a ako saobraaju sa lok.461 i 3B (klasini sastav) onda ,,MV" vai samo za relaciju Bar-Podgorica-Bar.

60

6.4. TURNUSI VOZOPRATNOG OSOBLJA(TVO)

Broj turnusa vozopratnog osoblja se sastoji od etiri cifre.Prve dvije cifre oznaavaju sifru domicilne stanice kojoj pripada osoblje ,a druge dvije cifre odreuju redni broj turnusa osoblja te domicilne stanice. Sastav vozopratnog osoblja (kolona 4) prikazuje se u obliku:vozovoa/kondukter/ vozni manipulant. Sifra domicilnih stanica PCG: 91 Podgorica 92 Bar

61

62

63

10. ODRAVANJE KOLA U VOZOVIMA

Posebnu panju treba posvetiti odravanju garnitura vozova za prevoz putnika u pogledu:grijanja,osvjetljenja,bezbjednosti,pouzdanosti,istoe i namirivanja vodom i sanitarnim materijalom. Redovno isenje i namirivanje vodom se vrsi u polaznim stanicama bez obzira na sopstvenost kola.Prilikom odravanja prostorija WC-a i umivaonika posebna panja se mora posvetiti njihovom detaljnom redovnom isenju ,dezinfekciji i dezodoraciji. Snabdijevanje putnikih kola sanitarnim materijalom se vrsi u polaznim i obrtnim stanicama. Kod meunarodnih IC vozova predvieno je ambulantno isenje na cijelom prevoznom putu. Kola sa zatvorenim toaletom se po pravilu se moraju odravati od strane vlasnika kola sem izuzetno prema odredbama RIC-a ili bilateralnog sporazuma izmeu eljeznikih uprava. Kod kola koja su posjednuta pratiocima (WL,AcBc,Ac,Bc,WR,AR i BR ili salonska kola) o istoi, provjetravanju, higijeni sanitarnih prostorija, namirenju vodom potrebnim sredstvima na cijelom prevoznom putu vodi rauna pratioc kola. Kod ovih kola obavezno se mora vrsiti deratizacija i dezinfekcija dva puta godisnje. Tehnike nedostatke koji se utvruju na kolima za vrijeme putovanja voza duno je vozopratno osoblje za kola koja ima pod nadzorom,da upise u Knjiicu ili listu kvarova i osteenja ­Obrazac RIC-X odnosno TK-62a, TK-62-b koji se nalazi u kolima u ormariu osvjetljenja odnosno da prijavi tehniko-preglednim organima ili otpavniku vozova prve stanice gdje voz ima bavljenje.Ukoliko redovno bavljenje u toj stanici to dozvoljava ovi se nedostaci moraju otkloniti.U protivnom tehniko-pregledni organi odnosno otpravnik vozova koji je primio izvjestaj o nedostacima ,mora ovaj izvjestaj prenijeti prvoj narednoj stanici gdje je mogue otkloniti nedostatke.

64

Putnika kola iskljuena iz saobraaja zbog tehnikih nedostataka vlasnistvo stranih eljeznikih uprava treba dovesti u ispravno stanje iskljuivo u skladu sa odredbama RIC ili drugih bilateralnih sporazuma sklopljenih izmeu razliitih eljeznikih uprava. Kola koja se vraaju u domovnu stanicu po odobrenju vlasnika ,uvrstavaju se u vozove za prevoz putnika ,ukoliko tehniko stanje kola to dozvoljava ili u teretne vozove u skladu sa odredbama sporazuma RIC. Putnika kola iji aparati za gasenje poara nijesu u ispravnom stanju ili nedostaju ne smiju se uvrstavati u meunarodni saobraaj:Pregled i punjenje vatrogasnih aparata je dunost vlasnika kola.

11. ELEKTROOPREMA I GRIJANJE KOLA Putnika kola u meunarodnom saobraaju moraju imati elektroopremu za grijanje za napone koji su navedeni za svaki kurs u izvodu iz evropskog plana o dostavi kola (EWP). Vozni elektrini vodovi garnitura odnosno elektro ureaji za grijanje u kolima moraju biti ispravni i spremni za rad kod meunarodnih vozova tokom cijelog perioda reda vonje a u unutrasnjem saobraaju u toku sezone grijanja. Za opremljenost kola potrebnim ureajima odnosno djelovima elektro ureaja za grijanje i njihovu ispravnost,odgovorna je polazna stanica kola ,a za propisno spojen vozni elektrini vod odgovorna je stanica koja sastavlja garnituru voza ili mijenja sastav garniture voza.

Parno grijanje kod vozova u meunarodnom saobraaju se ugovara posebno izmeu zainteresovanih eljeznica ,prilikom izrade reda vonje i naznaeno je za svaki kurs u izvodu iz evropskog plana dostave kola (EWP). Pregled,rukovanje i ostale radnje sa klima ­ureajima koji se koriste za hlaenje odnosno grijanje unutrasnjosti putnikih kola obavljati u skladu sa Uputstvom 256.

65

12. NJEGA KOLA

Sva putnika kola prije polaska na put moraju biti oprana i oisena spolja. U zavisnosti od vremena zadravanja kola na kolosijecima njege sprovode se sljedee vrste isenja: -Temeljno isenje spolja i iznutra u odreenim vremenskim intervalima se obavezno obavlja u rokovima predvienim Pravilnikom 258. -Redovno isenje i pranje putnikih kola obavlja se jednom dnevno gdje je zadravanje due od 90 minuta na kolosijecima za isenje. -Malo isenje putnikih kola obavlja se na kolima u stanici gdje je bavljenje na kolosijecima za isenje ispod 90 minuta a najmanje 30 minuta. -Ambulantno isenje putnikih kola obuhvata odravanje higijene i popunu sanitarnim materijalom u kolima u toku vonje u skladu sa Pravilnikom 258. Sva kola pri redovnom isenju podlijeu obaveznom tretmanu dezinfekcije sanitarnih ureaja i dezodoraciji. Dezinfekcija putnikih kola je obavezna kod svakog temeljnog isenja. Poostrena dezinfekcija cijelih putnikih kola se vrsi u sluaju da su se u njima prevozili putnici sa zahtijevanim izolacijom,u sluaju epidemije,pri prevozu bolesnika koji boluju od zaraznih bolesti kao i poslije prevoza umrlih lica u tim kolima.

66

SADRZAJ

strana Opste odredbe.......................................................................................5 Pregled vozova za prevoz putnika.........................................................6 Pregled sastava vozova.......................................................................10 Saobraaj kursnih kola.........................................................................13 Uzorci sastavljanja telegrama na stranom jeziku.................................14 Sastavi meunarodnih vozova.............................................................20 Pregled potrebe kola za meunarodni saobraaj................................38 Izvod iz evropskog plana dostave kola(EWP).....................................40 Pregled individualnih brojeva kola PCG............................................51 Turnusi garnitura (TG).........................................................................57 Turnusi vunih vozila (TVV).................................................................58 Turnusi osoblja vunih vozila(TOVV)...................................................59 Turnusi vozopratnog osoblja (TVO).....................................................61 Pregled potrebnog broja teretnica........................................................62 Pregled vozova kod kojih vozne isprave izdaju kondukteri u vozu.................................................................................63 Pregled stanica u kojima se vrsi kontrola elektrinog osvjetljenja,grijanja i punjenja vodom...................................................64 Odravanje kola u vozovima................................................................64 Elektrooprema i grijanje kola................................................................65 Njega kola............................................................................................66

67

68

69

Information

69 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

507985


You might also be interested in

BETA