Read SekundarnaCenovnik.pdf text version

UslugaRZZO

Cenovnik usluga sekundarna zdravstvena zastita

Sifra 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000008 000009 000010 000012 000049 000051 000052 000053 000054 000057 000058 000070 000071 000072 000101 000102 000103 000104 000108 000109 000110 000111 000112 000116 000117 000118 000119 000120 000121 000122 000123 000124 000125 000126 000127 000128 000130 000131 000132 000133 000134 000135 000136 000137 000138 000139 000140

Naziv Cena Specijalisticki pregled prvi 284.01 Specijalisticki pregled kontrolni 186.98 Specijalisticki pregled prvi - profesor 463.89 Specijalisticki pregled kontrolni - profesor 310.05 Specijalisticki pregled prvi - docenta i primarijusa 407.08 Specijalisticki pregled kontrolni - docenta i primarijusa 267.44 Konzilijarni pregled bolesnika - 5 ucesnika 1883.94 Komisijska ekspertiza o oceni sposobnosti i verifikacija profesionalnog oboljenja - 3 clana 1060.3 Pojedincana ekspertiza za ocenu radne sposobnosti od 2 clana 708.84 Komisije lekara vestaja za jednog ucesnika 175.14 Lumbalna punkcija 443.76 Davanje S.C.I.I.M.injekcije 48.51 Davanje I.V.injekcija 93.49 Frakciono davanje seruma ili leka 191.71 Lokalne aplikacije leka 93.49 Davanje infuzije 256.79 Davanje perfuzije 68.64 Davanje intrakadijalne injekcije 195.26 Prevencija dekubitusa 285.19 Endotrahealne intubacije 533.7 Prvi lekarski pregled - lekara opste medicine 236.68 Prvi lekarski pregled - lekara specijalista 227.21 Ponovni lekarski pregled - lekara opste medicine 153.84 Ponovni lekarski pregled - lekara specijaliste 149.58 Pregled sa izdavanjem lekarskog uverenja u cilju zasnivanja radnog odnosa 447.31 Izdavanje lekarskog uverenja na licni zahtev, suda ili upravnog organa 447.31 Pregled sa upuivanjem na lekarsku komisiju 317.14 Pregled i obrada za invalidsku komisiju 570.39 Utvrñivanje uzroka smrti i izdavanje potvrde o smrti 313.6 Obrada povrsne rane 93.49 Obrada rane sa usivanjem 142 Obrada opekotina 191.71 Vañenje stranog tela iz koze ili potkoznog tkiva 191.71 Davanje injekcije-supkutane 48.51 Davanje injekcije-intramuskularne 48.51 Davanje injekcije-intravenske 93.49 Frakcionirano davanje seruma ili drugih lekova 191.71 Previjanje 93.49 Davanje infuzije 256.79 Pregled povreñenog i popunjavanje prijave o nesrei na poslu 414.19 Lekarski pregled i popunjavanje obrasca za osiguravajui zavod 414.19 Konzilijarni pregled - 3 ucesnika razlicitih specijalnosti 1067.4 Obrada povrsne rane u stanu obolelog 140.24 Obrada rane sa usivanjem u stanu obolelog 213 Obrada opekotina u stanu obolelog 287.58 Vañenje stranog tela iz koze ili potkoznog tkiva u stanu obolelog 287.58 Davanje injekcije-supkutane u stanu obolelog 72.78 Davanje injekcije-intramuskularne u stanu obolelog 72.78 Davanje injekcije-intravenske u stanu obolelog 140.24 Frakcionirano davanje seruma ili drugih lekova u stanu obolelog 287.58 Previjanje u stanu obolelog 140.24 Davanje infuzije u stanu obolelog 385.17 Page 1 Specijalisticki pregled prvi u stanu obolelog 426.01

000141 000142 000143 000144 000145 000201 000202 000203 000204 000205 000208 000216 000217 000218 000219 000220 000221 000222 000301 000302 000303 000304 000305 000306 000309 000310 000313 000314 000350 000351 000352 000353 000401 000402 000403 000404 000405 000413 000418 000419 000501 000502 000507 000508 000509 000510 000601 000602 000603 000604 000701 000702 000703 001001 001002 001003 001004 001005 001006 0010200 0010220 0010221 0011017

Specijalisticki pregled kontrolni u stanu obolelog 280.45 UslugaRZZO Prvi lekarski pregled lekara opste medicine u stanu obolelog 355.01 Ponovni pregled lekara opste medicine u stanu obolelog 230.76 Specijalisticki pregled fizijatra u stanu obolelog 536.04 Kontrolni specijalisticki pregled fizijatra u stanu obolelog 365.65 Lekarski pregled ginekologa - prvi 181.77 Lekarski pregled ginekologa - drugi 149.58 Pregled trudnice i pregledi u u savetovalistu (za sterilitet i kontracepciju, maligna oboljenja i dr.) 300.58 Stavljanje ili vañenje spirale 150.29 Ponovni pregled trudnice 186.98 Sistematski ginekoloski pregled (ukljucuje kolposkopiju, pregled dojke i uzimanje materijala za Papanikolau i vagina 383.41 Termokoagulacija grlia materice 150.29 Citoloski pregled na Papanikolau 142 Citohormonalni pregled 142 Kolposkopski pregled 101.78 Pregled vaginalnog sekreta na stepen cistoe 101.78 Lokalna aplikacija leka 93.49 Krioterapija 93.49 Prvi lekarski pregled pedijatra 227.21 Ponovni lekarski pregled pedijatra 149.58 Lekarski pregled u savetovalistu 383.41 Lekarski pregled pre upuivanja u ustanovu za kolektivni boravak (jasle, obdaniste, letovaliste i dr.) 186.98 Lekarski pregled pre upisa u osnovnu skolu 383.41 Lekarski pregled za kategorizaciju dece ometane u psihofizickom razvoju 383.41 Zdravstveni nadzor nad ustanovama za kolektivni boravak dece i praenje zdravstvenog stanja dece - po ustanovi s 570.39 Sistematski pregled ucenika i studenata sa izvestajem, odnosno, analizom nañenog stanja 284.01 Higijensko-sanitarni nadzor nad skolama i skolskim objektima sa izvestajem, odnosno, analizom 762.08 Higijensko-epidemioloski nadzor nad ustanovama za kolektivno stanovanje (internatima i studentskim domovima) s 762.08 Pregled defektologa - logopeda 113.6 Individualni logopedski tretman (sa detetom ili roditeljem) 228.39 Grupni rad (sa detetom ili roditeljem) 342 Audiolingvisticki tretman SAFA aparatom 570.39 Lekarski pregled specijaliste medicine rada - prvi put 227.21 Lekarski pregled specijaliste medicine rada - ponovni 149.58 Zbrinjavanje povrede na radu 420.1 Sistematski lekarski pregled u medicini rada 470.99 Ciljani lekarski pregled u medicini rada 470.99 Intervju psihologa (kontaktni ili dijagnosticki) 186.98 Obrada i nalaz socijalnog radnika 186.98 Pregled i obrada radnog mesta 762.08 Prvi lekarski pregled kod pneumoftizioloske zastite 227.21 Ponovni lekarski pregled kod pneumoftizioloske zastite 149.58 Rentgenoskopija plua 105.32 Rentgenografija ili tomografija plua 105.32 Radiofotografski (sistematski) pregled stanovnistva sa izvestajem 48.51 Dijagnosticka punkcija pleure 142 Poseta patronazne sestre 130.18 Poseta babinjari i novoroñencetu 191.71 Poseta patronazne sestre u seoskom regionu 195.26 Poseta babinjari i novoroñencetu u seoskom regionu 287.56 Zdravstvena nega u kui kod nepokretnih sa inkontinecijom - bez kontrole fizioloskih funkcija 566.84 Zdravstvena nega u kui kod nepokretnih sa ocuvanom funkcijom kontinencije - sa386.96 kontrolom fizioloskih funkcija Zdravstvena nega u kui kod polupokretnih - ograniceno pokretnih 353.82 Ukazivanje hitne medicinske pomoi - specijalizovane lekarske ekipe 465.06 Ukazivanje hitne medicinske pomoi - standardna ekipa 378.68 Ukazivanje hitne medicinske pomoi u ambulanti hitne pomoi 256.79 Sanitetski prevoz po izlasku na podrucju gradskog i urbanog naselja 256.79 Sanitetski prevoz van podrucja naselja (sa medicinskom ekipom - obracunava se po kilometru u visini od 50% cene 0 Organizovani sanitetski prevoz jednog ili vise bolesnika (bez medicinske ekipe) - obracunava se po kilometru u visin 0 VIEKVIN,injekcija,1 po 5ml 1064.56 ATG FRESENIUS S,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 5 ml (20mg/ml) 26041.93 ATG FRESENIUS S,koncentrat za rastvor za infuziju,10 po 5 ml (20mg/ml) 26041.9 Page 2 VAKCINA PROTIV DIFTERIJE I TETANUSA ZA ODRASLE(DiTeAl) ,injekcija,10 po 5 ml (3 Lf + 5 Lf) 75.58

0011146 0011184 0011185 0011512 0011531 0011551 0011553 0011710 0011712 0011831 0011840 0011841 0011855 0011856 0011857 0011858 0011863 0011865 0011866 0011868 0011876 0011877 0011878 0011881 0011888 0011889 0011890 0011891 0011894 0011895 0011899 0011900 0011904 0011907 0012070 0013015 0013016 0013075 0013076 0013077 0013160 0013165 0013167 0013220 0013221 0013250 0013251 0013252 0013263 0013264 0013311 0013315 0013430 0013446 0013447 0013449 0013460 0013461 0013462 0013463 0013464 0013465 0013466

ALDIPETE-T,injekcija,10 po 5ml 149.02 UslugaRZZO BCG-T,prasak za rastvor za injekciju,5 po 2 mg liofilizata sa 5 po 2 ml rastvaraca 29.49 BCG-T,prasak za rastvor za injekciju,5 po 1 mg liofilizata sa 5 po 1 ml rastvaraca 44.57 TETAVAKSAL T,injekcija,10 po 5 ml (40ij/0,5ml) 81.11 RABIPUR,injekcija,5 po 2,5 i.j./ml 1132.14 ENGERIX B,injekcija,25 po 20 mcg sa rastv. 692.51 ENGERIX B,injekcija, 25 po 10 mcg sa rastv. 529.02 INAKTIVISANA VAKCINA PROTIV GRIPA,injekcija,20 po 5 ml (10 doza) 182.36 INAKTIVISANA VAKCINA PROTIV GRIPA,injekcija,10 po 0,5 ml (1 doza) 294.27 VAKCINA PROTIV DIFTERIJE I TETANUSA ZA DECU(DiTeAl) ,injekcija,10 po 5 ml (25 Lf + 5 Lf) 75.58 TETAVAKSAL T,injekcija,1 po 0,5ml (40ij/0,5ml) 166.97 TETAVAKSAL T,injekcija,10 po 0,5ml (40ij/0,5ml) 122.48 TRIMOVAX,injekcija,10 po 0.55ml (1doza) 631.08 PNEUMO 23, rastvor za injekciju, napunjen injekcioni spric, 1 po 0,5ml (25mcg/0,5ml) 936.04 Act-HIB,prasak za rastvor za injekciju,1 po 0,5 ml 786.24 MENINGOCOCCAL A+C, prasak i rastvarac za rastvor za injekciju, liobocica sa rastvaracem, 1 po 0,5ml 877.5 IMOVAX RABIES VERO ,injekcija, 5 po 1 doza sa rastv. 1151.41 TRIPACEL ,injekcija, 5 po 0,5 ml/ doza 1146.68 PRIORIX,injekcija,1 doza i 1 po 0.5 ml 914.87 FLUARIX ,injekcija, spric,1 po 0,5 ml/1 doza 456.95 VAXIGRIP ,injekcija, spric,1 po 0,5 ml(za odrasle) 507.92 VAXIGRIP JUNIOR ,injekcija, spric,1 po 0,25 ml(za decu) 441.72 HIBERIX, prasak i rastvarac za rastvor za injekciju, 1 po 0,5 ml 739.69 INFANRIX ,injekcija, 1 po 0,5 ml/1 doza 1092.31 VAXIGRIP,injekcija, spric,20 po 0,5 ml (za odrasle) 594.29 VAXIGRIP,injekcija, spric,10 po 0,5 ml 266.75 EUVAX B,injekcija,20 po 1 ml (20mcg/1ml) 674.54 EUVAX B,injekcija,20 po 0.5 ml (10mcg/1ml) 478.69 TRIMOVAX,injekcija,10 po 5ml (10 doza) 171.94 IMOVAX POLIO, injekcija spric, 1 po 0.5 ml (1 doza) 609.66 EUVAX B,injekcija,50 po 5 m/10 doza (za decu ) 281.7 AGRIPPAL S1,suspenzija za injekciju, spric,1 po 0,5 ml (15mcg/doza + 15mcg/doza + 15mcg/doza) 368.71 EUVAX B, injekcija, 1 po 1 ml (20mcg/1ml) 1621.94 EUVAX B, injekcija, 1 po 0.5 ml (10mcg/1ml) 1286.82 PPD-T TUBERKULIN,injekcija,10 po 2,5 ml (3ij/0.1ml) 23.89 IMOGAM RABIES,rastvor za injekciju, 1 po 1500 i.j./10 ml 34.1 IMOGAM RABIES,rastvor za injekciju, 1 po 300 i.j./2 ml 44.48 BEOGLOBIN D ,rastvor za injekciju, 1 po 250 mcg/1 ml 4666.89 BEOGLOBIN D ,rastvor za injekciju, 1 po 100 mcg/1 ml 1034.08 BEOGLOBIN D ,rastvor za injekciju,1 po 50 mcg/1 ml 933.34 ATEBULIN,injekcija, 1 po 250 i.j. 870.26 TETABULIN S/D,injekcija,1 po 250 ij. 957.2 TETAGAM P,injekcija,1 po 1 ml/250 i.j. 870.16 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA,rastvor za injekciju,1 po 5 ml (100i.j/ml) 16705.43 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA,rastvor za injekciju,1 po 2 ml (100i.j/ml) 8333.93 HUMANI ANTIRABIJES IMUNOGLOBULIN,rastvor za injekciju,1 po 1ml (150i.j.) 2413.8 HUMANI ANTIRABIJES IMUNOGLOBULIN,rastvor za injekciju,1 po 2ml (150i.j.) 4827.6 HUMANI ANTIRABIJES IMUNOGLOBULIN,rastvor za injekciju,1 po 5ml (150i.j.( 12069 ENDOBULIN S/D,prasak za rastvor za infuziju,1 po 2.5g/50ml 13782.96 ENDOBULIN S/D,prasak za rastvor za infuziju,5g/100ml 27565.92 IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV HEPATITISA B ,rastvor za injekciju,1 po 250 i.j. (100i.j/ml) 11111.9 RHESONATIV,rastvor za injekciju,1 po 2 ml (1250 i.j. / 2 ml) 4666.89 TETANUS GAMMA ,injekcija, 1 po 250 i.j. /2ml 789.26 IMMUNORHO,prasak za rastvor za injekciju,1 po 200mcg/2ml 2377.62 IMMUNORHO,prasak za rastvor za injekciju, 1 po 300 mcg sa rastv. 4025.48 PARTOBULIN ,rastvor za injekciju,1 po 1 ml (250 mcg/1 ml) 4662.89 HUMANI IMUNOGLOBULIN ,rastvor za infuziju,1 po 10 ml (sa 5% glukoze) 1195.24 HUMANI IMUNOGLOBULIN ,rastvor za infuziju,1 po 20 ml (sa 5% glukoze) 2387.34 HUMANI IMUNOGLOBULIN ,rastvor za infuziju,1 po 50ml (sa 5% glukoze) 8743.25 HUMANI IMUNOGLOBULIN ,rastvor za infuziju,1 po 100ml (sa 5% glukoze) 17420.29 HUMANI IMUNOGLOBULIN ,rastvor za infuziju,1 po 10 ml (sa 10% maltoze) 1195.24 HUMANI IMUNOGLOBULIN ,rastvor za infuziju,1 po 20 ml (sa 10% maltoze) 2387.34 Page po HUMANI IMUNOGLOBULIN ,rastvor za infuziju,1 3 50 ml (sa 10% maltoze) 5533.92

0013467 0013500 0013501 0013502 0013503 0013510 0013511 0014111 0014140 0014141 0014220 0014310 0014312 0015120 0015150 002001 0020015 0020016 002002 002003 002004 0020056 0020081 00205001 00205002 00205003 00205004 00205005 00205006 00205007 00205008 00205009 00205010 00205011 00205012 00205013 00205014 00209195 00209262 00209263 00209297 00209298 00209505 0021105 0021355 0021356 0021357 0021565 0021997 0021998 0024282 0024283 0024420 0024421 0024422 0024423 0024552 0024553 0024570 0024574 0024575 0024580 0024582

HUMANI IMUNOGLOBULIN ,rastvor za infuziju,1 po 100 ml (sa 10% maltoze) 11033.06 Ig Vena N.I.V.,rastvor za infuziju,1 po 20 UslugaRZZO ml (1 gr/20 ml) 7000.45 Ig Vena N.I.V.,rastvor za infuziju,1 po 50ml (2,5 gr/50 ml) 17501.18 Ig Vena N.I.V.,rastvor za infuziju,1 po 100ml (5 gr/100 ml) 35002.37 Ig Vena N.I.V.,rastvor za infuziju,1 po 200ml (10 gr/200 ml) 70004.84 OCTAGAM,rastvor za infuziju,1 po 5o ml( 2,5 gr) 17501.18 OCTAGAM, rastvor za infuziju, bocica, 1 po 100ml (50mg/1ml) 35002.37 SANDIMMUN,koncentrat za rastvor za infuziju,10 po 250 mg/5 ml (50 mg/1ml) 962.23 MABTHERA,koncentrat za rastvor za infuziju,2 po 100 mg/10ml 24191.73 MABTHERA,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 500 mg/50ml 119457.72 REMICADE,prasak za rastvor za infuziju, 1po 100 mg 55132.81 ENBREL,prasak za rastvor za injekciju, 4 po 25 mg 12815.36 ENBREL, rastvor za injekciju, napunjen inj. spric 4 po 50 mg/1 ml 27787.05 COPAXONE,rastvor za injekciju,28 po 1 ml (20mg/ml) 2671.4 BETAFERON,prasak za injekciju, bocica,15 po 9.600.000 i.j. 5281.26 Planirani razgovor 285.19 PAN - PENI G SODIUM 1 MUI,prasak za rastvor za injekciju,50 po 1000000 i.j. 49.53 PAN - PENI G SODIUM 5 MUI,prasak za rastvor za injekciju,50 po 5000000 i.j. 182.71 Rad u maloj grupi 1015.34 Zdravstveno predavanje 1015.34 Organizacioni prikaz izlozbe 888.71 PANCILLIN ,prasak za rastvor za injekciju, 50 po (600000+200000 i.j.) 17.95 JUGOCILLIN ,prasak za rastvor za injekciju, 50 po (600000+200000 i.j.) 17.95 MATERIJAL ZA BIKARBONATNU HEMODIJALIZU 3899 MATERIJAL ZA VISOKO EFIKASNU BIKARBONATNU HEMODIJALIZU 4499 MATERIJAL ZA ACETATNU HEMODIJALIZU 2510 MATERIJAL ZA HEMODIJAFILTRACIJU 6677 MATERIJAL ZA INTERMITENTNU PERITONEUMSKU DIJALIZU 6159 MATERIJAL ZA KONTINUIRANU AMBULATORNU PERITONEUMSKU DIJALIZU3176 (CAPD) MATERIJAL ZA KOMPLIKOVANU CAPD 4667 MATERIJAL ZA AUTOMATSKU PERITONEUMSKU DIJALIZU 5163 MATERIJAL ZA CVVH 38396 MATERIJAL ZA CVVHD 38396 MATERIJAL ZA HVCVVH 43148 MATERIJAL ZA CVVHDF 39152 MATERIJAL ZA HEMOPERFUZIJU 40772 MEMBRANA ZA PLAZMASEPARACIJU 36393 Z.MODULARNI BLOK 0 CHS PLOCA SA 3 OTVORA 0 CHS PLOCA SA 5 OTVORA 0 KRAGNA STANDARDNA CRVENA 0 STABILIZATOR ZA KRAGNU 0 CEMENT STERILNI 0 PENTREXYL,injekcija ,50 po 1g 98.66 AMPISULCILLIN, prasak za rastvor za injekciju, 10 po 3 g (2000mg + 1000mg) 235.18 AMPISULCILLIN, prasak za rastvor za injekciju, 10 po 750 mg (500mg + 250mg) 115.1 AMPISULCILLIN, prasak za rastvor za injekciju, 10 po 1,5 g (1000mg + 500mg) 156.19 AMOKSIKLAV LEK 1,2 g ,prasak za rastvor za injekciju,5 po (1000mg+ 200mg) 258.18 TAZOCIN,injekcija ,1 po (4000 + 500 mg) 1798.63 TAZOCIN,prasak za rastvor za injekciju/infuziju,12 po (4000 + 500 mg) 1817.17 AMIKACIN ,injekcija, 10 po 100 mg/2 ml 54 AMIKACIN ,injekcija, 10 po 500 mg/2 ml 201.48 GENTAMICIN ,injekcija, 10 po 2 ml (40 mg/2 ml) 27.23 GENTAMICIN ,injekcija,10 po 2 ml (80 mg/2 ml) 35.61 GENTAMICIN ,injekcija,10 po 2 ml (120 mg/2 ml) 43.43 GENTAMICIN ,injekcija,10 po 2 ml (20 mg/2 ml) 22.02 GENTAMICIN ,injekcija,10 po 2ml(80mg/2ml) 35.61 GENTAMICIN ,injekcija,10 po 2ml(120mg/2ml) 43.43 GENTAMICIN,injekcija,10 po 2 ml/(80 mg/2 ml) 31.87 GENTAMICIN,injekcija,10 po 2 ml/(120 mg/2ml) 35.63 GENTAMICIN,injekcija, 10 po 2 ml/(40 mg/2 ml) 24.36 GENTAMICIN ,injekcija,10 po 2 ml(80mg/2 ml) 35.61 Page GENTAMICIN,injekcija, 10 po 2 ml/(120 mg/2 ml) 4 43.43

0025010 0026217 0029081 0029291 0029292 0029505 0029506 0029750 0029751 0029760 0029761 0029780 0029781 0029790 0029791 0029792 0029793 0029795 0029796 0030030 0030040 0030061 0030080 0030092 0030102 0030103 0030111 0030121 0030220 0030230 0030240 0030241 0031050 0031051 0031052 0031220 0031221 0031222 0031230 0031231 0031240 0031241 0031250 0031251 0031260 0031261 0031270 0031271 0031282 0031283 0031300 0031302 0031304 0031305 0031318 0031319 0031324 0031325 0031330 0031332 0031341 0031342 0031345

STREPTOMICIN-SULFAT ,prasak za rastvor za injekciju, 50 po 1 g 77.81 UslugaRZZO BACTRIM ,injekcija,50 po (400+80 mg)/5 ml 30.59 ORVAGIL ,rastvor za infuziju,100 ml(5 mg/ml) 163.3 VANCOTEX,liofilizat za rastvor za infuziju,1 po 500 mg 629.64 VANCOTEX,liofilizat za rastvor za infuziju,1 po 1g 1232.17 TIENAM ,prasak za rastvor za injekciju,5 po (500 mg + 500 mg) 1242.26 TIENAM I.V., prasak za koncentrat za rastvor za infuziju, bocica, 10 po 1g (500mg 1242.26 + 500mg) MERONEM,prasak za rastvor za injekciju,10 po 500 mg 1242.45 MERONEM,prasak za rastvor za injekciju,10 po 1000 mg 2484.91 TARGOCID,prasak za rastvor za injekciju,1 po 200 mg sa rastvaracem 2800.87 TARGOCID,prasak za rastvor za injekciju,1 po 400 mg sa rastvaracem 6269.62 INVANZ,injekcija,1 po 1 g 4656.2 TYGACIL, prasak za rastvor za infuziju, bocica, 10 po 50mg 5633.39 VANCOMYCIN-MIP,injekcija, 5 po 500mg 629.64 VANCOMYCIN-MIP,injekcija, 5 po 1000mg 1232.3 VANCOMYCIN-MIP,injekcija, 1 po 500mg 629.64 VANCOMYCIN-MIP,injekcija, 1 po 1000mg 1232.17 EDICIN,injekcija,1 po 500 mg 629.64 EDICIN,injekcija,1 po 1 g 1232.17 VEPESID,injekcija, 10 po 100 mg/5 ml 787.44 VINCRISTINE,injekcija,5 po 1 mg/1 ml 433.43 VINCRISTINE,injekcija, 1 po 1 mg +10ml rastv. 431.35 ETOPOSIDE,injekcija, 1 po 100 mg/5 ml 788.29 VINBLASTINE,injekcija, 1 po 10 mg + 5 ml fiz. rastv. 993.82 VINORELBIN, koncentrat za rastvor za infuziju, bocica staklena, 1 po 1ml (10mg/1ml) 2072.84 VINORELBIN, koncentrat za rastvor za infuziju, bocica staklena, 1 po 5ml (50mg/5ml) 9966.78 ETOPOSID,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 po 5 ml/(100 mg/5 ml) 790.67 ETOPOSIDE-TEVA, koncentrat za rastvor za infuziju, bocica staklena, 1 po 5ml (100mg/5ml) 788.18 LASTET,koncentrat za rastvor za infuziju,10 po (100 mg/5 ml) 790.67 SINDOVIN,prasak za rastvor za injekciju/infuziju,1 po 1mg 430.92 VINORELSIN,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 1ml (10mg/1ml) 2072.94 VINORELSIN,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 5ml (50mg/5ml) 9966.89 HOLOXAN,prasak za rastvor za injekciju,1 po 2 g 4914.22 HOLOXAN,prasak za rastvor za injekciju,1 po 1 g 2259.79 HOLOXAN,prasak za rastvor za injekciju,1 po 500 mg 1181.3 CISPLATIN,rastvor za infuziju,1 po 20 ml (0,5mg/ml) 378.22 CISPLATIN,rastvor za infuziju,1 po 100 ml (0,5mg/ml) 1149.23 CISPLATIN, rastvor za infuziju, 1 po 200 ml (0,5mg/ml) 2443.39 PLATINEX ,rastvor za infuziju, 1 po 20 ml (10 mg/20 ml) 378.11 PLATINEX,rastvor za infuziju,1 po 100ml(50 mg/100ml) 1149.23 CARBOPLATIN,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 15 ml/150 mg 2128.57 CARBOPLATIN,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 45 ml/450 mg 6385.82 CISPLATIN,rastvor za infuziju, 5 po 10 mg/10 ml 378.11 CISPLATIN,rastvor za infuziju, 1 po 50 mg/50 ml 1149.23 PLATIDIAM,rastvor za infuziju, 1 po 100 ml/(0,5 mg/1 ml) 1531.44 PLATIDIAM,rastvor za infuziju, 10 po 20 ml/(0,5 mg/1 ml) 333.84 CYCLOPLATIN,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 15 ml/150 mg 2370.28 CYCLOPLATIN,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 5 ml/50 mg 1166.94 CISPLATIN-TEVA, koncentrat za rastvor za infuziju, bocica, 1 po 100ml (50mg/100ml) 1146.08 CISPLATIN-TEVA, koncentrat za rastvor za infuziju, bocica, 1 po 20ml (10mg/20ml) 377.35 PARAPLATIN,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 450 mg/45ml 5194.37 PARAPLATIN,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 150 mg/15ml 2128.57 CARBOPLATIN-TEVA, koncentrat za rastvor za infuziju, bocica, 1 po 15ml (150mg/15ml) 2124.04 CARBOPLATIN-TEVA, koncentrat za rastvor za infuziju, bocica, 1 po 45ml (450mg/45ml) 6367.03 CYTOXAN ,injekcija, 1 po 1000 mg 579.29 CYTOXAN ,injekcija, 1 po 500 mg 306.39 CYTOXAN ,injekcija,12 po 500 mg 517.41 CYTOXAN ,injekcija, 6 po 1000 mg 1000.4 CISPLATIN,rastvor za infuziju,1 po 10 mg/20 ml 378.11 CISPLATIN,rastvor za infuziju,1 po 50 mg/100 ml 1149.23 CARBOPLATIN,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 150 mg/15ml 2128.57 CARBOPLATIN,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 450 mg/45 ml 6385.82 Page 5 KARBOPLATIN, rastvor za infuziju, bocica staklena, 1 po 15ml (10mg/1ml) 2128.57

0031346 0031347 0031360 0031361 0031395 0031396 0031397 0031398 0031500 0031501 0031510 0031511 0033050 0033051 0033060 0033102 0033103 0033112 0033113 0033115 0033116 0033130 0033131 0033170 0033171 0033181 0033190 0033191 0033220 0033241 0033242 0034020 0034023 0034024 0034025 0034140 0034141 0034142 0034151 0034152 0034153 0034154 0034165 0034166 0034167 0034180 0034181 0034191 0034192 0034210 0034211 0034212 0034213 0034324 0034333 0034334 0034335 0034336 0034350 0034351 0034352 0034413 0034414

KARBOPLATIN, rastvor za infuziju, bocica staklena, 1 po 45ml (10mg/1ml) 6385.82 UslugaRZZO KARBOPLATIN, rastvor za infuziju, bocica staklena, 1 po 5ml (10mg/1ml) 709.34 SINOXAL,prasak za rastvor za infuziju,1 po 50 mg 12736.22 SINOXAL,prasak za rastvor za infuziju,1 po 100 mg 25239.06 ELOXATIN,prasak za rastvor za infuziju,1 po 50 mg 12736.33 ELOXATIN,prasak za rastvor za infuziju,1 po 100 mg 25239.06 ELOXATIN,prasak za rastvor za infuziju,1 po 10 ml (5mg/ml) 12830.94 ELOXATIN,prasak za rastvor za infuziju,1 po 20 ml (5mg/ml) 25424.6 ENDOXAN,prasak za rastvor za injekciju,1 po 500 mg 375.41 ENDOXAN,prasak za rastvor za injekciju,1 po 1 g 709.78 OXALIPLATIN,prasak za rastvor za infuziju,1 po 50 mg 12736.22 OXALIPLATIN,prasak za rastvor za infuziju,1 po 100 mg 25239.06 SINDROXOCIN,prasak za rastvor za injekciju/infuziju,1 po 10 mg 575.96 SINDROXOCIN,prasak za rastvor za injekciju/infuziju,1 po 50 mg 2953.58 DAUNOBLASTINA ,injekcija,1 po 20 mg sa rastv. 671.54 ADRIBLASTINA R.D. ,injekcija,1 po 10 mg sa rastv. 577.69 ADRIBLASTINA R.D. ,injekcija,1 po 50 mg sa rastv. 2953.48 FARMORUBICIN R.D.,injekcija,1 po 10 mg sa rastv. 1134.97 FARMORUBICIN R.D.,injekcija, 1 po 50 mg sa rastv. 5239.84 EPIRUBICIN,injekcija,1 po 10 mg/5 ml 1130.54 EPIRUBICIN,injekcija, 1 po 50 mg /25 ml 5239.84 EPISINDAN,liofilizat za rastvor za infuziju,1 po 10 mg 1134.97 EPISINDAN,liofilizat za rastvor za infuziju,1 po 50 mg 5239.84 DOXORUBICIN - TEVA, prasak za rastvor za injekciju, 1 po 10mg 575.96 DOXORUBICIN - TEVA, prasak za rastvor za injekciju, 1 po 50mg 2953.58 ZAVEDOS,liofilizat za rastvor za injekciju,1 po 10 mg 11869.74 DOXORUBICIN ,injekcija,1 po 5 ml (10 mg/5ml) 575.96 DOXORUBICIN ,injekcija,1 po 25 ml ( 50 mg/25ml) 2943.86 BLEOCIN-S,injekcija,1 po 15000 i.j. 2131.48 MITOXANTRON EBEWE,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 10 mg/5ml 6426.86 MITOXANTRON EBEWE,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 20 mg/10ml 13229.24 FLUDARA,liofilizat za rastvor za injekciju, 5 po 50 mg 15030.68 FLUOROURACIL - TEVA,rastvor za injekciju,1 po 5 ml (50mg/1ml) 104.98 FLUOROURACIL - TEVA,rastvor za injekciju,1 po 10 ml (50mg/1ml) 239.33 LITAK 10 sol.,rastvor za injekciju,5 po 10 mg/5 ml 34972.12 CYTOSAR,injekcija,1 po 100 mg sa 5ml rastvaraca 250.34 CYTOSAR,injekcija,1 po 500 mg sa 10ml rastvaraca 1169.75 CYTOSAR,injekcija,1 po 1000 mg 1989.9 METOJECT, rastvor za injekciju, napunjen injekcioni spric, 1 po 1,5ml (15mg/1,5ml) 1482.08 METOJECT, rastvor za injekciju, napunjen injekcioni spric, 1 po 1ml (10mg/1ml) 1159.16 METOJECT, rastvor za injekciju, napunjen injekcioni spric, 1 po 2ml (20mg/2ml) 1583.6 METOJECT, rastvor za injekciju, napunjen injekcioni spric, 1 po 2,5ml (25mg/2,5ml) 1855.33 FLUOROURACIL, rastvor za injekciju/infuziju, bocica, 1 po 10ml (50mg/1ml) 239.33 FLUOROURACIL, rastvor za injekciju/infuziju, bocica, 1 po 100ml (50mg/1ml) 2224.8 FLUOROURACIL, rastvor za injekciju/infuziju, bocica, 1 po 20ml (50mg/1ml) 444.85 METHOTREXATE,injekcija, 5 po 50 mg/2 ml 351.41 METHOTREXATE,injekcija, 1 po 500 mg/20 ml 2163.67 METHOTREXAT,injekcija,10 po 5 mg/2 ml 151.77 METHOTREXAT,injekcija, 10 po 50 mg/5 ml 435.13 GEMZAR,liofilizat za rastvor za infuziju,1 po 200 mg 2973.67 GEMZAR,liofilizat za rastvor za infuziju,1 po 1000 mg 14547.6 GEMCITABIN SANDOZ, prasak za rastvor za infuziju, bocica, 1 po 1g 14547.6 GEMCITABIN SANDOZ, prasak za rastvor za infuziju, bocica, 1 po 200mg 2973.67 5-FLUOROURACIL EBEWE,injekcija, 5 po 5 ml (250 mg/5 ml) 158.46 METHOTREXAT,injekcija,1 po 1 ml (10 mg/ml) 320 METHOTREXAT,injekcija, 1 po 5 ml/(50 mg/5 ml) 435.13 METHOTREXAT,injekcija,1 po 5 ml/(100 mg/1 ml) 2262.71 METHOTREXAT,injekcija,1 po 10 ml(100 mg/1 ml) 3896.42 ALEXAN EBEWE,rastvor za injekciju / infuziju,1 po 100 mg / 5 ml 250.34 ALEXAN EBEWE,rastvor za injekciju / infuziju,1 po 500 mg / 10 ml 1169.75 ALEXAN EBEWE,rastvor za injekciju / infuziju,1 po 1000 mg / 20 ml 1989.9 ALMITA, prasak za koncentrat za rastvor za infuziju, 1 po 500 mg 133778.95 Page 6 FLUOROURACIL, rastvor za injekciju/infuziju, bocica, 1 po 5ml (50mg/1ml) 104.98

0037070 0037071 0037090 0037091 0037092 0039020 0039021 0039030 0039031 0039032 0039033 0039100 0039150 0039250 0039251 0039255 0039280 0039281 0039282 0039291 0039292 0039293 0039300 0039301 0039345 0039350 0039351 0039353 0039400 0039401 0039421 0039450 0039500 0039501 0040240 0041400 0041401 0041402 0041403 0041408 0041409 0041413 0041414 0041425 0041427 0041428 0041507 0041514 0041515 0041522 0041523 0041524 0041527 0041528 0041530 0041531 0041532 0041533 0041534 0041535 0041536 0041537 0041538

ZOLADEX,implant, injekcija sa aplikatorom,1 po 3,6 mg 11830.86 UslugaRZZO ZOLADEX ® LA, implant, napunjen injekcioni spric, 1 po 10,8mg 34707.1 DIPHERELINE,liofilizat za rastvor za injekciju,7 po 0,1mg i 1ml rastvaraca 446.53 DIPHERELINE,liofilizat za rastvor za injekciju,1 po 3,75mg i 2ml rastvaraca 12186.94 DIPHERELINE,liofilizat za rastvor za injekciju,1 po 11,25mg i 2ml rastvaraca 33796.33 SINDAXEL,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 30 mg/ 5 ml 5055.8 SINDAXEL,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 100 mg/ 16,67 ml 16694.86 DAKARBAZIN, prasak za rastvor za infuziju, bocica, 1 po 1000mg 2360.44 DAKARBAZIN, prasak za rastvor za infuziju, bocica, 1 po 500mg 1265.76 DAKARBAZIN, prasak za rastvor za injekciju/infuziju, bocica, 10 po 100mg 291.93 DAKARBAZIN, prasak za rastvor za injekciju/infuziju, bocica, 10 po 200mg 549.03 VELCADE, prasak za rastvor za injekciju, 1 po 3,5 mg 117527.22 ERBITUX, rastvor za infuziju, 1 po 50 ml (2 mg/1 ml) 19393.34 DACARBAZIN,prasak za rastvor za injekciju,10 po 100 mg 291.93 DACARBAZIN,prasak za rastvor za injekciju, 10 po 200 mg 549.03 DETICENE,prasak za rastvor za injekciju, 10 po 100 mg sa 10 amp. rastv. 388.24 TAXOL,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 5 ml (6 mg/1 ml) 5055.91 TAXOL,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 100 mg/ 16,7ml(6mg/ml) 16694.86 PACLITAXEL PHARMASWISS,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 5ml ( 6mg/1ml ) 5055.8 CAMPTO,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 100 mg / 5 ml 14024.77 IRINOTEKAN SANDOZ, koncentrat za rastvor za infuziju, bocica staklena, 1 po 5ml (100mg/5ml) 14024.77 IRINOTEKAN SANDOZ, koncentrat za rastvor za infuziju, bocica staklena, 1 po 2ml (40mg/2ml) 6491.12 TAXOTERE,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 20 mg/ 0.5 ml + (rastvarac) 14644.15 TAXOTERE,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 80 mg/ 2 ml + (rastvarac) 54682.45 HERCEPTIN,koncentrat za rastvor za infuziju,440 mg 168676.34 PACLITAXEL EBEWE,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 5 ml (30mg/5 ml) 5055.8 PACLITAXEL EBEWE,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 100 mg/16,7 ml 16694.86 PACLITAXEL EBEWE,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 300 mg/50 ml 50807.74 AVASTIN, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 po 16 ml (400 mg/16 ml) 119336.22 AVASTIN, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 po 4 ml (100 mg/ 4 ml) 29796.88 IMMUCYST,prasak za intravezikalni rastvor,1 po (81mg/3ml) 9383.45 MABCAMPATH, koncentrat za rastvor za. infuziju, 3 po 1 ml (30mg/1ml) 44032.39 PACLITAXEL - TEVA,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 5 ml (30mg/5ml) 5055.8 PACLITAXEL - TEVA,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 16.7 ml (100mg/16.7ml) 16694.86 FORTEO,rastvor za injekciju, pen sa uloskom,28 po 80 mcl (20mcg/80mcl) 1448.05 INSULATARD NOVOLET 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.72 INSULATRD HM PENFILL 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.59 MIXTARD 30 NOVOLET 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.72 MIXTARD 30 HM PENFILL (za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.59 MIXTARD 10HM PENFILL (za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.43 MIXTARD 20 HM PENFILL (za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.43 ACTRAPID PENFILL 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.59 ACTRAPID Novo Let 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.68 HUMULIN R 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.59 HUMULIN M3 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.59 HUMULIN NPH 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.59 HUMALOG, rastvor za injekciju, 5 po 3 ml (100 i.j./ml) 2.29 HUMULIN PEN M3 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.72 HUMULIN PEN NPH 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.72 INSUMAN COMB 25 ZA OPTIPEN (za Optipen) 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.43 INSUMAN RAPID ZA OPTIPEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.43 INSUMAN BAZAL ZA OPTIPEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.43 NOVORAPID FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 2.34 NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 2.34 LANTUS OPTI PEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 3.54 LANTUS OPTI SET 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 3.54 NOVO RAPID 1 po 10 ml (100 i.j. / 1 ml) 2.13 INSUMAN RAPID OPTISET 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.68 INSUMAN BAZAL OPTISET 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.72 INSUMAN COMB 25 OPTI SET 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.73 MIXTARD 30HM 1 po 10 ml (100 i.j. / 1 ml) 0.97 ACTRAPID HM100 1 po 10 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.12 Page 7 INSULATARD HM 1 po 10 ml (100 i.j. / 1 ml) 1.07

0041548 0041549 0041550 0041555 0041556 0044086 0044142 0044143 0044226 0044227 0044241 0044242 0044250 0044307 0044308 0044309 0044400 0044412 0045071 0047120 0047121 0047140 0047173 0047174 0047212 0047216 0047218 0047219 0047220 0047221 0047222 0047286 0047410 0048468 0048619 0049190 0049195 0049196 0049197 0049231 0049232 0049233 0050970 0050974 00510110 00510200 00510299 00510500 0051155 0051156 0051160 0051351 0051560 0051750 0051760 0051845 00520100 00520101 00520102 00521000 0052184 0052720 0053081

APIDRA 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 2.17 UslugaRZZO APIDRA 1 po 10 ml (100 i.j. / 1 ml) 2.12 LEVEMIR FLEXPEN 5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml) 3.58 LANTUS SOLOSTAR, rastvor za injekciju, pen sa uloskom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml) 3.54 APIDRA SOLOSTAR, rastvor za injekciju, pen sa uloskom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml) 2.17 MENOPUR,injekcija,10 po (75 i.j. )sa 10 amp po 1 ml rastvaraca 1731.38 PREGNYL ,injekcija, 3 po 5000 i.j. sa rastv. 365.94 PREGNYL ,injekcija,3 po 1500 i.j. sa rastv. 122.58 PUREGON,injekcija,0,5 ml po 50 i.j./0,5 ml 1696.79 PUREGON,injekcija,0,5 ml po 100 i.j./0,5 ml 3394.12 GENOTROPIN 5 po 16 i.j.(5.3 mg / 1 ml) 922.4 GENOTROPIN 1 po 16 i.j.(5.3 mg / 1 ml) 922.39 GONAL-F,injekcija,1 po 75 i.j./ml 2545.98 NORDITROPIN NordiLet 1 po 5 mg (3 i.j. / 1 mg) 11386.87 NORDITROPIN NordiLet 1 po 10 mg (3 i.j. / 1 mg) 1030.08 NORDITROPIN NordiLet 1 po 15 mg (3 i.j. / 1 mg) 1030.08 MERIONAL, prasak i rastvarac za rastvor za injekciju, liobocica sa rastvaracem u ampuli, 1 po 1ml (75i.j.FSH/75i.j.L 1731.35 FOSTIMON, prasak i rastvarac za rastvor za injekciju, liobocica sa rastvaracem u ampuli, 1 po 1ml (75i.j./1ml) 1172.33 EMOSINT,injekcija,10 po 20mcg /1ml 955.05 HIDROKORTIZON ,injekcija,1 po 100 mg/2ml sa rastv. 71.93 HIDROKORTIZON ,injekcija, 1 po 500 mg/4ml sa rastv. 219.24 DEXASON,injekcija, 25 po 4 mg/1 ml 18.44 NIRYPAN SOLUBILE,injekcija, 15 po 20 mg sa rastv. 46.22 NIRYPAN SOLUBILE,injekcija, 15 po 40 mg sa rastv. 86.11 LEMOD DEPO,injekcija,10 po 1 ml/40 mg 86.03 LEMOD SOLU,injekcija,15 po 20 mg sa rastvaracem 46.2 LEMOD SOLU,injekcija,15 po 40 mg sa rastv. 86.12 LEMOD SOLU,injekcija, 1 po 125 mg sa rastvaracem 161.88 LEMOD SOLU,injekcija, 1 po 500 mg sa rastvaracem 570.24 LEMOD - SOLU,liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaracem za parenteralnu upotrebu,1 po 125 mg/ 2ml 230.8 LEMOD - SOLU,liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaracem za parenteralnu upotrebu,1 po 40 mg 132.41 DIPROPHOS,injekcija,5 po (2mg+5mg)/ml 300.54 HYDROCORTISON ,injekcija, 1 po 10 ml (25 mg/1 ml) 179.5 PROGESTERON Depo,rastvor za injekciju,5 po 250 mg/ml 100.81 TESTOSTERON Depo,injekcija, 5 po 250 mg/ml 90.18 SANDOSTATIN ,injekcija,5 po 0,1 mg/1 ml 781.16 SANDOSTATIN LAR,injekcija,1 po 10 mg 54805.36 SANDOSTATIN LAR,injekcija,1 po 20 mg 90071.24 SANDOSTATIN LAR,injekcija,1 po 30 mg 120582.43 SOMATULINE AUTOGEL,injekcija, spric,1 po 60 mg 66380.58 SOMATULINE AUTOGEL,injekcija, spric,1 po 90 mg 93033.36 SOMATULINE AUTOGEL,injekcija, spric,1 po 120 mg 106701.19 KONAKION MM ,injekcija, 5 po 10 mg/1 ml 48.36 KONAKION MM ,injekcija, 5 po 2 mg/0,2 ml 47.76 TROMBOCITI KONCENTROVANI IZ PRP (doza) 608.5 TROMBOCITI IZ BUFFY COAT (ml) 22.03 TROMBOCITI PUL. (ml) 18.88 TROMBOCITI AFEREZNI (ml) 0 VITAMIN B1 ,injekcija,50 po 250 mg/2 ml 6 VITAMIN B1 ,injekcija,50 po 100 mg/1 ml 4.38 VITAMIN B1, rastvor za injekciju, ampula, 50 po 2 ml (250mg/2ml) 6.71 BEDOXIN ,injekcija,50 po 50 mg/2ml 9.64 OHB 12 ,injekcija,5 po 2500mcg/2ml 65.19 VITAMIN B1 ALKALOID, rastvor za injekciju, ampula, 50 po 1ml (100 mg/1 ml) 32.33 VITAMIN B12 ,injekcija,50 po 500 mcg/1ml 16.44 VITAMIN C,injekcija,50 po 500 mg/5ml 22.13 ZAMRZNUTA SVEZA PLAZMA (ml) 8.52 ZAMRZNUTA SVEZA PLAZMA - MALA ZAPREMINA (ml) 16.01 ZAMRZNUTA SVEZA PLAZMA BEZ KRIOPRECITATA 14.15 KRIOPRECITAT (doza) 2359.5 BEVIPLEX,injekcija,5 po 3 ml 44.22 SOLUVIT N,prasak za rastvor za infuziju,10 po 10 ml 335.31 Page 8 CALCIUM SANDOZ,injekcija,5 po 10ml (0,1375 g/1 ml) 89.49

00540100 00560100 00560200 00560300 00560301 00560800 0058334 0059062 0059083 0059086 0059087 0059089 0059101 0059102 0059210 0059300 0059301 0059302 0059305 0059306 0059307 0059308 0062035 0062036 0062037 0062161 0062162 0062170 0062200 0062201 0062202 0062203 0062210 0062211 0062212 0062300 0062302 0062303 0062304 0062410 0062411 0064051 0064052 0064060 0064130 0066008 0066010 0066011 0066012 0066013 0066014 0066044 0066045 0066101 0066102 0066103 0066153 0066154 0066171 0066173 0066200 0066201 0066202

CELA KRV (ml) 8.94 ERITROCITI (DEPLAZMATISANA KRV, UslugaRZZO ml) 8.94 DELEUKOCITOVANI ERITROCITI (ml) 13.81 RESUSPENDOVANI ERITROCITI (ml) 9.66 RESUSPENDOVANI ERITROCITI - MALA ZAPREMINA (ml) 10.64 ISPRANI ERITROCITI (ml) 15.02 SYNOPEN,rastvor za injekciju,10 po 20mg/2ml 23.72 BONEFOS,rastvor za infuziju,5 po 5 ml (60 mg/1ml) 1497.55 BONDRONAT,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 2 mg/2ml 11134.26 BONDRONAT,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 6 mg/6 ml 25359.48 BONDRONAT,koncentrat za rastvor za infuziju,5 po 6 mg/6 ml 25359.48 BONVIVA, rastvor za injekciju, napunjen injekcioni spric, 1 po 3ml (3mg/3ml) 10117.66 AREDIA,prasak za rastvor za infuziju,4 po 15 mg (sa 5 ml rastvaraca) 2370.03 AREDIA,prasak za rastvor za infuziju,2 po 30 mg (sa 5 ml rastvaraca) 5067.63 ZOMETA,prasak za rastvor za infuziju,1 po 4 mg+ 5 ml rastvaraca 24248.59 PAMITOR,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 2ml (15mg/ml) 4721.97 PAMITOR,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 4ml (15mg/ml) 10026.83 PAMITOR,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 6ml (15mg/ml) 13810.61 PAMIFOS,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 10 ml 3 mg/ml 4729.97 PAMIFOS,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 5 ml 3 mg/ml 2526.55 PAMIFOS,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 30 ml 3 mg/ml 8389.76 PAMIFOS,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 20 ml 3 mg/ml 5553.47 HEPARIN ,injekcija, 5 po 5000 i.j./0,25 ml 35.79 HEPARIN ,injekcija, 5 po 5000 i.j./1 ml 35.79 HEPARIN ,injekcija,10 po 25000 i.j./5 ml 195.4 ANTITROMBIN III BAXTER,prasak i rastvarac za rastvor za infuziju,1 po 10 ml (500i.j./10ml) 22222.73 ANTITROMBIN III BAXTER,prasak i rastvarac za rastvor za infuziju,1 po 20 ml (1000i.j./20ml) 44445.24 KYBERNIN P,injekcija,1 po 500 i.j. 22222.73 CLEXAN,injekcija, spric,2 po 20 mg( 2000 i.j./0,2 ml ) 211.03 CLEXAN,injekcija, spric,2 po 40 mg( 4000 i.j./0,4 ml) 384.8 CLEXAN,injekcija, spric,2 po 60 mg( 6000 i.j./0,6 ml) 507.65 CLEXAN,injekcija, spric,2 po 80 mg( 8000 i.j./0,8 ml) 600.16 FRAGMIN,injekcija, spric,10 po 2500 i.j./0.2 ml 182 FRAGMIN,injekcija, spric,10 po 5000 i.j./0.2 ml 345.57 FRAGMIN,injekcija,10 po 10000 i.j./1 ml 598.37 FRAXIPARINE ,injekcija, spric,10 po 2850IU anti Xa/0,3ml 198.48 FRAXIPARINE ,injekcija, spric,10 po 5700 IUantiXa/0,6 ml 365.03 FRAXIPARINE ,injekcija, spric,10 po 7600 IUantiXa/0,8 ml 476.98 FRAXIPARINE ,injekcija, spric,10 po 3800 IU anti Xa/0,4 ml 262.45 CLIVARIN,injekcija, spric,10 po 0.25ml/1750 i.j. 154.16 CLIVARIN,injekcija, spric,10 po 0.6ml/3436 i.j. 349.61 STREPTASE,injekcija,1 po 750000 i.j. 5432.18 STREPTASE,injekcija,1 po 1500000 i.j. 12282.52 METALYSE, prasak i rastvarac za rastvor za injekciju, liobocica sa rastvaracem u spricu, 1 po 10ml (50mg/10ml) 106338.96 ACTILYSE,infuzija,1 po 50 mg ( liofilizat + 50 ml rastvaraca ) 46307.16 BERININ P, prasak i rastvarac za rastvor za injekciju/infuziju, liobocica sa rastvaracem u bocici, 1 po 5ml (600i.j./5m 27255.31 AIMAFIX D.I.,injekcija,1 po 500 i.j. sa rastv. 22712.72 OCTANINE F,injekcija,1 po (500i.j.)/5ml 22712.72 OCTANATE,injekcija,1 po (500i.j.)/10ml 23247.22 OCTANATE 1000,prasak i rastvarac za rastvor za injekciju,1 po 10 ml (100 i.j./ ml)46557.07 OCTANATE 250,prasak i rastvarac za rastvor za injekciju,1 po 5 ml (50 i.j./ ml) 12812.04 FEIBA TIM 4,prasak za rastvor za infuziju,1 po (500j/20 ml) 44447.62 FEIBA TIM 4,prasak za rastvor za infuziju,1 po (1000j/20 ml) 88895.12 EMOCLOT D.I. ,prasak za injekciju,1 po 250 i.j./ 5 ml rastv. 7683.55 EMOCLOT D.I. ,prasak za injekciju, 1 po 500 i.j./ 10 ml rastv. 23247.22 EMOCLOT D.I. ,prasak za injekciju, 1 po 1000 i.j./ 10 ml rastv. 46557.07 IMMUNATE,liofilizat za rastvor za injekciju,1 po( 250 i.j.+ 125 i.j.) sa 5 ml rastvaraca2720.13 1 IMMUNATE,liofilizat za rastvor za injekciju,1 po( 500 i.j.+ 250 i.j.) sa 5 ml rastvaraca3118.37 2 IMMUNINE,liofilizat za rastvor za injekciju,1 po 600 i.j./5 ml 27255.31 IMMUNINE,liofilizat za rastvor za injekciju,1 po 200 i.j./5 ml 5494.93 HAEMATE P ,injekcija,1 po 250 i.j./ 10 ml rastv. 17778.09 HAEMATE P ,injekcija,1 po 500 i.j./ 20 ml rastv. 33334.08 Page HAEMATE P ,injekcija,1 po 1000 i.j./ 30 ml rastv. 9 66667.97

0066244 0066600 0066601 0066610 0066611 0066612 0066630 0066631 0066632 0066901 0066903 0066905 0069134 0069135 0069150 0069152 0069154 0069155 0069157 0069164 0069165 0069166 0069167 0069201 0069202 0069203 0069204 0069205 0069206 0069208 0069220 0069221 0069222 0069223 0069224 0069226 0069227 0069228 0069230 0069231 0069232 0069234 0069235 0069900 0069901 0069902 0069903 0069904 0069905 0069906 0069907 0069908 0069909 0069910 0069911 0069912 0069913 0069914 0069915 0069916 0069919 0070200 0070207

FAKTOR IX P BEHRING,injekcija,1 po 600 i.j./20 ml 17051.04 UslugaRZZO NOVOSEVEN,injekcija,1 po 1,2mg+2,2 ml 79312.92 NOVOSEVEN,injekcija,1 po 2.4mg+4.3ml rastvaraca 141934.25 BERIATE P ,prasak za injekciju,1 po 250 i.j. sa rastv. 12667 BERIATE P ,prasak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 23247.22 BERIATE P ,prasak za injekciju,1 po 1000 i.j. sa rastv. 46557.07 HAEMOCTIN SDH,prasak za injekciju,1 po 250 i.j. sa rastv. 5ml 12667 HAEMOCTIN SDH,prasak za injekciju,1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml 23247.22 HAEMOCTIN SDH,prasak za injekciju,1 po 1000 i.j. sa rastv. 10ml 46557.07 KOGENATE® BAYER, prasak i rastvarac za rastvor za injekciju, liobocica sa rastvaracem u spricu sa bio-set pribor 75687.25 KOGENATE® BAYER, prasak i rastvarac za rastvor za injekciju, liobocica sa rastvaracem u spricu sa bio-set pribor 18760.25 KOGENATE® BAYER, prasak i rastvarac za rastvor za injekciju, liobocica sa rastvaracem u spricu sa bio-set pribor 37294.99 NEUPOGEN,injekcija, spric, 1 po 0,5 ml/48000000 i.j. 13447.62 NEUPOGEN,injekcija, spric, 1 po 0,5 ml/30000000 i.j. 8276.79 EPREX ,rastvor za injekciju, spric,6 po 1000 i.j./0,5 ml 790.67 EPREX ,rastvor za injekciju, spric, 6 po 2000 i.j./0,5 ml 1573.69 EPREX ,rastvor za injekciju, spric, 6 po 3000 i.j./0,3 ml (brizgalica) 2360.73 EPREX ,rastvor za injekciju, spric, 6 po 4000 i.j./0,4 ml (brizgalica) 3147.8 EPREX ,rastvor za injekciju, spric, 6 po 10000 i.j. (brizgalica) 7870.25 RECORMON ,rastvor za injekciju, spric,6 brizg. po 1000 i.j./0,3 ml 774.68 RECORMON ,rastvor za injekciju, spric, 6 brizg. po 2000 i.j./0,3 ml 1554.35 RECORMON ,rastvor za injekciju, spric, 6 brizg. po 5000 i.j./0,3 ml 3906.74 RECORMON ,rastvor za injekciju, spric,6 brizg. po 10000 i.j./0,6 ml 7813.49 MIRCERA, rastvor za injekciju, 1 po 250 mcg / 0,3 ml 48522.56 MIRCERA, rastvor za injekciju, 1 po 200 mcg / 0,3 ml 39156.48 MIRCERA, rastvor za injekciju, 1 po 150 mcg / 0,3 ml 29487.35 MIRCERA, rastvor za injekciju, 1 po 100 mcg / 0,3 ml 19735.81 MIRCERA, rastvor za injekciju, 1 po 75 mcg / 0,3 ml 14859.72 MIRCERA, rastvor za injekciju, 1 po 50 mcg / 0,3 ml 9943.02 MIRCERA, rastvor za injekciju, 1 po 50 mcg / 1 ml 10218.95 EQRALYS, rastvor za injekciju, 6 po 1 ml (10000i.j./1 ml) 6921.67 EQRALYS, rastvor za injekciju, 1 po 0.3 ml (1000i.j./0.3ml) 692.17 EQRALYS, rastvor za injekciju, 6 po 0.3 ml (1000i.j./0.3 ml) 692.01 EQRALYS, rastvor za injekciju, 1 po 1 ml (10000i.j./1 ml) 6921.61 EQRALYS, rastvor za injekciju, 1 po 0.5 ml (20000i.j./0.5 ml) 13843.33 EQRALYS, rastvor za injekciju, 1 po 0.6 ml (2000i.j./0.6 ml) 1384.34 EQRALYS, rastvor za injekciju, 6 po 0.6 ml (2000i.j./0.6 ml) 1384.34 EQRALYS, rastvor za injekciju, 1 po 0.75 ml (30000i.j./0.75 ml) 20764.93 EQRALYS, rastvor za injekciju, 1 po 0.9 ml (3000i.j./0.9 ml) 2076.52 EQRALYS, rastvor za injekciju, 6 po 0.9 ml (3000i.j./0.9 ml) 2076.5 EQRALYS, rastvor za injekciju, 1 po 1 ml (40000i.j./1ml) 27686.56 EQRALYS, rastvor za injekciju, 1 po 0.4 ml (4000i.j./0.4 ml) 2768.69 EQRALYS, rastvor za injekciju, 6 po 0.4 ml (4000i.j./0.4 ml) 2768.67 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (30mcg/0,3ml) 4672.08 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (60mcg/0,3ml) 9344.37 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (150mcg/0,3ml) 23360.51 ARANESP,rastvor za injekciju ,pen sa uloskom 1 po (60mcg/0,3ml) 9344.37 ARANESP,rastvor za injekciju ,pen sa uloskom 1 po (150mcg/0,3ml) 23360.51 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (10mcg/0,4ml) 1557.25 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (40mcg/0,4ml) 6229.44 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (80mcg/0,4ml) 12458.99 ARANESP,rastvor za injekciju ,pen sa uloskom 1 po (40mcg/0,4ml) 6229.44 ARANESP,rastvor za injekciju ,pen sa uloskom 1 po (80mcg/0,4ml) 12458.99 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (20mcg/0,5ml) 3114.83 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (50mcg/0,5ml) 7786.91 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (100mcg/0,5ml) 15573.82 ARANESP,rastvor za injekciju ,pen sa uloskom 1 po (20mcg/0,5ml) 3114.83 ARANESP,rastvor za injekciju ,pen sa uloskom 1 po (100mcg/0,5ml) 15573.82 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (300mcg/0,6ml) 46721.23 ARANESP,rastvor za injekciju ,pen sa uloskom 1 po (300mcg/0,6ml) 46721.23 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (15mcg/0,375ml) 2336.04 HALDOL,rastvor za injekciju,10 po 5 mg/1 ml 31.34 HALDOL Depo,rastvor za injekciju,5 po 50 Page 10 mg/1ml 285.52

0070261 0070843 0070925 0070926 0070927 0070972 0070973 0071123 0071712 0071834 0071835 0071851 0071852 0071853 0072741 008001 008002 008003 008004 008005 008006 008007 008008 008009 008010 008011 008012 008013 008014 008015 008016 008017 0080170 0080171 0080172 008018 008019 008020 0080200 0080202 008021 008022 008023 008024 008025 008026 008027 008028 008029 008030 0080300 008031 008032 008033 008034 008035 008036 0080360 0080364 008037 008038 008039 008040

MODITEN Depo,rastvor za injekciju,5 po 25 mg / 1ml 231.08 UslugaRZZO HALOPERIDOL ,rastvor za injekciju,10 po 5 mg/1 ml 28.17 RISPOLEPT CONSTA,prasak i rastvarac za suspenziju za injekciju,1 po 25 mg 10898.39 RISPOLEPT CONSTA,prasak i rastvarac za suspenziju za injekciju,1 po 37.5 mg 14383.55 RISPOLEPT CONSTA,prasak i rastvarac za suspenziju za injekciju,1 po 50 mg 17993.02 CLOPIXOL ACUPHASE,rastvor za injekciju,5 po 1 ml (50mg/ml) 583.07 CLOPIXOL DEPOT,rastvor za injekciju,10 po 1 ml (200mg/ml) 318.17 BENSEDIN,rastvor za injekciju,10 po 10 mg/2 ml 18.87 LORAZEPAM ,rastvor za injekciju, 50 po 2mg/1ml 5.7 DORMICUN, rastvor za injekciju, 10 po 5 mg/5ml 81.13 DORMICUN, rastvor za injekciju, 5 po 15 mg/3ml 181.18 MIDAZOLAM TORREX,rastvor za injekciju,10 po 5mg/5ml 81.14 MIDAZOLAM TORREX,rastvor za injekciju,10 po 50 mg/10ml 515.53 MIDAZOLAM TORREX,rastvor za injekciju,10 po 15 mg/3ml 181.17 ANAFRANIL,rastvor za injekciju,10 po 2 ml/25 mg 35.76 Otvaranje medicinske dokumentacije ili upisivanje u zdravstvenu dokumentaciju 31.95 Registracija zdravstvenih kartona 15.39 Evidencija karto prolaza 65.09 Primarna evidencija pruzene zdravstvene usluge 20.11 Dnevna rekapitulacija medicinskog rada 93.49 Dnevna rekapitulacija utvrñenih oboljenja i stanja 93.49 Mesecni pregled medicinskog rada 93.49 Mesecni pregled utvrñenih oboljenja i stanja 93.49 Mesecni sumar medicinskog rada i utvrñenih oboljenja i stanja 113.6 Prijava zaraznog oboljenja 48.51 Prijava hronicnih oboljenja koja podlezu prijavljivanju 65.09 Mesecni izvestaj o tuberkulozi 11657.42 Godisnji izvestaj o tuberkulozi 23879.32 Popis zdravstvenih radnika 13600.52 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj o radu i utvrñenim oblastima i stanjima u sluzbi medicine rada 130.18 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj u sluzbi za zdravstvenu zastitu dece 130.18 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj u sluzbi za zdravstvenu zastitu skolske dece i omladine 130.18 SUFENTA,rastvor za injekciju,5 po 2 ml (0,005 mg/ml) 51.86 SUFENTA forte,rastvor za injekciju,5 po 5 ml (0,05 mg/ml) 700.57 SUFENTA,rastvor za injekciju,5 po 10ml (0,005 mg/ml) 251.53 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj u sluzbi za zdravstvenu zastitu zena 80.47 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj u sluzbi za kozno-venericne bolesti 65.09 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj u sluzbi za zastitu i lecenje usta i 93.49 zuba DIPRIVAN,emulzija za injekciju/infuziju,1 po 50 ml(10 mg/ml) 760.54 DIPRIVAN,emulzija za injekciju/infuziju,5 po 20 ml (10 mg/ml) 377.72 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj u sluzbi za borbu protiv tuberkuloze 31.95 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj o sprovedenoj hemoprofilaksi 7.1 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj o radu sluzbe za rehabilitaciju 31.95 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj o radu polivalentne patronaze 15.39 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj o radu laboratorije 31.95 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj o zdravstvenom prosveivanju 15.39 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj o obaveznim imunizacijama protiv zaraznih bolesti 31.95 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj sluzbe za bolnicko-stacionarno lecenje 31.95 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: prikupljanje dnevne evidencije o posetama i radu i tekue evidencije o utvr 130.18 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izrada izvestaja o brojnom stanju zdravstvenih radnika i dostavljanje Regio 48.51 HYPNOMIDATE ,rastvor za injekciju, 5 po 20 mg/10 ml 107.72 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: prijavljivanje kontrole popunjenosti tacnosti unetih podataka i dostavljanju i 1015.34 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj po prijavi poroñaja 7.1 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj po prijavi pobacaja 3.55 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj o hospitalizaciji 20.11 Izvestaji predviñeni saveznim propisima: izvestaj po prijavi povrede na radu 23.66 Izvestaji predviñeni republickim propisima: izvestaj o kunoj nezi i lecenju 15.39 RECOFOL,emulzija za infuziju,5 po 20 ml (10 mg/1 ml) 318.08 RECOFOL,emulzija za injekciju/infuziju,1 po 50 ml (20 mg/1 ml) 1728.43 Izvestaji predviñeni republickim propisima: izvestaj o sistematskim i kontrolnim pregledima u savetovalistima 15.39 Izvestaji predviñeni republickim propisima: izvestaj o stomatoloskoj zastiti dece predskolskog i skolskog uzrasta 31.95 Izvestaji predviñeni republickim propisima: izvestaj o deci ometenoj u psihofizickom razvoju 15.39 Page 11 Izvestaji predviñeni republickim propisima: izvestaj o radnicima obuhvaenim redovnom kontrolom koji rade na posl 15.39

008041 008042 0080420 0080421 0080422 0080423 0080424 008043 008044 008045 0080670 0080671 0081010 0081011 0081012 0081141 0081142 0081143 0081222 0081540 0081560 0081581 0081582 0081583 0081620 0081621 0081622 0082050 0082051 0082105 0082111 0082280 0082290 0082291 0082300 0082301 0082320 0082350 0082410 0082411 0082500 0084502 0084520 0085353 0086161 0086431 0087019 0087100 0087400 0087402 0087531 0087533 0087550 0087552 0087555 0087557 0087573 0087575 0087620 0087621 0087660 0087661 0087662

Izvestaji predviñeni republickim propisima: izvestaj o radnicima obolelim od profesionalnih bolesti 15.39 UslugaRZZO Izvestaji predviñeni republickim propisima: izvestaj o privremenoj nesposobnosti za rad 15.39 PROPOFOL,rastvor za injekciju,5 po 20ml (10 mg/ml) 318.08 PROPOFOL, rastvor za injekciju, 1 po 50 ml (10 mg/ml) 850.28 PROPOFOL,rastvor za injekciju,10 po 50 ml (10 mg/ml) 764.42 PROPOFOL, rastvor za injekciju, 1 po 100ml ( 10 mg/ml) 1660.28 PROPOFOL,rastvor za injekciju,10 po 100ml ( 10 mg/ml) 1492.78 Izvestaji predviñeni republickim propisima: izvestaj o izdatoj opremi za sprecavanje iscsenja kuka novoroñenoj deci 15.39 Izvestaji predviñeni republickim propisima: izvestaj o duzini boravka i broja lica koja su bila na stacionarnom lecenju 31.95 Izvestaji predviñeni republickim propisima: prikupljanje, kontrola i dostavljanje prijave i odjave odreñenih oboljenja s 15.39 ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL,para za inhalaciju, tecnost,1 po 100 ml (100%)30.08 ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL,para za inhalaciju, tecnost,1 po 250 ml (100%)31.11 CHIROCAINE,rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju,10 po 10 ml (2,5mg/ml) 323.08 CHIROCAINE,rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju,10 po 10 ml (5mg/ml) 409.85 CHIROCAINE,rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju,10 po 10 ml (7,5mg/ml) 484.9 CYSTOCAIN 2%,rastvor za injekciju,5 po 10 ml(20 mg/ml) 35.64 CYSTOKAIN A 2%,rastvor za injekciju,5 po 10 ml (20 mg+0,006 mg)ml 35.64 CYSTOKAIN DS,rastvor za injekciju,50 po 2 ml (40 mg+0,006 mg)ml 16.77 LIDOKAIN-HLORID,rastvor za injekciju,10 po 3,5 ml (10 mg/ml) 1% 12.95 LIDOKAIN-ADRENALIN,rastvor za injekciju,50 po 2 ml (40,000+0,025 mg) 11.06 LIDOKAIN-HLORID,rastvor za injekciju,50 po 2 ml (20 mg/ml) 2% 13.46 MARCAINE 0,5%,rastvor za injekciju, 5 po 20 ml (5,0 mg/1 ml) 0,5% 205.93 MARCAINE spinal 0,5%,rastvor za injekciju, 5 po 4 ml (5 mg/1 ml) 0,5% 432.56 MARCAINE spinal 0,5% heavy,rastvor za injekciju, 5 po 4 ml (5,0 mg/1 ml) 0,5% 457.94 LIDOCAINE,rastvor za injekciju,50 po 2 ml (10 mg/ml) 1% 12.35 LIDOCAINE,rastvor za injekciju,50 po 3,5 ml (10 mg/ml) 1% 12.95 LIDOCAINE,rastvor za injekciju,50 po 2 ml (20 mg/ml) 2% 13.46 ESMERON,rastvor za injekciju,12 po 5 ml (10 mg/1 ml) 560.79 ESMERON,rastvor za injekciju,10 po 10 ml (10 mg/1 ml) 1025.3 PANCURONIUM DeltaSelect,rastvor za injekciju,10 po 2 ml (4 mg/ 2 ml) 87.24 DYSPORT, liofilizat za rastvor za injekciju, 2 po 500j 26374.52 NORCURON,rastvor za injekciju,50 po 4 mg i 1ml vode 190.95 TRACRIUM,rastvor za injekciju, 5 po 25 mg/2,5 ml 189.84 TRACRIUM,rastvor za injekciju,5 po 50 mg/5 ml 389.66 ATRACURIUM DeltaSelect,rastvor za injekciju,10 po 2,5 ml (10 mg/ ml) 175.88 ATRACURIUM DeltaSelect,rastvor za injekciju,10 po 5 ml (10 mg/ ml) 330.87 MIDARINE,rastvor za injekciju, 100 po 2 ml/100 mg 48.58 PAVULON,rastvor za injekciju,50 po 4 mg/2 ml 87.57 NIMBEX ,rastvor za injekciju/infuziju,5 po 5 mg / 2,5 ml 249.37 NIMBEX ,rastvor za injekciju/infuziju,5 po 10 mg / 5 ml 392.23 PANCURONIUM BP,rastvor za injekciju, 10 po 2 ml/(4 mg/2 ml) 87.24 DEPAKINE,prasak i rastvarac za rastvor za infuziju,4 po 4 ml (400mg/4ml) 831.71 PHENOBARBITON NATRIJUM,liofilizat za rastvor za injekciju, 5 po 220 mg (sa rastv.) 46.29 PK MERZ,rastvor za infuziju,10 po 500 ml (200 mg) 1552.04 FORANE, rastvor za inhalaciju, 1 po 100 ml (100%) 31.73 NOVALGETOL,rastvor za injekciju,50 po 2.5 g/5 ml 17.84 DOLANTIN 100,rastvor za injekciju,25 po 2 ml/100 mg 99.86 SINTRADON,rastvor za injekciju,5 po 50 mg/ml 25.51 TRODON,rastvor za injekciju, 5 po 50 mg/1 ml 28.51 TRODON,rastvor za injekciju,5 po 100 mg/2 ml 39.85 TRAMADOL,rastvor za injekciju,5 po 50 mg/1ml 28.51 TRAMADOL,rastvor za injekciju,5 po 100 mg/2ml 39.85 FENTANYL ,rastvor za injekciju,5 po 2 ml (0,05 mg/1 ml) 52.19 FENTANYL ,rastvor za injekciju, 50 po 2 ml (0,05 mg/1 ml) 43.22 FENTANYL ,rastvor za injekciju, 50 po 10 ml (0,05 mg/1 ml) 133.27 FENTANYL TORREX,rastvor za injekciju,5 po 10 ml (50mcg/ml) 129.28 RAPIFEN,rastvor za injekciju, 50 po 2 ml (0,5 mg/1 ml) 57.25 RAPIFEN,rastvor za injekciju, 50 po 10 ml (0,5 mg/1 ml) 266.92 ULTIVA ,rastvor za injekciju,5 po 1 mg/3 ml 587.69 ULTIVA ,rastvor za injekciju,5 po 2 mg/5 ml 892.68 SUFENTANIL TORREX,rastvor za injekciju,5 po 10 ml (0,05 mg/ml) 171.48 SUFENTANIL TORREX,rastvor za injekciju,5 po 5 ml (0,25 mg/ml) 502.33 Page 12 SUFENTANIL TORREX,rastvor za injekciju,5 po 20 ml (1mg/ml) 1667.48

0087854 0088060 009001 009002 009003 009004 009005 009006 009007 009008 009009 009010 009011 009012 009013 009015 009016 009018 009019 009020 009021 009022 009023 009024 009025 009026 009027 009028 009029 009030 009031 009032 009033 009034 009035 009036 009037 009038 009039 009041 009045 009046 009052 009053 009054 009055 009056 009082 009083 009108 009109 009110 009111 009112 009113 009122 009123 009124 009125 009126 009127 009128 009129

MORPHINI HYDROCHLORIDUM,rastvor za injekciju,10 po 20 mg/1 ml 74.61 UslugaRZZO NEOSTIGMINE BP,rastvor za injekciju,10 po 1 ml (0,5 mg/1 ml) 44.85 Stomatoloski pregled 284.2 Stomatoloski pregled - kontrolni 189.4 Sistematski stomatoloski pregled sa obradom podataka 355.2 Ciljani pregled 284.2 Specijalisticki pregled 518 Specijalisticki pregled - kontrolni 259 Specijalisticki pregled nastavnik 647.5 Specijalisticki pregled nastavnik - kontrolni 310.8 Konzilijarni pregled sa pisanim misljenjem 2397.6 Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji/motivacija i obucavanje u odrzavanju oralne higijene 355.2 Stimulator 2086.8 Uklanjanje naslaga 473.6 Zalivanje fisura (po zubu) 473.6 Preventivni ispun 710.4 Terapija dubokog karijesa (bez ispuna) 473.6 Amalgamski ispun na 1 povrsini 473.6 Amalgamski ispun na 2 povrsine 592 Amalgamski ispun na 3 povrsine 828.8 Nadogradnja frakturiranog zuba 1036 Vitalna amputacija 906.5 Vitalna amp./ eks. kod fraktura zuba sa otvorenom pulpom 1036 Mortalna amputacija pulpe mlecnih zuba 777 Lecenje inficirane pulpe sa nezavrsenim rastom korena 2072 Lecenje neinficirane pulpe sa nezavrsenim rastom korena 1554 Zbrinjavanje mulip. povreda zuba u dece 1420.8 Zbrinjavanje povreda zuba sa tezim poremeajima strukture 3663 Kompozitni ispun na prednjim zubima 710.4 Kompozitni ispun na bocnim zubima 1065.58 Nadogradnja od estetskog materijala (kod povreda) 1165.5 Kompozitni inlej 1565.1 Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu 710.4 Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu 1065.58 Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu 1302.4 Vañenje stranog tela iz kanala korena 1554 Terapija intra i ekstraoralnih perforacija korena 1554 Retretman kanala korana (po kanalu) 1184 Glasjonomerni ispun 473.6 Endodontska terapija zuba sa komplikovanim kanalnim sistemima - po kanalu 1554 Parcijalna akrilatna proteza 2604.8 Totalna proteza 3907.2 Reparatura proteze - prelom ploce 651.2 Dodatak zuba u protezi 651.2 Dodatak kukice u protezi 651.2 Podlaganje proteze direktno - hladnovezujui akrilat 976.8 Podlaganje proteze indirektno 976.8 Etioloska dg. konsekutivnih oboljenja 647.5 Otkrivanje oralnih zarista kod pacijenata na bolnickom lecenju 647.5 Izrada i analiza studijskog modela 1043.4 Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glave 777 Aktivni pokretni ortodontski aparat 1912.9 Funkcionalni ortodontski aparat 2782.4 Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata 521.7 Reparatura ortodontskog aparata sa otiskom 695.6 Lecenje alveolita 355.2 Resekcija jednokorenih zuba 1036 Resekcija gornjih dvokorenih zuba 1295 Resekcija trokorenih zuba 2849 Hemisekcija i disekcija zuba 777 Vañenje zuba 284.2 Komplikovano vañenje zuba 518 Page 13 Hirursko vañenje zuba 777

009130 009131 009132 009133 009134 009135 009136 009137 009144 009147 009148 009150 009152 009153 009157 009158 009159 009160 009161 009162 009163 009164 009165 009166 009167 009168 009169 009170 009171 009172 009173 009174 009175 009176 009177 009178 009179 009180 009181 009182 009183 009184 009185 009186 009187 009188 009189 009190 009191 009192 009193 009194 009195 009196 009197 009198 009199 009200 009201 009202 009203 009204 009205

Hirurska terapija zuba u nicanju (cirkumcizija) Hirursko vañenje impaktiranih umnjaka UslugaRZZO Hirursko vañenje impaktiranih ocnjaka Hirurska terapija zuba u nicanju (izvlacenje) Uklanjanje mukoznih cista Uklanjanje manjih vilicnih cista Uklanjanje veih vilicnih cista Plastika plika i frenuluma Revizija sinusa - Caldwell - Luc Hirursko lecenje osteomijelitisa M.F. Regije Hirursko lecenje osteomijelitisa M.F. Regije - lokalnog Nekrektomija po seansi Ubrizgavanje lekova u pljuvacnu zlezdu kroz izvodni kanal Odstranjenje kalkusa iz izvodnog kanala pljuvacne zlezde Prva pomo kod dentalgija Drenaza parodontalnog abscesa Intraoralna incizija apscesa Zaustavljanje krvarenja Zaustavljanje krvarenja hirurskim putem Primarna plastika OAK Primarna plastika sa vañenjem korena iz sinusa Primarna obrada rane - intraoralno Replantacija stalnih zuba Repozicija luksirane donje vilice Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/sinom Uklanjanje splinta/sine Primarna obrada rane bez suture maksilofacijalne regije Primarna obrada rane sa suturom maksilofacijalne regije Zbrinjavanje preloma vilice metodom zicane imobilizacije Zbrinjavanje preloma vilice standardnom sinom Zbrinjavanje preloma vilice akrilatnom udlagom - splintom Izrada i analiza studijskog modela/mulaza kod deformiteta lica i vilica Kefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilica Fotokefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilica Biopsija Ekscizija benignih/malignih koznih tumora sa direktnom suturom M.F. Regija Ekscizija benignih/malignih tumora koze sa rekonstrukcijom defekta M.F. Regija Uklanjanje tumora sluzokoze usne duplje Maligni tumori usne - V ekscizija Maligni tumori usne - W ekscizija Uklanjanje konaca Opturator ploca bez zuba Proteza sa opturatorom Skeletirana proteza sa opturatorom Ekstraoralna incizija apscesa Rentgenografija zuba intraoralna Ortopantomogram Telerendgen Snimak donje vilice u tri pravca Snimak temporo mandibularnih zglobova Snimak facijalnog masiva Snimak paranazalnih supljina Snimak orbita Snimak jagodicnih lukova Intraoralni metodi radiografisanja Kraniogram (PA i profil lobanje) Vratni deo kicme u dva pravca Nativno radiografisanje pljuvacnih zlezda Sijalografija Ultrazvucni pregled pljuvacnih zlezda CT pregled orbita bez kontrasta CT pregled orbita sa kontrastom Page CT pregled srednjeg masiva lica bez kontrasta 14

518 1628 2442 1628 518 1628 2442 518 2849 647.5 388.5 388.5 259 1221 355.2 118.4 355.2 236.8 518 1628 2442 355.2 2442 259 1420.8 473.6 388.5 647.5 2442 4884 4884 2331 1165.5 1165.5 647.5 777 1165.5 647.5 2035 2442 236.8 2782.4 5217 4173.6 518 157.35 553.14 553.14 1659.38 1671.38 553.14 484.99 553.14 553.14 476.25 1106.25 1106.25 918.79 1278.75 1577.66 3591.66 4456.28 3546.86

009206 009207 009208 009209 009210 009211 009212 009213 009214 009215 009216 009217 009218 009219 009220 009221 009222 009223 009224 009225 009226 009227 009228 009229 009230 009231 009232 009233 009234 009235 009236 009237 009238 009239 009240 009241 009242 009243 009244 009245 009246 009247 009248 009249 009250 009251 009300 009301 009302 009303 009304 009305 009306 009307 009308 009309 009320 009321 010022 0100250 010029 010032 010034

CT pregled srednjeg masiva lica sa kontrastom 4456.28 UslugaRZZO CT pregled donje vilice bez kontrasta 3528.11 CT pregled donje vilice sa kontrastom 4456.28 CT pregled vrata bez kontrasta 3528.11 CT pregled vrata sa kontrastom 4456.28 CT pregled pljuvacnih zlezda bez kontrasta 3528.11 CT pregled pljuvacnih zlezda sa kontrastom 4456.28 Rekonstrukcije CT slike 3591.71 Povrsinska lokalna anestezija 58.3 Infiltraciona anestezija 97.18 Anestezija u oralnoj hirurgiji po zapocetom satu 5399.25 Anestezija u maksiofacijalnoj hirurgiji po zapocetom satu 6749.93 Antisok terapija 1166.08 Davanje injekcije u terapijske / dijagnosticke svrhe 211.6 Preventivni pregled 355.2 Lokalna aplikacija fluorida srednje koncentracije 236.8 Lokalna aplikacija leka (toxavit) 236.8 Amalgamski ispun na 1 povrsini kod dece 568.29 Amalgamski ispun na 2 povrsine kod dece 710.4 Amalgamski ispun na 3 povrsine kod dece 994.6 Vitalna amputacija pulpe mlecnih zuba 1165.5 Vitalna ekstirpacija pulpe mlecnih zuba 1165.5 Interseansno medikamentozno kanalno punjenje (po kanalu) 473.6 Interseansno medikamentozno kanalno punjenje kod zuba sa nezavrsenim rastom518 korena (po kanalu) Prva pomo kod multiplih povreda zuba u dece 1016.8 Kompozitni ispun na prednjim zubima kod dece 852.5 Kompozitni ispun na bocnim zubima kod dece 1278.7 Glasjonomerni ispun kod dece 710.4 Analiza ortopantomografa 777 Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa operisanim rascepima us 35000 Prva pomo kod povreda 259 Fiksacija traumatski luksiranih zuba kompozitnim splintom/sinom 1894.4 Selektivno brusenje zuba (po zubu) 77.7 Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici 473.6 Obrada parodontalnog dzepa po zubu 189.4 Intralezijska i perilezijska aplikacija leka 259 Uklanjanje krusta, pokrova bula ili nekroticnih naslaga 388.5 Kiretaza oralne sluzokoze 259 Kauterizacija tkiva 259 Eliminacija iritacija oralne sluzokoze 259 Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama u intravenskoj sedaciji 2442 Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama u inhalacionoj sedaciji 2442 Specijalisticki pregled pacijenata sa hronicnim bolnim sindromom u orofacijalnom predelu i plan terapije 777 Periferne blokade alkoholom u lecenju idiopatske trigeminalne neuralgije 777 Centralne blokade u lecenju idiopatske trigeminalne neuralgije 1554 Serijska aplikacija koncentrovanih fluorida 473.6 Konsultativni pregled u drugoj ustanovi 1554 Motivacija i obucavanje korisnika u odrzavanju pravilne higijene 355.2 Rad u maloj grupi (6 do 9 osoba) 710.4 Rad u velikoj grupi (vise od 30 osoba) 1184 Zivotna demonstracija (6 do 9 osoba) 710.4 Predavanje 888 Uklanjanje stranog tela iz mekih i kostanih tkiva lica i vilice 2035 Uklanjanje benignih kostanih tumora lica i vilice 1628 Readaptacija i reokludacija opturatora 1739 Obuka pacijenta za izvoñenje funkcionalnih vezbi za rehabilitaciju temporo mandibularnog zgloba 355.2 Zbrinjavanje dece sa posebnim potrebama (+100%) 0 Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama (+100%) 0 EHO 1175.08 DILACOR,injekcija, 6 po 2 ml/0.25mg 13.07 Preparacija Cubitalne arterije po Sonesu 2950.15 Termodilucija 1925.35 Page 15 Reanimacija kardioloskog bolesnika 856.76

010055 010056 010057 010058 010059 010060 010061 010070 010071 010072 010073 010074 010075 010076 010079 010081 010083 010084 010085 010086 010091 010092 010093 010094 010095 010096 010097 0101355 0101441 0101461 0102180 0102182 0103290 0103291 0105031 0105140 0107497 010900 010901 010902 010903 010904 010905 010906 010907 010908 010909 010910 010911 010912 010913 010914 010915 010916 010917 010918 010919 010920 010921 010922 010923 010924 010925

Odreñivanje uzorka krvi (saturacija) svaki sledei uzorak 125.44 UslugaRZZO Odreñivanje uzorka krvi (saturacija) prvi uzorak 223.66 Sirkom snimanje (100x100 mm) 93.49 Kine snimanje (35x35 mm) 150.29 Treparacija vene sa anestezijom 276.91 Preparacija arterije sa anestezijom 607.08 AOT snimanje 231.94 Elektrokonverzija srcanog ritma 860.31 Visebojni prekordijalni odvodi 430.75 Elektrokardiogram - standardni, unipolarni i prekordijalni 195.26 Registrovanje vektor kardiograma 431.94 Oscilografija 195.26 EKG ezofagusni odvodi 130.18 Farmakodinamski testovi 403.52 Ergometrija na bicikl ergometru 452.05 DC sok 73.38 Jednodimezijska ehokardiografija 301.76 Dvodimenzijska ehokardiografija 676.89 STRES EHO (Farmakoloski ili sa optereenjem) 0 Kontrasna ehokardiografija 607.08 Fonokardiografija 330.16 Spoljna masaza srca 1398.75 Balistokardiografija 252.06 Polikardiografija 452.05 Registrovanje pulsnih krivulja 301.76 Punkcija femoralne vene po Seldingeru 2717.02 Punkcija femoralne arterije po Seldingeru 2015.29 CORDARONE,injekcija,6 po 3 ml( 150 mg ) 141.19 SEDACORON ,injekcija,5 po 3 ml(50 mg/ml) 141.19 PROPAFENON,injekcija,10 po 35 mg/10ml 49.99 NIRMIN ,rastvor za infuziju,50 po 5 mg/1,6 ml 29.92 NIRMIN ,injekcija,50 po 1 mg/1,6 ml 16.21 EBRANTIL,injekcija, 5 po 25 mg/5 ml 341.11 EBRANTIL,injekcija, 5 po 50 mg/10 ml 461.81 ADRENALIN HCL,injekcija,50 po 1 mg/1ml 44.77 DOPAMIN,injekcija,5 po 50 mg/ 5 ml 58.21 PRESOLOL ,injekcija,5 po 5 mg/5ml 55.9 PLASIRANJE CENTRALNOG VENSKOG KATETERA 0 Endomiokardna biopsija srca 11507.12 Kompjuterizovana tomografija 10990 Dopller ehokardiografija srca i krvnih sudova 3164.35 Kateterizacija pod ultra zvukom 7487.21 Segmentna procena pokretljivosti leve komore 545.54 Transkranijalni dopler 3200 Registrovanje vektor kardiograma i EKG mapping 2165.57 Mikrokateterizacija srca 5127.56 Kvantitativna ventrikulografija 4811.6 Intrakardijalno merenje pritiska Hillar kateterom 963.26 Histografija sa programiranom elektrostimulacijom 3159.61 Intrakardijalna valvularna dilatacija 13265.64 Perkutana transluminalna angioplastika bubreznih arterija - balon kateterom 13265.64 PERKUTANA BALON ANGIOPLASTIKA - VALVULOPLASTIKA U DECE I ODRASLIH 13265.64 Balon septostomija kod novoroñence dece 3040.09 Biopsija srca kod specificnih oboljenja miokarda 3989.16 Perkutana angioplastika koronarnih arterija balon kateterom 13265.64 Angioplastika balon kateterom perifernih arterija 13265.64 Intrakoronarna tromoliza 8526.2 Invanzivna hemodinamika 8526.2 Transeptalna kateterizacija levog srca 7566.5 Intrakardijalna elektrosok ablacija 6145.26 Privremeni pejsmejker 3706.32 Selektivna koronarografija 14770.89 Selektivna arteriografija karotidnih parteri Page 16 7846.96

010926 010927 010928 010929 010930 010931 010932 010933 010934 010935 010936 010937 010958 010959 0114471 0114501 0114645 0119150 012118 012120 012128 012129 012131 012143 012164 0122120 012216 012221 012223 012225 012226 012227 012228 012229 012230 012232 012233 012234 012235 012236 012240 012243 012244 012245 012247 012255 012256 012262 012263 012264 012265 012266 012269 0122739 0122751 0122812 0122813 0123010 0123140 0124300 0124302 0124530 0124542

Digitalna sustrakciona arteriografija UslugaRZZO AOT serio cardioangiografija Odreñivanje koronarnog protoka Intraarterijska angioskopija Intrakoronarna angioskopija Doppler u boji Kompjuterska procena gradijenta pomou dopplera Kompjuterska procena funkcije komora iz ehokardiograma Laser angioplastika perifernih krvnih sudova Laser angioplastika koronarnih krvnih sudova Odreñivanje frakcione rezerve protoka - FFR Radiofrekventna ablacija Dobutamin - viability Persantin -viability AMINOFILIN,rastvor za injekciju,50 po 250 mg/10ml AMINOPHYLLINUM,rastvor za injekciju, 50 po 250 mg/10ml EUPHYLONG ,rastvor za injekciju,5 po 10 ml/200 mg CUROSURF,suspenzija za injekciju, 2 po 1.5 ml (120 mg / 1.5 ml) Povrede karotidne arterije - sutura Eksploracija karotidne arterije Scalentomija Resekcija vratnog rebra Resekcija I rebra Povreda arterija ulnarnis. radialis - sutura Eksloracija visceralnih arterija OMEPROL, prasak za rastvor za infuziju, 1 po 40 mg A-V fistule srednje i male arterije - ligatura i sutura Embolija (tromoza) embolektomija Povreda butne ili zatkolene arterije ligatura - sutura Povreda butne ili zatkolene arterije rekonstrukcija autovenski Povreda manjih arterija - sutura Eksploracija butne,zatkolene kruralne arterije Kateterizacija butne arterije (perfuzija) Artericijalna A-V fistule (za dijalizu) Revizija fistule i ekstrakcija shunta Artericijalne A -V fistule (graft) Artericijalne A-V fistule (autovenski graft) Dorzalna simpaktetomija Lumbalna simpaktetomija Merenja protoka (fluometrija) Dekompresivna fasciotomija Tromboza butne vene - savenopoplitealni BY PASS Primarni variksi - ligatura Striping Sekundarni variksi (ligatura) sekcija perforativnih vena Povrede velikih vena - ligura sutura Vanesectio VISESLOJNA KOMPRESIVNA BANDAZA Holter TA Holter monitoring 24-dinamicka elektrokardiografija Elektronska kontrola bolesnika sa PACE MAKEROM Neinvaziono hemodinamskoispitivanje bolesnika sa PACE MAKEROM Neinvazivna dijagnostika ventikularne tahikardije i fibrilacije Ugradnja itrela LOSEC ,injekcija,5 po 40 mg CONTROLOC,prasak za rastvor za injekciju,1 po 40 mg NEXIUM,injekcija,1 po 40 mg NEXIUM,injekcija,10 po 40 mg ATROPIN SULFAT,injekcija,10 po 1ml / 1 mg BUSCOPAN, rastvor za injekciju, 6 po 1 ml (20mg / 1ml) REGLAN ,injekcija,30 po 10 mg/2 ml KLOMETOL ,injekcija,10 po 10 mg/2 ml ONDASAN,injekcija, 5 po 4 mg/2 ml Page 17 ZOFRAN,injekcija,5 po 4 mg/2ml

1638.98 3590.36 6036.4 6036.4 6036.4 818.9 585.78 585.78 5047.1 7571.24 0 0 0 0 9.3 12.71 48.73 42439.68 9967.56 13460.89 10652.74 10404.24 11509.5 9504.86 16286.79 420.44 14250.2 10508.38 8883.6 8883.6 9559.29 12948.49 11253.9 7536.91 9629.12 19884.25 19884.25 12381.65 12381.65 1012.98 8074.16 8725.03 8222.09 10364 10666.92 342 0 2000 5713.34 5146.5 5871.91 700.56 2960.8 420.66 561.71 562.57 562.65 18.41 27.9 9.18 9.23 285.62 285.62

0124543 0124574 0124584 0124585 0127452 012801 012802 012803 012804 012805 012806 012807 012808 012809 012810 012811 012812 012813 012814 012815 012816 012817 012818 012819 012820 012821 012822 012823 012824 012825 012826 012827 012828 012829 012830 012831 012832 012833 012834 012835 012836 012837 012838 012839 012840 012841 012842 012843 0128432 012844 012845 012846 012847 012848 012849 012850 012851 012856 012857 012858 012859 012860 012861

ZOFRAN,injekcija,5 po 8 mg/4ml 571.41 UslugaRZZO ALOXI,rastvor za injekciju,1 po 5 ml / 0,25 mg 7449.95 KYTRIL,koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju,5 po 1mg/1ml 610.37 KYTRIL,injekcija, 5 po 1 mg/1 ml 546.2 HEPA-MERZ,rastvor za infuziju,10 po ( 5g/10 ml ) 585.36 Atrijalni septum defekt, zatvaranje direktnom suturom u EKK 27857.82 Atrijalni septum defekt, patch plastika u EKK 26668.54 Atrijalni septum defek - ostium primum patch plastika u EKK 30682.55 Ventikularni septum defekt, zatvaranje direktnim savom u EKK 35195.94 Ventikularni septum defekt, patch plastika u EKK 29098.01 Parcijalna anomalna pluna venska drenaza totalna korekcija u EKK 33748.67 Totalna anomalna pluna drenaza totalna korekcija u EKK 41189.74 Stenoza arterije pulmomalis, korekcija u EKK 25758.52 Trilogija Fallot totalna korekcija u EKK 32094.31 Atrijalni sektum defekt tip sinus venosus, patch plastika u EKK 35795.91 Marphancy sindrom zamena ushodne aorte - Benthalova operacija 49282.82 Tetralogija Fallot totalna korekcija u EKK 39032.44 Pentalogija Fallot totalna korekcija u EKK 39032.44 Kongenitalna stenoza aortne valvule korekcija u EKK 33909.61 Ruptura aneurizma sinusa valsalvae rekonstrukcija u EKK bez zamene aortne valvule 33909.61 Implantacija mitralne valvule u EKK 33909.61 Implantacija aortne valvule u EKK 32605.54 Implantacija aortne i mitralne valvule u EKK 42450.01 Implantacija aortne, mitralne i trikuspidalne valvule u EKK 44742.22 Implantacija aortne i mitralne valvule sa plastikom u EKK 47572.86 Implantacija mitralne valvule sa plastikom trikuspidalne valvule u EKK 47572.86 Otvorena komisurtomija mitralne valvule u EKK 33909.61 Tumori srca ekstirpacija u EKK 36468.06 Strano telo u srcanim supljinama ekstirpacija u EKK 30106.24 Embolija plune arterije, embolektomija u EKK 33909.61 Aneurizma ascedentne aorte resekcija aneurizme bez zamene aortne valvule u EKK 36021.94 Aneurizma ascedentne aorte resekcija aneurizme sa implantacijom aortne valvule 39374.44 u EKK Koronarna arterijsko - venska fistula rekonstrukcija u EKK 33909.61 Aoro - koronarni jednostruki bypass sa implantacijom jedne valvule u EKK 42681.98 Mitralna stenoza zatvorena komisurotomija 17614.54 Povrede srca obrada rane bez primene EKK 8181.85 Kateterizacija desnog srca 5934.62 Reanimacija srca putem toraktomije otvorena masaza srca 10772.26 Ductus aretiosus persistens ligatura ductusa Botalli 12077.53 Subclavio - pulmalna anestomoza po Blalocku 12097.64 Aortopulmonalna anastomoza po Potts-u 12458.58 Konstruktivni perikarditis pericadiectomia 14544.86 Eksudativni pericarditis, pericardiectomia 15211.1 Coartatio aorte, resekcija i T-T nastotmoza bez upotrebe grafta 19596.68 Coartatio aorte, resekcija i T-T anstotmoza sa graftom 14107.01 Asistirana cirkulacija intra aortalna balon pumpa 8287.17 Aortno - koronarni jednostruki autovenski bypass u EKK 21753.98 Aortno - koronarni dvostruki bypass u EKK 27690.98 RANISAN ,injekcija,5 po 5 ml/(10 mg/1 ml) 29.55 Aortno - koronarni trostruki bypass u EKK 32682.45 Aneurizma srcane komore resekcija u EKK 40660.76 Aneurizma srcane komore resekcija sa jednostrukim bypass-om 31152.35 Aneurizma srcane komore resekcija sa implantacijom valvule 33186.56 Benigni tumori medijastinuma, ekstirpacija 7335.74 Maligni tumori medijastinuma, ekstirpacija 7335.74 Tumori timusa, timektomija 6095.56 Endarterektomija koronarnih arterija 0 Rekonstruktivne operacije A luka aorte (TEA, T-T, patch) 29712.18 Rekonstruktivne operacije A luka aorte (bypass, graft ) 40240.66 Transcervicaine simpatektomije resekcije prekobrojnog rebra 24769.22 Rekonstruktivne operacije na perifernim arterijama (T-T, TEA, patch) 30402.09 Rekonstruktivne operacije na perifernim arterijama (bypass, interpositio graft A-V Sant) a. poplitea cruralne arterije i 34297.76 Page 18 Rekonstruktivne operacije na perifernim arterijama (bypass, interpositio graft) A-V 34297.76 Sant sa graftom) arterije femoral

012862 0128620 012863 012864 012865 012866 012867 012868 012869 012870 0128701 012871 012872 012873 012874 012875 012876 012881 012882 012883 012884 012885 012886 012887 012888 012889 012890 012891 012892 012893 012901 012902 012903 012904 012905 012906 012907 012908 012909 012910 012911 012912 012913 012914 012915 012916 012917 012918 012919 012920 012921 012922 012923 012924 012926 012927 012928 012929 012930 012931 012932 012933 012934

Multiple i istovremeno operacije na aorti i njenim organima (elongatio, jumping i dr.45769.39 stecene A-V fistule) uroñene UslugaRZZO RANITIDIN,injekcija,5 po 50 mg/2ml 29.55 Multiple rekonstruktivne operacije na perifernim arterijama (elongatio, jumping sequeni i sl. uroñene stecene A-V fis 36850.3 Rekonstruktivne operacije na aorti i glavnim granama 43380.15 Rekonstruktivne operacije na vaskularnim granama 42597.95 Rekonstruktivne operacije na venskom sistemu ( VCS,VCI) 39897.49 Ekstraanatomske rekonstrukcije 40420.54 Reoperacija na aorti i njenim granama (reokluzije pseodo aneurizme, aorto - entericne fistule, infekcije grafta i sl.) 46829.7 Reoperacija na perifernim arterijama (reokluzije, pseodo aneurizme, fistule, infekcije i sl.) 35881.11 Posttromboflebit.sindrom i ulcus 18201.49 RANITIDIN,injekcija,5 po 50 mg/2 ml 29.55 Transaksilarna resekcija prvog rebra, simpatektomija, dekompresio neurovaskulr. pleksusa 16695.05 Intraarterijska katet.za perfuziju vazodilatora 11851.5 Dezobstrukcija i trombektomija aorte i njenih grana 29247.11 Dezobstrukcija i trombektomija perifernih arterija 27237.74 In situ bypass 43890.2 Velike amputacije - krvni sudovi 13718.86 Implantacija atrijalnog pejsmejkera sa merenjem parametara stimulacionog praga 10837.34 Implantacija atrijalnog pejsmejkera sa merenjem parametara stimulacionog praga, 11163.96 intrakardialnog signa parametara Implantacija av. pejsing sistema implantacija dve elektrode, merenje parametara stimulacionog praga u predkomori 16405.12 Implantacija frekventno adaptivnog pejsing sistema sa merenjem parametara stimulacionog praga, parametara intra 8490.7 Implantacija ventrikularnog pejsmejkera sa merenjem parametara stimulacionog praga 6662.4 Implantacija dijagnostickih pejsing sistema ( DPG) sa merenjem parametara stimulacionog praga, parametara intrak 8391.31 Implantacija antitahikardnih pejsing sistema sa automatskim odasiljacem 12420.7 Implantacija automatskih antitahidarnih pejsing sistema sa testiranjem 6 modaliteta pejsinga 12420.7 Implantacija defibrilatora 20758.75 Implantacija stimulatora kicmene mozdine 8103.75 Reintervencija kod displasmana elektrode 9127.37 Reintervencija kod preloma elektrode, intraoperativna elektronska analiza analiza sa foto analizom impulsa, ekstrak 12619.51 Reintervencija kod infekcija ili sepse, odstranjivanje PM, ekstrakcija urasle elektrode u miokard, postavljanje privrem 11561.58 Registrovanje spektr.frekv. 482.81 Doppler index 247.32 Duplex scan oper. 1063.83 Okularna Pletizmografija 1063.83 Registrovanje arterijskih pulsnih talasa 585.78 REGISTROVANJE VENSKE PROLAZNOSTI 585.78 Kontinuirani doppler photoplethysmographia 391.7 Phonoangiographia 508.85 Elektronske impedance plethysmographia 676.89 Treadmile exercise test 520.69 Reaktivna hipermija test 520.69 Angiodynamogram 889.9 I.O. merenje protoka 760.91 Merenje temperature tela ekst. 1018.89 Transkutana oksimetrija 585.78 Merenje segmentnih pritisaka 760.91 Merenje digitalnih pritisaka 508.85 Maping karosida 1063.83 Merenje prolaznosti 760.91 Cerebralna intra/extra kran.perfuzija 1257.92 Digit.fotopletizmorg. 676.89 Merenje kolateralne karotidne perfuzije 585.78 Merenje protoka u intra abd. krvnim sudovima 818.9 Merenje dijametra aorte VCI 610.62 Merenje gradijenta pritiska (i.o) 138.44 Arteriografija (kateter) 272.18 Arteriografija (descd.punkciona) 818.9 Arteriografija retrograd. (punkciona) 3028.26 Aortografija translumbalna 1515.9 Aortografija (Beldinger) abdominalne aorte 1515.9 Selektivna arteriografija 4545.34 Supraselektivna arteriografija 3496.88 Page 19 Digitalna substrakc. angiografija 5957.1

012935 012936 012937 012938 012939 012940 012941 012942 012960 012961 012962 012965 012966 012967 012968 012969 012970 012971 012972 012973 012974 012975 012976 012977 012978 012979 012980 012981 012982 012983 012984 012985 012986 012987 012988 012989 012990 0133110 0140115 0140116 0140150 0141132 0141135 0142011 0142102 0143043 0161022 0162088 0162192 0162440 0162522 0164231 0164232 0164233 0171110 0171111 0171286 0171287 0171288 0171289 0171290 0171291 0171300

Angiografija (i.o) 581.04 Aortografija (kot.) asced. aort. Seriograf UslugaRZZO 1166.81 Aortografija (kat.) Luk ili desend. aorta 7744 Lymphographia 7744 Fibrinogen test 3969.04 Kompletna kompjuterizovana neinverzivna hemodinamika 1166.81 Radioizotopski scan plua art., vena, lumph. 2330.06 Kontrast.scan aortae VCI, VCS 2330.06 UGRADNJA CRT PEJSMEJKERA 0 ZAMENA GENERATORA CRT-A 0 ZAMENA ELEKTRODA ZA CS 0 Ugradnja (implantacija) defibrilatora 0 Zamena pulsnog generatora defibrilatora 0 Zamena elektrode defibrilatora 0 Ugradnja (implantacija) pejsmejkera 0 Zamena pulsnog generatora pejsmejkera 0 Zamena elektrode pejsmejkera 0 Elektronska kontrola sa merenjem parametra pejsmeker impulsa (frekvencija impulsa, impulsnog intervala, amplitud 576.29 Elektronska kontrola sa merenjem parametara PM impulsa i osciloskopskom analizom frekvaencija impulsa, trajanje 1202.31 Kontrola rada jednokomorskih multiprogramiranih pejsmekera (elektronska kontrola, telemtrijsko ocitavanje pejsmek 601.15 Kontrola rada dijagnos. pejsing sistema (DPG sistem) elektronska kontrola, telemetrijsko ocitavanje programa, telem 1102.9 Kontrola rada AV sis.IDDD elektronska kontrola parametara atrijalnog i ventikularnog impulsa, telemetrijsko ocitavan 1261.47 Neinvazivna hemodinamika bolesnika sa ugrañenim atriventikularnim pejsmekerom 371.58 Kontrola rada frekventno adaptivnog pejsing sistema - standardna 576.29 Kontrola rada frekventno adaptivnog pejsing sistema sa kontrolom frekventnog odgovora 2603.41 Harmonijska analiza EKG-a pejsmeker signala 3472.02 Kontrola rada stimulatora kicmene mozdine 1808.2 Memogard registracija EKG-a kod bolesnika sa retkim aritmijama 420.1 Holter analiza rada implantiranog pejsmekera 1767.96 Holter analiza rada implanitaranog dvokomorskog pejsmekera 1857.9 Holter analiza rada frekventnog adaptivnog pejsmekera 2240.12 Transtelefonska kontrola EKG-a i pejsmekera impulsa 416.55 Kontrola implantibilnog defibrilatora 4421.09 Kontrola dvomotorskog faps DDDR 4515.76 Holter monitoring 18181.38 Kontrola Daul senzor RR pejsmekera 4799.78 Invanzivna dijagnosticka elektrofizioloska studija 0 NATRIUMBICARBONAT FRESENIUS 8,4%,rastvor za infuziju,10 po 100ml 225.4 SYNTOCINON ,injekcija,100 po 5ij/ml 25.27 SYNTOCINON ,injekcija,100 po 10ij/ml 37.79 OXYTOCIN SYNTHETIC,injekcija,100 po 1 ml/10 i.j. 31.82 METHYLERGOMETRIN ,injekcija, 50 po 0,1 mg/1 ml 6.72 METHYLERGOMETRIN ,injekcija,50 po 0,2 mg/1 ml 13.52 PRE-PAR,injekcija,1 po (50 mg/5 ml) 95.58 PARTUSISTEN ,injekcija, 5 po 0,5 mg/ 10 ml 114.96 PROSTIN 15 M ,injekcija,1 po 250mcg/ml 1541.38 MOVALIS,rastvor za injekciju, 5 po 1.5 ml/(15 mg/1.5 ml) 53.57 KETONAL LEK,rastvor za injekciju,10 ampula po 100mg/2ml 36.31 DIKLOFENAK,rastvor za injekciju, 5 po 3 ml/(75 mg/3 ml) 14.93 DIKLOFEN,rastvor za injekciju, 5 po 3 ml/(75 mg/3 ml) 14.93 ZODOL,rastvor za injekciju,5 po 30 mg/ml 57.61 TAUREDON ,rastvor za injekciju, 10 po 10 mg/0,5 ml 194.92 TAUREDON ,rastvor za injekciju, 10 po 20 mg /0,5 ml 243.6 TAUREDON ,rastvor za injekciju, 10 po 50 mg/0,5 ml 450.51 LIPOVENOES,rastvor za infuziju,10 po 500ml 1680.17 LIPOVENOES,rastvor za infuziju,10 po 100ml 336.02 INTRALIPID 20 %,rastvor za infuziju,1 po 250ml(staklo) 1299.13 INTRALIPID 20 %,rastvor za infuziju,1 po 250ml(plastika) 1299.13 INTRALIPID 20 %,rastvor za infuziju,1 po 500ml(staklo) 2029.21 INTRALIPID 20 %,rastvor za infuziju,1 po 500ml(plastika) 2029.21 INTRALIPID 20 %,rastvor za infuziju,10 po 100ml(staklo) 1062.93 INTRALIPID 20 %,rastvor za infuziju,10 po 100ml(plastika) 1062.93 Page 20 KABIVEN,rastvor za infuziju,4 po 1.026 ml (900 kcal) 2835.35

0171301 0171302 0171303 0171304 0172031 0173130 0173131 0173220 0173225 0173500 0173501 0173502 0173901 0174020 0174021 0174022 0174023 0174030 0174035 0174036 0174037 0174040 0174041 0175150 0175180 0175185 0175240 0175260 0175400 0175410 0175510 0175515 0175516 0175580 0175581 0175583 0176042 0176183 0176184 0176185 0179041 0179046 0179047 0179051 0179190 0179315 0179323 0179324 0179340 0179345 0179346 0179350 0179351 0179360 0179500 0179700 0179701 0180030 0184025 0184034 0184036 0184090 0184091

KABIVEN,rastvor za infuziju,4 po 1540 ml (1400 kcal) 3110.83 UslugaRZZO KABIVEN,rastvor za infuziju,2 po 2566 ml (2300 kcal) 5666.06 KABIVEN PERIPHERAL,rastvor za infuziju,4 po 1440 ml (1000 kcal) 2935.55 KABIVEN PERIPHERAL,rastvor za infuziju,2 po 2400 ml (1700 kcal) 4533.03 HAEMACCEL ,rastvor za infuziju, 10 po 500 ml 3.5% 406.23 GLUCOSI INFUNDIBILE 5%,rastvor za infuziju,1 po 500 ml 69.88 GLUCOSI INFUNDIBILE 10%,rastvor za infuziju,1 po 500 ml 86.62 GLUCOSI INFUNDIBILE 5%,rastvor za infuziju,1 po 500 ml 69.88 GLUCOSI INFUNDIBILE 10%,rastvor za infuziju,1 po 500 ml 86.62 GLUCOSI INFUNDIBILE 5%,rastvor za infuziju,1 po 500 ml 69.88 GLUCOSI INFUNDIBILE 10%,rastvor za infuziju,1 po 500 ml 86.62 GLUCOSI INFUNDIBILE 5%,rastvor za infuziju,1 po 250 ml (5%) 54.32 GLUKOZA 5%,rastvor za infuziju,20 po 500 ml 62.53 AMINOVEN 5%,rastvor za infuziju,10 po 500 ml (50g/l) 464.03 AMINOVEN 10%,rastvor za infuziju,10 po 500 ml (100g/l) 823.38 AMINOVEN 15%,rastvor za infuziju,10 po 250 ml (150g/l) 645.78 AMINOVEN 15%,rastvor za infuziju,10 po 500 ml (150g/l) 1291.56 HEPASOL 8%,rastvor za infuziju,1 po 500 ml 530.6 AMINOSOL 10% ,rastvor za infuziju,1 po 500 ml 628.99 AMINOSOL 15%,rastvor za infuziju,1 po 500 ml 864.11 AMINOSOL 10% E,rastvor za infuziju,1 po 500 ml 692.39 AMINOSTERIL N-Hepa 8% ,rastvor za infuziju,10 po 500 ml 1021.28 VAMINOLACT,rastvor za infuziju,10 po 100 ml 1304.06 KALIUM CHLORID FRESENIUS,koncentrat za rastvor za infuziju,20 po 20 ml (1mmol/ml) 44.05 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE,rastvor za infuziju,1 po 500 ml 0,9% 74.84 HARTMANOV RASTVOR ,rastvor za infuziju,1 po 500 ml (6,0 + 0,373 + 0,294 + 3,25 g) 95.69 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE ,rastvor za infuziju, 1 po 500 ml 0,9% 74.84 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv) ,rastvor za infuziju,1 po 82.08 500 ml RINGEROV RASTVOR ,rastvor za infuziju,1 po 500 ml (309,3m0smL) 82.08 HARTMANOV RASTVOR ,rastvor za infuziju,1 po 500 ml (6,0 + 0,373 + 0,294 + 3,25 g) 95.69 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE ,rastvor za infuziju, 1 po 500 ml 0,9% 74.84 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv) ,rastvor za infuziju,1 po 82.08 500 ml NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE,rastvor za infuziju,1 po 250 ml (0,9%) 61.13 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%,rastvor za infuziju,1 po 500 ml 0,9% 66.95 SODIUM CHLORID,rastvor za infuziju,1 po 500 ml 70.2 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%,rastvor za infuziju,1 po 100 ml 0,9% 51.08 VODA ZA INJEKCIJE ,rastvor za injekciju, 50 po 5 ml 13.28 AQUA PROINJECTIONE,rastvor za injekciju,50 po 10 ml 13.17 AQUA PRO INJECTIONE,rastvor za injekciju, 50 po 2 ml 8.14 AQUA PRO INJECTIONE,rastvor za injekciju, 50 po 5 ml 13.28 LJUDSKI ALBUMIN ,rastvor za infuziju, 1 po 350 ml 5% 3404.16 LJUDSKI ALBUMIN ,rastvor za infuziju, 1 po 10 ml 20% 666.68 LJUDSKI ALBUMIN ,rastvor za infuziju,1 po 125 ml 20% 4649.72 LJUDSKI ALBUMIN ,rastvor za infuziju,1 po 50 ml 20% 3333.31 HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING,rastvor za infuziju,1 po 50 ml 20% 3333.31 HUMAN ALBUMIN,rastvor za infuziju,1 po 50ml 20% 3333.31 UMAN ALBUMIN,rastvor za infuziju,1 po 50 ml 20% 3333.31 UMAN ALBUMIN,rastvor za infuziju,1 po 100 ml 20% 2689.2 VOLUVEN 6%,rastvor za infuziju, 1 po 500 ml 957.74 HETASORB 6%,rastvor za infuziju, 1 po 500 ml 727.7 HETASORB 10%,rastvor za infuziju,10 po 500 ml (100 g/l +9 g/l) 997.81 HUMAN ALBUMIN,rastvor za infuziju,1 po 250 ml 5% 4168.04 HUMAN ALBUMIN,rastvor za infuziju,1 po 50ml 20% 3333.31 HUMAN ALBUMIN 20% FH,rastvor za infuziju, 1 po 50 ml 20% 3333.31 VIALEBEX 20%,rastvor za infuziju,1 po 50 ml 20% 2316.82 ALBUMIN (LJUDSKI) 5%,rastvor za infuziju,1 po 250 ml (50g/ l) 3542.83 ALBUMIN (LJUDSKI) 20%,rastvor za infuziju,1 po 50 ml (200g/ l) 2845.26 PROTAMIN SULFAT,rastvor za injekciju, 5 po 50 mg/5 ml 79.62 LEUKOVORIN Calcium,rastvor za injekciju, 10 po 50 mg/5 ml 853.66 CALCIUMFOLINAT,rastvor za injekciju, 5 po 3 ml (30 mg/3 ml) 822.77 CALCIUMFOLINAT,rastvor za injekciju,5 po 5 ml (50 mg/5 ml) 927.18 SODIOFOLIN, rastvor za injekciju / infuziju, 1 po 2 ml (100mg/2ml) 2346.08 SODIOFOLIN, rastvor za injekciju / infuziju,Page 4 ml (200mg/4ml) 1 po 21 4692.17

0184092 0184093 0184094 0184095 0184096 0189100 0189101 0194255 0194257 0194258 0194292 0194293 0194350 0194351 0194360 0194361 0199210 0199215 0199216 0199406 0199407 0199408 0199409 0199410 0199411 0199412 0199413 0199415 0199416 0199430 0199450 0199451 0199452 0199453 0199454 0199455 0199456 0199457 0199475 0199476 0199480 0199481 0199482 0199483 0199485 0199486 0199487 020003 020004 020005 020006 020007 020008 020009 020010 020011 020012 020013 020015 020016 020017 020018 020019

SODIOFOLIN, rastvor za injekciju / infuziju, 1 po 6 ml (300mg/6ml) 7038.04 UslugaRZZO SODIOFOLIN, rastvor za injekciju / infuziju, 1 po 7 ml (350mg/7ml) 8211.02 SODIOFOLIN, rastvor za injekciju / infuziju, 1 po 8 ml (400mg/8ml) 9384.12 SODIOFOLIN, rastvor za injekciju / infuziju, 1 po 10 ml (500mg/10ml) 11730.1 SODIOFOLIN, rastvor za injekciju / infuziju, 1 po 18 ml (900mg/18ml) 21114.32 ANEXATE,rastvor za injekciju, 5 po 0,5 mg/5 ml 1302.91 ANEXATE,rastvor za injekciju, 5 po 1 mg/10 ml 2388.92 ULTRAVIST,rastvor za infuziju,10 po 50 ml (370) 39.18 ULTRAVIST® 370, rastvor za infuziju, boca staklena, 10 po 200ml (370mg joda/ml) 6.43 3 ULTRAVIST,rastvor za infuziju,10 po 100 ml (370) 36.43 ULTRAVIST,rastvor za infuziju,10 po 50 ml (300) 38.9 ULTRAVIST,rastvor za infuziju,10 po 100 ml (300) 35.56 HEXABRIX 320,rastvor za injekciju,1 po 50 ml (320 mg/ml) 30.52 HEXABRIX 320,rastvor za injekciju,1 po 100 ml (320 mg/ml) 28.98 TELEBRIX 35,rastvor za injekciju,1 po 50 ml (350 mg/ml) 11.38 TELEBRIX 35,rastvor za injekciju,1 po 100 ml(350 mg/ml) 11.82 OMNIPAQUE 300,rastvor za injekciju, 10 po 50 ml/(300 mg/1 ml) 26.06 OMNIPAQUE 350,rastvor za injekciju,10 po 100 ml/(350 mg/1 ml) 26.09 OMNIPAQUE 350,rastvor za injekciju, 6 po 200 ml/(350 mg/1 ml) 26.09 OPTIRAY,rastvor za injekciju,10 po 50 ml sa 300mg joda na 1 ml (63.6%) 25.26 OPTIRAY,rastvor za injekciju,10 po 50 ml sa 350mg joda na 1 ml (74.2%) 25.26 OPTIRAY® 350, rastvor za injekciju, boca, 10 po 100ml (350mg joda/1ml) 24.63 OPTIRAY® 350, rastvor za injekciju, boca, 10 po 200ml (350mg joda/1ml) 24.02 OPTIRAY® 350, rastvor za injekciju, boca, 5 po 500ml (350mg joda/1ml) 18.72 OPTIRAY® 300, rastvor za injekciju, boca, 10 po 75ml (300mg joda/1ml) 25.6 OPTIRAY® 300, rastvor za injekciju, boca, 10 po 150ml (300mg joda/1ml) 24.96 OPTIRAY® 300, rastvor za injekciju, boca, 10 po 100ml (300mg joda/1ml) 24.63 OPTIRAY® 300, rastvor za injekciju, boca, 10 po 200ml (300mg joda/1ml) 24.02 OPTIRAY® 300, rastvor za injekciju, boca, 5 po 500ml (300mg joda/1ml) 18.72 MAGNEVIST,rastvor za injekciju,10 po 20 ml (469 mg/ml) 302.58 SCANLUX,rastvor za injekciju,1 po 50 ml sa 300mg joda na 1 ml (63.6%) 1381 SCANLUX,rastvor za injekciju,1 po 75 ml sa 300mg joda na 1 ml (63.6%) 2071.55 SCANLUX,rastvor za injekciju,1 po 100ml sa 300mg joda na 1 ml (63.6%) 2762.1 SCANLUX,rastvor za injekciju,1 po200 ml sa 300mg joda na 1 ml (63.6%) 5524.2 SCANLUX,rastvor za injekciju,1 po 50 ml sa 370mg joda na 1 ml (63.6%) 1381 SCANLUX,rastvor za injekciju,1 po 75 ml sa 370mg joda na 1 ml (63.6%) 2071.55 SCANLUX,rastvor za injekciju,1 po 100 ml sa 370mg joda na 1 ml (63.6%) 2762.1 SCANLUX,rastvor za injekciju,1 po 200 ml sa 370mg joda na 1 ml (63.6%) 5524.2 DOTAREM,rastvor za injekciju,15 ml po (0,5 mmol/ml) 308.98 DOTAREM,rastvor za injekciju,20 ml po (0,5 mmol/ml) 271.87 XENETIX 300,rastvor za injekciju,1 po 50 ml ( 300mg / 1 ml ) 33.29 XENETIX 300,rastvor za injekciju,1 po 100 ml ( 300mg / 1 ml ) 31.04 XENETIX 350,rastvor za injekciju,1 po 50 ml ( 350mg / 1 ml ) 37.64 XENETIX 350,rastvor za injekciju,1 po 100 ml ( 350mg / 1 ml ) 35.01 GADOVIST,rastvor za injekciju,5 po 15 ml (1.0 mmol/ml) 923.95 GADOVIST, rastvor za injekciju, 10 po 30 ml (1.0 mmol/ml) 832.82 GADOVIST, rastvor za injekciju, napunjen injekcioni spric, 5 po 7,5ml (604,72mg/ml, 1mmol/ml) 923.95 Otpor strujanja vazduha u pluima 198.81 Toraksni gasni volumen-telesna pletizmografija 10177.02 Uzimanje uzoraka arterijske ili arterijalizovane krvi 101.78 Parcijalni pritisak kiseonika u krvi 101.78 Oksimetrija -fotometrija 52.06 Acido - bazno stanje sa izracunatim ostalim parametrima 150.29 Respiracijski gasovi i asidobazno stanje krvi 150.29 Kapnografija - kontuirano snimljena koncentracija u gasnoj smesi 101.78 Oksigrafija - kontinuirano snimanje koncentracija u gasnoj smesi 101.78 Respiracijski gasovi u arterijskoj krvi i izdahnutom vazduhu sa izracunatom razlikom 150.29 Funkcijski rezidualni kapacitet plua - dilucijaski metod 198.81 Klouzing volumen - klouzing kapacitet 317.14 Difuzijski kapacitet plua za ugljen - monoksid 198.81 Difuzijski kapacitet,volumen kapilarne krvi i membr.kom. ... 398.8 Intubacija rigidnim bronhoskopom 317.14 Page 22 Rigidna bronhoskopija 353.82

020020 020022 020023 020024 020025 020026 020027 020028 020029 020030 020032 020033 020034 020035 020036 020037 020038 020041 020042 020043 020044 020045 020046 020047 020048 020089 020901 020902 020903 020904 020905 020906 020907 020908 022002 022003 022004 022005 022006 022007 022008 022009 022010 022011 022012 022013 022014 022015 022016 022017 022018 022019 022020 022021 022022 022023 022024 022025 022026 022027 022028 022029 022030

Fiberbronhoskopija 880.42 UslugaRZZO Biopsija forcepsom 330.16 Biopsija malim kljestima 353.82 Kateter biopsija 353.82 Transbronhijalna punkcija 353.82 Brush biopsija 353.82 Bronholavaza 265.08 Bronhoalveolarna lavaza 798.78 Ciljana bronhoaspiracija 265.08 Fiberaspiracija 353.82 Terapijska bronhoaspiracija 533.7 Ekstrakcija stranog tela 798.78 Zaustavljanje endobronhijalnog krvavljenja 533.7 Uzimanje brisa 146.74 Buziranje 798.78 Bronhografija 533.7 Terapijska insuflacija 532.52 Pleuralna punkcija - dijagnisticka 158.57 Pleuralna punkcija - evakuaciona 280.45 Punkcija sa lavazom 420.1 Punkcija sa instilacijom 333.71 Pneumotomografija u dece 110.05 Spirometrija pre i posle trcanja u dece 215.38 Ispitivanje plune funkcije - optereenje biciklom 420.1 Bodipletizmografija 3000 Acidobazni status 146.74 Spirometrijska ispitivanja (sa ili bez hemodinamskim ) 1704.06 Ispitivanje rastegljivosti plua 879.25 Merenje volunene kapilarne krvi u pluima 918.3 Radioizotopska ispitivanja plune ventilacije i perfuzije 2762 Morfolosko funkcisko hemodinamitska ispitivanja disajnog stabla 6454.12 Bronholoska biopsija (meditec kateter) 655.59 Kombinovana rigidna i fleksibilna bronhoskopija 1256.75 Perkutalna biopsija plua 843.75 Ablacija jednog plunog reznja ili vise segmenata istog plunog lobusa 7075.4 Bilobektomija ili odstranjenje vise segmenata na raznim lobusima 6761.8 Eksplorativna torakotomija sa biopsijom plua ili tumora 4212.81 Hitna torakotomija zbog odstranjivanja ugrusaka krvi i krvarenja iz supljih iz vena i pulmonalnih sudova 5747.65 Operacija zbog traumatske rupture dijafragme sa prolapsom organa abdomrna - torakalni pristup 7790.16 Operacija benignih tumora plua bez ili sa resekcijom plunog parenhima 6603.24 Operacija na oba pluna krila u istom aktu kod bilateralne ehinokoze 10630.25 Pleuropneumektomija zbog hronicnog empijema ili nakon prethodno izvrsene resekcije plua 9693.02 Pleurektomija uz resekciju jednog ili vise rebara kod empijema (otvorena drenaza empijema) 2389.23 Pulmektomija prosirena zbog karcinoma sa ekstirpaccijom limfnih zlezda 9693.02 Restura bronha zbog bronhijalne fistule posle resekcije 7139.3 Radikalna dekortikacija plua kod empijema 9693.02 Segmentna resekcija jednog plunog lobusa i klinasta resekcija 6002.08 Torakotomija kod ehinokoka uz resekciju plua 8555.79 Torakotomija kod zbrinjavanja pneumotoraksa ili emfizema bula 6553.52 Torakoscopija uz biopsiju 2002.28 Torakoplastika sa pneumolizom od IV -VIII rebra 7973.58 Torakoplastika sa pneumolizom koja se odnosi na prva tri rebra 6931.02 Totalna ili delimicna resekcija jednog rebra izuzev prvog 2886.25 Torakotomija i odstranjivanje ehonikolnih cista i drugih cista 7015.05 Torakotomija i kavernografija 5405.66 Torakoplaparoskopija kod odstranjenja ehinokola iz plua i ehinokoka jetre 9693.02 Medijastinoskopija uz biopsiju medijastinalnih limfnih zlezda ili tumora 3055.48 Zbrinjavanje dijafragmalne hernije, ili eventracije dijafragme - torokalni pristup 5877.83 Drenaza grudnog kosa 2414.09 Ehinokokna cista jetre sa drenazom - torakalni pristup 6215.09 Hirursko zbrinjavanje serijske frakture rebara sa imobilizacijom (eksternom) sa torakotomijom 6235.2 Ekstirpacija benignih tumora medijastinuma 4262.51 Eksirpacija malignih tumora medijastinuma Page 23 6583.11

022031 022032 022033 022034 022037 022038 022039 022801 022802 022803 022804 030004 030005 030006 030007 030008 030009 030010 030011 030012 030013 030014 030016 030017 030018 030019 030021 030022 030028 030029 030030 030031 030035 030036 030037 030038 030040 030041 030042 030043 030044 030045 030046 030047 030048 030049 030050 030051 030052 030901 030902 030903 030904 030905 030906 030907 030908 030909 030910 030911 030912 030913 030914

Operacija levkastih grudi ravitch 7591.35 UslugaRZZO Fenestratio cavi empyematis 6374.84 Sutura fenestrae sacci empyematidis gum myoplaticum 6389.02 Sutura bronchi principis post pneumectomiam transpericardialis sec.bogush 6389.02 Ekstripacija tumora medijastinuma sa resekcijom V.CAV.SUP. i impantacijom vaskularnog grafta 13102.32 Biopsija plua sec. Klasseh 2970.26 Biopsija plua sec. Masseh 2970.26 Parcijalna resekcija traheje sa terminoterminalnom anastamozom 8983 Prosirena lobektomija (pneumonektomija) 8103.75 SLEEVE - lobektomija 8103.75 Reintervencija na bronhu, traheji i pluima 7089.6 Tubeless coff - Histamin test - Gastrotest 73.38 Prostigmin-pankrezimin test 1211.77 Aspiraciona (slepa) biopsija zeluca 1211.77 Ciljana biopsija jednjaka 705.29 Ciljana biopsija mukoze zeluca, tankog ili debelog creva 807.06 Ciljana biopsija polipa zeluca,tankog ili debelog creva 1276.83 Perkutana biopsija jetre-punkcija 553.83 Fiberduodenoskopija 660.32 Fiberezofagoskopija 378.68 Fibergastroskopija 570.39 Panendoskopija 701.74 Kolonoskopija-fiberkolonoskopija 807.06 Rektosigmoidoskopija 333.71 Frakcionirana zeludacna tubaza sa coffinom 697.01 Duodenalna tubaza dijagnosticka 721.86 Aspiraciona (dupla sonda i biopsija sluznice tankog creva 1618.85 Aspiraciona slepa biopsije sluznice duodenuma sa razmazom 1908.79 Lambling-histaminski test obican 908.84 Pentagastrinski test zeludacne sekrecije 660.32 Skrob-tolerans test STT 1003.5 Test optereenja D -XYLOZOM 1370.35 Dijagnosticka laparoskopija 488.74 Dijagnosticka laparoskopija sa aspirac.biopsijom jetre 880.42 Dijagnosticka laparoskopija sa ekscizionom biopsijom jetre, peritoniuma, retroperitelnog tumora 880.42 Laparoskopija sa adhaziolozom 880.42 Holecistokininski test (CCK) 2296.92 Encoskopska manometrija 1305.26 Litotripsija-lomljenje kamena u zucnim putevima-mehanicko 1725.36 Endoskopska papilotomija (EPT) 908.84 Ekstrakorporalna Shock wave litotripsija u zucnoj kesi pod kontrolom ultrazvuka 1618.85 Elektrokorporalna Shok wave litotripsija - kamena u zucnim putevima i pankreasu pod kontrolom rendgena 2178.59 Rigidna erofagoskopija 1085.15 Direktni refluks aspirat jednjaka 1818.85 Biopsija voñena ultrazvukom 1823.57 Ekscerne drenaze bilijarnih puteva u tecnih kolekcija u trbuhu voñene ultrazvukom3210.5 Plasiranje ekstrernih proteza pod ultrazvukom 3035.36 Perkutana transhepaticna holangiografija pod ultrazvukom (PTC) 3210.5 Bilijarna manometrija 203.54 Rentrogradna holangiografija pankreatcvrusungografija 2215.28 Fiber jejunoskopija 730.14 KAY maksimalni histeminski tekst 997.59 Holander insulinski test zeludacne sekrecije 2434.19 Postavljane endobilijarnih proteza pankreasa 536.08 Funkciona dijagnostika egzokrinog dela pankreasa (sekretinski i dr. test) 4947.68 Motorika zeludca (EGG ezofagogastrografija) 689.89 EKCP-sa svinkterotomijom i vañenjem kamencia iz holedona 1221.24 Elektroresekcija polipa jednjaka zeluca tankog i debelog creva 1638.98 Fibrokolonoskopija sa ileoskopijom 1986.89 BICAP sa elektrokoagulacijom 1092.25 Ispitivanje dinamike apsorpsije 1912.34 Traskoskopska hemostaza (laser, elektrokoagulacija, sklerozacija) 1912.34 Page 24 Bopsija jetre, pankreasa, raznih tumora u trbusnoj duplji praznjenje pseudocista pankreasa i apcesa pankreasa i jet 1638.98

030915 030916 030917 030918 030919 030920 030921 030922 030923 0321021 0321022 0321023 0321024 0321025 0321030 0321140 0321141 0321142 0321143 0321144 0321145 0321329 0321600 0321601 0321630 0321631 0321758 0321914 0321961 0321962 0321971 0321972 0321980 0321981 0321985 0321986 0321987 0321988 0321990 0321991 0321992 0321993 0321994 0321995 0325484 0326041 0326223 0327312 0327357 0327470 0327490 0327491 0327534 0327560 0327561 0327701 0328183 0328260 0328270 0328336 0328337 0328339 0328388

RTC pod kontrolom ultrazvuka (perkitana transhepaticna holangiografija) 1778.61 UslugaRZZO Abdominalna angiografija voñena ultrazvukom 818.9 Ispitivanje protoka kroz velike krvene sudove u abdomenu metodom Dopplera 1638.98 Ezohagelna monometrija 2399.89 Ezofago PH metrija 705.29 24-casovna PH metrija 3577.34 Dilatacija balonom benignih i malignih struktura holedohusa i Wirsung-ovog kanala2344.26 Ekstrakorporalna Shoch - Wawe konkrementa holedonusa Wirsungovog kanala i holeciste 11353.3 Endoskopska drenaza opstrukcija bilijarnog stabla 2344.26 CEFTRIAKSON,prasak za rastvor za injekciju,50 po 1g 420.03 CEFTRIAKSON,prasak za rastvor za injekciju,10 po 1 g 420.03 CEFTAZIDIM,prasak za rastvor za injekciju,1 po 1 g 444.1 CEFUROKSIM,prasak za rastvor za injekciju,1 po 750 mg 230.04 CEFUROKSIM,prasak za rastvor za injekciju,1 po 1500 mg 396.58 PRIMACEPH,prasak za rastvor za injekciju,50 po 1 g 182.12 TOLYCAR,prasak za rastvor za injekciju,1 po 500 mg 125.06 TOLYCAR,prasak za rastvor za injekciju,1 po 1000 mg 227.23 TOLYCAR,prasak za rastvor za injekciju,1 po 2000 mg 454.46 TOLYCAR,prasak za rastvor za injekciju,20 po 500 mg 124.99 TOLYCAR,prasak za rastvor za injekciju,20 po 1000 mg 227.19 TOLYCAR,prasak za rastvor za injekciju,20 po 2000 mg 454.38 LONGACEPH ,prasak za rastvor za injekciju,10 po 1 g 420.03 FORCAS ,prasak za rastvor za injekciju, 1 po 1000 mg 444.1 FORCAS ,prasak za rastvor za injekciju, 1 po 500 mg 262.98 CEFIM,prasak za rastvor za injekciju/infuziju,1 po 1000 mg 738.18 CEFIM,prasak za rastvor za injekciju/infuziju,1 po 500 mg 335.99 AZARAN ,prasak za rastvor za injekciju, 50 po 1000 mg 420.03 MAXICEF,prasak za rastvor za injekciju/infuziju,1 po 1000mg 738.18 GALECEF,prasak za rastvor za injekciju,50 po 1000 mg 182.12 CEFAZOLIN,prasak za rastvor za injekciju/infuziju,50 po 1 g 182.12 NILACEF,prasak za rastvor za injekciju,1 po 750mg 230.04 NILACEF,prasak za rastvor za injekciju,1 po 1500mg 396.58 CEFOTAKSIM,prasak za rastvor za injekciju,5 po 1000 mg 227.19 CEFOTAKSIM,prasak za rastvor za injekciju,1 po 1000 mg 227.23 CEFTRIAKSON,prasak za rastvor za injekciju,1 po 1g 420.01 CEFTRIAKSON,prasak za rastvor za injekciju,5 po 1g 420.03 CEFTRIAKSON,prasak za rastvor za injekciju,1 po 2g 881.6 CEFTRIAKSON,prasak za rastvor za injekciju,5 po 2g 881.45 CEFTRIAKSON ,prasak za rastvor za injekciju, 10 po 250 mg 115.2 CEFTRIAKSON ,prasak za rastvor za injekciju, 10 po 500 mg 204.14 CEFTRIAKSON ,prasak za rastvor za injekciju, 10 po 1 g 420.03 CEFTRIAKSON ,prasak za rastvor za injekciju, 50 po 250 mg 115.21 CEFTRIAKSON ,prasak za rastvor za injekciju, 50 po 500 mg 204.14 CEFTRIAKSON ,prasak za rastvor za injekciju, 50 po 1 g 420.03 HEMOMYCIN, prasak za rastvor za infuziju, 1 po 500 mg 706.54 KLINDAMICIN ,injekcija, 10 po 2 ml/(150 mg/1 ml) 105.59 CLINDAMYCIN-MIP,injekcija,5 po 4 ml ( 600mg ) 184.94 DIFLUCAN,rastvor za infuziju,1 po 100 ml/200 mg 1023.19 FLUCONAL,rastvor za infuziju,1 po 100 ml (2 mg/ ml) 1023.19 FUNGIZONE,rastvor za infuziju,1 po 50mg 1046.83 AMPHOCIL,liofilizat za rastvor za infuziju,1 po 50 mg 14599.22 AMPHOCIL,liofilizat za rastvor za infuziju,1 po 100 mg 26186.44 VFEND,prasak za rastvor za infuziju,1 po 200 mg 10869.88 CANCIDAS,prasak za rastvor za infuziju,1 po 50 mg 45995.8 CANCIDAS,prasak za rastvor za infuziju,1 po 70 mg 58504.57 STABILANOL,prasak za rastvor za infuziju,1 po 50 ml 2 mg/ml 511.6 INTRON A REDIPEN,injekcija,karpula sa dozerom u pen aplikatoru,1 po 18 M i.j./1,2 ml 11445.19 CYMEVENE ,prasak za rastvor za infuziju,1 po 500 mg 3472.85 ZOVIRAX ,prasak za rastvor za infuziju, 5 po 250 mg 834.41 ROFERON A ,injekcija, spric,1 po 3000000 i.j./0,5 ml 1788.91 ROFERON A ,injekcija, spric, 1 po 4500000 i.j./0,5 ml 2655.83 ROFERON A ,injekcija, spric, 1 po 9000000 i.j./0.5 ml 5036.8 Page 25 REBIF,rastvor za injekciju, spric,12 po 44 mcg/1ml 7056.68

0328605 0328606 0328607 0328608 0328630 0328631 0328632 0328633 0328645 0328650 0328657 0328900 0329196 0329403 0329412 0341340 040001 040002 040003 040004 0400040 040005 040006 040007 040008 040009 040010 040011 040012 040013 040014 0400140 0400141 040015 0400150 0400156 040016 040017 040018 040019 040020 040021 040022 040023 040024 040026 040030 040032 040033 040034 040035 040036 040037 040038 040039 040041 040043 0400430 0400431 040044 040045 040046 040047

PEGASYS,rastvor za injekciju, bocica,1 po 135 mcg / 1 ml 14673.31 UslugaRZZO PEGASYS,rastvor za injekciju, bocica,1 po 180 mcg / 1 ml 18451.25 PEGASYS,rastvor za injekciju, spric,1 po 135 mcg / 0,5ml 12604.46 PEGASYS,rastvor za injekciju, spric,1 po 180 mcg / 0,5ml 16805.88 PEGINTRON,liofilizat za rastvor za injekciju, liobocica,1 po 50 mcg + 0.5 ml rastvaraca 7944.37 PEGINTRON,liofilizat za rastvor za injekciju, liobocica,1 po 80 mcg + 0.5 ml rastvaraca 12671.1 PEGINTRON, prasak i rastvarac za rastvor za injekciju, pen sa uloskom, 1 po 0,5ml (120mcg/0,5ml) 18773.96 PEGINTRON, prasak i rastvarac za rastvor za injekciju, pen sa uloskom, 1 po 0,5ml (150mcg/0,5ml) 24800.8 ROFERON A ,injekcija,karpula, 1 po 18000000 i.j./0.5 ml 9679.39 FUZEON,prasak za rastvor za injekciju, 60 po 108mg/1,1ml(90mg/ml) 2582.55 REALDIRON,prasak za rastvor za injekciju,5 po 3 M.i.j. 1639.74 PEGINTRON, prasak i rastvarac za rastvor za injekciju, pen sa uloskom, 1 po 0,5ml (100mcg/0,5ml) 16054.96 CIPROCINAL,rastvor za infuziju,5 po 100 mg/50 ml 314.39 CITERAL,injekcija,5 po 100 mg/ 10 ml 174.72 MAROCEN ,injekcija, 5 po 100 mg/10 ml 229.82 GLUCAGEN 1mg HYPOKIT 1 po 1 mg(1 i.j.) sa rastv. 1636.52 TSH - tireotropni hormon RIA 1500.52 Glukagon RIA 1500.52 Trh-test 513.59 Digostin - RIA 1231.89 YURINEX ,injekcija,10 po 2 ml/0,5 mg 9.59 Hormon rasta dnevna kriva 750.26 Hormon rasta RIA u toku ITT 750.26 Hormon rasta RIA u toku OGTT 750.26 Prolaktin u toku ITT 1031.9 ACTH -diuralni ritam 513.59 ACTH u toku ITT 1007.05 Estradiol u toku HSG 640.2 Insulin u toku OGTT 856.76 Gastrin u toku OGTT 856.76 Paptid u toku ITT 856.76 LASIX ,injekcija, 5 po 20 mg/2 ml 11.45 LASIX ,injekcija, 50 po 20 mg/2 ml 10.79 Glukagon u toku OGTT 986.94 MANITOL ,rastvor za infuziju,1 po 500 ml 10% 98.5 MANITOL ,rastvor za infuziju, 1 po 250 ml 20% 91.15 Glukagon u toku ITT 986.94 Glukagon test sa odreñivanjem C peptida 620.09 ITT - test insulinske hipoglikemije 0 Pepsinogen I -RIA 1443.71 Adh antidiurezni hormon -RIA 1443.71 Dhea-s dehidroepiandrosteron -RIA 1443.71 Proinsulin za dijagnostiku insulinom 1730.1 LH -RH 460.34 Progesteron RIA 1500.52 Feritin EIA ( enzim imuno metoda) 586.95 BetaHCG -RIA (beta horionski gonadotropin) 1375.09 SHBG -RIA 1508.8 LH - RIA metoda 1300.53 Dnevni profit prolaktina i hormona rasta 1007.05 Prolaktin -dnevna kriva 2455.5 Odreñivanje trijotironina (TT3) 1590.41 Odreñivanje tiroksina (RIA) 1493.42 FSH u toku minestrualnog ciklusa 750.26 FSH u toku LHRH 856.76 LH u toku LHRH 856.76 Kortizol u toku ITT 750.26 MANITOL,rastvor za infuziju,1 po 250 ml 20% 91.15 MANITOL,rastvor za infuziju, 1 po 500 ml 10% 98.5 Kortizol dnevna kriva 598.79 Aldoaterol i pra u toku napora 386.96 PRA i aldosteron u toku furosemidskog testa 386.96 Page 26 Aldosteron i PRA u toku kateterizacije 3018.79

040048 040049 040050 040051 040052 040055 040056 040057 040058 040059 040061 040063 040064 040065 040066 040067 040069 040070 040071 040072 040073 040074 040075 040076 040077 040078 040079 040080 040081 040082 040083 040084 040086 040088 040089 040091 040092 040093 040094 040095 040096 040097 040099 040100 040101 040102 040103 040104 040106 040107 040109 040110 040111 040115 040117 040118 040119 040120 040122 040123 040126 040128 040129

LH u toku menstrualnog ciklusa UslugaRZZO Testosteron u toku HCG stimulacije Testosteron RIA Prolaktin u serumu (RIA) LTH C-peptid RIA Pregnastikon u urinu (HCG U DU) Dehidroepiandrosteron u serumu (S) -metoda:hromatografija 5 -alfandrostandiol (S) metoda:hromatografija Testusteron u serumu (S)metoda:homatografija Testosteron u urinu (DU) metoda:hromatografija ACTHI alfa MSF u plazmi -metoda hromatografije Fenolsteroidi sa frankcijama ( estradiol alfa i beta estron) 17 ketosteroidi sa frankcijama (androsteron, etiohilanonolom) Clomid test Kaptoprilski test Cordipin test TRH + LHRH Test za hormon rasta Somatomedin C (IGF - I) u serumu Odreñivanje folikulostimulirajueg hormona (FSH) - RIA Odreñivanje hormona rasta (RIA) - HGH, STH Odreñivanje adrenokortikotropnog hormona ACTH - RIA Odreñivanje paratireoidnog hormona (RIA) Odreñivanje insulina RIA Odreñivanje kortizola (RIA) -metoda inkubacije i separacije Odreñivanje aldosterona (RIA) Odreñivanje kateholamina u urinu-po jednom parametru Reglan test OGTT Supresija sa L - dopa testom Odreñivanje LH u krvi za IVF nakon stimulacije ovulacije Odreñivanje B2 u krvi za IVF - stimulacije ovulacije Bromokripitin test 17 ketosteroidi u urinu - spektrofotometrijski 17 OH kortikoidi - spektrofotometrijski Pregnandiol u urinu - spektrofotometrijski 17 ketosteroidi u toku ACTH testa u urinu 17 ketosteroidi u toku dexametazon testa u urinu 17 ketosteroidi u toku dexametazon -pregnyl testa 17 OH u toku ACTH testa 17 OH u toku dexametazon testa 17 OH u toku dexametazon i pregnyl testa Aldosteron u urinu - spektrofotometrijski HB AL glikozijirani hemoglobin u serumu-spektrofotometrijski Vanil mandelicna kiselina u urinu (VMA) Fenol steroidi u urinu - spektrofotometrijski Lecenje nanosomija LHRH pulzativne pumpe kod zene i muskarca GIP u toku ITT GIP U TOKU OGTT Kortizol u toku pononog decamotazona OGTT sa laktatima i piruvatima Glikemija na dextrometru Glukagon - clamp C-peptid u clamp -u Insulin - clamp Nomifenzimski - koberfrinski test Domperidon test Pitrescinski test Insulinski receptori Vestacki endokrini pankreas - odreñivanje optimalne doze insulina CLAMP tehnika Page 27 Intervencija u hirurskoj sali-vestacki pankreas

598.79 643.75 1708.79 1905.24 1500.52 142 1435.41 2362.01 1575.07 1663.82 10192.41 1876.84 2415.26 708.84 2063.8 2762 1031.9 708.84 0 1325.38 1325.38 1517.09 1500.52 1676.84 1293.42 1293.42 248.51 1635.41 750.26 383.41 562.1 562.1 562.1 1525.38 411.81 378.68 708.84 708.84 708.84 708.84 708.84 708.84 55026.94 338.45 338.45 378.68 3386.82 1448.45 856.76 856.76 643.75 872.15 590.5 5822.2 8593.67 6655.3 2125.34 1423.6 2321.79 10000.7 29999.74 8001.99 8001.99

040130 040131 040132 040133 040134 040136 040137 040138 040139 040143 040144 040145 040146 040148 040149 040150 040153 040154 040155 040156 040157 040158 040159 040160 040161 040162 040163 040164 040165 040166 040167 040168 040170 040171 040172 040173 0402100 0402720 050005 050015 050016 050028 050029 050030 050031 050032 050034 050036 050037 050039 050043 050047 050048 050049 050050 050062 050063 050064 050065 050066 050067 050068 050069

Lecenje kome i ketoacidoze 3985.61 UslugaRZZO Infuziona pumpa za spric (indikacija, odreñivanje dnevnog ritma osnovne bazalne doze i bolusa) 8532.14 Transplatacija elija endokrinog pankreasa-kontrola 24801.16 Infuziona samonosea pumpa - uvoñenje u klinici 13208.84 Infuziona samonosea pumpa - kontrola pojedinacno 13208.84 Tametilski (domperidin) test 2847.2 17 OH i17 KSu toku metyrapona 680.44 17 OH u toku dexametazona II 1288.7 17 ketosteroidi u toku dexametazona II 1288.7 Individualna edukacija na insulinsku terapiju 435.49 Individualna edukacija na insulinsku terapiju-zavisni dijab. 435.49 Individualna edukacija sa novootkrivenim dijabetesom 456.79 Obucavanje pacijenata samokontroli krvi 562.1 Obucavanje samokontroli mokrae 142 Obucavanje samodavanju insulina 386.96 Obucavanje kalcitonina - RIA 1885.11 Odreñivanje tripsina 635.48 Renin - angiotenzin (RIA) - plazma-reninska aktivnost 1717.08 Odreñivanje gastrina (RIA) 1741.92 Odreñivanje estradiola (RIA) 1500.52 Odreñivanje titra tiredglabolunskih antitela (RIA) 1868.55 Transplantacija beta elija - odabiranje bolesnika 525.41 Priprema za transplantaciju - imunoloska obrada bolesnika 5524 Transplantacija beta elija - priprema kulture za transplant. 4427 Transplantacija beta elija - ubrizgavanje kulture 1007.05 Transplantacija beta elija - evaluacija rezultata 67210.96 Kortizol i kortizon u urinu (DU) - metoda:hromatografija 1663.82 Kortizol i kortizon u serumu (S) - metoda:hromatografija 1575.07 Priprema za transplantaciju beta elija - metabolicka obrada bolesnika 7532.19 Priprema za transplantaciju beta elija - hormonska obrada bolesnika 7532.19 ACTH i kortizol u toku metyrapona 1227.16 Clomifen test 708.84 Androstene dion (RIA) 1338.4 Slobodni insulin (RIA) 2068.54 CA - 72 - 4 - tumorski marker (monoklonski) 1423.6 Transplantacija beta elija - priprema kulture 4075.54 NIMOTOP S,rastvor za infuziju, 1 po 50 ml/10 mg 1348.38 IZOPAMIL ,injekcija, 50 po 5 mg/2 ml 10.48 Alfa i kiseli glikoproteini - RID 52.06 Merenje oslobañanja histamina iz leukocita - RIA 1101.72 Odreñivanje broja i fabocitne funkcije monocita 2018.84 Metaloholinski test na astografu 607.08 Histaminski test ba astografu 607.08 Ventolinski test na astografu 607.08 Prozor test - Rebuck 235.49 Eozinog ilni leukociti u komori 65.09 Autovakcina i vakcina depo antigen - pojedinacno 146.74 Mantoux proba i druge za pozni tip preosetljivosti 101.78 Ehin - antigen proba 101.78 Epikutani test (Patch test) 101.78 Inhalacija aerosola - direktna 265.08 Direktna bazofilna degranulacija - po alergenu 310.05 Skarfikacioni test - po jednom alergenu 121.89 Inteadrenalni test - po jednom alergenu 93.49 Test autolognih rozeta (TAR) 1101.72 Merenje koncentracije albumina u likvoru i serumu - RID 423.65 Odreñivanje imunoglobulina G (IGG) - RID metodom 65.09 Odreñivanje imunoglobulina A (IGA) - RID metodom 65.09 Neuroimunoloski pregled likvora i seruma 338.45 Odreñivanje imunoglobulina M (IGM) - RID metodom 52.06 Odreñivanje imunoglobulina D (IGD) - RID metodom 52.06 Imunofiksacija proteina (IGG) likvora i seruma 635.48 Page na Izdelektricno fokusiranje proteina likvora i seruma28 agarozi 1745.48

050070 050071 050072 050076 050077 050081 050083 050089 050090 050105 050113 050122 050127 050128 050135 050136 050140 050147 050157 050158 050162 050165 050167 050168 050169 050171 050172 050175 050176 050180 050181 050182 050183 050184 050185 050186 050187 050188 050189 050190 050191 050195 050196 050197 050198 050199 050201 050203 050204 050206 050207 050208 050209 050210 050211 050212 050213 050214 050215 050216 050901 050902 050903

Centrifugiranje likvora i seruma za odreñivanje imunoregulatornih elija 1108.82 UslugaRZZO Elektroforeza proteina i lipoproteina likvora i seruma na agarozi 1835.41 Odreñivanje imunoglobulina E (IGE) Prist 386.96 Odreñivanje imunih kompleksa (PEG) 378.68 Test transformacije limfocita u prisustvu mitogena ili antigena 1766.78 Rozete sa cesticama kvasca oblozenim komplementom (YC) roze 1872.1 Imunoelektroforeza proteina - sa monovalentnim serumom i sa fotodokumentacijom - pojedinacno 493.46 Odreñivanje B limfocita (metoda direktne imunofluorescencije) 1635.41 Haptoglobin - RID 25679.24 Odreñivanje krioglobulina 125.44 Dvostruka imunodifuzija (po antigenu - alergenu) 330.16 M - rozete 207.09 Inhalacioni test po alergenu 243.78 Eozinofilni leukociti u sekretu nosa i ispljuvku 276.91 Odreñivanje receptora (estrogena ili progesterona) u tkivu tumora 2325.34 Citostatogram (za jedan citostatik) 7058.84 Jednosmerna kultura pomesanih limfocita - metoda: ugrañivanje radioaktivnog timidina (3H timidina) 2158.48 Odreñivanje ciklicnog adenozin monofosfata - C Amp - u tkivima i tecnostima - RIA1655.54 Ultrakoncentracija likvora 2133.62 Odreñivanje ceruloplazmina u serumu 150.29 Merenje koncentracije albumina u likvoru i serumu (nefelometrijski) 521.86 Odreñivanje C reaktivnog proteina (CRP) - latex 256.79 Alfa i antitripsin - RID 110.05 Odreñivanje C - 4 komponente komplementa RID metodom 110.05 Odreñivanje C - 3 komponente komplementa - RID metodom 110.05 Odreñivanje alfa 2 makroglobulina - RID 68.64 Fibrinejtub - RID 195.26 Odreñivanje antitrombina III - RID 110.05 Odreñivanje C 1 inaktivatora - RID 195.26 Odreñivanje ciklicnog guanozin monofosfata (C GMP) u tecnostima i tkivima - RIA 970.36 Odreñivanje imunoglobulina M (IGM) - Turbi Time System 110.05 Odreñivanje imunoglobulina G (IGG) - Turbi Time System 110.05 Odreñivanje imunoglobulina A (IGA) - Turbi Time System 110.05 Odreñivanje C3 komponente komplementa - Turbi Time System 110.05 Odreñivanje C4 komponente komplementa - Turbi Time System 110.05 Odreñivanje C reaktivnog proteina (CRP) - Turbi Time System 110.05 Odreñivanje antistreptolizin O antitela - ASTO (metoda inhibicije hemolize) 220.11 Beta 2 mikroglobulin 460.34 Haptoglobin - Turbi Time System 110.05 Odreñivanje imunoglobulina E (IGE) - RIACT 386.96 Phadiatop (multi rast) 590.5 Odreñivanje leukotrien - A C4 - RIA 1655.54 Odreñivanje prostaglandina E2 u serumu i tkivima - RIA 1570.34 Methyl histamin u urinu - RIA 1101.72 Odreñivanje interleukina i alfa - RIA 1101.72 Odreñivanje interleukina 2 - RIA 1101.72 Centrifugiranje likvora i seruma 995.21 Sedimentiranje likvora u Saynovim komorama 566.84 Fenotipizacija limfocita tehnikom monoklonskih antitela 2096.94 Odreñivanje fagocitne aktivnosti bakterije 1611.76 Odreñivanje inhibicije migracije limfocita Lif test (sa kapilarima) 975.1 Proliferativni odgovor limfocita na lektine (PHA i CONA) - metodom ugrañivanja radioaktivnig timidina ( 3H timidina) 1982.15 Odreñivanje prisustva i relatativne aktivnosti serumskih inhibitora lektinima indukovane proliferacije T - limfocita - m 1876.84 Ispitivanje sposobnisti produkcije interleuktina i (IL1) metoda - ugrañvanje 3H trimidina u elije IL i zavisne linije D 1 2635.38 Ispitivanje sposobnisti produkcije interleuktina 2 (IL 2) od strane perifernih mononuklearnih elija - metoda ugrañivan 2717.02 Odreñivanje kolicine interleukina 2 u telesnim tecnostima - elisa 1925.35 Prick test 101.78 Tartrazinski test 607.08 Testiranje sa na - benzoatom 607.08 Testiranje sa metabisufitom 607.08 Specificni bronhoprovokativni testovi Astrografu (alergeni, praenje efekta Tartrazima Na benzoat, Metabisulfit) 1311.18 Odreñivanje alergen specificnih ige RAST, PHADIATOR (monoklonska antitela) 1559.69 Page 29 IN VITRO detekcija medijatora kasne preosetljivosti 1270.95

050904 050905 050906 050907 050908 050909 050910 050911 050912 050913 050914 050915 050916 050917 050918 050919 050920 050921 050922 050923 050924 050925 050926 050927 060001 060002 060004 060005 060006 060007 060009 060011 060012 060013 060014 060015 060016 060018 060019 060020 060030 060031 060032 060034 060035 060036 060037 060038 060041 060042 060043 060044 060045 060047 060048 060049 060050 060051 060052 060053 060056 060057 060058

Test limfoblastne transformacije (inkoroporacija H) 1609.39 UslugaRZZO Fagoscitoza (NTB) test 1420.05 Odreñivanje funkcionalne NK, K elije citotoksicnosti hromskom metodom 5699.14 Test za supresorne elije 2280.36 Produkcija interleukona 1 i 2 2647.21 Detekcija IL-1 i IL-2 (RIA ili BIOA) 2151.38 Detekcija IL-2 receptora 3596.28 Denotipizacija elija u BAL-u metodi monoklonskih antitela uz indirektnu 2841.29 Fenotipizacija elija periferne krvi cerebrospinalne tecnosti 3125.29 Odreñivanje solubilnih imunskih kom. anti O ili anti CLG ili RAJI elija 1638.98 Odreñivanje antitkivnih autoantitela direktne imunoforescencije (Lupus bal.) 1688.68 Odreñivanje anti-tkivnih auto antitela indirektne imonoflorescencije ili PAP usna auto antitela, ili antimikrozna miokar 1767.96 Upotreba specificnih monoklonskih an detakciju antigena na elijama i tkivima (pojedinacno) 1696.96 Anti RNP ( SM i anti SSA/SSB antitela (ukrstena EF) pojedinacno) 317.14 Odreñivanje antikoagulatvnih antitela (counter-elektroforeza ili imunoproc. u agaru)431.94 Anti - Centromera antitela (HEP-2 elija) 1241.33 Anti DNA antitela (RIA ili Counterelektroforeza) 1202.31 Anti DNA antitela (chritidia test) 873.32 Anti histeonska antitela (ukrstena imunoelektroforeza) 317.14 Odreñivanje tireglobulina sa kriokr 337.26 E, EA, EAC, ROZETA (pojedinacno) 1450.81 CB-mikronuklerni test za promenu dejstva jonizirajueg zracenja 10399.5 Kariotiplinipocita periferne krvi biodozimetrijska procena apsorbovanih doza jonizirajueg zracenja (analiza 500-100 21748.06 HIV Ag/Ab 1200 Punkcija limfne zlezde 207.09 Punkcija kostne srzi 231.94 PUNKCIJA SLEZINE 273.36 BIOPSIJA KOSTNE SRZI 231.94 PUNKCIJA POTKOZNOG ILI DRUGOG MEKOTKIVNOG TUMORA 231.94 Test mobilizacije granulocita adrenalinom 138.44 Odreñivanje broja eritrocita - mikroskopski 68.64 Kompletna krvna slika 240 Odreñivanje koncentracije hemoglobina krvi cijanmethemoglobinskom metodom 68.64 Odreñivanje broja leukocita - mikroskopski 68.64 Odreñivanje leukocitarne formule - mikroskopski 113.6 Odreñivanje broja trombocita mikroskopski po metodi (Braecer-Gronite) 113.6 Odreñivanje procenta retikulocita mikroskopski-supravitalnim bojenjem 113.6 Odreñivanje hematokrita-makrometoda po Wintrobe-u 88.75 Odreñivanje hematokrita-mikrometoda 88.75 Odreñivanje brzine sedimentacije eritrocita za 1 i 2 sata ( i spric za jednokratnu upotrebu) 113.6 Osmotska rezistencija eritrocita 207.09 Autoradiografsko ispitivanje kostne srzi ** 570.39 Pregled otiska kostne srzi, slezine, limfne zlezde ili tumorskog tkiva** 231.94 Pregled punktata limfne zlezde ** 231.94 Pregled punktata kostne srzi ** 231.94 Citoloska analiza likvora ** 183.42 Citoloska analiza punktata tumora ** 183.42 Citoloska analiza punktata slezine ** 231.94 Markiranje trombocita (Vinca) alkaloidima ** 476.9 Bojenje na peroksidazu 138.44 Bojenje pas metodom 138.44 Bojenje sudanom B 138.44 Bojenje na kiselu fosfatazu 207.09 Bojenje tuloidnim plavilom 88.75 Bojenje na leukocitnu alkalnu fosfatazu 183.42 Bojenje na sideroblaste 183.42 Reakcija na kisele esteraze (alfa naftil acetat) 207.09 Reakcija na neutralne esteraze (naftil AC - D - hloracetat) 207.09 Reakcija na alkalne esteraze (naftil buritat) 207.09 Priprema trajnog mikroskopskog preparata 20.11 Citohrom oksidaza test 443.76 Odreñivanje procenta eritrocita sa hemoglobinom F (fetalnim) metodom alkalne denaturacije 138.44 Page 30 Dokazivanje eritrocita sa HBF u cirkulaciji kiselom solucijom po Klajnhauer-u 138.44

060060 060061 060062 060063 060064 060065 060067 060069 060070 060071 060072 060073 060074 060075 060076 060077 060084 060088 060089 060090 060091 060092 060093 060094 060095 060096 060098 060103 060105 060109 060110 060111 060112 060113 060114 060137 060138 060140 060142 060143 060144 060147 060150 060152 060156 060158 060159 060160 060161 060162 060163 060164 060165 060166 060167 060168 060169 060170 060171 060172 060173 060174 060175

Odreñivanje kapilarne fragilnosti (Rumpel Leede) 88.75 UslugaRZZO Vreme krvavljenja (Duke) 65.09 Vreme krvavljenja (IVY) 105.32 Vreme koagulacije (Lee White) 48.51 Protrombinsko vreme 566.84 Vreme koagulacije rekalcifikovane plazme (Howell) 65.09 Trombinsko vreme 105.32 Retrakcija koaguluma 65.09 Vreme lize euglobulina 113.6 Trombelastogram 121.89 Test generacije tromboplastina 121.89 Odreñivanje fibrinogena - gravimetrijska metoda 105.32 Odreñivanje fibrinogena - fotometrijska metoda 105.32 Detekcija kriofibrinogena 65.09 Trombocitni faktor 3 121.89 a PTV (aktivisano parcijalno tromboplastinsko vreme) 287.5 Detekcija cirkulisuih trombocitnih agregata 252.06 FDP (Latex-test) 121.89 Odreñivanje faktora II (koagulometrijski) 843.75 Odreñivanje faktora V (koagulometrijski) 843.75 Odreñivanje faktora VII (koagulometrijski) 843.75 Odreñivanje faktora VIII (koagulometrijski) 843.75 Odreñivanje faktora IX (koagulometrijski) 843.75 Odreñivanje faktora X (koagulometrijski) 843.75 Odreñivanje faktora XI (koagulometrijski) 790.5 Odreñivanje faktora XII (koagulometrijski) 843.75 Odreñivanje nivoa heparina u plazmi - hromogeni supstrat ** 252.06 Dokazivanje inhibitora faktora koagulacije po testu ** 186.98 Odreñivanje tolerancije na streptokinazu ** 155.02 Inter-alfa-tripsin inhibitor (RID,EIA) ** 908.84 Antitrombin III (RID,EIA) ** 908.84 Protrombin (RID,EIA) ** 908.84 Plazminogen (RID,EIA) ** 908.84 Fibrinogen (RID,EIA) ** 908.84 Fibronektin (RID,EIA) ** 908.84 Ham - DV test 231.94 Test autohemolize 183.42 LE ELIJE** 183.42 Alfa2antiplazmin-hromogeni ** 1166.81 Antigen von Willebrand-ovog faktora (EIA) ** 1138.41 RF-LATEH* 268.62 VAALE-ROSE TEST* 240.23 Odreñivanje F XIII sa 5M ureom 88.75 Odreñivanje FDP u serumu (hemoglutinacija) ** 155.02 Trombin-antitrombin kompleks (TAT) (ELISA) ** 1198.76 Agregacija trombocita metodom impedance ** 628.38 Odreñivanje proteina C - hromogeni ** 252.06 Odreñivanje proteina C - koagulometrijski 155.02 Odreñivanje von Willebrand-ovog faktora (aglutinacija trombocita) 138.44 Odreñivanje fibrinopeptida A (ELISA) ** 1198.76 Odreñivanje aktivatora plazminogena (PA) (ELISA) ** 1198.76 Odreñivanje fibrinmonomera (FM-test) (aglutinacija eritrocita) 138.44 Odreñivanje D-dimera (latex test) 138.44 BOJENJE TARTARAT REZISTENTNE KISELEFOSFATAZE 207.09 Lumiagregacija trombocita ** 3231.8 Test mobilizacije granulocita kortikosteroidima 138.44 Odrñivanje velicine distribucije volumena eritrocita -automatski brojac (RDW-red cell distribution Width) ) 60.35 Odreñivanje trombocitnih parametara MPV (Mean platelet volume) i PDW (platelet 60.35 distribution Width) MORFOLOSKO CISTOHEMIJSKA ANALIZA PUNKTATA KOSTNE SRZI KOD AKUTNIH LEUKEMIJA SA FAB KLA 460.34 IMUNOCITOHEMIJSKA ANALIZA HEMATOPOETSKIH ELEMENATA APAAP METODOM** 1145.51 SPONTANA AGREGACIJA TROMBOCITA 105.32 DRVVI (Russel viper venom) 186.98 Page 31 Dokazivanje lupus - lika inhibitora 138.44

060176 060177 060178 060179 060201 060202 060204 060205 060207 060209 060210 060211 060214 060215 060216 060217 060218 060219 060220 060221 060222 060223 060224 060225 060226 060227 060228 060229 060233 060234 060235 060236 060237 060238 060239 060240 060265 060266 060267 060268 060269 060270 060271 060272 060273 060274 060275 060276 060277 060278 060279 060280 060281 060282 060901 060902 060903 060904 060905 060906 060907 060908 060909

Kaolinsko vreme (KTC) 113.6 UslugaRZZO Trombotest u oblasti hemostaza 110.05 Batrombinsko vreme 431.94 Rota tromboelastografija 2601 Sastanci na nivou opstine sa drustvenim i drustveno-politickim organima u vezi okupljanja davalaca 570.39 Obilazak radnih organizacija i mesnih zajednica 570.39 Predavanja, rad u maloj grupi svecanosti dodele priznanja 570.39 Prijem i dogovor sa aktivistima u prostorijama sluzbe 158.57 Lekarski pregled (anamneza, TA, P, inspekcija spoljna, pulmo, cor, palpacija abdomena kod davaoca) 186.98 Konzervacija krvi, montiranje boce, identitet davaoca, venepunkcija, kontinuirano praenje konzerviranja, zavrsetak 48.51 Odmor davaoca, kontrola opsteg stanja, okrepljujui obrok 142 Zbrinjavanje kolapsa kod davalaca ili trudnice 142 Odreñivanje krvne grupe ABO u epruveti 76.92 Ispitivanje ABO podgrupa 110.05 Ispitivanje Th (D) antigena 43.79 Ispitivanje Rh fenotipa 76.92 Ispitivanje Rh (Du) antigena 110.05 Ispitivanje antitela Screening test 93.49 Ispitivanje hemolizina 56.8 Direktan Coombsov test 68.64 Indirektan Coombsov test 76.92 Interreakcija 76.92 Makroskopska dnevna kontrola krvi 15.39 Ispitivanje postransfuzionih reakcija 660.32 Konsultativni pregledi 186.98 Priprema uzoraka za ispitivanje na lues 11.84 Ispitivanje seruma na Hbs 56.8 Absorpcija kod Hbs pozitivnog 142 Identifikacija antitela 383.41 Witbesky test 383.41 Titar prirodnih antitela 142 Titar imunih antitela 383.41 Hladni aglutinini 158.57 Odreñivanje antigena eritrocita drugih krvnih grupa (Kell) 191.71 Eluciona tehnika 570.39 Mikroskopske kontrole 48.51 Odreñivanje krvnih grupa na plocici 28.4 Direktan Coombsov test - monospec.po antiser. 142 TPH 175.14 Odreñivanje alotipije Gm metodom (sa 5 specificnosti) 317.14 Ispitiv. alotipije Gm i Inv (sa 5 specificnosti) 265.08 Autologa transfuzija (po jedinici) 831.91 Test reptilaze u plazmi 150.29 Trombotest u transfuziologiji 353.82 Faktori koagulacije (Screening test) 620.09 Odreñivanje citokosicnih HLA antitela 635.48 Cross match za tkivne antigene (ukrstena reakcija) 865.05 Odreñivanje HLA antigena Dr.Lokus 2676.8 Fenotip HLA antig.za izbor parova za transplantaciju organa 9115.54 Dokazivanje inhibicije precipitacije CMI 620.09 Odreñivanje koncentracije imunoglobulina-laser nefalometar 1855.54 Ambulantna transfuzija 790.5 Kuna transfuzija 848.47 Manuelna izmena plazme 1411.76 Razmaz kostne srzi citohemija kod leukemije 590.5 Kariotip iz kulture elija sinhronizovanih metotreksatom bolesnika sa malignim hemopaijama 9678.83 Tehnika traka na hromozomima G,C,lj i P 7735.72 Sve analize izmene sestinskih hromatida 4719.3 Kariotip elija kostne srzi sa malignim hemopatijama ** 6777.19 Kariotip elija kultivisanih 24 i 48 sati kostne srzi bolesnika sa malignim hemopatijama ** 8715.56 Analiza kariotipa telesnih izliva ** 5805.64 Kariotip fibroblasta isecka koze 8268.24 Page 32 Analiza kariotipa iz telesnih izliva 16634.7

060910 060911 060912 060913 060914 060915 060916 060917 060918 060919 060920 060921 060922 060923 060924 060925 060926 060927 060928 060929 060930 060931 060932 060933 060934 060935 060936 060937 060938 060939 060940 060941 060942 060943 060944 060945 060946 060947 060948 060949 060950 060951 060952 060953 060954 060955 060956 060957 060958 060959 060960 060961 060962 060963 060964 060965 060966 060967 060981 060982 060983 060984 060985

Kariotip iz elija solidnih tumora i limfnih zlezda dobijenih hirurskom ili aspiracionom biopsijom ** 8715.56 UslugaRZZO Analiza kariotipa Budr tehnikom 72950.34 Automatsko odreñivanje svih hematoloskih parametra 63.9 Visokomolekulski kininogen (HMWK) 155.02 Faktor VIII u dva vremena ** 186.98 F-IX-axxay Biggs 272.18 F X stuart prower 352.65 F XI PTC 352.65 F XII hagamen 352.65 F XII assy 868.6 Antitrombin III imunoloski 431.94 Plazminogen imunoloSki 431.94 Adhezivnost trombocita in vitro (Adeplat) 121.89 Test agregacije trombocita sa ADP ** 293.48 Test agregacije trombocita sa ristocetinom ** 293.48 Ispitivanje duzine zivota trombocida sa CR- 51 8655.2 Trombocitni faktor 4 (PF4) (ELISA) ** 1211.77 Betatromboglobulin (BTG) (ELISA) ** 1211.77 Faktor VIII C (hardisty Mac Ferson) Bhering 287.56 Inhibitori F VIII :C (Bethesda) ** 186.98 Antigen faktor VIII laurel F VIII RAG 898.19 Adhezivnost trombocita (Saltzman) 222.48 Agregacija trombocita sa kolagenom, adrenalinom, arahidonskom ** 293.48 Playminogen koagulacina metoda (Behring) 222.48 Antitrombin III koagulacijona metoda (austen behring) 253.24 Inhibitori F IX :C (Bethesda) ** 186.98 Antigen faktora XIII:A i C (EIA) ** 908.84 Protrombin F XIII-inkorporacija putrescina u kazein ** 3231.8 Imunofenotipija - Flow citometrijom 2618.81 Imunofenotipija - Cell sorting 3745.39 Izolacija tumorskih antigena 6120.41 Stem elijska kultura 2657.86 Flow citometrija 2618.81 Fenotipizacija - fluorescentnom mikroskopijom 2243.67 Protrombin fragment F1 + 2 (ELISA) ** 1198.76 Plazmin-antiplazmin kompleks (PA-PAI) (ELISA) ** 1198.76 Kompleks aktivator plazminogena - inhibitor aktivatora ** 1198.76 Kompleks elastaza-alfa 1 antitripsin (ELISA) ** 1198.76 Fibrinogen degradacioni produkti (FgDP) (mikro ELISA) ** 1198.76 Ukupni degradacioni produkti fibrina i fibrinogena (TDP) mikroELISA** 1198.76 Ukupni degradacioni produkti fibrina i fibrinogena (TDP) mikroELISA** 1198.76 Antigen proteina C (EIA) ** 908.84 Antigen proteina C (EIA) ** 908.84 Antigen C4bBP (EIA) ** 908.84 Protein C - hromogeni supstrat ** 252.06 Inhibitor aktivatora plazminogena (PAI) - hromogeni ** 1166.81 C1 - inaktivator - hromogeni ** 1166.81 Heparin u plazmi-hromogeni ** 1166.81 Antitrombin III - hromogeni ** 1166.81 Plazminogen - hromogeni ** 1166.81 Faktor XII - hromogeni ** 1166.81 Faktor XI - hromogeni ** 1166.81 Faktor X - hromogeni ** 1166.81 Faktor IX - hromogeni ** 1166.81 Faktor VIII - hromogeni ** 1166.81 Faktor VII - hromogeni ** 1166.81 Faktor V - hromogeni ** 1166.81 Faktor II - hromogeni ** 1166.81 Terapijska izmena plazme 5425.78 Terapijska citofereza 3496.88 Donorska citofereza 3496.88 Spremanje trombocita markiranih V inkristinom 4660.12 Page 33 Imunizacija Rh negativnih volontera za dobijanje hiper imuno plazme za izradu specificnih gamaglobulina anti D 1385.72

060986 060999 061999 070001 070002 070003 070004 070005 070006 070007 070008 070009 070020 070023 070024 070025 070027 070028 070029 070030 070031 070034 070039 070040 070041 070042 070043 070044 070045 070901 070902 070903 070904 080018 080019 080020 080021 080022 080023 080024 080025 080026 080027 080028 080029 080042 080043 080044 080045 080050 080051 080052 080053 080054 080055 080056 080057 080058 080063 080064 080065 080066 080067

Imunizacija tripizarnih volontera na plazmaferzu za dobijanje test seruma 1584.54 OSTALE STOMATOLOSKE USLUGE UslugaRZZO 0 OSTALE NAKNADE I TROSKOVI 0 Klirens uree 317.14 Klirens kreatinina 317.14 Klirens natrijuma 317.14 Klirens fosfata 317.14 Klirens urata 317.14 Klirens osmola 317.14 Klirens osmotski slobodne vode i negativni klirens osmotski slobodne vode 317.14 Klirens insulina 472.16 Klirens pah (para amino hipurat) 472.16 Anionska praznina 472.16 Indeks bubrezne slabosti 125.44 Titracioni aciditet 121.89 Frakcija filtracije 211.82 Test koncentracije mokrae (koncentraciona proba) 362.11 Diluciona proba 65.09 Izracunavanje idealne telesne mase 65.09 Diureza u toku 12 casova 142 Jacina diureze na minut i sekund 142 Perkutana biopsija bubrega 975.1 Komplikovana CAPD 2131.26 Automatska peritoneumska dijaliza 2354.91 Hemodijafiltracija 2965.52 Acetatna dijaliza 2131.26 Kontinuirana arteriovanska hemodijaliza (CAVHF) 4004.54 Frakciono izlucivanje natrijuma 603.52 Diureza u toku 24 casa 56.8 Bikarbonatna dijaliza 2522.94 Visokoefikasna dijaliza 2771.46 IPD - peritonealna dijaliza 1509.99 CAPD - peritonealna kontinuirana dijaliza 1500.52 Prostigminski test 452.05 Tenzilonski test 607.08 Terapija u tacki - elektroakupunktura 235.49 Dijagnoza u tacki - elektroakupuntura 235.49 Lumbalna punkcija (sa varijacijama) 1211.77 Paraverterbralna infiltracija 1211.77 Prihvatanje i trijaza bolesnika 550.28 Vezbe govornih organa 52.06 Terapijska seansa logopeda 325.41 Korekcioni tretman afazicara, mucanja, dijastaza 325.41 Savetodavni intervju defektologa 162.11 Nalaz i misljenje defektologa 325.41 Ispitivanje reproduktivnog govora 231.94 Ispitivanje ekspresivnog govora 350.28 Ispitivanje sposobnosti citanja 350.28 Obrada i interpretacija rezultata dobijenih primenom boston testa za ispitivanje afazija 1048.47 Polisegmetalno ispitivanje brzine provoñenja mesovitog zivca 558.54 EMG misia lica 330.16 Elektromiografija ocnih misia 848.47 Elektromiografija trupa i ekstremiteta 660.32 Test neuromisine transmisije 443.76 Blink refleks 276.91 Registracija tremora 276.91 Test na tetaniju 276.91 Elektromioneurografija (EMNG) 2600 Redencefalografija 1252.01 Hipnopoligrafija 7878.91 EEG u dnevnom spavanju 2207 Poligram u budnom stanju 1575.07 Page 34 EEG sa medikamentnom aktivacijom 525.41

080068 080069 080070 080071 080072 080074 080075 080076 080077 080078 080079 080080 080081 080082 080083 080084 080085 080092 080093 080094 080200 080201 080202 080203 080901 080902 080903 080904 080905 080906 080907 080908 080909 080910 080911 080912 080913 080914 080915 080916 080917 080918 080919 080920 080921 080922 080923 090001 090002 090003 090004 090005 090006 090007 090008 090009 090010 090011 090012 090013 090014 090015 090016

EEG sa posebnim programom - montaza 1575.07 UslugaRZZO EEG sa hiperventilacijom 423.65 Standardni EEG 423.65 EEG sa foto i fono stimulacijom 556.19 EEG sa testom fuzije treperave svetlosti 811.8 Ispitivanje intelektualnih funkcija 697.01 Ispitivanje pamenja 288.74 Ispitivanje govornih funkcija u celini 697.01 Ispitivanje praksije 350.28 Ispitivanje percepcije ritma 175.14 Ispitivanje taktilnih funkcija 117.15 Ispitivanje motornih funkcija 113.6 Luria nebraska neuropsiholoske baterije 465.06 Ispitivanje vizuelne percepcije 697.01 Ispitivanje funkcije pisanja 231.94 Ispitivanje govora - auditivno razumevanje 350.28 Kongitivni evocirani potencijal 127.8 Iniciranje botulimih toksina tipa A 46.15 I test farmakokinetike levodope 381.04 II test jednokratni dijagnosticki sa levodopom 202.35 DAR (disulfiram alkoholne reakcije) 151.47 Elektromiografija dugih misia (grkljana, sfinktera) 35.5 Stimulacija jednog motornog zivca 14.2 Stimulacija jednog senzitivnog zivca 37.86 Odreñivanje TIB limfocita i subestova (subresorsko) citoksicne T elije i (hecper - inducer T elije ) kao markofaga u 1162.08 Video monitornog sistema u dijagnostici epilepsije 7745.19 Vise satno EEG snimanje pacijenata 2911.1 Tehnika evociranih potencijala VEP 1435.41 Autitivni evocirani potencijal AEP 1673.29 Dijagnosticka metoda koja se koristi u otkrivanju zarisnih osteenja mozga (Luria -8700.18 imunofiksacijom) Nebraska Izoelektricno fokusiranje likvora bez ili sa imunofikacijom 2827.09 Agroza gel elektroforeza likvora bez ili sa imunofiksacijom 2046.05 Mikroelektromiografija 2081.56 Cistenografija mozga (Gama kamera, Microdot, racunar) 3432.98 Scinografija mozga TC 99 gama kamerom (etioloska dijagnoza scintigrafsko praenje bolesnika tokom 3 h) 3214.04 Tomografska scintigrafija mozga SPECT metoda. Tomografsko ispitivanje reg. krvnog protoka mozga 4809.24 Tomografska scinitigrafija mozga SPECT metoda. Tomografska dijagnostika zarisnih lezija mozga (tumori, infarkt, a 3889.75 Kvanitativna obrada parametara mozdane cirkulacije 2712.3 Kvantitativni evocirani potencijal P 300 1817.66 Mjeloscint. ispitivanje likvorne cirkulacije u toku 48 h (gama kamera, Microdot racunar) 3089.79 Tomografska scintigrafija mozga SPECT metoda. Tomografsko ispitivanje extra i intrakranijalne hemodinamike i por 4585.58 Ispitivanje CBF mozga multidetektorska metoda, intrakarotidna 3263.75 Ispitivnje CBH mozga intravenska metoda 3263.75 Samatosenzorni evocirani potencijal SEP 2637.74 Ispitivanje cirkulacije mozga (gama kamera, racunar) 2712.3 Sekvencijalna scintigrafija mozga 2240.12 SPECT metoda za detekciju funkcionalnog integriteta dopaminergijskog sistema na nivou strijatuma koja se zasniva 0 Povrsinska individualna psihoterapija 125.44 Dubinska individualna psihoterapija 285.19 Grupna psihoterapija - po jednoj seansi 953.8 Informativni intervju psihologa 325.41 Kompletna eksplorativna i dijagnosticka obrada psihologa 865.05 Dijagnosticko observiranje deteta igrom 186.98 Ispitivanje psihomotornog razvoja u najranijem detinjstvu do 5 godina starosti 648.49 Individualni psiholoski tretman pacijenta 648.49 Individualni rad psihologa sa roditeljima 325.41 Konsultacija psihologa 325.41 Savetodavni intervju 338.45 Pismeni nalaz i misljenje psihologa 431.94 Brza procena inteligencije 162.11 Testovno kompletno ispitivanje inteligencije 975.1 Porodicna ili bracna psihoterapija 1211.77 Page 35 Ispitivanje pojedicnih psihomotornih funkcija 325.41

090017 090018 090019 090020 090021 090022 090023 090024 090025 090026 090027 090028 090029 090030 090031 090032 090033 090034 090035 090036 090037 090038 090039 090040 090041 090042 090043 090044 090045 090046 090047 090048 090049 090050 090051 090052 090053 090054 090055 090056 090057 090058 090059 090060 090061 090062 090063 090064 090065 090066 090068 090069 090070 090071 090072 090073 090074 090075 090076 090077 090078 090079 090088

Eksploaracija licnosti 1296.97 Ispitivanje psihomotornih sposobnosti UslugaRZZO 325.41 Procena organskog osteenja 975.1 Diferencijalna dijagnoza - testovi - obrada 1296.97 Socioterapijska i individualna seansa 2437.75 Timska obrada 620.09 Informativni intervju psihijatra 175.14 Komisijska klinicka ekspertiza - psihijatrijska 998.76 Intezivni dispanzerski tretman bolesnika u zavisnosti - detekciona terapija, socioterapijski tretman ukazivanje pomo 1468.54 Kuna psihijatrijska zastita 1860.26 Socijalna anketa na terenu 648.49 Socijalna anketa u ustanovi 235.49 Komisijski neuropsihijatrijski pregled od strane vestaka 1398.75 Komisijski neuropsihijatrijski pregled ispitanika od strane 3 vestaka 4193.88 Komisijski neuropsihijatrijski pregled ispitanika uz konsultaciju nastavnika (profesora, docenta) bez prikaza ispitanik 4545.34 Komisijski neuropsihijatrijski pregled ispitanika uz konsultaciju nastavnika (profesora, docenta) sa prikazom ispitanik 4871.95 Ekspertiza (davanje misljenja) od strane jedbog vestaka u komplikovnim slucajevima 3120.55 Ekspertiza (davanje misljenja) od strane jednog vestaka u ostalim slucajevima 2096.94 Davanje kraih izvestaja o ranije lecenim ispitanicima 350.28 Proucavanje sudskih spisa kucanih masinom (od strane jednog vestaka) 2096.94 Proucavanje sudskih spisa pisanih rukom od strane jednog vestaka 3847.15 Procena intelektalnih sposobnosti 975.1 Pismeni nalaz i misljenje socijajnog radnika 865.05 Socioterapijski tretman u preduzeu,skoli i porodici 431.94 Produzna grupna socioterapija-vrednost usluge po pacijentu 158.57 Grupna socioterapija 312.41 Informativni intervju socijalnog radnika 235.49 Savetodavni intervju socijalnog radnika 162.11 Socioterapijski rad sa clanovima porodice ili kolektiva 158.57 Saradnja sa sluzbama i strucnjacima socijalne i zdravstvene zastite i drugih institucija 105.32 Ucestvovanje socijalnog radnika u strucnom timu 321.88 Odreñivanje elektrodermalne aktivnosti 285.19 Graficko registrovanje premora 191.71 Ispitivanje koordinacije pokreta 175.14 Ispitivanje aktivnosti dnevnog zivota 162.11 Ispitivanje radnih navika i interesovanja 162.11 Ekspertiza-davanje nalaza i misljenja od strane dva vestaka u komplikovanim sluccajevima 4193.88 Ekspertiza-davanje nalaza i misljenja od strane dva vestaka u ostalim slucajevima 3847.15 Ekspertiza-davanje nalaza i misljenja od strane tri vestaka u komplikovanim slucajevima 5247.09 Ekspertiza-davanje nalaza i misljenja od strane tri vestaka u ostalim slucajevima 4545.34 Nalaz i misljenje na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju u komplikovanom slucaju 3496.88 Nalaz i misljenje na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju u ostalim slucajevima 2447.21 Bihejvior terapija 4737.05 Intenzivna terapija terapijski rezistentnih afektivnih psihoza 1851.99 Specijalisticki psihijatrijski pregled 530.15 Specijalisticki psihijatrijski pregled profesora 530.15 Specijalisticki psihijatrijski pregled docenta i primarijusa 530.15 Konsultativni specijal.psihijatr.pregled u drugoj ustanovi 986.94 Konsultativni specijalisticki psihijatrijski pregled u drugoj ustanovi - profesor 986.94 Konsultativni specijalisticki psihijatrijski pregled u drugoj ustanovi - docent ili primarijus 986.94 Selektivna porodicna terapija paranoidnih i sch.psihoza 697.01 Eysenkov upitnik za procenu licnosti 697.01 Rosenbergov upitnik o samopostovanju 162.11 Narcissistic personality inventory Raskin Hall 162.11 Strukturirani upitnik za procenu licnosti - Tyrer 162.11 Ednicott - Spitzerov upitnik za procenu licnosti 162.11 Fouldsov upitnik za procenu crta licnosti 162.11 Gundersonov upitnik za granicne slucajeve 162.11 Hamilton rejting skala za depresiju 162.11 Bprs skala za psihoze 162.11 Madrs skala za depresiju 162.11 Sekundarna i tercijalna prevencija 648.49 Page 36 Gestalt psihoterapija 648.49

090089 090090 090091 090094 090095 090096 090097 090098 090099 090100 090101 090102 090103 090104 090105 090106 090107 090108 090109 090110 090111 090112 090113 090114 090115 090116 090117 090118 090119 090120 090200 090201 090202 090203 090204 090205 090206 090207 090208 090209 090210 090211 090212 090213 090214 090215 090216 090901 090902 090903 090904 090905 090906 090907 090908 090909 090910 090911 090912 090913 090914 090915 090916

Transakcionalna psihoterapija 803.49 UslugaRZZO Autogeni trening 803.49 Bordeline psihoterapija sa analizom objektalnih odnosa 1345.5 Grupna psihoterapija - grupe susretanja (Rodzersov metod) 1345.5 Back skala za depresije 162.11 Deksametazonski test za depresiju 456.79 Neuropsiholosko ispitivanje praksije,govora i sumatognozije 525.41 Specijalizovana skala za predikciju suicidnosti 175.14 Prolaktin dijagnosticki test 456.79 GH dijagnosticki test 456.79 Dijagnosticki TRH - TSH test 456.79 Montgomery - Asberg skala 175.14 L.I.C.E.T. skala za psihijatrijske bolesnike 517.14 PSE skala 525.41 Szondijev test ispitivanja licnosti 2595.14 Rorsahof test ispitivanja licnosti 1296.97 Jugov asocijalni eksperiment - test ispitivanja licnosti 970.36 Ginter - Amonov test dijagnostike ego strukture 970.36 Schidik test personalne strukture 485.19 Licher-ov kolor test 325.41 Wartegs test projektivnog ispitivanja licnosti 648.49 Lubijini Grafd - motorni testovi 325.41 Wiskonsin Gard sorting test 325.41 Benton test 648.49 Binder - Gestalt motor test 325.41 Rey test 325.41 Elyzir test 325.41 Porteus maze test 701.74 Wachslerov test pamenja 162.11 Test demencije Theodora Kolmana 648.49 Prijava i kontrolna prijava malignih, infektivnih i neuropsijatrijskih oboljenja 48.51 Priprema za psiholosko ispitivanje 76.92 Psiholosko ispitivanje 2496.92 Analiza rezultata dobijenih psiholoskim ispitivanjem, integracija i formiranje zakljucaka 260.33 Pisanje nalaza i misljenje 415.36 Ucese u pisanju ekspertiznih misljenja 313.6 Sastanak tima terapeuta 313.6 Planirani intervju 235.49 Prikupljanje hetero-anamnestickih podataka na terenu 415.36 Sastanak saveta TZ 158.57 Socioterapijski rad sa clanovima porodice u kunim uslovima 623.64 Porodicna grupna socioterapija 313.6 Tematski socioterapijski rad u grupi 623.64 Ucestvovanje u strucnom timu 313.6 Poseta porodici ili radnoj organizaciji pred bolesnikov povratak sa lecenja 472.16 Ucestvovanje u komisijama ili savetovalistu 158.57 Smestaj pacijenata u socijalnu ustanovu 472.16 Dubinska analiza 427.2 Kratka analiticki orijentisana psihoterapija 427.2 Grupna analiticka psihoterapija (mala grupa ) 635.48 Grupna analiticka psihoterapija (velika grupa) 402.35 Gestalt psihoterapija (grupna) 635.48 Gestalt psihoterapija (individualna) 427.2 Bihejvior psihoterapija (grupna) 635.48 Behejvior psihoterapija (individualna) 427.2 Autogeni trening (grupni) 605.89 Autogeni trening (individualni) 427.2 Transakcinalna analiza (grupna) 605.89 Transakcionalna analiza (individualna) 427.2 Bioenergetska psihoterapija (radik.smer) 605.89 Bioenergetska psihoterapija 402.35 Grupna psihoterapija sa elementima psihodrame 635.48 Page 37 Elektrokonvilizivna terapija i relaksacija i anestezije 2056.69

090917 090918 090919 090920 090921 090922 090923 090924 090925 090926 090927 090928 090929 090930 090931 090932 090933 090934 090935 090936 090937 100001 100002 100003 100004 100005 100008 100009 100010 100011 100012 100013 100014 100015 100016 100017 100018 100019 100020 100021 100022 100023 100024 100025 100027 100030 100032 100033 100034 100037 100038 100039 100040 100042 100043 100044 100071 100072 100074 100075 100076 100077 100079

Sofisticko elektricna psihoterapija adolescenata 2086.29 UslugaRZZO Hiponopoligrafija, farmakohipnoligrafija, odreñivanje drugih elektrofizioloskih parametara kao bioloskih markera men 2011.74 Grupna socioterapija 366.85 16 kanalni EEG sa sfenoidealnim i frontobazalnim implantiranim elektodama i u farmakoloski indukovanom spavanj 1857.9 Ekspertize o prekidu trudnoe 2300.48 Sudska psihijatrija ekspertiza 2424.73 Psihijatrija neuroticnog braka 4014.01 Psihoterapija neuroticne porodice 4570.2 Skala za procenu konfliktnih porodicnih relacija 4570.2 Evaluacija preostale radne sposobnosti dusevnih bolesnika 4551.26 Logoterapija preko tele-apela 302.95 Individualna modifikovana psihoanaliticki orijentisana psihoterapija poremeaja licnosti 1241.33 Specificna (ciljana) farmakoterapija 1177.46 Grupna modifikovana psihoterapija poremeaja licnosti 818.9 Specijalizovana (kompjuterizovana) dijagnostika poremeaja licnosti i diferencijalna dijagnostika 1177.46 Biloski markeri za efektivne psihoze - psihoendokrinoloska DST, TRH, TSH 848.47 Biloski markeri za efektivne psihoze - biohemijska baterija 545.54 Bioloski markeri shizofrenije 1370.35 BIOLOSKI MARKERI SIZOFRENIJE MAO ( U KRVNIM ELEMENTIMA ) 1370.35 Konjugovani ocni pokreti 1301.66 Muzikoterapija (izvodi lekar specijalista psihijatar sa edukacijom iz muzikoterapije) 1600 Uzimanje i analiza spermograma 493.46 Uzimanje cervikalnog ili vaginalnog brisa za bakterioloski pregled 101.78 Abrazija manjih kordiloma vulve i vagine 198.81 Aplikacija spirale 150.29 Lecenje condyloma tecnim azotom 160 Tusiranje lezija na grliu materice 301.76 Skidanje i tusiranje granulacija sa operativnih rana 301.76 Uzimanje urina radi hormonalnih analiza (estriol, 17 KS, 17 OH) 76.92 Papanikolau test i vaginalni sekret - otkrivanje maligniteta 101.78 PRVI PREGLED LEKARA 0 Kolposkopski pregled 101.78 Biopsija grlia materice 243.78 Stavljanje i uputstvo za korisenje dijafragme 301.76 Krioterapija lezija na grliu materice 441.4 Uzimanje vaginalnog sekreta 97.04 Elektrokoagulacija lezija na grliu materice 150.29 Psihofizicka priprema trudnice 1198.76 Incizija abscesa Bartilonijeve zlezde sa slanjem na pregled 411.81 Pregled trudnice 300.58 Pregled u cilju primene kontracepcije 383.41 Kontrola mehanickih kontraceptivnih sredstava 150.29 Pregled u cilju lecenja steriliteta 397.6 Sistematski ginekoloski pregled 300.58 Lekarski pregled 6 nedelja posle poroñaja 203.54 Histerometrija 48.51 Arteficijelna homologna insominacija 150.29 Pregled dojke 150.29 Priprema pacijenta (bracnog para) za primenu metode vantelesnog oploñenja 301.76 Cistometrija 301.76 Vaginometrija 142 Ispitivanje i lecenje endokrinoloskih i organskih uzroka muskog steriliteta u sardnji sa urologom 383.41 Analiza karitipa iz limfocita periferne krvi u pacijentkinje sa primarnom amenorejom353.82 i sumnjom na poremeaj razvoja Ultrazvucni pregled rutinski (polozaj, dve dimenzije uterusa, jajnika, polozaj, dimenzije i ehogenost patoloskog proce 170.4 Ehoanatom.male karlicem (detaljna graña vidljivih organa tkiva i sudova peliusa) 228.39 Ultrazvucni pregled (pubertet, adolescentni) - unutrasnji genitalni organi i patoloski 228.39 procesi Reanimacija novoroñencadi - dete dise 2672.06 Reanimacija novoroñencadi - dete ne dise 2170.31 Punkcija mozdanih komora u lecenju obstruktivnog hydrocephalusa novoroñene dece 541.99 Priprema trajnnog pozitivnog pritiska (SPSP) u prevenciji i lecenju dece sa respiratornom insuficijencijom zbog RDS 978.65 Prolongirana arteficijelna ventilacija dece sa respiratornom insuficijencijom 4458.96 PARCIJALNA EKSANGVINOTRANSFUZIJA DEPLAZMATIZOVANIM ERITROCITIMA - U SLUCAJU TESKE HEMO 1640.16 Lumbalna punkcija kod donesenog deteta Page 38 431.92

100080 100081 100082 100200 100201 100202 100203 100204 100205 100206 100208 100209 100210 100212 100213 1014020 1014065 1014066 1014081 1014083 1014120 1014121 1014122 1014250 1014251 1014252 1014260 1014261 1014270 1014990 1014991 1014992 102002 102003 102004 102005 102006 102007 102008 102009 102010 102011 102012 102013 102014 102015 102016 102017 102018 1020183 1020184 102019 102020 102021 102022 102023 102024 102025 102026 102027 102028 102029 102030

Lumbalna punkcija kod nedonesenog deteta 513.59 UslugaRZZO Otkrivanje ostenja i uroñenih nedostatataka centralnog nervnog sistema ultrazvukom - neonatus 346.72 Adhezioliza malih stidnih usana 350 Frakcionirano eksplorativna kiretaza grlia i tela materice 285.19 Odstranjivanje polipa iz kanala grlia materice i eksplorativna kiretaza 285.19 Odstranjivanje miomotornog cvora koji se raña i eksplorativna kiretaza 235.49 Punkcija cevi Donglasi 191.71 Punkcija adneksalnih tumora 191.71 Endometrijska biopsija 93.49 Uterotupne instilacije 93.49 Persuflacija 93.49 Histerrosalpingografila 48.51 Reviziona kiretaza 285.19 Skarifakcija ovule naboti 76.92 CTG (tokokardiografija) 285.19 IMURAN 100 po 50 mg 19.25 IMUPRIN 20 po 50 mg 19.25 IMUPRIN 100 po 50 mg 16.61 CELLCEPT 300 po 250 mg 117.08 CELLCEPT 150 po 500 mg 235.86 CICLORAL 50 po 25 mg 64.98 CICLORAL 50 po 50 mg 125.89 CICLORAL 50 po 100 mg 253.64 PROGRAF 60 po 1 mg 210.15 PROGRAF 30 po 5 mg 993.46 PROGRAF 30 po 0.5 mg 95.53 MYFORTIC 120 po 180 mg 107.35 MYFORTIC 120 po 360 mg 214.71 RAPAMUNE 30 po 1 mg 401.13 SANDIMMUN NEORAL 50 po 25 mg 71.14 SANDIMMUN NEORAL 50 po 100 mg 257.85 SANDIMMUN NEORAL 50 po 50 mg 145.01 Klasicna histeroktomija 8774.7 Totalna abdominalna histerektomija sa konzervacijom obostrana 6926.3 Totalna abdominalna histerektomija sa obostranom andeksetomijom 8445.75 Totalna abdominalna histerektomija sa jednostranom andeksetomijom 7944 Subtotalna abdominalna histerektomija sa obostranom konzervacijom adneksa 5927.52 Subtotalna abdominalna histerektomija sa jrdnostranom konzervacijom adneksa 6145.26 Subtotalna abdominalna histerektomija sa obostranom adneksetomijom 6538.15 Miomektomija 5022.24 Ekstirpacija ovarijalne ciste 4082.65 Adnekstomija - jednostrana 4093.3 Adnekstomija - obostrana 5295.59 Silpingektomija - jednostrana 4093.3 Silpingektomija - obostrano 5295.59 Ovariektomija - jednostrana 4093.3 Ovariektomija - obostrana 5295.59 Operacija po Strassman-u 6230.48 Ventrosuspensio et ventrofixatio uteri 3819.94 CLIACIL 20 po 600000 i.j. 7.45 CLIACIL 20 po 1200000 i.j. 18 Abdominalna vaginopeksija posle totalne histeroktomije 4650.66 Ekstirpacija intraligamentralne ciste - tumora 5916.88 Odstranjivanje stranog tela - intrauterinog uloska iz abdomena 3477.94 Salpingolisa 3333.56 Salpingoneostoma - jednostrana 4377.3 Salpingneostoma -obostrana 5385.54 Salpingoneostoma - stomatoplastica - tubarum sec.shalier - jednostrana 4804.5 Salpingoneostoma - stomatoplastica - tubarum sec.shalier - obostrana 6260.05 Implantacija jajovoda 14254.94 Klinasta resekcija jajnika 3606.92 Sterilisatio sec. Madlaner 2330.06 Page 39 Sterilisatio sec. po Mero-u 2662.59

102031 102032 102033 102034 102035 102036 102037 102038 102039 102040 102041 102042 102043 102044 102045 102046 102047 102048 102049 102050 102051 102052 102053 102054 102055 102056 102057 102058 102059 102061 102062 102063 102064 102065 102066 102067 102068 102069 102070 102072 102073 102074 102075 102076 102077 102078 102079 102080 102081 102082 102083 102084 102085 102086 102087 102088 102090 102091 102092 102093 102094 102095 102096

Sterilisatio sec. po Libhardi-u 2980.91 UslugaRZZO Zbrinjavanje hematoma vulve 1927.71 Ekstirpacija tumora na vulvi 1420.05 Ekstirpacija ciste Bartholin-ove zlezde 2359.65 Vulvektomija simpleks 3776.15 Radikalna vulvektomija 7224.5 Zbrinjavanje povrede vulve i vagine posle koitusa 1082.79 Ekstripacija vaginalnih cisti 1912.34 Operacija septuma vagine 2046.05 Ekscizija i incizija himena 1012.98 Marsupijalizacija ciste Bartholinove zlezde 1331.3 Konizacija, parcijalna amputacija grlia 2677.98 Prednja vaginalna plastika 3035.36 Zadnja vaginalna plastika 2493.38 Operacija stare trostepene rupture meñice 3482.68 Operacija po Mancester-u 3527.64 Operativno formiranje rascepljenog deformisanog grlia po Emet-u 2021.2 Sredisnja kolpokleiza po Le Fort - Neugebauer-u 10200.69 Operacija encerocele (Douglas) 4038.86 Ekstirpacija grlia materice vaginalnim putem 10264.6 Vaginalna histerektomija 4838.82 Vaginalna histerektomija sa obostranom adenekstromijom 6558.26 Abdominalno vaginalna sling operacija 3706.32 Resekcija presakralnog nerva po Cotte-u 2741.88 Eksplorativna kiretaza tela materice 327.8 Eksplorativna kiretaza grlia materice 327.8 Eksplorativna kiretaza grlia i tela materice 675.71 Odstranjivanje polipa iz kanala grlia materice i eksplorativna kiretaza 321.88 Odstranjivanje miomatoznog cvora koji se raña i ekplorativna kiretaza 1450.81 Punkcija Douglasovog prostora 327.8 Punkcija adneksalnih tumora 396.42 Kolpotomija sa drenazom 1121.83 Incizija empijema Bartholinove zlezde sa drenazom 302.95 Incizija empijema Skennovih zlezda 302.95 Endometrijalna biopsija 327.8 Celioskopija 2285.1 Uterotubarna instilacija 297.02 Insuflacija 272.18 Histerosalpingografija 481.64 Histeroskopija 431.94 Vestacki prekid trudnoe do 10 nedelja 407.08 Vestacki prekid trudnoe od 10-14 nedelja dilatacij.i kiret. 520.69 Prekid trudnoe preko 12 nedelja intraamnijalna instilacija hipertonicnog rastvora NaCL 416.55 Vestacki prekid trudnoe preko 14 nedelja histerotomijom 4963.08 Reviziona kiretaza (posle pobacaja) 382.21 Aplikacija intrauterinog uloska 278.08 Elektrokoagulacija ili krioter.eritroplakije grlia materice 382.21 Abrazija kondiloma vulve i vagine 823.62 Biopsija 278.08 Ekstrakcija intrauterinog uloska sa eksplorativnom kiretazom 386.96 Vaginoskopija (kod virgina) 352.65 Rekiretaza 327.8 Ekscizija vaginalnog septuma 953.8 Kolpoperineografija - sav svezih povreda vagine perineuma 1022.44 Dilatacija cerviksa (instrumentalna) 278.08 Evakuacionakiretaza kod missed abortion 461.51 Skidanje granuloma u vagini posle histerektomije 362.11 Sutura uterusa posle violentne rupture 2870.86 Drenaza Douglasa postoperativno 2120.61 Operacija ekstrauterinog graviditeta 14051.4 Anastomosis tube mikrohirurskom metodom 18383.72 Tubotubarna anastomoza - Anastomosis tube - jednostrano 14483.32 Page 40 Tubotubarna anastomoza - Anastomosis tube - obostrano 15635.94

102097 102099 102100 102101 102102 102103 102104 102105 102106 102107 102108 102109 102110 102111 102112 1021145 1021148 102151 102152 102153 102154 102155 102156 1021560 1021564 1021566 1021567 102157 102158 102159 102160 1021600 1021601 1021607 102161 102162 102163 1021632 102164 102165 102167 102168 102169 102170 102171 102172 102173 102174 102175 102176 102177 1021775 1021776 1021777 1021778 102178 102179 102180 102181 102182 102183 102184 102185

Evakuacija molle hydatidoze 3288.6 UslugaRZZO Incizija i obrada abscesa dojke 839.01 Celioskopija (sa biopsijom, citoloskim aspiratorom) 3069.66 Ovariolysis 14343.69 Tubouterina implantacija - obostrana 16311.64 Fimbrioplastika 14537.76 Salpingolysis per Laparoscopiam 14363.8 Elektrokoagulacija endometriozei dr. per Laparoscopiam 13425.39 Sterilisatio per Laparoscopiam 13425.39 Adhaesiolysis per histeroscopiam 20376.54 Biopsio per hysteroscopiam (aspiratio) 20699.59 Altrezija vagine sa anastomozom sigme 19262.97 Resectio omenti maji 13692.84 Relaparotomija 10617.24 Ovariolysis per laparoscopiam 13281.01 SINACILIN 16 po 250 mg 5.05 SINACILIN 16 po 500 mg 7.78 Voñenje I poroñajnog doba - dirigovani tok poroñaja 2895.71 Poroñaj 898.19 Poroñaj kod rotacionih anomalija i deflekcija glave 2762 Poroñaj kod karlicne prezentacije 3040.09 Poroñaj kod gemealarne trudnoe (dvojke) 2762 Poroñaj kod EPH gestoze 2309.94 AMOKSIKLAV LEK , film tableta, bocica od tamnog stakla, 15 po (500 mg + 125mg) 36.63 AMOKSIKLAV LEK , film tableta, bocica od tamnog stakla, 15 po (250 mg + 125mg) 29.82 AMOKSIKLAV LEK 10 po ( 500mg + 125 mg) 36.63 AMOKSIKLAV LEK 10 po (875 mg + 125 mg) 59.98 Poroñaj zavrsen vakum ekstrakciom 3040.09 Poroñaj zavrsen forcepsom 3060.21 Poroñaj sa unutrasnjim okretom i ekstrakcijom ploda 3308.71 Poroñaj sa kombinovanim okretom po Brehtau-Hicks-u 3254.28 PANKLAV 15 po (250 mg + 125 mg) 29.82 PANKLAV 20 po (500 mg + 125 mg) 36.63 PANKLAV 2X 14 po 1000 mg(875 mg+125 mg) 59.97 Poroñaj sa perforacijom glave ploda 3532.38 Poroñaj sa dekapitacijom ploda 4416.35 Poroñaj zavrsen embriotomijom 4416.35 AUGMENTIN, film tableta, 14 po (875mg + 125mg) 59.97 Poroñaj zavrsen carskim rezom 7726.25 Poroñaj zavrsen carskim rezom uz subtotalnu histerektomiju 8704.91 Ponovni carski rez 8779.45 Sutura episiotomije sa revizijom cerviksa 1152.58 Ruptura vagine inrapartum - zbrinjavanje 1648.44 Sutura rupture meñice I stepena 784.58 Zbrinjavanje rupture meñice II i III stepena 1648.44 Ekstrakcija placente zbog adherentne posteljice 705.29 Manuelna revizija matericne duplje zbog defektne posteljice 705.29 Instrumentalna revizija matericne duplje 605.89 Ruptura grlia materice - sutura 868.6 Spoljna kardiotokografija 431.94 Oksitocinski test uz spoljnu kardiotokografiju 789.31 AMOKSICILIN 16 po 250 mg 5.05 AMOKSICILIN ,kapsula,100 po 250 mg 4.99 AMOKSICILIN 16 po 500 mg 7.78 AMOKSICILIN ,kapsula,100 po 500 mg 7.98 Unutrasnja kardiotokografija 531.34 Odreñivnje stanja ploda PH - metrijom 4456.59 Amnioskopija 769.2 Amniocenteza 947.89 Serklaz 407.08 Deserklaz 203.54 Indukcija poroñaja 1211.77 Page 41 Spoljni okret 446.14

102186 102187 102188 102189 102190 102191 102192 102194 102195 102196 1021961 1021965 102197 102198 102199 102200 102201 1022500 1022510 1022515 1025270 1025859 1026130 1026211 1026300 1026500 102801 102802 102803 102804 102805 102806 102807 102808 1028123 1028124 1028331 102901 102902 102903 102904 102905 1029050 102906 102907 102908 1029080 1029082 1029083 102909 102910 102911 102912 102913 102914 102915 102916 102917 1029785 1030031 1030221 1030222 1030223

Voñenje III i IV poroñajnog doba 660.32 UslugaRZZO Instrumentalna revizija, tamponada matericne duplje kod profuznog postparatalnog krvavljenja 1927.71 Zbrinjavanje postpartalnog hematoma u vagini i vulvi 1544.3 Resutura epiziotomije 1276.83 Voñenje poroñaja u drugim zdravstvenim ustanovama 4431.74 Intrauterina instilacija u trudnoi 1331.3 Kontinuirana kardiotokografija u poroñaju 1022.44 Pupkovna reanimacija 5047.1 Eksangvino transfuzija za odrasle 4371.39 Formiranje vestacke vagine vijugom debelog creva 8426.81 AMOKSICILIN 16 po 250 mg 5.05 AMOKSICILIN 16 po 500 mg 7.78 Fototerapija 389.31 Voñenje spontanog pobacaja od 5-7 meseci sa kiretazom 2036.59 Kiretaza u ranom puerperijumu 2314.69 Vestacki prekid trudnoe do 10 nedelja iz nemedicinskih razloga 859.12 Vestacki prekid trudnoe od 10 do 14 nedelja iz nemedicinskih razloga 1072.14 DOKSICIKLIN 5 po 100 mg 10.02 DOVICIN 5 po 100 mg 10.02 DOKSICIKLIN 5 po 100 mg 10.02 ISONIAZID 100 po 50 mg 0.7 RIFAMOR 16 po 300 mg 14.4 TRIMOSUL 20 po 480 mg(400 mg + 80 mg) 4.26 BACTRIM 20 po 480 mg(400 + 80 mg) 4.26 BAKTIMOL 20 po 480 mg(400 mg + 80 mg) 4.26 TRIMOSAZOL 20 po 480 mg(400 mg + 80 mg) 4.26 Mikrohirurske operacije na tubama kod opstruktivnog steriliteta 9439.79 (a) Laparoskopija sa aspiracijom ovocita 2985.65 (b) Kapacitacija spermatozoida sa inseminacijom 4113.41 (c) Kultura jajne elije embriona 4818.7 (d) Embriotransfer 2493.38 Korektivna operacija kod anomalija genitalnog trakta 15129.45 Operativni zahvati na tubama u grliu materice laserskom tehnikom 9360.5 Radikalna operacija po Werthein-u 9803.08 BIMENAL 6 po 200 mg 44.3 BIMENAL 60 po 200 mg 34.14 MEBENDAZOL 6 po 100 mg 15.73 Intrauterine fetoskopije intervencije na plodu intrauterina transfuzuzija 1614.12 Sperm recoverytest laparoskopija sa aspiracijom peritonalnog sadrzaja i pretragom 2314.69 AII SWIM UP 3546.58 Plamoforeza i parcijalna eksangvinotransfuzija kod Rha senzibilacija - intrauterino 1450.81 Funkcionalna urodinamska ispitivanja i tretman kod inkontinacije urina (elektrostimulacija) 620.09 ZENIX, film tableta, 10 po 600 mg 4834.76 Hordocenteza 3130.02 Kasna amniocenteza 784.58 Rana amniocenteza 953.8 ORVAGIL 20 po 250 mg 5.55 ORVAGIL 20 po 400 mg 7.7 ORVAGIL D 20 po 400 mg 7.7 Odreñivanje RH fenotipa (S, D, E, s, e) 104.14 Odreñivanje chlamudie u cervikalnom brisu i dozaza antitela u serumu mikroimunofluororescentnom metodom 2269.71 Odreñivanje chlamudie u kulturi tkiva 2269.71 Kvantitativno odreñivanje HCG imunoloskim testom 466.25 Postnatalna ultrazvucna dijagnostika novoroñene dece (CNS, COR, digestivni trakt) 809.42 Ultrazvucna funkcionalna ispitivanja sistema ploda (fetalna ehokardiografija, dopller) 818.9 Ehografska kontrola efekata stimulacije ovulacije 818.9 Laboratorijska obrada amnionske tecnosti - citogenetsko ispitivanje 1227.16 Transcervikalna (trasabodominalna aspiracija), biopsija horiona u ranoj trudnoi, invazivni ultrazvuk 2215.28 ATRICAN 8 po 250 mg 24.58 VEPESID 20 po 50 mg 801.32 LASTET 10 po 100 mg 1477.53 LASTET 20 po 50 mg 738.76 Page 42 LASTET 40 po 25 mg 368.09

1031043 1031405 1034190 1034330 1034341 1037075 1037076 1037081 1037200 1037201 1039010 1039011 1039285 1039310 1039311 1039325 1039326 1039330 1039331 1039381 1039390 1039395 1039396 1039601 1040050 1040080 1040081 1040082 1040120 1040190 1040192 1040230 1040231 1040232 1040233 1040234 1040235 1042015 1042016 1042017 1042018 1042062 1042065 1042070 1042076 1042090 1042100 1042101 1042102 1042103 1042300 1042301 1042310 1042311 1042312 1042313 1042320 1042332 1043060 1043062 1043070 1043107 1043200

ESTRACYT,kapsula,100 po 140 mg UslugaRZZO TEMODAL, kapsula, 5 po 20 mg METHOTREXAT 100 po 2.5 mg METHOTREXAT 50 po 2.5 mg XELODA,film tableta,120 po 500 mg CASODEX 28 po 50 mg BICADEX, film tableta, 28 po 50 mg FLUCINOM 100 po 250 mg FLUTASIN 90 po 250 mg FLUTASIN 30 po 250 mg NOLVADEX 30 po 10 mg NOLVADEX 30 po 20 mg LITALIR,kapsula,100 po 500 mg TAMOXIFEN 30 po 10 mg TAMOXIFEN 30 po 20 mg ARIMIDEX,tableta, 28 po 1 mg TRASOLETTE, film tableta, blister, 28 po 1 mg FEMARA,tableta, 30 po 2.5 mg FEMOZOL, film tableta, blister, 30 po 2.5 mg GLIVEC,kapsula,120 po 100 mg AROMASIN,tableta, 30 po 25 mg TAMOXIFEN 30 po 10 mg TAMOXIFEN 30 po 20 mg ANANDRON 30 po 150 mg TIVORAL 50 po 100 mcg LETROX 50 po 50 mcg LETROX 50 po 100 mcg LETROX 50 po 150 mcg TIASTAT 20 po 20 mg PTU 20 po 50 mg PTU 45 po 100 mg EUTHYROX 50 po 25 mcg EUTHYROX 50 po 50 mcg EUTHYROX 50 po 75 mcg EUTHYROX 50 po 100 mcg EUTHYROX 50 po 125 mcg EUTHYROX 50 po 150 mcg DIULONG 30 po 2 mg DIULONG 30 po 1 mg DIULONG 30 po 4 mg DIULONG 30 po 3 mg DIAPREL MR 60 po 30 mg DIPRIAN 30 po 80 mg GLIORAL 30 po 80 mg GLIKOSAN 30 po 80 mg DAONIL 30 po 5 mg GLIMEPIRID 30 po 2 mg GLIMEPIRID 30 po 3 mg GLIMEPIRID 30 po 4 mg GLIMEPIRID 30 po 6 mg GLUCOTROL XL 30 po 5 mg GLUCOTROL XL 30 po 10 mg AMARYL 30 po 1 mg AMARYL 30 po 2 mg AMARYL 30 po 3 mg AMARYL 30 po 4 mg GLIBENKLAMID 30 po 5 mg MANINIL® 3,5, tableta, blister, 30 po 3,5mg GLUFORMIN 30 po 500 mg GLUFORMIN, film tableta, 30 po 1000 mg TEFOR 30 po 500 mg GLUCOPHAGE 30 po 1000 mg Page 43 METFORMIN 30 po 500 mg

117.9 1494.72 11.78 13.62 243.73 315.33 315.33 44.11 44.11 44.11 11.67 18.82 38.63 11.67 18.82 283.1 283.1 312.83 312.83 1730.39 312.89 11.67 18.82 284.87 1.84 1.01 1.84 2.76 9.27 7.29 14.02 1.97 2.63 2.35 3.44 3 3.29 11.15 4.96 19.94 15.5 13.31 6.56 6.56 6.56 2.72 10.05 13.98 17.85 27.95 13.91 28.81 4.96 11.15 15.51 19.94 2.43 2.72 2.61 5.22 2.61 5.22 2.61

1043201 1045081 1047143 1047177 1047180 1047411 1047551 1047555 1047556 1047632 1048111 1048140 1048145 1048146 1048176 1048292 1048331 1048720 1048781 1048790 1048871 1048877 1048911 1048913 1049125 1049210 1050100 1050101 1050102 1050121 1050122 1053075 1053240 1053260 1058240 1058255 1058273 1058281 1058290 1058291 1059075 1060072 1060090 1060140 1061020 1061040 1063115 1063220 1068200 1068220 1068221 1068222 1068502 1069140 1070001 1070002 1070003 1070004 1070015 1070016 1070020 1070022 1070034

METFORMIN 30 po 850 mg 4.44 UslugaRZZO MINIRIN 30 po 0.2 mg 116.2 DEXASON 50 po 0.5 mg 3.01 NIRYPAN 20 po 4 mg 8.88 NIRYPAN 20 po 8 mg 18.42 HYDROCORTISON 20 po 20 mg 9 PREDNISON 20 po 5 mg 3.42 PREDNIZON 20 po 5 mg 3.42 PREDNIZON 20 po 20 mg 9.43 PRONISON 20 po 20 mg 9.43 ANDRIOL TESTOCAPS 30 po 40 mg 21.01 TRISEQUENS 28 po (12 plavih(2 mg+0)+10 belih(2 mg+1 mg)+6 crvenih(1 mg+0)20.29 KLIOGEST 1 po 28 doza (2 mg + 1 mg) 24.02 ACTIVELLE 1 po 28 doza (1 mg + 0,5 mg) 21.61 DIANE 35 1 po 21 (2mg + 0.035 mg) 21.05 DABROSTON 30 po 10 mg 21.72 ANDROCUR 50 po 50 mg 72.2 CLIMEN 1 po 21 doza 27.64 CYCLO-PROGYNOVA 1 po 21 doza (11 belih + 10 smeih) 20.14 ANGELIQ 1 po 28 doza (2mg + 1 mg) 47.98 KLOMIFEN 10 po 50 mg 19.82 CLOMIFENE 10 po 50 mg 19.82 MEGACE 100 po 160 mg 152.47 MEGACE, tableta, bocica, 30 po 160mg 152.49 DANAZOL 100 po 200 mg 38.44 LIVIAL 28 po 2.5 mg 54.5 ALPHA D3 50 po 0.25 mcg 9.36 ALPHA D3 30 po 1 mcg 33.35 ALPHA D3 30 po 0.5 mcg 19.89 ROCALTROL 100 po 0.25 mcg 9.31 ROCALTROL 100 po 0.5 mcg 19.79 KALCIUM KARBONAT 50 po 1 g 5.11 REKAFARM 40 po 1 g 3.28 KALIJUM HLORID 40 po 1 g 3.28 LORADIN 10 po 10 mg 15.09 LORATADIN 10 po 10 mg 15.09 PHENERGAN 50 po 25 mg 2 PRESSING 10 po 10 mg 15.09 LORATADIN 10 po 10 mg 15.09 LORATADIN 20 po 10 mg 12.83 ALENDRONAT 20 po 10 mg 12.98 FERRUM LEK, tableta za zvakanje, 30 po 100 mg 11.61 FERRO-GRADUMET 30 po 105 mg 4 HEFEROL 30 po 350 mg 6.27 FOLAN 20 po 5 mg 3.9 FOLNAK 20 po 5 mg 3.9 FARIN 30 po 5 mg 4.01 SINKUM 4 20 po 4 mg 5.46 TICLODIX 30 po 250 mg 16.04 PLAVIX 28 po 75 mg 94.2 CLOPIDOGREL, film tableta, 28 po 75 mg 94.2 ROZAK, film tableta, blister, 30 po 75mg 94.2 ZYLLT 28 po 75 mg 94.2 VESANOID,kapsula,100 po 10 mg 199.9 SPERIDAN 20 po 2 mg 38.95 SPERIDAN 20 po 3 mg 57.69 SPERIDAN 20 po 4 mg 75.37 SPERIDAN 20 po 1 mg 20.83 ZALASTA 28 po 5 mg 121.29 ZALASTA 28 po 10 mg 248.37 CLOZAPIN HEXAL 50 po 25 mg 10.14 CLOZAPIN HEXAL 50 po 100 mg 29.18 Page 44 RISPERIDON, film tableta, blister, 20 po 1mg 20.83

1070035 1070036 1070037 1070056 1070060 1070063 1070066 1070069 1070605 1070606 1070800 1070801 1070840 1070841 1070850 1070851 1070860 1070885 1070920 1070921 1070922 1070923 1070928 1070929 1070935 1070965 1070970 1070971 1071121 1071122 1071461 1071701 1071702 1071710 1071711 1071720 1071721 1071722 1071750 1071751 1071752 1071786 1071790 1071791 1071810 1072020 1072031 1072032 1072141 1072501 1072600 1072613 1072631 1072635 1072636 1072700 1072723 1072724 1072730 1072731 1072740 1072746 1072748

RISPERIDON, film tableta, blister, 20 po 2mg RISPERIDON, film tableta, blister, 20 po UslugaRZZO 3mg RISPERIDON, film tableta, blister, 20 po 4mg LARGACTIL 50 po 25 mg TORENDO 20 po 1 mg TORENDO 20 po 2 mg TORENDO 20 po 3 mg TORENDO 20 po 4 mg LEPONEX 50 po 25 mg LEPONEX 50 po 100 mg HALOPERIDOL 25 po 2 mg HALOPERIDOL 30 po 10 mg HALOPERIDOL 25 po 2 mg HALOPERIDOL 30 po 10 mg METOTEN 25 po 1 mg METOTEN 25 po 5 mg TRIXIFEN 50 po 25 mg LITIJUM KARBONAT 100 po 300 mg RISPOLEPT 20 po 1 mg RISPOLEPT 20 po 2 mg RISPOLEPT 20 po 3 mg RISPOLEPT 20 po 4 mg RISSAR 20 po 2 mg RISSAR 20 po 3 mg RISSAR 20 po 1 mg CLOZAPINE 50 po 100 mg CLOPIXOL 50 po 10 mg CLOPIXOL 50 po 25 mg BENSEDIN 30 po 5 mg BENSEDIN 30 po 10 mg FLORMIDAL 30 po 15 mg DIAZEPAM 30 po 5 mg DIAZEPAM 30 po 10 mg LORAZEPAM 30 po 1 mg LORAZEPAM 20 po 2.5 mg BROMAZEPAM 30 po 1.5 mg BROMAZEPAM 30 po 3 mg BROMAZEPAM 20 po 6 mg KSALOL 30 po 0.25 mg KSALOL 30 po 0.5 mg KSALOL 30 po 1 mg DIAZEPAM 30 po 5 mg DIAZEPAM 30 po 5 mg DIAZEPAM 30 po 10 mg MYOLASTAN 20 po 50 mg FLUOKSETIN, kapsula, tvrda, 30 po 20 mg MIANSAN 14 po 30 mg MIANSAN 30 po 60 mg AUROMID 60 po 150 mg SERLIFT 28 po 50 mg COAXIL 30 po 12.5 mg CIPRALEX 28 po 10 mg TRITTICO Retard 20 po 150 mg ASENTRA 28 po 50 mg ASENTRA 28 po 100 mg FLUNIRIN 30 po 20 mg SIDATA, film tableta, blister, 28 po 100mg SIDATA, film tableta, blister, 28 po 50mg MAPROTILIN 30 po 25 mg MAPROTILIN 30 po 50 mg ANAFRANIL 30 po 25 mg SERTIVA 28 po 100 mg Page 45 SERTIVA 28 po 50 mg

38.95 57.69 75.37 2.23 20.83 38.95 57.69 75.37 10.09 29.18 8.27 15.71 8.27 15.71 4.03 12.57 4.51 3.6 20.83 38.95 57.69 75.37 38.95 57.69 20.83 29.18 10.39 25.96 2.09 2.8 15.61 2.09 2.8 2.38 3.92 2.1 2.8 3.47 2.1 2.8 4.19 2.09 2.09 2.8 13.72 23.14 10.61 19.94 21 17.25 22.51 56.29 28.27 17.25 34.49 23.15 32.86 16.44 3.19 7.68 9.23 34.49 17.25

1072750 1072790 1072791 1072812 1072813 1072828 1072832 1072850 1072851 1072857 1072858 1072910 1072930 1072990 1072992 1073190 1073191 1075091 1077151 1077196 1077260 1077300 1077301 1079010 1079011 1079020 1079022 1079030 1079031 1082121 1084060 1084070 1084080 1084081 1084082 1084083 1084210 1084230 1084231 1084232 1084233 1084235 1084236 1084237 1084402 1084500 1084521 1084530 1084550 1084551 1084552 1084600 1084700 1084701 1084702 1084780 1084781 1084782 1084783 1085070 1085072 1085212 1085230

TOLVON 30 po 30 mg UslugaRZZO ZOLOFT 28 po 50 mg ZOLOFT 28 po 100 mg ONIRUX, film tableta, blister, 30 po 100mg ONIRUX, film tableta, blister, 30 po 50mg EFECTIN ER 28 po 75 mg EFECTIN ER 28 po 150 mg SETALOFT 28 po 100 mg SETALOFT 28 po 50 mg VELAHIBIN, film tableta, 28 po 37.5 mg VELAHIBIN, film tableta, 28 po 75 mg SEROXAT 30 po 20 mg FLUNISAN 30 po 20 mg ALVENTA, kapsula sa produzenim oslobañanjem, tvrda, blister, 28 po 150mg ALVENTA, kapsula sa produzenim oslobañanjem, tvrda, blister, 28 po 75mg CONCERTA 30 po 18 mg CONCERTA 30 po 36 mg ESPERAL 20 po 500 mg STILNOX 20 po 10 mg CERSON 10 po 5 mg NIPAM 10 po 5 mg SANVAL 20 po 10 mg SANVAL 20 po 5 mg ARICEPT 28 po 5 mg ARICEPT 28 po 10 mg EBIXA 28 po 10 mg EBIXA 56 po 10 mg YASNAL 28 po 5 mg YASNAL 28 po 10 mg TETRAZEPAM-MIP 20 po 50 mg KARBAPIN 50 po 200 mg GALEPSIN 50 po 200 mg LAMAL 30 po 25 mg LAMAL 30 po 50 mg LAMAL 30 po 100 mg LAMAL 30 po 200 mg PHENOBARBITON 30 po 15 mg LAMOTRIX 30 po 25 mg LAMOTRIX 30 po 50 mg LAMOTRIX 30 po 100 mg LAMOTRIX 30 po 200 mg LAMOTRIGIN 28 po 25 mg LAMOTRIGIN 28 po 50 mg LAMOTRIGIN 28 po 100 mg RIVOTRIL 30 po 2 mg EFTIL RETARD 500 30 po (333mg + 14 mg) PHENOBARBITON 30 po 100 mg TEGRETOL CR 30 po 400 mg LAMICTAL 30 po 25 mg LAMICTAL 30 po 50 mg LAMICTAL 30 po 100 mg FENOBARBITON 30 po 100 mg TOPAMAX 28 po 25 mg TOPAMAX 28 po 50 mg TOPAMAX 28 po 100 mg LAMECT, tableta, 30 po 25 mg LAMECT, tableta, 30 po 50 mg LAMECT, tableta, 30 po 100 mg LAMECT, tableta, 30 po 200 mg ARTANE 100 po 2 mg ARTANE 100 po 5 mg MADOPAR 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg) Page 46 JUPRENIL 50 po 5 mg

21.02 16.44 32.86 34.5 17.25 29.59 59.9 32.86 16.44 22.46 29.59 37.54 23.13 59.9 29.59 137.29 176.82 7.08 12.59 6.25 6.25 12.59 7.27 182.35 202.47 151.72 151.72 182.36 202.48 13.72 3.65 3.65 15.53 26.56 44.28 84.6 1.97 15.53 26.56 44.28 84.6 15.53 26.56 44.28 6.39 24.68 4.68 17.66 15.53 26.56 44.28 4.68 29.14 50.73 92.15 15.53 26.56 44.28 84.6 1.47 2.09 19.05 7.17

1085284 1085290 1085291 1085307 1085320 1085340 1085341 1085342 1085343 1085350 1086105 1086522 1086696 1086710 1086713 1086728 1086729 1087405 1087451 1087530 1087710 1087711 1088012 1088013 1088014 1088015 1088055 110001 110002 110003 110004 110005 110006 110007 110009 110010 110011 110012 110014 110015 110018 110019 110020 110021 110022 110023 110024 110025 1100252 110026 1100260 110027 110028 110029 110030 110031 110032 110033 110034 110035 110036 110037 110039

COMTAN 30 po 200 mg UslugaRZZO MIRAPEXIN 30 po 0.25 mg MIRAPEXIN 30 po 1 mg MADOPAR Roche 100 po 250 mg(200 mg + 50 mg) MENDILEX 50 po 2 mg REQUIP 210 po 0.25 mg REQUIP 21 po 1 mg REQUIP 21 po 2 mg REQUIP 21 po 5 mg PK MERZ 30 po 100 mg FEBRICET,tableta, 500 po 500 mg PARACETAMOL,tableta, 500 po 500 mg PARACETAMOL,tableta, 500 po 500 mg IMIGRAN 2 po 50 mg SUMACTA 2 po 50 mg SAPPHIREX, film tableta, blister, 2 po 100mg SAPPHIREX, film tableta, blister, 2 po 50mg TRODON 20 po 50 mg TRODON 10 po 100 mg TRAMADOL 20 po 50 mg JURNISTA, tableta sa produzenim oslobañanjem, 14 po 16 mg JURNISTA, tableta sa produzenim oslobañanjem, 14 po 8 mg EXELON 28 po 1.5 mg EXELON 28 po 3 mg EXELON 28 po 4.5 mg EXELON 28 po 6 mg MESTINON 150 po 60 mg Odreñivanje ostrine vida na daljinu i blizinu Preispitivanje jednog para naocara za daljinu Preispitivanje prezbiopnih naocara Preispitivanje astigmatskih naocara Skijakopija Keratometrija Ostrina vida Odreñivanje naocara kod dece Odreñivanje astigmatskih naocara kod dece Skijakopija kod dece Keratometrija kod dece Kompjuterizovana refraktometrija - dioptron Ostrina vida - objektivno ispitivanje Gonioskopija Pregled ocnog dna u indirektnoj slici (monokularno ili binokularno) Pregled ocnog dna binokularnim oftalmoskopom i impresijom sklere Biomikroskopski pregled staklastog tela i fundusa sa kontaktnim socivom Tonometrija mehanickim tonometrom po Schiotz-u Aplanaciona tonometrija Fluoresceinska proba (roznjaca - veznjaca) Bengal - Rose proba (roznjaca - veznjaca) DILACOR 20 po 0.25 mg Ispitivanje prekornealnog filma DIGOXIN 20 po 0.25 mg Sirmerova proba Keratoskopija Fluoresceinska proba prolaznosti suznih puteva Ispitivanje osetljivosti roznjace estenziometrom Pahometrija Ispitivanje makularne funkcije pomou Anslerove mreze Egzoftalmometrija po Hertel-u Dijafonoskopija ocne jabucice Ortorajter-ispitivanje funkcije vida Kolorni vid - ispitivanje pomou pseudohromatskih tablica Kolorni vid - ispitivanje pomou testa HUE - 100 Page 47 Odreñivanje i propisivanje prizmi

82.1 26.74 112.79 19.25 4.01 12.36 36.46 65.15 133.24 23.09 1.6 1.46 1.6 280.58 280.58 487.13 280.58 9.52 20.54 9.52 355.98 213.18 116.22 116.99 116.99 116.99 20.13 93.49 65.09 65.09 133.72 198.81 28.4 130.18 117.15 175.14 198.81 121.89 150.29 265.08 121.89 146.74 125.44 65.09 48.51 68.64 117.15 65.09 2.1 150.29 1.93 28.4 93.49 76.92 28.4 76.92 150.29 65.09 65.09 93.49 28.4 158.57 101.78

110040 110041 110042 110043 110044 110045 110046 110047 110049 110050 110051 110053 110054 110056 110057 110058 110059 110060 110061 110062 110064 110065 110066 110067 110068 110069 110070 110071 110072 110073 110074 110075 110076 110077 110079 110080 110081 110082 110083 110084 110085 110086 110087 110088 110089 110090 110091 110092 110093 110094 110095 110096 110097 110098 110099 110100 110101 110102 110103 110104 110105 110106 110107

Odreñivanje probnih sociva UslugaRZZO Odreñivanje vizusa preko probnih kontaktnih sociva Burton test Bazicna kriva definitivnih sociva Zavrsne kalkulacije periferne krivine, velicine i debljine definitivnog sociva Kontrola probnih sociva na biomikroskopu Odreñivanje sirine sekudarne krivine definitivnih sociva Verifikacija kontaktnih sociva Kontrola kontaktnih sociva Korekcija kontaktnih sociva Odreñivanje hirofilnog kontaktnog sociva Teleskopske naocari - I pregled odreñivanje sistema za blizinu i daljinu Teleskopske naocari - kontrolni pregled Aplikacija lekova lokalno Zavoj za oko Bris roznjace Ispiranje suznih puteva Suzni putevi - sondiranje suznih puteva sa lokalnom anestezijom Veznjaca - subkonjuktivalna injekcija medikamentna Veznjaca - mehanicko odstranjivanje i ispiranje hemijskog agensa Epilacija Kiretaza Majbomovih zlezda Skidanje konaca sa kapaka i veznjace Tusiranje kapaka Abrazija kod sideroze roznjace Ekstrakcija stranog tela iz roznjace, veznjace i episklere Laser fotokoagulacija - argon laser Vezbe fuzije na aparatu Vezbe fuzije u prostoru Vezbe ortopticke na koordinatoru Vezbe na eutiskopu Vezbe - davanje uputstava za kune vezbe Vezbe - davanje uputstava za vezbe na crvenom filteru Uputstvo za primenu okulzije na kunom lecenju Vezbe konvergrncije Kolorni vid - ispitivanje pomou anomaloskopa Tonografija mehanickim tonometrom Tonografija elektricnim tonometrom Tonometrijska kriva u oftalmologiji Provokacioni testovi kod glaukoma Kompjuterizovana tonografija Perimetrija - kineticka Perimetrija staticka sa pojedinim stimulacijama Perimetrija staticka sa multiplim stimulacijama Perimetrija staticka - kineticka Ispitivanje kriticne frekvencije fuzije sa i bez zabljestavanja Kampimetrija, ispitivanje pomou Bjerumovog ekrana Kompjuterizovana perimetrija Adaptacija na tamu-ispitivanje adaptometrom po Hartinger-u Adaptacija na tamu - ispitivanje adaptometrom po Gldmann-Weckers-u Adaptacija na tamu - ispitivanje adaptometrom po Della - Cassi Adaptacija na tamu - objektivno ispitivanje pomou ortokinetskog nistagmusa Adaptacija na tamu - ispitivanje pomou niktometra po Compreg-u Adaptacija na tamu - ispitivanje na Tibinger perimetru Ispitivanje brze adaptacije na tamu pomou tablice Purkinje-Kravkova Jednodimenzionalna ehografija Dvodimenzionalna ehografija Uporedna ehografija drugog oka Kalkulativna biometrija za IDL Snimak polaroid kamerom Fotosnimak prednjeg ocnog segmenta ili ocnog dna u koloru Fluoresceinska biomikroskopija ocnog dna Page 48 Fluoresceinska angiografija ocnog dna

48.51 101.78 48.51 93.49 198.81 88.75 130.18 155.02 93.49 562.1 820.08 403.52 423.65 20.11 52.06 52.06 76.92 191.71 48.51 191.71 93.49 65.09 93.49 93.49 330.16 93.49 1341.95 105.32 105.32 105.32 105.32 121.89 121.89 121.89 65.09 31.95 260.33 301.76 48.51 93.49 611.79 76.92 603.52 301.76 301.76 301.76 411.81 750.26 280.45 505.3 101.78 595.24 101.78 505.3 28.4 198.81 235.49 101.78 211.82 101.78 101.78 468.61 301.76

110108 110109 110110 110111 110112 110113 1101130 1101131 110114 110115 110116 110117 110118 110119 110120 110121 110122 110123 110124 110125 110126 110127 110128 110129 110130 110131 110132 110133 110134 1101354 110136 110137 110138 1101402 110141 1101420 1101421 110143 110144 1101440 110145 110146 110147 110148 110149 110151 110152 110153 110154 110157 110158 110159 110160 110161 110162 110163 110164 110165 110166 110170 1102060 1102071 1102082

Fluoresceinska irisografija 628.38 UslugaRZZO Stereofluoresceinska angiografija 741.98 Fluoresceinska oftalmoskopija 375.12 Binokularna fluoroskopija 403.52 Fluorometrija 656.76 Orbitotonometrija 170.4 PROPAFEN 50 po 150 mg 6.52 PROPAFEN 50 po 300 mg 11.74 Oftalmodimanometrija 313.6 Reooftalmografija 607.08 Ooftalmopletizmografija 607.08 Elektroretinografija 276.91 Elektrookulografija 558.54 Elektromiografija u oftalmologiji 415.36 Elektronistagmografija 586.95 Evocirani vidni potencijal 558.54 Stimulacija i agravacija u oftalmologiji - ispitivanje 211.82 Savet oftalmoloskim bolesnicima 175.14 Profesionalna orijentacija 350.28 Razrokost - ispitivanje pomou kaver testa 56.8 Motilitet ocne jabucice, ispitivanje dukcijom i verzijom 280.45 Motilitet ocne jabucice, ispitivanje konvergencije i divergencije 285.19 Motilitet - ispitivanje pomou HESS - Lankaster testa 142 Motilitet - ispitivanje polja duplih slika 280.45 Odreñivanje fiksije pomou vizuskopa razrokost 235.49 Razrokost - merenje ugla razrokostu u prostoru na Madox krstu sa prizmama 121.89 Razrokost - merenje ugla na sinoptoforu 207.09 Razrokost - ispitivanje postoperativne diplopije 130.18 Razrokost - ispitivanje latentne razrokosti 297.02 CORDARONE 30 po 200 mg 12.52 Binokularni vid - njorth test na 5 i 1 metar 76.92 Binokularni vid - merenje vrednosti fuzije na sinoptoforu 101.78 Binokularni vid - merenje vrednosti fuzije u prostoru 130.18 AMIODARON 60 po 200 mg 12.53 Binokularni vid-ispitivanje retinalne korespodencije metodom provocirane diplopije 170.4 PROFENAN 50 po 300 mg 11.74 PROFENAN 50 po 150 mg 6.52 Ispitivanje inkomitencije na sinoptoforu u 9 pravaca 525.41 Ispitivanje neutralizacije 235.49 SEDACORON 50 po 200 mg 12.52 Ispitivanje vizusa kod nistagmusa 235.49 Ispitivanje pozicije blokade nistagmusa 76.92 Ispitivanje pozicije blokade nistagmusa na sinoptoforu 285.19 Ispitivanje neutralne zone i promene nistagmusa 570.39 Ispitivanje frekvencije nistagmusa 428.39 Ispitivanje odnosa akomodativne konvergencije i akontacije 186.98 Vezbe na separatoru 105.32 Muscul trening 52.06 Vezbe protiv supresije u prostoru 105.32 Vezbe kontrole divergencije sa stimulacijom na sinoptoforu 105.32 Vezbe elasticiteta,akomodacija konvergencija 105.32 Terapija prizmama 105.32 Postavljanje probnih sociva 48.51 Obucavanje pacijenata u postavljanju i skidanju tvrdog kontaktnog sociva 285.19 Obucavanje pacijenata u postavljanju i skidanju hidrofilnog kontaktnog sociva 211.82 Profesionalno cisenje mekih sociva 256.79 Hemijska dezinfekcija mekih sociva 130.18 Profesionalno cisenje tvrdih sociva 85.2 Tonometrija sa provokacijom 93.49 Odreñivanje ugla razrokosti 178.68 ISOSORB RETARD 60 po 20 mg 3.8 DIFUTRAT 60 po 20 mg 3.8 Page 49 CORNILAT 20 po 20 mg 3.8

1102100 1102295 1102300 1102302 1102450 1102452 1102520 1102521 1102522 1103000 1103001 1103010 1103011 1103012 1103013 1103046 1103051 1103071 1103072 1103080 1103081 1103082 1103083 1103150 1103151 1103175 1103177 1103220 1103222 1103432 1103560 1103561 1103562 1103571 1103572 1103630 1103631 1103632 1103702 1103704 1103722 1103723 1103724 1103731 1103732 1103740 1103765 1103766 1103792 1103800 1103801 1103810 1103811 1103860 1103861 1103870 1103871 1103872 1103875 1103876 1103877 1103880 1103881

NITROGLICERIN 40 po 0.5 mg UslugaRZZO MOLICOR 30 po 2 mg MONOSAN 30 po 40 mg MONOSAN 30 po 20 mg MONIZOL 30 po 20 mg MONIZOL 30 po 40 mg LOPION 30 po 2 mg LOPION RETARD 20 po 8 mg LOPION FORTE 30 po 4 mg LOTAR 30 po 50 mg LOTAR 30 po 100 mg RAMITENS 28 po 5 mg RAMITENS 28 po 2.5 mg RAMIPRIL, tableta, blister, 28 po 1,25mg RAMIPRIL, tableta, blister, 28 po 2,5mg INDAPRES SR 30 po 1.5 mg RAWEL SR 30 po 1.5 mg PRILINDA 28 po 2.5 mg PRILINDA 28 po 5 mg RAMIPRIL 28 po 2.5 mg RAMIPRIL 28 po 5 mg RAMIPRIL, tableta, blister, 28 po 10mg RAMIPRIL, tableta, blister, 28 po 5mg ERYNORM 28 po 50 mg ERYNORM 28 po 100 mg ENALAPRIL 20 po 20 mg ENALAPRIL 20 po 10 mg KATOPIL 40 po 25 mg KATOPIL 40 po 50 mg METHYLDOPA 20 po 250 mg LORIL 20 po 5 mg LORIL 20 po 20 mg LORIL 20 po 10 mg PRILENAP 20 po 10 mg PRILENAP 20 po 20 mg ZORKAPTIL 40 po 25 mg ZORKAPTIL 40 po 50 mg ZORKAPTIL 40 po 12.5 mg PRILAZID 30 po 2.5 mg PRILAZID 30 po 5 mg TRITACE 28 po 2.5 mg TRITACE 28 po 5 mg TRITACE 28 po 10 mg HEMOKVIN 20 po 10 mg HEMOKVIN 20 po 20 mg METILDOPA 20 po 250 mg ALPHAPRES 30 po 1 mg ALPHAPRES 30 po 2 mg LORISTA 28 po 50 mg EUKAPTIL 40 po 25 mg EUKAPTIL 40 po 50 mg MONOPRIL 28 po 10 mg MONOPRIL 28 po 20 mg PREXANIL 30 po 4 mg PREXANIL 30 po 8 mg ENALAPRIL 20 po 5 mg ENALAPRIL 20 po 10 mg ENALAPRIL 20 po 20 mg LIZINOPRIL 20 po 5 mg LIZINOPRIL 20 po 10 mg LIZINOPRIL 20 po 20 mg CILAZAPRIL 30 po 2.5 mg Page 50 CILAZAPRIL 30 po 5 mg

1.7 4.78 5.25 3.21 3.21 5.25 4.78 10.34 5.28 27.75 50.13 16.48 12.32 6.16 12.32 9.19 9.19 12.32 16.48 12.32 16.48 25.09 16.48 27.75 50.13 15.21 10.27 4.38 7.63 5.05 5.75 14.2 9.52 10.27 15.21 4.38 7.63 2.31 17.03 26 12.32 16.48 25.09 17.29 31.44 5.05 3.54 6.01 27.75 4.38 7.63 17.63 25.58 31.95 60.11 4.2 10.27 15.21 5.75 9.52 14.2 17.03 26

1103882 1103883 1103887 1103888 1103899 1104125 1104126 1104127 1104200 1104232 1104300 1104440 1104441 1104445 1104460 1104462 1104464 1104465 1104470 1104482 1104490 1104491 1104492 1104500 1104501 1104502 1104510 1104511 1104600 1104601 1104613 1104614 1107018 1107020 1107021 1107030 1107031 1107032 1107170 1107183 1107350 1107496 1107500 1107520 1107550 1107551 1107552 1107565 1107580 1107582 1107600 1107601 1107620 1107621 1107622 1107625 1107631 1107640 1107641 1107642 1107650 1107651 1107652

ZOBOX 30 po 2.5 mg UslugaRZZO ZOBOX 30 po 5 mg ENATENS, tableta, 20 po 10 mg ENATENS, tableta, 20 po 20 mg LOSARTAN, film tableta, 28 po 50 mg ATORVASTATIN 30 po 10 mg ATORVASTATIN 30 po 20 mg ATORVASTATIN 30 po 40 mg SINELIP 30 po 450 mg FENOLIP 30 po 160 mg BOLUZIN 56 po 300 mg ZOCOR 28 po 10 mg ZOCOR 28 po 20 mg ZOCOR 28 po 40 mg SORTIS 30 po 10 mg SORTIS 30 po 20 mg SORTIS, film tableta, 30 po 40 mg SORTIS, film tableta, 30 po 80 mg LIPANOR 30 po 100 mg PRAVACOR 30 po 20 mg VASILIP 28 po 10 mg VASILIP 28 po 20 mg VASILIP 28 po 40 mg SIMVOR 28 po 10 mg SIMVOR 28 po 20 mg SIMVOR 28 po 40 mg CHOLIPAM 20 po 10 mg CHOLIPAM 20 po 20 mg TULIP 30 po 20 mg TULIP 30 po 10 mg SIMVASTATIN, film tablete, 28 po 10 mg SIMVASTATIN, film tablete, 28 po 20 mg DAROB MITE 50 po 80 mg BISOPROLOL 30 po 5 mg BISOPROLOL 30 po 10 mg BISOPROLOL 30 po 2.5 mg BISOPROLOL 30 po 5 mg BISOPROLOL 30 po 10 mg PRINORM 14 po 100 mg PROPRANOLOL 50 po 40 mg ATENOLOL 14 po 100 mg PRESOLOL 30 po 100 mg ATENOLOL 14 po 100 mg PANAPRES 14 po 100 mg ATENOLOL 14 po 100 mg ATENOLOL 30 po 25 mg ATENOLOL 20 po 50 mg METOPROLOL STADA 50 po 200 mg CORVITOL 50 30 po 50 mg CORVITOL 100 30 po 100 mg CONCOR 30 po 5 mg CONCOR 30 po 10 mg DILATREND 28 po 6.25 mg DILATREND 28 po 12.5 mg DILATREND 28 po 25 mg KARVILEKS 30 po 12.5 mg NEBILET 14 po 5 mg KARVEDILOL 30 po 6.25 mg KARVEDILOL 30 po 12.5 mg KARVEDILOL 30 po 25 mg DILATREND 30 po 6.25 mg DILATREND 30 po 12.5 mg Page 51 DILATREND 30 po 25 mg

17.03 26 10.27 15.21 27.75 23.95 38.97 59.15 4.94 16.46 3.29 13.38 25.4 39.47 23.95 38.97 59.15 117.57 13.17 22.25 13.38 25.4 39.47 13.38 25.4 39.47 13.38 25.4 38.97 23.95 13.38 25.4 9.01 6.24 11.81 4.32 5.58 10.64 6.6 1.93 6.6 7.1 6.6 6.6 6.6 1.65 3.29 13.06 2.91 7.1 16.44 21.06 8.97 10.84 15.12 10.84 30.81 8.97 10.84 15.12 8.67 13.39 19.64

1107660 1107661 1107710 1107711 1107750 1107751 1114150 1114220 1114221 1114292 1114461 1114481 1114503 1114640 1114643 1114646 1114652 1114653 1115220 112001 112002 112003 112004 112005 112006 112007 112008 112009 112010 112011 112012 112013 112014 112015 112016 112017 1120170 1120171 112018 112019 112020 112021 112023 112024 112025 112026 112027 112028 112029 112030 112031 112033 112035 112036 112037 112038 112039 112040 112041 112043 112044 112045 112046

MILENOL 28 po 12.5 mg UslugaRZZO MILENOL 28 po 25 mg BYOL 30 po 5 mg BYOL 30 po 10 mg PRESOLOL 28 po 50 mg PRESOLOL 56 po 50 mg ALOPROL 60 po 2 mg DUROFILIN 40 po 125 mg DUROFILIN 40 po 250 mg AMINOFILIN 20 po 350 mg SPALMOTIL 60 po 2 mg SALBUTAMOL 60 po 2 mg AMINOFILIN Retard 20 po 350 mg SINGULAIR 28 po 5 mg SINGULAIR 28 po 10 mg SINGULAIR, tableta za zvakanje, blister, 28 po 4mg EUPHYLONG 300 50 po 300 mg EUPHYLONG 200 50 po 200 mg KODEIN FOSFAT 10 po 30 mg Obliteratio puncta lacrimalia Sutura palpebrae Hiruska obrada rane veznjace Abrazija epitela roznjace Elektroliza kod trihijaze Incizija abscesa kapaka ili obrva Blefarofarija Termokauterizacija i dijatermokogulacija manjih promena prednjeg segmenta Incizija flegmone suzne kese Operacija benignih tumora veznjace Sklera - obrada rane Operacija protiv trihijaze Obrada dubljih rana kapaka u vise slojeva Antiglaukomne operacije - ektrabulbarno Prednja vitrektomija Evisceracija ocne jabucice Enukleacija ocne jabucice FLUOROGAL 250 po 0.25 mg FLUOROGAL 100 po 1 mg Operacija ektropijuma i entropijuma Stroboloske operacije na pravim misiima Transplantacija veznjace Ekstirpacija suzne kese Iridektomija ili keratotomija Discizija sekundarne katarakte Ekscizija benignog tumora kapka Biopsija spoljnih delova oka (koza i veznjaca) Operacija pterigijuma Ekstrakcija stranog tela sklere Tetoviranje roznjace Punkcija prednje komore Ekstirpacija palpebralnog dela suzne zlezde Operacija halaciona Extractio iris clips lens Operacija protiv simblefarona Cavage komore anterioris Punctio subretinalis Corenoplastica Transpozicija misia zbog paralitickog strabizma Punkcija staklastog tela Anstomosis kanalis lacrimalis Plastika palpebre - klizajui ili slobodni transplantat Vañenje magnetnog implanta Page 52 Discizija i aspiracija katarakte

10.84 15.12 6.24 11.81 2.91 2.91 2.62 2.43 4.25 6.94 2.62 2.35 6.94 108.8 103.2 109.41 6.6 6.13 8.23 3249.55 3064.92 3204.58 2836.54 3457.82 2836.54 3064.92 2696.91 3114.64 3726.45 3392.74 3457.82 3392.74 4122.88 6791.39 3557.23 3557.23 0.46 1.05 3557.23 4029.39 4098.02 3392.74 3686.21 3249.55 3706.32 3114.64 3457.82 3457.82 3263.75 3025.89 3392.74 2970.26 3591.54 4098.02 2857.85 3944.19 4228.2 4664.85 3819.94 5390.28 4640.01 3557.23 3686.21

112047 112049 112050 112051 112052 112053 112054 112055 112057 112058 112059 112060 112061 112062 112063 112064 112070 112071 112074 112076 112077 112078 112079 112080 112081 112082 1121100 1121101 1121140 1122114 1122160 1122161 1122460 1122700 1122750 1122752 1122805 1122810 1122811 1122845 1122930 1122931 1122932 1123141 1124174 1124175 1124301 1124532 1124534 1124540 1124541 1125070 1126401 1127176 1127177 1127500 1127501 112801 112802 112803 112804 112805 112806

Stroboloske operacije na kosim misiima 4029.39 UslugaRZZO Obrada perforativne rane bulbusa 4192.7 Operacija pterigijuma sa kalemom veznjace ili lam.keratopl. 4772.55 Sinehioliza prednjih ili zadnjih sinehija 3686.21 Sutura corneae - extractio 3322.91 Revisio vulnaris - postoperativa 3756.04 Instrumentalno vañenje stranog tela iz prednjeg segmenta 4445.93 Orbitotomija prednja 4983.18 Tentamen - extractionis corporis alieni cum elektromagneto 3403.39 Operacija Blowout frakture 5390.28 Lensectomia pars plana 3403.39 Corectio dislocat.lentis arteficialis 3591.54 Vañenje silikonskog ulja iz zadnjeg oka 7645.79 Vañenje silikonskog ulja iz prednje komore 3944.19 Disectio cataractae secundariae 3934.73 Zamena staklastog tela silikonskim uljem 9509.6 Pefrorativna keratoplastika 4947.68 Timska obrada slozenih rana 9762.85 Dacryocystorhinostomia 4818.7 Obrada perforativne povrede ocne jabucice sa prolapsom 5231.68 Keratoplastika lamelarna 4947.68 Antiglaukomne operacije intrabulbarne 4253.05 Estrakcija luksiranog sociva 5927.52 Ekstrakcija katarakte sa ugrañivanjem lens-implanta 4947.68 Intrakapsularna ekstrakcija katarakte 4361.92 Orbitotomija i ekstrakcija stranog tela ili tumora 5797.35 FESTAL N 20 po 192 mg 4.57 FESTAL N ,oblozena tableta,500 po 192 mg 3.41 PANKREATIN 50 po 125 mg 2.58 OMEP 15 po 20 mg 29.98 SABAX 14 po 30 mg 48 SABAX 28 po 15 mg 23.85 OMEPROL 15 po 20 mg 29.98 OMEZOL 14 po 20 mg 29.99 CONTROLOC 14 po 40 mg 64.87 CONTROLOC 14 po 20 mg 35.35 BICIT HP 40 po 300 mg 16.22 NEXIUM 7 po 20 mg 73.45 NEXIUM 7 po 40 mg 96.83 LOSEPRAZOL 14 po 20 mg 29.99 SMERTOPRAZOL, gastrorezistentna kapsula, tvrda, blister, 14 po 10mg 19.7 SMERTOPRAZOL, gastrorezistentna kapsula, tvrda, blister, 14 po 20mg 29.99 SMERTOPRAZOL, gastrorezistentna kapsula, tvrda, blister, 14 po 40mg 59.97 BUSCOPAN, oblozena tableta, 20 po 10 mg 9.97 CISAP 30 po 5 mg 4.46 CISAP 30 po 10 mg 9.76 KLOMETOL 30 po 10 mg 2.93 ONDASAN 10 po 4 mg 188.61 ONDASAN 10 po 8 mg 335.23 ZOFRAN 10 po 4 mg 188.61 ZOFRAN 10 po 8 mg 335.23 DULCOLAX, gastrorezistentna tableta, blister, 30 po 5mg 8.77 LOPERAMID 20 po 2 mg 5.04 URSOFALK 50 po 250 mg 29.36 URSOFALK 100 po 250 mg 28.81 URSOSAN 50 po 250 mg 24.73 URSOSAN 100 po 250 mg 24.26 Operacija malignih tumora veznjace 3279.14 Implantacija radioaktivnog izvora za kontinuirano zracenje untraokuparnih tumora 3900.4 Operativno uklanjanje radioaktivnog izvora 1907.6 Keratomija radialis i ortokeratomija 4192.7 Rekonstrukcija odvodnih suznih puteva po Dzonsu 1618.85 Page oper. para. strab. oper. kod asistatmusa Hirurska korekcija vertikalne razrokosti + faden + 53 2393.96

112807 112808 112809 112810 112811 112812 112813 112814 112815 112816 112817 112818 112819 112820 112821 112822 112823 112824 112825 112826 112827 112828 112829 1128430 1128485 1128486 1128621 1128630 1128631 1128641 1128642 1128680 1128695 1128700 1128705 1128706 1129110 1129130 1129300 1129470 1129471 1129474 1129475 1129490 1129930 1132300 1132310 1132320 1134205 1134220 1134230 1134240 1135231 1135240 1135270 1135276 1135277 1142014 1142100 1149040 1149041 1149200 1155442

Operacija protiv ptoze Smith ili Fasenellaset 2563.19 UslugaRZZO Operacija kod preloma zidova orbita + korekcija 6761.8 Zamena staklastog tela silikonskim uljem i vañenje silikonskog ulja zadnjeg dela oka 6777.19 Fakoemulzifikacija ultrazvukom i lesektomija 2628.27 Vitrektomija posterior (pars plana) 9320.26 Operacija protiv ablacije retine 5971.31 Iridocikletomija kod tumora oka 7035.16 Instrumentalno vañenje intrabularnog stranog tela 7164.15 Egzenteracija orbije 5902.68 Keratoplastika i sklerokeratoplastika 4759.54 Trabekulektomija 3293.34 Direktana dijatermija cilijarnog tela 3462.55 Ekstrakcija katarakte sa ugradnjom lens inplanta + korekcija dislokanije 3462.55 Elektromagnetna ekstrakcija stranog tela iz prednjeg ili zadnjeg segmenta 4600.96 Enukleacija ocne jabucice sa izgradnjom inplanta 3279.14 Uzimanje bulbusa sa kadavera i konzerviranje 2901.64 Operacija laserom 2727.68 Operacija komplikovane katarakte kongenitalne katarakte i luksiranog sociva 3347.76 Rekonstrukcija prednjeg segmenta oka, sinehhioliza plastike duzice i ekstakacija sociva u jednom aktu 6110.95 Keratoproteza - ugrañivanje 5464.81 Fluorescenska angliografija ocnog dna i prednjeg segmenta oka 1012.98 Kompjuterizovana perimetrija 1270.95 Odreñivanje kolornog vida (na Gelfarkswort) 1067.4 RANISAN 20 po 150 mg 9.19 QUAMATEL 28 po 20 mg 7.49 QUAMATEL 14 po 40 mg 14.97 RANITIDIN 20 po 150 mg 9.19 FAMOTIDIN 30 po 20 mg 7.48 FAMOTIDIN 30 po 40 mg 14.97 RANITIDIN 30 po 300 mg 18.38 RANITIDIN 20 po 150 mg 9.19 RANSANA 20 po 150 mg 9.19 RANITIDIN 20 po 150 mg 9.19 RANITIDIN 20 po 150 mg 8.22 RANITAL , film tableta, blister, 20 po 150mg 9.19 RANITAL , film tableta, blister, 20 po 300mg 18.38 ASACOL, gastrorezistentna tableta, 100 po 400 mg 23.1 PENTASA, tableta sa produzenim oslobañanjem, 100 po 500 mg 28.34 5-ASA 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg) 10.1 SALOFALK 50 po 250 mg 19.22 SALOFALK 100 po 250 mg 19.21 SALOFALK 50 po 500 mg 28.19 SALOFALK 100 po 500 mg 28.34 SALAZOPYRIN-EN 100 po 500 mg 10.23 BUDOSAN 100 po 3 mg 86.73 PIPEGAL 20 po 200 mg 9.24 NOFOCIN, tableta, 20 po 400 mg 20.71 PIPEM 20 po 200 mg 9.24 PROSCAR 28 po 5 mg 44.82 ZERLON 30 po 5 mg 44.83 TAMSOL, kapsula sa produzenim oslobañanjem, tvrda, blister, 30 po 0.4 mg 31.51 BETAMSAL, kapsula sa modifikovanim oslobañanjem, tvrda, blister, 30 po 0,4mg 31.51 MERCILON 1 po 21 doza (0,020 mg + 0,15 mg) 17.84 LEGRAVAN 1 po 21 doza (0.03 mg + 0.15 mg) 6.89 LOGEST 1 po 21 doza(0.020 mg + 0.75 mg) 22.46 YASMIN 1 po 21 doza (3 mg + 0,03 mg) 34.97 YAZ, film tableta, blister, 28 po (3mg+0,02mg) (24+4placebo) 28.14 PRE-PAR 30 po 40 mg 84.89 PARTUSISTEN 50 po 5 mg 10.84 BROMOKRIPTIN 30 po 2.5 mg 8.27 BROMOKRIPTIN 30 po 10 mg 27.12 GYNIPRAL 20 po 0.5 mg 11.35 Page 54 ROACCUTANE 30 po 10 mg 43.52

1155511 1155512 1161021 1161160 1161300 1161301 1162031 1162032 1162050 1162051 1162089 1162190 1162193 1162207 1162220 1162245 1162246 1162403 1162423 1162441 1162442 1162470 1162471 1162485 1162487 1162488 1162510 1162512 1162513 1162520 1162531 1162532 1162560 1162645 1162646 1163060 1163061 1165122 1168089 120001 120002 120003 120004 120005 120006 120007 120008 120009 120010 120011 120012 120013 120014 120015 120016 120017 120018 120019 120020 120021 120022 120023 120024

NEOTIGASON 100 po 10 mg 55.68 UslugaRZZO NEOTIGASON 30 po 25 mg 119.22 MOVALIS 20 po 15 mg 19.23 ROXIKAM 20 po 20 mg 6.29 MELOKSIKAM 20 po 7.5 mg 9.55 MELOKSIKAM 20 po 15 mg 19.23 BRUFEN 30 po 400 mg 4.37 BRUFEN 30 po 600 mg 6.32 FLUGALIN 30 po 50 mg 3.56 FLUGALIN 30 po 100 mg 6.42 KETONAL LEK FORTE 100MG FILM TABLETE, film tableta, 20 po 100 mg 8.94 DIKLOFENAK 20 po 50 mg 3.48 DIKLOFENAK 20 po 100 mg 8.36 DICLOFENAC DUO 30 po 75 mg 11.34 TURGANIL 20 po 300 mg 10.09 DICLORAPID 30 po 75 mg 11.34 DICLORAPID 20 po 75 mg 12.1 DICLOFENAC DUO-HABIT PHARM, kapsula sa modifikovanim oslobañanjem, tvrda, blister, 30 po 75mg 11.34 NAPROKSEN 20 po 375 mg 8.16 DIKLOFEN 20 po 50 mg 3.48 DIKLOFEN 20 po 100 mg 8.36 NAPROXEN 50 po 375 mg 8.17 NAPROXEN 20 po 375 mg 8.16 RAPTEN-K 10 po 50 mg 5.44 RAPTEN DUO 30 po 75 mg 11.34 IBUPROFEN 30 po 400 mg 4.37 IBUPROFEN 20 po 300 mg 6.66 RAPIDOL , film tableta, blister, 30 po 400mg 4.37 RAPIDOL , film tableta, blister, 30 po 600mg 6.32 ZODOL 10 po 10 mg 31.42 IBUPROFEN 30 po 400 mg 4.37 IBUPROFEN 30 po 600 mg 6.32 NAKSETOL 20 po 550 mg 8.63 DIKLOFENAK 20 po 50 mg 3.48 DIKLOFENAK 20 po 100 mg 8.36 INDOMETACIN 30 po 25 mg 2.83 INDOMETACIN 30 po 75 mg 8.02 SIRDALUD 30 po 4 mg 33.6 ALOPURINOL 40 po 100 mg 2.41 Epifaringoskopija direktna 142 Naknadni fizikalni pregled audiologa (otomikroskopija, epifaringologija i dr.) 142 Faringotimpalna tuba - funkcionalna ispitivanja 186.98 Audimetrijsko ispitivanje sluha 285.19 Tonalna liminarna audiometrija u odraslih sa interpretacijom 285.19 Tonalna liminarna audiometrija u dece do 7 godina sa interpretacijom 452.05 Supraliminarna tonalna audiometrija (topodijagnosticki test) 342 Automatska bekesi audiometrija 607.08 Demaskiranje agravacije i stimulacije nagluvosti 420.1 Govorna audiometrija sa interpretacijom nalaza 191.71 Procentualni gubitak sluha po Fowler-u 285.19 Odreñivanje slusnog aparata 256.79 Elektrokohlearografija u lokalnoj anesteziji 1035.45 Elektrokohlearografija u opstoj anesteziji 1035.45 Auditivni elektricni odgovor mozdanog stabla u odraslih bez anestezije 1211.77 Auditivni elektricni odgovor mozdanog stabla (Bera) u opstoj anesteziji 1211.77 Postrotatorna elektronistagmografija 901.74 Bitermalni kaloricni test (Fitzerald - Holpike) 428.39 Kaloricna elektronistagmografija 631.91 Rotatorna elektronistagmografija (kupulometrija) 856.76 Pendularna elektronistagmografija 733.69 Audiovestibulosko vestacenje 1048.47 Audiovestibuloski zakljucak o telesnom osteenju 175.14 Page 55 Provokacioni nazalni test IN VIVO 1758.5

120026 120027 120028 120029 120030 120031 120032 120033 120035 120036 120037 120038 120039 120040 120041 120042 120043 120044 120045 120046 120047 120048 120049 120050 120051 120052 120054 120055 120057 120058 120059 120060 120061 120062 120063 120064 120065 120066 120067 120068 120069 120070 120071 120072 120073 120074 120075 120076 120077 120078 120079 120080 120081 120082 120083 120084 120085 120086 120087 120088 120089 120090 120091

Subjektivna olfaktometrija Elektrofizioloska objektivna olfaktometrijaUslugaRZZO Laringostroboskopija Akusticka registracija i analiza glasa (sonografija) Visekanalna elektromiografija vokalnog aparata Laringomikrostroboskopija Elektrogustometrija ili hemijska gustometrija Schirmerov test ili lakrimacija Ispitivanje tipanometrijske funkcije Eustahijeve tube Ispitivanje akustickog refleksa Testovi vizualne okularne kontrole (trzajni, polagani i optokineticki) Funkcionalno ispitivanje uva - test Epifaringoskopija sa biopsijom Krioterapija u ORL Krioterapija hipertroficnih nosnih skoljki i polipa Krioterapija varicesa sluznice nosa Odstranjivanje benignih tumora usne duplje krioterapijom Odstranjivanje benignih tumora glave i vrata krioterapijom Policer - produvavanje faringealne tube Cisenje cerumena ili ispiranje Produvavanje faringotimpalne tube timpanobalametrijski kateterizacijom Ablacija granulacija iz uva Aplikacija leka u nos ili uvo Nalazna ili timpanalna injekcija Aspiracija sekreta iz nosa po Pretz-u Ispiranje nosa glyso pumpom Maksilarni sinus - funkcija po seansi Tusiranje u ORL Nazalno krvarenje - hemostaza zadnjom tamponadom Nazalno strano telo - endonazalno odstranjivanje Mikroskopska eksploatacija kavuma Inscizija otehematoma i retroaurikularnog apscesa Usni polip - ablacija Timpanicna paracenteza Punkcija antruma Retrogaringealni absces - incizija transoralna Tertrofaringealni absces - incizija cervikalna Laringealna intubacija Biopsija mekih tkiva nosa Biopsija mekih tkiva uha Biopsija mekih tkiva Nosni serum - incizija i drenaza hematoma i abscesa Uzimanje biopsije iz usne supljine i farinksa Strajfna u uvo sa lekom - kod odraslih Strajfna u uvo sa lekom - kod dece Surdopedagoski pregled i utvrñivanje govornih mana Defektoloska anamneza i opservacija (pregled) Artikulacioni tretman Auditivni trening lica sa osteenim sluhom Trening lica sa osteenim sluhom preko individualnih slusnih aparata Uvezbavanje ezofagealnog govora Vezbe motorike tela Korekcioni tretman poremaaja govora Vezbe za razvoj i formiranje gramatickih kategorija Magnetofonsko snimanje govora Ispitivanje govornog statusa i glasa baterijom testova Pismeni nalaz i misljenje efektologa Uputstvo za rad i savet roditeljima deteta osteenog glasa ili sluha Vezbe razumevanja govora Vezbe citanja govora sa lica i usana sagovornika Govorno osamostaljivanje Vezbe razumevanja i analiza pisanog govora Page 56 Vezbe za razvoj ekspresivnog govora

285.19 950.25 643.75 1035.45 885.16 1056.75 391.7 268.62 391.7 391.7 733.69 186.98 420.1 505.3 375.12 285.19 383.41 668.61 93.49 93.49 93.49 235.49 93.49 280.45 175.14 158.57 235.49 56.8 431.94 142 186.98 276.91 235.49 383.41 570.39 186.98 562.1 142 333.71 333.71 333.71 186.98 186.98 142 1325.38 191.71 513.59 607.08 285.19 285.19 366.85 162.11 162.11 175.14 285.19 665.05 162.11 256.79 443.76 533.7 358.56 268.62 443.76

120092 120093 120094 120095 120096 120097 120098 120099 120100 120101 120102 120103 120104 120105 120106 120107 120108 120109 120110 120111 120112 120113 120114 120115 120116 120117 120118 120119 120120 120121 120122 120123 120124 120125 120126 120127 120128 120129 120130 120131 120132 120133 120134 120135 120136 120139 120140 120141 120142 120144 120145 120146 120147 120148 120149 120150 120151 120152 120153 120154 120155 120156 120157

Vezbe za razvoj receptivnog govora 443.76 UslugaRZZO Vezbe semantike 370.4 Procena sposobnosti motorne kontrole i ritma 195.26 Procena grafomotorike 195.26 Procena lateralizovanosti 142 Reduktivni tretman dece osteenog sluha sa hiperkinetskim sindromom 370.4 Procena nivoa dozivljaja telesne celovitosti 370.4 Vezbe u objektivnom gestualnom i subjektivnom prostoru 317.14 Vezbe vizomotorne kontrole 88.75 Ritmicke vezbe 117.15 Vezbe za stabilizovanje i usmeravanje lateralizovanosti 142 Vezbe za dozivljaj telesne celovitosti 117.15 Vezbe za postizanje tonicne ujednacenosti 117.15 Vezbe za uocavanje prisustva drugog 117.15 Grafomotorne vezbe 117.15 Preskriptualne forme 117.15 Inhalacioni provokacioni nazalni test IN VIVO 1562.05 Lokalna apliacija medikamenata u larinks (instilacija) 101.78 Aerodinamski testovi 643.75 Rinoalergolosko ispitivanje standardne respiratorne alergene prick ili intradermalni 521.86 - do deset alergena testovi Rinoalergolosko ispitivanje specificne respiratorne alergene prick ili intradermalni testovi - po jednom alergenu 521.86 Rinoalergolosko ispitivanje standardne nutritivne alergene prick ili intradermalni testovi - do deset alergena 521.86 Rinoalergolosko ispitivanje specificne alergene radnog mesta 876.88 Odreñivanje eozinofila iz sekreta nosa 375.12 Rinoalergoloska nespecificna desenzibilizacija 403.52 Rinoalergoloska terapija toptickom aplikacijom leka 420.1 Fonetogram 553.83 Pneumogram 697.01 Lecenje alveolita 186.98 Lokalna aplikacija leka u usta 93.49 Selektivno brusenje (po zubu) 93.49 Pakovanje desni (po zavoju) 93.49 Primarna obrada rane na licu i ustima sa suturom 697.01 Primarna obrada rane na licu bez suture 150.29 Zaustavljanje krvarenja bioloskim sredstvima 386.96 Zaustavljanje krvarenja tamponadom 386.96 Biopsija eksciziona 186.98 Blokada kod neuralgije 198.81 Kauterizacija polipa gingive 93.49 Fonijatrijski pregled bolesnika 285.19 Timski pregled kod poremeaja govora (dijagnoza, prognoza, indikacija, terapije) 538.44 Rehabilitacioni tretman disfonija (fonacija, resocijalizacija) 538.44 Rehabilitacija, rinolacija i finofonija 452.05 Rehabilitacija afonija (povrsinska analiza licnosti, korekcija fonacije, socioadaptacija) 538.44 Test zamorljivosti glasa 370.4 Progresivna relaksacija (dece osteenog sluha) 80.47 Odreñivanje slusnog aparata za decu 448.5 Rehabilitacija nagluve dece do 3 godine starosti 583.4 Ispitivanje sluha dece do 2 godine starosti 1537.2 Rinoalergoloska terapija autovakcinom pojedinacno 403.52 Rinoalergoloska specificna desenzibilitacija 562.1 Fonijatrijske vezbe - vezbe disanja 293.48 Fonijatrijske vezbe - vezbe relaksacije 293.48 Fonijatrijske vezbe - vezbe postavljenja glasa 293.48 Vezbe bogaenja recnika 260.33 Formiranje i razvoj sintaktnih formacija gramatickih kategorija 260.33 Vezbe artikulacije 260.33 Vezbe fonacije 260.33 Korekcioni artikulacioni tretman kod nalatoshize 423.65 Konstultativni fonijatrijski tretman 370.4 Kontrolni pregled logopeda 260.33 Salivarni test horde timpani 301.76 Page 57 Reduktivni tretman dece osteenog sluha sa disprakticnim i disgraficnim smetnjama17.14 3

120158 120159 120160 120161 120162 120163 120164 120165 120166 120167 120168 120169 120170 120178 120179 120182 120183 120184 120186 120187 120188 120193 120194 120195 120196 120197 120200 120201 120202 120203 120204 120205 120206 122001 122002 122003 122004 122005 122006 122008 122009 122012 122013 122014 122015 122016 122017 122018 122019 122020 122021 122022 122023 122024 122025 122026 122027 122028 122029 122030 122031 122033 122034

Zaustavljanje krvarenja hirurskim putem 562.1 UslugaRZZO Hirursko vañenje zuba 775.11 Lecenje hronicnog lokalnog osteomijelitisa 256.79 Incizija abscesa ekstraoralnim putem 795.2 Primarna plastika oroantralne komunikacije 1330.1 Hirusko lecenje hronicnih i subakutnih abscesa i ekstraoralnih fistula dentogenog porekla 578.66 Uklanjanje stranog tela iz mekih i kostanih tkiva i vilice 643.75 Ubrizgavanje lekova u pljuvacnu zlezdu kroz izvorni kanal 252.06 Operacija mukoznih cista sluzokoze 697.01 Odstranjivanje kalkulusa iz izvornog kanala pljuvacne zlezde 465.06 Operacija benignih tumora mekih tkiva usta 930.14 Ambulantna operacija tumora mekih tkiva lica 465.06 Vañenje zuba kod teskih bolesnika 721.86 Primena vodonicnog superoksida (sprej) 93.49 Otvaranje i drenaza paradentalnog abscesa 93.49 Repozicija luksirane mandibule 150.29 Ekstrakcija stranog tela iz spoljnjeg slusnog hodnika 150.29 Ispitivanje cervikalnog nistagmusa 346.72 Skidanje imobilizacionih naprava 930.14 Vañenje zaostalog korena zuba 420.1 Incizija abscesa intraoralno 142 Rinealergoloski pregled 297.02 Endomikroskopski pregled nosa u lokalnoj anesteziji 1300.53 Endomikroskopski pregled maksilarnih sinusa u lokalnoj anesteziji 1300.53 Buziranje stenonovog kanala 93.49 CT - sijalografija pljuvacne zlezde 1203.49 Ispitivanje sluha zvucnim viljuskama 93.49 Ispitivanje vestibulacionog aparata 235.49 Incizija abscesa na lobulusu aurikule ili u spoljasnjem kanalu 142 Lokalno lecenje zapaljenja spoljasnjeg ili srednjeg uha 142 Priprema bubne opne 93.49 Kauterizacija prosirenih vena nosa 93.49 Ispitivanje vestibularne funkcije statokinetickim koordinacionim testom 191.71 Sinisoskopija i timpanoskopija u lokalnoj anesteziji 1067.4 Laringealna intubacija 1037.82 Laringo i faringoskopija indirektna sa biopsijom ili ekscizijom polipa 1146.69 Laringo-hipofaringoskopija direktna (eksploracija sa biopsijom i ekscizijom tumora)1370.35 Laringo-hipofaringoskopija direktna sa vañenjem stranog tela 1370.35 Laringomikroskopija eksplorativna sa uzimanjem isecka ekscizijom sluznica ili polipa ili tumora 1996.35 Traheobronskoskopija sa vañenjem stranog tela u dece do 10 godina 1996.35 Traheobronskoskopija sa vañenjem stranog tela u odraslih 3288.6 Retrogradna dilatacija stenoze jednjaka 595.24 Enskopske operacije laserom 1102.9 Adanotomija i readenotomija u dece u opstoj anesteziji 1082.79 Adanotomija i readenotomija u dece do 4 godine i hendikepirane dece u opstoj anesteziji 1444.9 Tonzilektomija sa adanotomijom u opstoj anesteziji 904.1 Adanotomija u odraslih u opstoj anesteziji 3010.5 Tonzilektomija u odraslih u opstoj anesteziji 1480.4 Tonzilektomija u odraslih u lokalnoj anesteziji 1078.05 Operacija maksilarnog sinusa po Dencker-u -jednostrano 3964.3 Ekstirpacija manjih benignih tumora tonzila i zdrela u lokalnoj anesteziji 928.95 Ekstirpacija veih benignih tumora tonzila, orofarinksa i sl. u opstoj anesteziji 1121.83 Incizija i drenaza peritonzinarnog abscesa 928.95 Transoralna incizija retrofaringealnog abscesa 1144.32 Cervikalna incizija retrofaringealnog abscesa 764.46 Revizija i hemostaza nakon tonzilektomije ili adenotomije 1266.21 Ekstirpacija malignog tumora tonzila i orofarinska 1747.85 Ostale operacije na farinsku (zatvaranje fistule, suture, strano telo) 1127.76 Laringifisule 2041.32 Hordektomija 4074.36 Parcijalna laringektomija sa rekonstrukcijom larinksa kod malignih tumora 23009.54 Rekonstrukcija i plasticna operacija na larinksu i gornjem delu traheje (hordopeksija, povrede i stenoze) 8490.7 Page 58 Trahsotomija i traheostomija 1410.59

122035 122036 122037 122038 122039 122040 122041 122042 122043 122044 122045 122046 122047 122048 122049 122050 122051 122052 122053 122054 122055 122056 122057 122058 122059 122060 122061 122062 122063 122064 122065 122066 122067 122069 122070 122071 122072 122073 122074 122075 122076 122077 122078 122079 122080 122081 122082 122083 122084 122085 122086 122087 122088 122089 122090 122091 122093 122094 122095 122096 122097 122098 122099

Radikalna faringolaringektomija 8192.5 UslugaRZZO Ekstirpacija medijalne kongenitalne fistule, ciste vrata 2041.32 Ekstirpacija lateralne kongitinalne fistule, ciste vrata 2712.3 Zatvorena repozicija svezih povreda nosa 25463.86 Submukozna resekcija septuma - killian 1057.94 Septoplastika po Cottle-u 1301.66 Operacija na nosnim skoljkama 933.69 Operacija atroficnog rinita 2334.8 Incizija i drenaza hematoma i abscesa septuma nosa 1102.9 Ekstirpacija kongenitalnih fistula nosa 1634.24 Plastika hoanalne atrezije 5017.51 Hirurska ekstirpacija rinolita ili stranog rela 1425.96 Ekscizija malignog tumora nosa 5791.42 Ekscizija manjeg tumora nosa, sutura, biopsija, adhezioliza 710.02 Ablacija nazalnog polipa 2748.96 Septorinoplastika 5180.8 Rinoplastika korektivna 4245.95 Hemostaza epistaksa, kauterizacija prednjom tamponadom 2733.6 Hemostaza epistaksa, kauterizacija zadnjom tamponadom 1014.15 Transnazalna etmoidektomija jednostrana 3290.96 Funkcionalna endoskopska sinus hirurgija 10255 Endonazalna operacija maksilarnog sinusa - donja meatotomija (jednostrano i obostrano) 3137.11 Operacija maksilarnog sinusa - Caldwell-luc - jednostrana 3966.68 Operacija maksilarnog sinusa - Caldwell-luc - obostrana 4632.91 Plastika ordantralne fistule sa trepanacijom ili bez trepanacije maksilarnog sinusa 3966.68 Operacija sfenoidnog sinusa - transseptalno jednostrano ili obostrano 4817.52 Trepanopunkcija frontalnog sinusa 2565.55 Operacija frontalnog sinusa po Reidelu - jednostrano ili obostrano 2650.76 Druge operacije na larinksu i traheji (zatvaranje traheostome, suture) 2888.61 Otvorena (krvava) repozicija svezih povreda nosa 1500.52 Osteoplasticna operacija frontalnog sinusa 7005.58 Ostale operacije na maksilarnom i frontalnom sinusu (elevacija, fraktura, fistula i sl.) 3966.68 Operacija svih sinusa po De-limi - jednostrana 4101.58 Neurektomija N.Vidiani transmaksilijarno - jednostrano 4817.52 Ekstirpacija juvenilnog fibroma ili malignog tumora u nazofarinksu 22632.05 Operacija na nosu i sinusima laserom 5787.89 Nazalno strano telo - endonazalno odstranjivanje 873.32 Ekstirpacija manjeg benignog tumora uske i zvukovoda, incizija, drenaza i sl. 556.19 Ekstirpacija malignog tumora uske 2041.32 Korekcija otapostaze 2712.3 Ekstirpacija kongenitalne fistule uva 2294.56 Ekstirpacija osteoma ili hiperostoze zvukovoda 2309.94 Timpanocenteza i implantacija ventilacionih cevccica u dece - opstoj anesteziji 4143 Timpanocenteza i implantacija ventilacionih cevccica u odraslih - lokalna anestezija 1415.31 Antrotomija u odojceta 2041.32 Mastiodektomija 1544.3 Radikalna trepanacija srednjeg uva kod upalnih procesa 3279.14 Mastoidektomija, radikalna trepacacija uva kod komplikacija na sigm. sinusu, veni jugularis. neoplazmi i zapaljenja p 11163.96 Mastoidektomija, radikalna trepanacija kod procesa na vrsku piramide, drenaza otvorenog mozdanog abscesa 13276.29 Operacija srednjeg uva kod kongenitalne atrezije zvukovoda i displazija srednjeg uva 13514.14 Miringoplastika 2031.85 Timpanoplastika (mastoidektomija, maringoplastika, osikuloplastika) 7432.78 Timpanoosikularni hromograf (mastoidektomija, uzimanje i priprema) 8192.5 Stapedektomija, stapedoplastika 8630.35 Operacija na unutrasnjem uvu (labiritaktomija, fenestracija, drenaza) 7383.08 Dekompresija N.facijalisa sa mastoidektomijom - radikalna 8630.35 Translabirintalna ili transtemporalna ekstirpacija vestib. 11432.59 Druge operacije srednjeg uha (retrepanacija, strano telo, i dr.) 3279.14 Operacija na uhu laserom 3467.29 Zbrinjavanjepreloma vilice metodom zicane imibilizacije 595.24 Zbrinjavanje preloma vilice standardnim sinama 1594 Zbrinjavanje preloma vilice akrilatnom udlagom (splint) 1331.3 Page 59 Postavljanje zicanih lagatura po zubu 416.55

122101 122102 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 122123 122124 122125 122801 122802 122803 122804 122805 122806 122807 122808 122809 122810 122811 122812 122813 122814 122815 122816 122817 122818 122819 122820 122821 122822 122823 122824 122825 122826 122827 122828 122829 122830 122831 122832 122833 122834 122835 122836 122837 122838 122839 122840

Odstranjivanje kaklusa izvodnog kanala pljuvacne zlezde 1012.98 UslugaRZZO Primarna plastika orantralne komunikacije 4167.85 Traheoezofagusna punkcija sa implantacijom vokalne proteze 1221.24 Endomikroskopski pregled nosa terapijski 18532.84 Plastika fistule esofagotrahealis cum loboarterialis pest. 9902.49 Reconstructio defecti labiae oris inferioris cum lobo local. 108.88 Instilacija vazduha u jednjak kod laringektomiranih bolesnika 1475.66 Epifaringomikroskopija sa uzimanjem isecka 4049.51 Spoljna etmoidektomija 1738.38 Hirursko zbrinjavanje preloma jagodicne kosti i luka bez osteosinteze 1977.43 Osteosinteza mandibule 2522.94 Hirursko zbrinjavanje jagodicne kosti i luka - sa osteosintezom 2522.94 Hirursko zbrinjavanje preloma gornje vilice po tipu Le Fort I 3019.98 Hirursko zbrinjavanje preloma gornje vilice po tipu Le Fort II 3974.96 Hirursko zbrinjavanje preloma gornje vilice po tipu Le Fort III 5028.16 Cirkumzigomaticna suspenzija maksile 495.84 Kraniofacijalna suspenzija zigomatikomaksijarnog kompleksa 983.39 Hirurska repozicija poda orbite (Blow -out) 3467.29 Operacija produzanog stiloidnog nastavka 3060.21 Operacija benignih tumora parafarinska 5550.02 Plastika faringostome lokalnim reznjevima 3193.92 Operacija malignih tumora parafarinska 10573.45 Skleroziranje hemangioma - po seansi 615.35 Operatio neurinoma n. acustici in meatus acustici interni 14045.47 Resectio nervi vestibularis 8948.69 Decompresio nervi facijalis partis labrinthica 9877.62 Decompresio nervi facijalis mastoidea ct. thumpanica 7805.54 Neuroplastica nervi facijalis 7224.5 Tympanoosioculoplastica 7258.83 Tympanoosioculoplastica ( u dece do 14 godina) 6587.85 Tympanoplastica 6045.85 Retympanoplastica 7224.5 Trepanatio radicalis ossis temporalis cum denudatio durae matris fossae orani i mediae et poteior po meningitis oto 11760.36 Implantatio tubae ventilations auris media 3670.82 Labyrinthectomia 6538.15 Stapedectomia 7645.79 Saccotomija 8799.58 Operatio malforatio congenitalis auris cum restitutio functionalis 11974.58 Operatio carcinoma auris media 9891.84 Operatio glomus tumoris 9891.84 Reconstructio auriculae (upotreba retroaurikularnog reznja i hrskavice) 19178.96 Septorhinoplastica functionalis cumimplantatio spongiosis ossei 20386 Amputatio nasi pp carcinoma cum reconstructio 20386 Operatio fibroma juvenilis et tumoris malignum epipharyngis 20053.48 Operatio atrezio hoanalis 4445.93 Opratio osteoplastica sinus frontoethmodialis pp fracturam frontbasalis 6200.89 Septorhinoplastika funcionalis 4576.1 Resectio maxillae partialis cum reconstructio defecti 19025.12 Resectio maxillae egsenteratio orbitae cum reconstructio defecti pp carcinoma 19626.28 Resectio maxillae totalis cum reconstructio defecti 19124.53 Operatio tulabi oris et reconstructio defecti cum loboneurovascularis 10106.02 Operatio tu mandibulae cum resetio mandibulae et osteoplastica primaria 12187.58 Operatio tu parafaringealis per viam cervicalis et oralis cum resectio rami mandibulae 2257.88 Operatio Ca baseos linuvae et baseos oris per vias cervicalis et oralis 22611.93 Disectio colli radicalis unilateralis 18403.84 Disectio colli functionalis unilateralis 18403.84 Disectio colli functionalis bilateralis 20485.4 Parotidectiomia totalis 15317.6 Parotidectiomia totalis cum neuroplatica n. facialis cumneurograft 19626.28 Parotidectomija totalis cum conservatio n. facijalis 17549.45 Extirpatio tumoris benignum pharyngis (upotrebom lasera) 6890.79 Laryngectomija reconstructiva funcionalis 20386 Page 60 Laryngectomija reconstructiva funcionalis cum diserio colli 20485.4

122841 122842 122843 122844 122845 122846 122847 122848 122849 122850 122851 122852 122853 122854 122855 122901 122902 122903 122904 122905 122906 122908 122909 122910 122911 122912 122913 122914 122915 122916 122917 122918 122919 122920 122921 122922 122923 122924 122925 122926 122927 122928 122929 122930 122931 122932 122933 122934 122935 122936 122937 122938 122939 122940 122941 122942 122943 122944 130001 130002 130003 130004 130005

Laryngectomija totalis 20386 UslugaRZZO Laryngectomija totalis cum disectio colli unilateralis 22467.56 Laryngectomija totalis cum disectio colli bilateralis 23506.56 Laryngectomija totalis cum reconstructio funcionalis 20485.4 Laryngectomija subtotalis cum reconstructio funcionalis 23149.18 Pharyngolaryngectomija reconsrtuctiva partialis functionalis 20524.45 Reconstryuctio funcionalis laryngis post traumam stenosis laryngis 22467.56 Laryngopharyngectomija partialis cum disectio colli 20584.8 Reconstructio funcionalis post paralysis nn recurentis bilateralis 22566.96 Opratio stenosis trachaee cervicalis posttraumatica 20485.4 Laryngectomija totalis cum resectio partialis manubrii et disectio colli radicalis seu functiolis 29280.25 Operatio stenosis laryngis et trachee cum graft 22566.96 Operatio stenosis laryngis (laserom) 5857.7 Operatio tu benignum laryngis (laserom) 33171.19 Operacija ugradnje kohlearnog implanta (bez implanta) 15926 Extractio corpus alienum oesophagi 1957.3 Extractio corpus alienum oesophaginclavatum 3492.14 Extractio corpus alienum hupopharyngis 1957.3 Extractio corpus alienum tracheae et bronchi 2051.98 Ezofagoskopija sa biopsijom 1957.3 Tracheobronhoskopija sa biopsijom 2051.98 Extirpatio papiloma laryngis in laryngomicroscopiam 3645.98 Extirpatio polpus plicae vocalis in laryngomicroscopiam 3482.68 Extirpatio cistys laryngis in laryngomicroscopiam 3482.68 Excisio oedema laryngis in laryngomicroscopiam 3482.68 Extirpatio tumoris benignum laryngis in laryngomicroscopiam 3482.68 Endoskopska dilatacija stenoza jednjaka 3482.68 Endoskopska rekanalizacija stenoza larinksa 3645.98 Laringomikroskopija sa biopsijom 1957.3 Traheobronhoskopija sa biopsijom 1957.3 Ezofagoskopija 1957.3 Epifaringoimicroscopia 1957.3 Video endomikrostroboskopija 2409.35 Fiber optic traheobronhoskopija 2409.35 Fiber optic ezofagoskopija 2409.35 Teleskop laringoskopija po Gouldu 2409.35 Stroboskopija 1286.32 Otomikroskopija 725.41 Impedancmetrija 2086.29 Ispitivanje evociranih potencijala mozdanog stabla - BERA 2086.29 Kompjuterizovana rinomanometrija 1376.26 Elektronistagmografija 1376.26 Provokacija reaktivnosti sluznice gornjih disajnih puteva 5564.22 Timpanometrija 725.41 Supraliminarni testovi za ispitivanje slusnog zamora i rekt. 2283.91 Timska obrada hendikepiranog deteta 3243.62 Timska obrada dece osteenog sluha pri upisu u redovnu skolu 3209.3 Kategorizacija dece osteenog sluha 3496.88 Profesionalna orijentacija dece osteenog sluha 4083.82 Redukcija psihomotorike kod dece osteenog sluha do 3 godine starosti 545.54 Redukcija psihomotorike kod dece osteenog sluha sa disharmonijom razvoja starije od 3 godine 928.95 Povrsna individualna psihoterapija kod dece osteenog sluha 545.54 Dubinska individualna psihoterapija kod dece osteenog sluha 997.59 Grupna psihoterapija dece osteenog sluha 997.59 Snimanje otoakusticnih emisija 360 Elektrokauterizacija i argon plazma koagulacija endobronhijalnih lezija 0 Laser fotokoagulacija endobronhijalnih lezija 0 Krioterapija endobronhijalnih lezija 0 Dermoskopski pregled koze 400 Polutanki histoloski rezovi 941.96 Oksigena terapija 513.59 Citoloski pregled inkubara periferne krvi na le elije 280.45 Page 61 Radioterapija tumora koze 93.49

130007 130008 130009 130010 130011 130012 130013 130014 130015 130016 130017 130018 130019 130020 130021 130022 130023 130024 130025 130026 130027 130028 130029 130030 130031 130032 130033 130034 130035 130036 130037 130038 130039 130040 130041 130042 130043 130044 130045 130046 130200 130204 130205 130206 130207 130208 130209 130210 130211 130212 130901 130902 130903 1321501 1321502 1321620 1321710 1321711 1321770 1321774 1321870 1321872 1321905

Biopsija lica - ciste i fistule 142 UslugaRZZO Ablacija ili destrukcija manjih benignih tumora 52.06 Odstranjivanje veruke vulgaris (za 1 veruku) 48.51 Destrukcija planarnih veruka 73.38 Krioterapija 93.49 Lecenje dermatoloskih bolesti intrakutanim infiltracij.leka 121.89 Epilacija elektrolizom ili elektrokoakulacijom 158.57 Lecenje ksantelazme, senilne keratoze i senilnih bradavica 93.49 Cisenje i odstranjivanje cisticnih masa po seansi 113.6 Pregled koze na koznu lajsmanijazu (bojenje po Gimzi) 252.06 Nativni pregled preparata na treponemu palidu 142 Destrukcija condilomata acuminata 93.49 Tusiranje kondiloma sa podofilinom (po seansi) 52.06 Merenje kozne temperature na ekstremitetima 123.55 Lonjenbergov test (odreñivanje zapaljenja dubokih vena) 93.49 Epidemioloska anketa kod venericnih zaraznih bolesti 383.41 Aplikacija leka na kozu 52.06 Zracenje puva black ligton (kod psorijaticnih bolesnika) 383.41 Odreñivanje individualne osetljivosti na UV zrake (bio doza) 93.49 Fulguracija ili dijatermokoaguacija 150.29 Tretman elektrokauterom, elektrolizom, elektrokoagulacijom 142 Akupunktura 301.76 Depilacija 73.38 Zracenje RE - puva zracima - lokalno 73.38 Zracenje IR ili UV zracima - opste 73.38 Izrada alergena do donetog materijala 998.76 Ekscizija tumora koze i mekog tkiva 317.14 Evidentiranje prijavljenih zaraznih bolesti 40.24 Tretman pacijenata u vaskulatoru ili vaskulatoru sa koktelom 856.76 Tretman pacijenata u vaskulatoru i u vaskulatoru bez koktela 350.28 Depedikulacija kosmatih delova glave 93.49 Inciziona biopsija apertnih tumora 198.81 Kriodestrukcija tumornog tkiva 198.81 Incizija hemokoagulata iz vene posle sklerozacije 93.49 Incizija hemokoagulata iz vene posle sklerozacije (u seriji incizija vrsi se na tri mesta) 158.57 Injekcije prosirenih vena sklerozantnim sredstvima 158.57 Lecenje hipodermita ekstremiteta intrakutanom infiltracijom 93.49 Test hlañenja 908.84 Elektroforeza leka u oblasti dermatovenerologije 113.6 Ultrazvuk konstantan 121.89 Dermabrazija 285.19 Alergolosko testiranje skarifikacijom 93.49 Epikutani alergoloski testovi 93.49 Intradermalni alergoloski testovi 93.49 Uzimanje materijala sa koze i vidljivih sluzokoza za mikroloski, bakterioloski i citoloski pregled 48.51 Uzimanje materijala sa koznih adneksa ( dlana, nokta) za mikroloski pregled 48.51 Mikroloski pregled nativno mikroskopskih preparata 31.95 Mikroloska kultura dermatofita i kvasnica 125.44 Dijagnostikovanje mekih mikroloskih oboljenja Woodovom metodom 93.49 Pregled punktata limfne zlezde na palidu 125.44 Dijagnosticka imunofluorescentna tehnika 2656.68 Tzankov test 978.65 Trihogram 257.98 XORIMAX 10 po 250 mg 61.61 XORIMAX 10 po 500 mg 88.37 PANCEF 10 po 400 mg 148.34 CEFALEKSIN 16 po 250 mg 7.76 CEFALEKSIN 16 po 500 mg 14.26 CEFALEKSIN 16 po 250 mg 7.76 CEFALEKSIN 16 po 500 mg 14.26 PALITREX 16 po 250 mg 7.76 PALITREX 16 po 500 mg 14.26 Page 62 GALADROX 12 po 500 mg 35.34

1321950 1321975 1321976 1321977 1325055 1325056 1325141 1325152 1325153 1325200 1325300 1325480 1325482 1325550 1325551 1325573 1325574 1325610 1325611 1325615 1325616 1325620 1325621 1325651 1325653 1325660 1325661 1326222 1326226 1326228 1327130 1327200 1327203 1327260 1327300 1327301 1327302 1327310 1327311 1327355 1327356 1327402 1327481 1327482 1327550 1328120 1328230 1328301 1328372 1328375 1328376 1328380 1328393 1328411 1328441 1328505 1328506 1328512 1328513 1328530 1328600 1328601 1328615

CEFZIL 10 po 500 mg UslugaRZZO CEROXIM 10 po 125 mg CEROXIM 10 po 250 mg CEROXIM 10 po 500 mg ZYMBAKTAR, film tableta, 14 po 500 mg ZYMBAKTAR, film tableta, 14 po 250 mg ERITROMICIN 16 po 500 mg ERITROMICIN 20 po 250 mg ERITROMICIN 20 po 500 mg RUNAC 10 po 150 mg ROXIMISAN 10 po 150 mg HEMOMYCIN 6 po 250 mg HEMOMYCIN 3 po 500 mg ERITROMICIN 16 po 250 mg ERITROMICIN 16 po 500 mg AZITROMICIN SANDOZ, film tableta, blister, 6 po 250mg AZITROMICIN SANDOZ, film tableta, blister, 3 po 500mg FROMILID 14 po 250 mg FROMILID 14 po 500 mg CLARITHROMYCIN 14 po 250 mg CLARITHROMYCIN 14 po 500 mg CLATHROCYN 14 po 250 mg CLATHROCYN 14 po 500 mg FROMILID UNO 7 po 500 mg FROMILID UNO 14 po 500 mg KLEROMICIN 14 po 250 mg KLEROMICIN 14 po 500 mg CLINDAMYCIN-MIP 30 po 600 mg CLINDAMYCIN-MIP 12 po 300 mg CLINDAMYCIN-MIP 12 po 600 mg MYCOSEB 20 po 200 mg FLUKONAZOL 7 po 50 mg FLUKONAZOL 1 po 150 mg NYSTATIN 10 po 500000 i.j. FLUKONAZOL 7 po 50 mg FLUKONAZOL 7 po 100 mg FLUKONAZOL 1 po 150 mg DIFLUCAN, kapsula, tvrda, blister, 1 po 150mg DIFLUCAN, kapsula, tvrda, blister, 7 po 50mg FLUCONAL 7 po 50 mg FLUCONAL 1 po 150 mg KANAZOL 10 po 100 mg PROKANAZOL 14 po 100 mg PROKANAZOL 28 po 100 mg KETOKONAZOL 10 po 200 mg TELZIR 60 po 700 mg ACIKLOVIR 25 po 200 mg RETROVIR 40 po 250 mg INVIRASE 120 po 500 mg EPIVIR 60 po 150 mg ZEFFIX 28 po 100 mg VIRAMUNE 60 po 200 mg STOCRIN 30 po 600 mg ZIDOSAN 100 po 100 mg CRIXIVAN 180 po 400 mg VIDEX EC 30 po 400 mg VIDEX EC 30 po 250 mg ZERIT 56 po 30 mg ZERIT 56 po 40 mg ZIAGEN 60 po 300 mg TRIZIVIR 60 po (300 mg + 300 mg + 150mg) KIVEXA, film tableta, blister, 30 po (600mg + 300mg) Page 63 NORVIR 336 po 100 mg

141.19 37.59 61.61 88.37 67.68 35.26 16.86 10.21 16.86 34.93 34.93 97.34 194.69 10.21 16.86 97.34 194.69 35.26 57.95 35.26 67.68 35.26 67.68 67.81 67.68 35.26 67.68 34.14 18.14 34.15 21.71 107.27 345.6 5.42 95.98 127.84 309.2 344.2 107.27 107.27 345.6 86.03 86.03 86.03 17.26 490.95 25.28 264.23 242.34 223.86 200.8 49.44 954.97 52.68 155.91 542.4 334.63 258.3 271.49 385.16 826.19 1220.16 78.29

1328620 1328621 1328635 1328636 1328640 1329190 1329192 1329350 1329410 1329411 1329430 1329431 1329450 1329451 1329452 1329453 1341352 1400041 1400143 1400144 1400400 1400410 1400440 1400441 1400472 1401012 1401013 1401030 1401080 1401081 1401130 1401131 1401140 1401141 1401171 1401172 1401175 1401176 1401236 1401290 1401400 1401402 1401500 1401502 1402140 1402141 1402176 1402243 1402250 1402481 1402703 1402704 1402710 1402711 1402721 1402735 1402736 1402761 1402762 1402791 1402802 1402803 1402830

KALETRA 180 po (133.3mg +33.3mg) UslugaRZZO ALUVIA, film tableta, bocica, 120 po (200mg + 50mg) ACIKLOVIR 25 po 200 mg ACIKLOVIR 25 po 400 mg COMBIVIR 60 po (300 mg + 150 mg) CIPROCINAL 10 po 250 mg CIPROCINAL 10 po 500 mg VISIREN 10 po 200 mg MAROCEN 10 po 250 mg MAROCEN 10 po 500 mg CIPROFLOKSACIN 10 po 250 mg CIPROFLOKSACIN 10 po 500 mg CIPROFLOKSACIN 10 po 250 mg CIPROFLOKSACIN 20 po 250 mg CIPROFLOKSACIN 10 po 500 mg CIPROFLOKSACIN 20 po 500 mg NOVONORM 90 po 2 mg YURINEX 20 po 1 mg LASIX 50 po 40 mg LASIX 10 po 40 mg HEMOPRES 40 po (50 mg + 5 mg) DIUNORM 20 po 25 mg SPIRONOLAKTON 40 po 25 mg SPIRONOLAKTON 30 po 100 mg FUROSEMID 10 po 40 mg TRITACE COMP LS, tablete, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg) TRITACE comp 28 po (5 mg + 25 mg) HEMOKVIN plus 20 po (20mg+12,5mg) ENALAPRIL HCT 20 po (20 mg + 6 mg) ENALAPRIL HCT 20 po (20 mg + 12,5 mg) AMPRIL HL 28 po (2.5 mg + 12.5 mg) AMPRIL HD 20 po (5 mg + 25 mg) ENAP-H 20 po (10 mg + 25 mg) ENAP-H 90 po (10 mg+25 mg) LIZOPRIL H, tableta, blister, 20 po (10mg+12,5mg) LIZOPRIL H, tableta, blister, 20 po (20mg+12,5mg) ENAP-HL 20 po (10 mg+12,5 mg) ENAP-HL 90 po (10 mg+12,5 mg) MONOPRIL PLUS 28 po (20 mg+12,5 mg) LOMETAZID 30 po (10 mg + 5 mg) PRILAZID plus 30 po (5mg+12,5mg) CILAZAPRIL 5 plus 30 po (5mg+12,5mg) PRILENAP HL 20 po ( 10mg + 12.5mg) PRILENAP H 20 po (10mg + 25mg) AMLOGAL, tableta, 20 po 5 mg AMLOGAL, tableta, 20 po 10 mg VERAPAMIL 50 po 80 mg VEPAMIL 50 po 80 mg CORTIAZEM RETARD 30 po 90 mg NIFELAT retard 30 po 20 mg VERAPAMIL 30 po 40 mg VERAPAMIL 50 po 80 mg NIZOLDIN 20 po 5 mg NIZOLDIN 20 po 10 mg IZOPAMIL 45 po 80 mg NORVASC 30 po 5 mg NORVASC 30 po 10 mg NIFEDIPIN 30 po 20 mg NIFEDIPIN 30 po 20 mg TILZEM 30 po 90 mg AMLODIPIN, tableta, blister, 20 po 10mg AMLODIPIN, tableta, blister, 20 po 5mg Page 64 ALOPRES 20 po 5 mg

56.93 85.4 22.62 24.73 380.92 33.25 64.95 74.19 33.25 64.95 33.25 64.95 33.25 33.25 64.95 64.95 14.3 6.29 2.93 3 3.67 2.71 4.62 16.03 2.69 11.77 15.23 26.41 14.91 15.41 11.77 15.31 11.23 9.02 11.04 15.49 9.52 7.68 26.27 4.17 27.33 27.14 10.37 10.69 16.09 26.7 2.41 2.41 7.19 3.49 1.49 2.41 6.63 13.39 2.4 16.09 26.7 3.49 3.49 7.19 26.7 16.09 16.09

1402831 1402840 1402850 1402851 1402860 1402861 1402865 1402866 15010000 15021000 2011702 2011703 2011704 2011705 2021147 2050087 2052090 2070924 2070936 2087310 2087406 2087505 2087535 2088016 2126400 2141136 2157101 2194362 2327262 240008 240012 240050 240052 240053 240054 240055 240056 240068 240069 240070 240071 240072 240073 240075 240077 240079 240080 240081 240084 240085 240086 240088 240089 240090 240091 240092 240095 240200 240201 240202 240203 242001 242002

ALOPRES 20 po 10 mg 26.7 UslugaRZZO LERCANIL 28 po 10 mg 28.35 AMLODIPIN 20 po 5 mg 14.47 AMLODIPIN 20 po 10 mg 24 MONODIPIN 20 po 5 mg 16.09 MONODIPIN 20 po 10 mg 26.7 VAZOTAL 20 po 5 mg 16.09 VAZOTAL 20 po 10 mg 26.7 TEST TRAKE ZA APARAT 0 LANCETE 11.88 OPV-T,kapi,50 po 1ml (10 doza)tritipna stabilizovana 95.99 OPV-T,kapi,10 po 1ml (10 doza)tritipna stabilizovana 95.99 OPV-T,kapi,10 po 2ml (20 doza)tritipna stabilizovana 95.99 OPV-T,kapi,50 po 2ml (20 doza)tritipna stabilizovana 95.99 SINACILIN 1 po 20 ml (100 mg / 1 ml) 6.71 VIGANTOL ulje 1 po 10 ml (0.5 mcg / 1 ml) 15.01 VITAMIN A+D3 1 po 15 ml (6000 + 6000 i.j. / 1 ml) 107.03 RISPOLEPT 1 po 100 ml (1 mg / 1 ml) 50.49 RISPOLEPT 1 po 30 ml (1 mg / 1 ml) 50.52 METADON 1 po 10 ml (10 mg / 1 ml) 0.52 TRODON 1 po 10 ml (100 mg / 1 ml) 0.51 METADON ALKALOID, oralne kapi, rastvor, bocica, 1 po 10 ml (10mg / 1ml) 0.52 TRAMADOL 1 po 10 ml (100 mg / 1 ml) 0.51 EXELON 1 po 120 ml (2 mg / 1 ml) 81.44 LOPERAMID 1 po 15 ml (2 mg / 1 ml) 5.56 METHYLERGOMETRIN 1 po 10 ml (0.25 mg / 1 ml) 8.4 DAKTANOL 1 po 40 g 2% 5.08 TELEBRIX GASTRO,rastvor za injekciju,1 po 100 ml (300 mg/ml) 6.47 NYSTATIN 1 po 24 ml (100000 i.j. / 1 ml) 3.07 Davanje verispela pri sklerotizaciji 105.32 Nefrotomija zapustene opekotine do 50% 485.19 Rektalni tuse 101.78 Punkcija toraksa i abdomena 448.5 Aspiraciona punkcija apcesa, hematoma, cisti ili zglobova 101.78 Obrada jednostrane rane sa suturom 198.81 Obrada manje rane i sutura 301.76 Obrada vee rane i sutura 398.8 Mali zavoj 36.69 Srednji zavoj 113.6 Veliki zavoj 170.4 Davanje hemioterapije 635.48 Venesekcija 301.76 Skidanje obolelog nokta i previjanje, hirursko lecenje uraslog nokta 198.81 Ispiranje zeluca 398.8 Obrada dekubitusa i gangrena 276.91 Trombektomija spoljnih hemoroida 301.76 Punkcija dojke 101.78 Lecenje papiloma po seansi 215.38 Incizija i drenaza dojke 510.04 Krio rektuma 643.75 Krio - kauterizacija 198.81 Skleroziranje variksa nogu 505.3 Vazodilatatorni kokteli 2210.55 Oscilometrija i oscilografija 325.41 Dopler ultrazvukom sonografija perifernih krvnih sudova (arterija i vena) registrovanje krive protoka i indeksa 370.4 Podvezivanje granuloma umbilikusa 198.81 Vañenje stranog tela pod rendgenom 697.01 Drenaza limfne zlezde ili akcilarnog limfadenita 142 Operativno lecenje dubokog premarnog i retromarnog abscesa dojke 191.71 Ekstrakcija stranog tela iz mekih delova ekstremiteta 285.19 Ekstrakcija benignih tumora mekih delova ekstremiteta 191.71 Biopsija limfnih zlezda 1246.08 Page 65 Benigni tumori vrata - ekstirpacija 6468.32

242003 242004 242005 242006 242007 242008 242009 242010 242013 242015 242018 242019 242020 242021 242022 242023 242024 242026 242027 242028 242029 242030 242031 242032 242033 242034 242035 242036 242037 242038 242039 242040 242041 242042 242043 242044 242045 242046 242047 242048 242049 242050 242051 242052 242053 242054 242055 242061 242062 242063 242064 242065 242066 242067 242068 242069 242070 242071 242072 242073 242074 242075 242076

Maligni tumori vrata - ekstirpacija UslugaRZZO Povreda organa vrata (stitna zlezda, traheja, ,jednjak) - izolovane Povreda organa vrata (stitna zlezda, traheja, ,jednjak) - udruzene Subtotalna jednostrana lobektorija (strumektomija) i istmektomija Totalna jednostrana lobektomija (strumektomija) i istmektomija Subtotalna obostrana lobektomija Totalna tireoidektomija Totalna tireoidektomija sa disekcijom vrata Timektomija Paratireoidektomija medijastinalna SEKUNDARNI SAV KOZE Sekundarni sav svih slojeva Tumori trbusnog zida Punkcija trbusne duplje DRENAZA TRBUSNE DUPLJE Eksplorativna laparotomija Postoperativna eventracija - revizija Staging laparotomija Drenaza peritorealnih apscesa Benigni tumori trbuha i reproperitoneuma Veliki maligni i benigni tumori trbuha i retroperitoneuma Ruptura dijafragme - abdominalni pristup Jednostavne spoljasnje kile - jednostrane Jednostavne spoljasnje kile - obostrano Recidivne kile Ukljestenje kile bez resekcije creva Ukljestenje kile sa resekcijom creva Unutrasnje kile Ventralne (postoperativne) kile Recidivne ventralne kile Dijafragmalna hernija - abdominalni pristup Apendektomija kao uzgredna operacija kod drugih intervencija Apendektomija - jednostavna Periapendikularni apces - drenaza Gastrotomija sa eksploracijom (JUD) Pilorotomija i piloroplastika Gastrostomija - formiranje ili zatvaranje Ekscizija benignih tumora zeluca GEA - gastro-entero-anastomoza GEA sa vagotomijom Vagotomija (trunkalna, selektivna, parijetalna) Sutura ulkusa sa vagotomijom Sutura zeluca (duodenuma) zbog povrede ili perforacije Jednostavne povrede zeluca,duodenuma i mezenterijuma Subtotalna gastrektomija (B I ili B II) Pepticni ulkus na GEA - rekonstrukcija Gastrokoliana fistula - operativno zatvaranje Adhezioliza Sektio bride Enterotomija sa suturom Sutura creva zbog povrede ili perforacije Enterostomija - formiranje ili zatvaranje Ekscizija Meckel-ovog divertikuluma Ekscizija benignog tumora creva Resekcija tankog creva sa anastomozom L-L anastomoze Resekcija debelog creva Plisiranje creva (Noble) i dr. Istovremena resekcija tankog i debelog creva ili visestruka resekcija creva Visestruke povrede creva ili mezenterijuma (resekcija) Cekostomija Kolostomija (anus prater) formiranje ili zatvaranje Page 66 Eksterorizacija (Mikulicz)

9475.29 8123.88 10478.79 4719.3 4382.04 9569.95 8123.88 12271.6 10763.98 7507.32 1807.01 1808.2 2393.96 2255.51 2543.07 4655.39 2866.14 6389.02 4667.22 6339.34 6339.34 14657.29 2473.25 4079.09 2895.71 3422.32 7089.6 4680.25 5315.72 5658.9 14657.29 1207.04 2418.81 2960.8 8113.22 4511.03 3015.24 4520.49 9658.7 5857.7 5475.48 6786.65 6786.65 6786.65 8490.7 9658.7 14284.53 10453.94 8849.28 8267.06 5306.25 5699.14 3999.81 9261.09 5828.12 6786.65 7720.34 10110.75 17658.32 13538.99 7721.52 4590.31 8267.06

242077 242078 242080 242081 242088 242089 242090 242091 242092 242093 242094 242095 242097 242098 242099 242100 242101 242102 242103 242104 242105 242106 242108 242109 242110 242111 242113 242114 242115 242116 242117 242118 242119 242120 242121 242122 242123 242124 242125 242126 242127 242128 242129 242130 242131 242133 242134 242140 242141 242142 242143 242146 242149 242154 242158 242160 242161 242162 242163 242164 242165 242166 242167

Kolektomija parcijalna 14155.54 UslugaRZZO Proktokolektomija sa ileostomijom 21056.98 Visestruke i udruzene povrede digestivnog trakta i perenhimnih organa (resekcija) 19039.32 Prednja resekcija rektuma (DIXON) 12540.22 Prolaps rektuma (spoljni pristup) 7199.65 Ekscizija polipa rektuma (transanalno) 2389.23 Vilozni adenom - transanalna ekscizija 6056.51 Tumori rektuma i perirektalni tumori (parasakralni pristup) 7785.42 Tumori rektuma benigni (abdominalni pristup) 13543.72 Strana tela rektuma (transanalno) 5340.58 Strana tela rektuma (abdominalno) 3502.79 Perirektalni (periproktalni) apscesi - drenaza transrektalno 2389.23 Analna sfinkterotomija 5767.78 Analne fistule - komplikovane 3631.78 Perianalni papilomi i kondilomi 5326.38 Perianalni apsces - drenaza 2330.06 Anoplastika zbog strukture 3731.19 Povreda analnog predela bez lezije sfinktera 3044.82 Hemoroidi-operacija po Milligan - Morgan-u i dr. 1356.15 Hemoroidi - skleroziranje 660.32 Pilonidalni sinus - jednostavan 2707.56 Pilonidalni sinus - komplikovan i recidivni 2418.81 Holecistektomija 4605.7 Holecistektomija sa holedohotomijom i T - drenazom 5767.78 Holedohotomija i T - drenaza 4933.49 Papilotomija - transduodenalno 7025.7 Biliodigestivne anastomoze sa holedohom 4933.49 Biliodigestivne anastomoze pomou jejunuma 4933.49 Rekonstrukcija zucnih puteva (T-T anastomoza) 7378.34 Rekonstrukcija zucnih puteva po ROUX-U 12063.32 Rekonstrukcija zucnih puteva interpozicijom 8018.55 Drenazne operacije kod parazitnih cista jetre 7338.11 Drenaza kod pankreatitisa i pseudoista pankreasa 5266.02 Jednostavne povrede jetre i pankeasa-sutura 7979.5 Povrede jetre i pankreasa - parcijalna resekcija 20257 Parcijalna resekcija jetre 9936.79 Lobektomija jetre 14200.5 Jednostavni ehinokok 10483.52 Transplantacija jetre 30591.42 Ciste i tumori pankreasa sa i bez anastomoze sa digestivnim traktom 7929.8 Faringo-esofago-koloplastika retrosternalna BY PASS 34283.56 Pankreatikojejunostomija 9613.74 Duodenopakretektonije (Vipple) 20838.04 Pankreatektomija (totalna,cefalicna,distalna) 17678.43 Splenektomija (abdominalna) 4492.09 Splenektomija i Staging laparotomija 7457.62 Biliodigestivna anastomoza sa holecistom 4933.49 Ezofagomiotomija longitudinalis transtrorakalis 18820.4 Ezofagokardiomiotomija transtrorakalna 22830.85 Ezofagokardiomiotomija transtrorakalna - fundoplikacija po BELSEY-u 24067.48 Fundoplikacija po BELSEY-u 23581.11 Subtotalna ezofagoplastika (BY PASS) 18006.24 Ezofagogastrostomija (plastika) Cervikalis - ehofagetkomija 33816.12 Ezofagogastroanastomoza - Sec.Lenjis 23671.05 Divertikulektomija transtorakalis kardiomiotomija i fundoplikacija sec.po BELSEY-u24763.3 Anatomska korekcija hiatus hernije transabdominalnim pristupom 18349.41 Transezofalgealna intubacija endoproteze jednjaka 15874.97 Ezofagektomija bez torakotomije sa gastroplastikom 27903.99 Parcijalna resekcija jednjaka i rekonstrukcija slobodnim transplantatom sa vaskularnom anastomozom 25623.62 Parcijalna resekcija distalnog jednjaka s gastrotromijom i interpozicijom jejunuma (LONGMIRE i SARAD) 26765.57 Ezofagostomija 15556.65 Kardiomiotomija sa fundoaplikacijom (abdominalno) 17807.41 Page torakoabdominalno) Kardiomiotomija sa fundoaplikacijom (torakalno ili67 23581.11

242168 242169 242170 242171 242172 242184 242185 242186 242187 242189 242191 242192 242193 242195 242197 242198 242199 242307 242308 242309 242310 242311 242312 242314 242315 242316 242317 242318 242326 242327 242328 242329 242330 242331 242332 242337 242338 242339 242343 242344 242345 242355 242365 242367 242369 242371 242372 242373 242377 242379 242380 242381 242382 242383 242384 242385 242386 242387 242388 242389 242390 242391 242392

Povrede grudnog jednjaka 19954.08 UslugaRZZO Duboki apscesi dojke - drenaza 1440.16 Benigni tumori dojke 2334.8 Jednostavna mastektomija 2802.24 Ginekomastija 3417.59 Apendektomija kod perforativnog apendicitisa 4585.58 Redukcija volvulusa i invaginacije laparotomijom 19283.09 Analne fistule i jednostavne fistule 1008.24 Povrede analnog predela sa lezijom sfinktera 4550.08 Palijativna intubacija torakalnog jednjaka po CELESTIN-u ili HARING-u gastrotomijom i suturom zeluca 18413.31 Longitudinalna ezofagokardiomiotomija sa fundoplikacijom 26487.49 Totalna tireodiktomija sa unilateralnom disekcijom vrata (radikalna ili funkcionalna) 11745 kod karcinoma Totalna tireoidektomija sa uzduznom sternormijom i disekcijom metastaza u medijastinemu kod karcinoma 11979.3 Reoperacija kod hiperparatireodizma (perzistirajueg ili recidiviraeg sa sternotomijom) 16580.25 Endoskopska dilatacija - strukture jednjaka 16709.25 Endoskopska implantacija proteze jednjaka 19958.8 Dilatacija strikture jednjaka 526.6 Transplantanat ablacija slobodnog transplantata koze sec.Tirs Blair - manji 3810.46 Transplantanat ablacija slobodnog transplantata koze sec.Tirs Blair - vei 5921.61 Transplant ablacija slobodnog transplantata koze sec.Wolf - manji 2890.99 Transplant ablacija slobodnog transplantata koze sec.Wolf - vei 4357.18 1ransplant uzimanje transplantata tetive 4118.14 Transplanta - uzimanje kombinovanog hondrookutanog transplantata 5624.59 Transplantant - uzimanje transplantata sluzokoze 4183.22 Rezan j - formiranje tubularnog reznja sa direktnom suturom - jednostrano 5634.05 Rezanj - formiranje tubularnog reznja zatvaranjem lezista slslobodnim transplantatom koze 7039.9 Rezanj - formiranje tubularnog reznja sa direktnom suturum davajue regije 6438.74 Rezanj - formiranje duplog tubularnog reznja sa zatvaranjem lezista slobodno transplantacijom 6886.06 Rezanj - odlaganje i elongacija reznjeva 5380.8 Rezanj - prenosenje peteljkastih reznjeva 5380.8 Rezanj - istanjivanje reznjeva 5290.88 Oziljak - excizija nepravilnih oziljaka - dir.sutura 1087.53 Oziljak - excizija oziljaka - dir.sutura koze - manji 1828.31 Oziljak - excizija oziljaka - dir.sutura koze - vei 3552.49 Oziljak - korekcija dezmogene kontakture primenom Zplastike vei 7720.34 Oziljak - korekcija dezmogene kontrakture primenom Z plastike - manji 4769 Oziljak - korekcija dezmogene kontakture pregibnih regija kombinacijom enom Z plastike i slobod. transplantata 8018.55 Oziljak - korekcija dezmogene kontakture prsta metodom Z plastike 3880.29 Tetovaza - ekscizija tetovaze 3010.5 Tetovaza - ekscizija tetovaze direktno 5907.41 Tumor - ekscizija benignih lezija sa direktnom suturom rane manja od 2 cm 1087.53 Tumor - disekcija svih limfnih cvorova aksilarne ili preponske regije 8436.28 Kranijum - osteoplastika defekta kranijum kostanim transplatatom rebra ili ilijacne kosti - manji 12978.06 Obrva - rekonstrukcija slobodnim transplantatom jednostrano 4014.01 Obrva - rekonstrukcija arterijalnim reznjem - jednostrano 5003.31 Obrva - rekonstrukcija transpozicijom reznja sa suprotne obrve 4928.76 Obrva - plastika Z 3591.54 Ocna duplja - rekonstrukcija sakusa konjuktiva slobodnim transplantatom koze ili sluzokoze 4427 Nos - korektivna rinoplastika bez osteotomije 6647.01 Nos - rinoplastika ceona subtotalna I akt 6746.42 Nos - rinoplastika ceona subtotalna II akt 6746.42 Nos - rinoplastika ceona totalna I akt 4619.89 Nos - rinoplastika ceona totalna II akt 9524.99 Nos - rinoplastika ceona bipedikularnim reznjem 6906.17 Nos - rekonstrukcija nosa tubularnim reznjem 6667.14 Nos - rekonstrukcija nosa bronhijalnim reznjem 6667.14 Nos - rekonstrukcija parcijalnih defekata nosa lokalnim reznjem 4928.76 Nos - rekonstrukcija nosnog kolumela komb.hondekutanim transplantatom 5191.46 Nos - rekonstrukcija nosnog kolumela tubularnim reznjem 5057.75 Nos - rekonstrukcija nosnog kolumela lokalnim reznjem 4625.81 Nos - rekonstrukcija nosnog otvora lokalnim reznjevima 4625.81 Nos - rekonstrukcija nosnog otvora slobodnim transplatatom koze 4928.76 Page 68 Nos - rekonstrukcija nosne supljine slob.transpl. koze 5057.75

242394 242396 242398 242399 242400 242401 242402 242403 242404 242405 242406 242407 242408 242409 242410 242411 242412 242413 242415 242416 242417 242419 242420 242421 242423 242426 242428 242429 242431 242434 242435 242438 242439 242440 242441 242449 242453 242455 242456 242457 242459 242460 242463 242464 242472 242473 242474 242475 242479 242481 242482 242483 242484 242485 242486 242487 242488 242489 242490 242491 242494 242495 242497

Nos osteotomija nosnih kostiju u zastarelih povreda UslugaRZZO Nos - ekscizija rinofime Nos - resekcija nosne piramide u malignog tumora subtotalna Nos - resekcija nosne piramide u malignihnog tumora totalna Nos - korekcija nosnog vrha posle rekonstrukcije usne Nos - korekcija nosnog vrha i krila posle rekonstrukcije usne Usne helioplastika sec.Miladr.Le Resuirer Tennipen Blair - Brown Usne - rekonstrukcija usne sekundarna Usne - rekonstrukcija usne tubular reznjem Usne - rekonstrukcija usne bipedikularnim reznjem - indutio Usne - rekonstrukcija usne bipedikularnim reznjem sa vrata - indutio Usne - rekonstrukcija forniksa usne transpozicijom reznja Usne - rekonstrukcija forniksa usne slobodnom transplantacijom Usne - rekonstrukcija usnog ugla -jednostrano Usne - rekonstrukcija usnog ugla -obostrano Usna plastika V Usna plastika Z usne ili usnog ugla Usna resekcija malignog tumora usne rekonstrukcije Usna resekcija malignog tumora usne primarnom rekonstrukcijom mekih tkiva Nepce - palatoplastika sekundarna Nepce - palatoplastika sec.voau. Killner, Warrdill Lenqebecke i dr. Nepce - rekonstrukcija palatstubularnim reznjem Nepce - fistulografija palati. jednjaka lokalnim reznjevima Nepce - faringoplastika -sek.Anvaneorosezi, Resentnally, Wardill, Gonway Jezik plastika Z frenuluma jezika Jezik resekcija jezika Uvo - korekcija kupolastog uva sec.Steranson Uvo - ekscizija mal.tumora usne skoljke rekon.lek.plast. Uvo - amputacija usne skoljke Uvo - rekonstrukcija usne skoljke sutotalno Uvo - rekonstrukcija usne skoljke sec.converse Uvo - korekcija manjih deformiteta usne skoljke neovisno od autora Uvo - rekonstrukcija usne skoljke Sallistir Lice korekcija facijalne paralize sec.Rangel Lice korekcija facijalne paralize transplatacijom misia Lice - ekscizija malignog tumora lica sa hemiresekcijom mandibule Lice - rekonstrukcija lica lokalnim reznjem koze - vei Lice - rekonstrukcija lica bilobarnim reznjem Lice - rekonstrukcija lica udaljenim reznjem koze Lice - rekonstrukcija srednje treine lica bipedekularnim reznjem cela ili vrata Lice - korekcija depresija dermadipoznim transplatat - vei Lice - korekcija depresija dermadipoznim transplatat - manji Lice - plastika Z plastika lica Lice - istanjivanje reznja na licu Vrat - rekonstrukcija vratnog dela traheje Vrat - rekonstrukcija vratnog dela jednjaka lok. reznjevima Vrat - rekonstrukcija vratnog dela i hipofarinksa Vrat - rekonstrukcija vratnog dela i jednjaka Vrat - disekcija submandibularne loze unilateralno Dojka - mamektomija i ginikomastija rezom jednostrano Dojka - mamektomija i ginikomastija rezom obostrano Dojka - redukciona mamoplastika obostrano Dojka - redukciona mamo - plastika jednostrano Dojka korekcija polozaja dojke jednostrano Dojka korekcija polozaja dojke obostrano Dojka - plastika augmentaciona Simplastom jednostrana Dojka - plastika augmentaciona Simplastom obostrano Dojka - plastika augmentaciona deroadipoznim transplat. jednostrano Dojka - plastika augmentaciona deroadipoznim transplantatom obostrano Dojka - rekonstrukcija dojke reznjem sa suprotne dojke Dojka - eversio mamilae soc.gilles Dojka - eversio mamilae transplantacijom sluzokoze Abdomen - rekonstrukcija trbusnog zida sa Page 69 lipektomijom nezavisno od autora

12158 4928.76 6429.28 7516.8 5057.75 4644.75 5961.84 5191.46 5961.84 7844.59 8793.66 5778.42 5778.42 4526.41 4793.85 4526.41 4526.41 8381.85 7835.12 6558.26 7229.24 5912.14 5008.04 12063.32 4874.32 5912.14 6856.48 6389.02 5822.2 7507.32 6856.48 3214.04 5593.81 10578.18 13737.8 10621.98 7432.78 9226.78 8033.94 7602 7602 6190.22 5053.01 4784.39 9827.92 10901.25 10901.25 9782.95 6592.59 3035.36 5494.41 16569.61 7934.52 7934.52 13141.38 4352.45 6389.02 16842.97 20688.95 8585.39 3243.62 3695.68 9111.99

242499 242500 242501 242503 242505 242506 242510 242512 242513 242515 242516 242517 242518 242525 242526 242527 242528 242529 242530 242601 242603 242604 242605 242606 242607 242608 242609 242610 242611 242612 242613 242614 242615 242616 242617 242618 242619 242620 242621 242622 242623 242624 242625 242626 242627 242628 242629 242630 242631 242632 242633 242634 242635 242636 242637 242638 242639 242640 242641 242642 242643 242644 242645

Abdomen - rekonstrukcija trbusnog zida u ventralni hernija upotrebom mreze mersilena 8217.35 UslugaRZZO Abdomen - rekonstrukcija trbusnog zida u ventilarnih hernija - direktno 8207.89 Uretra - ekscizija horde nezavisno od autora 3753.66 Uretra - rekonstrukcija uretre tubularnih totalnim reznjem 3908.69 Uretra - rekonstrukcija sfinktera kod inkontinencije urina 2995.12 Uretra - rekonstrukcija sfinktera i uretre sec.zoung 5450.62 Uretra - fistulografija uretre jedna fistula 2611.71 Penis - rekonstrukcija penisa tubularnim reznjem sec.aceri 7107.35 Penis - ekscizio limfedema i skrotuma 6418.61 Penis-ekscizio limfedema penisa rekonstrukcija slobodnim transplantatom koze 7107.35 Penis - amputacija penisa 2905.19 Penis - reimplantacija penisa 7107.35 Penis - reparatorni zehvat kod Furnierovog kancera penisa 5675.46 Dermabrazija - manja 2643.65 Dermabrazija - vea 3410.49 Aspiraciona lipektomija nadkolenice 4145.35 Aspiraciona lipektomija lumbalne i gluteane regije 4145.35 Aspiraciona lipektomija trbusnog zida 3635.32 Aspiraciona lipektomija na vratu 3830.59 Rekonstrukcija kapka 1/3 6458.86 Blefaroplastika donjeg kapka 3615.21 Reznjevi za korekciju apikantusa 6771.28 Blefaroplastika gornjeg kapka 3850.7 Pokrivanje sekundarnog defekta lokalnim koznim reznjevima - manji 4978.46 Rekonstrukcija celog kapka 8829.16 Pokrivanje sekundarnog defekta lokalnim koznim reznjevima - srednji 7154.69 Pokrivanje sekundarnog defekta lokalnim koznim reznjevima - veliki 9231.51 Pokrivanje sekundarnog defekta kozno misinim i misinim reznjevima - mali 7154.69 Pokrivanje sekundarnog defekta kozno misinim reznjevima - srednji 9231.51 Pokrivanje sekundarnog defekta kozno misinim i misinim reznjevima - veliki 11934.31 Pokrivanje defekta velikim kozno misinim i misinim reznjevima na vaskularnoj postelji 18840.5 Ekscizija tumora do 2 cm 1127.76 Ekscizija tumora 2-5 cm 1261.47 Ekscizija tumora preko 5 cm 1828.31 Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom - manji 2156.11 Ekstirpacija tumora iz mekih tkiva sa direktnom suturom -vei 3656.62 Ekscizija hemangioma -manji 2965.52 Ekscizija hemangioma -vei 5877.83 Primarna obrada rane -manja 2567.92 Primarna obrada rane -srednja 4321.68 Primarna obrada rane -velika 9564.04 Pokrivanje sekundarnih defekata slobodnim koznim transplatatima - manji 3328.84 Pokrivanje sekundarnih defekata slobodnim koznim transplatatima - srednji 5157.14 Pokrivanje sekundarnih defekata veih slobodnim koznim transplatatima - veliki 8386.58 Hirursko lecenje nokata sa ekscizijom matriksa 2597.51 Vañenje stranog tela - povrsno 2791.59 Vañenje stranog tela - duboko 4725.21 Skidanje bradavice termokauterom 1221.24 Rekonstruktivna operacija misinih hernija - manjih 1440.16 Rekonstruktivna operacija misinih hernija - veih 3645.98 Biopsija koze 1996.35 Biopsija misia 2289.82 Biopsija kosti 3338.3 Biopsija zivaca 3338.3 Primarna obrada opekotine lica I stepena 3015.24 Primarna obrada opekotine lica II stepena 4183.22 Primarna obrada opekotina sake ili stopala I stepena 3308.71 Primarna obrada opekotina sake ili stopala II i III stepena 6180.75 Primarna obrada opekotine I stepena do 5% 3964.3 Primarna obrada opekotine II stepena, I i III stepena do 5% 4764.26 Primarna obrada opekotine I stepena, 5-10% 3999.81 Primarna obrada opekotine II stepena, 5-10% 7050.55 Page 70 Primarna obrada opekotina I stepena,10-20% 5146.5

242646 242647 242648 242649 242650 242651 242652 242654 242655 242656 242657 242658 242659 242660 242661 242662 242663 242664 242665 242666 242668 242669 242670 242671 242672 242673 242674 242675 242676 242677 242678 242679 242680 242681 242682 242683 242684 242685 242686 242687 242688 242689 242690 242691 242692 242693 242694 242695 242696 242697 242698 242699 242700 242701 242702 242703 242704 242705 242706 242707 242708 242709 242801

Primarna obrada opekotina II stepena,10-20% 11631.39 UslugaRZZO Primarna obrada opekotina I stepena, 20-30% 7030.42 Primarna obrada opekotina II stepena 20-30% 18463 Primarna obrada opekotina I stepena 30-40% 8858.75 Primarna obrada opekotina II stepena 30-40% 32957 Primarna obrada opekotina II i III stepena 50% 44215.62 Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 50% 4402.14 Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 5-10% 6945.22 Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 10-20% 9534.45 Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 20-30% 14498.71 Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 30-40% 24033.16 Sekundarna obrada opekotina II i III stepena 50% 34298.94 Primarna ili odlozena ekscizija opekotinske rane po Jacksonu -5% 6687.25 Primarna ili odlozena ekscizija opekotinske rane po Jacksonu 5-10% 11298.86 Primarna ili odlozena ekscizija opekotinske rane po Jacksonu 10-20% 20584.8 Dekompresicne incizije kod opekotina 4804.5 Osteoplastika 7884.82 Ablacija kosti kuka 4868.39 Aloplastika lobanje - manja 7035.16 Aloplastika lobanje - vea 7993.7 Eksizija oziljka lica - manjeg 2672.06 Eksizija oziljka lica - veeg 3462.55 Korekcija velikih oziljaka multipna plastika 9111.99 Korekcija velikih oziljaka po Borgeseu 8222.09 Ekscizija tetovaze manje sa upotrebom lokalnog reznja 3627.05 Ekscizija tetovaze vea 6449.4 Korekcija kompletne facijalne paralize upotrebom fascije misinih tetiva aloplasta 9827.92 Korekcija kompletne facijalne paralize primenom dinamskih metoda i neuroplastike12108.28 Uzimanje transplatata fascije late 3273.21 Face lifting ritidektomija kompl. 12505.91 Face lifting ritidektomija kompl.smas 14488.06 Face lifting ritidektomija parcij. 9425.59 Face lifting ritidektomija percij.smas 12192.31 Incizija i drenaza na licu 3209.3 Korekcija uroñenih i stecenih deformacija nosa bez osteotomije 6399.69 Korekcija uroñenih i stecenih deformacija nosa sa osteotomijom 7641.05 Rekonstrukcija velikih postoperativnih hernija lokalnim abdominalnim misinim reznjevim 13773.3 Postavljanje spoljnje nosne imobilizacije 1420.05 Hirurska korekcija progemije 7437.51 Hirurska korekcija bradne promenincije 6145.26 Hirurska korekcija asimetrije lica veih 11834.94 Hirurska korekcija asimetrija lica manje 8967.61 Hirurska korekcija hipoplazija gornjih osteomijom po tipu Le Fort I 11417.2 Hirurska korekcija gornje vilice osteomijom po tipu Le Fort II 18815.66 Hirurska korekcija gornje vilice osteomijom po tipu Le Fort III 24191.74 Hirurska korekcija alveolarne protruzije 9713.14 Hirursko lecenje ankiloze i zglobova 9713.14 Hirursko lecenje hipertrofije masetericnog misia 9713.14 Velike kraniofacijalne uroñene i stecene deformacije-tumori 46158.73 Dekompresija orbite 10250.4 Postavljanje dentalnih imobilizacionih naprava 2553.71 Uklanjanje iimobilizacione dentalne naprave 2210.55 Hirursko lecenje preloma donje vilice 6865.94 Hirursko lecenje kominutivnih preloma i preloma sa defektom kosti donje vilice 9419.66 Hirursko lecenje preloma gornje vilice 9003.11 Hirursko lecenje sa osteostintezom i suspenzijom 12128.41 Hirursko lecenje preloma zigomaticne kosti osteosintezama 8759.34 Hirursko lecenje preloma frontoetmoidalne regije 12123.68 Ekscizija tetovaze srednje sa upotrebom lokalnog reznja 4595.05 Obrada anvulzivne rane manje 2980.91 Obrada anvulzivne rane srednje 5092.06 Obrada anvulzivne rane vee 11034.97 Transtorokalna ekscizija ciste ili enukelacijaPage 71 kongenitalne ciste ili tumora jednjaka -21434.48 benigna

242802 242803 242804 242805 242806 242807 242808 242809 242810 242811 242812 242813 242814 242815 242816 242817 242818 242819 242820 242821 242822 242823 242824 242825 242826 242827 242828 242829 242830 242831 242832 242833 242834 242835 242836 242837 242838 242839 242840 242841 242842 242843 242844 242845 242846 242847 242848 242849 242850 242853 242861 242862 242863 242864 242865 242866 242867 242868 242869 242870 242871 242872 242873

Ekstramukozna ezofagokardio-miotomija po Heller - tranabdominalno 15546 UslugaRZZO Ezofago-kardiomiotomija po Heller-u i antirefluks procedura po Dor-u 19009.74 Druga ekstra mukona ezofagotomija i antirefluks procedura 19124.53 Krikofaringealna miotomija 16252.47 Krikofaringealna miotomija sa divertikulotomijom 17082 Supradijafragmalna kardiomiotomija sa divertilektomijom i antirefux procedura 20729.18 Fundoplikacija po Nisoenu transabdominalni pri. 17698.56 Antirefluks procedura po Celsoy-u u transtorakal. 19174.22 Gastropeksija zadnja po Hill-u transabdominaln. 16395.66 Operacija kod rekurentne hijatus hernije 22514.89 Prednja gastropeksija boerhema-i 16395.66 Prednja parcijalna fundoplikacija po Dor-u 16395.66 Zadnja parcijalna fundoplikacija po Toupet-u 16395.66 Rekurentne operacije posle Hiller-ove procedure 24624.85 Collis - Nisson-ova procedura za kratak jednjak 20629.78 Resekcija modilatabilne strukture i interpozicije jejunuma po Marendino-u 23402.41 Resekcija nedilatabilne strukture i interpozicije kratkog segmenta kolona po Belscy-u 23402.41 Konverzija B1 ili B2 u rour eny anastomoza vagitomijom 19009.74 Rekonstrukcija posle totalne gastretktomije ( stenoza anastomoza ) 23217.81 Sav perforacije cervikalnog jednjaka 17698.56 Sutura perforacije torakalnog jednjaka sa pojacanjem sava po Grillo-u 18537.58 Cervikalna mediastionotima sa drenazom 14404.04 Zadnja mediastonomija sa drenazom abscesa 16395.66 Zatvaranje benigne stecene tracheo ili bronhoeleofagealne fistule 21737.41 Zatvaranje benigne ezofago - pleuralne fistule 21737.41 Operativna ekstrakcija stranog tela iz cervikalnog jednjaka 17181.41 Operativna ekstrakcija stranog tela iz torakalnog jednjaka 21251.05 Retrosterilna ezofagoplastika By pass procedura sa exclusiom jednjaka 21380.04 Retrosternalna faringozofagoplastika By pass procedura 15118.8 Transtrorakalna ezofagektomija kod benignih lezija jednjaka 19541.08 Transhijatralna ezofagektomija kod benignih lezija stransmedijastinom koloplastikom 27745.41 Faringo-laringo - ezofagectomija sa limfadenektomijom i faringogastroana stomoza31242.29 aktu kod karcinomahip u jednom Transtorakalna ezofagektomija sa limfadenektomijom kod karcinoma po Akiyama 20494.88 jedan akt Retrosternalna ezofagogastro plastika - dva akta 21981.19 Transtorakalna ezofagektomija sa limfadektomijom i rekonstrukcijom u jednom aktu 24371.61 Transtorakalna ezofagektomija sa cervikalnom retrosternalnom ezofagogastro plastikom u jednom aktu 28112.26 Retrosternalna ezofagojeju plastika 20480.68 Konverzacija anterotarkalne jejuno plastike u retrosternalnu ezofago plastiku 25056.79 Distalna ezofagektomija totalna gestrektomija i sistematska limfadektomija sa rekonstrukcijom po Roux-u ili Longmir 23402.41 Distalna ezofagektomija prosirena totalna gastroktomija i sistematska limfadenektomija sa rekonstrukcijom u jednom 23099.48 Distalna ezogagektomija, proksimalna gastroktomija i niska ega. garlock-swegt 19541.08 Distalna ezofagogektomija, proksimalna gasttrektomija i supra aorticna Ega-Ivor-Vewis 21380.04 Endoezofagealna inplantacija Haring-ove proteze 15581.5 Transezofagealna ligatura varika jednjaka po Linton -u 21380.04 Endoezofagealna inplantacija celestinove proteze 14557.88 Transekcija jednjaka, devaskularizacija zeluca i splenektomija po Sungiura-i 24191.74 Transezofagealna (endoskopska) eklerozacija variksa jednjaka 13946.08 Endoskopska (guide-wire) dilatacija striktura jednjaka po Erer-Puestowu 13047.89 Reverzna retrosternalna gastroplastika po Celerie-u 23059.25 Parcijalna resekcija sternuma i klavicule 15199.26 Gastrokolicna i gastrojefjuonkolicne fistule 25946.68 Antirefluksne i antidamping korektivne operacije 15253.7 Revizija G-D anastomoze sa resekcijom 14418.24 Totalna gastrektomija sa rekonstrukcijom po Braun-u ili Roux-u 28713.41 Proksimalna gastrektomija i distralna ezofagektomija sa ega 23868.66 Prosirena totalna gastrektomija - kolon, pankreas, jetra sa rekonstrukcijom po Roux-u 24202.39 Proktolektomija sa ileorektostomijom 19983.65 Kolektomija sa ileorektoanastomozom 18119.84 Resekcija rektuma po Artmann-u 15874.97 Pull - Through operacija na rektumu 19640.47 Resekcija rektuma po Parksu VI 17947.06 Stapleri resekcija rektuma upotreba aparata za mehanicki sav 18090.25 Page 72 Amputacija rektuma po Miles-u 20128.03

242874 242875 242876 242877 242878 242879 242880 242881 242882 242883 243801 243802 243803 243804 243805 243806 243807 243808 243809 243810 243811 243812 243813 243814 243815 243816 243817 243818 243819 243820 243821 243822 243823 243824 243825 243826 243827 243828 243829 243830 243831 243832 243833 243834 244801 244802 244803 244804 244805 244806 244807 244808 244809 244810 244811 244812 244813 244814 244815 244816 244817 244818 244819

Prolaps iprosedencija rektuma sa ili bez resekcije (abdominalni pristup V) 15064.36 UslugaRZZO Fistula rektuma i oralnih organa 15735.34 Tumori rektuma trorektalni tumori (zadnja rektotomija) 15298.68 Rekonsrukcija analnog sfinktera posle ranije povrede ili operacije 11884.62 Povrede analnog predela sa lezijom sfinktera - rekonstrukcija 10642.09 Splenektomija (torakoabdominalna) 14338.95 Ileonalna Pouch anastonoza kod ulceroznog kolitisa 19655.86 Operacija kod Zollinger-Elliso-novog tumora 28713.41 Reintervencija u hirurgiji zeluca (rane i kasne) 28713.41 Reintervencija u hirurgiji kolona (rane i kasne) 28713.41 Leva lobektomija jetre 11100.05 Desna lobektomija jetre 16426.41 Desna prosirena i leva prosirena lobektomija 17077.29 Segmentektomija desnog treznja jetre 13792.24 Segmentacija levog reznja 11229.05 Atipicna resekcij jetre 10528.49 Ligatura A hepaticae kanulacija V portae (za hemioterapiju) 9837.4 Zbrinjavanje konkvasacionih i centralnih povreda jetre 15124.71 Operacija kod centralnog ehinokoka sa perforacijom zucnih vodova i visestruki ehinokok jetre 16535.3 Periporatune intuicije zucnog voda kod neresektabilnog karcinoma 11904.74 Sahtovi portesistemski kod portne hipektenzije 14925.91 Resekcija holedonusa kod karcinoma + hepatikojejunostomija 14946.02 Visoke hepatikojejunostomije kod neresektabilnog karcinoma zucnih vodova 12510.64 Rekonstrukcija svezih povreda glavnog zucnog voda 10214.89 Reoperacija (rana) kod povreda zucnih vodova 9896.56 Reoperacija kod hepatopankreaticnih oboljenja 11362.75 Rekonstrukcija benignih (postoperatvnih) stenoza zucnih vodova 13007.65 Resekcija ciste zucnog kanala + hepatikojejunostomije (Roux) 13007.65 Operacije kod sklerozirajueg holantitisa (resekcije, intubacije anastomoze sa crevom 12515.36 Transhepaticne intubacije po Terblanehe -u 13007.65 Cefelicna duodeno pankreaktetomija (Wlipple) 16272.59 Transduodenalna ekscizija PapapileVateri sa rekonstrukcijom 10980.54 Transduodenalna svinkteroplastika + septicktomija 10980.54 Operacija kod dezinsekcije Papillae Vateri 11362.75 Duodenopankreaktomija-totalna 16272.59 Near Total pancecrectomija 14299.9 Enukleacija kod insulinoma 10901.25 Zbrinjavanje duodenopankreaticne povrede 14503.45 Virsungojejenostomije 12495.25 Ablacije veih tumora pankreasa sa resekcijom okolnih organa 14299.9 Distalne pankatektomije + anastomoza sa crevom 10901.25 Zbrinjavanje tezih povreda pankreasa i duodenunma 11398.26 Unutrasnja drenaza operacije kos ciste pankreasa 10145.08 Operacije retroperitonealnih tumora 14299.9 Rekonstrukcija penisa - posle amputacije 6682.51 Egzanteracija orbite i pokrivanje transplatatom 8108.49 Pokrivanje veih defekata kostanim reznjevima 10558.06 Rekonstrukcija dojke posle amputacije 5484.94 Osteoplastika defekta kraniuma - vei 11502.4 Rekonstukcija ocnih kapaka - vise od 1/2 4093.3 Osteoplasticna rekonstrukcija nosa 10771.08 Totalna rekonstrukcija nosa 5977.22 Rekonstrukcija obrva arterijalnim reznjem 7387.81 Usna resekcija malignog tumora vise od 1/2 usne i rekonstrukcija mekih kostanih tkiva 7422.12 Uvo - rekonstrukcija skoljke sa implatacijom rskavice 7229.24 Rekonstrukcija lica - cervik. facijalnim reznjevima 6215.09 Korekcija facijalne paralize 9375.87 Korekcija asimetrie faciei complexa 12167.44 Korekcija vee kongenitalne deformacije lica 11243.25 Vei hemangiomi lica eksti puli korekcije 24579.89 Vei tumori kraniofascijalne regije 15819.36 Faringoplastika 10687.06 Plastika primarnog i sekundarnog nepca Page 73 6404.42

244820 244821 244822 244823 244824 244825 244826 244827 245801 245802 245803 245804 245805 245806 245807 245808 245809 245810 245811 245812 245813 245814 250001 250002 250003 250004 250005 250006 250007 250008 250009 250010 250011 250012 250013 250014 250015 250016 250017 250018 250019 250020 250021 250029 250030 250031 250032 250033 250034 250035 250036 250037 250038 250039 252001 252002 252003 252004 252005 252006 252007 252008 252009

Sekundarna rekonstrukcija povrede funkcionalnih elemenata podlaktice sake 10950.95 UslugaRZZO Opracija egzoftalamusa 13450.24 Lecenje tezih skvela opekotina 19138.72 Hirursko lecenje opekotina veih od 30%, rane tangar, ekscizije transplantacije koze 12162.72 Rekonstrukcija veih defekata pomou arterija, misa, koznih reznjeva 12411.24 Rekonstrukcija trbusnog zida , zida grudnog kosa i velikih abdominalnih kila 12411.24 Hirurske korekcije velikih kraniofacijalnih deformacija 40012.28 Opsezni teski prelomi kraniofacijalne regije i zastareli prelomi iste regije 15044.25 Totalna treoidektomija kod karcinoma tireoideje 9688.29 Totalna treoidektomija unilateralnom disekcijom vrata (radikalnom ili funkcionalnom) ili medijastinotomijom 11224.31 Reoperacija na tireoideji zbog recidiva malignih oboljenja 10006.62 Retrosternalne strume operisane kroz sternotomiju 12431.35 Unilateralna (radikalna ili funkcionalna) disekcija vrata ili disekcija medijastanuma kroz sternotomiju 11446.79 Primarni hiperparatireodizam zbog tumora paratireoideje (cervikalni pristup) 11059.82 Primarni, sekundarni i tercijalni hiperparatiredidizam zbog hiperplazije, suptotalna paratireodektomija 12202.96 Totalna paratireodektomija kod hiperparatireoidizma i transplatacija paratireoidnih zlezda 13305.86 Reoperacije kod perzistrijajueg ili recidivirajueg hirerparatireoidizma 12808.85 Timektomija sa sternotomijom 12526.02 Operacija endokrinih tumora pankreasa (apdudoma) 16331.76 Tumori nadbubrega - jednostrana adrenalektomija 13882.18 Tumori nadbubrega - bilateralna adrenalektomija 14045.47 Transplantacija paratireodnih zlezda 9971.11 Gips longeta - mala 68.64 Gips longeta - srednja 138.44 Gips longeta - velika 423.65 Cirkularno zatvaranje gipsa 276.91 Korekcija manjeg gipsa 68.64 Korekcija veeg gipsa 93.49 Skidanje konaca 301.76 Ekstrakcija stranog tela sa povrsine 301.76 Skidanje gipsa 88.75 Fiksacioni zavoj 76.92 Cingulum 198.81 Odreñivanje pomagala 301.76 Blokada 276.91 Ortopedija repozicija subperiostalnih preloma 198.81 Repozicija preloma sa gips longetom u anesteziji 480.45 Merenje obima pokreta zglobova 101.78 Visei gips - aplikacija 852.02 Repozicija iscasenja zglobova 1166.81 Stavljanje koturova kod preloma kljucnjace 150.29 Gipsotomija 411.81 Meka tkiva punkcija hematoma 101.78 Meki dasault zavoj - stavljanje 101.78 Gips desault 138.44 Meki sanc za vratni deo kicme 76.92 Gipsani sanc 121.89 Koksofemoralni gips 386.96 Gips gae 301.76 Gipsani rasteretni mider za torakolumbalni deo kicme 353.82 Gipsana minerva za vratni deo kicme 293.48 Hladni apces - punkcija 101.78 Konzervativno lecenje rupture eksternzorne tetive 1235.44 Intraartikularna injekcija 101.78 Sternoklavikularni zglob repozicija i fiksacija 2300.48 Sternoklavikularni zglob resekcija 2504.02 Akromioklavikularni zglob repozicija otvorena safiksacijom plastikom ligamenta 2513.48 Akromioklavikularni zglob resekcija 2504.02 Ramena zglob -repozicija otvorena 4232.93 Rameni zglob artrodeza 7780.69 Rameni zglob artoroplastika 7248.18 Rameni zglob operacija kod hebitualne liksacije 4431.74 Lakat - opvorena repozicija kod luksacije Page 74 4192.7

252010 252011 252012 252013 252014 252015 252016 252017 252018 252019 252024 252025 252030 252031 252032 252033 252034 252035 252036 252038 252039 252040 252041 252042 252043 252044 252045 252046 252047 252048 252049 252050 252051 252052 252053 252054 252056 252057 252058 252059 252060 252061 252062 252063 252064 252065 252067 252068 252069 252070 252071 252072 252074 252075 252076 252077 252078 252080 252081 252082 252084 252085 252086

Lakat - artodeza UslugaRZZO Lakat - artrotomija Lakat - ektrakcija slobodnih tela Lakat - sinoviektomija Lakat - resekcija globulnih tela Rucni zglob sinoviektomija Rucni zglob artrotomija Rucni zglob otvorena repozicija Kuk - artrodeza Rucni zglob - artrodeza Kuk parcijalne endoproteza tipa (austinmoore) Kuk parcijalna endoproteza ugrañena preko cementa Sinteza preloma skocnog zgloba i stopala primenom spoljnog fiksatora Artrodeza skocnog zgloba spoljnim fiksatorom Kuk artrotomija Kuk - operacija u cilju revaskularizacije glavice Koleno artrotomija Koleno artroplastika Koleno sinovijektomija Koleno - meniscektomija - jednostrana Koleno - meniscektomija - obostrano Koleno - ekstrakcija slobodnih tela Koleno - fiksacija slobodnih tela kod osteohondrita Koleno - operacija kod habitualinih lukacija patele - osteotomija Koleno - artrodeza Skocni zglob artrodeza Skocni zglob sinovijektomija Skocni zglob artrotomija Skocni zglob operacija kod ostrohondrida Stopalo - tripla artrodeza Stopalo - artrodeza sitnih zglobova Stopalo - korekcija reumatskog stopala (Hofman Keller) Stopalo - mediotrazalna artrodeza Stopalo - ekstrarilkularna kalkenealna astrodeza po Grice-u Stopalo - resekcija sitnih zglobova Stopalo - operacija kod haluks valgus jednostrano extipatio bursae Stopalo korekcija uroñenih deformiteta (Brookman) Klavikula - osteotomija kirserovom iglom plocicom ili zicom Klavikula - osteoplastika Skapula - osteosinteza Skapula - alate descinasus skapule sprenge Korektivna osteotomija MT kostiju po jednom stopalu Operativni zahvati na mekim tkivima stopala Korektivna tarzenotomija kod uroñenih defekata Slozene rekonstrukcija operacije kod komgenitalnih deformiteta stopala Humerus - osteosinteza kod preloma epikondila Humerus - korektivna osteotomija sa fiksakcijom Ulna - osterosinteza olekrenona Ulna - osterosinteza dijafize Ulna - osterosinteza distalnog okrajka Radijul - resekcija glavice Radijus - osteosinteza glavice Radijus - osteosinteza distalnih dela Radijul - osteosinteza dijafize Podlaktica - operativno lecenje montaggi-preloma - sveza povreda Radijus - korektivna osteotomija sa fiksacijom Ulna - korektivna osteotomija sa fiksacijom Korektivna osteotomija sa fiksacijom -podlaktica Osteoplastika kod preloma acetabuluma Lecenje preloma karlice spoljnih fiksatorima Radijus - stiloidektomija Kapsulotomija radiokarpalnog zgloba i prstiju ruke Page 75 Karlica - osteosinteza preloma acetabuluma

5902.68 2379.76 2752.52 4192.7 2890.99 1977.43 992.85 3218.78 8257.59 4212.81 6393.78 8078.9 10165.19 9295.41 3259.01 8043.4 2438.94 6612.7 3238.9 3467.29 3745.39 3676.75 3785.61 3830.59 6712.1 4271.99 3075.58 2827.09 2827.09 4009.28 3109.9 5310.99 3279.14 3279.14 2915.84 2895.71 3631.78 2414.09 3259.01 3259.01 4834.09 6389.02 4357.18 14811.12 15104.6 4014.01 5419.86 4456.59 4456.59 4456.59 4456.59 4456.59 4456.59 4456.59 4178.5 3259.01 3259.01 4253.05 18587.28 20038.09 3109.9 3353.69 11894.1

252088 252089 252091 252092 252093 252094 252095 252096 252097 252098 252099 252101 252102 252104 252105 252106 252107 252108 252109 252110 252111 252112 252113 252114 252115 252116 252117 252118 252119 252120 252121 252122 252123 252124 252125 252126 252127 252128 252129 252131 252132 252133 252134 252135 252136 252137 252138 252139 252140 252141 252142 252143 252144 252145 252146 252147 252148 252149 252158 252159 252160 252161 252162

Karlica - osteotomija ilijacne kosti kod patoloske luksacije 7645.79 UslugaRZZO Femur - osteosinteza preloma vrata femura - otvorena metoda 5221.05 Femur - osteosinteza preloma trohanternog masiva 7770.04 Femur - osteosinteza dijafize klim. po Kontseher -u 4456.59 Femur - osteosinteza dijafize plocicom zavrtnjima 6567.72 Femur - osteosinteza supra kondilarnog preloma 5450.62 Femur - osteosinteza kondilarnog preloma sa rekonstrukcijom zglobne povrsine 7174.8 Femur - osteosinteza epikondila 4034.12 Femur - korektivna ostetomija vrata 5902.68 Femur - fiksacija glavice kod epifiziolize 5455.36 Femur - otvorena repozicija kod epifizolize sa rekonstrukcijom i fiksacijom 7835.12 Femur - korektivna osteotomija u trohanternoj i subtrohanternoj regiji 8639.82 Femur - korektivna osteotomija dijafiza suprakondilane regije sa fiksacijom 9842.12 Femur - epifiziodeza 4476.71 Patela - osteosinteza 4495.64 Patela - patelektomija totalna 3184.46 Patela - patelektomija parcijalna 2404.61 Visoka interaligametarna osteotomija 4456.59 Visoka interaligametarna patolektomija i debridmanom kolena 6746.42 Ventrilizacija patele ili spongolizacija patele 3950.1 Racun osteotomija intraligamentarna regija sa korekcijom valgusa varusa ventral.palete i plas. ekstrafoka aparata 8917.91 Hirurske epifiziolize tibije ili femura plasiranjem ekstrafokalnog aparata i usukcesivnom distrakcijom 7715.6 Hirurska hemipifioliza sa ili bez plasiranja grefona za korekciju valgusa i plasiranjem distrakcionog aparata 6856.48 Tibija osteosinteza proksimalnog dela sa rekonstrukcijom zglobne povrsine 8049.31 Tibija osteosinteza proksimalnog dela sa rekonstrukcijom zglobne povrsine uz dodatnu jednostranu meniscektomiju 11044.42 Tibija osteosinteza proksimalnog dela sa rekonstrukcijom zglobne povsine uz dodatnu obostranu meniscektomiju 11044.42 Tibija osteosinteze proksimalnog dela sa rekonstrukcijom zglobne povrsine uz meniscektomiju i rekonstrukciju ligam 7303.79 Tibija-osteosinteze dijafize 4456.59 Tibija-osteosinteze distalne treine 4829.35 Tibija-osteosinteze jednog massolusa 3835.31 Fibula -osteosinteza 3900.4 Podkolenica -osteosinteza oba maleolusa 4476.71 Podkolenica -osteosinteza kod trimaeloarnog preloma 4868.39 Podkolenica -osteosinteza sa rekonstrukcijom zglobne povrsine u skocnom zglobu4854.2 Podkolenica -osteosinteza sa rekðonstrukcijom zglobne povrsine u skocnom zglobu i defektom kosti koji se pop. os 5430.51 Tibija-korektivna osteostomija u proksimalnom i distalnom delu sa fiksacijom 6239.94 Tibija - korektivna osteotomija dijafize sa fiksacijom 6176.04 Tibija -epifiziodeza 8545.15 Tibija -ili femur epifiziodeza 3179.73 Femur -elongacija ili abrevijacija 10642.09 Fibula -osteotomija 3144.23 Talus -operativni zahvat na talusu 4874.32 Kalkaneus -operativni zahvati na kalkaneusu 4874.32 Stopalo -operativni zahvati na ostalim kostima tarzalnog dela metatarzalnim kostima i kostima prstiju stopala 24326.64 Slozene aplikacije distrakcionog (Hofmanovog) aparata sa osteotomijom kosti 6820.98 Slozena ekstrafokalna osteosinteza sa sekverektomijom i osteoplastikom 12331.95 Blok resekcija malignih i drugih tumora sa ugrañivanjem modifikovanih proteza 15665.51 Kost - odstranjivanje metalnih elemenata 1723 Kost - ablacija egzostozealnih elemenata 1629.48 Kost - ablacija biopsija i plastika benignog tumora ili ciste 5256.55 Resekcija kod kostanih tumora dugih kostiju 4118.14 Mielotomija duge kosti 4456.59 Mielotomija uz revaskularizaciju operacije na kuku 7815.01 Osteomielitis - sekvestrektomija 1270.95 Osteomielitis - sekvestrektomija sa ostoplastikom 3134.76 Osteomielitis - sekvestrektomija sa ostoplastikom i spoljasnja fiksacija 5370.15 Koteomielitis - trepanacija kosti 3934.73 Osteomielitis - operacija sa misinim reznjem 3656.62 Misi - uklanjanje stranog tela u mekim delovima 620.09 Stornokleidemastoidektomija 5082.6 Kvadriceptioliza sa elongacijom femura 3790.35 Transpozicija misia kod paralize 2145.46 Page 76 Tenatomija aduktora femura 1440.16

252163 252164 252166 252167 252168 252170 252171 252172 252173 252174 252175 252176 252177 252178 252179 252180 252181 252182 252183 252184 252185 252186 252187 252190 252191 252192 252193 252194 252195 252196 252197 252198 252199 252200 252201 252203 252205 252208 252209 252212 252213 252214 252215 252216 252217 252218 252219 252220 252221 252222 252223 252224 252225 252226 252227 252228 252229 252230 252231 252232 252233 252234 252235

Dezinseracija karlice UslugaRZZO Dezinseracija misia ekstremiteta Misi - sutura sveze rupture Misi - sutura inveterirane rupture Tetiva - operativni zahvati na tetivama,omotacima, estripacija higroma Tetiva - transpozicija tetive kod paraliza Destratifikacija gastroroknemiusa (strayr kod cerebralne paralize) Tetiva - reparacija rupture i ahilove tetive Tetiva - reparacija rupture ostalih tetiva Tetiva - reparacija rupture duge glave i bicepsa Fascija - fasciotomija Kapsulatomija kolena (Hilson) Burza - incizija i drenaza zagnojene burze Burza - ekstirpacija Burza - ekstirpacija poplitealne ciste Burza - ekstirpacija subskromijalna Ligamenti - sutura irekonstrukcija sveze rupture patopolarnog ligamenta Ligamenti - sutura rupture medijalnog palatoralnog ligamenta Ligamentorafija medijalnog kolateralnog i prednjeg krucijalnog ligamenta Ligamenti - plastika medijalnog kolateralnog ligamenta kolena Ligamenti - plastika medijalnog kolateralnog i krucijalnog ligamenta Ligamenti - plastika medijalnog kolateralnog ligamenta latera Ligamenti - ligamentorafija rupture diltidnog ligamenta Amputacija nadlaktice Amputacija dezartikulacije lakta Amputacija podlaktice Amputacija dezartikulacije rucnog zgloba Amputacija sake Amputacija sake - palca Amputacija hemipelvektomija Amputacija dezartikulacija kuka Amputacija femura Amputacija dezartikulacije kolena Amputacija potkolenice Amputacija u visini stopala Amputacija reamputacija Punkcija zgloba Rucni zglob - punkcija Kuk - punkcija Rameni zglob - repozicija manuelna kod iscasenja Akromioklavikularni zglob - repozicija manuelna kod iscasenja Sternoklavikularni zglob - repozicija manuelna kod iscasenja Lakat - repozicija manuelna kod iscasenja Rucni zglob - repozicija manuelna kod iscasenja Metakarpofalengeal.zglob - repozicija manuelna kod iscasenja Prsti sake - repozicija manuelna kod iscasenja Kuk - repozicija manuelna kod iscasenja Amputacija prstiju stopala Skocni zglob - repozicija kod iscasenja Stopalo - repozicija kod iscasenja malih zglobova Skapula - repozicija manuelna kod preloma Radius - repozicija manuelna kod preloma Ulna - repozicija manuelna kod preloma Podlaktica - repozicija manuelna kod preloma Saka - repozicija manuelna kod preloma Femur - repozicija manuelna kod preloma Tibija - repozicija manuelna kod preloma ili fikula Potkolenica - repozicija manuelna kod preloma obe kosti Stopalo - repozicija manuelna kod preloma Rameni zglob - redresman kod kontrakture Lakat - redresman kod kontrakture Rucni zglob - redresman kod kontrakture Page 77 Kuk - redresman kod kontrakture

3805.74 5688.49 943.15 898.19 585.78 3259.01 1977.43 3193.92 3050.74 3100.44 1654.36 3636.51 491.1 536.08 1494.6 536.08 3656.62 3656.62 3656.62 3656.62 6567.72 3656.62 3656.62 3085.06 3085.06 3085.06 3085.06 2488.64 2086.29 33786.54 14001.69 3552.49 3552.49 3040.09 2375.04 2275.62 228.39 228.39 228.39 476.9 1505.25 1599.93 1618.85 1599.93 1599.93 814.16 1892.21 2031.85 1833.05 1847.25 1853.16 1833.05 1833.05 1917.06 1659.09 1917.06 714.74 1917.06 1698.14 769.2 769.2 769.2 784.58

252236 252237 252238 252247 252248 252249 252250 252252 252254 252255 252256 252258 252259 252260 252261 252262 252268 252270 252271 252272 252273 252274 252275 252276 252277 252278 252279 252280 252281 252282 252283 252284 252285 252286 252287 252288 252289 252290 252291 252292 252293 252294 252295 252296 252297 252298 252301 252302 252303 252307 252308 252309 252320 252330 252331 252332 252333 252334 252336 252337 252338 252339 252340

Koleno - redresman kod kontrakture 784.58 UslugaRZZO Skocni zglob - redresman kod kontrakture 769.2 Stopalo - redresman kod kontrakture 769.2 Kostana ekstenzija transosalna 3934.73 Bocna i longitudinalna kostana ekstenzija kod luksacionih fraktura acetabuluma 4212.81 Saka - ekstenzija komunitivnih preloma intraartiularnih preloma 531.34 Kutana frakcija kod preloma ili displazije 565.65 Kicmeni stub - reklamacija kod korpusnog preloma prsljena 327.8 Kosti - skidanje aparata fiksatora 302.95 Krvava repozicija kod zadnjeg iscasenja ramena sa osteotomi 6870.68 Krvava repozicija kod zastarelih luksacija ramena sa plastikom 8192.5 Plastika zanemarene rupture achilove tetive 14230.09 Biopsija kosti ekstremiteta 6244.67 Biopsija kosti karlicnih 8714.37 Osteosinteza kod preloma roksim dela ramenjace 8575.91 Hirurska obrada konkv.rana sa aplikacijom spoljnog fiksatora kod preloma dugih kostiju 13554.38 Skakulektomija sa odstranjenjem tumora 14523.56 Transplantacija inter.nervi baj pasa med.spinalis 29861.29 Stopalo - reparacija kod hallus valgusa teotomija 4992.66 Amputacija revizija patrljka 1896.95 Skeletna ekstenzija ekstrakcija 337.26 Skeletna ekstenzija - Crufshfild 898.19 Koleno repozicija manuelna kod iscasenja 1708.79 Operativno plasiranje protocne drenaze kod kostano - zglobnih infekcija 8917.91 Plastika - premosenje defekta jedne tetive sa tetivnim autotransplatatom 10707.18 Plastika - premosenje defekta vise tetiva sa tetivnim autotransplatatom 12614.78 Elognacija tetiva 9087.14 Skraenje tetiva 9087.14 Transplantacija n. ulnarisa 9613.74 Operativno resavanje teniskog lakta 9613.74 Preteza lakta 14015.89 Uklanjanje osifikata kod kontraktura u laktu 10707.18 Korektivne osteotomije distalnog kraja hemerus (u nivou lakta) 12406.5 Subastragalna artodeza na stopalu 11159.21 Repozicija frakture kalkaneusa essex-lopresti -u 8242.2 Aplikacija originalnog spoljasnjeg fiksatora kod preloma podkolenice 10259.86 Aplikacija improvizovanog spoljasnjeg fiksatora kod preloma podkolenice 8749.87 Operativno resavanje rupture tibiofibularne sinostoze 8526.2 Ligamentoplastika u nivou skocnog zgloba 10492.99 Otvorena repozicija talusa 10707.18 Osteosinteza talusa 10707.18 Aplikacija originalnog spoljasnjeg fiksatora kod zatvorenog preloma 10259.86 Korektivna osteostomija kod epifiziolize glave femura 14031.28 Reintervencija produzenja tetive 11328.45 Plastika zadnjeg krucijalnog ligamenta na kolenu 13066.81 Derotacione osteotomije u nivou hirurskog vrata humerusa 13002.92 Replantacija gornjeg ekstremiteta u nivou nadlaktice 30170.15 Replantacija gornjeg ekstremiteta u nivou podlaktice 30170.15 Replantacija podkolenice 30170.15 Replantacija stopala u nivou korena 35858.62 Replantacija stopala u nivou tarzalnih kostiju 35858.62 Replantacija stopala u nivou metatarlzanih kostiju 35858.62 Transplantacija dva nozna prsta na mesto prstiju na ruci 28390.35 Plastika zivaca podlaktice 17737.61 Plastika digitalnih zivaca sa nervusom suralisom 17737.61 Plastika zivaca na podkolenici u stopalu 17737.61 Plastika zivaca u predelu nadlakta 17737.61 Plastika pleksusa brahialisa 15154.3 Opomsor plastika razne tehnike 15154.3 Transfer tetiva kod paraliza n.ulnarisa n.radialisa i n.medianusa 13798.15 Repozicija i fiksacija luksantnih preloma karpusa metakarpalnih kostiju 11163.96 Intrakarpalne artrodeze 13798.15 Page 78 Osteoplastika skafoidne kosti 13047.89

252341 252342 252343 252344 252345 252346 252348 252349 252350 252351 252352 252353 252354 252355 252356 252357 252358 252359 252360 252361 252362 252363 252365 252366 252367 252368 252369 252370 252801 252802 252803 252804 252805 252806 252807 252808 252809 252810 252812 252813 252814 252815 252816 252817 252818 252819 252820 252821 252822 252823 252824 252825 252826 252827 252828 252829 252830 252831 252832 252833 252834 252835 252836

Repozicija i fiksacija dve i vise preloma metakarpalnih 12828.96 UslugaRZZO Rekonstrukcija digamentarnih struk. 12828.96 Rekonstrukcija distalnog radiolumarnog 12828.96 Implantacija svansonove ili bilo koje druge proteze u predelu sake 13798.15 Rekonstrukcija fleksporne tetive hunterove proteze 13798.15 Rekonstrukcija scuntonnerievog deformiteta 11019.59 Arirodeza intraatikularna prstiju 10225.54 Proksimalna kampektomija 10225.54 Rekonstrukcija volarne ploce 11665.71 Rekonstrukcija plateralnih lateralnih ligamenata 11665.71 Rekonstrukcija plateralnih lateralnih ligamenata 11019.59 Sutura ekstenozornih ili fleksornih tetiva 11019.59 Faxceisktomija fascie palmaris kod morbusa dipyitrena 11019.59 Osteoplastika defekata na kostima sake posle uklanjanja tumora 11984.04 Tenoliza jedne ili vise tetiva 11665.71 Artrodeza rucnog zgloba 14001.69 Fiksacija preloma jedne kosti 11019.59 Otvaranje karpalnog tunela 10752.12 Otvaranje gionovog tunela 10752.12 Otvaranje drugih tunela na podlaktici 10752.12 Amputacija dva i vise prsta 4804.5 Separacija jednog prsta kod kongenitalnih sindiktilija 5718.06 Centralizacija ulne kod kongenitalnih nedostataka radiusa 15472.62 Centralizacija radiusa kod kongenitalnih nedostataka ulne 15472.62 Plastika koze kod oziljaka i kontrakture izazvanih kod opekotina 13678.64 Sinovijektomija uz rekonstrukcije tetivnog aparata kod reumatskog artrita 6424.54 Elongacija jedne metakarpalne kosti ili jedne falange 12828.96 Rekonstrukcija fiksacija benetto preloma 11665.71 Zadnja spondilodeza kicme bez instrumentacije 22268.75 Zadnja spondilodeza kicme sa instrumentacijom po Harringtonu ili sa modifikacijama 29935.84 Zadnja spondilodeza kicme i CD instrumentacija 34636.19 Zadnja segmentalna spinalna instrumentacija sa spondilodezom kicme - Luqone 32161.76 Prednja spondilodeza kicme bez metalne fiksacije 34656.33 Prednja spondilodeza kicme sa prednjom instrumenacijom 34636.19 Halo trakcije 13425.39 Gibektomija 17037.05 Repozicija, dekompresija i stabilizacija metalnim implantatima polomljenih i luksiranih prsljenova sa zadnje strane 29687.32 Repozicija i stabilizacija vratne kicme sa zadnje strane 29687.32 Prednja dekompresija korporektomija, evakuacija hladnog abscesa i stabilizacija prsljenova kod specificnih i drugih 29687.32 Intertransferzalna spondilodeza kicme bez fiksacije 22268.75 Intertransferzalna spondilodeza kicme sa transpedikularnom fiksacijom 27212.89 Reintervencija - spondilodeza i metalna fiksacija posle neuspesne diskalne hirurgije i laminektomija 29687.32 Prednja hirurgija vratne kicme - dekompresija i stabilizacija 32161.76 Osteotomija vratnog i lumbalnog dela kicme kod Mb.Becterew 31664.75 Prednja i zadnja dekompresija suzenih delova vratne i lumbalne kicme sa ili bez fiksacije 29687.32 Biopsija korpusa prsljena 17319.88 Biopsija zadnjih elemenata prsljena 12370.99 Korporektomija kod tumora, (primarnih ili metastatskih) zamena i stabilizacija 32161.76 Atroskopija velikih zglobova 8659.94 Atroskopska hirurgija velikih zglobova 10885.86 Atroskopija i ligamentoplastika LCA 18557.68 Rekonstrukcija komplikovanih povreda ligamenata kolena 17906.82 Reinterventna ligamentoplastika kolena 12912.99 Elongacija ekstremiteta 13951.99 Aplikacija distrakcionog aparata po Ilizarovu kod defektne pseudoartroze sa kortikotomijom 18467.75 Aplikacija distrakiconog aparata po Ilizarovu radi lecenja kontaktnih pseudoartroza15089.21 Resavanje kongenitalnih anomalija gornjih i donjih ekstremiteta 21032.12 Hirursko lecenje KLK 21509.02 Reintervencija kod KLK 22959.84 Hirursko lecenje patoloske luksacije kuka 25976.25 Acetabuloplastika sa osteotomijom ilijacne kosti 12123.68 Osteotomija femura u dve ravni 12098.82 Page 79 Osteotomija femura u tri ravni 16083.25

252837 252838 252839 252840 252841 252842 252843 252844 252846 252847 252848 252849 252850 252851 252852 252853 252854 252855 252856 252857 252858 252859 252860 252861 252862 252871 252872 252873 252874 252875 252876 252877 262001 262002 262003 262004 262005 262006 262007 262008 262009 262010 262011 262012 262013 262014 262015 262016 262017 262018 262019 262020 262021 262022 262023 262024 262025 262026 262027 262028 262029 262030 262031

Rotaciona osteotomija femura 13857.32 Artrodeza kuka kod KLK (uz repoziciju) UslugaRZZO 14598.11 Totalna proteza kuka i kolena 13111.8 Totalna proteza kuka uz nadoknadu kostanog tkiva 18776.61 Totalna proteza kuka - Banjica kod KLK 25976.25 Totalna proteza kuka kod postoperativnih stanja 17812.16 Reviziona artroplastika 24247.35 Totalna proteza kuka uz masivne homo grefone 22021.42 Rekonstrukcija velikih defekata dugih kostiju korisenjem alografa (Kadaver) 16282.06 Osteoplastika dugih kostiju uz kostani kalem i sintezu 12912.99 Hirurska rekonstrukcija reumatskog stopala 12133.15 Velike amputacije zbog bolesti krvnih sudova 10553.58 Dezartikulacija velikih zglobova (rame - kuk) 12406.5 Vañenje femura sa resekcijom proksimalne tibije, ugradnja, kuk, femur, koleno, proteze (isto za humerus i ugradnju 29935.84 Inter-skapulo-torakalna amputacija hemipelvektomija 27411.7 Interna hemipelvektomia sa rekonstrukcijom 29935.84 Blok resekcija tumora zida grudnog kosa 13256.16 Trepanacija, kiretaza, resekcija kosti sa pokrivanjem defekta - osteoplastikom i nadoknade mekih tkiva lokalnim ili u 19744.61 Osteosinteza visedelnih preloma proksimalnog kraja humerusa sa lezijom rototorne manzetne ramena 8296.64 Krvava repozicija glave humerusa i plastika glenohumeralnog zgloba kod inveterranih luksacija ramena 7144.04 Plastika parcijalnih i kompletnih ruptura rotatorne manzetne ramena 7815.01 Subakromialna dekompresija kod hronicnog kompresivnog sindroma - impingemant sindrom 3711.06 Stabilizacija skapule ili transpozicija misia kod paralize m. seratus anterior-a uz korisenje fascijntnog ili sintetskog 5301.52 Transpozicija vise misia ramene legije kod paralize zbog osteenja pleksus brahijalisa 10324.94 Korektivna vulgizirajua osteotomija proksimalne metafize humerusa kod lose sraslih preloma uz rekonstrukciju roto 7144.04 Replantacija delova ekstremiteta jednog prsta 22740.91 Transplantacija mikrovaskularnih anomalija krvnih sudova 27074.44 Rekonstrukcija vaskularnih kosti ili zglobova 16053.66 Transplantacija vaskularnih kosti ili zglobova 25235.48 Transpozicija palca noge ili prsta na saci 25310.02 Revaskularizacija ekstr. delova ekstrem. sake ili prstiju 20952.84 Replantacija sake 29548.88 Evakuacija subgalabricnog ili urperiostalnog hematoma 1738.38 Incizija tkiva perikranijuma sa drenazom 1331.3 Vañenje perikranijalnog i intradermalnog ili subkutanog stranog tela 1381 Zamena kanile posle traheotomije 1182.19 Infiltracija meñurebarnih zivaca novokainom kod neuralgija 1121.83 Infiltracija zvezdastog gansilona novokainom 1286.32 Infiltracija simpaticnog stabla u lumb. predelu novokainom 1286.32 Infiltracija perifernih senzitivnih i mesovitig zivaca kod neuralgije 2861.4 Infiltracija perifernih senzitivnih zivaca na glavi 2861.4 Tumori benigni perikranijalni totalna ekstirpacija 5430.51 Venski sinus, okluzija i ekstirpacija 1340.72 Perikanijalna aneurizma AV sant kongenitalna ili traumatska bez kraniotomije okluzija i ekstiripacija 2682.71 Skalenotomija sa ekompresijom nervnih i vaskularnih elemenata 5376.06 Resekcija interkostalnog zivca 2727.68 Resekcija rebra radi uzimanja autotransplantata 2463.79 Uzimanje kalema sa ilijacne kosti radi transplantata za lobanju ili kicmu 2687.45 Venski, sinus, perikranijalni i AV santom 5430.51 Neurotomija kod neuralgije 1385.72 Uzimanje siroke fascije za autotransplantaciju 1738.38 Terminalni fibrineuron na amputiranom patrljku 3015.24 Autotransplantacija perifernog zivca 3819.94 Autotransplantacija perifernog zivca kod povrede dva zivca 21181.22 Intraneuralni fibrineuron posle povrede perifernog zivca 4296.84 Tumor perifernog zivca enukleacija bez sava zivca - mikrohirurski 2717.02 Neuroliza ili neurorafija veih zivaca preloma kostiju ili posle vee povrede mekih tkiva gde su zivci ukljesteni 10732.03 Neurotomija glozofarineusa okcipitalnim pristupom kod neuralgije mikrohirurski 18065.4 Neurotomija facijalisa kod hemispazma facijalisa okciplitalnim 18184.91 Neurotomija akcesorijusa i prvog drugog i treeg vrvratnog i kicmenog korena kod 13414.74 torikolisa spastickog Dekompresija ocnog zivca u optickom kanalu - unilateralno mikrohirurski 8983 Eksplaratvna i dekompresivna laminektomija zbog povrede kicme ili kicmene mozdine ili kicmenog korena 19491.38 Page 80 Laminektomija i plastika tvrde mozdanice kod luksacionih preloma u visini atlasa 19491.38

262032 262033 262034 262035 262036 262037 262038 262039 262040 262041 262042 262043 262044 262045 262046 262047 262048 262049 262050 262051 262052 262053 262054 262055 262056 262057 262058 262059 262060 262061 262062 262063 262064 262065 262066 262067 262068 262069 262070 262071 262072 262073 262074 262075 262076 262077 262078 262079 262080 262081 262082 262083 262084 262085 262086 262087 262088 262089 262090 262091 262092 262093 262094

Inter ili hemilaminnektomija kod dorzolateralnog i dorzomedijalnog prolapsa meñuprsljenskog diska u lumbalnom de 5315.72 UslugaRZZO Laminektomija kod sindroma uskog spinalnog kanala u lumbalnom delu kicme 6518.02 Dekompresija laminektomija sa otvora tvrde mozdanice i presecanjem zupca tih veza kod inoperbalnih tumora kicm 10657.47 Radikotomija kod trajnih nerualgicnih i kauzalgicnih sindroma - orstermikrohirurski 8694.25 Selektivna neurotomija zivaca kaude ekvine kod spasticnih stanja mikrohirurski 9554.58 Anterolateralna traktomija u torakalnom delu kicme - mikrohirurski 9554.58 Laminektomija radi ablacije ekstraspinalno ili ekstradural kompresiv procesa u torokalnom i lumbalnom delu kicme 10657.47 Revizija kicmenog kanala radi ekscizije oziljka ili zatvaranja likvorne fistule 9554.58 Laminektomija u torakalnom ili cervikalnom delu radi operacije diskus hernije 15283.29 Laminektomija na vise nivoa kod sindroma uskog spinal kanala u lumbalnoj regiji 14528.3 Laminektomija kod prolapsa mekog jedra meñuprsljenskog diska u kicmrnom kanalu u lumbalnom predelu sa paral. 10781.71 Anterolateralna traktotomija u gornjim vratnim segmentima mikrohirurski 15283.29 Tumori intraduralni ekstramedularni 15283.29 Tumori intramedularni 16654.82 Tumori kaude ekvine 14528.3 Cisticne intramedularne formacije 16654.82 Tumori u vidu pescanog sata u kraniocervik.predelu potr.ili subtotal. ab. uz kranitom i gornju cer. laminektomiju 18026.34 Eksploracija kicmenog kanala i ablacija ciste ili apces u kicmenom kanalu 11685.82 Anomalije dizraficne (manifokele) meningomijelokele ili meningoradikulele (radijalne operacije) 15491.56 Laminektomija sa fizijom prsljenova kostanim autotransplantatom kod spondilolisteze 14806.39 Laminektomija dekompresivna na atlasu i etstofeusu uz sudokoipitalnu kraivektomiju kod sindroma Klipel Fajl 14806.39 Dekompresija vertebralnih arterija u akrulanom otvoru atlasa kod sindroma verbero-bazilne insuf. 14806.39 Perimedularna i intermedilarna arteriovenska malformacija okulzija AV savata i ekscizije malformacije - mikrohirursk 13276.29 Krainektom parcijal kod depresivnog preloma lobanje bez otvaranja tvrde mozdine 4253.05 sa elefacijom ili ekstrakcijom kos Kiretaza I-I sekvesterkektomija kod ostemijelitisa lobanje posle povrede 4253.05 Kraniektomija kod benignih tumora i parazitoze kosti lobanje 6603.24 Kraniektomija sa evakuacijom empijema 8178.3 Rekonstrukcija preloma lobanje kod depresivnih preloma precnika od 6 cm. sa povezivanjem ili egalizacijom fragme 9494.2 Kraniotomija sa evakuacijom epiduralnog hematoma 11477.55 Kraniotomija sa evakuacijomhematoma i suspenzijom dure 12252.65 Kraniotomija sa evakuacijom hematoma sa kapsulom unilat 15581.5 Kraniotomija sa evakuacijom hematoma sa bileteralno 16953.03 Kraniotomija kod velikih preloma lobanje 16953.03 Rekonstrukcija fragmenata kod frontoorbital. preloma 16953.03 Neurohirurska obrada ustrela i prostrela lobanje osteoplasticnom trapanacijom 15581.5 Kraniotomija sa evakuacijom intracereb.hematoma 15581.5 Kraniotomija sa vañenjem stranog tela iz mozga 15581.5 Kraniotomija i ekstirp. apcesa mozga sa kapsulom 18324.56 Incizija satora malog mozga kod edema mozga i pratee inkarceracije 15581.5 Osteoplasticna kraniotomija kod operacije komunitivnog i depresivnog preloma lobanje u predelu asteriona 18283.15 Likvorna fistula traumatika 5767.78 Dekompresija optickih zivaca u optickom kanalu kod preloma baza lobanje 21066.44 Apces velikog mozga 15581.5 Apces malog mozga 17692.64 Osteoplasticna kraniotomija kod velikog - depresivnog preloma u predelu uniona sa povredom usa venskih sinusa 19586.04 Osteoplastika, kraniotomija, biopsija malignog tumora mozga i eventualno uvoñenje radioaktivnog materijala u tkivo 12684.6 Kraniogaringeom 15581.5 Tumori hipofize intrakapsularni evakuacija i eventualno uvoñenje radioaktivnog materijala 18200.31 Tumori u diferentnim regijama velikog mozga 16261.94 Resekcija reznja velikog mozga tipicno ili atipicno radi unutrasnje dekompresije kod inoperbalnih tumora u diferentn 16261.94 Tumori na konveksitetu hemisfere velikog mozga 14293.99 Eksploracija cisterni i IV komore u zadnjoj lobanji jami sa resekcijom luka atlasa kod inoperbalnih tumora u mozdano 16828.78 Tumori hipofize bez supraselarnog rasta sa hiperaktivnosu gde je indikovan pres. 15457.25 hipofize osteoplasticnom trepana Parazitarne ciste hemisfere velikog mozga - totalna ekstripacija osteoplasticnom trepanacijom 17628.74 Eksploracija i eventualna biopsija inoperabilnih tumora u mozdanom stablu uz drenazu likvora po Tokrildsenu 18200.31 Tumori retrobulbarni 16828.78 Tumori hemisfera ili crva malog mozga 18200.31 Tumori meningeoma u srednjoj liniji 19893.71 Tumori optickog zivca sutotalna i totalna ekstirpacija osteoplasticnom trepanacijom20942.18 mikrohirurski Tumori komora velikog mozga 25196.42 Tumori podrucja ili komore i epifize, biopsija ili punkcija ili ugrañivanje radioaktivnih27913.45 u tumor materija Tumori pontocerebelarnog ugla totalna intrakapsularna evakuacija osteoplasticnim24887.56 pristupom mikrohirur medijalnim Page 81 Tumori menigeomi u vidu pescanog sata sa supra i infra tentorijalnom propagacijom totalnom ili subtotalnom ekstrip 26448.43

262095 262097 262098 262099 262100 262101 262103 262104 262106 262107 262108 262110 262111 262112 262113 262114 262115 262116 262117 262118 262119 262120 262121 262122 262123 262124 262125 262126 262127 262128 262129 262130 262131 262132 262133 262134 262135 262136 262137 262138 262139 262140 262141 262142 262143 262144 262145 262146 262147 262148 262149 262150 262151 262152 262153 262154 262155 262156 262157 262158 262159 262160 262162

Tumori menigeomi supraselarni 22503.06 UslugaRZZO Operacija kraniostenoze bez dekompresije optickih kanala 9698.94 Konitinur drenaza likvora iz komore velikog mozga u desnu predkomoru srca po pudenzu ili po holteru 8594.85 Hematom intracerebralni,spontani ili hidrom 17280.82 Encefalokele nazofrontalna resekcija ecelofakele plastika defekta dura 15839.48 Aneurizma krvnog suda na bazi mozga oblaganje aneurizme misiem ili liofiziranim materijalom osteoplasticnom tre 22716.05 Hematom intrakranijalni ili intracerebralni nastao rupturom aneurizmr krvnog suda na bazi mozga evakuacijom hem 13231.31 Operacija malformacijom Arnold Chiari zadnja kranitomija sa resekcijom zadnjeg luka atlasa i luka epistrofeusa i ab 17782.58 Arteriovenska malformacija velikog i malog mozga. Podvezivanje dovodnih i odvodnih krvnih sudova i ekscizija malf 21394.24 Operacija kraniostenoza sa dekompresijom optickih kanala 7720.34 Simplatektomija gornjeg cervikalnog gangliona 734.88 Dijagnosticka lumbalna punkcija 3193.92 Ventrikulopunkcija (jednostrana ili obostrana) trepanski otvor i punkcija komore velikog mozga 292.29 Manometrijski test po Kvakendstatu kod kongenitalnog hidrocefalusa 19461.79 Tumori hemisfere velikog mozga intracerebralni gliomi, metastaze - subtotalna ili totalna ekstripacija osteoplasticnom 7835.12 Endoskopska operacija hidrocefalusa ETV 0 Endoskopska operacija septiranog hidrocefalusa 0 Endoskopska operacija arahnoidne ciste 0 Angiom mozga - embolizacija 27406.96 Aneurizma krvnog suda na bazi mozga - ambolizacija 35277.58 Ekstra intrakranijalni angiom embolizacija 29429.35 Aneurizma ili angiom ekstrakranijalnih sudova embolizacija 21932.68 Stereotaksicna implantacija radioaktivnog izotopa kod tumora mozga 35933.19 Siringomljelija - direktna 21226.2 Cervikalnadiskus hernija 18239.36 Ugrañivanje Omaya rezervoara 8799.58 Spontana nazilokvorea - plastika osteoplasticni pristup i kalem dure i kosti na bazi lobanje 25678.04 Tumori pontocerebelarnog ugla totalna ekstirpacija 38561.46 Osteoplasticna operacija kongetinalne arahnoidalne ciste 17931.68 Stereotaksicna operacija kod bola na kicmenoj mozdini 22051.01 Elektrokoagulacija Gasserovog gangliona (transkutana punkcija kroz foramen ovale) 15938.88 Tumor perifernog nerva sa transplantacijom 24311.25 Reinervacio plasus brahenalis 27456.66 Perikranijalna aneurizma - ekstirpacija 11730.8 Revizija kicmenog kanala radi ekscizije oziljka ili zatvaranjem likvorne fistule 8054.05 Operacija kod uskog spinalnog kanala - laminektomija 8153.45 Arenolateralna traktotomija u torakalnom delu kicme 3666.1 Rekonstrukcija egalizacije i fiksacije fragmenata kod frontoorbitalnih i frontozigmaticnih preloma 22051.01 Osteoplasticna kraniotomija radi vañenja stranog tela iz mozga 9529.7 Tumori u diferentnim regijama mozga - redukcija tumora 26522.99 Tumori kaude ekvine - mikrohirurski 20454.64 Endoskopska biopsija intraventrikularnog tumora ili parazitne ciste 0 Intraduralni 25369.18 Aretriovenska malformacija kicmene mozdine - ekstirpacija 23298.29 Tumori optickog zivca intrakranijalni - mikrohirurska operacija 24817.72 Opracije epilepsije 28489.75 Rizotomija spinalis dorsalis 17852.4 Myeletomija mediolongitudinalis 15447.78 Chotdomija spinothalamica anterolateralis - unilateralis 9753.37 Chotdomija spinothalamica anterolateralis - bilateralis 14786.28 Radiofrekfentna rezotomija GG.gasseri-trigeminana neuralgija 7745.19 Radiofrekventna facetektomija 7293.14 Spinalna dozalna hronicna elektrostimulacija (sa implantiranim generatorom) 10901.25 Elektrostimulacija talamicnih idrugih struktura mozga kod centralnog bola 29205.7 Implantacijasistema za hronicno perkutano unosenje morfinskih preparata u subarhnnoidalni prostor 13340.19 Radiofrekventna lezija u predelu drez-a 24197.65 Mikroadenom - intraselarni tumori sa transnazalnim - transfenoidalnim pristupom embolizacija uz kontinuiranu aniog 27585.65 Neuralgija trigeminusa - zadnja kraniotomija mikrovaskularna dekompresija sec. Jannete 20191.93 Neuralgija trigeminusa - zadnja kraniotomija kombinovana operacija - mikrovaskularna dekompresija jednotreinska 25528.95 Hemispazam facijalisa - mikrovaskularna dekomperacija 21449.85 Udruzena neuralgija trigeminusa i hemispazam facijalisa - mikrovaskularna dekompresija i resekcija trigeminusa 22969.31 Ortohijazmatski arahhiditis deliberacija 15134.19 Page 82 Tumori komora velikog mozga 30631.66

262163 262164 262165 262166 262801 262802 262803 262804 262805 262806 262807 262808 262809 262810 262811 262812 262813 262814 262815 262816 262817 262818 262819 262820 270003 270004 270005 270006 270009 270010 270011 270013 270016 270018 270019 270020 270022 270023 270024 270026 270029 270030 270031 270032 270033 270034 270035 270036 270051 270052 270053 270054 270055 270056 270057 270058 270059 270060 270061 270062 270063 270064 270065

Tumori pontocerebralnog ugla 31142.88 UslugaRZZO Tumori meningeoma u vidu pescanog sata 30631.66 Tumori meningeoma supraselarni 30631.66 Tumori meningeoma u predelu klivusa 28017.59 Tumori podrucja III komore i epifize, redukcija, biopsija ili evakuacija sadrzaja osteoplasticna trepanacija, mikrohirur 24728.98 Ekscizija epileptogenog zarista u mozgu sa elektrokortigrafijom i elektrokortistimulacijom 23262.79 Stereotaksicne operacije na bazalnim ganglijama velikog mozga (talamotomija, prednja kapsulotomija, amigdalotom 21400.15 Ugrañivanje radioaktivnih materija u duboko polozene tumore mozga (supra i retrosternalnom predelu, u podrucju tr 24525.45 Endovaskularna okluzija krvnih sudova mozga (emobilizacija) zbog vaskularnih malformacija (aneurizme A-V malfor 23596.5 Tumori komora velikog mozga totalna evakuacija uz osteoplasticnu trepenaciju - mikrohirurski 22324.38 Tumori pontocerebealnog ugla, ekstripacija totalna ili intrakapsularna evakuacija, osteoplasticnim medijastunom 22051.01 Tumori, meningeomi u vidu pescanog sata sa supra i infratentorijalnom propagacijom ekstirpacija, totalna ili subtota 23447.39 Tumori, meningeomi, supracelarne lokalizacije ili paraselarne regije - potpuna ili nepotpuna ekstripacija osteoplastic 19938.68 Tumori, meningeomi ili hordom u predelu klivusa subtotalna ekstirpacija osteoplasticnom trepanacijom - mikrohirurs 20774.15 Aneurizma krvnog suda na bazi mozga, kauzalna opturacija klipsom, osteoplasticna trepanacija - mikrohirurski 20123.29 Encefalocela nazofrontalna bilateralna ablacija oktopicnog dela mozga, plastika dure, plastika kosti (bifrontalna kran 20808.46 Arteriovenska malformacija velikog ili malog mozga podvezivanjem dpvodnih i odvodnih krvnih sudova u EKS 23133.8 By pass krvnih sudova mozga - mikrohirurgija 19129.25 Karotikoravernoozna fistula - endovaskularna imobilizacija uz kontinuiranu angiografiju i posebnim ureñajem za end 21737.41 Karotikovernozna fistula mikrohirurska operacija direktnim pristupom 26731.26 Elektrostimulacija italamicnih i drugih dubokih struktura mozga kod centralnog bola 21165.85 Implantacija hronicnih subduralnih elektroda 19427.46 Isprobavanje stereostasicko dubokih mozdanih elektroda za stereo elektoencefalografiju 14001.69 Kontinuirana telemetrijska elektroencefalografija 4183.22 Incizija prepucijuma 150.29 Eksplorativna cistoskopija kod zena sa probom na stres inkotinenciju 383.41 Cistoskopija sa biopsijom mokrane besike 1101.72 Cistoskopija u anesteziji 783.4 EKT rupture freniliuma 150.29 Hirurska obrada povrede spoljnih genitalija 1170.33 Incizija apcesa prostate i epididima 198.81 Sondaza bubrega 383.41 Retrogradna ureteropijelografija 620.09 Incizija i drenaza pocetnog perinealnog i periuretal.abscesa 158.57 Ekstrakcija stranog tela iz uretre 383.41 Troakar punkcija mokrane besike 472.16 EKT polipa uretre i kondiloma (pojedinacnih) u anesteziji 142 Dilatacija uretre - lako 248.51 EKT pojedinacnih tumora mokrane besike 643.75 Dilatacija uretre (teza) 472.16 Biopsija prostate transperinealno 403.52 Eksplorativna cistoskopija kod zena 301.76 Eksplorativna cistoskopija kod muskaraca 333.71 Hromocistoskopija 510.04 Merenje rezidualnog urina 52.06 Ureterocistoskopija - eksplorativna 383.41 Frenulotomija 150.29 Promena katetera i ispiranje mokrane besike 301.76 Uroflometrija - protok urina 822.45 Cistometrija - staticka (cistometry) 901.74 Cistometrija - dinamicka (cistometry) 822.45 Elektromiografija sfinktera 822.45 Kombinovano - istovremeno ispitivanje pritiska, protoka i EMG sfinktera (pressure - Flow - EMG - study) 950.25 Kombinovano - istovremeno ispitivanje pritiska, protoka, EMG sfinktera i mikciona cistografija (pressure - Flow - EM 1362.06 Ekstrakcija stranog tela iz besike 497.01 Biopsija tumora orificijuma uretre 452.05 Muske genitalije - lokalni status 301.76 Biopsija bubrega pomou ultrasonografije 1056.75 Promene uterokutaneostome - nefrostome 607.08 Cintigrafija skrotuma - dinamicka 1663.82 Cintigrafija skrotuma - statickaa 1541.94 Elektrostimulacija 158.57 Page 83 PAD test 350.28

270066 270067 270068 270069 270070 270072 270073 270801 270802 270803 270804 270805 270806 270807 270808 270809 270810 270811 270812 270813 270814 270815 270816 270817 270818 270819 270820 270821 270822 270823 270824 270825 270826 270827 270828 270829 270830 270831 270832 270834 270835 270836 270837 270838 270839 270840 270841 270842 270843 270844 270845 270846 270847 270848 270849 270850 270851 270852 270853 270854 270855 270856 270901

Kegelove vezbe 158.57 UslugaRZZO Acidum citricum - urin 338.45 Dirofosfat 260.33 Glukozaminoglikoh ( GAG) urin 1175.08 L - Carnitin - sperma 827.18 Acrosih - sperma 1741.92 SAE - spermaantibody (Elisa) 827.18 Nephrolithomia Longit 9554.58 Nephrolithoiapaxia percutanca 5376.06 Hephrectomia radicalis po tu 16842.97 Nefrektomija transplantiranog bubrega (eksplantacija) 12828.96 Nefrektomija kod zivog donora u svrhu transplantacije 8271.79 Binefrektomija kod kadavericnog donora (sa perfuzijom in situ) 9375.87 Transplantacija bubrega 30591.42 Autotransplantacija bubrega 16903.32 Ureterokalikoanastomoza 8938.04 ESWL 15337.72 Ureterosingmoidostomija 6429.28 Ureteroileokutanostomija (ileal konduit Brivker-ova besika) 7254.09 Ureteroileokutanostomija (colon-conduit) 7968.85 Operacija na ureteru kod retroperiotonealne fibroze - jednostrano 9315.52 Operacija na ureteru kod retroperiotonealne fibroze - obostrano sa uvijanjem omentumom 14627.7 Zamena uretera vijugom tankog creva - jednostrano 11446.79 Zamena uretera vijugom tankog creva - obostrano 15750.72 Uretero cistoneostomija kod megauretera sa modeliranjem uretera - jednostrano 8768.81 Uretero cistoneostomija kod megauretera sa modeliranjem uretera - obostrano 13757.91 Totalna cistektomija - primarni rad (primenjena derivacija se dodaje posebno) 13425.39 Totalna cistektomija - sekundarni rad (primenjena derivacija se dodaje posebno) 14001.69 Vesicointestineoplastika (ukljucena je i plastika po Came-y kod totalne cistektomije 11979.3 Rektalna neovezika 13335.45 Operacija kod ekstrofije mokrane besike 9071.75 Operacija augomentacije besike Povch metodom 20306.71 Plastika zadnje uretre 9132.1 Operacija uretorektalne fistule (kozni reznjevi, transpubicni pristup) 7164.15 Plastika prednje uretre 10185.31 Operacija zbog inkontinencije posle prostatektomije (implantacija protele) 6011.55 Prostatoctomija radialis 15954.26 Hirurske intervencuje na semenim kesicama (ekstipacija) 10990 Epididimodiferencijalna deferencijalna anastomoja - jednostrano (mikrohirurska metoda) 4271.99 Emaskulinizacija zbog karcinoma penisa 8639.82 Korpus cavernosum - vena saphena shut 8893.06 Implantatio prothaesis penis 5425.78 Retropertitonealna limfadenoektomija kod tumora testisa 13091.68 Limfasenektomija regionalnih limfnih zlezda zbog karcinoma penisa 9891.84 Revaskularizacija penisa 7785.42 Podvezivanje vena penisa 4556 Arterio venske fistule viseg reda (u jacem stepenu umanjena mogunost za formiranje vaskularnog pristupa zbog hi 8108.49 Arterio venske fistule viseg reda sa transpozicijom vena 11470.45 Arterio venske fistule viseg reda By-pass autovenski 11735.52 Arterio venske fistule viseg reda By-pass autovenski sintetski (implantacija PTFE vaskularnih proteza) 12585.19 Eksplantacija vaskularnih proteza sa rekonstrukcijom arterija 12420.7 Glans - corpora cavernosa shunt 4605.7 Plasticne operacije na bubreznoj karlici (tercijalni rad) 8346.35 Perkutana nefrostomija 6886.06 Tretman Bolus - dozama kortikoidima kod odbacivanja transplantacije bubrega u jednom aktu 551.45 Aplikacija antilimfocitnog saruma u jednom aktu 650.86 Hirursko lecenje traumatske rupture bubrega (sutura parcijalna resekcija nefrektomija) 17394.43 Traumatska lezija uretera (rekonstruktivni zahvati) 7353.49 Povrede mokrane besike (intra i ekstraperitonealne) 12585.19 Povrede uretre 10275.25 Trumatske amputacije penisa (replantacija mikrohirurskim putem i drugi reparatorni zahvati) 20247.55 Implantacija vestacke spermatokese 7100.25 Page 84 Konzilijarna cistoskopija 908.84

270902 270903 270904 270905 270906 270907 270908 270909 270910 270911 270912 270913 270914 270915 270916 270917 270918 270919 270920 270921 270922 270923 270924 270925 270926 270927 270928 270929 270930 272001 272002 272003 272005 272006 272007 272008 272010 272012 272013 272014 272015 272017 272024 272026 272027 272028 272029 272030 272031 272032 272033 272037 272038 272039 272040 272041 272042 272043 272044 272045 272046 272047 272048

Konzilijarna cistoskopija u anesteziji sa bimanuelnim tusem UslugaRZZO Test papaverinom kod impotencije Hemijska analiza kamena Uretroskopija sa ekstrakcijom kamena Plazmafereza kod odbacivanja transplantata bubrega u jednom aktu Punkcija ciste bubrega perkutanim putem Staticna cistometrija i uroflometrija Diurezni radiorenogram Izotopsko odreñivanje bubreznih klirensa Dinamika scintigrafija bubrega Odreñivanje rezidualnog urina radioizotopski Ispitivanje vaskularizacije bubrega Te-99 m pertehnotatom Biopsija uretera A.dinamska scintigrafija kod odbacivanja transplantiranog bubrega Separantni klirens kod dinamske scintigrafije Staticni scintigram Odreñivanje nivoa ciklosporina u serumu Skleroziranje sopstvenih bubrega alkoholom ili kontrastom Odreñivanje eritropoetina u serumu i urinu Endoskopija intervencija na bubregu perkutanim putem Operacija vezikorektarne fistule cistostomijom i perinnalnim pristupom Instilacija citostatika u besiku EKT kondijoma (brojnih) u anesteziji EKT multipnih tumora mokrane besike u anesteziji Cistometrija Erekciona kavernozografija Vibracioni test Scintigrafija penisa Baro komora Tunalizacija uretre zbog stenoze Instilacija teflon paste kod stresinkom tinencija Sutura fistule veziko - vaginalis (sekundarni i tercijalni rad) Mokrana besika augmentacija besike sa ili kontinentne stome Ureter - ureterolitotomija sekundarna UNC secundaria Ureter ablatio et resectio tu urtris sa plastikom uretera Bubreg renefrostomija Bubreg pijelolitotomija Bubreg - nefrolototomija simplex i levis Nefrolitotomija multiplex Bubreg - nefrolitotomija sekundarna Bubreg - nefrektomija sekundarna Bubreg - operacija limfocele posle transplantacije Bubreg - speleotomija Fistula lumbalis postoperativa Bubreg - operacija na jednom bubregu Bubreg - operacija kod bolesnoka sa renalnom insuficijencijom Tecijarne operacije Bubreg - ablatio tu pyelonis et renis Nefroureterektomija Evuisceratio pelvis Povrede bubrega i pijelona Povrede testisa Semicastratio PP neo testis Ablatio Xystab epididimis Revizija odnosno ekstrakcija santa Revizija A-V fistule Parafimoza - dorzalna incizija Uretra - elektrokoagulacija polipa Uretra - elektrokoagulacija papiloma spolj.orifici. u mus. Uretra - ekcizija polipa uretre sa meatoplast.u zene Uretra - inciz. peri.uret.urinar.infiltr.ili flegm. sa mult. gren. Uretra - meatomija sa spoljas.orificijuma u Page 85 muskaraca

908.84 744.34 635.48 7615.01 1042.55 2150.19 2165.57 1623.54 624.83 1623.54 1623.54 446.14 5493.22 655.59 968 172.78 302.95 133.72 282.82 3307.54 6716.84 371.58 1410.59 1569.15 1236.58 391.7 222.48 883.97 8754.61 5360.69 2856.66 7979.5 22914.88 7641.05 6314.49 6145.26 7030.42 5618.66 7019.78 9509.6 11487.03 6244.67 6393.78 9767.58 6404.42 9136.84 11552.11 12470.4 11516.6 4978.46 16883.21 22274.66 3885.02 5012.77 2906.38 2538.34 3770.24 2393.96 2886.25 2782.11 2935.95 2876.78 2513.48

272049 272050 272052 272054 272055 272056 272058 272059 272060 272061 272062 272063 272064 272065 272066 272067 272068 272069 272070 272071 272072 272073 272074 272075 272076 272077 272078 272079 272080 272081 272082 272083 272084 272085 272086 272087 272088 272089 272090 272091 272092 272093 272094 272095 272096 272097 272098 272099 272100 272101 272102 272103 272104 272105 272106 272107 272112 272113 272114 272115 272116 272117 272118

Uretra - uretrotomija slepa unutr.pomou uretre 2926.49 UslugaRZZO Uretra - uretrotomija pod kontrolom oka unutras. po Saksem Zunel 4506.29 Uretra - operacija divetikuluma uretre 5226.96 Uretra - ekcizija strukture sa uretrorafijom 6374.84 Uretra - operacija u stres inkon. u zena init. teflom paste kod stres inkontinacije 6547.61 Uretra - per. inkontinencije posle prostatektomije 7701.4 Uretra - oper.strikt. uretre zadnje transpublicnim pristupom 10304.83 Zatvaranje vezikovaginalne fistule interpozicijom omentuma ili reznja peritoneum 7959.38 Operativno lecenje uretrorektalne fistule 9181.81 Uretra - metatomija i ekcizija horde sa korekcojom 8197.24 Uretra - plastica sec.Denis Bronjne ili Hadson kod hipostadie 10732.03 Uretra plastica po Devinehoeton perin.tipa 11188.8 Mokrana besika zatvaranje vezikokutane fistule 6334.6 Mokrana besika - cistotomija 3720.52 Mokrana besika - cistotomija supra pubicna pon troakara 3050.74 Mokrana besika - cistolitotomija 3701.6 Mokrana besika - diopsija sluzokoza mokr.bes.emoskop putem 1673.29 Cystostomia 700 Mokrana besika - ekstrak.stranog tela endoskopskim putem 1763.22 Mokrana besika - ablacija tu per cistostomijom 5057.75 Mokrana besika - ablacija tu per cistostomijom kod tumora 5419.86 Mokrana besika - plastika vrata VV plastika 5092.06 Mokrana besika - litotripsija pomou litotriptora za mehanicko drobljenje kamena 2737.14 Mokrana besika - litotripsija pomou litotriptora sa ultrazvukom 3397.48 Rekonstrukcija prednjeg trbusnog zida mokrane besike i uspostavljanje kontinencije kod exstrofije mokrane besik 10239.75 Mokrana besika elektroresekcija tumora transuretralnim putem 3616.4 Mokrana besika ilektroresekcija vrata kod njegove skleroze transuretalnim putem3616.4 Mokrana besika - operacija divert.vrata kod skleroze 7775.96 Mokrana besika - operacija vezikovaginalne fistule cistotomijom 9156.95 Mokrana besika - operacija vezikovaginalne fistule vaginalnim pristupom 7979.5 Mokrana besika 8029.2 Mokrana besika resek.parc.sa uretrocistoneostomijom - obostano 10239.75 Mokrana besika resekcija parcijalna sa uretrocistoneostomijom jednostrano 9171.15 Mokrana besika cistoktomijom 17195.62 Mokrana besika ilecistoplastika 13518.88 Mokrana besika kolecistoplastika 11382.89 Mokrana besika rektalna neovaz. 15050.16 Mokrana besika operacija vezikorektalne fistule 8833.9 Ureter - ureterolitotomija gornje 3/4 uretra 4565.46 Ureter - ureterolitotomija donje treine uretra 5464.81 Ureter - ureatotomija ,transuretralnim putem 1878.01 Ureter - ekcizija urotroc. cistomije - jednostrano 4967.81 Ekcizija uretroceole - cistotomija sa jednostrano urotero stoneon. 6856.48 Ureter - ekscizija ureterocele cistostomijom obostrano 5654.16 Ureter - ureteroktomija patrljka uretra 4208.09 Ureter - ureterocistoneoston.po Boarinu jednostrano 5912.14 Ureter - ureterocistoneoston.po Boarinu obostrano 7035.16 Ureter - ureteroktomija antirefluks tehnikom (politamno choen ili lin. cragoir) - obostrano 8689.52 Ureter - uretero neokutenost Bricker 7869.45 Ureter - uretero ileokutenost Bricker 8183.04 Ureter - ureterosmignoidostomija 7258.83 Ureter - ureterokoleklutanostomija colon comfuit 8992.45 Ureter - ureteroklitaneostomija 9995.95 Ureter - operacija na ureteru, retroperston. fibrolizi jednostrano sa zamenom uretera sa ileonom 10517.84 Ureter - operacija na ureteru u retropritonalnoj fibrozi - jednostrano 16505.71 Sakralna stimulacija i biofeedback tretman 0 Resavanje (zatvaranje) fistule uretera 7119.19 Bubreg - drenaza perinefriticnog apcesa 3050.74 Bubreg - punkcija perkutana cista 1704.06 Bubreg - lumbotomija eksplorativa 4560.72 Bubreg - biopsija 4133.53 Bubreg - nefrostomijabiopsija 4725.21 Page 86 Bubreg - pijelolitotomija 5783.15

272119 272120 272121 272122 272123 272124 272125 272126 272129 272130 272131 272132 272133 272134 272135 272136 272137 272138 272139 272140 272141 272142 272143 272144 272145 272146 272147 272148 272149 272150 272151 272152 272153 272154 272155 272156 272157 272158 272159 272160 272161 272162 272163 272164 272165 272166 272167 272168 272169 291001 291002 291003 291004 291005 291006 291007 291008 291009 291010 291011 291012 291013 291014

Bubreg - pijelonefrotomija 6990.2 UslugaRZZO Bubreg - nefropeksija 6244.67 Bubreg - nefrotomija 6260.05 Bubreg - nefroktomija 6239.94 Bubreg - ekscizija ciste 3650.71 Bubreg - resekcija parcijalna 10175.84 Bubreg - plasticna operacija bubrezne karlice 7193.74 Bubreg - nefrolitotomija u kolacioformne kalkuze ili multipleks 12470.4 Nadbubreg - adrenalektomija, jednostrano 7527.45 Nadbubreg - adrenalektomija, obostrano 13902.29 Nadbubreg - operacija feohromacitoma 7527.45 Penis - biopsija 2637.74 Penis - cirkucizija 2538.34 Incizija prepuciuma i frenultomija 1957.3 Penis - amputacija parcijalna 3288.6 Penis - emaskulinazacija u karcinoma 11069.29 Testis - biopsija kroz inciziju skrotuma 2190.42 Testis - orhdeodictomija jednostrana 3159.61 Testis - orhdeodictomija obostrana 4849.47 Penis - limfadenectomija, totalna limf. zlezda oko abd.ade i ilijacnih krvnih sudova u malignih oboljenja 11129.62 Testis - detorzija, operativna torzikalnog testisa 2637.74 Testis, orhideoktomija u ingvinalnog kriptodehizma - jednostrano 3378.54 Testis, orhideopeksija u ingvinalnog kriptodehizma - obostrano 4014.01 Testis, orhideopeksija u abdomin.kriptodehizma - jednostrano 2215.28 Testis, orhideopeksija u abdomin.kriptodehizma - obostrano 3417.59 Torsio hidatide morgani 1356.15 Epididimus, epideimodiferento finastomoha - jednostrano 3582.08 Epididimus, epideimodiferento anastomoza - obostrano 5475.48 Epididimus, epidimektomija - jednostrano 3193.92 Epididimus, epidimektomija - obostrano 7835.12 Ovojnice testisa, operacija hidroc. 7676.55 Skroktum incizija apcesa 1862.64 Skroktum ekstrakcija ateroma 2021.2 Skroktum plastika skrotuma 4680.25 Finirulus spermatikus, vazoktomija jednostrano 2513.48 Funikulus spermatikus vazoktomija obostrano 5331.1 Funikulus spermatikus operacija, funkulocele ili sperm. 2737.14 Funikulus spermatikus operacija, varicocele 4992.66 Prostata, biopsija kroz inciziju na defineumu 3602.19 Prostata, drenaza operativna apces prostate 1196.39 Prostata, resekcija prostate transureternim putem u maugn. 3989.16 Prostata, prostatektomija 6612.7 Prostata, adenaktomija transuretarnim putem 7109.71 Prostata, hirurska intervencija na semenim kesicama 2242.5 Hirurske intervencije koje su potrebne za privremenu hemodijalizu, ugrañivanje santa na ruci ili nozi 2956.08 Povrede uretra i besike 13469.18 Nefrocotonis kod povreda 10468.14 Cerpus covernosuo venat saphen 10036.2 Bubreg - plasticna operacija bubrezne karlice (sekundarni rad) 10687.06 Opsta intervenska anestezija kod kratkotrajnih zahvata i intervencija u ambulanti, dijagnostici i sali u trajanju od 30 m 572.75 Opsta intervenska anestezija kod zahvata i intervencija u ambulanti, dijagnostici i sali u trajanju od 45 minuta sa pra 605.89 Opsta endotrahealna kombinovana anestezija za krae operativne zahvate u trajanju od 60 minuta 1031.9 Opsta endotrahealna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz potrebu monitora, EKG osciloskopa u 1315.91 Opsta endotrahealna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora do 2 casa 1651.99 Opsta endotrahealna kombinovana anestezija za operativne zahvate uz upotrebu monitora EKG osciloskopa u traja 2064.98 Opsta endotrahealna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora EKG osciloskopa 2485.09 Opsta endotrahealna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora EKG osciloskopa, 2899.28 Opsta endotrahealna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora u trajanju od 240 m 3311.09 Opsta endotrahealna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz primenu monitora u trajanju do 270 m 3725.26 Opsta endotrahealna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora EKG osciloskopa, 4139.45 Opsta endotrahealna kombinovana anestezija sa primenom hipotonije za operacije4456.59 na otvorenom srcu bez ekstrako Opsta endotrahealna kombinovana anestezija za operacije na otvorenom srcu uz primenu vantelesnog krvotoka /ek 6231.65 Page operacije na otvorenom srcu uz primenu vantelesnog krvotoka /ek Opsta endotrahealna kombinovana anestezija za 87 7006.76

291015 291016 291019 291020 291021 291022 291023 291024 291025 291026 291027 291028 291029 291030 291031 291032 291033 291034 291037 291038 291040 291041 291042 291043 291044 291045 291055 291059 291060 291063 291064 291065 291066 291067 291068 291070 291072 291074 291075 291076 291077 291078 291080 291081 291082 3014123 3014999 3020185 3021146 3021561 3021562 3021568 3021602 3021606 3021608 3021609 3021779 3021969 3026132 3026210 3028300 3048912 3058272

Opsta endotrahealna kombinovana anestezija za operacije na otvorenom srcu uz primenu vantelesnog krvotoka /ek 10191.2 UslugaRZZO Analgezija 379.86 Infiltraciona anestezija 353.82 Povrsinska lokalna anestezija 379.86 Regionalna intravenska anestezija u trajanju od 30 minuta 379.86 Regionalna intravenska anestezija u trajanju od 45 minuta 572.75 Regionalna intravenska anestezija u trajanju od 60 minuta 766.82 Spinalna ili epiduralna anestezija u trajanju od 30 minuta 379.86 Spinalna ili epiduralna anestezija u trajanju od 60 minuta 766.82 Spinalna ili epiduralna anestezija u trajanju od 90 minuta 1149.06 Spinalna ili epiduralna anestezija u trajanju od 120 minuta 1530.1 Blokada nerava lokalnim anestetikom 379.86 Blokada nervnih pleksusa anestetikom 379.86 Paravertebralna blokada 441.4 Intravenska refrieriacija ekstremiteta 766.82 Opsta intravenska anestezija za svaki cas 379.86 Anestezija pomou carlenskog tubusa 546.72 Anestezija u hirurgiji traheja 3184.46 Akupnktura, odreñivanje akupunkturnih tacaka 859.12 Akupunktura iglom po seansi 431.94 Akupunktura, kombinovano elektroak. 2 casa 1718.26 Anestezija u maksilofacijalnoj hirurgiji preko 2 casa 1718.26 Anestezija u oralnoj hirurgiji 859.12 Elektroakupunktura 431.94 Opsta endotrahealna anestezija za kompjuterzovanu tomografiju mozga 848.47 Opsta endotrahealna anestezija u rendgen kabinetu za dijagnosticke procedure neurohirurskih pacijenata 1385.72 Kontrolisana hipotenzija u intenzivnoj terapiji funkcija i kanalizacija arterije radijalisa, pripremanje i povezivanje mon 1110 Merenje intrakranijalnog pritiska, postavljanje katetera u komoru 1008.24 Odrzavanje potencijalnog donora za uzimanje organa 1837.79 Opsta endotrahealna anestezija za operaciju hipofize tumora baze lobanje (menigeomi i dr.) i duboke tumore mozga 14404.04 Opsta endotrahealna anestezija za operacije na nervnim plaksusima i perifernim nervima u trajanju od 540 minuta 10781.71 Opsta endotrahealna anestezija za neurohirurske operacije u sedeem polozaju u 16008.7od 600 minuta trajanju Opsta endotrahealna anestezija za operacije vaskularizovanih tumora arteriovenskih malformacija i arterijskih neuriz 20810.82 Opsta IV anestezija kod kratkotrajnih zahvata u ambulanti 605.89 Opsta endotrahijalna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora EKG od 2 casa sa 2544.25 Opsta endotrahijalna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora EKG u trajanju od 3816.39 Opsta endotrahijalna kombinovana anestezija za operativne zahvate u sali uz upotrebu monitora EKG osciloskopa, 5088.51 Opsta endotrahijalna kombinovana anestezija uz kontrolisanu hipotenziju za operacije na krvnim sudovima sa moni 3628.22 Opsta endotrahijalna kombinovana anestezija uz kontrolisanu hipotenziju za operacije na veim krvnim sudovima sa 4674.32 Kontinuirana epiduralna anastezija u trajanju od 180 minuta 3628.22 Kontinuirana epiduralna anastezija u trajanju preko 180 minuta 4843.55 Kombinovana kontinuirana epiduralna i opsta endotrahealna anestezija u trajanju preko 240 minuta 4843.55 Opsta endotrahealna anestezija za operacije vaskularizovanih tumora arteriovenskih malformacija i arterijslih aneur 1149.06 Kratkotrajna intravenska anestezija u invazivnim dijagnostickim procedurama van operacione sale 923.04 Kratkotrajna intravenska anestezija u invazivnim dijagnostickim procedurama van operacione sale sa promenom po 572.75 CICLORAL 1 po 50 ml (100 mg / 1 ml) 244.9 SANDIMMUN NEORAL 1 po 50 ml (100 mg / 1 ml) 248.86 CLIACIL 1 po 150 ml (300000 i.j. / 5 ml) 1.61 SINACILIN 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml) 0.93 AMOKSIKLAV LEK , prasak za oralnu suspenziju, bocica od tamnog stakla, 1 po 100 ml (125mg/5ml+31,25mg/5ml) 2.43 AMOKSIKLAV LEK , prasak za oralnu suspenziju, bocica od tamnog stakla, 1 po 100 ml (250mg/5ml+62,5mg/5ml) 3.81 AMOKSIKLAV LEK 1 po 70 ml ( 400 mg + 57 mg)/5 ml 5.64 PANKLAV 1 po 100 ml (125 mg + 31.25 mg)/5 ml 2.43 PANKLAV forte 1 po 100 ml (250 + 62,5 mg)/5 ml 3.81 PANKLAV 2X 1 po 70 ml (400 mg + 57 mg)/ 5 ml 5.64 PANKLAV 2X 1 po 140 ml (400 mg+57 mg)/5 ml 5.64 AMOKSICILIN 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml) 0.93 AMOKSICILIN 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml) 0.93 TRIMOSUL 1 po 100 ml (200 + 40 mg)/5 ml 0.84 BACTRIM 1 po 100 ml (200 + 40 mg)/5 ml 0.84 SOLTRIK 1 po 30 ml (100 mg / 5 ml) 2.83 MEGACE 1 po 240 ml (40 mg / 1 ml) 40.76 PHENERGAN 1 po 100 ml (5 mg / 5 ml) Page 88 0.6

3058282 3058292 3058293 3060050 3060073 3084501 3084513 3084532 3086106 3086523 3086695 3087301 3087302 3087303 3087304 3087306 3087506 3087507 310001 310002 310003 310004 310005 310006 310007 310008 310009 310010 310011 310012 310013 310014 310015 310016 310020 310022 310023 310030 310031 310032 310033 310034 310035 310036 310037 310038 310039 310040 310041 310042 310043 310044 310045 310046 310047 310048 310049 310050 310051 310052 310053 310054 310055

PRESSING 1 po 120 ml (5 mg / 5 ml) 1.74 LORATADIN 1 po 120 ml (5 mg / 5 ml) UslugaRZZO 1.74 LORATADIN 1 po 120 ml (5 mg / 5 ml) 1.74 LEGOFER 1 po 150 ml (40 mg / 15 ml) 2.06 FERRUM LEK 1 po 100 ml (50 mg / 5 ml) 2.23 EFTIL 1 po 150 ml (5.764 g / 100 ml) 3 SUXINUTIN 1 po 200 ml (250 mg / 5 ml) 1.8 TEGRETOL 1 po 250 ml (100 mg / 5 ml) 1.57 FEBRICET 1 po 100 ml (120 mg / 5 ml) 0.8 PARACETAMOL 1 po 100 ml (120 mg / 5 ml) 0.8 PARACETAMOL 1 po 100 ml (120 mg / 5 ml) 0.8 ORAMORPH, oralne kapi, rastvor, bocica sa kapaljkom, 1 po 20 ml (20 mg/ml) 1.65 ORAMORPH, oralni rastvor, kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (10mg/5ml) 58.63 ORAMORPH, oralni rastvor, kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (30mg/5ml) 58.63 ORAMORPH, sirup, 1 po 100 ml (10mg/5ml) 3.13 MORPHIN MERCK 2%, oralne kapi,rastvor, 1 po 50 ml 1.65 METADON ALKALOID, oralni rastvor, bocica, 1 po 100 ml (10mg / 1ml) 0.34 METADON ALKALOID, oralni rastvor, bocica, 1 po 1000 ml (10mg / 1ml) 0.33 Ispitivanje podeljene paznje 133.72 Ispitivanje neposrednog pamenja - vizuelno, auditivno 133.72 Ispitivanje odlozenog pamenja - vizuelno, auditivno 133.72 Ispitivanje sposobnosti operativnog numerickog rezonovanja 105.32 Kontinuirana registracija pulsa 635.48 Prostorno opazanje specijalna percepcija - likovni test 162.11 Prostorna vizuelizacija (test CRD serije) 105.32 Jednostavna vizuelna orijentacija (test CRD serije) 52.06 Divergentna vizuelna orijentacija (test CRD serije) 52.06 Slozena vizuelna orijentacija (test CRD serije) 52.06 Okulomotorna koordinacija 52.06 Jednostavna senzomotorna reakcija 80.47 Slozena senzomotorna reakcija 80.47 Izvorna senzomotorna reakcija 80.47 Ispitivanje koncentracije paznje (tenacitet) 105.32 Ispitivanje fleksibilnosti paznje (vigilitet) 105.32 Biodozimetrijska procena doza analizom hromozomskih aberacija u limfocitima periferne krvi 12265.68 Radiotoksikoloska analiza Po 210 (polonijuma) i procena interne kontaminacije i telesnog optereenja sa Ra 226 i P 10037.39 Radiotoksikoloska analiza Pb 210 i procena interne kontaminacije Pb 210. 10037.39 Ergometrijski step test 198.81 Indirektna kalorimetrija 403.52 Kiseonicki puls 198.81 Elektronska termometrija produkcije 101.78 Elektronska termografija produkcije 101.78 Elektronska termometrija povrsinska 186.98 Elektronska termografija povrsinska 186.98 Digitalna fotoelektrometricna pletizmografija 101.78 Tonografija 198.81 Telemetrijski EKG 403.52 Kontinuirana registracija EKG 1590.41 Provokacioni test ledom 280.45 Antropotehnika radnog mesta 256.79 Kvalitativna analiza i procena tezine rada 13505.86 Fizicko optereenje radom 615.35 Dinanometrija sake 48.51 Dinanometrija ruku 93.49 Dinanometrija leñnih misia 93.49 Dinanometrija slabinskih misia 93.49 Antropometrija longitudinalnih mera 110.05 Antropometrija cirkumferentnih mera 110.05 Antropometrija debljine koznih nabora 110.05 Poligrafija 403.52 Kapilaroskopija 583.4 Radiotoksikoloska analiza PU 239 i procena telesnog optereenja u slucaju interne16545.95 kontaminacije plutonijumom (me Page 89 Radiotoksikoloska analiza PU 239 i procena telesnog optereenja u slucaju interne6895.52 kontaminacije plutonijumom (me

310056 3114151 3114450 3114460 3114644 3124300 3125300 3127050 3127441 3162033 3162482 3162533 3192100 3192101 3192102 320001 320002 320003 320004 320005 320006 320007 320008 320009 320010 320011 320012 320013 320014 320015 320016 320017 320018 320019 320020 320021 320022 320023 320024 320025 320026 320027 320028 320029 320030 320031 320032 320033 320034 320035 320036 320037 320038 320039 320040 320041 320042 320043 320044 320045 320046 320047 320801

Analiza mikronukleusa u binuklearnim limfoblastima iz kulture elija CB metodom 7585.44 UslugaRZZO ALOPROL 1 po 100 ml (2 mg / 5 ml) 0.94 GALITIFEN 1 po 100 ml (1 mg / 5 ml) 1.08 SPALMOTIL 1 po 200 ml (2 mg / 5 ml) 0.89 SINGULAIR, granule, kesica, 28 po 4 mg 108.86 KLOMETOL 1 po 100 ml (5 mg / 5 ml) 0.71 FORTRANS ,prasak za oralni rastvor,4 po 64 g 195.16 PORTALAK 1 po 500 ml 67% (67 g / 100 ml) 1.06 LACTULOSE-MIP 1 po 500 ml 67% (67 g / 100 ml) 1.06 BRUFEN 1 po 100 ml (100 mg / 5 ml) 1.12 IBUPROFEN 1 po 100 ml (100 mg / 5 ml) 1.12 IBUPROFEN 1 po 100 ml (100 mg / 5 ml) 1.12 BARIJUM SULFAT,suspenzija,1 po 5l (100%) 2294.35 BARIJUM SULFAT, oralna/rektalna suspenzija, kontejner plasticni, 1 po 5l (1 g/1 ml) 0.51 BARIJUM SULFAT,suspenzija,1 po 200 ml (100%) 0.73 Prvi alergoloski pregled 285.19 Kontrolni alergoloski pregled 142 Alergolosko testiranje Prick 285.19 Hiposenzibilizacija 285.19 Analiza krvnih gasova bez i sa optereenjem i acidobaznog stanja 65.09 Spirografsko testiranje 93.49 Ispitivanje rezidualnog volumena 428.39 Spirometrija - ukupno DV 93.49 Spirometrija sa optereenjem 476.9 Spirometrija sa bronhodilatatorom 268.62 Spirometrija kompletna + RV u miru 142 Spirometrija kompletna + RV sa optereenjem 285.19 Rezidualni sa bronhodilatatorom 383.41 Krivulja-protok-volumen PIV, MIF50, PEF, MEF50, MEF25, EVC, MEVS, MEF50, MIF50 76.92 Krivulja - protok - volumen sa bronhodilatatorom 191.71 Krivulja - protok - volumen sa optereenjem 158.57 Gasne analize u miru 110.05 Gasne analize sa optereenjem 158.57 Gasne analize sa kiseonikom 510.04 Provokacioni testovi 1333.66 Optereenje sa snimanjem RKC i klinicckim pregledom pulmologa i kardiologa 730.14 Inhaliranje 65.09 Obuka deteta u dijafragmalnom disanju 48.51 Obuka deteta u ostalim vezbama disanja 65.09 Grupne disajne vezbe 48.51 Grupne kondicione vezbe 31.95 Grupne korektivne vezbe 15.39 Obuka roditelja za primenu ostalih vezbi 48.51 Obuka deteta u relaksaciji 48.51 Posturalna-polozajna drenaza kod dece starije od 3 godine 76.92 Nega i lecenje ragada 31.95 Nega i lecenje temenjace 65.09 Nega ojeda 15.39 Aspiriranje 48.51 Ispiranje zelluca kod intoksinacija 65.09 Euodenalna tubaza 476.9 Sakupljanje stolice za ispitivanje 93.49 Lecenje pupcane rane 31.95 Depedikulacija 48.51 Proba dilucije i koncentracije 191.71 Klirens test 191.71 Pitrescin test 191.71 Figlu test 65.09 Metapiron test 125.44 Pentragastrinski test 383.41 Test stimulacije pankreazinom i sekretinom 383.41 Posturalna-polozajna drenaza kod dece do 3 godine 65.09 Page 90 Vañenje kostane srzi za transplantaciju 3850.7

320802 320803 320804 320805 320806 320807 320808 320809 320810 320811 320812 320813 320814 320815 320816 320817 320818 320819 320820 320821 320822 320823 320824 320825 320826 320827 320828 320829 320830 320831 320832 320833 320834 320835 320836 320837 320838 320839 320840 320841 320842 320844 320845 320846 320847 320848 320849 320850 320851 320852 320853 320854 322001 322003 322004 322005 322006 322007 322008 322011 322012 322015 322016

Zamrzavanje kostane srzi 1971.5 UslugaRZZO SEP (somatosenzorni evocirani potencijali) u dece 1693.41 Registrovanje tremora u dece (spasticitet) 789.31 Test na tetaniju u dece 789.31 Neurografsko ispitivanje - H refleks F talas u dece 1137.22 Blink refleks u dece 789.31 Test neuromisine transmisije u dece 789.31 Termoterapija u novoroñenceta i odojceta 689.89 Elektroterapija u novoroñenceta i odojceta 689.89 Kineziterapija u novoroñenceta i odojceta 689.89 Aplikacija raznih ortoza (korektivne sine) u novoroñenceta i odojceta 357.36 Obuka roditelja za postavljnje ortoza u novoroñenceta i odojceta 253.24 Obuka roditelja za sprovoñenje korektivnih vezbi u novoroñenceta i odojceta 391.7 Primena fizikalne terapije u malog deteta do 3 godine 545.54 Aplikacija razlicitih ortoza u malog deteta do 3 godine 222.48 Aparatisanje malog deteta do 3 godine 933.69 Obuka roditelja za sprovoñenje korektivnih vezbi u malog deteta do 3 godine 272.18 Skrining test na fenilketonuriju po metodi bakterijske inhibicije Guthrie test 43.79 Skrining test na hipotireoidizam radioimunoloskom metodom 113.6 Skrining test na hipotireoidizam imunofluoremetrijskom metodom 113.6 Genitrocistografija preko urogenitalnog sinusa 888.71 Sineezofagografija 1132.49 Ventrikularna punkcija 1016.53 Obdukcija novoroñenceta sa kongenitalnim malformacijama 3453.09 Reanimacija kardiorespiratornog zastoja sa intubacijom (prevremeno roñeno dete, 1465.01 dete roñeno u terminu) Intubacija i arteficielna vantilacija (prevremeno roñeno dete, dete roñeno u terminu) 837.59 5 Eksangvinotransfuzija bez hirurske preparacije vene (donosene i nedonosene novoroñencadi) 3288.6 Eksangvinotransfuzija sa hirurskom preparacijom vene (donosene i nedonosene novoroñencadi) 3467.29 Optereenje fenilalaninom 1753.76 Test optereenja magnezijumom 1753.76 Test optereenja glukozom na laktate kalijum i glikemiju 1753.76 Test optereenja fruktozom 1753.76 Kvantitativno odreñivanje aminokiselina na analizatoru 158.57 Hromatografija na papiru aminokiselina, organskih kiselina, keto kiselina i drugih koje su obuhvaene metabolockim 217.74 Kateterizacija desnog srca sa sineangiokardiografijom u anesteziji 2002.28 Kateterizacija levog srca retrogradno po Seldingeru 2002.28 Obostrana kateterizacija i angiokardiografija 4004.54 Splenoportografija (indirektna) 2002.28 Splenoportografija (direktna) 1221.24 Bronhografija 1087.53 Fenotipizacija elija kostane srzi kod ilmunodefistiranih stanja 2140.71 Izracunavanje selektivnosti proteinurije 928.95 Test optereenja amonijumhloridom 2126.52 Cep-kvantitativno lase nefelometrijom (brza metoda) 536.08 ACTH-test sa odreñ.kortizola, 17-oh progesterona i dehidroizoandrosteron sulfa 386.96 Telesna pretizmografija (merenje TGV i Raw) 515.95 Krivulja - protok - volumen 421.29 Bronhoalveolarna lavaza - u odojcadi i male dece 1216.51 Lumbalna punkcija u dece sa leukemijom - diferenciranje elijskih elemenata 923.04 Izolacija i identifikacija campulobaster pilori u endoskopski uzetim uzorcima sluznice antruma u male i predskolske d 1704.06 Suprafarmakoloska doza bolus kortikosteroida u glomerulopatijama 943.15 Lumbalna punkcija sa intratekalnim davanjem citostatika 883.97 Atresio ani-perinealni pristup sa rekonstrukcijom sfinkterma neonatus 7964.11 Anus vulvaris - plastika sa transpozicijom anusa i rekonstrukcijom sfinktera i vagine neonatus 12625.42 Laparoshisis-extractio sa enteretomijom i evekuacijom creva plastika neontanus 8799.58 Cephalocela - ecploratio - resetio evacuatio - plastika-neonatus 5425.78 Aterio buctt bill exstrahepatalis revisio et roux neonatus 11611.28 Atersio ducti billitaris intrahepatilis exploratio hepatoduodenoanastomosis - neonatus 15899.82 Atrsio desophagi - gastro - stomija fistula desophag colli - neonatus 9986.5 Recidicvileus 15789.78 Atresia intestini 15466.71 Relaksatio diaphragmae plastica 9046.9 Page 91 Cong. atessia zucnih puteva explotatio adhesiolysis et liberatio ductus holed 16892.68

322017 322018 322019 322020 322021 322022 322023 322024 322025 322026 322027 322029 322031 322032 322033 322034 322035 322036 322037 322038 322039 322040 322041 322046 322047 322048 322049 322050 322052 322053 322054 322055 322056 322057 322058 322059 322060 322061 322062 322063 322064 322065 322066 322067 322068 322069 322070 322071 322074 322075 322076 322077 322078 322079 322080 322081 322082 322083 322084 322801 322802 322803 322804

Cong. atessia zucnih puteva duodena - hepatostomiae rous anastomose (CASAI) 16689.14 Implantacija katetera za perig. dijalizu UslugaRZZO 2786.85 Biopsio N suralis 2389.23 Implantatio tesis - protesis 2344.26 Orhiodpeksio unilateralis recidiv 3050.74 Plastika velikih defekata lobanje grefonom sa spine ili rebara 15419.38 Rekonstruktivne operacije na kuku ivertebre 16266.68 Spondilolistesis - decompresio - fixatio 16241.82 Konteggia fractura sa par. n. rad. inveterirana 16878.48 Pes - equinovarus 8635.09 Spustanje velikog trohantera 7914.41 Scapula elevata plastika 8923.83 Ortopedska repozicija 8719.11 Rekonstruktivne operacije lica sa craniotomijom i pomeranja kostanih masiva 21439.2 Cista COLLI 6219.81 Fistula COLLI 7035.16 Triger finger 2061.44 Donator citus 15705.75 Apendices fibro cartilagrosa praeauroidularis 2811.7 Syndactila jednostrana 4451.85 Syndactilia bill 7243.44 Polydactilla 3507.52 A-Chuni za dijalizu (Scribner Ramirez) 6980.72 Pes Eguinus Bfast sa otvaranjem zglobova 8888.33 Postinjekciona kontraktura kolena 7993.7 Exostosisa 5738.19 Artroscopija 3939.45 Bubreg percutana litolapaksio kod dece 11143.84 Testis - autotransplatacija mikrohirurski 14915.26 Uretra - operativna korekcija najtezih formi i hipostadije 16544.75 Penis operativna korekcija criplenakon vise neuspelih operativnih zahvata 15959 Bubreg - transplantacija kod malog deteta sa zivog donatora 26373.88 Bubreg - pijeloplastika u dobu novoroñenceta 15034.78 Ureter antireflux operacija udobu novoroñenceta 15034.78 Testis - reorhidopeksija - recidiv 8113.22 Bubreg stenoza UPS PATCH plastika 15168.5 Testis - varikocela OP radi sec. Ivanisevi SEU SEC Paloma 6458.86 Ureter - ureterocitostomija u megajreterea sa PASS-HITCA proces 9946.26 Penis espadija 13007.65 Testis - orhidopeksija u abdom.kriptorhizmu - flowler - steplens - jednostrano 3751.3 Penis - korekcija kurvature penisa 10359.26 Penis - operativna korekcija korekcija kratke uretre (congenital SHORT URETRA) 16709.25 Uretra - operativna korekcija perinealne hipospandije (plastika sec. Perovich) 14691.6 Uretra - operativna korekcija penoscrotalne skrota 13007.65 Uretra - operativna korekcija koronarne subkoronarne distalne hipospadije (plastika sec. Perovich) 10811.3 Penis - penoskrotalna transpozicija (operativna korekcija) 17047.7 Epulis - neonatus 4049.51 Ranula - neonatus 2985.65 Ruptura lienis - spleneorraphija 15744.8 Splenectomija partialis 4490.91 Stenosis edsophagi - plastika 11914.21 Sindrom lierre - nobin fixatio lingae 5062.47 Encephalocelle 13778.04 Achalasio criocopharyngealis opratio 8594.85 Encefaloceal - naruptuirana primarna plastika 13393.44 Omphelkocele - ruptuirane anterotome resekcija primarna plastika 13866.79 Pectus carinatus 11690.56 Pectus emcavatus 14488.06 Deformatio thracis 12614.78 Zatvaranje fistule i anastomoza jednjaka kod atrezije jednjaka 6404.42 Duodenoduodenostomija kod atrezije dudeonuma 8058.79 Operacija sec.ladd kod malrotacije creva 7125.1 Page 92 Resekcija creva sa anastomozom ili enterostomom kod atrezije ileuma ili jejunuma7353.49

322805 322806 322807 322808 322809 322810 322811 322812 322813 322814 322815 322816 322817 322818 322819 322820 322821 322822 322823 322824 322825 322826 322827 322828 322829 322830 322831 322832 322833 322834 322835 322836 322837 322838 322839 322840 322841 322842 322843 322844 322845 322846 322847 322848 322849 322850 322851 322852 322853 322854 3321621 3321719 3321875 3321906 3321951 3325057 3325058 3325100 3325481 3325483 3325552 3325553 3325570

Mekonilalni ileus - resekcija sa anastomozom ili enterostomom 7353.49 UslugaRZZO Nekroticni enterokolitis sa perforacijom (laparatomija sa enterostomom) 8123.88 Duplikature creva (laparatomija sa resekcijom) 6547.61 Meningocela i mijelomeningocela ( eksciyija i zatvaranje defekta) 6647.01 Plastika trbusnog zida kod gastroshize 5196.2 Plasika dijafragme kod dijafragmalne henije 5196.2 Resekcija plua (lobektomija i pulemektomija) 8451.66 Transuretalne elektrokauterizacija valvule zadnje uretre 2692.16 Transpozicija velikih arterija (korekcija ) 10300.1 Vaskularni prsten (odvajanje) 8605.5 Suzavanje (banding) arterija pulmonalis kod kompleksnih mana 12271.6 Inplantacija pacemekera kod kongenitalnog A-V bloka sa toraktomijom 11243.25 Kongentalne aplazije poglavine (plastika) 11999.42 Veliki cisisticni higrom vrata (eksirpacija disekcija vrata) 6289.64 Sakroiokigealni teratom (ekstirpacija sa resekcijom sakralnog dela kicmenog stuba) 487.21 7 Artezija anusa (perinealni ili sekroperinealni pristup) 14964.96 Megaklon (radiklane operacije) 17832.28 Portoenterostomija sec, kasa i kod arterije zucnih puteva 16137.69 Revizija prstiju kod anomalija sake (sindaktilija i ektrosindaktalija) 6126.34 Rekonstrukcija palca - policizacija 14890.41 Pektus excavatum et carinatum (plastika prednjeg zida grudnog kosa) 10085.9 Ekcizicija duplikature ezofagusa 6300.28 Plikacija dijafragme kod relaksacije i evetracije sa udrzenim anomalijama 5986.69 Septacija komora u EKK kod cor. triatriatum 17712.75 Jedinstvena komora (single ventrcle - septacija patchem u EKK) 17712.75 Arteriovenska fistula srca (operacija u EKK) 17712.75 Atrezija trikuspidalne valvule (Fontanova operacija sa ili bez arotnog homografa u EKK) 17712.75 Luhatio coxae cong. (kompletna hiruska repozicija) 17712.75 Pes equinovarus (operativna korekcija) 11059.82 Talus vertikalis (operativna korekcija) 12858.55 Kongenitalna luksacija radiusa (operativna korekcija) 12858.55 Kongenitalne angulacije tibije (operativna korekcija) 11059.82 Transpozicija tetiva u lecenju cerebralne paralize i kontraktura 6682.51 Kongenitalna aplazija radijusa ili tibule (kompletan hiruski tretman) 8619.7 Diverticulectmio et reinplantatio ureteris PP diverticulum vesicae urinariae 5722.8 Repture uretre ili besike 6583.11 Epispadia penisa - reconstructio urethrea ETcoli vesicae urinariae, reinplantatio ureteris 8570 Hermaphrodiatismus (eksplorativna laparotomija, clitoridridectomio, reconstructio vagine) 8192.5 Potkovicasti bubreg (potpuna korekcija) 10508.38 Semicastrio PO tumur testi sa limfa denektomijom 6329.86 Spongioplastratio autografinoma u lecenju kostahih cista i pseudo cista 5380.8 Tripla artrodeza 7015.05 Scapula elevata (operacija po Greenu ili Hook-u 8321.49 Habitalne luksacije patele (operativna fiksacija) 8321.49 Kongenitalna luksacija radijusa (kompletna operativna korekcija) operat korekcija) 8321.49 Fractura monteggija (hiruska repozicija) 8321.49 Lateralne i medijalne ciste i fistule vrata (ekscizija) 4689.71 En block resekcija tumora zida grudnog kosa 11268.1 Balon dilatacija jednjaka 1200 Anorektalna manometrija 350 PANCEF 1 po 100 ml (100 mg / 5 ml) 10.91 CEFALEKSIN 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml) 1.57 PALITREX 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml) 1.57 GALADROX 1 po 60 ml (250 mg / 5 ml) 4.29 CEFZIL 1 po 60 ml (250 mg / 5 ml) 11.85 ZYMBAKTAR, granule za oralnu suspenziju, 1 po 100 ml (125mg/5ml) 5.82 ZYMBAKTAR, granule za oralnu suspenziju, 1 po 100 ml (250mg/5ml) 11.65 ZMAX, granule sa produzenim oslobañanjem za oralnu suspenziju, bocica, 1 po 60ml (2g/60ml ) 12.98 HEMOMYCIN 1 po 20 ml (koncentracija 200 mg na 5 ml) 19.41 HEMOMYCIN 1 po 20 ml (koncentracija 100 mg na 5 ml) 10.3 ERITROMICIN 1 po 100 ml (125 mg / 5 ml) 3.45 ERITROMICIN 1 po 100 ml (250 mg / 5 ml) 5.77 AZITROMICIN SANDOZ, prasak za oralnu Page 93 suspenziju, bocica plasticna, 1 po 20ml10.3 (100mg/5ml)

3325571 3325572 3325612 3325662 3328381 340001 340002 340003 340004 340005 340006 340007 340008 340009 340010 340011 340012 340013 340014 340015 340016 340017 340018 340019 340020 340021 340022 340023 340024 340025 340026 340027 340028 340029 340030 340031 340032 340033 340034 340035 340036 340037 340038 340040 340041 340042 340043 340044 340045 340200 340201 340202 340203 340204 340205 340206 340207 340208 340209 340210 340211 340212 340213

AZITROMICIN SANDOZ, prasak za oralnu suspenziju, bocica plasticna, 1 po 20ml19.41 (200mg/5ml) UslugaRZZO AZITROMICIN SANDOZ, prasak za oralnu suspenziju, bocica plasticna, 1 po 30ml19.41 (200mg/5ml) FROMILID 1 po 60 ml (125 mg / 5 ml) 5.82 KLEROMICIN 1 po 100 ml (125 mg / 5 ml) 5.82 VIRAMUNE 1 po 240 ml (50 mg / 5 ml) 6.06 Delta aminolevulinska kiselina (Alk) u mokrai 497.01 Dehidrataza delta-aminolevulinske kiseline u krvi ( Alk-D) 420.1 Antimon u bioloskom materijalu vazduha i sl. 1370.35 Uroporfirini u mokrai-spektrofotometrija 530.15 Arsen u bioloskom materijalu, vazduhu i sl. 1178.64 Arsen u mokrai, krvi i dr. 1178.64 Bakar u mokrai, krvi, kosti i vazduhu 978.65 Cink u bioloskom materijalu, vazduhu i sl. 990.49 Cink u mokrai 953.8 Fenol u mokrai (semikvantitativna metoda) 220.11 Fenol u mokrai (kvalitativna metoda) 260.33 Fluoridi u mokrai (jon selektivna metoda) 330.16 Hipurna kiselina (metabolit toluola u mokrai) 260.33 Metil hipurna kiselina (metabolit kiselina)u mokrai 260.33 Jod-azidni test sa CSZ u mokrai 908.84 Kadmijum u bioloskom materijalu u vazduhu i sl. 1093.44 Kadmijum u mokrai 1093.44 Kobalt, selen i drugi elementi u bioloskom materijalu i vazd. 1700.51 Mangan u bioloskom materijalu, vazduhu i sl. 1700.51 Methemoglobin u krvi 301.76 Nikl u bioloskom materijalu, vazduhu i sl. 1093.44 Olovo u bioloskom materijalu i sl. 893.45 Olovo u mokrai, krvi 893.45 Tetraetil olovo u krvi, vazduhu i benzinu 893.45 Protoporfirin u krvi (ZPO i EPO) metoda sa hematofluorometrom 220.11 Rodanidi (cijanidi, nitridi) u mokrai 435.49 Stiren ili metaboliti u mokrai 346.72 Trihlorsiretna kiselina u mokrai 395.25 Trihloretanol u mokrai 138.44 Ugljendisulfid u bioloskom materijalu i vazduhu (jod-azidni test) 901.74 Ugljenmonoksid ili karboksi hemoglobin u krvi 411.81 Ziva u mokrai, krvi 790.5 Vinilhlorid ili metaboliti u mokrai 395.25 Koproporfilin u urinu-spektrofotometrija 305.31 Ziva u bioloskom materijalu 313.6 Porfirin u stolici 440.21 Porfirin u krvi 435.49 Porfobilinogen u urinu 383.41 Glutation u krvi, tkivima i dr. 375.12 Odreñivanje Heinz-ovih telasaca 456.79 Binuklearni limfociti kod izlozenih dejstvu jonizujueg zracenja 1627.14 ALKALNA FOSFATAZA U GRANULOITIMA KOD EKSPOZICIJE TESKIM METALIMA 0 Azbestna telasca u sputumu 231.94 Bazofilno punktirani eritrociti 203.54 Odreñivanje 2 u Py-IX u EU 317.14 Odreñivanje fluora u krvi i urinu 420.1 Odreñivanje mangana u krvi i urinu 395.25 Odreñivanje etilalkohola u krvi, urinu i drugom materijalu 350.28 Odreñivanje etilalkohola u krvi, urinu i drugom materijalu iz lesa 411.81 Odreñivanje dehidrataze ALE 350.28 Odreñivanje vlaznog razaranja bioloskog materijala 510.04 Obrada podataka sa izvestajem 383.41 Odreñivanje cijanovodonika 383.41 Odreñivanje sumporne kiseline 350.28 Odreñivanje benzina 350.28 Odreñivanje trihloretilena 350.28 Odreñivanje etera 510.04 Page 94 Odreñivanje acetona 411.81

340214 340215 340216 340217 340218 340219 340220 340221 340222 340223 340224 340225 340226 340227 340228 340229 340230 4081225 4090121 4090143 4090290 4090620 4090815 4090816 4090851 4090921 4139160 4139180 4143125 4150023 4150250 4150400 4151050 4152075 4152100 4152104 4152190 4152191 4152192 4152253 4152254 4152255 4152410 4152411 4153220 4153221 4155570 4155571 4156150 4156151 4156152 4156153 4156155 4156460 4156462 4156463 4157100 4157201 4157202 4157575 4157581 4158130 4158131

Odreñivanje broma UslugaRZZO Odreñivanje sumpordioksida Odreñivanje akreolcina Odreñivanje kiseonika Odreñivanje hromne kiseline i hromata Odreñivanje siretne kiseline Odreñivanje mravlje kiseline Odreñivanje benzola i homologa Odreñivanje hloroforma Odreñivanje nikotina Odreñivanje metana Odreñivanje anilacetata Odreñivanje fluorida Odreñivanje ugljenmonoksida Odreñivanje formaldehida Odreñivanje amonijaka Odreñivanje azotnih oksida LIDOKAIN-HLORID 30 g (2%) CHLORAMPHENICOL 1 po 5 g 1% DEXAGEL 1 po 5 g (0.985 mg/g) ZOVIRAX 1 po 4.5 g 3% HYDROCORTISON 1 po 5 g 1% HLORAMKOL 1 po 5 g 1% HLORAMFENIKOL 1 po 5 g 1% FLOXAL 1 po 3 g (3 mg / 1 ml) DEXAMYTREX 1 po 3 g (0.3mg/g + 5mg/g) ACIKLOVIR 1 po 5 g 5% ACIKLOVIR 1 po 5 g 5% PREPIDIL gel,gel, 1 po 3 g/0,5 mg STANICID 1 po 10 g 2% ENBECIN 1 po 5 g (500 + 3300 i.j.)/1 g GENTAMICIN 1 po 15 g 0.1% (1 mg / 1 g) SANADERM 1 po 50 g 1% HYDROCORTISON 1 po 5 g 2.5% AFLODERM 1 po 20 g (0.5 mg / 1 g) AFLODERM 1 po 20 g (0.5 mg / 1 g) SINODERM 1 po 15 g 0.025% SINODERM 1 po 15 g 0.025% SINODERM 1 po 30 g 0.025% ESPERSON M 1 po 30 g 0.25% ESPERSON 1 po 30 g 0.25% ESPERSON mite 1 po 30 g 0.05% PANOLON 1 po 15 g 0.025% PANOLON 1 po 15 g 0.025% SINODERM N 1 po 15 g (0,025% + 3300 i.j./g) SINODERM N 1 po 15 g (0,025% + 3300 i.j./g) ZORAC 1 po 15 g 0.1% ZORAC 1 po 15 g 0.05% POVIDON JOD ,rastvor za kozu, 1 po 500 ml (10%) POVIDON JOD ,pena,1 po 500 ml (0,75%) POVIDON JOD ,pena, 1 po 5000 ml 0,75% POVIDON JOD 1 po 100 ml 10% POVIDON JOD 1 po 40 g 10% POVIDON JOD 1 po 20 g 10% POVIDON JOD 1 po 100 ml 7.5% POVIDON JOD 1 po 100 ml 10% DAKTANOL 1 po 30 g 2% NYSTATIN 1 po 5 g (100000 i.j. / 1 g) NYSTATIN 1 po 20 g (100000 i.j. / 1 g) MYCORIL 1 po 20 g 1% MYCOSEB 1 po 100 ml 2% GAMEX 1 po 50 g 0.3% Page 95 GAMEX 1 po 95 ml 0.3%

350.28 350.28 350.28 411.81 428.39 350.28 411.81 411.81 350.28 538.44 538.44 538.44 476.9 538.44 510.04 428.39 443.76 4.92 16.8 85.1 101.04 10.84 18.32 14.52 123.01 94.07 33.47 33.47 2069.28 33.67 12.57 6.85 3.55 11.99 12.71 12.71 4.68 4.68 3.6 13.05 13.05 3.5 4.68 4.68 6.39 6.39 46 39.4 0.45 0.51 0.47 1.23 4.75 6.23 1.23 1.01 5.94 8.11 7.11 4.78 3.23 1.68 1.34

4159060 4159061 4159350 5071845 5086107 5086524 5086525 5086526 5086527 5087407 510001 510002 510003 510004 510005 510006 510007 510008 510009 510010 510011 510012 510013 510014 510015 510016 510017 510018 510020 510021 510022 510023 510024 510025 510026 510027 510028 510030 510031 510032 510033 510034 510035 510036 510037 510038 510039 510040 510041 510042 510043 510044 510046 510047 510048 510049 510050 510051 510053 510054 510055 510057 510058

FIBROLAN ,mast, 25 g (1 Lij + 6,66 Cij)/1 g 18.98 FIBROLAN ,mast,50 g (1 Lij + 6,66 Cij)/1UslugaRZZO g 18.35 ELIDEL 1 po 15 g 1% 101.7 DIAZEPAM 5 po 5 mg/2.5ml 28.08 FEBRICET 5 po 200 mg 17.84 PARACETAMOL 10 po 80 mg 9.23 PARACETAMOL 10 po 150 mg 8.59 PARACETAMOL 10 po 300 mg 10.5 PARACETAMOL 10 po 600 mg 13.88 TRODON 5 po 100 mg 20.71 Nativni snimak urotrakta 113.6 Funkciona cistografija bubrega ciste (perkutana nefrostomija) 1313.54 Nefrotomografija bubrega 885.16 Nefrotomografija (po Evansu) 872.15 Retrogradna pijelografija 598.79 Urografija sa descendentnom cistografijom 575.12 Pelveopneumografija 770.36 Urografija intravenska prolongirana 733.69 Urografija infuziona sa descendentnom cistografijom 938.41 Urografija funkcionalna minutna 733.69 Uretrocistografija standardna 248.51 Uretrocistografija ispitivanje refluksa ili stres inkontinencije urina 358.56 Aortografija abdominalna 1717.08 Aortografija ili flebografija - selektivna kateterizacija arterije ili vene 1986.89 Ciljano snimanje pod kontrolom radioskopije - pretezno regije urinarnog trakta (za svaki snimak ekspozicije) 130.18 Fistulografija organa urinarnog trakta 285.19 Translumbalna aspiraciona biopsija bubrega pod kontrolom rendgenoskopije 831.91 Kateterizacija vene renalis ili suprarenalnih odnosno cave inferior radi uzimanja krvi - renina za laboratorijske analiz 962.09 Perkutana nefrostomija i nefrolitolapaksija pomou ultrazvuka 2418.81 Ureterorenoskopija sa ureterolototripsijom 1778.61 Embolizacija kontrolisanih balon kateterom karotikokavernoznih fistula (angioma mozga, aneurizmi krvnih sudova n 3083.88 Luk aorte - kateterom 2035.4 Pneumoencefalotomografija (PEG) 1211.77 Spinalna angiografija 1913.51 Cerebralna angiografija - punkcija 3357.24 Cerebralna angiografija katetrom 4471.97 Ventrikulografija 2076.82 Ciljani CT pregled hipofize sa kontrastom 4467.24 CT torakalnih organa bez kontrastnih sredstava 3548.94 CT torakalnih organa sa kontrastnim sredstvima 4463.68 CT abdominalnih organa bez kontrastnih sredstava 3548.94 CT ostalih tkiva i kostiju 3548.94 CT glave i vrata sa kontrastnim sredstvima 4463.68 CT glave i vrata bez kontrastnih sredstava 3548.94 Ciljani CT pregled pontocerebralnog ugla sa dvojnim kontrastom 5430.51 Ciljani CT orbite 3598.64 CT cervikalnog i trokalnog dela kicme sa kontrastom 4463.68 CT lumbalnog dela kicme bez kontrasta 3598.64 CT lumbalnog dela kicme sa kontrastom 4471.97 CT ciljani snimci pojedinih organa uz rekonstrukciju 3598.64 Angio CT 5087.32 CT kostiju i organa lica 3598.64 Mijelografija cervikalne regije lateralnom punkcijom 2855.49 Mijelografija ciljane regije sa vazduhom 905.29 Mijelografija celog spinalnog kanala 905.29 Lumbalna radikulografija 713.58 Cisternografija sa negativnim kontrastom 1970.32 Cisternografija sa pozitivnim kontrastom 925.4 Vertebrobazilarna angiografija 1917.06 Bronhijalna arteriografija kateterizaciona jednostrana 2463.79 Femoralna arteriografija kateterizaciona 525.41 Jugularna flebografija 1268.58 Page 96 Orbitalna flebografija perkutana 525.41

510059 510060 510061 510062 510063 510064 510067 510068 510069 510070 510071 510074 510075 510076 510077 510078 510079 510080 510081 510082 510083 510084 510085 510086 510087 510088 510089 510090 510091 510092 510094 510096 510097 510098 510099 510100 510101 510102 510103 510104 510105 510106 510108 510109 510110 510111 510112 510113 510114 510115 510116 510117 510118 510119 510120 510121 510122 510123 510124 510125 510126 510127 510128

Translumbalna aortografija UslugaRZZO Holangiografija transhepaticna Lijanoportografija direktna Lijanoportografija indirektna E.R.C.P.-endoskopska retrogradna holangiopankreatografija Arterografija gornjih ili donjih ekstremiteta Selektivna arteriografija parenhimnih organa abdomena RO grafija plua u lordoticnom polozaju RO grafija plua u D ili L dekubitusu RO grafija plua u maksimalnom ekspirijumu RO grafija toraksa tvrdim zracima Tomografija plua u AP polozaju Tomografija 55 stepeni jedne strane RO grafija baze lobanje Duodenografija hipotonicna sa tubazom Histerosalpingografija Holecistoholangiografija peroralna (sa biloptinom) sa ciljanim snimanjem Holangioholecistografija intravenska Holangiografija intravenska posle holecistektomije Holangiografija kroz T dren Holangiografija transhepaticna Ileocekografija Irigografija dvojnim kontrastnim sredstvom Jednjak, zeludac i duodenum - dvojna kontr. metoda sa ciljanim snimanjem Lokalizacija stranog tela u oku (fizioloska metoda) Lokalizacija stranog tela u oku (Combergovom protezom) Jednjak, zeludac i duodenum sa ciljanim snimanjem u dece Pasaza tankog creva sa ciljanim snimanjem u dece Irigografija dvojnim kontrastnim sredstvom u dece RO grafija lobanje u dece Nativna radiografija abdomena Holecisto-holangiografija infuziona Holengiografija intraoperativna Jednjak, zeludac i duodenum sa ciljanim snimcima Irigografija sa dvojnim kontarastom Duodenografija hipotonicna bez tubaze Pasaza tankog creva pregled sa ciljanim snimanjem Rendgenskopija - plua, srca Rendgenografija RO grafija citavog toraksa u AP polozaju RO grafija hemitoraksa (rebra ) u jednom pravcu Teleradiografija grudnog kosa RO grafija plua i srca ciljana Profilne tomografije jedne strane - 3 snimka Tomografija traheje - 3 snimka RO grafija kod fistulografije kutanih fistula RO skopija kod perkutane biopsije plua RO skopija kod kateterizacije srca RO skopija kod kateterizacije biopsije RO skopija kod sveze operisanih RO skopija kod bronhografije RO skopija kod pneumotoraksa RO skopija u toku operacije Bronhografija Selektivna bronhografija Traheogreafija Ekstrakcija stranog tela pod RO skopijom Ro grafija paranazalnih supljina RO grafija mekog tkiva vrata u 2 pravca RO grafija larinksa i farinksa Tomografija larinksa - 3 snimka RO grafija abdomena kod pneumoperitoneuma RO grafija abdomena u PA i profil polozaju Page 97

1651.99 1338.4 908.84 1941.91 3186.82 521.86 1892.21 256.79 342 273.36 138.44 113.6 273.36 191.71 831.91 738.42 317.14 595.24 260.33 260.33 1015.34 807.06 383.41 620.09 175.14 753.8 411.81 1145.51 975.1 325.41 97.04 786.92 133.72 407.08 595.24 407.08 786.92 101.78 101.78 138.44 138.44 175.14 138.44 273.36 620.09 550.28 342 1060.3 2317.05 273.36 550.28 497.01 1186.92 1456.74 990.49 550.28 827.18 138.44 138.44 175.14 620.09 166.84 146.74

510129 510130 510131 510132 510133 510134 510135 510136 510137 510138 510139 510140 510141 510142 510143 510144 510145 510146 510147 510148 510149 510150 510151 510152 510153 510154 510155 510156 510158 510159 510160 510161 510162 510163 510164 510165 510166 510167 510168 510169 510170 510171 510172 510173 510174 510175 510176 510177 510178 510179 510180 510181 510182 510183 510184 510185 510186 510187 510188 510189 510190 510191 510192

Radioskopija kolona - pasaza 378.68 UslugaRZZO Radioskopija apendiksa - pasaza 378.68 Irigoskopija 378.68 Radioskopija abdomena 130.18 RO grafija lobanje u PA profil polozaju 191.71 RO grafija sternuma 142 RO CERVIKALNOG DELA KICME 138.44 RO cervikalnog dela kicme sa kosim polozajem i prednjom i zadnjom fleksijom 342 RO grafija TH dela kicmenog stuba u dva pravca 142 RO L i LC kicme u dva pravca 142 RO i LC kicme u kosim polozajima 142 RO grafija sakroilijacnih zglobova 138.44 RO grafija karlice - AP polozaj 138.44 RO grafija klavikule, ramena ili skapule 138.44 RO grafija zglobova lakta ili rucnog zgloba - 2 puta 142 RO zgloba kuka AP polozaj 93.49 RO zgloba kuka u unutrasnjoj, spoljnoj rotaciji, abdukciji i adukciji 142 RO grafija femura - dva puta 142 RO grafija kolenog zgloba, potkolenice, skocnog zgloba ili stopala u dva pravca 142 RO grafija sake ili snimanje karpalnih ili metakarpalnih kostiju dva puta 138.44 RO grafija karpalnog tunela sake 138.44 RO grafija tunela kolenog zgloba 138.44 Artografija interfalangealnih zglobova 273.36 Artrografija ramenog zgloba 505.3 Artrografija kolena 403.52 Artrografija zgloba kuka 713.58 Artrografija rucnog zgloba 330.16 Fistulografija 268.62 Limfografija donjeg ekstremiteta i produzno pelvicno abdominalna - jednostrano 1023.62 Limfografija donjeg ekstremiteta i produzno pelvicno abdominalna - obostrano 1982.15 Limfografija cervikalna 990.49 RTG snimak sele turcike 191.71 Odreñivanje kongenitlne luksacije kukova 211.82 Odreñivanje kostane starosti 97.04 Pijelografija retrogradna kod dece 1003.5 Urografija sa descendentnom cistografijom u dece 880.42 Urografija intravenska prolongirana u dece 1052.03 Urografija infuziona sa descendentnom cistografijom u dece 1195.21 Uretrocistografija u dece 803.49 Perkutana nefrostomija i nefrolitolapaksija pomou ultrazvuka u dece 2173.86 Biopsija duodenuma pod kontrolom rentgena u dece 1978.6 Radioskopija jednjaka 130.18 Radioskopija zeluca 191.71 Radioskopija tankog creva (pasaza) 575.12 Komastno ispitivanje hitrastom kod krikofaringealnih analiza 505.3 Radioloski pregled kod atrezija ezofagusa sa fistulom i bez fistule - negativna radiografija i kontrastno ispitivanje 378.68 Radioloska kontrola postoperativnog toka zbog sumnje na dezisenciju sava sa kontrastom 378.68 Kontrastno ispitivanje kod sumnje na ahalaziju ezofagusa 378.68 Radioloski pregled sa kontrastom kod hipertroficne stenoze i pilorikofrenicnog sindroma 635.48 Radioloski pregled kod visokih opstrukcijom sa atrezijom i stenozom duodenuma, jejunuma i ileuma sa kontrastom 758.54 Radiolosko ispitivanje sa kontrastom kod niskih kongenitalnih anomalija anorektalne regije sa i bez kontrasta 505.3 Kontrastno ispitivanje metodom irigografije kod izrazenih formi agamglikoze u neonatalnom periodu uklj. promene k 635.48 Irigografija u neonatusa kod malrotacije 378.68 Metoda dezinvaginacije kod invaginacije kod odojceta sa kontrastom 546.72 Infuziona prolongirana urografija kod izrazenih malformacija bubrega tipa displazije sa praenjem do 48 casova 1108.82 Retrogradna mikciona uretrocistografija kod opstruktivnih anomalija donjih urinarnih puteva 505.3 Uretrocistrografija sa cistofiksom 501.75 Umbilikografija 1108.82 Galaktografija 338.45 Mamografija jedne dojke 207.09 Mamografija obe dojke 411.81 Tomografija bilo kog organa po jednom sloju 133.72 Page 98 Sijalografija 913.56

510193 510194 510195 510196 510197 510198 510199 510200 510201 510202 510203 510206 510207 510209 510210 510211 510300 510301 510302 510303 510304 510305 510306 510308 510311 510312 510313 510314 510315 510316 510317 510318 510319 510320 510321 510322 510323 510324 510325 510326 510327 510328 510329 510330 510331 510332 510333 510334 510335 510336 510339 510432 510433 5123143 5125072 5129131 5129303 5129472 515060 515061 515062 515063 515064

CT abdominalnih organa sa kontrastnim sredstvima 4463.68 UslugaRZZO Specijalni snimci kostiju glave po snimku 186.98 Digitalna suptrakciona angiografija - intraarterijalna 4822.25 Digitalna suptrakciona angiografija cerebralnih krvnih sudova direktnom punkcijom1485.1 Digitalna suptrakciona angiografija cerebralnih krvnih sudova po Seldingerovoj metodi kateterom 4170.21 Digitalna suptrakciona angiografija arkusa aorte kateterom 1375.09 Digitalna suptrakciona angiografija arkusa subklavija 1708.79 Digitalna suptrakciona angiografija trunkusa brahiocefalikusa 2040.14 Digitalna suptrakciona angiografija cerebralnih krvnih sudova - selektivno 7368.88 Digitalna suptrakciona angiografija krvnih sudova i embolizacija istog balon kateterom kod aneurizmi 11057.44 Digitalna suptrakciona angiografija krvnog suda i emblizacija istog kod tumorskih masa i A. V. malformacija 11057.44 Osteodenzitometrija (segmentna)-Dexa 1800 ODREðIVANJE FRAKTURNOG RIZIKA (FRAKTURNI INDEX IVA) 0 Magnetna rezonanca sa kontrastom 13120 Magnetna rezonanca bez kontrasta 5440 MAGNETNA REZONANCA - NAKNADA ZA RAD 3635 Radio nuklidna terapija neuroendokrinih tumora sa ekspresijom somatostatinskih receptora (Y-DOTA TATE) 0 Radioterapija supervoltazna na akceleratoru 3.55 Radioterapija supervoltazna na akceleratoru.sa kompleksnim modifikatorom polja (Hodkin) 5.91 Aplikacija cezijuma 3.55 Afterloading aplikacija sa izvorima intenziteta kateterom 3.55 Oftalmolosko zracenje tela emiterom (SR 90) po jednom zracenju 1125.39 Izrada maske veeg opsega 1031.9 Radioterapija povrsinska i kontraktna od 10 do 100knj 1.19 Radioterapija supervoltazna na akceleratoru sa klinastim filterom 3.55 Radioterapija supervoltazna na akceleratoru sa modifikovanim poljem 3.55 Radioterapija - akcelerator koso 3.55 Zracenje SO bombama sa upotrebom klinastog filtera 1.19 Zracenje SO bombom sa modifikovanim poljem 1.19 Zracenje SO bombom fiksna polja 1.19 Zracenje SO bombom kosa polja 1.19 Zracenje betatronom sa modifikatorom 3.55 Zracenje betatronom fiksno polje 3.55 Zracenje betetronom kosa polja 3.55 Timska obrada pacijenta za zracnu terapiju 1476.85 Timska obrada-selektron 2128.89 Afterloading aplikacija - selektron 5.91 Akcelerator - tehnika izocentara 3.55 Timska obrada na Simulatoru 1936 Simuliranje i markiranje jednog polja (direktno) 2406.98 Simuliranje i markiranje dva i vise polja pod uglom 2879.15 Simuliranje i markiranje zracnih polja kod Hodkin-a 3825.85 Radiografska verifikacija simuliranog polja 1936 Radiografska verifikacija pri upotrebi Selektrona 2655.49 Inplantaciona brahiterapija - prva aplikacija 75631.86 Intraluminalna brahiterapija - prva aplikacija 71800.1 Povrsinska brahiterapija mulaza - prva aplikacija 63678.59 Intrakavitalna ginekoloska aplikacija 113447.8 Intrakavitalna hormon simone aplikacija 66304.5 Brahiterapija na Selektronu - jedna aplikacija 12068.06 Inplantaciona brahiterapija - naredna aplikacija 57514.39 Intraluminalna brahiterapija - naredna aplikacija 57514.39 Povrsinska brahiterapija mulaza - naredna aplikacija 57514.39 BUSCOPAN, supozitorija, 6 po 10mg 58.28 DULCOLAX, supozitorija, blister, 6 po 10mg 34.31 PENTASA, supozitorija, blister, 28 po 1g 128.28 5-ASA 30 po 250 mg 27.19 SALOFALK 10 po 500 mg 66.28 Standardni ultrazvucni pregled abdomena (pregled jetre, zucne kese, pankreasa, slezine i bubrega) 285.19 Rutinski ehokardiografski pregled u bolesnika bez oboljenja srcanih zalistaka (ukljucuje jedno i dvodimenzijski pregl 285.19 Ehokardiografski pregled u bolesnika sa koronarnom bolesu (ukljucuje jedno i dvodimenzijski pregled uz analizu se 492.29 Rutinski ehokardiografski pregled u bolesnika sa valvularnim i uroñenim manama (ukljucuje sve sto je dato pod 515 618.9 Page 99 Specijalni ehokardiografski pregled u bolesnika sa srcanim manama (ukljucuje sve533.7 i primenu Doppler-a u bo 515063

515065 515066 515067 515068 515069 515070 515071 515072 515073 515074 515075 515076 515077 515078 515079 515080 515081 515082 515083 515084 515085 5162422 5162445 5162648 5162649 5163064 519135 520001 520002 520003 520004 520005 520006 520007 520008 520009 520010 520011 520012 520013 520014 520015 520016 520017 520018 520019 520020 520021 520022 522001 522002 522003 522004 522005 522006 522007 522008 522009 522010 522011 522013 522014 522015

Kompjuterizovani ehokardiovaskularni pregled u bolesnika sa srcanim manama (ukljucuje sve dato pod 515064 i ko 740.79 UslugaRZZO Kontrastna ehokardiografija (specijalna metoda kada se ubrizgavaju kontrastni materijali pri ehografskim pregledima 611.79 Transezofagejalna ehokardiografija (kompleksna metoda koja ukljucuje uvoñenje sonde kroz jednjak i primenu svih 863.86 Kateterizacija srca sa ultrazvukom ( + cena kateterizacije) 863.86 Ciljana biopsija voñena ultrazvukom 378.68 Doppler krvnih sudova (crno-bela tehnika) 370.4 Ultrazvukom voñena drenaza abdominalnih tecnih kolekcija i apscesa 378.68 Kolor Doppler tehnika pregleda krvnih sudova 476.9 Interventni ultrazvuk uz kombinovani RO pregled - zajednicka procedura (Perkutana Virsungografija, Perkutana hola 476.9 Endoskopski ultrazvuk 611.79 Ultrazvucni pregled u ginekologiji i akuserstvu 170.4 Interventni ultrazvuk u ginekologiji i akuserstvu 170.4 Bolesnik sa frekventno-adaptibilnim pejsmeker sistemom 302.95 Bolesnik sa AV sekvencijalnim pejsmeker sistemom 398.8 Bolesnik sa VVI pejsmeker sistemom 198.81 Ultrazvucni pregled dojke 142 Ultrazvucni pregled besike ili prostate 228.39 Ultrazvucni pregled kukova 142 Ultrazvucni pregled u oftalmologiji 170.4 Ultrazvuk stitaste zlezde i mekih tkiva vrata 230 Intrakardijalni UZ 0 NAPROKSEN 10 po 500 mg 15.1 DIKLOFEN 10 po 50 mg 8.4 DIKLOFENAK 10 po 50 mg 8.4 DIKLOFENAK 10 po 100 mg 16.14 INDOMETACIN 10 po 100 mg 14.03 RO cervikalnog dela kicme 138.44 Pregled bolesnika obolelog od malignih oboljenja ili sumnjivog na postojanje istog 423.65 Termografija tumora koze i dojke 211.82 Incizija - biopsija apertnih tumora 211.82 Incizija - tumora koze i mekog tkiva 211.82 Kriodestrukcija tumornog tkiva 211.82 Elektrokoagulacija tumora koze i sluzokoze 101.78 Imunoterapija obolelog sa BSG i CP 158.57 Odreñivanje stadijuma oboljenja prema TNM klasifikaciji 958.54 Pregled u onkologiji radi odreñivanja radio - Th 150.29 Uzimanje materijala za biopsiju 158.57 Citoloski pregled (Cito II) radi odreñivanja efekta zracenja 211.82 Mamografija 525.41 Pneumocistografija (dojke) 566.84 Punkcija ciste dojke 158.57 Odreñivanje zracnog polja skopijom 235.49 Odreñivanje zracnog polja grafijom 395.25 Galaktografija 635.48 Odreñivanje markera grafijom 366.85 Gentigrej (radi jedinica) 11.84 Fotokolposkopija 138.44 Odreñivanje hormonskih receptora 5300.34 Hipertermija 958.54 Radikalna ekscizija malignog tumora koze 8377.11 Radikalna ekscizija malignog tumora koze primarnom plastikom 13762.65 Radikalna disekcija limfnih zlezda axsile 9529.7 Radikalna disekcija ingvinalnog podrucja 10523.75 Radikalna disekcija ileoingvinalnog podrucja 11656.25 Ekstirpacija modula ili subrotalna jednostrane resekcije strume 4630.55 Obostrana subtotalna resekcija stitne zlezde 7353.49 Totalna tireodoktomija 6945.22 Totalna tireodoktomija sa disekcijom vrata 14304.64 Radikalna disekcija vrata 5624.59 Subtotalna resekcija zeluca sa omentektomijom 8099.01 Cekostomija 7715.6 Kateterizacija arterije epigastrike inferior ili neke druge grane arterije femoralis 12178.11 Page 100 Ekstirpacija tumora ekstremiteta nadkolenice i podkolenice (SARKOM) 11462.18

522016 522017 522018 522019 522020 522021 522023 522024 522025 522026 522027 522028 522029 522030 522031 522032 522033 522034 522035 522036 522037 522038 522039 522040 522041 522042 522043 522044 522045 522046 522047 522048 522049 522050 522051 522052 522053 522054 522055 522056 522057 522058 522059 522060 522061 522062 522063 522064 522065 522066 522067 522068 522069 522070 522071 522072 522073 522074 522076 522077 522078 522079 522080

Radikalna vulvektomija 7611.46 UslugaRZZO Eksplorativna laparotomija sa intraperitonealnom hemioterapijom 12510.64 Eksplorativna laparotomija sa redukativnom hirurgijom 7541.65 Postiradiciona radikalna hilsterektomija 13504.68 Radikalna hilsterektomija kao iskljucivi tretman akapcinom cerviksa prvog i drugog 13504.68 (A) stadijuma Kontrolna laparatomija kod karcinoma ovarijuma - SECOND LOOK) 12510.64 Tumori maksile maligni - resekcija maksile i primrna rekonstrukcija baze orbite 15889.18 Tumori mandibule - maligni hemiresekcija i intermaks imobilizacija 14901.06 Tumori mandibule - maligni parcija resekcija mandibule i primarna osteop. 16024.08 Tumori mandibule-maligni parcija resekcija mandibule i intermaks. imobilizacija 12352.06 Tumori maksile, maligni, parcijalni, resekcija maksi - maksilo 11645.56 Tumori maksile maligni resekcija orbite 14473.86 Tumori maksile maligni resekcija maksile 13767.39 Tumoti vrata maligne disekcije sehektivna unilareralna 12490.52 Tumoti vilica kostani - ekstrapacija 9136.84 Oboljenje maksil - sinusa operacija kroz prednji zid caldvel luc 10225.54 Oboljenje maksil - sinusa operacija kroz prednji zid latv. antrooral. komunikacije 10811.3 Oboljenje pljuvacne zlezde - delolitiaze i stalodentis ekstraparcija pljuvacne zlezde9653.98 Tumor mandibule - bez parcijalne resekcije i primarne rekonstrukcije osteotransplantatom 15183.89 Usna rekonstrukcija usne arterijalnim reznjem sec. Karapandzil - jednostrana 12266.86 Usna rekonstrukcija usne arterijalnim reznjem sec.Karapandzil - obostrano 13653.78 Usna rekonstrukcija usne loka, reznjem sec. - lules, abza, Bernard, Estlandre 13653.78 Usna resekcija malignog tumora usne bez primarne rekonstrukcije 8655.2 Tumori pljuvacnih zlezda maligni radikalna parotedektomija 12406.5 Tumori pljuvacnih zlezda maligni oralna parotedektomija i konzervacija N. facijalesa 4488.06 1 Tumori pljuvacnih zlezda maligni ekstirpacija submandib.zlezda i sadrzaja podvilica 10180.58 Tumori pljuvacnih zlezda benigni totalna parotidektomija uz konzervaciju N. facijalisa 14488.06 Tumori pljuvacnih zlezda benigni superficijelna parotidektomija uz konzervaciju N. facijalisa 13792.24 Tumori benigni submandibularnih pljuvacnih zlezda - ekstirpacija 4346.54 Tumori baze usne supljine ili jezika odstranjenje uz osteotomiju mandibule unilateralno 13653.78 Tumori oralne sluzokoze mal. ekstirpacija odstranjnjem reg.limfne zlezde 11303.59 Tumori oralne sluzokoze malijekstirpacija bez odstranjenja reg.limfne zlezde 9330.91 Tumori vrata mal. disekcija selektivna bilareralna 15740.08 Tumori vrata mal. suprahidna disekcija unilateral 10180.58 Osteomielitis vilice hronicni sekvestrotomia 9335.65 Oboljenje maksil.sinusa zatvaranje antrooralne komunikacije bez operacije sinusa 8406.7 Fistula - Salivarna ekstirpacija 9489.49 Fistula - Donotogena ekstirpacija 8108.49 Poremeaji u izbijanju zuba hirursko vañenje impaktir umnjaka 8788.93 Cista centogena - ekstir cista do 3 zuba uz resekciju korena i punjenje kanala 8788.93 Cista dentogena - ekstir cista preko 3 zuba - ekstirpacija i punjenje kanala 9405.45 Hemostaza posle ekstrakcije zuba hirurskim putem 7929.8 Higrom parotiod - ekstirpacija 13792.24 Higrom vrata - ekstirpacija 11571.04 Cista izvodnih kanala pljuvacnih zlezda - ekstirpacija 8883.6 Cista baze usne supljine masupijalizacija 9012.59 Cista baze usne supljine ekstirpacija ekstraoralnim pristupom 9977.04 Cista baze usne supljine ekstirpacija intraoralnim putem 9186.54 Hirursko vañenje korena jednokorenih zuba 8357 Uvo - amputacija usne skoljke 8655.2 Uvo - ekscizija malignog tumora usne skoljke primarnom rekonstrukcijom 11571.04 Hirursko vañenje zaostalih korenova visekorenih zuba 8669.4 QUA Drantectomija CUM dessecto axillae cum muso minor 10820.78 Masteotomija po Patey 11769.84 Masteotomija radicalis sec.Madden 11213.66 Dasteotomija po Rastedu 3025.89 Masteotomija ecomhore 11785.24 Cateterisatto ari ihoracoacromalis 11785.24 Uklanjanje malignih tumora koze sa dasekcijom aksile 11785.24 Revizija nakon uklonjenje mastektom (hemostazao i druge hirurske intervencije 11823.1 Radikalna vulvektomija sa obostranom ingvinanalnom limfadenektomijom 9604.28 Dateterizacija temporalis ili neke druge grane 12544.94 Page 101 Subtotalna resekcija zeluca sa omentektomijadom i splenektomijom 8411.43

522801 522802 522803 522804 522805 522806 550001 550002 550003 550004 550005 550006 550007 550008 550009 550010 550011 550012 550013 550014 550015 550016 550017 550018 550019 550020 550021 550022 550023 550024 550025 550026 550027 550028 550029 550030 550031 550032 550033 550034 550035 550036 550037 550038 550039 550040 550041 550042 550043 550100 550101 550102 550103 550104 550105 550106 550107 550108 550109 550110 550111 550112 550113

Radio - hirurski tretman kod Ca vulve 11576.96 UslugaRZZO Intra - arteriska aplikacija citostatika kod odreñenih formi malignih tumora dojke 5042.35 Intra - arterijska aplikacija citostatika kod sarcoma ili Ca mekih tkiva i kostiju gornjih i donjih ekstremiteta 5649.44 Mono block disse ctio sec Pack 9171.15 Dissektio ilaace - obturatoria prof. et inguionofemoralis 15039.51 Intraperitonealna implantacija Implantofiksa za primenu citostatika kod Ca ovarijuma i endometrijuma 6597.31 Scintigrafija pankreasa kvantitativna-gama kamerom i kompjuterom 1945.46 Scintigrafija pljuvacnih zlezda gama kamerom sa TC 99 per tehnetatom 1676.84 Lecenje hipertireoze radioaktivnim jodom J-131 1688.68 Scintigrafija jetre gama kamerom sa radiokoloidom 1655.54 Dinamska scintigrafija bubrega korisenjem 131-hipurana 2578.58 Scintigrafija bubrega gama kamerom sa DTPA 99 MTC 1655.54 Perfuziona scintigrafija plua (sa MMA i GH) obelezenim sa 99 MTC 1668.56 Odreñivanje rezidualnog voluma mokrae (gama kamera, 99 MTC) 1978.6 Radiorenografija sa 131 hipuranom 1676.84 Odreñivanje volumena krvi sa CR-51 1623.54 RIA odreñivanje tumorskog markera C-50 monoklonalnog antitela 1860.26 Scintigrafija slezine sa markiranim eritrocitima CR-51 2750.16 Odredjivanje volumena eritrocita sa CR-51 3157.25 Radioizotopsko odreñivanje poluzivota eritrocita sa CR-51 3785.61 Scintigrafija bubrega gama kamerom sa DMS 99 MTC1 1655.54 Radioizotopsko odreñivanje volumena plazme sa CR-51 1623.54 Odreñivanje veka eritrocita (poluzivota eritrocita sa 59 FE 3785.61 Odreñivanje plazmatskog klirensa 59 FE 3317 Radioizotopsko ispitivanje vezivanja 59 FE za eritrocite 3317 Kineticko ispitivanje matabolizma gvozña sa 59 FE 3712.25 Scintigrafija jodoktiv.metastaza sa 131 J kod karc.tiroideje 2683.9 51 CR-EDTA u ispitivanju crevne parameabilnosti 3415.22 Odreñivanje eneralnog gubitka belancevina pomou klirensa 51-CR CL3 2080.38 Scintigrafija slezine (radiokoloid) 1730.1 Scintigrafija kostiju pomou gama kamere i racunara 2558.46 Odreñivanje enteralnog gubitka belancevina pomou 51CR-CL3 1627.14 Scintigrafija skeleta pomou radioaktivnog stroncijuma 87 SR i 85 SR 2162.02 Dijagnostika karcinoma koze sa 32 P 2268.52 Radioizotopska limfoscintigrafija na gama kameri sa TC-99 M dekstranom ili koloidnim Rhenium Sulfidom 1835.41 Funkcionalno ispitivanje bubrega odreñivanjem klirensa 51 CR-EDTA 2350.19 Test fiksacije 131 J 1693.41 Scintigrafija stitne zlezde sa 131 J 1582.18 Scintigrafija stitne zlezde pomou radioaktivnog TC 99 M 1558.5 RIA odreñivanje CA 19-9 monoklonalnih antitela 1860.26 RIA-odreñivanje CA 12-5 monoklonskih antitela 1860.26 Odreñivanje globulina koji vezuje tireoidne hormone u serumu (RIA) 1480.4 Silingov test apsorbcije vitamina B12 1606.98 Scintigrafija celog tela na gama kameri sa 67 GA 2737.14 Terapija policitmije rubre verae radioaktivnim fosforom P-32 472.16 Terapijska primena 131-J kod pacijen.sa karcinom tiroideje 566.84 Odreñivanje klirensa hipurana sa 131-J 2333.61 Odreñivanje RIA CA 15-3 1860.26 Lecenje toksicnog adenoma sa 131-J 815.35 NAK-kvantitativna detekcija santova (ljP:ljS) 2876.78 NAK-kvantitativna (EF, parametri protoka, regionalna pokretljivost) 2872.05 NAK-kvantitativna ( EF, parametri protoka regionalna pokretljivost) uz test optereenja 3015.24 NVG-kvantitativna (EF, glob. i reg.) 3170.26 NVG-kvantitativna (EF,glob. i reg.)uz test optereenja 5373.7 NVG kvalitativna (regrutacija) 3170.26 NVG kvantitativna (fourier analiza) 3170.26 NVG kvantitativna (fourier analiza) uz test optereenja 4932.31 NMG kvalitativna (201-TL) 3170.26 NMG semikvantitativna (201-TL)uz test optereenja 5373.7 NMG spect (201-TL) u mirovanju 3537.11 NMG spect (201-TL) uz test optereenja 5300.34 NMG kvalitativna (99 MTC) 3170.26 Page 102 NMG semikvantitativna (99 MTC) uz test optereenja 5373.7

550114 550115 550116 550117 550118 550119 550120 550121 550122 550123 550124 550125 550126 550127 550128 550129 550130 550131 550132 550133 550134 550135 550136 550137 550138 550139 550140 550141 550142 550143 550144 550145 550146 550149 550150 550151 550152 550153 550154 550155 550156 550157 550158 550159 550160 550161 550162 550163 550164 550165 550166 550167 550168 550169 550170 550171 550172 550173 550174 550175 550176 550177 550178

NMG spect (99 MTC) u mirovanju 3537.11 NMG spec (99-MTC) uz test optereenja UslugaRZZO 4708.64 Scintigrafija miokarda 3296.89 Scintigrafija akutnog infarkta miokarda imunoscintigrafija 3296.89 Kompjuterizovana perfuziona scintigrafija plua 2728.86 Kvantitativna ventilaciona scintigrafija plua 133-XE 4125.25 Nuklearna tromboscintigrafija-MAA 3170.26 Nuklearna tromboscintigrafija, imunoscintigrafija 5373.7 Nuklearna limfangiografija 3202.21 Kompjuterizovana planarna scintigrafija pljuvacnih zlezda 1680.39 Kvantitativno ispitanje ezofagusnog tranzita 2092.21 Detekcija i procena gastroezofagusnog refluksa 2358.46 Detekcija i procena enterogastricnog refluksa 2137.17 Kompjuterizovana planarna scintigrafija jetre 1680.39 Kompjuterizovana planarna scintigrafija slezine 1680.39 Emisiona kompjuterizovana tomografija jetre (spect) 3068.49 Emisiona kompjuterizovana tomografija slezine (spect) 3068.49 Sekvencijalna scintigrafija jetre-pul krvi 3606.92 Sekvencijalna scintigrafija jetre (in vitro-radio obelezeni eritrociti) 3325.29 Abdomenska radioimunoscintigrafija (spect) 6002.08 Kvantitativna-selektivna procena arterijske i aortne vaskularizacije jetre 2455.5 Hepato-lijealna radionuklidna angiografija 2758.45 Procena portno-sistemske kolateralne cirkulacije 2950.15 Sekvencionalna bilijarna scintigrafija 3268.49 Dinamicka hepatobilijarna scintigrafija 2525.32 Kvantitativna hepatobilijarna scintigrafija 3190.38 Funkciono ispitivanje holeciste (filling rate, ejection fraction) 3170.26 Radioeleukoscintografija 4447.12 Galijumski scintigram abdomena 3193.92 Otkrivanje heterotipije gastricne mukoze 2263.8 Detekcija gastrointestinalnog krvarenja (99 MTC-S koloid) 2427.1 Detekcija gastrointestinalnog krvarenja (99 MTC-ER) 3390.38 Ispitivanje poremeaja apsorpcije vitamina B12 2358.46 Funkcionalno ispitivanje ileuma-abdomenska retencija SE HCAT 2440.12 Detekcija inflamatornih intestinalnih lezija 2762 Radiorenografija pahida 2292.19 Radiorenografija sa stimulisanjem diureze 3170.26 Radiorenografija sa optereenjem na ergo-biciklu 3170.26 Dekonvoluciona analiza parametara dobijenih radiorenografiom 2370.3 Odreñivanje efektivnog renalnog protoka plazme (ERPF) 3047.19 Odreñivanje brzine glomerulske filtracije (GFR) 3047.19 Odreñivanje parenhinskog prolaznog vremena (PTT) 3047.19 Odreñivanje perfuzionog indexa transplantiranog bubrega 3047.19 Radionuklidni kaptoprilski test (CRT) 3047.19 Apsolutni radionuklidni klirens (globalni) 3137.11 Apsolutni radionuklidni klirens (separatni) 3047.19 Odreñivanje dinamike praznjenja mokrane besike 2455.5 Kompjuterizovana staticka scintigrafija bubrega 2815.24 Detekcija mobilnosti bubrega 2068.54 Detekcija varikocela 2162.02 Odreñivanje relativne distribucije bubrezne funkcije 2092.21 Odreñivanje veziko-uretralnog refluksa 2455.5 Penilna angioscintigrafija 2162.02 Angioscintigrafija skrotuma 2162.02 TSH stimulacioni test za ispitivanje funkcije stitne zlezde 656.76 Supresioni test za ispitivanje funkcije stitne zlezde 513.59 Perhloratski test 656.76 Kvantitativna scintigrafija stitne zlezde pomou radioaktivnog tehncijuma TC-99 M 2235.4 Scintigrafija celog tela J-131 3757.21 Tireoidni klirens J-131 ili TC-99M 2113.51 Scintigrafija kore nadbubreznih zlezda 1541.94 Scintigrafija srzi nadbubreznih zlezda 2317.05 Page 103 Scintigrafija paratireoidnih zlezda 2317.05

550179 550180 550181 550182 550183 550184 550185 550186 550187 550188 550189 550190 550191 550192 550193 550194 550195 550196 550197 550198 550199 550200 550201 550202 550203 550204 550205 550206 550207 550208 550209 550210 550211 550212 550213 550214 550215 550216 550217 550218 550219 560001 560002 560003 560004 560005 600001 600002 600011 600012 600013 600014 600015 600016 600017 600018 600019 600020 600021 600022 600023 600024 600025

Radionuklidna retinografija 2317.05 UslugaRZZO Lecenje feohromicitoma pomou radioaktivnog MIBG - J 131 3757.21 Test apsorpcije lipida, steroida, masnih i glikoholnih kiselina 2806.96 Odreñivanje ukupne telesne vode 2838.91 Tripsin u toku pankreozimin sekretinskog testa 2235.4 Folna kiselina 2235.4 B - 12 2235.4 Holiglicin 1575.07 Sulfolitoholiglicin 1575.07 Titar tireoglobulinskih antitela 1575.07 Ukupni tiroksin 1575.07 Slobodni T4 (FT4) - RIA 1505.25 Slobodni T3 (FT3) - RIA 2872.05 Titar insulinskih antitela 1680.39 R - faktor luteinizirajueg hormona 1680.39 Humani placentalni laktogen 1680.39 Kalcitonin 1921.8 Monoklonski alfa feto protein 3133.58 Monoklonski karcinomemebranski antigen 3133.58 Gastrin oslobañajui protein 3133.58 Regulatorni peptidi (somatostatin, sekretin, holecistokin, bombesin, motilin, vip, gip, neurotenzin, enteroglukagon, su 3133.58 Autoantitela protiv TSH receptora (RR) 2900.45 Tireoglobulin (RIA) 3427.05 Mikrosomska antitela (anti TMS) (IRMA) 3210.5 Reverse T3 - RIA 4582.02 Beta 2 mikroglobulin (RIA) 3153.7 Mikroglobulin (RIA) 3667.28 TSH - ultrasensitiv (IRMA) 2488.64 Hijalurna kiselina (RIA) 4406.89 Antitela koja blokiraju intrinsic factor (RIA) 3480.3 Humani atrialni natriuretski peptid (RIA) 3292.15 Apolipoprotein (A) - RIA 4202.16 Prostaglandini 3133.58 Odreñivanje brzine tubulske sekrecije MAG-3 3337.11 Kvantitativna procena motorne funkcije zeluca 4006.91 Kvantitativna analiza motorne funkcije zucne (infuziona metoda) 3798.64 Scintigrafija kosne srzi (radiokoloidna) 2835.36 Selektivna scintigrafija slezine 4548.89 Scintigrafsko ispitivanje distribucije veka trombocita 8597.2 Ispitivanje ferokinetike 17190.89 Odredjivanje veka trombocita 10588.84 Tomografija magnetnom rezonancijom 11821 Odreñivanje steriodnih receptora u okviru tumora 2802.24 Odreñivanje osetljivosti tumorskih elija na citostatike in vitro 7602 Odreñivanje subpopulacija i funkcija limfocita 1747.85 Odreñivanje NK i K elijske citotoksiccnosti pomou radioaktivnog hroma 4565.46 Specijalisticki pregled fizijatra 357.36 Specijalisticki pregled fizijatra-kontrolni 243.78 Elektrostimulacija * 138.44 Interferentne struje 85.2 Elektroforeza lekova u oblasti elektroterapije 110.05 Transcerebralna elektroforeza * 138.44 Stabilna galvanizacija 68.64 Dijadinamicke struje 85.2 Blokada gangliona 110.05 Visokofrekventne struje (kratkotalasna dijametrija-radar) 110.05 Soluks (infraruz) ultraviolet 68.64 Ultrazvuk 97.04 Subakvalni ultrazvuk 85.2 Sonoforeza 130.18 Elektromagnetno polje 130.18 Vakusak ** 138.44 Page 104 Vaskulator ** 170.4

600026 600027 600028 600029 600030 600031 600051 600052 600053 600054 600055 600071 600072 600081 600101 600102 600103 600104 600105 600106 600107 600108 600109 600110 600111 600112 600113 600114 600115 600116 600117 600118 600119 600120 600121 600122 600123 600124 600161 600162 600163 600164 600165 600166 600167 600168 600169 600170 600171 600172 600173 600174 600201 600202 600203 600204 600251 600252 600253 600254 600255 600256 600257

Laser ** UslugaRZZO Infrazvuk Fulguracija * Faradizacija * Vibromasaza Bioptron lampa Hidro-kinezi terapija Hidrogalvanska kada Podvodna masaza Lokalne kupke CO2 kupka Aplikacija parafina po segmentu Krio terapija Aplikacija po segmentu Ekstenzija kicmenog stuba Postularne vezbe Pozicioniranje Vezbe za LS kicmu - Regan-ove Vezbe za C kicmu Vezbe za skoliozu Vertikalizacija Vezbe za korekcije hoda i balansa Obuka hoda sa stakama Obuka za upotrebu i privikavanja na invalidna kolica Vezbe hoda u razboju Aktivne vezbe sa pomagalima Vezbe po Allan Burger-u Korektivne vezbe pred ogledalom Obuka zastitnim pokretima i polozajima tela kod diskopaticara Vezbe za reumatoidni artritis Vezbe za M.Behtrew Vezbe disanja Vezbe za korekciju ravnih tabana Aktivne segmentne vezbe sa otporom Potpomognute segmentne vezbe Pasivne segmentne vezbe Individualni rad sa decom (juvenilni artritis, cerebrala i sl.) Vezbe na spravama ili ergobiciklu Sancov okovratnik Plasticne longete za sake Plasticne longete za kolena Nivelisanje staka - stapa Traktor za peroneus Izrada povisice za cipelu Test aktivnosti svakodnevnog zivota Terapija igrom za decu Funkcionalna radna terapija - grupna Prebacivanje dominantnog na neosteen ekstremitet Okupaciona radna terapija-grupna Okupaciona radna terapija-individualna Vezbe pacijenata sa paraplegijom ili hemiplegijom Radna terapija kod mentalno retardiranih osoba Rucna masaza celog tela (jedina indikacija dermatomiozitis) Rucna masaza segmentna Manuelna limfna drenaza Masaza po refleksnim zonama Plantogram Misini test - grupa misia (izvodi lekar specijalista fizikalne medicine) Dinamometrija Kozna termometrija (izvodi lekar specijalista fizikalne medicine) Biodoza Detekciona elektromiografija (izvodi lekar specijalista sa subspecijalnosu) Page 105 Evocirani cerebralni potencijali (izvodi lekar specijalista sa subspecijalnosu)

170.4 110.05 170.4 138.44 85.2 80 138.44 211.82 68.64 97.04 130.18 56.8 56.8 97.04 138.44 56.8 23.66 110.05 85.2 110.05 138.44 130.18 110.05 97.04 110.05 56.8 68.64 43.79 68.64 110.05 110.05 43.79 56.8 68.64 85.2 130.18 138.44 186.98 231.94 256.79 256.79 36.69 186.98 186.98 138.44 186.98 110.05 97.04 43.79 68.64 97.04 97.04 138.44 56.8 110.05 186.98 56.8 138.44 23.66 97.04 97.04 668.61 1131.31

600258 600259 600260 600261 600262 600263 600301 600302 600303 600304 600305 600306 600307 600308 600309 600310 600311 600312 600313 600801 600802 600803 600804 600805 600806 600807 600808 600809 600810 600811 600812 600813 600814 600815 6137081 6137205 6137225 6137293 6137311 6137312 6137320 6137416 6137417 6137510 6143120 666661 666662 666663 666666 7045080 7090010 7090790 7090801 7090813 7090851 7090852 7090911 7093020 7093031 7093071 7094033 7094070 7094080

Elektroneurografija (izvodi lekar specijalista sa subspecijalnosu) 635.48 UslugaRZZO Klasicna elektrodijagnostika - ispitivanje nadrazljivosti galvanofaradskom strujom 566.84 Hronaksimetrija 420.1 Senzitivna hronaksija 420.1 Kriva I/T kod dece 1243.72 Vezbe misine separacije sa miofonom i evaluacija za korisenje mioelektricne proteze za gornje ekstremitete 150 Akupunktura po seansi 142 Biofid Beck ** (mehanizam obratne veze) - izvodi lekar specijalista fizikalne medicine 211.82 Inhalacija - areosol terapija 68.64 Posturalna drenaza sa vibro masazom 97.04 Posturalna drenaza u postelji 68.64 Vezbe opste kondicije 68.64 Vezbe relaksacije 97.04 Vezbe jacanja grudne muskulature 68.64 Vezbe za abdominalni-dijafragmalno disanje 68.64 Vezbe za donje kostalno disanje 68.64 Vezbe za aktiviranje pojedinih segmenata toraksa 68.64 Hod po ravnom 43.79 Nyllin-ov stepenik 105.32 Individualni rad pri ugradnji proteza zglobova 1057.94 Individualni rad pri hospitalnom lecenju skolioza i kifoza 1092.25 Individualni rad sa gerijatrijskim ortopedskim bolesnicima 978.65 Rani rehabilitacioni tretman bolesnika sa neuroloskim manifestacijama u akutnim infektivnim stanjima, ukljucujui i H 1580 Preoperativni i rani pre i postoperativni tretman kod pacijenata na ortopedskom odeljenju 1200 Preoperativni i postoperativni tretman pacijenata podvrgnutih mikrohirurskim zahvatima 1400 Rana rehabilitacija novoroñenceta na odeljenju intenzivne neonatalne i postintenzivne neonatalne nege 1000 Rani rehabilitacioni tretman u koronarnoj i postkoronarnoj jedinici kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda 1050 Preoperativni i rani rehabilitacioni tretman pacijenata nakon implantacije aortokoronarnog bajpasa grafta ili vestackih 1150 Preoperativni i rani rehabilitacioni tretman pacijenata nakon operacije na krvnim sudovima ekstremiteta 1150 Rana rehabilitacija u respiratornoj jedinici 1150 Preoperativni i rani pre i postoperativni tretman na odeljenjima za transplantaciju 1150 Rani rehabilitacioni tretman pacijenata u akutnim neuroloskim/neurohirurskim stanjima 1150 Preoperativni i rani pre i postoperativni tretman na odeljenjima plasticne i rekonstruktivne hirurgije 1150 Preoperativni i rani rehabilitacioni tretman na odeljenjima torakalne hirurgije 0 ORVAGIL 10 po 500 mg 14.35 VAGIFEM 15 po 25 mcg 52.21 GINO DAKTANOL 7 po 200 mg 26.95 CANESTEN 1 1 po 500 mg 257.04 POLYGYNAX 6 vag.kaps. 38.52 POLYGYNAX, vaginalna kapsula, meka, blister, 1 po 12 (100000i.j. + 35000i.j. + 35000i.j.) 38.53 ECALIN 3 po 150 mg 78.48 MYCORIL 3 po 200 mg 42.91 MYCORIL 1 po 500 mg 158.54 LOMEXIN 1 po 600 mg 296.77 PROSTIN E2,vaginalna tableta, 4 po 3 mg 1130.49 Rentgen usluge u sekundarnoj zz 0 Ultrazvuk u sekundarnoj zz 0 Laboratorijske usluge u sekundarnoj zz 0 Laboratirijske i dijagnosticke usluge u primarnoj ZZ 0 MINIRIN 1 po 50 doza (10 mcg / 1 doza) 66.11 MAROCEN 1 po 5 ml 0.3% 32.65 DEXAMETHASON-NEOMYCIN 1 po 5 ml (0.1% + 0.5%) 18.96 GENTOKULIN 1 po 10 ml 0.3% 13.73 NEODEKSACIN 1 po 10 ml (0,1% + 0,5%) 18.57 UNIFLOX, kapi za oci/usi, rastvor, 1 po 10 ml (0.3%) 22.01 FLOXAL 1 po 5 ml (3 mg / 1 g) 49.68 CITERAL 1 po 5 ml (3 mg / 1 ml) 32.65 UNITIMOLOL 1 po 10 ml 0.5% 27.7 TIMADREN 1 po 5 ml 0.5% 37.74 GLAUMOL 1 po 5 ml 0.5% 37.74 MIOKARPIN 1 po 10 ml 2% 8.4 ALPHAGAN 1 po 5 ml (0.2%) 119.88 Page 106 BRIMONAL® 0,2%, kapi za oci, rastvor, bocica sa kapaljkom, 1 po 10ml (0,2%) 120.43

7095071 7095073 7096050 7096060 7097030 7099140 7099150 7099180 7099190 7099200 710001 710002 710003 710004 710005 710006 710007 710008 710009 710010 710011 710012 710013 710014 710015 710016 710017 710018 710019 710020 710021 710022 710023 710024 710025 710026 710027 710028 710029 710030 710031 710034 710035 710036 710037 710038 710039 710040 710041 710042 710043 710044 710045 710046 710047 710048 710049 710052 710054 710055 710056 710057 710058

ATROPIN 1 po 10 ml 0.5% 9.44 UslugaRZZO ATROPIN 1 po 10 ml 1% 11.1 TRUSOPT 1 po 5 ml 2% 176.47 AZOPT 1 po 5 ml 1% 161.69 TETRAKAIN 1 po 10 ml 0.5% 8.65 XALATAN 1 po 2.5 ml 0.0050% 482.67 UNICLOPHEN 1 po 10 ml 0.1% 35.95 COSOPT 1 po 5 ml (2%+0,5%) 236.02 TRAVATAN 1 po 2.5 ml 482.24 INDOCOLLYRE 1 po 5 ml (1 mg/ml) 87.85 Uzimanje patoloskog materijala za mikrobioloski pregled 65.09 Izolacija n.meningitidis iz brisa nazofarinksa primenom selektivne podloge 207.09 Bris zdrela, nosa, nazofarinksa ili usne duplje 101.78 Uzimanje patoloskog materijala za mikrobioloski pregled teanspoku. 15.39 Kultura na candidu albicans bez biohemijske identifikacije 130.18 Izolacija bacila roda haemophilus primenom selektivne podloge sa bacitracinom 195.26 Identifikacija bacila roda haemophilus primenom V, X i VX faktora 175.14 Identifikacija stafilokoka 80.47 Bacitracin test 36.69 Identifikacija grupe streptokoka primenom latex testova 93.49 Identifikacija streptococcus pneumoniae primenom slidex pneumokita 93.49 Optonin test 36.69 Izolacija subkulturom 23.66 Identifikacija streptokoka grupe D 23.66 Identifikacija enterobakterija klasicnom biohemijskom serijom 117.15 Bojenje razmaza prosto 36.69 Slozeno bojenje preparata (Gram-Ziel Nielson) 40.24 Mikroskopski pregled obojenog preparata 56.8 Standardni antibiogram disk metodom na 6 antibiotika 121.89 Prosireni antibiogram na 16 diskova 211.82 Ispitivanje osetljivosti bacila roda haemofilus 130.18 Ispljuvak, traheobronhija, pulmonalni sekret 293.48 Kultura na c.diphteriae 215.38 Identifikacija c.diphteriae 178.68 Dokazivanje toksicnosti c.diphteriae (in vitro eleck) 101.78 Dokazivanje toksicnosti c.difterije in vivo (Poemerov ogled) 285.19 Kultura na bordetelu pertusis i parapertusis 142 Urinokultura sa odreñivanjem celokupnog broja zivih klica 162.11 Urinokultura dip slide 142 Dokazivanje antibiotika u telesnim tecnostima 80.47 Hemokultura bez uvoznih podloga 256.79 Identifikacija izolovanih anaeroba primenom api sistema 170.4 Ispitivanje osetljivosti anaerobnih uzrocnika 248.51 Identifikacija oxidaza negativnih (gram negativnih uzrocnika) enterottubom 76.92 Identifikacija oxidaza pozitivnih gram negativnih uzrocnika oxiferm tubom 76.92 Identifikacija oxidaza pozitivnih gram negativnih uzrocnika api ne sistemom 170.4 Identifikacija oxidaza negativnih gram negativnih uzrocnika API 20 E E sistemom ili API rapid sistemom 170.4 Identifikacija streptokoka API streptokok sistemom 191.71 Mikroskopski dokaz nativnog preparata: po 2 preparata u hloraktofenolu i dva preparata u KOA 30% 113.6 Uzimanje materijala dlaka, materijala sa koze, sluznice, noktiju, za mikroloski pregled 76.92 Dokazivanje gljivica-identifikacija C.albicans i sl.gljivica sa bouraod - dve podloge metodom mikrokulture 170.4 Pregled uretralnog sekreta na gonokok sa uzimanjem materijala kod muskarca 162.11 Pregled uretralnog sekreta na gonokok sa uzimanjem materijala kod zene 162.11 Hacin test pri identifikaciji mikrobakterja 146.74 Dvosmerna imunodifuzija u agar gelu za asperglus 685.18 Elasticna vlakna u sputumu 130.18 Bakterioloski pregled cerebrospinalnog likvora 260.33 Dokazivanje antigena N.influence -B,U likvoru ili serumu 130.18 Dokazivanje antigena N.meningitidis u likvoru ili serumu 130.18 Dokazivanje antigena N.mingitidis monovalentnim serumima u likvoru ili serumu 130.18 Dokazivanje antigena streptokoka B grupe u likvoru, serumu ili urinu 130.18 Identifikacija neisseriae primenom galerije 93.49 Page 107 Seroloska identifikacija N.meningitidis 628.38

710059 710060 710061 710062 710063 710064 710065 710066 710067 710068 710069 710070 710071 710072 710073 710074 710076 710077 710078 710079 710080 710081 710082 710083 710084 710085 710086 710087 710088 710089 710090 710091 710093 710094 710095 710096 710097 710098 710099 710100 710101 710102 710103 710104 710105 710106 710107 710108 710109 710110 710111 710112 710113 710114 710115 710116 710117 710118 710119 710120 710121 710122 710123

Hemokultura iz prsta 256.79 UslugaRZZO Koprokultura 203.54 Koprokultura-decja 231.94 Pregled stolice na campylobacter 435.49 Dokazivanje prisustva rota virusa u decijoj stolici 162.11 Odreñivanje grupe salmonela 117.15 Krajnja identifikacija tipa salmonele 480.45 Odreñivanje tipa shigelle 256.79 Koprokultura na enteropatogenu E.coli 240.23 Odreñivanje tipa enteropatogene E.coli 480.45 Urin na kliconostvo 240.23 Koprokultura na koleru 142 Widal - ova reakcija 28.4 Weil - Felic - ova reakcija 40.24 Wright - ova reakcija za serolosku dijagnozu 130.18 Autoglutinacija gram negativnih bakterija 110.05 Bilikulture 256.79 Test koagulacije i manita 101.78 Bakterioloski pregled predmeta opste upotrebe, radnih povrsina, hirurskog i sl. materijala, ruku, vazduha i sl. 203.54 Mikrobioloski pregled patoloskog materijala na aerobne bakterije 1215.32 Odreñivanje tipa enteropatogenih E.coli titracijom u nizu epruveta 480.45 Bakterioloski pregled sperme 203.54 Bakterioloski pregled - majcino mleko 198.81 Bakterioloski pregled cervikalni vaginalni sekret 203.54 Antibiogram na mikrobakterje 252.06 Bioloski ogled na zamorcu 566.84 Direktno istrazivanje TBC bacila u preparatu obojenom po ZIEHL-NEELS. 65.09 Kultura na mikrobakterje (Lonjenstein) 183.42 Homogenizacija materijala za istrazianje kohovog bacila 158.57 Identifikacija u tipizaciji ARB 4806.88 Kvantitativni pregled krvi na sifilis VDRL reakcijom 52.06 Pregled krvi na sifilis:VDRL, KOLMER i RVK (reiter) ili folokulaciona reakcija 162.11 Band metoda dokazivanja gljivica 243.78 Bakterioloska kultura:eksudat, punktat, gnoj ili bris rane 223.66 Bakterioloska kultura na gonokok 162.11 Dokaz.antigena cryptococcus neoformansa u likvoru ili serumu 198.81 Identifikacija mikrobaktrija - test rezistencije 1308.81 Identifikacija mikrobaktrija - arilsulfataza test 162.11 Identifikacija mikrobakterija - kisela fosfataza test 130.18 Identifikacija mikrobakterija - beta galaktozidaza test 146.74 Identifikacija mikrobakterija - beta glukozidaza test 146.74 Identifikacija mikrobakterija - katalaza test 130.18 Identifikacija mikrobakterija - test redukcije gvozña 146.74 Identifikacija mikrobakterija - test na mac conkey agaru 146.74 Identifikacija mikrobakterija - redukcija nitrata 146.74 Identifikacija mikrobakterija - pirazinamidaza test 146.74 Identifikacija mikrobakterija - tolerancija natrijum nitrata 146.74 Identifikacija mikrobakterija - redukcija telurita 146.74 Identifikacija mikrobakterija - osetljivost na TCH 146.74 Identifikacija mikrobakterija - hidroliza TnjEENA 146.74 Identifikacija mikrobakterija - hidroliza uree 146.74 Identifikacija mikrobakterija - amidni red 146.74 Identifikacija mikrobakterija - bojenje acidoalkoholorezistentnih mikroorganizama 146.74 Identifikacija mikrobakterija - kris test (komparativni reciprocni intradermalni senzitinski test) 146.74 Identifikacija mikrobakterija - serooske reakcije (lateks aglutinacija i reakcija pasivne hemaglutinacije) 146.74 Identifikacija mikrobakterija primenom gasne hromatografije 1223.58 Identifikacija nokardija 130.18 Identifikacija anaerobnih mikroorganizama 240.23 Brza identifikacija stafilokoka 110.05 Dokazivanje produkcije beta lektamaza razlicitih vrsta bakterija 241.41 Izolacija i identifikacija gljiva dermatofita 350.28 Izolacija i identifikacija gljiva sistemnih miceta 570.39 Anaerobne actinomtycetae - test redukcije Page 108 nitrata 1101.72

710124 710125 710126 710127 710128 710129 710130 710131 710132 710133 710134 710135 710136 710137 710138 710139 710140 710141 710142 710203 710212 710216 710217 710218 710219 710220 710221 710222 710223 710224 710225 710226 710227 710228 710229 710230 710233 710235 710236 710237 710238 710239 710240 710241 710242 710243 710244 710245 710246 710247 710248 710249 710250 710251 710252 710253 710254 710255 710256 710257 710258 710259 710260

Laboratorijska dijagnoza pneumocystis carini infekcija 431.94 UslugaRZZO Ispitivanje osetljivosti gljiva na antimikotike in vitro - dilucioni metod 1117.08 Ispitivanje osetljivosti gljiva na antimikotike in vitro 215.38 Eliza test za IGM chlamydie trachomatis 3027.08 Test indirektne imunofluorescencije (IIF) za clamydie trachomatis 10862.2 Test direktne imunofluorescencije za dijagnostiku infekcija izazvanih chlandijama 1676.84 Odreñivanje osetljivosti mycoplasmi na antimikrobna sredstva 2015.29 Dijagnostika urogenitalnih mycoplasmi 2018.84 Anaerobna acitinomycezal test fermentacije 1101.72 Eliza test za IGG chalamydie 3027.08 Cultura crytococus neoformahs-a na Gnizotihua Agaru po Stou. 521.86 Identifikacija ctyiococus Heoformans-a API 20 CAUX sistemom 240.23 Primena direktnih aparata za mikrobioloska pokazivanja prisustva 35.5 Borrelia burgdorferi IgM 950 Borrelia burgdorferi IgG 950 Clostridium difficile (Elisa) 1000 Helicobacter pylori IgM 950 Helicobacter pylori IgG 950 At na Treponemu palidum (Elisa) 1125 Reakcija pasivne aglutinacije na herpes po jednom virusu 5940.54 Paul Bunnel-ova reakcija 330.16 Inhibicija hemaglitinacije po jednom antigenu rubeole,morbili 395.25 Eliza test za IGM na CMV 1894.38 Eliza test za IGM na herpes simplex 1633.5 Eliza test za IGM na rubeolu 1894.38 Eliza test za IGM na herpes zoster 1995.98 Eliza test za HTLV III 4092.11 Eliza test za IGG na rubeolu 1894.38 Eliza test za IGG na CMV 1894.38 Eliza test za IGG na herpes simplex 1633.5 Eliza test za IGG na herpes zoster 1995.98 Test indirektne imunofluoresc.za tenijazu cisticerkozu ili askaridozu 4092.11 Eliza test za IGG na Mumps 1995.98 Eliza test za IGG na morbile 1995.98 Rolatex test 936.26 Reakcija indirektne imunofluoresc.na Ebstajn Bar virus (EBV) 1195.21 Bromidni test 652.04 Odreñivanje S antigena HB virusa (HBSAS) - RIA 1900.5 Odreñivanje antitela na S antigen HB virusa (ANTI HBS) - RIA metoda. 1900.5 Odreñivanje IGM antitela na C antigen HB virusa (IGM ANTI HBS) - RIA metodom2035.4 Odreñivanje ukupnih antitela na C antigen HB virusa (ANTI HBS) - RIA metodom 1900.5 Odreñivanje antigena na HB viruse (HBE AG) - RIA metodom 1900.5 Odreñivanje antitela na E antigen HB viruse (HBE AG) - RIA met. 1900.5 Odreñivanje IGM antitela na HA viruse (IGM anti HA) - RIA metodom 2035.4 Odreñivanje ukupnih antitela na HA viruse (anti HAV) - RIA metodom 1900.5 Odreñivanje delta antitela (anti delta) - RIA metodom 1900.5 Odreñivanje delta antitela u tkivu jetre, fluoroscentna metoda 1541.94 Indirektna imunofluorescencija za anti herpes simplec virus antitela klase IGG 1451.98 Indirektna imunofluorescencija za anti herpes simplec virus antitela klase IGM 1451.98 Indirektna imunofluorescencija za anti HIV antitela klase IGG 1451.98 Indirektna imunofluorescencija za anti HIV antitela klase IGM 1451.98 Western - blot za anti HIV antitela 1451.98 Odreñivanje ALFA i fetoproteina - RIA metoda 1900.5 Odreñivanje CEA - RIA metoda 1900.5 Odreñivanje interferona alfa u serumu - RIA metoda 1900.5 Odreñivanje BETA 2 mikroglobulina - RIA metoda 1900.5 Odreñivanje dna virusa IB - RIA metoda 2243.67 Detekcija S antigena u jetri - PAP tehnika 1541.94 Detekcija C antigena u jetri - PAP tehnika 1541.94 Odreñivanje S antigena HB virusa EIA metoda 1700.51 Odreñivanje antitela na S antigen HB virusa - EIA metoda 1700.51 Odreñivanje ukupnih antitela na C antigen HB virusa - EIA metoda 1700.51 Page 109 Odreñivanje IGM antitela HB virusa - EIA metoda 1855.54

710261 710262 7102621 710263 710264 710265 7102650 710266 710267 710268 710269 710270 710271 710272 710273 710274 710275 710276 710277 710278 710280 710281 710282 710283 710284 710285 710286 710287 710288 710289 710290 710291 710292 710293 710294 710295 710301 710302 710303 710304 710305 710306 710307 710308 710309 710310 710311 710312 710313 710314 710315 710316 710317 710318 710319 710320 710321 710323 710324 710325 710326 710327 710328

Odreñivanje E antitela HB virusa - EIA metoda 1700.51 UslugaRZZO Odreñivanje ukupnih antitela na virusa - EIA metoda 1700.51 NITROLINGUAL 1 po 200 doza (0.4 mg / 1 doza) 2.73 Odreñivanje IGH antitela na virusa RIA metodom 1855.54 Odreñivanje delta antitela - EIA metodoa 1855.54 Odreñivanje CEA - EIA metodoa 1700.51 NITROPEN SPRAY 1 po 4.5 ml (8 mg / 1 ml) 1.97 Odreñivanje AFP - EIA metoda 1700.51 Odreñivanje S antigena HB virusa - Eliza 1451.98 Odreñivanje antitela na S antigen HB virusa (ANTI HBS) - Eliza 1451.98 Odreñivanje ukupnih antit.na C antigen HB virusa (ANTI HBS) - Eliza 1451.98 Odreñivanje IGM antit.na C antigen HB virus (IGM anti HBC) - Eliza 1451.98 Odreñivanje E antigena HB virusa (HBE AG - Eliza 1451.98 Odreñivanje antitela na E antigen HB virusa (ANTI HBE) - Eliza 1451.98 Eliza test za HIV antigen 1451.98 Indirektna imunofluorescencija - CMV 1451.98 Indirektna imunofluorescencija - herpes simplex 1451.98 Anti HCV (Elisa) 1080 EBV IgG (Elisa) 950 EBV IgM (Elisa) 950 Direktna imunofluorescencija HSV tip 1 1139.83 Direktna imunofluorescencija HSV tip 2 1139.83 PCR za dokazivanje genoma CMV 3982.58 PCR za dokazivanje genoma EBV 4961.22 PCR za dokazivanje genoma HHV 8 3982.58 PCR za dokazivanje genoma HBV 6320.65 PCR za genotipizaciju HBV 10794.7 Real-time PCR za CMV 5229.71 PCR Pneumocystis carinii 3982.58 Multipleks RT-PCR metoda za detekciju fuzionih gena kod dece obolele od leukemije 15000 Singlpleks RT-PCR metoda za detekciju fuzionih gena kod dece obolele od leukemije 10000 Izdvajanje mononukleara iz periferne krvi ili kostne srzi 1100 Izolacija DNK/RNK iz periferne krvi ili kostne srzi 2000 Multipleks STR-PCR metoda za detekciju i praenje himerizma nakon transplatacije kostne srzi kod dece 11000 REAL TIME PCR ODRðIVANJE GENSKE EKSPRESIJE BCR/ABL 15000 REAL TIME PCR ODRðIVANJE GENSKE EKSPRESIJE K-RAS MUTACIJE 15000 Bojenje parazitoloskog razmaza prosto 23.66 Slozeno bojenje preparata 65.09 Uzimanje stolice za parazitoloski pregled 48.51 Pregled stolice na strongyloides stercoralis 150.29 Pregled stolice na tropske helminte 191.71 Kutane probe na trihinelozu ili ehinokokozu 310.05 Test indirektne fluorescencije na amebe 346.72 Eliza test na toksiplazmozu IGM 2166.91 Eliza test na toksiplazmozu IGG 2166.91 Pregled stolice na helminte metodom koncentracije 85.2 Imunodifuziona reakcija u gelu na parazite 383.41 Uzimanje materijala na trihomonas vaginalis 65.09 Pregled urina na urinarnu sistozomijazu 191.71 Pregled biopsijom dobijenog materijala 142 Pregled histoloskog preparata na parazite 423.65 Pregled duodenalnog sekreta na helminte i protozoe 80.47 Pregled krvi na malariju razmaz i gusta kap svaka posebno 105.32 Mikroskopski pregled punktata na tkivne parazite 823.62 Kultura mokrae na trichomonas vaginalis 68.64 Koprokultura na crevne parazite po Simiu 150.29 Identifikacija izbacenih parazita 142 Test indirektne imunofluorescencije na toksoplazmozu 383.41 Test indirektne imunofluorescencije na ehinokokozu 383.41 Pregled krvi na filarije 738.42 Test indirektne imunofluorescije na tenijazu, cisticerkozu ili askaridozu 521.86 Bioloski ogled na trihinelozu 762.08 Page 110 Test indirektne imunofluorescencije na trihinelozu. 510.04

710329 710330 710331 710332 710333 710334 710336 710337 710338 710339 710340 710341 710342 710343 710344 710345 710346 710347 710348 710349 710350 710400 710401 710402 710403 710404 710405 710406 710407 710408 710409 710410 710411 710412 710413 710414 710415 710416 710417 710418 710419 710420 710421 710422 710423 710424 710425 710426 710901 710902 710903 710931 710932 710933 710950 710951 710952 710953 710954 710955 710956 710957 710958

Test indirektne hemaglutacije na amebe 1338.4 UslugaRZZO Pregled punktata na leishmaniu donovani 207.09 Pregled koze na koznu lajsmaniozu 195.26 Pregled krvi i punktata na leismaniju donovani mikroskopski i bioloski 211.82 Koprokultura na amebe 1063.83 Pregled mesa na trihinelu spiralis-trihinoskopski 510.04 Formalgel reakcija za dijagnozu lajsmanijaza 80.47 Pregled vaginalnog ili uretralnog sekreta na trihomonas vaginalis 252.06 Pregled urina na trihomonas vaginalis 252.06 Pregled stolice na helminte nativan 125.44 Pregled stolice na crevne protozoe - nativan preparat 97.04 Pregled stolice na protozoe metoda koncentracije sedimentacija po ritchi ili MIF 223.66 Pregled crevnih helminata (metoda sa FR ili jedna od cenrigugalnih metoda) 125.44 Pregled ispljuvka na eminokokus ili paragoninus 223.66 Pregled perianalnog brisa na helminte 85.2 Pregled stolice na cryptosporide 962.09 Pregled stolice na izospore (Belli) 725.41 Izolacija i identifikacija slobodno ziveih ameba (moguih uzrocnika amebnih endefalitisa, ocnih lezija) iz bolesnicko 3782.06 Identifikacija odraslih i razvojnih oblika parazita ljudi (helminiti) 1060.3 Seroloska dijagnoza lajsmanioze-indirektna hemaglutinacija (beringwerke) 790.5 Seroloska dijagnostika toksoplazmoze-sabin feldman test 362.11 Anti DNK antitela-ELISA TEST 0 Anti RNP-ELISA TEST 0 Anti Sm antitela-ELISA TEST 0 Anti Ro antitela-ELISA TEST 0 Anti LA antitela-ELISA TEST 0 Anti Scl-70 antitela-ELISA TEST 0 Anti Yo-1 antitela-ELISA TEST 0 aCLA-IgM antitela-ELISA TEST 0 aCLA-IgG antitela-ELISA TEST 0 aB2GPI IgM antitela-ELISA TEST 0 aB2GPI IgG antitela-ELISA TEST 0 Antihistonska (AHA) antitela-ELISA TEST 0 Anti CCP antitela-ELISA TEST 0 ANCA 0 AKA (antikeratinska antitela) 0 Anti-LKM1 antitela 0 Dokazivanje anti-Aspergillus antitela IgM i IgG - ELISA test 1627 Dokazivanje antigena aspergillus - ELISA test 2196 Detekcija Mycobacterium tuberculosis u uzorcima reakcijom umnozavanja nukleinskih kiselina (PCR, test MTD ili GT 5078.33 Detekcija rezistentnih sojeva Mycobacterium tuberculosis u uzorcima i kulturi - DNK strip tehnologija 4745.09 Identifikacija mikrobakterija u kulturi reakcijom hibridizacije 4903.8 PCR DNK za dokazivanje mec A gena kod Staphylococcus aureus (gen rezistencije na meticilin) 5223.18 PCR DNK za dokazivanje van A gena kod Enterococcus spp. (gen rezistencije na vankomicin) 5223.18 PCR DNK za dokazivanje van B gena kod Enterococcus spp. (gen rezistencije na vankomicin) 5223.18 ELISA za dokazivanje toksina Clostridium difficile 1093.66 Izolacija i identifikacija Legionella pneumophilia 2166.81 BACTEC MGIT 960 za brzu dijagnostiku tuberkuloze 0 Otkrivanje, izolacija i identifikacija pojedinih serogrupa i tipova N.meningridis, S. pnenumoniae, H. influenzae, i drug 1141.96 Anaerobna hemokultura primenom specijalnog sistema podloge uz identifikaciju primenom API sa sistemom i antibi 1420.05 Izolacija Lefionellae pneumophilae iz aspirata bronha 1196.39 Pregled punktata i materijala sa biopsije na tkivne parazite: Leishamanija, Toxoplasma, Trichinella, Echinococcus, F 953.8 Pregled bronholavaze, ispljuvka plunog tkiva na oportunisticku infekciju plua. Otkrivanje parazita u direktnom prep 1137.22 Dijagnostika akutne i hronicne toksoplazme uz istovremeno otkrivanje titra antitela 2086.29 u krvi i plazmi, uz prime klase IgF Izolacija CMV u kulturi tkiva sa identifikacijom 13529.53 Izolacija virusa VZV u kulturi tkiva sa identifikacijom 13529.53 Pokusaj izdavanja virusa na kulturi elija sa negativnim ishodom 7720.34 Izolacija virusa sa pozitivnim ishodom i indentifikacija 4170.21 Neutralizacioni test 4456.59 Pokusaj izolacije virusa influence sa negativnim ishodom 8172.39 Izolacija i identifikacija virusa influence 13330.72 Izolacija i identifikacija virusa Pox-grupe na pileem embrionu i kulturi tkiva 8540.41 Page 111 Pokusaj izolacije virusa na zivotinjama i kulturi elija za hemoragicne groznice i druge arboviruse 7720.34

710959 710960 710961 710962 7110021 7110023 7110310 7112250 7114129 7114152 7114462 7114480 7114550 7114560 7114562 7114572 7114574 7114591 7114595 7114596 7114597 7114670 7114671 7114672 7114680 7114681 7114685 7114710 7114711 7114712 7114725 7114730 7114741 7114744 7150251 720001 720002 720020 720021 720022 720023 720030 720031 720032 720033 720034 720035 720036 720037 720038 720040 720041 720042 720043 720081 720082 720083 720084 720085 720086 720087 720088 720101

Izolacija i identifikacija virusa na zivotinjama i kulturi tkiva za hemoragicne groznice i druge arboviruse 18020.43 UslugaRZZO Dvosmerna imunodifuziona reakcija u agaru za hemoragicne groznice, arboviruse 680.44 i poxviruse Identifikovanje virusa primenom elektronske mikroskopije -metoda negativnog bojenja 2597.51 Identifikacija virusa primenom elektronske mikroskopije - metoda isecka 1648.44 BECONASE 1 po 200 doza (50 mcg / 1 doza) 1.63 NASOBEC, sprej za nos, suspenzija, bocica sa rasprsivacem, 1 po 30ml (200doza1.63 po 50mcg) NASONEX 1 po 120 doza 0.05% (50 mcg / 1 doza) 9.56 PULMOZYME 6 po 2.5 ml (2.5 mg / 2.5 ml) 2464.29 BERODUAL, 1 po 20 ml (0,5mg/ml+0,25mg/ml) 17.44 ALOPROL 1 po 10 ml (5 mg / 1 ml) 8.4 SPALMOTIL 1 po 10 ml (5 mg / 1 ml) 8.4 SALBUTAMOL 1 po 200 doza (0.1 mg / 1 doza) 0.69 VENTOLIN 1 po 200 doza (0.1 mg / 1 doza) 1.24 BECOTIDE 1 po 200 doza (50 mcg / 1 doza) 1.64 BECLOFORTE 1 po 200 doza (250 mcg / 1 doza) 3.1 PULMICORT turbuhaler 1 po 100 doza (200 mcg / 1 doza) 13.32 PULMICORT turbuhaler 1 po 100 doza (400 mcg / 1 doza) 23.8 SEREVENT 1 po 120 doza (25 mcg / 1 doza) 17.48 FLIXOTIDE 1 po 60 doza (125 mcg / 1 doza) 13.62 FLIXOTIDE 1 po 60 doza (250 mcg / 1 doza) 25.34 FLIXOTIDE 1 po 120 doza (50 mcg / 1 doza) 7.64 SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza (100 mcg / 50 mcg) 41.47 SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza (250 mcg / 50 mcg) 52.83 SERETIDE DISCUS 1 po 60 doza (500 mcg + 50 mcg) 70.34 ECOBEC, aerosol, kontejner pod pritiskom, 1 po 200 doza (100mcg/1doza) 3.13 ECOBEC, aerosol, kontejner pod pritiskom, 1 po 200 doza (250mcg/1doza) 3.1 ECOSAL, aerosol, bocica sa rasprsivacem, 1 po 10ml (200doza po 0,1mg) 1.24 SYMBICORT turbuhaler 1 po 60 doza (80 mcg+4,5 mcg) 29.68 SYMBICORT turbuhaler 1 po 60 doza (160 mcg + 4.5 mcg) 35.47 SYMBICORT turbuhaler 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg) 72.89 BERODUAL N 1 po 200 doza (0,05 + 0,02 mg)/1 doza) 3.89 SPIRIVA 30 po 18 mcg 115.31 ALVESCO 80, rastvor za inhalaciju pod pritiskom, sprej-boca sa dozerom, 1 po 10 32.21 doza po 80 mcg) ml (120 ALVESCO 160 1 po 60 doza (160 mcg / 1 doza) 35.52 ENBECIN 1 po 200 g(62,5 + 825 i.j.)/1 g 2.96 Mokrani kamen (izgled, identifikacija organskih i neorganskih sastojaka, dokazivanje mokranih kiselina i urata, ksa 517.14 Zucni kamen (izgled, dokazivanje holesterola, bilirubina, biliverdina, kalcijuma i fosfata) 211.82 Frakcionarna zeludacna sonda (volumen, pH, HCl, totalni adeditet ili bazalni i maksimalni aciditet) 517.14 Sekretinski test (volumen, pH, ikterus indeks, bikarbonati, amilaza, krv, sediment) 705.29 Duodenalni sadrzaj (sediment, lipaza, tripsin) 558.54 Dokazivanje mlecne kiseline 40.24 Paraziti 36.69 Nesvarena misina vlakna (mikroskopski pregled) 155.02 Skrob (mikroskopski pregled) 133.72 Test na okultno krvarenje 550 Masti (mikroskopski pregled) 101.78 Bilirubin 101.78 Sterkobilin 101.78 Himotripsin 398.8 Masti - kvantitativno 945.51 pH 175.14 Osmolalitet 175.14 Natrijum 175.14 Kalijum 175.14 Test BSP (bromsulfoftalein) 725.41 Test PSP (fenolsulfoftalein) 142 GTT (sa 3 odreñivanja glukoze) 403.52 ITT (insulin) 293.48 CTT (skrob) 330.16 LTT (laktoza) 293.48 Test optereenja gvozñem 1043.74 PABA (para amino benzojeva) 265.08 Page 112 Glukoza 125.44

720102 720103 720104 720105 720106 720107 720108 720109 720110 720111 720112 720113 720114 720115 720116 720117 720119 720120 720121 720122 720123 720124 720125 720126 720127 720128 720129 720130 720131 720132 720133 720134 720135 720149 720150 720151 720152 720200 720201 720202 720203 720270 720350 720351 720352 720353 720400 720401 720402 720403 720404 720405 720406 720407 720408 720409 720410 720411 720412 720413 720414 720501 720502

Ureja UslugaRZZO Kreatinin Mokrana kiselina Bilirubin ukupni Bilirubin direktni Timol zamuenje Albumin Proteini ukupni Holesterol HDL - holesterol LDL - holesterol Trigliceridi Fosfolipidi Laktat Piruvat Alkohol Timol flokulacije Osmolalitet Natrijum Kalijum Hloridi Kalcijum Neorganski fosfat Jonizovani kalcijum Magnezijum Gvozñe TIBC Bakar Amonijum jon Litijum Bikarbonati u serumu - anaerobni uzorak Kalijum - Erc. Cink Mukoproteini Hilomikroni - test na +4C Hemoglobin A1 Fruktozemin Kisela fosfataza IZOENZIMI ALP** Troponin I CKMB MASS Elektroforeza proteina pH Natrijum Kalijum Hloridi Kisela fosfataza Fruktaza Cink Acidum citricum LDH C4 Mar test Lasa test ATP Alfa flukozidaza Elastaza SAS test LH u spermi i krvi FSH u spermi i krvi Swin-up test Penetrax test Izgled i relativna gustina Page 113 PH anaerobni uzorak

130.18 175.14 175.14 105.32 105.32 52.06 121.89 105.32 125.44 158.57 158.57 125.44 125.44 231.94 231.94 150.29 15.39 65.09 80.47 80.47 80.47 105.32 105.32 142 105.32 125.44 142 117.15 150.29 80.47 80.47 175.14 117.15 113.6 52.06 346.72 158.57 191.71 962.09 800 250 293.48 175.14 175.14 175.14 175.14 350.28 175.14 280.45 288.74 733.69 240.23 770.36 562.1 583.4 770.36 121.89 1080.42 1080.42 1966.78 1500.52 88.75 76.92

720503 720504 720505 720506 720507 720508 720509 720510 720511 720512 720515 720516 720517 720518 720519 720520 720521 720522 720523 720524 720525 720526 720527 720550 720601 720602 720603 720604 720605 720606 720607 720608 720609 720610 720612 720613 720614 720615 720616 720617 720618 720619 720620 720621 720622 720623 720624 720625 720626 720651 720652 720653 720654 720655 720656 720657 720658 720659 720660 720661 720662 720663 720664

Rivaltna proba (proteini) 36.69 UslugaRZZO Sediment 211.82 Glukoza 125.44 Ureja 130.18 Kreatinin 175.14 Bilirubin 105.32 Ukupni proteini 105.32 Fibrinogen 155.02 Prokalcitonin 650 pro - BNP 800 Holesterol 125.44 Trigliceridi 125.44 Alkalna fosfataza 623.64 Alfa-amilaza (preuralni punktat) 623.64 Laktat dehidrogenaza 623.64 Adenozin deaminaza 623.64 CEA** 435.49 CA - 50** 435.49 Alfa -kiselifikoprotein** 428.39 Reuma faktori** 428.39 Anti ANA** 538.44 Elektroforeza proteina** 962.09 Elektroforeza lipoproteina** 962.09 Sediment 211.82 Celokup pregled urina (izgled, boja, relativna gustina, pH, glukoza, proteini, aceton, urobilinogen, bilirubin, krv, leuko 155.02 Sediment 85.2 Relativna gustina 36.69 PH urina 36.69 Glukoza - kvalitativno 36.69 Proteini - kvalitativno 36.69 Aceton 36.69 Urobilinogen 36.69 Bilirubin 36.69 Krv 36.69 Osmolalitet 117.15 Melanin 130.18 Porfirinogen 130.18 Bence-Jones proteini 68.64 Adis - Hamburgerov broj (odreñivanje broja leukocita u komori) 240.23 Urobilin 36.69 Test za rano dokazivanje trudnoe 133.72 Elektroforeza proteina 962.09 IGG** 428.39 Alkalna fosfataza** 623.64 NAG** 623.64 Alanin aminopetidaza** 623.64 Leucin aminopetidaza** 623.64 Beta - glukoronidaza** 623.64 Hamburgerov broj 240.23 Glukoza - kvantitativno 183.42 Proteini - kvantitativno 183.42 Ureja 231.94 Kreatinin 231.94 Mokrana kiselina 231.94 Osmolalitet 117.15 Natrijum 130.18 Kalijum 130.18 Neorganski fosfat 130.18 Gvozñe 175.14 Oksalati 358.56 Kalcijum 133.72 Hloridi 130.18 Page 114 Albumin u urinu - 24h uzorak 243.78

720665 720670 720671 720701 720702 720703 720704 720705 720706 720707 720708 720709 720710 720801 720802 720803 720804 720805 720806 720807 720808 720809 720810 720901 720902 720903 720904 720905 720906 720907 720908 720909 720910 720911 720912 720913 720914 720915 720916 720917 720918 720919 720920 720921 720922 720923 720924 720925 720926 720927 720928 720929 720930 720931 720932 720933 720934 720935 720936 720937 720938 720939 720940

Mikroalbuminurija 168 UslugaRZZO Klirens kreatinina (izracunavanje) 121.89 Klirens ureja (izracunavanje) 121.89 Proteini - kvantitativno 183.42 Pandy 80.47 Glukoza 133.72 Natrijum 85.2 Kalijum 85.2 Hloridi 85.2 Kalcijum 105.32 Magnezijum 105.32 elije - brojanje elijskih elemenata u komori 175.14 Nonne - Apelt 80.47 Imunoglobulin G* 146.74 Imunoglobulin A* 52.06 Imunoglobulin M* 52.06 Imunoglobulin D* 52.06 Haptoglobin* 256.79 Kriglobulini* 130.18 Alfa - antitripsin* 113.6 Alfa -2- makroglobulin* 113.6 Fibronektin* 191.71 C1 - inaktivator* 191.71 Aceti hoinesteraza ** 583.4 Lizozim ** 623.64 Hromatografska razdvajanja (jono-izmenjivacka, tankoslojna, gasna,tecna) iz seruma likvora i urina 1171.54 Izoenzim CK ** 962.09 Homogeno enzimsko-imuno odreñivanje proteina i nekih lekova 421.29 Prostaticna kisela fosfataza ** 435.49 Vitamini ** 962.09 Alfa - fetaprotein ** 823.62 ANA (antinuklearna antitela)** 538.44 Odreñivanje imuhohemijskom lateks aglutinacijom specificnih proteina 168.04 Apolipoprotein A ** 428.39 Fluorescentno-polarizaciono odreñivanje lekova i tumor markera 352.65 Odreñivanje kateholamina (adrenalin, noadrenalin) u plazmi uz korisenje KOMT - 3656.62 radioenzimske metode sa jednim Imunohistohemijsko ispitivanje estrogenih receptora 1887.49 Albumin** 428.39 Apolipoprotein B** 428.39 Beta-hidroksibutirat** 583.4 2. 3-difosfoglicerat** 583.4 Adenozin - 5-trifosfat 583.4 Kateholamini** 962.09 Elektroforeza lipoproteina 293.48 Izoelektrofokusiranje proteina** 962.09 Imunoelektroforeza proteina** 962.09 Izoenzimi alfa-amilaze** 962.09 Izoenzim LDH** 962.09 UIBC 142 AST (GOT) 191.71 ALT (GPT) 191.71 Alkalna fosfataza (ALP) 191.71 Gama - GT 191.71 Holinesteraza 191.71 LAP 191.71 Alfa-amilaze u urinu 191.71 Lipaza 191.71 Lipaza** 435.49 LDH 191.71 HBDH 191.71 Kreatin kinaza (CK) 191.71 CK MB 191.71 Page 115 Prostaticna kisela fosfataza 191.71

720941 720942 720943 720944 720945 720946 720947 720948 720949 720950 720951 720952 720953 720954 720955 720956 720957 720958 720959 720960 720961 720962 720963 720964 720965 720966 720967 720968 720969 720970 720971 720972 720973 720974 720975 720976 720977 720978 720979 720980 720981 720982 720983 720984 720985 720986 720987 720988 720989 720990 720991 720992 720993 720994 720995 720996 720997 720998 720999 721000 750001 750003 750004

Glutamat dehidrogenaza 191.71 UslugaRZZO Sorbitol dehidrogenaza 191.71 5 - nukleotidaza** 583.4 Aldolaza** 583.4 ACE** 583.4 Piruvat kinaza** 583.4 Glukoza -6-fosfat dehidrogenaza** 583.4 Fosfoheksoza izomeraza** 583.4 Izocitrat dehidrobenaza** 6.16 Elastaza** 583.4 Imunoglobulin G** 428.39 Imunoglobulin M** 428.39 Imunoglobulin A** 428.39 Imunoglobulin E** 435.49 Komplement C3c** 428.39 Komplement C4** 428.39 Transferin** 428.39 Alfa -1-antitripsin** 428.39 Alfa -2-makroglobulin** 428.39 Haptoglobin** 428.39 Alfa -1-kiseli glikoprotein** 428.39 Prealbumin** 428.39 Ceruloplazmin** 428.39 Fibronektin** 428.39 Imunokopleksi (CIC)** 428.39 ASL (antistreptolizinski test)** 428.39 RF (reumatoidni faktori)** 428.39 CRP (C - reaktivni protein)** 428.39 Mioglobin** 138.44 Anti DNA (anti DNK antitela)** 428.39 C1 - inaktivator** 786.92 Specificni kiseli protein SP1** 435.49 Alfa-fetaprotein** 435.49 Alfa - fetaprotein** 288.74 Feritin** 435.49 Feritin** 823.62 Beta -2 -mikroglobulin** 435.49 Beta -2 -mikroglobulin 288.74 CEA (karcino embrionalni antigen) 435.49 CEA 823.62 5 - HIAA (5-hidroksiindolsiretna kiselina) 288.74 Albumin u likvoru 423.65 Koncentracija lekova (antiepileptici, antibiotici, digoksin, teofilin) 346.72 Dikoksin 823.62 Koncetracija lekova (antiepileptici, antibiotici, digoksin, dogitoksin, ciklosporin) 288.74 Odreñivanje specificnih enzima i supstrata iz seruma i hemolizata eritrocita 710.02 Odreñivanje enzima u urinu i punktatu 764.46 Specioficne elektroforetske tehnike - izoelektrofokusiranje, imunoelektroforeza, fenotipizacija proteina izoenzima u s 1171.54 Heterogeno enzimsko imuno odreñivanje enzima i specificnih proteina i tumor markera 526.6 Fluorimetrijsko odreñivanje proteina, enzima, vitamina, provitamina, metabolita i degradacionih proizvoda lekopva u 953.8 Fluoroimuno odreñivanje nekih lekova, specificnih proteina i tumor markera 1003.5 Odreñivanje imunofluorescentnom tehnikom 660.32 Odreñivanje specificnih proteina imunofelometrijski u serumu, likvoru i urinu 520.69 Glikemija na dekstrometru* 121.89 Alfa -1-kiseli glikoprotein* 52.06 Prostata specificni antigen - ukupni (t PSA) 630 Prostata specificni antigen - slobodni (f PSA) 700 Imunohistohemijska analiza: odreñivanje statusa progesteronskih receptora (PR) 1500 Imunohistohemijska analiza: odreñivanje statusa HER2 1500 Homocystein u serumu 0 Dojka biopsija 411.81 Tumor dojke - ekstirpacija tumora 546.72 Page 116 Prosta mastektomija 1366.8

750006 750008 750012 750017 750018 750019 750020 750021 750024 750025 750026 750027 750028 750029 750030 750031 750032 750035 750038 750060 750061 750062 750063 750064 750067 750071 750072 750073 750074 750075 750076 750077 750079 750082 750083 750084 750086 750087 750095 750110 750111 750113 750114 750115 750117 750118 750119 750121 750122 750123 750124 750131 750132 750133 750135 750136 750142 750143 750146 750148 750150 750151 750153

Radikalna mastektomija 1366.8 UslugaRZZO Kozna biopsija 273.36 Maligni melanom koze i odreñivanje histoloski prognostickih parametara prema protokolu Instituta za onkologiju i ra 1031.9 Ekstirpacija malignih tumora mekih tkiva u celini sa odreñivanjem granica i svih histoloskih parametara 953.8 Amputacija prsta zbog tumora mekih tkiva 411.81 Amputacija saka, stopala zbog tumora mekih tkiva 546.72 Amputacija podlaktice-potkolenice zbog tumora mekih tkiva 820.08 Amputacija ekstremiteta zbog tumora mekih tkiva 1366.8 Bronhijalni bris - citoloski pregled 317.14 Pluralni, peritonealni i perikardijalni punktat-citoloski pregled 273.36 Sadrzaj zeludacnog soka - citoloski pregled 276.91 Crevni sadrzaj - citoloski pregled 276.91 Sediment mokrae - citoloski pregled 276.91 Sadrzaj zucne kese - citoloski pregled 276.91 Likvor - citoloski pregled 276.91 Vaginalni bris - citoloski pregled 276.91 Bris kavuma uteri - citoloski pregled 276.91 Punkicija dostupnih organa i tkiva u ovom nacinu uzimanja citoloskog pregleda 276.91 Endoskopska biopsija sa serijskim rezovima - jednjak 273.36 Biopsija intraokularnog tumora 265.08 Intraokularni tumor 138.44 Bulbus (ocna jabucica) 1093.44 Roznjaca -cornea 273.36 Tumor orbite 1093.44 Tumor poprecno prugastog misia 403.52 Deo zida srca - intraoperaciona biopsija 273.36 Aurikula srca 273.36 Ekstirfirani srcani zalisci sa papilarnim misiima 411.81 Deo zida aorte 273.36 Deo zida arterije ili vene 558.54 Embolus ili tromb 273.36 Perikard 273.36 Endomiokardna biopsija srca (EMB) 476.9 Punkciona biopsija bubrega 820.08 Eksciziona biopsija bubrega 273.36 Parcijalna resekcija bubrega 558.54 Ceo bubreg sa deliem uretera 820.08 Ceo bubreg sa ureterom 1093.44 Tumor uretera (biopsija) 273.36 Polip iz nosa i sinusa 273.36 Sluznica nosa i sinusa 273.36 Adenoidna vegetacija 273.36 Tonzile tonzilektomija 411.81 Tumori faringsa 273.36 Sluznica spoljnjeg i unutrasnjeg usnog kanala 273.36 Granulacija holesteatom 411.81 Tumori uha 260.33 Sluznica laringsa 273.36 Tumori laringsa 420.1 Larings izvañen pri jednostavnoj laringektomiji 546.72 Larings sa okolnim tkivom pri laringektomiji sa obostranom disekcijom vrata 1093.44 Biopsija traheje, bronha 273.36 Punkciona biopsija plua 273.36 Forceps biopsija plua i dr. 260.33 Lobus plua 815.35 Pluno krilo (pneumektomija) 1093.44 Tumori plua sa posebnom identifikacijom 558.54 Maligni limfomi plua i medijastinuma (po normama o malignim limfomima) 342 Sputum ili aspirat bronha-metoda cetkanje, ispiranje 558.54 Biopsija pleure 273.36 Pas bojenje 383.41 Azan bojenje 513.59 Page 117 Kan-Gibson bojenje 272.18

750154 750155 750157 750158 750159 750160 750161 750163 750164 750178 750179 750180 750181 750185 750186 750188 750189 750190 750191 750192 750202 750207 750211 750219 750239 750240 750241 750242 750243 750244 750245 750248 750260 750262 750265 750267 750269 750271 750281 750282 750283 750284 750285 750286 750287 750288 750304 750306 750307 750308 750310 750313 750314 750315 750317 750318 750319 750321 750322 750323 750330 750331 750334

Masson-rihron bojenje 313.6 UslugaRZZO Goldner bojenje 313.6 Cingo-crveno bojenje 252.06 Tioflavin i fluorescencija 252.06 Von cossa 252.06 Ancian blan 186.98 Giemsa bojenje 297.02 Polutanki rezovi iz parafina i kalupa za elektronsku mikroskopiju 4577.3 Direktna imunofluoresc.sa vise od 12 prepar.iz krios.isecka 476.9 PAP (peroksidaza antiperoksidaza) imunoloska metoda iz kriostata 897 PAP iz parafinskih kalupa dobijen trinsinizacijom 983.39 Transmisiona elektronska mikroskopija (obrada jednog slucaja) 2480.35 Imunoelektronska mikroskopija 24532.55 Morfometrija 2627.09 Izrada kalupa za elektronsku mikroskopiju po 1 uzorku 1093.44 Priprema materijala za analizu na EM (po jednom uzorku) kalupljenje, secenje, bojenje 2398.69 Snimanje 1 uzorka na EM 1655.54 Izrada elektronske mikrofotografije 3113.46 Interpretacija slika od donesenog materijala tj.slika 13738.99 Kompletna obrada jednog uzorka elektronsko-mikroskopska 11870.44 Subtotalna resekcija poluserijskim makro iseccima bez limfnih zlezda - jednjak 407.08 Hiruski isecak zida zeluca 273.36 Totalna resekcija sa parcijalnim makro iseccima-zeludac 546.72 Parcijalna resekcija sa poluserijskim makro iseccima-tanko crevo 411.81 Totalna i subtotalna kolektomija sa poluserijskim makro iseccima i sa limfnim zlezdama (stepenovanje tumora po Du 807.06 Obdukcija 8058.79 Specijalna obdukcija 7883.65 Limfna zlezda-soltarna 268.62 Grupa limfnih zlezda 546.72 Splenektomija zbog traume 273.36 Splenektomija iz raznih razloga 411.81 Jetra-tkivo uzeto punkcijom-iglom 815.35 Jetra-isecak (vei) jetre sa tumorom 546.72 Jetra-cela (kada je izvañena zbog transplantacije) 905.29 Zucna kesica-isecak 231.94 Zucna kesica-cela 273.36 Zucni putevi ekstrahepaticni-holedohus i sl. 353.82 Preparat kostne srzi i isecak 546.72 Sekvestar kosti 273.36 Kiretaza kosti 546.72 Resekovana kost sa tumorom 546.72 Resekovana mandibula 546.72 Parcijalno resekovana maksila 546.72 Totalna resekcija maksile 1366.8 Mastoidektomija 273.36 Dekalinacija kosti histoloskom obradom 1908.79 Biopsija mokrane besike 273.36 Tumor sa delom zida mokrane besike 546.72 Parcijalna resekcija mokrane besike sa tumorom 815.35 Totalna ekstirpacija mokrane besike sa tumorom 1366.8 Biopsija prostate 273.36 Tumor prostate - resekcija 815.35 Prostatektomija 1093.44 Resekcija vrata besike i prostate 815.35 Biopsija testisa 411.81 Semikastracija 815.35 Kastracija 1068.58 Varikokela 273.36 Biopsija 138.44 Tumor epididimisa 546.72 Duktus deferens 170.4 Biopsija uretre 273.36 Page 118 Biopsija penisa 273.36

750337 750350 750351 750353 750354 750355 750356 750357 750361 750362 750363 750366 750367 750368 750369 750370 750371 750373 750374 750375 750376 750379 750380 750381 750384 750386 750411 750414 750416 750417 750418 750424 750429 750438 750450 750451 750453 750454 750455 750456 750458 750463 750464 750468 750469 750470 750473 750474 750475 750476 750477 750478 750479 750482 750489 750493 750495 750497 750498 750499 750500 750501 750502

Penis - totalna amputacija 546.72 UslugaRZZO Izrada jednog obojenog (H-metoda histoloskog preparata sa parafinskog kalupa sa276.91 dijagnostikom) Konsultacija na gotovom histoloskom preparatu od strane nastavnika uz izradu (ako je potrebno) novih histoloskih p 175.14 Izrada jednog obojenog histoloskog preparata sa parafinskog kalupa (bez dijagnostike) 268.62 Izrada jednog neobojenog histoloskog preparata sa parafinskog kalupa 101.78 Isecak iz vulve ili vagine 273.36 Ciste vulve ili vagine 273.36 Tumor vulve ili vagine 411.81 Biopsija cerviksa 268.62 Polip cerviksa 273.36 Cerviks (konizacija) 1093.44 Deo materice (histerektomija subtotalis) 546.72 Miom materice 273.36 Materica-histerektomija totalis 546.72 Materica jednim jajovodom i jajnikom - histerektomija sa jednostranom adneksetomijom 815.35 Materica sa oba jajovoda i jajnika - histerektomija sa obostranom adneksetomijom 1093.44 Materica sa oba jajovoda i jajnika i regionalnim limfnim cvorovima - histerektomija po Werthim-u 1366.8 Jajovod-resekcija tube 273.36 Jajnik sa jajovodom-jednostrana adneksektomia 815.35 Deo jajnika-parcijalna resekcija jajnika 273.36 Jajnik-eksterpacija jajnika 546.72 Posteljica sa dvojnicama 680.44 Pupcanik 170.4 Biopsija trbusne maramice ili omentuma 273.36 Isecak jetre 546.72 Parcijalna resekcija debelog creva 411.81 Hemoroidalni nodulus 273.36 Amputirani anorektum sa serijskim makroiseccima i sa limfnim zlezdama 411.81 Odstranjeni apendiks - serijski isecci 273.36 Meckelov divertikulum - serijski isecci 273.36 Omfaloentericni kanal - serijski isecci 546.72 Pankreaktomija sa serijskim rezovima i analizom limfnih zlezda 3238.9 Isecak mezenterijuma 170.4 Biopsija ex tempore uz izradu stalnog histoloskog preparata 823.62 Hipofizektomija sa serijskim iseccima 546.72 Punkciona biopsija (stitna zlezda) 170.4 Subtotalna resekcija sa serijskim iseccima (stitna zlezda) 546.72 Totalna tireoidektomija 1093.44 Totalna tireoidektomija sa unilateralnom disekcijom vrata 1366.8 Totalna tireoidektomija sa bilateralnom disekcijom vrata 1366.8 Biopsija ex tempore jedne zlezde uz izradu trajnog preparata (paratireoidna zlezda) 093.44 1 Timektomija 815.35 Jednostrana adrenektomija ex tempore trajni preparat uz serijaske rezove 546.72 Resekcija tumora glomus caroticusa 975.1 Extraadrenalni feofromociton ec tempore, trajni preparati, serijski rezovi - bojenje 975.1 Parcijalna resekcija vise endokrinih zlezda-ex tempore, serijsli rezovi, specijalna metoda 1721.81 Dokazivanje elemenata nervnog tkiva 1488.69 Dokazivanje elemenata vezivnog tkiva 1488.69 Dokazivanje gljivica i bacila 1076.88 Dokazivanje masti i lipida 1358.51 Dokazivanje nukleinskih kiselina 1300.53 Dokazivanje pigmenata i minerala 1108.82 Dokazivanje ugljenih hidrata i mukoproteina 1553.78 Tumori cervix-dg, histoloski tip, stepen malignosti, dubina invazije (serija isecaka cervikalnog konusa) 342 Biopsija misia sa serijskim kriostatickim rezovima i rutinskim histohemijskim analizama (ATP - A i oksidativni enzin 273.36 Stereotaksicna biopsija 1750.21 Biopsija creva kod kongenitalnog mogakolona sa identifikacijom ganglijskih elija i 497.01 vlakana histo hemijskim nervnih Labium oris biopsija 273.36 Labium oris-parcijalna resekcija sa odreñivanjem granica tumora 1366.8 Tumor pljuvacne zlezde 273.36 Isecak pljuvacne zlezde 273.36 Gaster sa omentumom (gastrektomija) tumori gastera histogenetsko poreklo, stepen maligniteta i prosirenost 656.76 Page 119 Tumor potkoznog tkiva 273.36

750503 750504 750505 750506 750507 750508 750509 750510 750511 750512 750513 750514 750515 750516 750517 750518 750519 750520 750521 750522 750523 750524 750525 750526 750527 750528 750529 750530 750531 750532 750533 750534 750535 750536 750537 750538 750539 750540 750541 750542 750543 750544 750545 750546 750547 750548 750549 750550 750551 750552 750553 750554 750555 750556 750600 750601 750602 750603 750604 750605 750606 750607 750608

Operativni preparat nastao blok resekcijom vrata-jednostrano 1366.8 UslugaRZZO Ciste, fistule - kutane i subkutane 411.81 Koza - sekotina i lacerokontuzne rane koje se salju na sudsko - medicinsku proveru i indentifikaciju 411.81 Promene na kozi bez odreñivanja granica 273.36 Promene na kozi sa odreñivanjem granica 1366.8 Tumor zgloba 411.81 Sinovija - biopsija 273.36 Tumor tetive 273.36 Diskus intervertebralis 273.36 Tumor perifernog zivca 273.36 Resekovani rezanj mozga (zbog povreda ili tumora) 546.72 Ganglion simpatikusa 273.36 Biopsija mozga i kicmene mozdine (kod tumora i sl.) 411.81 Hematom iz interkranijuma 97.04 Biopsija mozdanica 97.04 Ekstirpirani srcani zalisci bez papilarnih misia 273.36 Tumor medijastinuma ili retroperitoneuma ili abdomena 546.72 Materijal dobijen posle dekortikacije plua 541.99 Gaster sa omentumom i slezinom 1366.8 Resekovano crevo kod kronove bolesti 1366.8 Gaster sa slezinom 1093.44 Polip gastera ili tankog ili debelog creva 273.36 Jednjak i zeludac (ezofagogastrektomija) 1093.44 Izvadjeni jednjak 411.81 Totalna glosektomija sa bil.radikalnom disekcijom 1366.8 Totalna glosektomija 546.72 Tumor iz usne duplje 411.81 Sluzokoza usta ili faringisa-biopsija 273.36 Hemiglosektomija 411.81 Dentogena cista 273.36 Dens - zub 273.36 Biopsija mukoze gastera ili tankog ili debelog creva 546.72 Deo gusterace (parcijalna resekcija) 546.72 Biopsija gusterace 273.36 Tumor pljuvacne zlezde sa radikalnom resekcijom 815.35 Epifiza 288.74 Semiksetracija sa disekcijom regionalnih zlezda 1093.44 Totalna resekcija penisa sa disekcijom limfnih zlezda - ingvinuma obostrano 1093.44 Hidrokela testis 273.36 Suzna zlezda 273.36 Socivo oka 273.36 Egzenteracija orbite 1366.8 Slusna koscica 273.36 Konjuktiva 273.36 Dokazivanje biogenih amina 2883.89 Dokazivanje granula citoplazme 1451.98 Kvantitativno odreñivanje histohemijskih reakcija 2092.21 Izrada preparata na kraniotomu bez dijagnostike 48.51 Dokazivanje hidrilitickih enzima 2373.85 Obrada materijala fluorescencijom 950.25 Dokazivanje oksidativnih enzima 2505.19 Monoklonska antitela 1027.18 Kalupljenje bioptickog materijala iz parafinskog bloka 1121.83 Ispitivanje preparata na elektronskom mikroskopu 13738.99 Ekshumacija sa obdukcijom 17174.32 Balzamacija lesa 16035.91 Isecak jednog organa sa lesa sa terena ili sa zivotinje u eksperimentu 1908.79 Sudskomedincinsko vestacenje po spisima, jedan vestak 3378.54 Tumor kicmene mozdine (biopsija) 411.81 Sluzokoza sinusa maksile i lobanje 273.36 Polip laringsa 273.36 Segment plua 273.36 Page 120 Divertikulum ezofagusa 273.36

750609 750610 750611 750612 750613 750614 750615 750616 750617 750618 750619 750620 750621 750622 750623 750624 750625 750626 750627 750628 750629 750630 750631 750632 750633 750634 750635 750636 750637 750638 750639 750640 750641 750642 750643 750644 750645 750646 750647 750648 750649 750650 750651 750652 750653 750654 750655 750656 750657 750658 750659 750660 750661 750662 750663 750664 750665 750666 750667 750668 750669 750670 750671

Kiretaza endometrijuma ili endocervikusa 411.81 UslugaRZZO Limfna zlezda solitarna 273.36 Slusna koscica 273.36 Nokat 273.36 Koza - combustio et ambustio 411.81 Koza - strane rane 546.72 Autoradiografija 3337.11 Liofilizacija tkiva 2480.35 Obrada materijala imunofluorescencijom 852.02 Negativno bojenje za elektronsku mikroskopiju 575.12 Citohemijska obrada materijala 12212.42 Kalupljenje bioptickog materijala iz parafinskog bloka 1655.54 Odreñivanje barbiturata u krvi ili urinu ili povraenom sadrzaju 240.23 Odreñivanje benzodijazepina u krvi ili urinu ili povraenom sadrzaju 207.09 Dokazivznje biljnih ili organskosintetickih supstancija u organu ili tecnosti sa lesa 15264.35 Kompletna toksikoloska analiza (dokazivanje lako isparljivih mineralnih, biljnih, organosintetskih otrova u organizmu 25376.29 Dokazivanje zazivotnog utopljenja iz krvi lesa 428.39 Odreñivanje etil-alkohola u krvi ili zeludacanom sadrzaju ili urinu (po McNeliy) 541.99 Odreñivanje etil-alkohola u krvi ili zeludacanom sadrzaju ili urinu enzimatskom metodom (ADH) 541.99 Odreñivanje fenotijazinskih preparata u krvi ili urinu ili povraenom sadrzaju 256.79 Dokazivanje hipnotika, sedativa ili narkotika ili nekog drugog leka iz grupe psihofarmaka u bioloskom materijalu tehn 668.61 Dokazivanje lako isparljivih otrova u organima lesa 13359.12 Dokazivanje prisustva nitrojedinjenja iz parafinskih rukavica ili isecka rane od vatrenog oruzja 80.47 Identifikacija nepoznate supstancije u tabletama ili prasku ili drugom obliku leka kojim je trovanje izazvano 12020.72 Odreñivanje meprobamata u krvi ili u urinu ili povraenom sadrzaju 285.19 Odreñivanje ureje u krvi lesa po metodi Ambard 65.09 Dokazivanje barbiturata u krvi ili urinu ili povraenom sadrzaju tehnikom hromatografije na tankom sloju 158.57 Dokazivanje organo-fosfornih insekticida u krvi ili urinu ili povraenom sadrzaju tehnikom hromatografije na tankom 158.57 Dokazivanje organohlornih insekticida u krvi ili urinu ili povraenom sadrzaju tehnikom hromatografije na tankom slo 158.57 Dokazivanje karbamata u krvi ili urinu ili povraenom sadrzaju tehnikom hromatografije na tankom sloju 158.57 Dokazivanje fenotiazina u krvi ili urinu ili povraenom sadrzaju tehnikom hromatografije na tankom sloju 130.18 Dokazivanje alkaloida u krvi ili urinu tehnikom tehnikom hromatografije na tankom sloju 203.54 Dokazivanje benzodiazepina u krvi ili povra.sadrzaju tehnikom hromatografije na tankom sloju 223.66 Dokazivanje dehidrobenzoazepina u urinu ili povraenom sardzaju reakcijom fluorescencije 65.09 Dokazivanje LSD-a u urinu tehnikom hromatografije na tankom sloju 130.18 Dokazivanje opijata u krvi ili urinu tehnikom hromatografije na tankom sloju 256.79 Dokazivanje kanabimola u urinu tehnikom hromatografije na tankom sloju 191.71 Dokazivanje metabolita hloriranja ugljovodonika u urinu (fudzivara reakcija) 113.6 Dokazivanje fosfata u krvi ili urinu ili povraenom sadrzaju po Zanger-Black-u 175.14 Dijagnostika lesnih delova 5687.3 Sudsko-medicinsko vestacenje obdukcijskog slucaja ili lesnih delova 5687.3 Identifikacija nepoznatog lesa bez obdukcije 5687.3 Toaleta i priprema lesa za sahranu obdukovanog 395.25 Toaleta i priprema lesa za sahranu neobdukovanog 795.2 Izrada fotodokumentacije lesa ili lesnih delova, deset fotografija u crno-beloj tehnici 252.01 1 Izrada fotodokumentacije lesa ili lesnih delova, deset fotografija u koloru 2113.51 Obezbedjenje lesa po jednom danu (istovar, smestaj u hladnjacu, utovar) 243.78 Dijagnostika obojenog ili neobojenog jednog histoloskog preparata 191.71 Stereomikroskopski pregled materijala sa lesa i drugog uzorka 280.45 Vestacenje dlaka 2705.2 Hemijska analiza materijala na barut 945.51 Izrada i ispitivanje na barut parafinske rukavice 1896.95 Dijagnostika sperminih mrlja po analizi 733.69 Dijagnostika krvnih mrlja fluorescentnom, benzidinskom, luminol probom i mikroskopskim ispitivanjem, po analizi 285.19 Dijagnostika porekla krvi i krvnih mrlja precipitacijom sa antihumanim serumom visokog titra, po analizi 611.79 Odredjivanje krvnih grupa ABO sistema u krvnim mrljama, po analizi 672.16 Odredjivanje haptoglobina iz sveze ili sasusene krvi elektroforezom, po analizi 872.15 Ambulantni pregled strane u okviru vestacenja 546.72 Vestacenje na osnovu medicinske dokumentacije sa pregledom stranke 1390.41 Vestacenje na osnovu medicinske dokumen.bez pregleda stranke 843.75 Vestacenje polnog delikta (silovanje i dr.) 2292.19 Vestacenje na osnovu sudskih spisa-angazovanjem dva ili komisije vestaka 6757.08 Page 121 Vestacenje na osnovu sudskih spisa-slozeno angazovanjem dva ili komisije vestaka 13514.14

750672 750673 750674 750675 750676 750677 770001 770002 770003 770004 770005 770006 770007 770008 770009 770010 770011 770012 770013 770014 770015 770016 770017 770018 7777771 7777775 780001 780002 780003 780005 780006 780008 780050 800117 800118 800119 800120 800121 800122 800123 800124 800125 800126 800127 800128 800129 800130 800131 800132 800133 800134 800138 800139 810001 810002 810003 810004 810005 810006 810007 810008 810009 810010

Dijagnostika i vestacenje oplodne moi muske osobe sa spermatogrampm 2292.19 UslugaRZZO Antropolska dijagnostika pri vestacenju spornog ocinstva, za jednu osobu 1398.75 Izrada fotodokumentacije pri antropoloskom vestacenju ocinstva, za jednu osobu 370.4 Hematolosko vestacenje spornog ocinstva (krvne grupe ABO sistema, Rh fenotipa 1990.44 i MN sistema), za jednu osobu Dijagnostika i vestacenje stanja alkoholisanosti na osnovu ambulantnog pregleda 970.36 Dijagnostika i vestacenje stanja alkoholisanosti na osnovu ambulantnog pregleda i 1508.8 krvi analize Kariotip iz kulture elija sinhronizovanih metotreksatom ** 8715.56 Tehnike traka ** 7748.74 SCE - analiza izmena sestrinskih hromatida ** 2905.19 Kariotip elije kosne srzi 4006.91 Kariotip iz kulture elija kosne srzi 7242.25 Polni hromatin 1937.19 Hromozomi iz kulture horionskih resica 8715.56 Kariotip iz kulture amniona 9678.83 Kariotip limfocita periferne krvi 4838.82 Kariotip fibroblasta koze 6777.19 Inseminacija intrauterina 3623.5 Spermogram i analiza sperme za vantelesno oploñenje 1721.81 Embriotransfer 3283.86 Kariotip prve mejotske deobe 8715.56 Kariotip embriona - trofoblasta 7748.74 Kultura jajne elije i embriona 9678.83 Fotodokumentacija 2027.12 Davanje genetickog saveta 1530.1 LEKOVI VAN LISTE LEKOVA 0 LEKOVI NA ZALIHAMA 0 Papanikolau na malignitet 366.85 Citohormonalna analiza po Papanikolau 338.45 Citoloska analiza graviditeta po metodu Papanikolau 310.05 Test penetracije - postkoitalni test 93.49 Fern test 93.49 Antitela kibrick.test-dokaz.antispermatozoidnih antitela 395.25 Molekularno-geneticki prenatalni testovi (FISH metoda) 21375 Antropometrijska merenja kod ispitivanja uhranjenosti: telesna tezina tela, visina, debljina kostanog nabora na dva m 56.8 Antropometrijska merenja kod ispitivanja uhranjenosti: obim (ekstremiteta, glave i sl.)-po obimu 20.11 Antropometrijska merenja kod ispitivanja uhranjenosti: sedea visina 20.11 Antropometrijska merenja kod ispitivanja uhranjenosti: izracunavanje indeksa uhranjenosti i indeks 56.8 Antropometrijska merenja kod ispitivanja uhranjenosti: izracunavanje procenta telesne masti 56.8 Arterijska tenzija-jedno merenje kod ispitivanja uhranjenosti 40.24 Snimanje EKG-a kod ispitivanja uhranjenosti 48.51 Merenje misine snage kod ispitivanja uhranjenosti 56.8 Harvard step test kod ispitivanja uhranjenosti 56.8 Klinicki pregled lekara specijaliste - 10 minuta kod ispitivanja uhranjenosti 130.18 Nutricionisticki pregled po Jeliffe-u kod ispitivanja uhranjenosti 97.04 Citanje EKG-a post.norm.-ponovni pregled kod ispitivanja uhranjenosti 97.04 Merenje i ispitivanja. Interpretacija rezultata. Ocena uhranjenosti. Davanje izvestaja i predloga mera - po jednom pa 101.78 Dijetetska konsultacija u cilju odreñivanja dijetoterapije. Vrsi se posle ispitivanja stanja uhranjenosti i klinickog i labo 97.04 Dijetetska konsultacija u cilju odreñivanja dijetoterapije. Vrsi se posle ispitivanja stanja uhranjenosti i klinickog i labo 65.09 Izrada dijete za pacijente Savetovalista za dijetetiku - prvi put 19031.04 Izrada dijete za pacijente Savetovalista za dijetetiku - po jednom pacijentu kontrolni dolazak 97.04 Izrada programa nutritivne realimentacije kod obolelih kod anorexie nervose ili bulimie nervose 6862.39 Izrada dijetalne ishrane za razna patoloska stanja - jednodnevna dijetalna ishrana 1986.89 Odreñivanje energetske potrebe za jednu osobu 97.04 Prijavljivanje zaraznih bolesti 28.4 Evidentiranje prijave zaraznih bolesti 23.66 Epidemioloska obrada prijava 31.95 Vodjenje kartoteke prijavnih kartica zaraznih bolesti 11.84 Prijava oboljenja od gripa u epidemioloskoj formi 113.6 Prijava ozlede od zivotinja sumnjive na besnilo 158.57 Prijava smrti od zaraznih bolesti 80.47 Prijava kliconosa 23.66 Vodjenje kartoteke kliconosa 56.8 Page 122 Vodjenje kartoteke prebolelih od odredjenih zaraznih bolesti 28.4

810011 810012 810013 810014 810015 810016 810017 810018 810019 810020 810021 810022 810023 810024 810025 810026 810027 810028 810030 810031 810032 810033 810034 810035 810037 810038 810039 810040 810041 810042 810043 810044 810045 810046 810047 810048 810049 810050 810051 810052 810053 810054 810055 810056 810057 810058 810059 810060 810061 810062 810063 810064 810065 810066 810067 810068 810069 810070 810071 810072 810073 810074 810075

Formiranje kartoteke epidemioloskih anketa 48.51 UslugaRZZO Prijava nosioca Hbc antigena 23.66 Formiranje kartoteke nosioca Hbc antigena 48.51 Prijava epidemije zaraznih bolesti 1145.51 Analiza prijave epidemije 285.19 Odjava epidemije zaraznih bolesti 766.82 Izrada zahteva za proglasenje epidemije 950.25 Davanje strucnog misljenja o proglasenju epidemije zaraznih bolesti 1375.09 Praenje i kontrola prijavljivanja zaraznih bolesti 766.82 Statisticka obrada prijava 20.11 Izrada izvestaja o kretanju zaraznih bolesti: Za sedmodnevni izvestaj 1562.05 Izrada izvestaja o kretanju zaraznih bolesti: Za mesecni izvestaj 2472.08 Izrada izvestaja o kretanju zaraznih bolesti: Za sestomesecni izvestaj 2472.08 Izrada izvestaja o kretanju zaraznih bolesti: Za godisnji izvestaj 27437.74 Izrada godisnjeg plana rada epidemioloske sluzbe: Za teritoriju regiona 45767.02 Izrada godisnjeg plana rada epidemioloske sluzbe: Za teritoriju opstine 22426.14 Izrada godisnjeg plana rada na sprovoñenju Drustvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma o sprecavanju , suz 42111.58 Izrada godisnjeg plana rada na sprovoñenju Drustvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma o sprecavanju , suz 20137.49 Izrada srednjorocnih i dugorocnih planova u epidemiologiji: Za teritoriju okruga 146435.54 Izrada srednjorocnih i dugorocnih planova u epidemiologiji: Za teritoriju opstine 48815.4 Izrada programa rada 84671.66 Izrada epidemioloskih elaborata za odredjene svrhe 91396.78 Izrada epidemioloskih ekspertiza 9160.5 Analiza sedmodnevnog izvestaja o kretanju zaraznih bolesti 383.41 Analiza tromesecnog izvestaja o kretanju zaraznih bolesti 181541.56 Analiza sestomesecnog izvestaja o kretanju zaraznih bolesti 181541.56 Analiza godisnjeg izvestaja o kretanju zaraznih bolesti 75564.41 Analiza izvestaja za vise godina o kretanju zaraznih bolesti 18497.34 Analiza i procena epidemioloske situacije 48056.86 Izrada polugodisnjeg izvestaja o radu na sprovodjenju Drustvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma o sprecav 16779.08 Izrada polugodisnjeg izvestaja o radu na sprovodjenju Drustvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma o sprecav 49888.73 Izrada godisnjeg izvestaja o radu na sprovodjenju Drustvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma o sprecavanju 28681.46 Izrada godisnjeg izvestaja o radu na sprovodjenju Drustvenog dogovora i Samoupravnog sporazuma o sprecavanju 80448.2 Izrada izvestaja o radu: Za tromesecni izvestaj 9462.26 Izrada izvestaja o radu: Za sestomesecni izvestaj 11820.74 Izrada izvestaja o radu za godisnji izvestaj 26091.05 Izrada izvestaja i analiza rezultata postignutih obaveznim imunizacijama: Za teritoriju okruga 38128.33 Izrada izvestaja i analiza rezultata postignutih obaveznim imunizacijama: Za teritoriju opstine 19287.82 Proucavanje ekoloskih faktora od uticaja na nastajanje i odrzavanje zaraznih bolesti po opstini godisnje 21369.38 Aktivno epidemiolosko osmatranje terena 1216.51 Aktivno epidemiolosko izvidjanje terena pri sumnji ili opasnosti od pojave zaraznih 615.35 po porodici ili kolektivu bolesti Aktivno epidemiolosko izvidjanje terena pri pojavi zaraznih bolesti po porodici ili kolektivu 383.41 Epidemioloska anketa kod grupe crevnih zaraznih bolesti 766.82 Epidemioloska anketa kod grupe aerogenih kapljicnih zaraznih bolesti 635.48 Epidemioloska anketa kod grupe transmisivnih zaraznih bolesti 383.41 Epidemioloska anketa venericnih bolesti 575.12 Epidemioloska anketa kod parazitarnih bolesti 575.12 Epidemioloska anketa kod karantinskih zaraznih bolesti 1276.83 Epidemioloska anketa kod zoonoza 383.41 Anketa kod ostalih zaraznih bolesti 575.12 Epidemioloska anketa kod nepoznatih zaraznih bolesti 1145.51 Epidemiolosko ispitivanje pri pojavi epidemije 1145.51 Mere zdravstvene zastite stanovnistva u vanrednim prilikama 615.35 Aktivno iznalazenje novih slucajeva obolelih od zaraznih bolesti u zaristu 342 Uzimanje krvi za laboratorijsku dijagnostiku vena, grusta, kap. razmaz. 31.95 Uzimanje materijala za dijagnostiku: za stolicu 31.95 Uzimanje materijala za dijagnostiku: za bris 28.4 Uzimanje materijala za dijagnostiku: za urin 28.4 Uzimanje materijala za dijagnostiku: za sputum 15.39 Uzimanje materijala za dijagnostiku: za sekret i ostalo 31.95 Uzimanje materijala za dijagnostiku: za ispljuvak 31.95 Uzimanje uzoraka: za vazduh, vodu, zemljiste i namirnice 31.95 Page 123 Uzimanje uzoraka: insekti i glodari 88.75

810076 810077 810078 810079 810080 810081 810082 810084 810085 810086 810087 810088 810089 810090 810091 810092 810093 810094 810095 810096 810097 810098 810099 810100 810101 810102 810103 810104 810105 810106 810108 810109 810110 810111 810112 810113 810114 810115 810116 810117 810118 810119 810120 810121 810122 810123 810125 810126 810128 810129 810130 810131 810132 810133 810134 810135 810136 810137 810138 810139 810140 810141 810142

Pakovanje i adresiranje unetih uzoraka 15.39 UslugaRZZO Tumacenje rezultata dobijenih laboratorijskim pregledom 31.95 Specijalno laboratorijsko istrazivanje izvora zaraze 953.8 Kontrola zarista do potpunog gasenja 953.8 Kontrola izolacije obolelih 48.51 Masovna imunizacija po epidemioloskim indikacijama 121.89 Izvodjenje masovne vakcinacije po epidemioloskim indikacijama 36.69 Kontrola izvodjenja imunizacija po punktovima i strucna pomo 383.41 Evaluacija uspeha obaveznih imunizacija 9160.5 Izrada programa obaveznih imunizacija 5720.44 Izrada opstinskog plana obaveznih imunizacija 5720.44 Nabavka i distribucija vakcine (godisnje) 33644.54 Ispitivanje imunog statusa serokonverzacijom i kutanim probama 1427.15 Ispitivanje uspeha imunizacije u odnosu na morbiditet po opstini 9160.5 Vakcinacija lica koja putuju u druge zemlje 65.09 Antirabicna zastita 1427.15 Vakcinacija protiv trbusnog tifusa i drugih zaraznih bolesti 146.74 Seroprofilaksa 358.56 Gamaglobulinska profilaksa po epidemioloskim indikacijama 121.89 Hemioprofilaksa 88.75 Zdravstveni nadzor nad licima koja su prebolela odredjenu zaraznu bolest ili se sumnja da su obolela i da nose uzro 353.82 Zdravstveni nadzor nad licima iz okoline zaraznog bolesnika (porodica - kolektiv) 575.12 Zdravstveni nadzor nad licima koja dolaze iz endemskih zarista karantinskih zaraza 195.26 Zdravstveni nadzor nad licima koja dolaze iz endemskih zarista tropskih zaraznih i 195.26 parazitarnih bolesti i malarije po Zdravstveni nadzor nad licima zaposlenim u ustanovama za decu i omladinu (polugodisnji i godisnji) 268.62 Zdravstveni nadzor nad licima zaposlenim u proizvodnji i prometu zivotnih namirnica i snabdevanju stanovnistva vo 235.49 Zdravstveni nadzor nad licima zaposlenim u pruzanju usluga licne higijene skolama , apotekama i zdravstvenim rad 158.57 Sprecavanje intrahospitalnih infekcija po objektu 6103.85 Suzbijanje intrahospitalnih infekcija u epidemijskom obliku u zavisnosti od toka trajanja epidemije 6103.85 Stalni uvid o bolesnicima na zaraznim odeljenjima dnevno 231.94 Ucese u izradi zakonskih regulativa iz oblasti zastite stanovnistva od zaraznih bolesti 256.79 Ucese u radu strucnih grupa za potrebe drustveno-politickih zajednica organa uprave i sl. 30522.79 Izrada strucnih analitickih informacija za potrebe drustveno-politicke zajednice SIZ-a po informaciji 9160.5 Ucese u izvoñenju zdravstveno vaspitnog rada na sprecavanju, suzbijanju i odstranjivanju zaraznih bolesti 189.89 Izdavanje potvrde o epidemioloskoj situaciji na podrucnoj teritoriji 383.41 Pokretanje inicijative za resavanje pojedinih aktuelnih problema 1145.51 Strucno metodoloska pomo u izradi planova i programa rada: Za teritoriju okruga 19076 Strucno metodoloska pomo u izradi planova i programa rada: Za teritoriju opstine3823.49 Strucno-metodoloska pomo u realizaciji zadatka iz plana i programa rada na sprovodjenju Drustvenog dogovora i S 238151.85 Strucno-metodoloska pomo u realizaciji zadatka iz plana i programa rada na sprovodjenju Drustvenog dogovora i S 111632.5 Strucno-metodoloska pomo u izradi izvestaja o radu na sprovodjenju Drustvenog 148838.99 Samoupravnog spora dogovora i Strucno-metodoloska pomo u izradi izvestaja o radu na sprovodjenju Drustvenog 7442.25 i Samoupravnog spora dogovora Strucno-metodoloska pomo u izradi planova i programa rada na sprovodjenju Drustvenog dogovora i Samoupravn 57245.76 Strucno-metodoloska pomo u izradi planova i programa rada na sprovodjenju Drustvenog dogovora i Samoupravn 11449.15 Strucno-metodoloska pomo u izradi planova i programa imunizacije 3043.64 Strucno-metodoloska pomo u suzbijanju epidemije zaraznih bolesti 3043.64 Koordinacija rada na sprovodjenju plana i programa rada po Drustvenom dogovoru i Samoupravnom sporazumu 3043.64 Dezinfekcija seoskih nuznika 65.09 Izrada programa edukacije kadrova 17174.32 Razrada strategije za masovnu detekciju pojedinih prioritetnih zaraznih bolesti: Za 183190 okruga teritoriju Razrada strategije za masovnu detekciju pojedinih prioritetnih zaraznih bolesti: Za 91592.04 teritoriju opstine Praenje izvodjenja depistaze odredjene bolesti: Za teritoriju okruga 122037.91 Praenje izvodjenja depistaze odredjene bolesti: Za teritoriju opstine 91523.4 Deskriptivno epidemioloska analiza podataka registra: Za teritoriju opstine 67092.62 Deskriptivno epidemioloska analiza oboljenja koje nije obuhvaeno registracijom: Za teritoriju okruga 83868.14 Deskriptivno epidemioloska analiza oboljenja koje nije obuhvaeno registracijom: Za teritoriju opstine 53382.05 Planiranje epidemioloske situacije 114492.71 Pripremanje instrumenata za istrazivanje i pratee dokumentacije 42735.22 Izrada ciljnog epidemioloskog upitnika 42735.22 Izrada uputstava za popunjavanje upitnika 10090.64 Izbor i obuka osoblja za prikupljanje i obradu podataka 15869.06 Odredjivanje pouzdanosti (reproduktibilnost) dobijenih rezultata (odnosno prikupljenih informacija) 87761.46 Page 124 Odredjivanje validnosti dobijenih rezultata odnosno prikupljenih informacija) 87761.46

810143 810144 810145 810146 810147 810148 810149 810150 810151 810152 810153 810154 810155 810156 810157 810158 810159 810160 810161 810162 810163 810164 810165 810166 810167 810168 810169 810170 810171 810172 810173 810174 810175 810176 810177 810178 810179 810180 810181 810182 810183 810184 810185 810186 810187 810188 810189 810190 810191 810192 810193 810194 810195 810196 810197 810198 810199 810200 810201 810202 810203 810204 810205

Sastavljanje sifarskih lista i kodeksa sifara UslugaRZZO sifrovanje po upitniku Izrada zahteva za masinsku obradu podataka po vrsti upitnika Izrada izvestaja o sprovedenoj epidemioloskoj studiji Izlazak na teren vozilom ustanove (po 1 km) Izlazak na teren vozilom gradskog saobraaja Dezinfekcija prostorije gasom: Po objektu Dezinfekcija prostorije gasom: Po m3 Dezinfekcija prostorija zamagljivanjem: Po objektu Dezinfekcija prostorija zamagljivanjem: Po m3 Dezinfekcija povrsine zatvorenih prostorija: Po objektu Dezinfekcija povrsine zatvorenih prostorija: Po m3 Dezinfekcija otvorenih povrsina: Po teritoriji Dezinfekcija otvorenih povrsina: Po aru Dezinfekcija sanitarnog cvora: Po objektu Dezinfekcija sanitarnog cvora: Po kabini Dezinfekcija nuznika vezanog za kanalizaciju Dezinfekcija bunara Dezinfekcija Horton pumpe Dezinfekcija vode u zatvorenim posudama Dezinfekcija bazena za kupanje Dezinfekcija vodovoda do 50 m3 ili 1 km mreze Hiperhlorinacija bunara Hiperhlorinacija norton pumpe Hiperhlorinacija vode u zatvorenim sudovima Hiperhlorinacija vodovoda Dezinfekcija cesme sa ugrañenom kaptazom Dezinfekcija ambalazirane hrane (na 10 kg.) Dezinfekcija sanitetskih kola Dezinfekcija tekstilnih, koznih, krznenih, gumenih i plasticnih materija Dezinfekcija putnickog prtljaga Dezinfekcija robe i posteljine Dezinfekcija ñubrista Dezinfekcija ljudskog lesa Dezinfekcija mrtvacnice Dezinfekcija vivarijuma Dezinfekcija karantiskih prostora Odreñivanje rezidualnog hlora po uzorku vode Dezinfekcija vagona Dezinfekcija aviona Dezinfekcija helikoptera Dezinfekcija drumskih vozila Dezinfekcija hladnjace Dezinfekcija recnog broda Dezinfekcija kamiona Dezinfekcija tramvaja Dezinfekcija knjiga Kontrola uspeha dezinfekcija vrsene iz aviona Depedikulacija osoba insekticidima Lavirsidni tretman vodenih povrsina Depedikulacija kosmatih delova tela Depedikulacija rublja impregnacijom Depedikulacija posteljine impregnacijom Depedikulacija posteljine prskanjem Dekarizacija rublja, obue i posteljine Dekarizacija zemljista (po aru) Dezinsekcija sanitetskih kola Dezinsekcija vagona Dezinsekcija aviona Dezinsekcija helikoptera Dezinsekcija drumskog vozila Dezinsekcija recnog broda Page 125 Dezinsekcija kamiona

18007.41 40.24 22899.49 19680.71 3.55 8.27 31.95 15.39 121.89 15.39 121.89 7.1 235.49 65.09 65.09 15.39 48.51 285.19 207.09 223.66 223.66 223.66 443.76 541.99 248.51 2762 635.48 130.18 121.89 31.95 15.39 15.39 146.74 313.6 313.6 476.9 505.3 48.51 476.9 1333.66 411.81 823.62 411.81 2672.06 191.71 607.08 15.39 2676.8 73.38 668.61 80.47 48.51 48.51 31.95 23.66 248.51 191.71 476.9 1145.51 668.61 607.08 2672.06 378.68

810206 810207 810208 810209 820001 820002 820003 820004 820005 820006 820007 820008 820009 820010 820011 820013 820014 820015 820016 820017 820018 820019 820020 820021 820022 820023 820024 820025 820026 820027 820028 820029 820030 820031 820032 820033 820034 820035 820039 820040 820041 820042 820043 820044 820045 820046 820047 820048 820049 820050 820051 820052 820053 820054 820055 820056 820057 820058 820059 820060 820061 820062 820063

Deratizacija po 1 kg. industrijski pripremljenog mamka na bazi zestokih otrova (po 1 kg. mamka) 73.38 Deratizacija po 1 kg. rucno pripremljenogUslugaRZZO mamka na bazi zestokih otrova 121.89 Deratizacija po 1 kg. industrijski pripremljenog mamka na bazi antikoagulanata 73.38 Deratizacija po 1 kg. rucno pripremljenog mamka, na bazi antikoagulanata 121.89 Izrada analiza iz pojedinih oblasti zdravstvene delatnosti manjeg obima 17545.9 Izrada analiza iz pojedinih oblasti zdravstvene delatnosti srednjeg obima 35863.36 Izrada analiza iz pojedinih oblasti zdravstvene delatnosti veeg obima 79146.49 Izrada nacrta i predloga projekta za organizaciono resavanje pojedinih vidova zdravstvene delatnosti 208379.32 Delatnosti na predlogu mera za poboljsanje i unapreñenje zdravstvene zastite stanovnistva, organizacija zdravstve 154955.85 Pokretanje pitanja (davanje inicijative) za resavanje pojedinih aktuelnih problema u78999.75 oblasti zdravstvene zastite Praenje i operativno proucavanje odreñenog zdravstvenog problema 155327.44 Predlog mera za resavanje odreñenog zdravstvenog problema 78999.75 Izrada strucnog obrazlozenja sa dokumentacijom za donosenje odreñenih normativa i propisa (zakoni, predlozi, spo 16027.62 Definisana potreba i zahtev stanovnistva za odreñenim vidom zdravstvene zastite i56103.81 vrstom zdravstvene sluzbe Izrada materijala sa dokumentacijom za donosenje drustvenih planova i programa 101512.28 mera zdravstvene zastite za nivo Utvrñivanje osnova za plan razvoja mreze zdravstvenih organizacija na teritoriji opstine 35104.82 Izrada nacrta plana razvoja mreze zdravstvenih organizacija 35104.82 Utvrñivanje potreba u zdravstvenim kadrovima 19076 Ucese u izradi plana investicija u oblasti zdravstvene zastite 30526.34 Praenje sprovoñenja mera u okviru programa zdravstvene zastite 48088.81 Sagledavanje izvrsenja odredaba iz oblasti zdravstvene zastite i zdravstvenog osiguranja 93498.46 Evaluacija sprovedenih zdravstvenih mera i akcija 56103.81 Ucese u sprovoñenju nadzora nad strucnim radom po oblastima zdravstvene zastite 32056.45 Razmatranje i formulacija misljenja o usklañenosti plana rada i programa zdravstvene zastite 16027.62 Davanje ocene i misljenja na materijale iz oblasti zdravstvene delatnosti iz pojedinih oblasti zdravstvene zastite, a k 16027.62 Ucese u radu strucnih tela, radnih grupa, komisija i sl. 48088.81 Davanje prikaza predloga zdravstveno-statistickog karaktera o odreñenom zdravstvenom problemu 10842.09 Izrada informacija o aktuelnom zdravstvenom problemu 40071.44 Organizacija rada strucnih komisija, raznih odbora, savetovanja i sl. 32056.45 Sudelovanje u radu strucno - kolegijalnih tela 32056.45 Pripremanje i ucese u izradi predloga programa za zdravstvenu zastitu u vanrednim prilikama 32056.45 Instruktazna delatnost u terenskim uslovima 9160.5 Pruzanje strucne pomoi i obavljanje specijalnih konsultativnih delatnosti u razresavanju odreñenih socijalno medici 33394.83 Usluga na pruzanju strucne pomoi i sudelovanja u izradi pojedinih materijala (analiza zdravstvenog stanja, planovi 32056.45 Izrada strucnog misljenja za trazeni zadatak i postavljeni problem 16027.62 Izrada strucnog uputstva za rad pojedinih zdravstvenih sluzbi 65647.73 Ucese u izradi strucnih uputstava i saradnje sa drugim strucnim sluzbama 32068.28 Izrada strucnog uputstva za rad na sprovoñenju odreñenih mera i zakonskih propisa 16027.62 Utvrñivanje i izbor za analizu zdravstvenog stanja stanovnistva 76322.95 Prikupljanje i obrada podataka iz oblasti zdravstvene statistike za analizu zdravstvenog stanja stanovnistva 61069.25 Odabiranje postojeih zdravstveno-statistickih podataka i prikupljanje dopunskih (anketa i sl.), obrada prikupljenih p 91596.78 Odabiranje postojeih zdravstveno-statistickih podataka, priprema za masinsku obradu, tehnicko uoblicavanje , mas 161795.76 Odabiranje postojeih zdravstveno-statistickih podataka, odabiranje potrebnih dopunskih podataka, prikupljanje dop 221364.5 Izrada domometrijske i opste statisticke osnove za analizu zdravstvenog stanja stanovnistva 106854.02 Planiranje terenskog istrazivanja za prikupljanje podataka o zdravlju stanovnistva 114492.71 Izvoñenje terenskog istrazivanja odreñenog zdravstvenog programa u stanovnistvu 83953.34 Analiza strukture i dinamike mortaliteta 61053.86 Standardizacija i analiza specificnog mortaliteta 53427.01 Izrada mortalitetnih tablica za odreñeno stanovnistvo 38156.74 Analiza strukture i dinamike morbiliteta 68696.1 Prikaz i analiza privremene nesposobnosti za rad osiguranika definisanog podrucja 106865.86 Izrada analize invalidnosti zaposlenog stanivnistva odreñenog podrucja 76322.95 Primena istrazivackog modela na odreñeni zdravstveni problem 137393.39 Definisanje modela za izbor preventivnih mera u cilju resavanja odreñenog zdravstvenog problema 167919.72 Priprema i evaluacija definisanog modela za izbor preventivnih mera u cilju resavanja odreñenog zdravstvenog prob 137393.39 Izbor i priprema demografskih pokazatelja za ocenu potreba i zahteva stanovnistva u zdravstvenoj zastiti (po definis 122123.11 Analiza demografskih faktora, potreba i zahteva za zdravstvenom zastitom po odreñenom zdravstvenom problemu 76322.95 Izrada modela za sociometrijsko istrazivanje odnosa davalaca-korisnika zdravstvene usluge 137393.39 Primena modela u prakticnom istrazivanju sociometrijskih odnosa iz oblasti zdravstvene zastite 152662.48 Procena znacaja odreñene zdravstvene delatnosti na stavove, navike i ponasanje korisnika zdravstvenih usluga 106865.86 Izrada analitickog pristupa za procenu socijalne vrednosti definisane zdravstvene delatnosti, kompleksa zdravstveni 91596.78 Realizacija definisanog modela i analiza drustvene korisnosti definisanih zdravstvenih usluga 122123.11 Page 126 Proucavanje ekonomsko - finansijskih faktora u vezi sa zdravstvenom zastitom 229108.5

820064 820065 820066 820067 820068 820069 820070 820071 820072 820073 820077 820078 820079 820080 820081 820082 820083 820084 820085 820086 820087 820088 820089 820090 820091 820092 88888884 900001 900002 900003 900004 900005 900006 900007 900008 900009 900010 900011 900012 900013 900014 900015 900016 900017 900018 900019 900020 900021 900022 900023 900024 900025 900026 900041 900042 900043 900044 900045 900046 900047 900048 900049 900050

Izrada programa i operativnog plana studije 76322.95 UslugaRZZO Testiranje predlozenog projelta 137393.39 Izrada izvestaja o projektu sa ocenama o sprovoñenju 70226.2 Organizovanje uvoñenja u praksu predlozenih resenja 147892.29 Periodicni izvestaj o radu po oblastima, sluzbama zdravstvene zastite 15269.09 Periodicni izvestaj o utvrñenim oboljenjima i stanjima po oblastima, sluzbama zdravstvene zastite 14310.55 Periodicni izvestaj o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zastiti radnika koji rade na20994.25 radnim mestima ugrozenim Izvestaj o organizaciji, strukturi, kadrova i opremljenosti OUR u oblasti zdravstva 24801.16 Izvestaj o brojnom stanju zdravstvenih radnika 32986.57 Individualni izvestaji 114492.71 Periodicni izvestaj o kunoj nezi i lecenju (za svaku sluzbu) 20997.8 Prijava - odjava odreñenih oboljenja od veeg sociomedicinskog znacaja 13350.84 Izrada kodeksa 1717.08 Izrada plana obrade podataka 958.54 Izrada obradnih, analitickih i publikacionih tabela 0 Priprema za mehanografsku obradu podataka iz individualnih izvestaja (za svaku vrstu individualnih listia) 1530.1 Strucno-metodoloska pomo ERC pri obradi individualnih izvestaja 95416.71 Analiza evaluacije statistickih podataka (izrada elaborata) 70597.78 Priprema za publikovanje 57245.76 Pruzanje strucno-metodoloske pomoi zdravstvenim organizacijama u poslovima medicinske evidencije i statistike 85871.6 Rad na zakonskim propisima iz oblasti evidencije u zdravstvu 30526.34 Strucna uputstva za rad statisticke sluzbe 53427.01 Obuka lekara u okviru staza 53427.01 Specijalizacija lekara i drugih strucnjaka iz zdravstvene statistike 30526.34 Proucavanje i rad na usavrsavanju postojeih i utvrñivanju novih indikatora i modela za ocenu zdravstvenog stanja i 26719.43 Ciljane istrazivacke studije i sprovoñenje pilot studija 120217.89 Radioaktivni medicinski materijal 0 Merenje jedne supstancije do 1000 gr. 7.89 Merenje dve ili vise supstancije do 1000 gr. 13.4 Mesanje dve ili vise tecnosti do 1000 gr. 21.3 Rastvaranje svih vrsta lekova u hladnoj ili toploj tecnosti zajedno sa dikantiranjem i26.83 filtriranjem do 1000 gr. Rastvaranje antibiotickih sirupa pod obicnim uslovima 15.77 Rastvaranje antibiotika pod asepticnim uslovima 43.39 Mesanje cajeva do 500 gr. 26.83 Mesanje praskova do 300 gr. 37.86 Izrada standardizovanih praskova do 300 gr. 83.62 Podela praskova ili cajeva do 5 gr. do 10 komada 34.7 Merenje praskova i cajeva preko 5 gr. do 10 komada 43.39 Izrada dekokta, infiza, macerata do 300 gr. po izradi 62.32 Izrada linamenta do 300 gr. 83.62 Izrada masti, rastvora, emulzije, suspenzije, do 300 gr. po izradi 78.09 Izrada paste do 300 gr. 78.09 Izrada kreme do 300 gr. 97.82 Izrada suspenzije odnosno emulzije, do 300 gr. po izradi 83.62 Izrada kapi za oci (asepticno) 111.22 Izrada masti za oci (asepticno) 127.8 Izrada lekova pod asepticnim uslovima 127.8 Izrada globula i supozitorija do 10 komada 86.78 Izrada gelatina do 200 gr. 83.62 Izrada pilula do 30 komada 108.07 Infundibulia do 500 ml 40.22 Injectiones do 100 ml 48.91 Sterilizacija 78.09 Aqua purficata do 1000 gr. 40.22 Aqua pro injestione do 100 gr. 40.22 Aqua aromaticae do 1000 gr. 53.65 Conspergentia do 1000 gr. 53.65 Dosipuiveres do 1000 komada 86.78 Gelatinae medicinales do 1000 gr. 119.12 Gutte do 1000 gr. 64.69 Emulciones do 1000 gr. 86.78 Liquida diluta do 1000 gr. 10.24 Page 127 Linimenta do 1000 gr. 97.82

900051 900052 900053 900054 900055 900056 900057 900058 900059 900060 900061 900062 900063 900064 900065 900066 900067 900068 900081 900082 900083 900084 900085 900086 900087 900088 900089 900090 900091 9067081 9067082 9080091 9080161 9087565 9087566 9087567 9087568 9150024 9158132 999000 BD0001 BD0002 BD0003 BD0004 BD0005 BD0006 BD0007 BD0008 BD0009 BD0010 BD0011 BD0012 BD0013 BD0014 BD0015 BD0016 BD0017 BD0018 BD0019 BD0020 BD0021 BD0022 BD0023

Lotiones do 1000 gr. 40.22 UslugaRZZO Macerata do 1000 gr. 53.65 Mixturae do 1000 gr. 40.22 Mucilagines do 1000 gr. 53.65 Pastae do 1000 gr. 122.28 Pulveres mixti do 1000 gr. 64.69 Pulveres standardisati do 1000 gr. 138.05 Sirupi do 1000 gr. 97.82 Solutiones do 1000 gr. 40.22 Species do 1000 gr. 83.62 Suppositoriae,globulae do 100 gr. 252.45 Suspenziones do 1000 gr. 78.09 Tabletae do 100 komada 162.51 Tincturae do 1000 gr. 83.62 Unguanta - rastvor do 1000 gr. 113.6 Unguanta - emulsiones do 1000 gr. 83.62 Unguanta - suspenziones do 1000 gr. 83.62 Tipizacija pakovanja.Sipanje u propisanu ambalazu. ... 2.36 Izdavanje najmanjeg pakovanja gotovog leka na recept i za novac po jednom pakovanju 2.36 Izdavanje gotovih lekova za bolnicko trebovanje po vrsti leka 4.72 Izdavanje opojnih droga po jednom pakovanju (uslugu obavlja iskljucivo farmaceut) 3.4 1 Izdavanje ampula na nalog - trebovanje po vrsti 4.72 Izdavanje sredstava za lecenje i lekova na trebovanje po vrsti 4.72 Izdavanje sredstava za predohranu i lecenje na bolnicko trebovanje po vrsti 15.77 Izdavanje medicinskog pomagala, po vrsti 4.72 Izdavanje magistralnog leka na recept, nalog za propisanu dozu 13.4 Izdavanje galenskog preparata ili lekovite supstance u tipiziranom pakovanju, po jednom pakovanju 2.36 Obrada recepta ili jednog naloga 2.36 Obrada bolnickog trebovanja po vrsti izdavanja 2.36 BERIPLAST P combi set,kit,4 po (90 mg+1000KIU/ml+500 i.j.+5,9 mg/ml)1ml 2638.95 BERIPLAST P combi set,kit,4 po(270 mg+3000KIU/ml+1500 i.j.+17,7 mg)/3ml 7361.25 HALOTHAN,rastvor za inhalaciju,1 po 50ml 300.24 SEVORAN,rastvor za inhalaciju,1 po 250ml 69.3 DUROGESIC 5 po 25 mcg/h (5 po 4.2 mg) 438.83 DUROGESIC 5 po 50 mcg/h (5 po 8.4 mg) 802.12 DUROGESIC 5 po 100 mcg/h (5 po 16,8mg) 1378.36 DUROGESIC, transdermalni flaster, kesica, 5 po 1 kom (75mcg/h) 1110.95 STANICID 10 po 10 cm (impregn. 2%masti) 25.21 GAMEX 1 po 50 ml 1% 1.46 UVEANJE ZA 20% ZA HITNA I URGENTNA stanja 0 Opste odeljenje - opsta nega 1386.66 Opste odeljenje - poluintenzivna nega 2009.79 Internisticke grane - Opsta nega 1545.4 Internisticke grane - Poluintenzivna nega 2233.54 Internisticke grane - Intenzivna nega 4106.74 Pulmologija i TBC - Opsta nega 1386.66 Pulmologija i TBC - Poluintenzivna nega 2020.21 Pulmologija i TBC - Intenzivna nega 3664.45 Infektivno - Opsta nega 1386.66 Infektivno - Poluintenzivna nega 2020.21 Infektivno - Intenzivna nega 3664.45 Pedijatrija - Opsta nega 1545.4 Pedijatrija - Poluintenzivna nega 2206.21 Pedijatrija - Intenzivna nega 4166.58 Ginekologija i akuserstvo - Opsta nega 1255.31 Ginekologija i akuserstvo - Poluintenzivna nega 1861.5 Ginekologija i akuserstvo - Intenzivna nega 3276.81 Neonatologija - Opsta nega 829.92 Neonatologija - Poluintenzivna nega 1205.88 Neonatologija - Intenzivna nega 2364.92 Ortopedija i traumatologija - Opsta nega 1376.29 Ortopedija i traumatologija - Poluintenzivna nega 1982.48 Page 128 Ortopedija i traumatologija - Intenzivna nega 3592.91

BD0024 BD0025 BD0026 BD0027 BD0028 BD0029 BD0030 BD0031 BD0032 BD0033 BD0034 BD0035 BD0036 BD0037 BD0038 BD0039 BD0040 BD0041 BD0042 BD0043 BD0044 BD0045 BD0046 BD0047 BD0048 BD0049 BD0050 BD0051 BD0052 BD0053 BD0054 BD0055 BD0056 BD0057 BD0058 BD0059 BD0060 BD0061 BD0062 BD0063 BD0064 BD0065 BD0066 BD0067 BD0068 BD0069 BD0070 BD0071 BD0072 BD0073 BD0074 BD0075 BD0076 BD0077 BD0078 BD0079 BD0080 BD0081 BD0082 BD0083 BD0084 BD0085 BD0086

O R L - Opsta nega 1081 UslugaRZZO O R L - Poluintenzivna nega 1594.79 O R L - Intenzivna nega 2730.45 Oftalmologija - Opsta nega 1081 Oftalmologija - Poluintenzivna nega 1594.79 Oftalmologija - Intenzivna nega 2730.45 Urologija - Opsta nega 1386.66 Urologija - Poluintenzivna nega 2009.79 Urologija - Intenzivna nega 3582.5 Fizikalna medicina i rehabilitacija - Opsta nega 987.34 Fizikalna medicina i rehabilitacija - Poluintenzivna nega 1446.52 Fizikalna medicina i rehabilitacija - Intenzivna nega 2583.46 Dermatovenerologija - Opsta nega 1081 Dermatovenerologija - Poluintenzivna nega 1594.79 Dermatovenerologija - Intenzivna nega 2730.45 Neuropsihijatrija - Opsta nega 1239.7 Neuropsihijatrija - Poluintenzivna nega 1873.21 Neuropsihijatrija - Intenzivna nega 3276.81 Onkologija - Opsta nega 1473.85 Onkologija - Poluintenzivna nega 2129.48 Onkologija - Intenzivna nega 3856.99 Hirurgija - Opsta nega 1315.1 Hirurgija - Poluintenzivna nega 1900.52 Hirurgija - Intenzivna nega 3396.48 Majka pratilja 545.04 Specijalna nega nedonoscadi 4166.58 Dnevna bolnica - 80% cene opste nege odgovarajueg odeljenja - grane 0 Internisticke grane - Kardiovaskularno, Endokrinologija i bolesti metabolizma, Hematologija, Gastroenterologija, Ale 1642.95 Internisticke grane - Kardiovaskularno, Endokrinologija i bolesti metabolizma, Hematologija, Gastroenterologija, Ale 2364.92 Internisticke grane - Kardiovaskularno, Endokrinologija i bolesti metabolizma, Hematologija, Gastroenterologija, Ale 4434.55 Pulmologija i TBC - Opsta nega 1473.85 Pulmologija i TBC - Poluintenzivna nega 2139.88 Pulmologija i TBC - Intenzivna nega 3948.04 Infektivno - Opsta nega 1473.85 Infektivno - Poluintenzivna nega 2139.88 Infektivno - Intenzivna nega 3948.04 Pedijatrija - Opsta nega 1642.95 Pedijatrija - Poluintenzivna nega 2337.6 Pedijatrija - Intenzivna nega 4494.39 Ginekologija i akuserstvo - Opsta nega 1315.1 Ginekologija i akuserstvo - Poluintenzivna nega 1960.36 Ginekologija i akuserstvo - Intenzivna nega 3517.46 Neonatologija - Opsta nega 879.36 Neonatologija - Poluintenzivna nega 1239.7 Neonatologija - Intenzivna nega 2505.4 Ortopedija i traumatologija - Opsta nega 1446.52 Ortopedija i traumatologija - Poluintenzivna nega 2096.94 Ortopedija i traumatologija - Intenzivna nega 4507.39 O R L - Opsta nega 1130.42 O R L - Poluintenzivna nega 1670.28 O R L - Intenzivna nega 2912.58 Oftalmologija - Opsta nega 1130.42 Oftalmologija - Poluintenzivna nega 1670.28 Oftalmologija - Intenzivna nega 2912.58 Medicina rada (profesionalne bolesti) 1473.85 Urologija - Opsta nega 1463.45 Urologija - Poluintenzivna nega 2129.48 Urologija - Intenzivna nega 3850.48 Fizikalna medicina i rehabilitacija - Opsta nega 1021.16 Fizikalna medicina i rehabilitacija - Poluintenzivna nega 1512.88 Fizikalna medicina i rehabilitacija - Intenzivna nega 2752.58 Dermatovenerologija - Opsta nega 1130.42 Page 129 Dermatovenerologija - Poluintenzivna nega 1670.28

BD0087 BD0088 BD0089 BD0090 BD0091 BD0092 BD0093 BD0094 BD0095 BD0096 BD0097 BD0098 BD0099 BD0100 BD0101 BD0102 BD0103 BD0104 BD0105 BD0106 BD0107 BD0108 BD0109 BD0110 BD0111 BD0112 BD0113 BD0114 BD0115 BD0116 BD0117 BD0118 BD0119 BD0120 BD0121 BD0122 BD0123 BD0124 BD0125 BD0126 BD0127 BD0128 BD0129 BD0130 BD0131 BD0132 BD0133 BD0134 BD0135 BD0136 BD0137 BD0138 BD0139 BD0140 BD0141 BD0142 BD0143 BD0144 BD0145 BD0146 BD0147 BD0148 BD0149

Dermatovenerologija - Intenzivna nega 2909.98 UslugaRZZO Neurologija - Opsta nega 1642.95 Neurologija - Poluintenzivna nega 2484.6 Neurologija - Intenzivna nega 4434.55 Psihijatrija - akutni bolesnici - Opsta nega 1108.31 Psihijatrija - akutni bolesnici - Poluintenzivna nega 1622.14 Psihijatrija - akutni bolesnici - Intenzivna nega 2703.14 Psihijatrija - hronicni bolesnici - Opsta nega 813.01 Psihijatrija - hronicni bolesnici - Poluintenzivna nega 1108.31 Psihijatrija - hronicni bolesnici - Intenzivna nega 1801.66 Onkologija - Opsta nega 1555.8 Onkologija - Poluintenzivna nega 2266.05 Onkologija - Intenzivna nega 4166.58 Hirurgija - decja, plasticna, rekonstruktivna, abdominalna, kardiovaskularna, grudna i drugo - Opsta nega 1386.66 Hirurgija - decja, plasticna, rekonstruktivna, abdominalna, kardiovaskularna, grudna i drugo - Poluintenzivna nega 2009.79 Hirurgija - decja, plasticna, rekonstruktivna, abdominalna, kardiovaskularna, grudna i drugo - Intenzivna nega 3652.75 Neuro hirurgija - Opsta nega 1523.29 Neuro hirurgija - Poluintenzivna nega 2206.21 Neuro hirurgija - Intenzivna nega 4007.88 Majka pratilja 611.4 Specijalna nega nedonoscadi 4494.39 Dnevna bolnica - 80% cene opste nege odgovarajueg odeljenja - grane 0 Internisticke grane - Kardiovaskularno, Endokrinologija i bolesti metabolizma, Gastroenterologija, Alergologija, Toks 1801.66 Internisticke grane - Kardiovaskularno, Endokrinologija i bolesti metabolizma, Gastroenterologija, Alergologija, Toks 2583.46 Internisticke grane - Kardiovaskularno, Endokrinologija i bolesti metabolizma, Gastroenterologija, Alergologija, Toks 4941.88 Internisticke grane - Hematologija - Opsta nega 1801.66 Internisticke grane - Hematologija - Poluintenzivna nega 3435.5 Internisticke grane - Hematologija - Intenzivna nega 6160.75 Pulmologija i TBC - Opsta nega 1605.24 Pulmologija i TBC - Poluintenzivna nega 2337.6 Pulmologija i TBC - Intenzivna nega 4385.12 Infektivne i tropske bolesti - Opsta nega 1605.24 Infektivno i tropske bolesti - Poluintenzivna nega 2337.6 Infektivno i tropske bolesti - Intenzivna nega 4265.45 Pedijatrija - Opsta nega 1801.66 Pedijatrija - Poluintenzivna nega 2556.15 Pedijatrija - Intenzivna nega 5008.22 Ginekologija i akuserstvo - Opsta nega 1424.42 Ginekologija i akuserstvo - Poluintenzivna nega 2129.48 Ginekologija i akuserstvo - Intenzivna nega 3898.61 Neonatologija - Opsta nega 960.01 Neonatologija - Poluintenzivna nega 1414 Neonatologija - Intenzivna nega 2850.14 Ortopedija i traumatologija - Opsta nega 1583.11 Ortopedija i traumatologija - Poluintenzivna nega 2276.46 Ortopedija i traumatologija - Intenzivna nega 4576.34 O R L - Opsta nega 1217.58 O R L - Poluintenzivna nega 1801.66 O R L - Intenzivna nega 3216.98 Oftalmologija - Opsta nega 1217.58 Oftalmologija - Poluintenzivna nega 1801.66 Oftalmologija - Intenzivna nega 3216.98 Medicina rada (profesionalne bolesti) 1605.24 Urologija i nefrologija - Opsta nega 1594.79 Urologija i nefrologija - Poluintenzivna nega 2325.9 Urologija i nefrologija - Intenzivna nega 4275.85 Dermatovenerologija - Opsta nega 1217.58 Dermatovenerologija - Poluintenzivna nega 1801.66 Dermatovenerologija - Intenzivna nega 3216.98 Neurologija - Opsta nega 1801.66 Neurologija - Poluintenzivna nega 2583.46 Neurologija - Intenzivna nega 4941.88 Psihijatrija - akutni bolesnici - Opsta nega Page 130 1195.47

BD0150 BD0151 BD0152 BD0153 BD0154 BD0155 BD0156 BD0157 BD0158 BD0159 BD0160 BD0161 BD0162 BD0163 BD0164 BD0165 BD0166 BD0167 BD0168 BD0169 BD0170 BD0171 BD0172 BD0173 BD0174 BD0175 BD0176 BD0177 BD0178 BD0179 BD0180 BD0181 BD0182 BD0183 BD0184 BD0185 BD0186 BD0187 BD0188 BD0189 BD0190 BD0191 BD0192 BD0193 BD0195 BD0196 BD0197 BD0198 BD0199 BD0200 BD0201 BD0202 BD0203 BD0204 BD0205 BD0206 BD0207 BD0208 BD0209 BD0210 BD0211 BD0212 BD0213

Psihijatrija - akutni bolesnici - Poluintenzivna nega 1741.81 UslugaRZZO Psihijatrija - akutni bolesnici - Intenzivna nega 2971.11 Psihijatrija - hronicni bolesnici - Opsta nega 862.45 Psihijatrija - hronicni bolesnici - Poluintenzivna nega 1157.74 Psihijatrija - hronicni bolesnici - Intenzivna nega 1948.66 Onkologija - Opsta nega 1704.1 Onkologija - Poluintenzivna nega 2474.19 Onkologija - Intenzivna nega 4675.21 Kardiovaskularna hirurgija - Opsta nega 1965.56 Kardiovaskularna hirurgija - Poluintenzivna nega 2844.92 Kardiovaskularna hirurgija - Intenzivna nega 5273.59 Hirurgija - vaskularna, plasticna, rekonstruktivna, abdominalna, grudna, endokrina,1512.88 ezofagealna Hirurgija - vaskularna, plasticna, rekonstruktivna, abdominalna, grudna, endokrina,2189.31 ezofagealna Hirurgija - vaskularna, plasticna, rekonstruktivna, abdominalna, grudna, endokrina,4096.34 ezofagealna Decja hirurgija - Opsta nega 1801.66 Decja hirurgija - Poluintenzivna nega 2583.46 Decja hirurgija - Intenzivna nega 4941.88 Neurohirurgija - Opsta nega 1670.28 Neurohirurgija - Poluintenzivna nega 2413.05 Neurohirurgija - Intenzivna nega 4456.66 Majka pratilja 671.24 Specijalna nega nedonoscadi 5008.22 Odeljenje SIDE - cene odgovarajue grane uveane za 20%. 0 Sterilne sobe i sterilne komore 6361.09 Urgentni centar - cene odgovarajue grane uveane za 20%. 0 Vrnjacka Banja 1840 Niska Banja 1840 Niska Banja - intenzivna nega-kardiolosko odeljenje 0 Niska Banja - opsta nega-kardiolosko odeljenje 0 Niska Banja - opsta nega-reumatolosko odeljenje 0 Sokobanja 1840 Ribarska Banja - opsta nega 2440 Ribarska Banja - intenzivna nega 0 Zlatibor 1600 Ozren Sokobanja - opsta nega 2365.21 Ozren Sokobanja - poluintenzivna nega 0 Ozren Sokobanja - intenzivna nega 0 Mataruska Banja - nepokretni bolesnici 2440 Mataruska Banja 1600 Ivanjica 1600 Zlatar - rehabilitacija 1600 Zlatar - koronarna jedinica 1600 Gamzigradska Banja 1600 Vranjska Banja 1600 Banja Koviljaca 1840 Novopazarska banja - pokretni bolesnici 0 Novopazarska banja 1840 Kursumlijska Banja 889.76 Bukovicka Banja 1840 Bujanovacka Banja 1600 Sijerinska Banja 1600 Institut za rehabilitaciju Beograd - kapacitet u Mladenovcu 2440 Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju Istok - pokretni bolesnici 747.98 Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju Istok - nepokretni bolesnici 852.05 Gerontoloski centar - Beograd 210.74 Gerontoloski centar - Becej - Becej 182.11 Gerontoloski centar - Zrenjanin 169.11 Dom za penzionere i druga stara lica Jagodina - Jagodina 160 Centar za socijalni rad - Dom za stare i penzionere - Kanjiza 176.91 Gerontoloski centar - Knjazevac 170.41 Dom za stare i penzionere Milivojevi Pera - Brka - Kragujevac 178.21 Gerontoloski centar - Krusevac 184.71 Page 131 Gerontoloski centar - Mataruska Banja 166.51

BD0214 BD0215 BD0216 BD0217 BD0218 BD0219 BD0220 BD0221 BD0222 BD0223 BD0224 BD0225 BD0226 BD0227 BD0228 BD0229 BD0230 BD0231 BD0232 BD0233 BD0234 BD0235 BD0236 BD0237 BD0238 BD0239 BD0240 BD0241 BD0242 BD0243 BD0244 BD0245 BD0246 BD0247 BD0248 BD0249 BD0250 BD0251 BD0252 BD0253 BD0254 BD0255 BD0256 BD0257 BD0258 BD0259 BD0260 BD0261 BD0262 BD0263 BD0460 BDDNEV BKT90001 BKT90002 BKT90003 BKT90004 BKT90005 BKT90006 BKT90007 GP900001 GP900002 GP900003 GP900005

Dom za stare i penzionere - Mol, Ada 140.49 UslugaRZZO Gerntoloski centar - Nis 165.2 Dom za stare i penzionere sa odeljenjem za dusevno obolela lica - Novi Becej 170.41 Centar za socijalni rad sa domskim odeljenjem i dnevnim centrom za smestaj starih i penzionera, - Novi Knezevac 154.8 Gerontoloski centar - Novi Sad 188.62 Gerontoloski centar - Pancevo 136.59 Dom za stara i mentalno zaostala lica - Pristina 136.59 Dom za smestaj i negu starih lica - Prokuplje 182.11 Gerontoloski centar Srem - Ruma 145.69 Dom za stare i penzionere - Smederevo 167.8 Gerontoloski centar - Sombor 148.29 Gerontoloski centar - Subotica 171.7 Dom za penzionere i stara lica - Surdulica 166.51 Gerontoloski centar - Sabac 163.9 Centar za zastitu odojcadi, dece i omladine - PJ stacionar za majku i dete, Beograd 378.54 Socijalno - zdravstvena ustanova Dom za decu Kolevka - Subotica 348.61 Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju - Veternik 162.61 Dom za lica ometena u razvoju - Kulina sa Izvorom - Opsta nega 143.1 Dom za lica ometena u razvoju - Kulina sa Izvorom - Decje odeljenje za pojacanu negu od 0-6 godina 508.62 Dom za lica ometena u mentalnom razvoju Othon - Stara Moravica 133.99 Centar za smestaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju - Beograd 210.74 Dom za stare i penzionere Jelenac- Aleksinac 0 Dom za stare i penzionere - Apatin 0 Centar za socijalni rad - domsko odeljenje - Backa Palanka 0 Centar za socijalni rad Vrbas i Srbobran - domsko odeljenje Kucura 0 Dom za stare i penzionere - Dimitrovgrad 0 Centar za socijalni rad sa stacionarom Solidarnost - Kikinda 0 Dom za stare i penzionere Kula - Kula 0 Gerontoloski centar - Leskovac 0 Dom za decu i omladinu ometenu u mentalnom razvoju Sremcica - Beograd 0 Specijalna ustanova za lica ometena u razvoju Gvozden Jovanievi - Veliki Popovac 0 Dom za lica ometena u mentalnom razvoju Srce u Jabuci - Jabuka 0 Zavod za zbrinjavanje odraslih lica Male Pcelice - Kragujevac 0 Specijalni zavod za decu i omladinu - Stamnica 0 Specijalni zavod sa odeljenjem za mentalno ometenu decu i omladinu -Stimlje 0 Dom za lica mentalno ometena u razvoju - Tutin 0 Dom za dusevno obolela lica Curug - Curug 0 Dom za dusevno obolela lica 1. oktobar - Stari Lec 0 Dom slepih Zbrinjavanje - Pancevo 0 Specijalna bolnica - stacionar za distroficare Novi Pazar 0 Specijalna bolnica Rusanda Melenci 2440 Zavod za specijalnu rehabilitaciju Banja Kanjiza - Kanjiza 1840 Specijalna bolnica Stari Slankamen 2440 Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju Termal Vrdnik 1840 Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovi 2365.21 Bukovicka banja - hronicni bolesnici (komplikacije) 2340 Zlatibor - hronicni bolesnici (komplikacije) 1840 Vrnjacka banja - hronicni bolesnici (komplikacije) 2340 Gamzigradska Banja - nepokretni bolesnici 2440 Sokobanja - nepokretni pacijenti 2440 Kardiovaskularna hirurgija-Specijalna postoperativna nega kod operacija na otvorenom srcu 9756.15 Dnevna bolnica - 80% cene opste nege odgovarajueg odeljenja - grane 0 BALON KATETERI ZA PREDILATACIJU MONORAIL DIZAJNA (Rx) (dijametra 1.5 i 2.0 mm) 10692 BALON KATETERI ZA PREDILATACIJU OVER-THE-WIRE DIZAJNA (OTW) (dijametra 1.5 i 2.0 mm) 10552 SEMIKOMPLIJANTNI BALON KATETERI ZA DILATACIJU KORONARNIH ARTERIJA (dijametra 2.5 i vise mm) 11338 NEKOMPLIJANTNI BALON KATETERI ZA POSTDILATACIJU KORONARNIH ARTERIJA (dijametra 2.5 i vise mm) 11362 BALON KATETER, SPRINTER, OTW, MEDITRONIC, SPR15, SPR20 10692 BALON KATETER, NC SPRINTER, RX, MEDITRONIC, NCSP (2.5-5.0) 11880 BALON KATETER ASPIRACIONI, EXPORT, MEDITRONIC, EXPORTXTCE, GEZ62007B 27000 GOVORNA PROTEZA - PROVOX 2 38028 HME - PROVOX HME CASSETE - NORMAL, HiffOW 403 FILTERI - PROVOX FREEHANDS HME CASSETE 403 DODATAK ZA OLAKSAVANJE GOVORA PageKORISENJA RUKU - PROVOX FREE HANDS HME BEZ 132 63841

GP900006 GP900007 GP900008 GP900009 GP940001 GP940002 GP940003 GR000001 GR000002 GR000003 GR000004 GR000005 GR000006 GR000008 GR000009 GR000010 GR000011 GR000013 GR000015 GR000016 GR000017 HD000001 JZ0001 JZ0002 MF000001 MF000002 MF000003 MF000004 MS000001 N001008 N001016 N001024 N001032 N001040 N001065 N001073 N001081 N001099 N001107 N001115 N001123 N001131 N001149 N001156 N001164 N001206 N001214 N001222 N001263 N001289 N001297 N001305 N001313 N001321 N001339 N001347 N001354 N001362 N001396 N001404 N001412 N001438 N001446

KANILA - PROVOX LARYBUTTON, PROVOX LARYTUBE 14981 UslugaRZZO CETKICA ZA CISENJE PROTEZE - PROVOX BRUSH 595 PUMPICA ZA ISPIRANJE PROTEZE - PROVOX FLUSH 10591 CEP ZA ZATVARANJE PROTEZE - PROVOX PLUG 3248 ADHESIVI - PROVOX ADHESIVES REGULAR 524 ADHESIVI - PROVOX ADHESIVES FLEXIDERM 738 ADHESIVI - PROVOX ADHESIVES OPTIDERM 906 IMPREGNIRANI TUBULARNI DACRON GRAFT PROMERA 22 I 24MM 21492 IMPREGNIRANI TUBULARNI DACRON GRAFT PROMERA 10,16,18 I 20MM 12852 IMPREGNIRANI TUBULARNI DACRON GRAFT PROMERA 6 I 8MM 15444 IMPREGNIRANI DACRON GRAFTOVI OBLOZENI SREBRO-ACETATOM-TRIAKSIALNI PROMERA 8MM, DUZIN 0 IMPREGNIRANI DACRON GRAFTOVI OBLOZENI SREBRO-ACETATOM-BIFURKACIONI PROMERA 16X8MM I 0 IMPREGNIRANI BIFURKACIONI DRACON GRAFTOVI PROMERA 18X9MM, 16X6MM, 14X7MM I 12X6MM 19332 KONUSNI PTFE GRAFT SPOLKA OJACAN SA PRSTENOVIMA ILI SPIRALOM PROMERA 7-5MM 0 FOGARTY KATETERI CH 2-10 0 SETOVI ZA IN SITU BYPASS 0 VENSKI STRIPERI 2435.4 PTFE GRAFT ZA HEMODIJALIZU PROMERA 5 I 6 MM 22680 TUBULARNI PTFE GRAFT SPOLJA OJACAN SA PRSTENOVIMA ILI SPIRALOM0PROMERA 20, 18 I 16 MM TUBULARNI PTFE GRAFT SPOLJA OJACAN SA PRSTENOVIMA ILI SPIRALOM0PROMERA 12 I 10 MM TUBULARNI PTFE GRAFT SPOLJA OJACAN SA PRSTENOVIMA ILI SPIRALOM36072 PROMERA 8 I 6 MM HEMODIJALIZA 10450 SOCIJALNA MEDICINA 0 EPIDEMIOLOGIJA 0 PLOCICE SA ZAVRTNJIMA RAZLICITIH PROFILA (U MAKSILOFACIJALNOJ HIRURGIJI I ORL) 0 IMPLANTATI ZA STABILIZACIJU OBTURATOR PROTEZE (U MAKSILOFACIJALNOJ HIRURGIJI I ORL) 0 IMPLANTATI ZA STABILIZACIJU PROTEZE LICA (U MAKSILOFACIJALNOJ HIRURGIJI I ORL) 0 HIDROKSIAPATIT PRAH (REKONSTRUKTIVNI MATERIJAL) U MAKSILOFACIJALNOJ HIRURGIJI I ORL) 0 MEDICINSKI KISEONIK - TECNI (1L) 0 lipaza,amilaza,proteaza,kapsula,25000 IU 0 zinc sulfate,tableta,20 mg,willson-ova bolest 0 magnesium sulfat,infuzija,20%a 100 ml 0 traneksaminska kiselina,tableta,500 mg 0 traneksaminska kiselina,injekcija,100 mg/ml 0 quinidine sulfat,tableta,200 mg 0 procainamide hydrochloride,injekcija,100 mg/ml 0 isoprenaline,injekcija,10 mg/5ml 0 noradrenalin,injekcija,1 mg/ml 0 phenilephrin,injekcija,10 mg/ml 0 diazoksid,kapsula,25 mg 0 diazoksid,injekcija,15 mg/ml 0 natrijum nitroprusid,injekcija,50 mg 0 amilorid,tableta,5 mg 0 phenoxybenzamid,kapsula,10 mg 0 phenoxybenzamid,injekcija,50 mg/ml 0 corticotrophin-releasing factor-CRF,injekcija,25 IU 0 tetrakosartid,injekcija,1 mg/ml 0 gonadorelin,injekcija,100 mcg 0 fludrokortizon,tableta,0,1 mg 0 benzatinbenzilpenicilin,injekcija,1,2 miliona IU 0 benzatinbenzilpenicilin,injekcija,2,4 miliona IU 0 cloxacillin,injekcija,500 mg 0 sulfadiazin,tableta,500 mg 0 eritromicin,injekcija,1000 mg 0 amfotericin B(sa liposomima),injekcija,50 mg 0 pyrazinamide,tableta,400 mg 0 etambutol,tableta,400 mg 0 diphtheria antitoxin,injekcija,10000 IU 0 cyclophosphamide,tableta,50 mg 0 melphalan,injekcija,50 mg 0 chlormethine(cariolyzin),injekcija,10 mg 0 thiotepa,injekcija,15 mg 0 Page 133 karmustin,injekcija,100 mg 0

N001453 N001479 N001487 N001495 N001503 N001511 N001529 N001537 N001545 N001552 N001560 N001610 N001628 N001636 N001644 N001651 N001669 N001677 N001685 N001693 N001701 N001719 N001727 N001735 N001743 N001750 N001768 N001776 N001784 N001792 N001800 N001818 N001826 N001834 N001842 N001859 N001867 N001875 N001891 N001909 N001917 N001925 N001933 N001941 N001958 N002105 N002113 N002121 N002139 N002147 N002154 N002162 N002170 N002188 N002196 N002204 N002212 N002220 N002238 N002246 N002253 N002261 N002279

lomustin,tableta,40 mg UslugaRZZO daktinomicin,injekcija,0,5 mg procarbazine hydrochloride,kapsula,50 mg l-asparaginase,injekcija,10000 IU mitotane,tableta,500 mg,karcinom nadbubrezne zlezde penicillamine,kapsula,250 mg,willson-ova bolest quinine dihydrochloride,injekcija,600 mg/2 ml thiopenthal,injekcija,0,5 gr ketamin,injekcija,50 mg/1ml lidocain,sprej,10% lidokain i epinephrin,krema,2.50% phenytoin,injekcija,250mg phenytoin,kapsula ili tableta,25 mg phenytoin,kapsula ili tableta,50 mg phenytoin,kapsula ili tableta,100mg amitriptyline hydrochloride,tableta,25 mg neostigmin,injekcija,2,5 mg/ml levomepromazin,tableta,100 mg chloroquine phosphate ili sulfate,tableta,100 mg chloroquine phosphate ili sulfate,tableta,150 mg chloroquine phosphate ili sulfate,tableta,250 mg hidroxychloroquine,tableta,200 mg primaquin diphosphate,tableta,15 mg proguanil hydrochloride,tableta,100 mg quinine bisulfat ili sulfat,tableta,300 mg mefloquine hydrochloride,tableta,250 mg pyrimethamin sulfat,tableta,25 mg artemether,injekcija,80 mg/ml artemether,tableta,20 mg artesunat,tableta,50 mg praziquantel,tableta,150 mg praziquantel,tableta,600 mg diethylcarbamazine dihydrogen citrate,tableta,50 mg ivermectin,tableta,3 mg ivermectin,tableta,6 mg niclosamid,tableta,500 mg ipratropium bromid,ampula za inhalaciju salbutamol,injekcija,1mg/ml acetazolamide,tableta,250 mg acetazolamide,injekcija,500 mg naloxon hydrochloride,injekcija,0,4 mg/ml deferoxamine mesilat,injekcija,500 mg mesna ( uromiteksan ),injekcija,400 mg protirelin,injekcija,0,2 mg protirelin,injekcija,0,4 mg glucose,infuzija,50% sodium ferric gluconate complex,injekcija,62,5 mg/5 ml hloramfenikol,injekcija,1000 mg kanamycin,injekcija,1000 mg p-aminosalicylici acid,tableta,500 mg p-aminosalicylici acid,granula,4g cycloserine,kapsula ili tableta,250 mg capreomycin,injekcija,1000 mg ethionamide,tableta,125 mg ethionamide,tableta,250 mg diphtheria antitoxin,injekcija,20000 IU hlorambucil,tableta,2 mg melphalan,tableta,2 mg busulfan,tableta,2 mg merkaptopurin,tableta,50 mg medroksiprogesteron,tableta,100 mg klonazepam,injekcija,1 mg/ml Page 134 diethylcarbamazine dihydrogen citrate,tableta,100 mg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N002303 N002311 N002329 N002337 N002360 N002378 N002386 N002394 N002402 N002410 N002428 N002436 N002444 N002451 N002469 N002477 N002485 N002493 N002501 N002519 N002527 N002535 N002543 N002550 N002568 N002576 N002584 N002592 N002600 NH000001 NH000002 NH000003 OIS90001 OIS90002 OIS90003 OM077999 OM078999 OM079999 OM080999 OM081999 OM082999 OR000001 OR000002 OR000003 OR000004 OR000005 OR000006 OR000007 OR000008 OR000009 OR000010 OR000011 OR000012 OR000013 OR000014 OR000015 OR000016 OR000017 OR000018 OR000019 OR000020 OR000021 OR000022

Mix B i Mix C brasno 1 kg 0.56 UslugaRZZO alprostadil,injekcija,500mcg 0 rifampicin,kapsula ili tableta,150 mg 0 izoniazid, tableta, 100 mg 0 thalidomide,tableta,100 mg,multipli mijelom 0 morphine hydrochloride ili sulfate,rastvor za oralnu primenu,10mg/5 ml 0 morphine kao morfphine sulfate,tableta,10 mg 0 morphine kao morfphine sulfate,tableta sa produzenim delovanjem,30 mg 0 morphine kao morfphine sulfate,tableta sa produzenim delovanjem,60 mg 0 aluminium hydroxide, tableta, 500 mg 0 mitoksantron, rastvor za infuziju, 1 po 10 mg/5ml 0 mitoksantron, rastvor za infuziju, 1 po 20 mg/10 ml 0 sildenafil, tableta 0 atropin sulfat, injekcija, 1mg/1ml 0 etamsylate, injekcija, 250mg/2ml 0 propafenon, injekcija, 35mg/10ml 0 methoxalen, tableta, 0 dezmopresin, injekcija, 4mcg/1ml 0 dezmopresin, injekcija, 20mcg/1ml 0 izoniazid, tableta, 300 mg 0 mitomocin, prasak za injekciju, 1 po 10 mg 0 trientine trietilen tetramin-dihidrohlorid, kapsula, 0 vigabatrin, kapsula, 500 mg 0 levetiracetam, kapsula, 250 mg 0 levetiracetam, kapsula, 500 mg 0 levetiracetam, kapsula, 1000 mg 0 metyrapone, kapsula, 250 mg 0 DIAZEPAM, klizma, 5 po 5 mg/2,5 ml 77.54 folna kiselina (vitamin B11), tableta, 5mg 0 SRAFOVI (U NEUROHIRURGIJI) 0 VENTIKULARNI KATETER (U NEUROHIRURGIJI) 0 DURA GRAFT (VESTACKA DURA) U NEUROHIRURGIJI 0 MEMBRANSKI OKSIGENATOR SA COATING-om UZ SET LINIJA ZA ODRASLE 18209 STABILIZATOR ZA RAD NA KUCAJUEM SRCU 85774 STABILIZATOR VRHA SRCA 85774 OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI 0 OSTALI IMPLATANTI (PROTEZE) U ORTOPEDIJI 0 OSTALI UGRADNI MATERIJAL U KARDIOHIRURGIJI 0 OSTALI MATERIJAL ZA DIJALIZU 0 OSTALI PEJSMEJKERI 0 OSTALI STENTOVI 0 CEMENTNE PROTEZE KUKA 0 BESCEMENTNE PROTEZE KUKA 0 HIBRIDNE PROTEZE KUKA 0 PARCIJALNE PROTEZE KUKA 0 REVIZIONE PROTEZE KUKA 0 VESTACKO KOLENO 0 TUMOR PROTEZA 0 REVIZIONA FEMORALNA KOMPONENTA ENDOPROTEZE KOLENA 0 MODULARNI TIBIJALNI DEO ENDOPROTEZE KOLENA 0 REVIZIONI TIBIJALNI INSERT ENDOPROTEZE KOLENA 0 REVIZIONI FEMORALNI STEM ENDOPROTEZE KOLENA 0 REVIZIONI TIBIJALNI STEM ENDOPROTEZE KOLENA 0 KIRSNER IGLA 0 ENDEROV KLIN 0 GAMA KLIN 0 INTERLOKING SRAF 0 HUMERALNI KLIN 0 TIBIJALNI KLIN 0 SAMODINAMIZIRAJUI UNUTRASNJI FIKSATOR 0 UGAONA PLOCA 0 L PLOCA 0 Page 135 T PLOCA 0

OR000023 OR000024 OR000025 OR000026 OR000027 OR000028 OR000029 OR000030 OR000031 OR000032 OR000033 OR000034 OR000035 OR000036 OR000037 OR000038 OR000039 OS000001 OS000002 OS000003 OS000004 OS000005 OS000006 P069900 P069901 P069902 P069903 P069904 P069905 P069906 P069907 P069908 P069909 P069910 P069911 P069912 P069913 P069914 P069915 P069916 P069919 PM000001 PM000002 PM000003 PM000004 PM000005 PM000006 PM000007 PM000008 PM000009 PM000010 PM000011 PM000012 PM000013 PM000014 PM000015 PM000016 PM000017 PM000018 PM000019 PM000020 PM000021 PM000022

U PLOCA 0 UslugaRZZO KASIKASTA PLOCA 0 RAVNA PLOCA 0 TUBULARNA PLOCA 0 SEMITUBULARNA PLOCA 0 FIKSACIONI SRAF ZA PLOCU (ZAVRTANJ) 0 ZICA 0 KOSTANI ZAVRTNJI 0 KLINOVI ZA FIKSACIJU KOSTIJU 0 IGLE ZA FIKSACIJU KOSTIJU 0 SRAFOVI ZA FIKSACIJU KOSTIJU 0 PUNJENJE ZA STAPLERE (SPOJNICE) 0 UNUTRASNJI FIKSATOR KICME 0 DISKUS IMPLANTAT 0 TOTALNA ENDOPROTEZA RAMENA 0 MODULARNI IMPLANTATI KOSTIJU I ZGLOBOVA 0 VESTACKA KOST (OSTEOVIT) 0 OKSIGENATOR SA CAUTINGOM ZA ODRASLE 0 OKSIGENATOR SA CAUTINGOM ZA DECU DO 5KG 0 OKSIGENATOR SA CAUTINGOM ZA DECU 5 - 50KG 0 STABILIZATOR 0 STABILIZATOR VRHA SRCA 0 CARDIOTOMY RESVOIR 0 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (30mcg/0,3ml) 4672.08 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (60mcg/0,3ml) 9344.37 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (150mcg/0,3ml) 23360.51 ARANESP,rastvor za injekciju ,pen sa uloskom 1 po (60mcg/0,3ml) 9344.37 ARANESP,rastvor za injekciju ,pen sa uloskom 1 po (150mcg/0,3ml) 23360.51 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (10mcg/0,4ml) 1557.25 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (40mcg/0,4ml) 6229.44 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (80mcg/0,4ml) 12458.99 ARANESP,rastvor za injekciju ,pen sa uloskom 1 po (40mcg/0,4ml) 6229.44 ARANESP,rastvor za injekciju ,pen sa uloskom 1 po (80mcg/0,4ml) 12458.99 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (20mcg/0,5ml) 3114.83 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (50mcg/0,5ml) 7786.91 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (100mcg/0,5ml) 15573.82 ARANESP,rastvor za injekciju ,pen sa uloskom 1 po (20mcg/0,5ml) 3114.83 ARANESP,rastvor za injekciju ,pen sa uloskom 1 po (100mcg/0,5ml) 15573.82 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (300mcg/0,6ml) 46721.23 ARANESP,rastvor za injekciju ,pen sa uloskom 1 po (300mcg/0,6ml) 46721.23 ARANESP,rastvor za injekciju ,napunjen inj.spric 1 po (15mcg/0,375ml) 2336.04 PACEMAKER VVI + BI 0 PACEMAKER SSI + BI 0 PACEMAKER VVIR + BI + AUTOKAPTURA 0 PACEMAKER VVIR + BI 0 PACEMAKER DDDR + 2 BI 0 PACEMAKER DDDR, V AUTOKAPTURA + 2 BI 0 PACEMAKER DDDR, A/V AUTOKAPTURA + 2 BI 0 PACEMAKER DDDR, A/V AUTOKAPTURA + UNI PASIV ELEKTRODA + BI AKTIV ELEKTRODA, ZA DECU MANJ 0 PACEMAKER VDDR + SINGLE - PASS 0 PACEMAKER MULTI - SITE + ELEKTRODA ZA CS 0 PACEMAKER LOOP RECORDER 0 UNIPOLARNA ELEKTRODA 0 AKTIVNA BI EL 0 HV ELEKTRODA 0 CS ELEKTRODA UNI 0 UVODNICI 0 ADAPTERI 0 ICD SA VVIR + HV ELEKTRODA UVODNIK 0 LID ZA PRIV. ZA PACE MAKER 0 PACEMAKER VDR 0 CRT-P + 1 ELEKTRODA ZA CS (UNI/BI) + 1 AKTIVNA ELEKTRODA + 1 PASIVNA ELEKTRODA (PRAVA ILI J) + 0 Page 136 PACEMAKER ICD 0

PM000023 PM000024 PM000025 PM000026 PM000027 PM000028 PM000029 PM000030 PM000031 PM010001 PM020001 PM030001 PM040001 PM040002 PM040003 PM050001 PM060001 PM060003 PM070001 PM070002 PM090001 PM090002 PM100001 PM110001 PM120001 PM130001 PM130002 PM130003 PM130004 PM140001 PM150001 PM160001 PM170001 PMX80003 PMXX0001 PMXX0002 PMXX0003 PMXX0004 PMXX0005 PMXX0006 PMXX0007 PMXX0008 PMXX0009 S0009045 S0009046 S0009052 S0009053 S0009054 S0009055 S0009056 S0009110 S0009111 S0009113 S0009184 S0009185 S0009186 S0009219 S0009308 S09500 SG000001 SG000002 SG000003 SG000004

VVIR ZA DECU LAKSU OD 10KG + 1 UNIPOLARNA ELEKTRODA 0 UslugaRZZO POTKOZNA ELEKTRODA ZA ICD 0 EPIKARDNA ELEKTRODA 0 UVODNI SISTEM ZA CS + ELEKTRODA ZA CS 0 ICD-VR + HV ELEKTRODA ZA SEKUNDARNU PREVENCIJU IZNENADNE SMRTI + UVODNIK ZA HV 0 ICD-VR + HV ELEKTRODA ZA PRIMARNU PREVENCIJU IZNENADNE SMRTI + 0 UVODNIK ZA HV ICD-DR + HV ELEKTRODA + BI ELEKTRODA + UVODNIK ZA HV 0 ICD-CRT + ELEKTRODA ZA CS + HV EL + BI EL + UVODNI SISTEM ZA CS + UVODNIK ZA HV 0 SISTEM ZA EKSTRAKCIJU ELEKTRODA 0 REGENCY SC+ 44280 VERITY ADXHL SR 47520 SENSIA DDDR PEJSMEJKER 63513.72 VERITY ADXXL VDR 65880 AV PLUS DX 29160 PEEL AWAY LUTRODUCER 9FR 2160 INSYNC III DDDR PEJSMEJKER 109559.52 ADAPTA DDR PEJSMEJKER 234181.8 CAPSURE SENSE, UNI,PASIVNA, PRAVA ELEKTRODA NOVUS, BI, PASIVNA, 12033.36 PRAVA ELEKTRODA MICRONY II SR+ 170640 ISOFLEX S 8640 SUBCUTANEOUS LEAD SYSTEM, POTKOZNA ELEKTRODA ZA ICD 127440 TUNNELING TOOL, PRIBOR ZA IMPLANTACIJU ELEKTRODE 24786 CAPSURE EPI, UNI/BI, EPIKARDNA ELEKTRODA 42120 REVEAL DX, DIJAGNOSTICKI LOOP RECORDER 179471.16 PEEL AWAY INTRODUCER 7FR 2160 CPS DIRECT SL 14040 CPS AIM 14040 ARROW 11880 QUICK FLEX 29160 MAXIMO II VR ICD 560594.52 MAXIMO VR ICD 420446.16 MAXIMO II DR ICD 619724.52 MAXIMO II CRT-D ICD 712643.4 CAPSURE FIX NOVUS, BI, AKTIVNA, PRAVA ELEKTRODA 12893.04 ISOFLEX OPTIM 8640 CAPSURE SP NOVUS, BI, PASIVNA PRAVA/J ELEKTRODA 12033.36 CAPSURE FIX NOVUS, BI, AKTIVNA, PRAVA ELEKTRODA 12893.04 ATTAIN OTW, UNI/BI, ELEKTRODA ZA CS 40544.28 ATTAIN VENOGRAM BALOON CATHETER SA BALONOM ZA VENOGRAM CS 4963.68 ATTAIN LDS, UVODNI SISTEM ZA CS 18435.59 ZINGER GUIDE WIRE, ZICA VODIC ZA ELEKTRODU ZA CS 5876.28 SPRING QUATTRO, HV ELEKTRODA ZA ICD, PASIVNA/AKTIVNA 85093.2 PERCUTANEOUS LEAD INTRODUCER, UVODNIK 9FR 3580.2 Troskovi materijala za parcijalnu akrilatnu protezu (M 70%) 1823.36 Troskovi materijala za totalnu protezu (M 80%) 3125.76 Troskovi materijala za reparaturu proteze - prelom ploce (M 50%) 325.6 Troskovi materijala za dodatak zuba u protezi ( M 50%) 325.6 Troskovi materijala za dodatak kukice u protezi (M 50%) 325.6 Troskovi materijala za podlaganje proteze direktno - hladnovezujui akrilat (M 50%) 88.4 4 Troskovi materijala za podlaganje proteze indirektno (M 50%) 488.4 Troskovi materijala za aktivni pokretni ortodonski aparat (M 150%) 2869.35 Troskovi materijala za funkcionalni ortodonski aparat (M 150%) 4173.6 Troskovi materijala za reparaturu ortodonskog aparata sa otiskom (M 60%) 417.36 Troskovi materijala za opturator plocu bez zuba (M 30%) 834.72 Troskovi materijala za protezu sa opturatorom (M 40%) 2086.8 Troskovi materijala za skeletiranu protezu sa opturatorom (M 50%) 2086.8 Troskovi materijala za davanje injekcije u terapijske / dijagnosticke svrhe (M 50%) 105.8 Troskovi materijala za readaptaciju i reokludaciju opturatora (M 35%) 608.35 SLUZBA HITNE STOMATOLOSKE POMOI 0 BIFURKACIONI ABDOMINALNI STENT GRAFT SA BALONOM 508368.96 KONTRALATERALNI ILIJACNI STENT 372511.44 ILIJACNI NASTAVAK 74088 Page 137 AORTNI NASTAVAK 74088

SG000005 SG000006 SK000001 SK000002 SK000003 SK000004 SK000005 SM000001 SM000003 SM000004 SM000005 SM000006 SM000007 SM000008 SM000009 SM000010 SM000011 SM000012 SM000013 SM000014 SM000015 SM000016 SM000017 SM000018 SM000019 SM000020 SM000021 SM000022 SM000023 SM000024 SM000025 SM000026 SM000027 SM000028 SM000029 SM000030 SM000031 SM000032 SM000033 SM000034 SM000035 SM000036 SM000037 SM000038 SM000039 SM000040 SM000041 SM000042 SM000043 SM000044 SM000045 SM000046 SM000047 SM000048 SM000049 SM000050 SM000051 SM000052 SM000053 SM000054 SM000055 SM000056 SM000057

STENT GRAFT ZA GRUDNU AORTU SA BALONOM 656208 UslugaRZZO DISTALNA KOMPONENTA 74088 AUTOLOGNI SISTEM SA PRIBOROM TK2 0 CELL SAVING 5 KOMPLET ZA INTEROPERATIVNO SPASAVANJE KRVI 0 AUTOTRANSFUZIONI SISTEMI/SETOVI - SEQUESTRA 1000 I AUTOLOG 15619.66 AUTOTRANSFUZIONI SISTEMI/SETOVI - CELL SAVER 5, HEMOLITE 2+ I HEMONETICS MCS 15619.66 AUTOTRANSFUZIONI SISTEMI/SETOVI - ELECTA 15619.66 AUTOSISTEMI 0 OSTALI SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL 0 KLIPSEVI 0 AERACIONE CEVCICE 0 HIRURSKI SAVNI MATERIJAL 0 SONDE 0 TUBUSI 0 KANILE 0 KATETERI 0 DRENOVI 0 RO FILMOVI 0 KONTRASTNA SREDSTVA 0 RADIOAKTIVNI IZOTOPI 0 SETOVI ZA LDL 0 KONEKTOR Y 0 A STERI DRAPE 61X91 0 A STERI DRAPE 61X85 0 KLINI DRAPE 75X90 0 KLINI DRAPE 75X75 0 KLINI DRAPE 50X75 0 OP-TAPE 10X50 0 SURGICAL 5X35 0 SURGICAL 5X7,5 0 SURGICAL 10X20 0 SET ZA A RADIALIS T 0 CONTRAST INJECTION M 0 CATH. CONECTOR 100 CM 0 DVOJNA SLAVINA 0 TROKRAKA SLAVINA 0 HEMOSTATSKA VALVULA 0 SISTEM ZA INFUZIJU 0 BOCA ZA TORAX DRENAZU ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU 0 ZICE ZA PACE MAKER 0 SISTEM ZA KARDIOPLEGIJU 0 SISTEM ZA VOLUMEN 0 KESE ZA SATNU DIUREZU 0 INTRADJUSER SET 0 LONG SHEATH SETS 0 OPTURATOR 7FRX11 0 PUNK. IGLE 186/038/7,6 0 AUTOMATSKI MANIFOLD 0 CARDIOPLEGIA 1000 0 INFUZIONI SISTEM ZA GREJAC KRVI LEVEL 0 REDON BOCA 400 ML 0 ELASTICNI ZAVOJ 0 GEMINI SISTEM 0 KONEKTOR PACIJENT CREVA 0 SAKUPLJAC KONDENZOVANE VODE IZ CREVA 0 FILTER SAKUPLJAC VLAGE 0 FILTER BAKTERIOLOSKI 0 CREVO ZA ANESTIZIJU ZA PACIJENTA 0 ANTIBAKTERIJSKI FILTER 0 CHITO - SEAL HEMOST. PAD 0 MEDFLATOR 0 SPRIC KOMPLET ZA INJEKTOMA 0 Page 138 KARDIOHIRURSKI SET(MANTILI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU) 0

SM000058 SM000059 SM000060 SM000061 SM000062 SM000063 SM000064 SM000065 SM000066 SM000067 SM000068 SM000069 SM000070 SM000071 SM000072 SM000073 SM000074 SM000075 SM000076 SM000077 SM000078 SM000079 SM000080 SM000081 SM000082 SM000083 SM000084 SM000085 SM000086 SM000087 SM000088 SM000090 SM000091 SM000092 SM000093 SM000094 SM000095 SM000096 SM000097 SM000098 SM000099 SM000100 SM000101 SM000102 SM000103 SM000104 SM000105 SM000106 SM000107 SM000108 SM000109 SM000110 SM000111 SM000112 SM000113 SM000114 SM000115 SM000116 SM000117 SM000118 SM000119 SM000120 SM000121

SISTEM ZA INVAZIVNO MERENJE ARTERIJSKOG I VENSKOG PRITISKA (MONITORING SET) 0 UslugaRZZO ANGIO TOUCH KIT (SET ZA PACIJENTA) 0 LAPAROSKOPSKI SET 15878 INSTRUMENTARIJUM ZA LAPAROSKOPSKU OPERACIJU ZUCNE KESE 10936 ALKOHOL 70% (L) 0 RIVANOL (L) 0 HIDROGEN 3% (L) 0 POVIDON JOD (L) 0 MEDICINSKI BEZIN (L) 0 DEZINFICIJENSI (L) 0 GAZE (m) 0 ZAVOJI (m) 0 VATA (kg) 0 FLASTERI (cm) 0 RUKAVICE - HIRURSKE (par) 0 RUKAVICE - OBICNE PVC (par) 0 SPRICEVI (komad) 0 IGLE (komad) 0 BRAUNILE (komad) 0 GEL ZA ULTRAZVUK (kg) 0 DRVENE SPATULE (komad) 0 MASKE (komad) 0 KATETER ZA NEFROSTOMU 0 KATETER ZA CISTOSTOMU 0 PERITONEUMSKI KATETER 0 SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL ZA LAPAROSKOPSKU HOLECISTEKTOMIJU 0 SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL ZA MAGNETNU REZONANCU SA KONTRASTOM 2955 SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL ZA MAGNETNU REZONANCU BEZ KONTRASTA 1805 HIRURSKE KAPE 0 PAPIRNE KALJACE 0 KESE ZA URIN 0 BOCICE ZA URIN 0 VAKUTAJNER 0 SET ZA STEREOTAKSICNU BIOPSIJU I EKSCIZIJU DOJKE 37097 KESA ZA KOLOSTOMU 0 DISK ZA KOLOSTOMU 0 KESA ZA ILEOSTOMU 0 DISK ZA ILEOSTOMU 0 KESA ZA UROSTOMU 0 DISK ZA UROSTOMU 0 SISTEM ZA INFUZIONU PUMPU 0 TRANSFUZIONI SISTEM 0 SISTEM ZA MERENJE INTRAKRANIJALNOG PRITISKA 0 ENDOTRAHEALNA KANILA 0 LANCETA 0 IGLA ZA STERNALNU PUNKCIJU 0 IGLA ZA BIOPSIJU KOSTI 0 UVODNIK ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA I HIPERVASKULARIZOVANIH TUMORA 0 VODEI KATETER ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA I HIPERVASKULARIZOVANIH TUM 0 VODIC ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA I HIPERVASKULARIZOVANIH TUMORA 0 MIKROKATETER ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA I HIPERVASKULARIZOVANIH TUMO 0 MIKROVODIC ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA I HIPERVASKULARIZOVANIH TUMORA 0 TECNO EMBOLIZACIJSKO SREDSTVO ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA I HIPERVASKU 0 SPIRALE ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA 0 CESTICNO EMBOLIZACIJSKO SREDSTVO ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN AV MALFORMACIJA I HIPERVA 0 SISTEM ZA ASPIRACIJU INTRAARTERIJSKOG TROMBA 0 SISTEM ZA HVATANJE I IZVLACENJE INTRAARTERIJSKOG TROMBA 0 SISTEM ZA IZVLACENJE STRANOG TELA IZ KRVNOG SUDA 0 SISTEM ZA HEMIJSKU INTRAARTERIJSKU TROMBOLIZU 0 BALON ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN INTRAARTERIJSKE TROMBOZE 0 STENT ZA ENDOVASKULARNI TRETMAN INTRAARTERIJSKE TROMBOZE 0 TKIVNI EKSPANDER 0 Page 139 STENT ZA GASTROINTESTINALNI TRAKT 0

SM000122 SM000123 SM000124 ST000001 ST000002 ST000003 ST000004 ST000005 ST000006 ST000007 ST000008 ST000009 ST000010 ST000011 ST000012 ST000013 ST000014 ST000015 STT90001 STT90002 STT90003 STT90004 STT90005 STT90006 STT90007 STT90008 STT90009 STT90010 STT90011 STT90012 STT90013 STT90014 STT90015 STT90016 UM000001 UM000002 UM000003 UM000004 UM000005 UM000006 UM000007 UM000008 UM000009 UM000010 UM000011 UM000012 UM000013 UM000014 UM000015 UM000016 UM000017 UM000018 UM000019 V007925 V007926 V007927 V014140 V014141 VLL90001 VLL90002 VLL90003 VLL90004 VLL90005

TRAHEALNI STENT 0 UslugaRZZO TRAHEOBRONHIJALNI STENT 0 NAZALNI OKSIGENI SET 0 KORONARNI STENTOVI OTVORENOG DIZAJNA 0 KORONARNI STENTOVI OD NERðAJUEG CELIKA SA ELIJAMA ZATVORENOG ILI INTERMEDIJARNOG DIZ 0 KORONARNI STENTOVI NAPRAVLJENI OD LEGURA 0 KORONARNI STENTOVI SA CITOSTATSKIM DEJSTVOM I POVOLJNIM EFEKTOM KOD DIJABETICARA 0 KORONARNI STENTOVI SA CITOSTATSKIM DEJSTVOM I POVOLJNIM EFEKTOM KOD BOLESNIKA SA REST 0 KORONARNI STENTOVI SA CITOSTATSKIM DEJSTVOM ZA KOMPLEKSNA SUZENJA U ANGULIRANIM I TOR 0 PERIFERNI STENTOVI PREMONTIRANI NA DILATACIONI BALON 0 SAMOOSLOBAðAJUI PERIFERNI STENTOVI 0 KAROTIDNI STENTOVI SA SISTEMIMA ZA DISTLNU PROTEKCIJU (FILTERI ILI0OKLUZIONI SISTEMI) AORTNI STENT - GRAFT 0 BALON KATETER 0 KORONARNI STENTOVI OTVORENOG DIZAJNA IZRAðENI OD KOBALT-HROM LEGURE OBLOZENI IMUNOSU 94197.6 KORONARNI STENTOVI OTVORENOG DIZAJNA IZRAðENI OD NERðAJUEG105279.05 CELIKA OBLOZENI IMUNOSUP KORONARNI STENTOVI ZATVORENOG ILI INTERMEDIJARNOG DIZAJNA IZRAðENI OD KOBALT-HROM LEG 95245.2 KORONARNI STENTOVI ZATVORENOG ILI INTERMEDIJARNOG DIZAJNA IZRAðENI OD NERðAJUEG CELIK 103680 KORONARNI STENT IZRAðEN OD NERðAJUEG CELIKA, SA ELIJAMA ZATVORENOG ILI INTERMEDIJARN 100980 KORONARNI STENT IZRAðEN OD KOBALT-HROM LEGURE, SA ELIJAMA OTVORENOG DIZAJNA, SA PERM 100980 KAROTIDNI STENTOVI (MONORAIL-RAPID EXCHANGE DIZAJN) SA ELIJAMA ZATVORENOG DIZAJNA, IZRA 151200 KAROTIDNI STENTOVI (MONORAIL-RAPID EXCHANGE DIZAJN) SA ELIJAMA OTVORENOG DIZAJNA, IZRAð 156600 KORONARNI STENT, TSUNAMI GOLD, TERUMO, CSRA 19872 KORONARNI STENT IZRAðEN OD NERðAJUEG CELIKA SA ELIJAMA ZATVORENOG ILI INTERMEDIJARNO 19969 KORONARNI STENT, GAZELLE, BIOSENSORS INTERNATIONAL, GAZ 17820 KORONARNI STENT, MULTI-LINK VISION/MINI VISION, ABBOTT, 10078 29667 KORONARNI STENT SA LEKOM, TAXUS LIBERTE, BOSTON SCIENTIFIC, H 749, 38940 100980 KORONARNI STENT SA LEKOM, BIOMATRIX,BIOSENSORS INTERNATIONAL, BMXT 84240 PERIFERNI STENT, PALMAZ BLUE, CORDIS CORPORATION, PB 54891 PERIFERNI STENT, PALMAZ GENESIS, CORDIS CORPORATION, PGPPS, PGPPX 40793 PERIFERNI STENT, WALLSTENT UNI, WALLSTENT RP,M0017 55350 PERIFERNI STENT, PROTEGE GPS, SER6, SERP65 92340 PERIFERNI STENT, SMART CONTROL, CORDIS CORPORATION, SOCV, COMV 92340 KORONARNI STENT, LEGURA, DRIVER, MEDITRONIC, DRV-X 29667 MREZICA 0 INTRAOKULARNA SOCIVA 0 POTPUNA OCNA PROTEZA 0 STAPLERI 0 OSTALI UGRADNI MATERIJAL 0 PUDENSI 0 KOHLEARNI IMPLANTATI 0 PUNJENJE ZA CIRKULARNE STAPLERE 0 MREZICE ZA HERNIJE (KILE) 0 DVOKOMPOZITNA MREZICA ZA HERNIJU (KILU) 0 ZATVARAC SEPTALNOG DEFEKTA (OKLUDER) 0 IMPLANTAT ZA DOJKU (POSLE IZVRSENE MASTEKTOMIJE) 0 PARCIJALNE PROTEZE ZA SREDNJE UHO 0 TOTALNE PROTEZE ZA SREDNJE UHO 0 TRAHEOEZOFAGEALNE GOVORNE (VOKALNE) PROTEZE 0 FLEKSIBILNA INTRAOKULARNA SOCIVA 0 RIGIDNA INTRAOKULARNA SOCIVA 0 FLEKSIBILNI URETEROPELVICNI STENT URETER 0 MIKROINCIZIONA FLEKSIBILNA INTRAOKULARNA SOCIVA 0 RISPOLEPT CONSTA,prasak i rastvarac za suspenziju za injekciju,1 po 25 mg 0 RISPOLEPT CONSTA,prasak i rastvarac za suspenziju za injekciju,1 po 37.5 mg 0 RISPOLEPT CONSTA,prasak i rastvarac za suspenziju za injekciju,1 po 50 mg 0 MABTHERA,koncentrat za rastvor za infuziju,2 po 100 mg/10ml 24191.73 MABTHERA,koncentrat za rastvor za infuziju,1 po 500 mg/50ml 119457.83 MEHANICKA MITRALNA VALVULA NISKOPROFILNA ZA BROJEVE 25, 27 i 29 56430 MEHANICKA MITRALNA VALVULA VISOKOPROFILNA ZA BROJEVE 31, 33 i 3551300 MEHANICKA AORTNA VALVULA NISKOPROFILNA ZA BROJEVE 19, 21 i 23 56430 MEHANICKA AORTNA VALVULA VISOKOPROFILNA ZA BROJEVE 25 i 27 51300 MEHANICKA VALVULA SA GRAFTOM Page 140 90288

VLL90006 VLL90007 VLL90008 VLL90009 VLL90010 VLL90011 VLL90012 VLL90013 VR000001 VR000002 VR000003 VR000004 VR000005 VR000006 VR000008 VR000009 VR000010 VR000011 VR000012 VU0001 VU0002 VU0003 VU0004 VU0005 VU000501 VU0006 VU000601 VU0007 VU000701 VU0008 VU000801 VU0009 VU0010 VU0011 VU0012 VU0013 VU0014 VU0015 VU0016 VU0017 VU0018 VU0019 VU0020 VU0021 VU0027 VU0028 VU0029 VU0030 VU003000 VU0031 VU0032 VU0033 VU0034

VALVULA SA SIROKIM OBODOM 56430 UslugaRZZO BIOLOSKA VALVULA STENDED ZA MITRALNU POZICIJU 56430 BIOLOSKA VALVULA STENDED ZA AORTNU POZICIJU 69174 BIOLOSKA VALVULA STENTLESS 80514 SEMIRIGIDNI I RIGIDNI RING 27702 FLEKSIBILNI RING 24948 TUBULARNI GRAFT 16108 DAKRONSKI PATCH, HEMA PATCH WOVEN, INTERVASCULAR, HEW 8640 MEHANICKA MITRALNA VALVULA 0 MEHANICKA AORTNA VALVULA 0 MEHANICKA VALVULA SA GRAFTOM 0 VALVULA SA SIROKIM OBODOM 0 BILOSKA VALVULA STENTED 0 BILOSKA VALVULA STENLESS 0 SEMIRIGIDNI I RIGIDNI RING 0 FLEKSIBILNI RING 0 TUBULARNI GRAFT 0 PATCH 0 BIOLOSKI PRSTENOVI ZA REKONSTRUKCIJU SRCANIH ZALISTAKA 0 KORONAROGRAFIJA - KATETERIZACIJA 46586 REVASKULARIZACIJA MIOKARDA PTC-A (BEZ STENTA) 137019 REVASKULARIZACIJA BAJ-PASA 290223 INPLANTACIJA VALVULA (BEZ VALVULA) 323144 UGRADNJA CEMENTNE PROTEZE KUKA 28583 CEMENTNA PROTEZA KUKA - VAN PLANA 0 UGRADNJA BESCEMENTNE PROTEZE KUKA 30149 BESCEMENTNA PROTEZA KUKA - VAN PLANA 0 UGRADNJA PROTEZE KOLENA 31857 PROTEZA KOLENA - VAN PLANA 0 UGRADNJA MAJAMI PROTEZE 91656 MAJAMI PROTEZA - VAN PLANA 0 UGRADNJA INTRAOKULARNIH FLEKSIBILNIH SOCIVA 20817 UGRADNJA INTRAOKULARNIH RIGIDNIH SOCIVA 14143 KLASICNI METOD VESTACKE OPLODNJE - IVF 271384 IN VITRO MATURACIJA JAJNE ELIJE 285676 ICSI - MIKROFERTILIZACIJA 287174 KORONAROGRAFIJA-KATETERIZACIJA KOD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA 46586 REVASKULARIZACIJA MIOKARDA PTC-A (BEZ STENTA) KOD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA 137019 TRANSPLANTACIJA BUBREGA 0 TRANSPLANTACIJA JETRE 0 TRANSPLANTACIJA KOSTANE SRZI 350000 ENDOVASKULARNO LECENJE INTRAKRANIJALNIH ANEURIZMI 0 UTROSAK LEKOVA ZA DECU DO 18 GODINA STAROSTI KOJA SU OBOLELA OD FENILKETONURIJE 0 UTROSAK LEKOVA ZA DECU DO 18 GODINA STAROSTI KOJA SU OBOLELA OD CISTICNE FIBROZE 0 PERKUTANA VERTEBROPLASTIKA 0 MAGNETNA REZONANCA SA KONTRASTOM 14064 MAGNETNA REZONANCA BEZ KONTRASTA 6384 TRANSPLANTACIJA KOSTANE SRZI DETETU 726000 RADIOFARMAK-SANITETSKI MATERIJAL ZA PET 0 UGRADNJA INTRAOKULARNIH MIKROINCIZIONIH FLEKSIBILNIH SOCIVA 25526 PET CELOG TELA 18975 PET DOPUNSKI CILJANI 16552 PET CILJANI 18668

Page 141

Information

141 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

568897

You might also be interested in

BETA