Read VIP30, VIP35 - ELEKTRONICZNE PRZEKAZNIKI ZABEZP. text version

<< Powrót

Zabezpieczenia i sterowanie

Instrukcja u¿ytkowania

VIP30, VIP35

Elektroniczne przekaYniki zabezpieczaj¹ce

Spis treoeci

1. Prezentacja przekaYników VIP30 oraz VIP35 .................................. 3 2. Nastawy i obs³uga............................................................................ 4 3. Przek³adniki pr¹dowe i zakres nastaw pr¹dowych........................... 8 4. Schematy po³¹czeñ ......................................................................... 9 5. Instalowanie i przy³¹czanie ............................................................. 11 6. Charakterystyka techniczna............................................................ 15 7. Testowanie przekaYników VIP30/35 przy u¿yciu testera VAP6 ...... 18

2

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

1. Prezentacja przekaYników VIP30 oraz VIP35

PrzekaYniki zabezpieczaj¹ce z autonomicznym zasilaniem

Mitop

VIP30 VIP35

Uproszczony schemat po³¹czeñ

t

PrzekaYniki VIP30 oraz VIP35 zosta³y zaprojektowane do pracy w sieciach rozdzielczych, g³ównie w podstacjach SN\nn, w których s¹ stosowane w zabezpieczeniach na dop³ywie transformatora. PrzekaYniki te posiadaj¹ niezale¿ne zasilanie - poprzez przek³adniki pr¹dowe i nie wymagaj¹ dodatkowego Yród³a zasilania. Przek³adniki zasilaj¹ te¿ wyzwalacze Mitop. n PrzekaYnik VIP30 zapewnia ochronê przed skutkami zwaræ miêdzyfazowych. n PrzekaYnik VIP35 zapewnia ochronê przed skutkami zwaræ miêdzyfazowych i doziemnych.

Przek³adniki pr¹dowe CRc

Zabezpieczenie fazowe

Zabezpieczenie fazowe dzia³a wg charakterystyki zale¿nej IDMT. Zadzia³anie nastêpuje dla pr¹dów 1.2 x Is i wiêkszych. Zabezpieczenia fazowe przekaYników VIP30 i VIP35 s¹ identyczne.

n Przek³adniki CRc przeznaczone dla RM6 (rozdzielnica RM6 model '98 lub póYniejszy) PrzekaYniki VIP30/35 powinny byæ u¿ywane razem z przek³adnikami CRc. Umo¿liwia to poprawne dzia³anie zabezpieczenia. Przek³adniki CRc posiadaj¹ 2 zakresy. W zale¿nooeci od wybranego zakresu, pr¹d rozruchowy mo¿e byæ nastawiany od 8A do 80A lub od 20A do 200A. Przekrój rdzenia oraz rezystancja uzwojeñ przek³adników pr¹dowych CRc zosta³y dobrane tak, by chroniæ przekaYniki VIP30 oraz VIP35 przed skutkami zwaræ. n Inne typy przek³adników Zastosowanie przek³adników pr¹dowych 200/1 innego typu wymaga zastosowania dodatkowych rezystorów w³¹czanych szeregowo z uzwojeniami wtórnymi.

Opis

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

1,2 Is I

Zabezpieczenie fazowe (VIP30, VIP35)

t

Zabezpieczenie to dzia³a na podstawie pomiaru wartooeci pr¹du zerowego, bêd¹cego sum¹ wektorow¹ pr¹dów w uzwojeniach wtórnych przek³adników. Pomiaru pr¹du zerowego dokonuje siê przy u¿yciu przek³adnika pr¹dowego CSH30 montowanego z ty³u modu³u VIP35. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe posiada nastawialn¹ wartooeæ pr¹du rozruchowego i zw³oki czasowej.

to>

VIP30 WED

VIP30 WED posiada tak¹ sam¹ charakterystykê jak przekaYnik VIP30. Jedyna ró¿nica pomiêdzy VIP30 WED a VIP30 sprowadza siê do oznaczeñ na p³ytce zawieraj¹cej zakres nastaw. F Patrz rozdzia³ 5 "Wybór p³ytki z zakresem nastaw". Prze³¹cznik przekaYnika VIP30 WED, powinien znajdowaæ siê w pozycji odpowiadaj¹cej mocy znamionowej.

n PrzekaYniki VIP30 oraz VIP35 posiadaj¹ poliwêglanowe obudowy, zabezpieczaj¹ce przed kapi¹c¹ wod¹ oraz py³em. P³yta czo³owa przekaYników jest dodatkowo zabezpieczona przez przeYroczyst¹ pokrywê wyposa¿on¹ w uszczelkê. Pokrywa p³yty czo³owej mo¿e byæ zaplombowana w celu ograniczenia dostêpu do nastaw. n Nastawy pr¹du rozruchowego zabezpieczenia fazowego i ziemnozwarciowego dokonuje siê bezpooerednio w amperach przy u¿yciu pokrête³ obrotowych. W zwi¹zku z tym zakres nastaw na p³ycie czo³owej powinien odpowiadaæ wybranemu zakresowi przek³adników pr¹dowych. Wymaga to w³o¿enia dobr¹ stron¹ p³ytki z naniesionymi zakresami w czasie monta¿u przekaYnika. n Umieszczone z ty³u przekaYnika zaciski umo¿liwiaj¹ szybkie przy³¹czenie.

Io>

I

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (VIP35)

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

3

2. Nastawy i obs³uga

P³yta czo³owa przekaYnika VIP30

1 2

phase overcurrent

VIP 30

sensors: CRc 51007005F0 S1,S2 to be used

a

Is

18 15 12 22 28 36 46 56 8 80 68 (A) 1.2Is 10

b

d

VAP6 test plug

c

P³yta czo³owa przekaYnika VIP30

Zabezpieczenie fazowe

1. Strefa nastaw zabezpieczenia fazowego 2. Nastawa pr¹du rozruchowego Is

a. P³ytka z zakresami nastaw Is b. Typ przek³adnika pr¹dowego i wykorzystywane uzwojenia wtórne c. Z³¹cze do przy³¹czania testera typu VAP6 d. Prze³¹cznik minimalnej zw³oki czasowej

Pozosta³e elementy p³yty czo³owej

4

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

2. Nastawy i obs³uga (cd.)

P³yta czo³owa przekaYnika VIP35

1 2

phase overcurrent

VIP 35

sensors: CRc 51007005F0 S1, S2 to be used

a

Is

15 12 18 22 28 36 46 56 8 80 68 (A) 1.2Is 10

b

to>

d

Io> 30

20 15 12 10 25

48 60 80 120 100 (A)

38

VAP6 test plug 0.3 0.35 0.4 to> 0.25 0.5 0.2 0.6 0.7 0.15 0.1 1 0.8 (s)

on off inrush current delay

c

Io>

earth fault

P³yta czo³owa przekaYnika VIP35

4

5

7

6

8

Zabezpieczenie fazowe

1. Strefa nastaw zabezpieczenia fazowego 2. Nastawa pr¹du rozruchowego Is

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

4. Strefa nastaw zabezpieczenia ziemnozwarciowego 5. Nastawa pr¹du rozruchowego Io zabezpieczenia ziemnozwarciowego 6. Nastawa zw³oki czasowej zabezpieczenia ziemnozwarciowego 7. Prze³¹cznik uaktywnienia dodatkowej zw³oki czasowej zabezpieczenia 8. Charakterystyka czasowo-pr¹dowa

a. P³ytka z zakresami nastaw Is oraz Io b. Typ przek³adnika pr¹dowego i wykorzystywane uzwojenia wtórne c. Z³¹cze do przy³¹czania testera typu VAP6 d. Prze³¹cznik minimalnej zw³oki czasowej

Pozosta³e elementy p³yty czo³owej

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

5

2. Nastawy i obs³uga (cd.)

Zabezpieczenie fazowe (VIP30 i VIP35)

1. Strefa nastaw zabezpieczenia

Nastawy zabezpieczenia fazowego zgrupowane s¹ w górnej czêoeci p³yty czo³owej przekaYnika. Strefa nastaw zabezpieczenia fazowego jest taka sama dla przekaYników VIP30 oraz VIP35. Czas opóYnienia wyzwolenia odpowiada zw³oce zadzia³ania dla pr¹du 1.2 x Is. W zale¿nooeci od przek³adni zastosowanego przek³adnika pr¹dowego, zakres nastaw Is wynosi od 8A do 80A lub od 20A do 200A. Prze³¹cznik zakresu musi znajdowaæ siê w pozycji odpowiadaj¹cej zakresowi widocznemu na p³ytce z zakresem nastaw na p³ycie czo³owej przekaYnika.

2. Nastawa pr¹du rozruchowego Is

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (VIP 35)

4. Strefa nastaw zabezpieczenia

Nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego zgrupowane s¹ w dolnej czêoeci p³yty czo³owej.

5. Nastawa pr¹du rozruchowego Io

Nastawy dokonuje siê wybieraj¹c bezpooerednio wartooeæ pr¹du w amperach.

6. Nastawa zw³oki czasowej zabezpieczenia

Nastawy dokonuje siê wybieraj¹c bezpooerednio wartooeæ zw³oki w sekundach.

7. Prze³¹cznik dodatkowej zw³oki czasowej

Prze³¹cznik ten s³u¿y do uaktywnienia dodatkowej zw³oki czasowej (1s). Umo¿liwia to unikniêcie zbêdnego wy³¹czenia przez zabezpieczenie ziemnozwarciowe w przypadku, gdy przekaYnik nie by³ wczeoeniej zasilany. Uaktywnienie dodatkowej zw³oki czasowej nie ma wp³ywu na pracê zabezpieczenia fazowego. Prze³¹cznik mo¿e znajdowaæ siê w pozycji "on" lub "off".

F Zamkniêcie wy³¹cznika zasilaj¹cego transformator SN/nn mo¿e powodowaæ przep³yw aperiodycznych pr¹dów rozruchowych zawieraj¹cych sk³adow¹ DC, która bardzo szybko doprowadza do nasycenia siê rdzeni przek³adników wspó³pracuj¹cych z VIP35. W efekcie wynik sumowania pr¹dów fazowych (w uzwojeniach wtórnych przek³adników) jest ró¿ny od zera, co mo¿e prowadziæ z kolei do nieuzasadnionego wyzwolenia zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Prawdopodobieñstwo wyzwolenia jest tym wiêksze, im ni¿sza jest nastawa pr¹du rozruchowego Io i zw³oki czasowej to. F Jeoeli nastawiona zw³oka czasowa

jest krótsza od wartooeci zamieszczonej w poni¿szej tabeli, to nale¿y uaktywniæ dodatkow¹ zw³okê czasow¹:

n Pozycja "off" Dodatkowa zw³oka czasowa nie jest uaktywniona. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe pracuje ze zw³ok¹ nastawion¹ za pomoc¹ pokrêt³a (6). n Pozycja "on" Dodatkowa zw³oka czasowa jest uaktywniona. W tym przypadku: - je¿eli przekaYnik VIP35 jest zasilany od momentu zamkniêcia wy³¹cznika, to zabezpieczenie ziemnozwarciowe dzia³a ze zw³ok¹ czasow¹ równ¹ 1 s, - je¿eli VIP35 by³ zasilany d³u¿ej ni¿ 1 s, to zabezpieczenie ziemnozwarciowe dzia³a ze zw³ok¹ czasow¹ nastawion¹ przy u¿yciu pokrêt³a (6).

nastawa Io> zw³oka czasowa to> 0.8 do 0.9 x Ia 0.2 s 0.6 do 0.8 x Ia 0.3 s 0.4 do 0.6 x Ia 0.4 s 0.2 do 0.4 x Ia 0.5 s Ia = pr¹d znamionowy zabezpieczanego transformatora

6

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

2. Nastawy i obs³uga (cd.)

Inne funkcje

przód

sensor: CRc: 51007005F0

ty³ sensor: CRc: 51007005F0 S1, S3 to be used

S1, S2 to be used

Is

18 22 28 15 12 10 8 80 68 (A) 36 46 56

Is

55 70 45 90 37 30 115 140 25 20 200 170 (A)

Io>

Io>

62 75 95 50 120 37 150 30 200 25 300 250 (A)

25 30 38 48 20 15 60 80 12 10 100 120 (A)

n P³ytka powinna byæ zamontowana w momencie instalowania VIP30/35. P³ytka okreoela zakres nastaw pr¹du rozruchowego zabezpieczenia fazowego (VIP30/35) oraz ziemnozwarciowego (VIP35) wybrany przy u¿yciu prze³¹cznika zakresu. P³ytkê wk³ada siê od góry za przeYroczyst¹ os³onê na p³ycie czo³owej. Przy jej instalowaniu nale¿y uwzglêdniæ: - typ przekaYnika: VIP30 lub VIP35, - przek³adniê przek³adników CRc. n P³ytka z zakresami jest dwustronna. Jeoeli w trakcie u¿ytkowania instalacji zmieni siê wybrany zakres nastaw, to wystarczy obróciæ p³ytkê. F Dodatkowe informacje znajduj¹ siê w rozdziale "Instalowanie i przy³¹czanie".

a. P³ytka z zakresami nastaw

c. Z³¹cze do przy³¹czania VAP6

Z³¹cze to jest przeznaczone wy³¹cznie do przy³¹czania testera VAP6, który s³u¿y do testowania przekaYnika. Testowanie mo¿e byæ przeprowadzone w czasie pracy przekaYnika VIP30/35, poniewa¿ przy wspó³pracy z testerem VAP6 istnieje mo¿liwooeæ zablokowania wyzwalania wy³¹cznika. Testowanie jest mo¿liwe nawet, jeoeli przekaYnik nie jest zasilany przez przek³adniki pr¹dowe. W tym przypadku przekaYnik VIP30/35 jest zasilany przez tester VAP6.

b. Typ przek³adników pr¹dowych

P³ytka z zakresami nastaw dla VIP35

Symbol u¿ytych przek³adników pr¹dowych znajduje siê na p³ytce z zakresami nastaw. Umieszczono tam te¿ informacjê, które uzwojenia wtórne przek³adników odpowiadaj¹ wybranemu zakresowi nastaw. Po zamontowaniu p³ytki Testowanie VIP30/35 przy u¿yciu VAP6 powy¿sze informacje nie s¹ widoczne dla u¿ytkownika. F Dodatkowe informacje znajduj¹ siê d. Prze³¹cznik minimalnej zw³oki w rozdziale 3. n Okr¹g³y otwór w p³ycie czo³owej umo¿liwia dostêp do prze³¹cznika, który pozwala na za³¹czenie zw³oki przy wyzwoleniu o d³ugooeci przynajmniej 25 ms. Zw³oka jest za³¹czana w celu zapobiegania wyzwoleniu wy³¹cznika zaraz po wyst¹pieniu asymetrii fazowej w przypadku bardzo silnego zak³ócenia. n Zw³oka powinna byæ uaktywniona w zale¿nooeci od typu u¿ytego wy³¹cznika. U¿ytkownik nie ma dostêpu do otworu prze³¹cznika zw³oki czasowej, gdy¿ jest on ukryty za p³ytk¹ z zakresami nastaw.

Instalowanie p³ytki z zakresami nastaw

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

7

3. Przek³adniki pr¹dowe i zakres nastaw pr¹dowych

Przek³adniki pr¹dowe

W celu zachowania charakterystyk przekaYniki VIP30 oraz VIP35 musz¹ byæ u¿ywane z przeznaczonymi dla nich przek³adnikami. Zestaw przekaYnik-przek³adnik powinien byæ u¿ywany razem, co pozwala na zachowanie: - poprawnego dzia³ania w ca³ym zakresie, - czasów wyzwalania, - dok³adnooeci, - charakterystyk zwarciowych. Wymagane jest stosowanie przek³adników tego samego typu w ka¿dej fazie.

Przek³adniki CRc

Przek³adniki pr¹dowe CRc posiadaj¹ nawiniête na rdzeñ uzwojenie pierwotne oraz dwa uzwojenia wtórne.

S3 S2 S1

- CRc 200/500/1 51007005F0 (1), - CSa 200/1 SFSet (2). (1) dla RM6 model '98 lub póYniejszy (2) z dodatkowymi rezystorami

Przek³adniki przeznaczone dla przekaYników VIP30/35:

Wybór uzwojenia wtórnego w zale¿nooeci od wymaganego zakresu nastaw: zakres przek³adnia uzwojenie 8A-80A 200/1 S1-S2 20A-200A 500/1 S1-S3 Uzwojenie wtórne przek³adnika posiada dodatkowe nieaktywne zwoje, które s³u¿¹ jedynie do zwiêkszenia rezystancji. Chroni to przekaYnik przed skutkami zwaræ w sieci SN.

Inne przek³adniki 200/1

Mo¿liwe jest stosowanie innych przek³adników 200/1. Jednak rezystancja ich uzwojeñ jest z regu³y zbyt ma³a, by zapewniæ ochronê przekaYników VIP30/35 przed skutkami zwaræ. W takim przypadku niezbêdne jest u¿ycie dodatkowych rezystorów Rp w³¹czanych szeregowo. Rezystory dobiera siê uwzglêdniaj¹c charakterystykê uzwojeñ oraz rdzenia magnetycznego przek³adnika. F Patrz rozdzia³ "Schematy po³¹czeñ".

Zakres nastaw pr¹dowych dla VIP30/35

przek³adnik CRc

zakres 8-80A zakres 20-200A

8

20

80

200

1,6k

4k

przek³adnik 200/1

8

80

1,6k

10

20

30

60

100

200

300

600

1k

2k

3k

6k

A

zakres nastaw pr¹du Is zakres pracy selektywnej

8

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

4. Schematy po³¹czeñ

Po³¹czenie VIP30 z przek³adnikami CRc

1 VIP30 2 3

Schemat obok przedstawia po³¹czenie z wykorzystaniem uzwojenia S3. Wybór uzwojenia wtórnego przek³adnika (S2 lub S3) zale¿y od wymaganego zakresu: zakres 8A-80A 20A-200A uzwojenie S1-S2 S1-S3

P1 CRc P1 CRc P1 S3 P2 S2 P2 S1 S3 P2 S2 S1

S3 S2 S1

5 6 7 8 9 10 L1 L2 L3

CRc

F Nie wolno uziemiaæ uzwojeñ wtórnych przek³adników pr¹dowych.

14 11 4 1 MITOP 0V

+

2 3

Po³¹czenie VIP35 z przek³adnikami CRc

1 2 3 VIP35

P1 CRc P1 CRc S2 P1 CRc P2 S3 P2 S2 S1 S1

S3 S2 S1

5 6 7 8 9 10 L1 L2 L3

S3 P2

CSH30

2 1

12 13 Io

14 11 4 1 MITOP 0V

+

2 3

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

9

4. Schematy po³¹czeñ (cd.)

Po³¹czenie VIP30 z innymi przek³adnikami 200/1

VIP30 1 2 3

3 przek³adniki pr¹dowe 200/1

P1 S2 Rp 5 6 P1 S2 P2 S1 Rp 7 8 P1 S2 P2 S1 Rp 9 10 P2 S1 L1 L2 L3

Dodatkowe rezystory

n dla przek³adnika CSa 200/1 SFSet: Rp = 20 / 75 W n dla innych przek³adników 200/1: Rp jest dobierany w zale¿nooeci od charakterystyk przek³adnika.

F Nie wolno uziemiaæ uzwojeñ wtórnych przek³adników pr¹dowych.

14 11 4 1 MITOP 0V

+

2 3

Po³¹czenie VIP35 z innymi przek³adnikami 200/1

1 2 3

3 przek³adniki pr¹dowe 200/1 Rp S2

VIP35

P1

5 6 L3

P1

S2 P2

S1

Rp

7 L2 8

P1

S2 P2

S1

Rp

9 10 L1

P2

S1

CSH30

1

2

12 13 Io

14 11 4 1 MITOP

0V

+

2 3

10

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

5. Instalowanie i przy³¹czanie

Wymiary otworu monta¿owego

161 0,5mm

W celu zamo nt owa nia przekaYnika VIP30/35 nale¿y w p³y ci e czo³o wej ro zdzielnic y (najc zêoecie j o grubooeci 3 mm) wykonaæ prostok¹tny otwór.

130

0,5mm

Wymiary otworu

Monta¿ przek³adnika CSH30 na przekaYniku VIP35

F

przek³adnik CSH30

oznaczenie

G

VIP35 - widok z ty³u

n Przek³adnik CSH30 jest montowany z ty³u przekaYnika przy u¿yciu dwóch oerub (G), tak by oznaczenie "Merlin Gerin, CSH30, 3123973, P2" by³o widoczne. OEruby nale¿y dokrêciæ z wyczuciem. W celu pomiaru pr¹du ziemnozwarciowego przewody przy³¹czeniowe uzwojeñ wtórnych S1 trzech przek³adników pr¹dowych powinny byæ prze³o¿one przez przek³adnik zerowopr¹dowy CSH30 zabezpieczenia ziemnozwarciowego i przy³¹czone do zacisków przekaYnika. n Przewody (F) przy³¹czone do zacisków 1 i 2 przek³adnika CSH30 po³¹cz z zaciskami 13 i 12 przekaYnika VIP35. Wyjoecie z przek³adnika CSH30 jest przeznaczone dla ma³ych obci¹¿eñ. Z tego powodu d³ugooeæ 2 przewodów nie mo¿e przekraczaæ 15 cm. Zacisk 3 przek³adnika CSH30 nie jest wykorzystywany. n Przek³adnik CSH30 oraz 2 oeruby (G) o oerednicy 3 mm dostarczane s¹ razem z przekaYnikiem VIP35.

Monta¿ przekaYnika

N V

H

n Umieoeæ przekaYnik VIP30/35 w otworze. SprawdY, czy wystaj¹ce z obudowy elementy (H) znajduj¹ siê w takim po³o¿eniu jak pokazano na rysunku. n Przykrêæ oerubê (V). Dostêp do oeruby jest mo¿liwy przez otwór w p³ycie czo³owej po otwarciu przeYroczystej os³ony. n Po dokrêceniu oeruby, sprawdY czy widoczny z ty³u zatrzask (N) znajduje siê w pozycji pionowej i jest docioeniêty do p³yty monta¿owej. F Zatrzask mo¿na umieoeciæ w pozycji pionowej po poluzowaniu ka¿dej ze oerub (V). n Otwór (P) mo¿e byæ wykorzystany do zaplombowania przekaYnika po zamontowaniu p³ytki z zakresami i ustaleniu nastaw pr¹dowych i zw³ok czasowych.

P

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

11

5. Instalowanie i przy³¹czanie (cd.)

Instalowanie p³ytki z zakresami nastaw

lewe po³o¿enie: zw³oka czasowa nieaktywna

n SprawdY po³o¿enie prze³¹cznika minimalnej zw³oki czasowej (d). PrzekaYnik VIP30/35 jest dostarczany ze zw³ok¹ nieaktywn¹.

d

prawe po³o¿enie: zw³oka czasowa aktywna

M

d

n Wsuñ p³ytkê z zakresami nastaw za przeYroczyst¹ os³onê na p³ycie czo³owej przekaYnika. F Patrz podrozdzia³ "Wybór p³ytki z zakresami nastaw". n Upewnij siê, ¿e informacja podana na górze p³ytki (M) odpowiada u¿ytemu uzwojeniu wtórnemu przek³adników (S1-S2 lub S1-S3). Powy¿sza informacja nie jest widoczna po zamontowaniu p³ytki. n Upewnij siê, ¿e p³ytka z zakresami nastaw zosta³a wsuniêta do koñca. n W celu wyjêcia p³ytki wykorzystaj otwór u góry os³ony. W razie potrzeby u¿yj oerubokrêtu.

Przewody po³¹czeniowe

Po³¹czenia wykonywane s¹ z ty³u przekaYnika VIP30/35 z wykorzystaniem zacisków zatrzaskowych 6.35 mm.

L

K 1 14

J J S1

n Przy³¹cz 3 przek³adniki zgodnie z rozdzia³em "Schematy po³¹czeñ". n W przypadku VIP35 prze³ó¿ przewody uzwojenia S1 ka¿dego z 3 przek³adników przez rdzeñ CSH30 (J) przed ich przy³¹czeniem do odpowiednich zacisków przekaYnika. Wszystkie 3 przewody powinny byæ prze³o¿one z tej samej strony rdzenia. n Przy³¹cz przewody nie u¿ywanych uzwojeñ wtórnych (K) do plastikowych zacisków (L), co zapobiega ich przypadkowemu kontaktowi z innymi przewodami lub metalow¹ obudow¹. Przewody te s¹ pod napiêciem w trakcie dzia³ania i nie powinny byæ dostêpne.

Po³¹czenie VIP30/35 z przek³adnikami CRc

Po³¹czenie VIP30/35 z innymi przek³adnikami 200/1

S1 S2 S3

Przy³¹cz przek³adniki zgodnie ze schematem podanym w rozdziale "Schematy po³¹czeñ", w³¹czaj¹c szeregowo z ka¿dym uzwojeniem wtórnym rezystor Rp o wartooeci podanej równie¿ w tym rozdziale.

Po³¹czenie VIP35 z przek³adnikami CRc

CRc

12

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

5. Instalowanie i przy³¹czanie (cd.)

Wybór p³ytki z zakresami nastaw: VIP30, VIP35

dla VIP 30 z przek³adnikami CRc

przód ty³ sensor: CRc 51007005F0 S1,S3 to be used

dla VIP 35 z przek³adnikami CRc

przód ty³ sensor: CRc 51007005F0 S1,S3 to be used

sensor: CRc 51007005F0 S1,S2 to be used

sensor: CRc 51007005F0 S1,S2 to be used

Is18 22 28

15 12 10 8 80 68 (A)

Is

36 46 56 45 37 30 25 20 55 70 90 115 140 170

Is18 22 28

15 12 10 8 80 68 (A)

Is

36 46 56 45 37 30 25 20 55 70 90 115 140 170

200 (A)

200 (A)

Io>

Io>

62 75 95 50 120 37 150 200 30 25 300 250 (A)

25 30 38 48 20 15 60 80 12 10 120 100 (A)

uzwojenie S1-S2 uzwojenie S1-S3

uzwojenie S1-S2 uzwojenie S1-S3

dla VIP 30 z przek³adnikami 200/1

przód

dla VIP 35 z przek³adnikami 200/1

przód

sensor: CRc 51007005F0 S1,S2 to be used

sensor: CRc 51007005F0 S1,S2 to be used

Is18 22 28

15 12 10 8 80 68 (A)

36 46 56

Is18 22 28

15 12 10 8 80 68 (A)

36 46 56

Io>

25 30 38 48 20 15 60 12 80 10 100 120 (A)

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

13

5. Instalowanie i przy³¹czanie (cd.)

Wybór p³ytki z zakresami nastaw: VIP30 WED

dla VIP 30 WED z przek³adnikami CRc

przód ty³ sensor: CRc 51007005F0 S1,S3 to be used

sensor: CRc 51007005F0 S1,S2 to be used

IR 22 28 18

15 12 10 8 80 68 (A)

IR

36 46 56 45 37 30 25 20

55 70 90 115 140 170

200 (A)

WED

Us = 11 kV IR (A) 200 kVA 500 kVA 1000 kVA 1500 kVA 12 28 56 80

WED

Us = 11 kV IR (A) 1600 kVA 2000 kVA 2500 kVA 3000 kVA 90 115 140 170

uzwojenie S1-S2 uzwojenie S1-S3

dla VIP 30 WED z przek³adnikami 200/1

przód

sensor: CRc 51007005F0 S1,S2 to be used

IR 22 28 18

15 12 10 8 80 68 (A)

36 46 56

WED

Us = 11 kV IR (A) 200 kVA 500 kVA 1000 kVA 1500 kVA 12 28 56 80

14

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

6. Charakterystyka techniczna

Zabezpieczenie fazowe próg wyzwalania % czasu odpadania czas zapamiêtywania zak³ócenia

1.2 Is ± 10% 93 % 20 ms

uwagi (str. 17) 1 2 uwagi (str. 17) 6 4 jeoeli zosta³a uaktywniona z przek³adnikiem CRc, zakres 8-80 A z przek³adnikiem CRc, zakres 20-200 A z przek³adnikiem 200/1 + rezystor Rp z przek³adnikiem CRc, zakres 8-80 A z przek³adnikiem CRc, zakres 20-200 A z przek³adnikiem 200/1 + rezystor Rp

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (VIP35) pr¹d rozruchowy ± 10 % lub 0/+2 A zw³oka czasowa ± 10 % lub ± 20 ms % czasu odpadania 93 % czas zapamiêtywania zak³ócenia 20 ms dodatkowa zw³oka czasowa 1 s ± 10% Charakterystyka ogólna obci¹¿alnooeæ przeci¹¿alnooeæ pr¹dowa czêstotliwooeæ temperatura pracy temperatura przechowywania masa wyzwalacz Wytrzyma³ooeæ klimatyczna dolna temperatura pracy dolna temperatura przechowywania górna temperatura pracy górna temperatura przechowywania szybkie zmiany temperatury praca w klimacie wilgotnym gor¹cym mg³a solna Wytrzyma³ooeæ mechaniczna wibracje uderzenia/wstrz¹sy trzêsienia ziemi stopieñ ochrony wytrzyma³ooeæ na ogieñ Kompatybilnooeæ elektromagnetyczna udar napiêciowy 1.2/50 µs zdolnooeæ t³umienia fali 1 MHz impulsy szybkozmienne 1.2/50(8-20 µs) impulsy napiêciowo\pr¹d. wy³adowania elektrostatyczne 110 A 270 A 110 A 25 kA /1s 25 kA/0,3s 25 kA/1s 50 Hz ± 10%, 60 Hz ± 10% -25°C do +70°C -40°C do +85°C 0.6 kg Mitop 993250 norma IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-3 IEC 60068-2-52 norma IEC 60255-21-1 IEC 60255-21-2 IEC 60255-21-3 EN 60529 IEC 60695-2-1 norma IEC 60255-5 IEC 60255-22-1 IEC 60255-22-4 IEC 61000-4-5 IEC 60255-22-2

d³ugooeæ przewodu < 2m, 1 mm² -25°C, 16h -40°C, 96h +70°C, 16h +85°C, 96h -25°C do +70°C, 5 cykli 56 dni, wilgotnooeæ wzglêdna 93% stopieñ 1 klasa 2 klasa 2 klasa 2 IP54, (os³ona przednia zamkniêta) 650°C 5 kV, uwaga 3 2,5 kV cm, uwaga 3 1 kV dm 4 kV cm oraz dm, 5 kHz, uwaga 3 2 kV, 42 ohm, uwaga 3 8 kV w powietrzu 6 kV przy kontakcie bezpooerednim 30V/m, nie modulowane, 27 do 1000 MHz

odpornooeæ na pole elektromagnetyczne HF IEC 60255-22-3

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

15

6. Charakterystyka techniczna (cd.)

Charakterystyka czasowo-pr¹dowa zabezpieczenia fazowego

n Charakterystyka przedstawiona obok pokazuje typowe, minimalne i maksymalne czasy wyzwalania zabezpieczenia fazowego VIP30/35. Pr¹d wyra¿ony jest jako wielokrotnooeæ pr¹du rozruchowego Is, natomiast czas wyra¿ony jest w sekundach. n Kilka charakterystycznych punktów: pr¹d t min t typ t max 2 Is 12 s 17 s 22 s 5 Is 1.9 s 3s 3.8 s 10 Is 90 ms 0.13 s 0.17 s 20 Is 14 ms 20 ms 26 ms 30 Is 10 ms 15 ms 20 ms F uwagi 4, 5 n Wartooeæ progu wyzwalania: min typ max wartooeæ 1.08 Is 1.2 Is 1.32 Is F uwaga 1

s 100

10

1

0.1

max typ

0.01 1,2Is 0 5 10 15 20 25

min

30 I/Is

16

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

6. Charakterystyka techniczna (cd.)

Uwagi

1. Jeoeli VIP30/35 jest u¿ywany z przek³adnikami CRc o zakresie 8-80A przy pr¹dzie I < 20 A, dok³adnooeæ pomiaru jest mniejsza i wyzwolenie zabezpieczenia fazowego nastêpuje przy pr¹dzie: 1.2Is -10% +30%. Mniejsza dok³adnooeæ pomiaru wynika z nieliniowooeci charakterystyki przek³adników dla ma³ych pr¹dów. Niedok³adnooeæ mo¿e osi¹gn¹æ graniczn¹ wartooeæ, jeoeli przekaYnik jest zasilany tylko z jednej fazy. 2. Wartooeæ podana przy za³o¿eniu progu wyzwalania 1.2 Is. 3. Nie dotyczy z³¹cza do przy³¹czania testera. 4. Czasy zosta³y zmierzone przy zwarciu miêdzyfazowym, które pojawia siê przy zasilanym przekaYniku (pr¹d p³yn¹cy w sieci by³ wiêkszy ni¿ minimalny pr¹d roboczy). W przypadku zamkniêcia wy³¹cznika w obecnooeci zak³ócenia czasy wyzwolenia mog¹ byæ d³u¿sze o 20 ms. Podane czasy nie uwzglêdniaj¹ czasu zadzia³ania wyzwalacza Mitop, poniewa¿ zale¿y on od wy³¹cznika (czas ten dla nieobci¹¿onego wyzwalacza jest mniejszy ni¿ 5 ms). 5. Czasy wyzwalania zosta³y zmierzone przy pr¹dzie sinusoidalnym. 6. Jeoeli VIP30/35 jest u¿ywany z przek³adnikami CRc przy pr¹dzie I < 30 A, dok³adnooeæ pomiaru jest mniejsza i wyzwolenie zabezpieczenia ziemnozwarciowego nastêpuje przy pr¹dzie: Io ± 10 % lub 0/+6 A. Mniejsza dok³adnooeæ pomiaru wynika z nieliniowooeci charakterystyki przek³adników dla ma³ych pr¹dów. Niedok³adnooeæ mo¿e osi¹gn¹æ graniczn¹ wartooeæ, jeoeli przekaYnik jest zasilany tylko z jednej fazy.

Wymiary

22 179 48 80

*

listwa zaciskowa

139

127

6

159

CSH30 (VIP35)

*

uwzglêdniaj¹c 5 mm dla przewodów przechodz¹cych przez rdzeñ przek³adnika CSH30

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

17

7. Testowanie przekaYników VIP30/35 przy u¿yciu VAP6

Prezentacja testera typu VAP6

external mitop

+

on test in progress trip phase overcurrent battery test

-

Tester VAP6 jest przenooenym urz¹dzeniem przy³¹czanym do przekaYnika VIP30/35 w celu przeprowadzenia jego prób. Mog¹ byæ one przeprowadzone, gdy: - VIP30/35 jest zasilany przez przek³adniki pr¹dowe, - VIP30/35 nie jest zasilany - w tym przypadku baterie testera VAP6 zasilaj¹ równie¿ przekaYnik. Próba polega na: - podaniu impulsów w celu zasymulowania zwarcia, - podaniu impulsów w celu zasymulowania zwarcia doziemnego (VIP35), - sprawdzeniu impulsów wyzwalaj¹cych. F Opis prób znajduje siê w nastêpnym rozdziale. F VAP6 jest zasilany za pomoc¹ baterii. Dlatego te¿ elementy przekaYnika VIP30/35, które dzia³aj¹ przy pr¹dzie przemiennym (AC) nie s¹ sprawdzane (wejoecie oraz obwody zasilania).

WskaYniki

n on: sygnalizuje zasilanie testera z baterii. WskaYnik zapala siê tak¿e podczas testowania baterii po wcioeniêciu przycisku "battery test". n test in progress: potwierdza podanie impulsu symuluj¹cego zwarcie do VIP30/35. n trip: sygnalizuje wys³anie przez VIP30/35 sygna³u wyzwalaj¹cego (bez wzglêdu na to, czy wyzwalanie jest zablokowane).

trip inhibition

earth fault

Wyjoecie "external mitop"

earth fault VIP30 VIP35 VIP300 test VIP50 VIP37 phase overcurrent VIP11,11R VIP12R VIP13 VIP17 VIP200,201

trip trip inhibition circuit breaker mitop external mitop

Wyjoecie oznaczone "external mitop" s³u¿y do przy³¹czenia pomocniczego wyzwalacza Mitop, który mo¿e byæ wykorzystywany w czasie testowania. Wyzwalacz ten jest wyzwalany w tym samym czasie co wyzwalacz wy³¹cznika. Nie jest on jednak blokowany przez wcioeniêcie przycisku "trip inhibition".

test phase overcurrent

circuit breaker mitop

Baterie

VAP 6

P³yta czo³owa testera VAP6

Przyciski

n battery test: jeoeli baterie s¹ sprawne, wskaYnik "on" oewieci siê po wcioeniêciu tego przycisku. n phase overcurrent: wcioeniêcie przycisku powoduje podanie impulsu symuluj¹cego zwarcie o natê¿eniu 20 razy wiêkszym ni¿ nastawiony pr¹d Is. n earth fault: wcioeniêcie przycisku powoduje podanie impulsu symuluj¹cego zwarcie doziemne o natê¿eniu wiêkszym ni¿ najwy¿sza nastawa Io>. n trip inhibition: przycisk ten nale¿y wcioen¹æ, jeoeli test przekaYnika VIP30/35 powinien byæ przeprowadzany bez wyzwalania wy³¹cznika. W takim przypadku wyzwalanie jest zablokowane, nawet jeoeli sygna³ wyzwalaj¹cy wynika z zak³ócenia, które pojawi³o siê w sieci.

n Zasilanie bateryjne jest automatycznie za³¹czane po przy³¹czeniu testera VAP6 do przekaYnika VIP30/35. Zasilanie bateryjne jest za³¹czane tak¿e w przypadku: - nacioeniêcia przycisku "battery test", - bezpooeredniego przy³¹czenia testera do przekaYnika VIP3X lub VIP5X, - przy³¹czenia przewodu adaptera u¿ywanego przy testowaniu przekaYników VIP1X lub VIP2X. n W celu w³o¿enia lub wymiany baterii nale¿y, po odkrêceniu 4 oerub, otworzyæ pokrywê u do³u testera. Przy wk³adaniu baterii nale¿y zwróciæ uwagê na ich biegunowooeæ.

Charakterystyka techniczna

zasilanie: masa: wymiary: 3 x 9V 6LR61 0.45 kg 93x157x45

18

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

7. Testowanie przekaYników VIP30/35 przy u¿yciu VAP6 (cd.)

Sposób postêpowania

Próba mo¿e byæ przeprowadzana bez wzglêdu na to, czy przez przek³adniki pr¹dowe p³ynie pr¹d. W czasie próby VIP30/35 spe³nia swoje funkcje zgodnie z wprowadzonymi nastawami. Jeoeli w sieci wyst¹pi zwarcie, przekaYnik wysy³a do wyzwalacza sygna³ wyzwalaj¹cy (za wyj¹tkiem przypadku, gdy przycisk "trip inhibition" jest wcioeniêty). n Przy³¹cz tester do z³¹cza "VAP6 test plug" na p³ycie czo³owej przekaYnika. W tym momencie nastêpuje za³¹czenie zasilania bateryjnego testera.

n Wcioenij przycisk "phase overcurrent" w celu przeprowadzenia próby dzia³ania zabezpieczenia fazowego: - przez ca³y czas trwania próby nale¿y utrzymywaæ wcioeniêty przycisk, - wskaYnik "test in progress" na p³ycie czo³owej VAP6 oewieci siê, co potwierdza podanie impulsu symuluj¹cego zwarcie do przekaYnika VIP30/35, - czerwony wskaYnik "trip" na p³ycie czo³owej VAP6 zaoewieci siê, sygnalizuj¹c wys³anie sygna³u wyzwalaj¹cego, - jeoeli nie zosta³a zastosowana blokada, to wy³¹cznik zostanie wyzwolony. F Jeoeli przycisk "phase overcurrent" po wyzwoleniu pozostaje nadal wcioeniety, to VIP30/35 wysy³a kolejne impulsy wyzwalaj¹ce. W takim przypadku: - wskaYnik "trip" pozostaje zapalony, - wyzwalacz Mitop wy³¹cznika otrzymuje impulsy wyzwalaj¹ce. n Wcioenij przycisk "earth fault" w celu przetestowania zabezpieczenia ziemnozwarciowego (VIP35). Procedura testowania jest taka sama, jak dla zabezpieczenia fazowego. n Od³¹cz tester VAP6. Nie pozostawiaj bez potrzeby testera VAP6 przy³¹czonego do przekaYnika, gdy¿ powoduje to zu¿ywanie siê baterii.

n Wcioenij przycisk "trip inhibition", jeoeli próba ma byæ wykonana bez wyzwolenia wy³¹cznika. FPrzez ca³y czas trwania próby nale¿y utrzymywaæ wcioeniêty przycisk "trip inhibition".

Instrukcja u¿ytkowania przekaYników VIP30, VIP35

19

Schneider Electric Sp. z o.o. ul. Lubinowa 4a, 03-878 Warszawa Centrum Obs³ugi Klienta: (0 prefiks 22) 511 84 64, 0 801 171 500 http://www.schneider-electric.pl

PCRED399007PL

ART. 20492

Ze wzglêdu na zmiany norm i wymagañ technicznych, a tak¿e rozwój technik projektowania, nale¿y zawsze uzyskaæ potwierdzenie aktualnooeci podanych informacji.

Wydrukowano na papierze ekologicznym

04 / 1999

20

Relays technical manual VIP30, VIP35

Information

VIP30, VIP35 - ELEKTRONICZNE PRZEKAZNIKI ZABEZP.

20 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

252843


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531