Read Microsoft Word - kantoorruimte_huurovereenkomst_Tasveld.doc text version

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL)

en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan, indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd 'bijzondere bepalingen'. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de ROZ uitgesloten.

ONDERGETEKENDEN De heer C.C.M. van der Vlugt, namens Henca Holding BV h.o.d.n. kantoorverzamelgebouw "Zenpoint"

gevestigd/wonende te Keyserswey 31 te Noordwijk ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30139910 hierna te noemen 'verhuurder',

EN gevestigd/wonende te hierna te noemen 'huurder', ingeschreven in het handelsregister onder nummer omzetbelastingnummer vertegenwoordigd door ZIJN OVEREENGEKOMEN Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de kantoorruimte, hierna 'het gehuurde' genoemd, gelegen aan het Tasveld 10 te IJsselmuiden, zijnde een gedeelte van het kantorenverzamelgebouw "Zenpoint" Het door de huurder exclusief te gebruiken gedeelte is in bijgevoegde kaart geel gearceerd aangegeven en kan omschreven worden als kantoorunit nummer ter grootte van m2, daarnaast heeft de huurder het (gezamenlijke) gebruik van de algemene ruimtes (deze ruimtes zijn op dezelfde kaart rood gearceerd) ter grootte van circa 170 m2. kadastraal bekend als Gemeente IJsselmuiden, sectie K nummer 708 (ged.) De door huurder te gebruiken kantoorunit is aangegeven op de als bijlagen bij deze overeenkomst gevoegde en daarvan deeluitmakende door partijen geparafeerde tekening en een door partijen geparafeerde staat, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren of in (mede-) gebruik zijn en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto's. 1.2 Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als kantoorruimte

4

1.3 Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in 1.2. 1.4 De hoogst toelaatbare belasting van de vloeren van het gehuurde bedraagt

Voorwaarden 2.1 Van deze overeenkomst maken deel uit de `ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE' en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW', gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 72/2003, hierna te noemen 'algemene bepalingen'. De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend. Huurder en verhuurder hebben een exemplaar van de algemene bepalingen ontvangen. 2.2 De algemene bepalingen waarnaar in 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is. Duur, verlenging en opzegging 3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van jaar c.q. maanden, ingaande op en lopende tot en met . 3.2 Na het verstrijken van de in 3.1 genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor een aansluitende gelijke periode, derhalve tot en met . Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens dezelfde tijdsspanne. 3.3 Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een maand met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. Hierbij worden in sommige situaties wel extra opzeggingskosten in rekening gebracht (zie hierna onder punt 3.5) 3.4 Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven. 3.5.Bij beëindiging voor het verloop van de duur van deze overeenkomst, is de huurder een extra (schade-) vergoeding verschuldigd aan de huurder, naast de te betalen huur, gedurende de opzegtermijn. De extra vergoeding is gelijk aan het bedrag, dat de huurder aan huur had betaald, indien de huurder over de lopende huurperiode een huurafspraak had gemaakt (zie tabel hierna) minus het bedrag van de huurtermijnen, die de huurder reeds heeft voldaan op basis van het bestaande contract. Boven dit berekende bedrag komt nog een opslag van 30% Voor administratiekosten, leegstandrisico etc. Een voorbeeld van de berekeningswijze van dit artikel is in bijlage 1 opgenomen. Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode 4.1 De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt 75 per m2. De door u gehuurde unit nummer heeft een totale oppervlakte (incl. gebruik algemene ruimtes) van m2. De opslag voor het eventueel flexibel in tijd huren bedraagt; opslagperc. Opslag per m2 * tot 12 maanden 30% 22,50 * vanaf 12 maanden tot 24 maanden 25% 18,75 * vanaf 24 maanden tot 36 maanden 20% 15,00 * vanaf 36 maanden tot 48 maanden 15% 11,25 * vanaf 48 maanden tot 60 maanden 10% 7,50 Bij 60 maanden is er een ander contract van toepassing (het vaste contract, zonder flexibele opzegging etc.) De huur wordt dan; * basishuur 75 maal * bij; opslag flexibele huur m2 maal m2 __________ __________ ===========

Totale jaarhuur bedraagt; Bij; servicekosten (zie specificatie en artikel 4.6) 20 maal gebruiks- m2 = Totale kosten (excl. gas, water, licht, telefoon en internet etc.)

5

Dat is per maand een vergoeding van, exclusief omzetbelasting ========== 4.2 Partijen komen overeen dat verhuurder wel omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt. Indien géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is huurder naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan verhuurder verschuldigd, ter compensatie van het nadeel dat verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de investeringen en exploitatiekosten van verhuurder niet (meer) aftrekbaar zijn. Het gestelde in 19.1 t/m 19.9 algemene bepalingen is dan niet van toepassing. 4.3 Indien partijen een met omzetbelasting belaste verhuur zijn overeengekomen maken huurder en verhuurder gebruik van de mogelijkheid om op grond van Mededeling 45, besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571, af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur. Huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst mede ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van verhuurder, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat. 4.4 Het boekjaar van huurder loopt van tot en met 4.5 De huurprijs wordt jaarlijks per voor het eerst met ingang van aangepast overeenkomstig 9.1. t/m 9.4 algemene bepalingen. 4.6 De vergoeding die huurder verschuldigd is voor door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig 16 algemene bepalingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van e voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven .Een 1 berekening is hierbij in de bijlage opgenomen. Het voorschot is in eerste instantie bepaald op 20,= per m2 (m2 exclusief gebruik). De afrekening zal gedurende de eerste twee jaren van de verhuur in ieder geval niet hoger zijn, dan het aangegeven voorschot. Dit voorschot is exclusief de kosten van gas, water en licht en de eventuele kosten van telecommunicatie en internetverkeer. Elke huurder dient zijn eigen telefoon en internetverbinding te verzorgen, waarbij de verhuurder behulpzaam kan zijn en ook inspraak heeft in de manier van installeren etc. De huurder mag geen reclame uitingen aan de buitenkant van het pand neerhangen, tenzij de huurder toestemming heeft van de verhuurder. De huurder mag ­ op kosten van de huurder ­ een naamplaatje op de algehele Zenpoint-zuil hebben. Tevens mag hij bij de binnenentree bij zijn postbus een beperkt bord met zijn logo etc. ophangen en aan de buitenkant van zijn gehuurde ruimte mogen ook reclame uitingen gedaan worden. Alles echter in overleg en met toestemming van de verhuurder. Deze toestemming is noodzakelijk om toch een eenheid naar buiten te blijven. 4.7.1 De betalingsverplichting van huurder bestaat uit: de huurprijs; de afzonderlijke vergoeding indien geen met omzetbelasting belaste verhuur is overeengekomen de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting indien partijen een met omzetbelasting belaste verhuur zijn overeengekomen; het voorschot op de vergoeding voor de door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten met de daarover verschuldigde omzetbelasting; 4.7.2 Huurder is geen omzetbelasting meer over de huurprijs verschuldigd indien het gehuurde niet langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat wel waren overeengekomen. Als dat het geval is, komen de in 19.3.a algemene bepalingen bedoelde vergoedingen voor de omzetbelasting in de plaats en wordt de in 19.3.a sub I bedoelde vergoeding bij voorbaat vastgesteld op 25 % van de actuele huurprijs.

4.8. Per betaalperiode van ÉÉN kalendermaand bedraagt bij aanvang van de huurovereenkomst: de huurprijs(basis en extra) plus servicekosten (zie artikel 4.1) ________________ totaal zegge: ==============

6

exclusief omzetbelasting; 4.9 Met het oog op de datum van ingang van de huur, heeft de eerste betaling van huurder betrekking op de periode van tot en met en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag . Dit bedrag is eveneens exclusief omzetbelasting, Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op . 4.10 De uit hoofde van deze huurovereenkomst door huurder aan verhuurder te verrichten periodieke betalingen als weergegeven in 4.8 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro's en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan. 4.11 Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting. Leveringen en diensten 5. Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen overeen; * schoonmaken en houden van de algemene ruimtes; * schoonmaken ramen / glazenwassen; * tuinonderhoud; * onderhoud parkeerterrein en schoonhouden terrein; * onderhoud CV ketel en installaties Niet inbegrepen; * Gas, water en licht verbruik * Telecommunicatie, infrastructuur en internet

Bankgarantie 6. Het in 12.1 algemene bepalingen bedoelde bedrag van de bankgarantie wordt bij deze tussen partijen vastgesteld op zegge: . Beheerder 7.1 Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op de heer G van den Oever, wonende Tasveld 8 te IJsselmuiden.

7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient huurder zich voor wat betreft de inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder te verstaan Bijzondere bepalingen 8.

7

Aldus opgemaakt en ondertekend in datum

voud plaats datum

plaats

....................................... (handtekening verhuurder)

............................................... (handtekening huurder)

Bijlagen: -

1)

algemene bepalingen tekening van de gehuurde bedrijfsruimte (gele arcering is Unit, rood zijn de algemene ruimtes) Staat van oplevering bankgarantie 1. rekenvoorbeeld werking artikel 3.5 2. Berekening opslag algemene ruimtes 3. Berekening en opbouw servicekosten

Afzonderlijke handtekening(en) van huurder(s) voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de `ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW' als genoemd in 2.1. Handtekening huurder(s):

1)

Doorhalen wat niet van toepassing is en eventueel aanvullen

8

Information

Microsoft Word - kantoorruimte_huurovereenkomst_Tasveld.doc

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

252386


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531