Read ANU68.pdf text version

UBEZPIECZE SPOLECZNYCH

Stycze 2011 Wyjanienia ­ interpretacje ­ praktyka ISSN 1734-4980

Z E S Z Y T Y

Uwaga! Termin mija 31 stycznia br.!

Wnumerze: Skladki

Dobrowolne ubezpieczenia spoleczne dla studentazleceniobiorcy 2 Oddelegowanie pracowników poza granice Unii 3 Czy trzynastk za rok ubiegly naley uwzgldni w limicie rocznej podstawy wymiaru skladek za rok biecy? 4 Uchylanie si pracownika od pracy a moliwo wyrejestrowania go z ubezpiecze 4 Ubezpieczenie zdrowotne syna pracownicy 5 Dokumenty rozliczeniowe za pracownikaprzedsibiorc na urlopie ojcowskim 5

ZUSIWA­niezbdnainformacja doustaleniaskladkinaubezpieczenie wypadkowe

Platnicyskladkinaubezpieczeniewypadkowedo31styczniabr.majobowizekzloyinformacj­ZUSIWAodanychdoustaleniaskladkiwypadkowejwnowymrokuskladkowym,tj.od1kwietnia2011r.do31marca 2012r.Czyobowizekdotyczywszystkichplatników,otymwtekcie. Przypominamy, e Informacj ZUS IWA za dany rok przekazuje si w terminie do 31 stycznia roku nastpnego Zatem w tym roku do koca stycznia platnicy maj obowi zek przekaza Informacj za 2010 r Dzialalnoci (PKD), tj kod PKD ,,2007", wprowadzonej rozporzdzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzialalnoci (PKD) ­ Dz.U. nr 251, poz. 1885 ze zm. Chodzi tu o kod rodzaju dzialalnoci, z jakim platnik byl ujty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia 2010 r

KtomusizloyZUSIWA?

Dokument ten zobowizani s zloy platnicy skladek, którzy w 2010 r : zglaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli nieprzerwanie zgloszeni jako platnicy skladek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r oraz co najmniej jeden dzie w styczniu 2011 r, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2010 r

Wartowiedzie

W przypadku gdy przedsibiorca nie wpisze w informacji ZUS IWA kodu PKD ,,2007" lub wpisze bldny numer, ZUS moe niewlaciwie wyliczy stop procentow skladki wypadkowej.

Tematnumeru

Zmiana minimalnego wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasilków 6­7

wiadczenia

Pracujcy emeryt pozbawiony niektórych wiadcze 8 Prawo do zasilku macierzyskiego przy zaleglych skladkach 8 Kiedy nie zawiadamia ZUS o przychodach pracujcego emeryta? 9 Niezdolno do pracy bezporednio po zmianie wymiaru etatu 9 Czy okresy pobierania renty przez inwalid wojskowego bez zwizku ze slub mona uwzgldni w kapitale pocztkowym? 10 Emerytura pomostowa dla straaka 11 Nowe druki zwolnie lekarskich 11 Czy zrónicowany okres wyczekiwania na prawo do zasilków jest zgodny z konstytucj? 12

PocoskladaZUSIWA?

Dane zawarte w Informacji ZUS IWA slu Zakladowi Ubezpiecze Spolecznych do ustalenia platnikom wysokoci obowizujcej ich na dany rok skladkowy stopy procentowej skladki na ubezpieczenie wypadkowe Warto zaznaczy, e ustalenie stopy procentowej skladki przez ZUS dotyczy wylcznie tych platników, którzy skladaj ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe Ustalon przez ZUS stop procentow skladki na ubez pieczenie wypadkowe platnicy maj obowi zek stosowa w rozliczeniach w calym roku skladkowym, tj od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku nastpnego

WjakiejformieprzekazaZUSIWA?

Informacj ZUS IWA platnik skladek przekazuje w takiej samej formie, jaka go obowizuje w odniesieniu do dokumentów okrelonych przepisami ustawy systemowej Zatem jeli platnik przekazuje dokumenty ZUS drog elektroniczn ­ poprzez tele transmisj danych ­ to take w tej formie powinien przekaza informacj ZUS IWA Natomiast platnicy uprawnieni do sklada nia informacji ZUS IWA w formie papiero wej (na formularzu wedlug ustalonego wzoru lub w formie wydruku z oprogramowania interfejsowego) przekazuj informacj do ZUS wlaciwego ze wzgldu na siedzib platnika skladek Jeeli przesylaj informacj poczt, na kopercie powinni umieci napis ,,ZUS IWA"

specjalista w zakresie ubezpiecze spolecznych

Nacozwróciuwag, wypelniajcZUSIWA?

Skladajc informacj za 2010 r platnicy skladek w polu 01 w bloku IV, maj obowi zek poda picioznakowy kod rodzaju przewa ajcej dzialalnoci wg Polskiej Klasyfikacji

Anna Michalska

Zeszyty Ubezpiecze Spolecznych Stycze 2011

1

Skladki

Sprawd, czy masz obowizki wobec ZUS

Dobrowolneubezpieczeniaspoleczne dlastudenta-zleceniobiorcy

Wielu studentów w trakcie roku akademickiego podejmuje rónego typu prace,glównienapodstawieumowyzlecenia.Jelinieukoczylioni26.roku, niepodlegajobowizkowiubezpieczespolecznychiubezpieczeniazdrowotnego,wobecczegofirmyniezglaszajichdoubezpieczewZUS.Jakjednak maj postpi platnicy, gdy student wyrazi ch podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom­otymwtekcie. Przystpienie studentazlecenio biorcy do ubezpiecze spolecznych na zasadzie dobrowolnoci nie rodzi po stronie platnika adnych obowizków, w tym finansowych, poniewa to na osobie wyraajcej ch przystpie nia do takich ubezpiecze spoczywaj obowizki platnika skladek Bdzie ona musiala zglosi si do ZUS oraz sama oplaca skladki na swoje ubezpieczenia W takim przypadku zleceniodawca nie zglasza zleceniobiorcy do ubezpiecze.

Wartowiedzie

Studenci, dla których jedynym przychodem jest wynagrodzenie otrzymywane z tytulu wykonywanej umowy zlecenia, bd mieli prawo przystpienia do dobrowolnych ubezpiecze emerytalnego i rentowych. Jednak tytulem do ubezpiecze nie bdzie wykonywanie umowy zlecenia, tylko wyraenie woli o chci przystpienia do tych ubezpiecze, które jest samoistnym tytulem do objcia tymi ubezpieczeniami. Osobom przystpujcym do dobrowolnych ubezpiecze emerytalnego i rentowych nie przysluguje prawo do objcia ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym. Osoby te równie nie s obejmowane ubezpieczeniem zdrowotnym.

Umowazleceniakorzystnadla zleceniobiorcyizleceniodawcy

Warto w tym miejscu zauway, e sytuacja taka, w dobie uelastyczniania rynku i ograniczania kosztów pracy jest korzystna dla obu stron Platnicy skladek nie ponosz bowiem dodatkowych obcie finansowych w postaci wspólfinansowania skladek na ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców, a zlecenio biorcy (studenci do ukoczenia 26 roku ycia) osigaj wynagrodzenie niepo mniejszone o warto skladek na swoje ubezpieczenia, do których wspólfinanso wania s równie zobowizani

Kiedyplatnikniemaadnych obowizków?

Osoby wykonujce prace na podsta wie umów agencyjnych, zlecenia lub innych umów o wiadczenie uslug, do których stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego dotyczce umów zlecenia, nie podlegaj obowizkowo ubezpie czeniom emerytalnemu i rentowym, je eli s uczniami gimnazjów, uczniami szkól ponadgimnazjalnych, uczniami szkól ponadpodstawowych lub studen tami, do ukoczenia 26 roku ycia Nie podlegaj równie ubezpieczeniu zdrowotnemu Trzeba pamita o tym, e z tytulu wykonywania tych umów nie mog przystpi do ubezpiecze równie dobrowolnie Oznacza to, e platnicy skladek nie maj obowizku dokonania zgloszenia tych osób do ubezpiecze oraz oplacania skladek na ubezpieczenia

Studentplatnikiemskladek nawlasneubezpieczenia

Kiedystudent-zleceniobiorca moeprzystpido dobrowolnychubezpiecze?

Co prawda studenci, którzy nie uko czyli 26 roku ycia z tytulu wykony wanej umowy zlecenia, nie podlegaj ubezpieczeniom spolecznym i ubez pieczeniu zdrowotnemu zarówno obo wizkowo, jak i dobrowolnie, ale przy zachowaniu pewnych warunków osobom tym bdzie przyslugiwalo prawo do przy stpienia na zasadzie dobrowolnoci do ubezpiecze spolecznych ­ emerytalnego i rentowych Tym niezbdnym warunkiem jest niepodleganie ubezpieczeniom emery talnemu i rentowym z innych tytulów

Studenci, którzy wykonuj umow zlecenia i przystpuj do dobrowolnych ubezpiecze spolecznych, sami s platnikami na wlasne ubezpieczenia (emerytalne i rentowe), co pociga za sob konieczno dokonania zgloszenia do ZUS i terminowego oplacania skladek na te ubezpieczenia. Omówione zagadnienie znajduje od zwierciedlenie w przepisach art. 6 ust. 4, 7 pkt 4 ustawy systemowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 ustawy zdrowotnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz.1027 ze zm.). Janusz Starzycki

prawnik

ZeszytyUbezpieczeSpolecznychnr67/2010 Redaktornaczelny:Krystyna Trojanowska Konsultantmerytoryczny:Magdalena Jdrzejewska KierownikGrupyWydawniczej: Julita Lewandowska-Tomasiuk

Druk: Lotos Poligrafia sp. z o.o. Naklad lczny: 4000 egz. ISSN: 1734-4980

Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy KRS, kapital zakladowy w wysokoci 200.000 zl

Materialy drukowane w ,,Zeszytach Ubezpiecze Spolecznych" wraz z innymi elementami subskrypcji chronione s prawem autorskim. Wykorzystanie tych materialów wymaga zgody wydawcy. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ze wskazaniem autora oraz ródla. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci prawnej za zastosowanie zawartych w ,,Zeszytach Ubezpiecze Spolecznych" lub w innych elementach subskrypcji informacji, wskazówek, przykladów itp. do konkretnych przypadków.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzib w Warszawie ul. Lotewska 9a, 03-918 Warszawa numer KRS 0000098264, NIP 526-19-92-256

Zamówienia:tel.:225182929,e-mail:[email protected] Zadajnampytanie:[email protected]

2

Stycze 2011 Zeszyty Ubezpiecze Spolecznych

Skladki

Upewnij si, w którym kraju pracownicy podlegaj ubezpieczeniom

OddelegowaniepracownikówpozagraniceUnii

O tym, które ustawodawstwo ubezpieczeniowe jest wlaciwe, decyduje miejsce, w którym obywatel Polski skierowany do pracy przez polskiego pracodawcbdziewiadczylprac.Wzalenociodtego,czypracabdzie wiadczonanatereniektóregozpastwczlonkowskichUniiEuropejskiej, kraju,zktórymlczyPolskumowamidzynarodowaozabezpieczeniuspolecznym,czykrajutzw.bezumownym,inaczejokrelasizasadypodlegania ubezpieczeniomspolecznym. Obowizkiem ubezpiecze spo lecznych w Polsce objci s wszyscy obywatele polscy posiadajcy tytul do ubezpieczenia na obszarze Polski, ale równie obywatele polscy zatrudnieni przez polskie podmioty za granic W tym drugim przypadku obowizek ubezpiecze moe by wylczony na mocy umowy midzynarodowej, której Polska jest stron, lub te na podstawie prawa wspólnotowego W zalenoci od tego, gdzie obywatel Polski skierowany do pracy przez pol skiego pracodawc bdzie wiadczyl prac, a wic w: kraju Unii Europejskiej, kraju, z którym lczy Polsk umowa midzynarodowa o zabezpieczeniu spolecznym lub kraju tzw bezumownym, inaczej okrela si wlaciwe ustawodaw stwo ubezpieczeniowe b) nastpuje ono w ramach stosunku pracy istniejcego w pastwie wysy lajcym, c) roszczenie o wynagrodzenie z tytulu umowy o prac jest kierowane bezpo rednio do wysylajcego pracodawcy Spelnienie warunków powoduje, e w stosunku do pracownika ma zastosowanie polskie ustawodawstwo ubezpieczeniowe. Innymi slowy, pracownik podlega polskim ubezpieczeniom spolecznym i pracodawca jako platnik ma obowizek oplaca z tego tytulu nalene skladki na ubezpieczenia spoleczne. Sytuacja druga to zatrudnienia za granic w podmiocie zalenym od pol skiego pracodawcy (np w tzw spólce córce), w przypadku gdy umowa o prac z polskim pracodawc, na czas zatrud nienia za granic, ulega zawieszeniu lub rozwizaniu W takiej sytuacji za okres pracy za granic platnik (pracodawca) nie odprowadza skladek na ubezpiecze nia spoleczne w Polsce Zastosowanie ma natomiast ustawodawstwo pastwa, w którym praca jest wykonywana, i tam oplacane s skladki W Polsce natomiast w zalenoci od tego, czy udzielony zostal urlop bezplatny, czy te umowa ulegla rozwizaniu, pracodawca prze kazuje do ZUS dokumenty informujce o przerwie w oplacaniu skladek (for mularz ZUS RSA) lub wyrejestrowa niu pracownika z ubezpiecze (na ZUS ZWUA) Takie same zasady stosuje si w od niesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego Na podstawie przepisów rozporz dzenia skladkowego podstawy wymiaru skladek nie stanowi cz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granic u polskich pracodawców, w wysokoci równowartoci diety przyslugujcej z ty tulu podróy slubowej poza granicami kraju, za kady dzie pobytu, okrelonej w przepisach w sprawie wysokoci oraz warunków ustalania nalenoci przy slugujcych pracownikowi zatrudnio nemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce budetowej, z tytulu podróy slubowej poza granicami kraju, z za strzeeniem, e tak ustalony miesiczny przychód tych osób stanowicy podstaw wymiaru skladek nie moe by niszy od kwoty przecitnego wynagrodzenia, w myl przepisów ustawy o systemie ubezpiecze spolecznych

Wartowiedzie

W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granic podstaw wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne jest osigany przez nich przychód, pomniejszony o równowarto diet za kady dzie pobytu za granic, nie niszy jednak od kwoty prognozowanego przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wartowiedzie

Bialoru, Ukraina, Rosja, Turcja i Izrael s pastwami, z którymi nie lczy Polski adna umowa midzynarodowa o zabezpieczeniu spolecznym, rozstrzygajca, które prawo jest wlaciwe w zakresie obowizku ubezpiecze.

Omówion problematyk regu luj przepisy art. 4 pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 14, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 ustawy z 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spolecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) i § 2 ust 1 pkt 15 i 16 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r w sprawie szczególowych zasad ustalania podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz 1106 ze zm)

specjalista w zakresie ubezpiecze spolecznych

Zatrudnienie polskich pracowników za granic na podstawie skierowania (oddelegowania) przez polskich praco dawców moe mie kilka form Sytuacja pierwsza to wyslanie do pracy za granic przez polskiego pracodawc w ramach istniejcej w Polsce umowy o prac Mamy z tym do czynienia wtedy, gdy: a) pracownik udaje si na polecenie swojego krajowego pracodawcy przejciowo na terytorium drugiego pastwa, w celu wykonywania tam czynnoci na rzecz tego praco dawcy,

Renata Zawilak

Wejd na

www.zeszytyus.pl

i zapisz si na bezplatny e-letter

3

Zeszyty Ubezpiecze Spolecznych Stycze 2011

Skladki­pytaniaCzytelników

Upewnij si, jak prawidlowo uwzgldni trzynastk

Czytrzynastkzarokubieglynaleyuwzgldni wlimicierocznejpodstawywymiaruskladekzarok biecy?

W lutym bdziemy wyplaca naszym pracownikom trzynastki, czyli nagrod pienin za 2010 r. Prosimy o wyjanienie, czy nagrod t, od której odprowadzimy skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne, powinnimy uwzgldni przy ustalaniu rocznej podstawy wymiaru skladek emerytalno-rentowych obowizujcej dla biecego roku? specjalista ds. plac Elku

Tak. Trzynastk wyplacon w tym roku, a nalen za rok poprzedni naley uwzgldni w limicie rocznej podstawy wymiaru skladek za ten rok Podstaw wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne pracownika

stanowi przychód, w rozumieniu prze pisów o podatku dochodowym osig nity z tytulu zatrudnienia w ramach stosunku pracy Dla kadego ubez pieczonego, dla którego podstaw wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, platnik skladek w dokumentach rozli czeniowych (lub korygujcych) za tego ubezpieczonego, uwzgldnia nalene skladki na ubezpieczenia spoleczne od wszystkich postawionych do dyspozy cji ubezpieczonego od pierwszego do ostatniego dnia miesica kalendarzo wego, którego deklaracja dotyczy, wy plat stanowicych podstaw wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne

Wartowiedzie

Kwot wyplaconej w lutym biecego roku trzynastki za rok poprzedni naley wliczy do limitu podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obowizujcej dla biecego roku.

Podstawa prawna: 18 ustawy z 13 padziernika 1998 r art o systemie ubezpiecze spolecznych (tekst jednolity: DzU z 2009 r nr 205, poz 1585 ze zm)

specjalista w zakresie ubezpiecze spolecznych

Justyna Jabloska

Przeczytaj, czy mona zastosowa sankcje

Uchylaniesipracownikaodpracyamoliwo wyrejestrowaniagozubezpiecze

Od stycznia 2009 r. zatrudniamy pracownika, który od jakiego czasu w sposób uporczywy uchyla si od pracy poprzez cigle przedstawianie zawiadcze lekarskich stwierdzajcych niezdolno do pracy. W listopadzie 2010 r. osoba ta osignla wiek przedemerytalny i w zwizku z tym przysluguje jej ochrona przed rozwizaniem stosunku pracy. Pracownik od dluszego czasu nie wiadczy pracy, stale przebywajc na zwolnieniach lekarskich, które w naszej ocenie nie s zwizane ze zlym stanem jego zdrowia tylko brakiem chci do wykonywania obowizków slubowych. Czy opisany przypadek upowania nas do wyrejestrowania tej osoby z ubezpiecze spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego i zaprzestania oplacania skladek na te ubezpieczenia pomimo nierozwizania z t osob umowy o prac? ksigowa z Bydgoszczy

4

Nie Platnik w tym przypadku nie ma prawa do wyrejestrowania pracow nika z ubezpiecze spolecznych i ubez pieczenia zdrowotnego i zaprzestania oplacania skladek na te ubezpiecze nia bez wczeniejszego rozwizania umowy o prac zgodnie z przepisami Kodeksu pracy Takie dzialanie mo globy narazi firm nie tylko na sankcje natury administracyjnej wymierzane przez ZUS, ale równie na odpowie dzialno karn Pracownicy, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpiecze spolecz nych, podlegaj obowizkowo ubezpie czeniom spolecznym od dnia nawizania stosunku pracy do dnia ustania tego sto sunku W tym samym okresie osoby te podlegaj ubezpieczeniu zdrowotnemu Zatem w odniesieniu do pracowników przeslank uzasadniajc objcie ich obowizkowymi ubezpieczeniami spo lecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym jest nawizanie stosunku pracy, a ko

cem ochrony ubezpieczeniowej jest dzie ustania stosunku pracy

Wartowiedzie

Niedopuszczalne jest dokonywanie wyrejestrowania pracownika na podstawie jedynie subiektywnej oceny jakoci wykonywanej przez niego pracy oraz dorozumianego zakoczenia wiadczenia pracy.

Podstawa prawna: 6 ust 1 pkt 1, art 13 pkt 1, 36 art ust 1, 4 ustawy z 13 padziernika 1998 r o systemie ubezpiecze spo lecznych (tekst jednolity: DzU z 2009 r nr 205, poz 1585 ze zm), art 66 ust 1 pkt 1 lit a ustawy z 27 sierpnia 2004 r o wiadczeniach (tekst jednolity: DzU z 2008 r nr 164, poz 1027 ze zm)

specjalista w zakresie ubezpiecze spolecznych

Maciej Sluewski

Stycze 2011 Zeszyty Ubezpiecze Spolecznych

Skladki­pytaniaCzytelników

Czy uczniarencist mona zglosi do NFZ jako czlonka rodziny?

Ubezpieczeniezdrowotnesynapracownicy

Zatrudnilimy pracownic, która jest wdow, a jej syn ­ ucze liceum ­ pobiera rent rodzinn po zmarlym ojcu. Pracownica oczekuje, e zglosimy syna do ubezpieczenia zdrowotnego, tymczasem z ZUS otrzymalimy informacj, e nie moemy dokona takiego zgloszenia. Czy syn naszej pracownicy ma prawo do wiadcze zdrowotnych z NFZ? ksigowa Ploska

ma moliwoci zgloszenia syna licealisty pracownicy do ubezpieczenia zdrowotnego jako czlonka rodziny osoby ubezpieczonej. Osoba pobierajca rent rodzinn podlega obowizkowemu ubezpiecze niu zdrowotnemu z tytulu pobierania tej renty Bez znaczenia pozostaje fakt, e jest ona czlonkiem rodziny osoby ubez pieczonej zdrowotnie Syn pracownicy jest wic objty ubezpieczeniem zdro wotnym i ma prawo do rzeczowych wiadcze medycznych finansowanych

ze rodków Narodowego Funduszu Zdrowia Podstawa prawna: 66 ust 1 pkt 16 ustawy z 27 sierp art nia 2004 r o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rod ków publicznych (tekst jednolity: DzU z 2008 r nr 164, poz 1027 ze zm) Magdalena Jdrzejewska

specjalista w zakresie ubezpiecze spolecznych

Informacja uzyskana z ZUS jest prawidlowa. W opisanej sytuacji nie

Sprawd tytul pracownika do obowizkowych ubezpiecze

Dokumentyrozliczeniowezapracownika- -przedsibiorcnaurlopieojcowskim

Pracownik zatrudniony w naszej firmie na pelny etat w grudniu przebywal na urlopie ojcowskim, ale zasilek otrzyma w styczniu. Jakie dokumenty z tytulu urlopu firma powinna zloy za grudzie, a jakie za stycze? Czy w sytuacji, gdy pracownik równoczenie prowadzi dzialalno gospodarcz, to w tym okresie powinien oplaca za siebie skladki na obowizkowe ubezpieczenia spoleczne z dzialalnoci? ksigowa z Warki

powinien wykaza zerow podstaw wymiaru i zerowe kwoty skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Za grudzie platnik nie powinien sklada za pracownika raportu ZUS RSA z kodem pracowniczym Natomiast skladki od wyplaconego zasilku macierzyskiego powinny zo sta rozliczone w raporcie ZUS RCA z kodem 12 40 xx skladanym za sty cze, gdy wyplacony zostanie zasilek macierzyski

ZUS, który jest wówczas platnikiem skladek, czyli raport z kodem tytulu ubezpiecze 12 40 xx Podstaw wymiaru na ubezpiecze nia emerytalne i rentowe za osob po bierajc zasilek macierzyski stanowi kwota wyplaconego zasilku macierzy skiego Gdy w danym miesicu osoba miala prawo do zasilku, ale zasilek macierzyski nie zostal wyplacony, to platnik za ten miesic sklada raport zerowy

Nie, nie powinien oplaca obowiz kowych skladek na ubezpieczenia spo leczne z tytulu dzialalnoci pozarolniczej W okresie urlopu ojcowskiego zasilek macierzyski, który pracownik pobiera, jest tytulem do obowizkowych ubezpiecze emerytalnego i rentowych. Zarówno w okresie wykonywania pracy, jak i pobie rania zasilku macierzyskiego z tytulu ur lopu ojcowskiego dzialalno gospodarcza jest dla niego tytulem do dobrowolnych ubezpiecze emerytalnego i rentowych, a z dzialalnoci obowizkowej jest tylko skladka na ubezpieczenie zdrowotne

Jakiedokumentyzloy zastycze?

Za stycze pracodawca powinien zloy równie raport ZUS RSA z ko dem pracowniczym (01 10 xx) i wykaza okres zasilku, liczb dni zasilkowych, wyplacon kwot i kod/wiadczenia przerwy ­ 311 (zasilek macierzyski) W sytuacji, gdy zasilek macierzy ski otrzymuje pracownik, to pracodawca ma obowizek przekazywania do ZUS zarówno informacji o okresie przerwy w oplacaniu skladek z tytulu stosunku pracy, skladajc raport ZUS RSA z ko dem 01 10 xx, a wic raport wiadcze niowy i raport skladkowy ZUS RCA z kodem 12 40 xx Raport skladkowy sklada praco dawca, który jest uprawniony do wyplaty zasilków, gdy platnik nie jest uprawniony do wyplaty zasilków, zasilek wyplaca

Wartowiedzie

Osoba pobierajca zasilek macierzyski (a take osoba przebywajca na urlopie wychowawczym) nie jest zglaszana do ubezpiecze na druku ZUS ZUA ani wyrejestrowywana po ustaniu ubezpiecze na druku ZUS ZWUA.

Jakiedokumentyzloy zagrudzie?

Podstawa prawna: art 6, art 9 ustawy z 13 padzier nika 1998 r o systemie ubezpiecze spolecznych (tekst jednolity: DzU z 2009 r nr 205, poz 1585 ze zm)

specjalista w zakresie ubezpiecze spolecznych 5

W raporcie ZUS RCA z kodem 12 40 xx skladanym za grudzie platnik

Michal Jarosik

Zeszyty Ubezpiecze Spolecznych Stycze 2011

Temat

Sprawd, jak prawidlowo przeliczy podstaw od 1 stycznia 2011 r.

Zmianaminimalnegowynagrodzeniaapodstawa wymiaruzasilków

Niekiedyistniejekoniecznoprzeliczeniapodstawywymiaruzasilkuwtrakcie nieprzerwanej niezdolnoci do pracy. Ma to miejsce, w przypadku gdy w trakcie pobierania zasilku nastpi podwyszenie kwoty minimalnego wynagrodzeniazaprac.Od1stycznia2011r.obowizujenowakwotaminimalnegowynagrodzeniazaprac­1.386zl. Podstaw wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasilków przyslu gujcych pracownikowi stanowi prze citne miesiczne wynagrodzenie za okres 12 miesicy kalendarzowych po przedzajcych powstanie niezdolnoci do pracy, a jeeli niezdolno do pracy powstala przed uplywem 12 miesicy kalendarzowych, przecitne miesiczne wynagrodzenie za pelne kalendarzowe miesice zatrudnienia W przypadku pracownika zatrudnio nego w pelnym wymiarze czasu pracy obliczona podstawa wymiaru nie moe by nisza od kwoty minimalnego wyna grodzenia za prac pracowników, po od liczeniu kwoty odpowiadajcej 13,71% tego wynagrodzenia Dla pracowników, których sta pracy jest krótszy ni rok, gwarantowana kwota podstawy wymiaru jest nisza Podstawa wymiaru w pierw szym roku pracy nie moe by nisza od kwoty równej 80% tego wynagrodzenia, po odliczeniu 13,71% Przy ustalaniu podstawy wymiaru wiadcze przyslugujcych pracowni kom zatrudnionym w niepelnym wy miarze czasu pracy kwoty te ulegaj odpowiednio zmniejszeniu, proporcjo nalnie do wymiaru czasu pracy, w którym s zatrudnieni nikowi za okres do 31 grudnia 2010 r nie mogla by nisza od kwoty: ­ 1.136,44 zl ­ od drugiego roku pracy (100% minimalnego wynagrodzenia za prac, tj 1317 zl, po odliczeniu kwoty odpowiadajcej 13,71% tego wynagrodzenia), ­ 909,15 zl ­ w pierwszym roku pracy (80% minimalnego wynagrodzenia za prac, tj 1053,60 zl, po odliczeniu kwoty odpowiadajcej 13,71% tego wynagrodzenia) Podstawa wymiaru zasilku z tytulu pracy w pelnym wymiarze czasu pracy przyslugujcego pracownikowi za okres od 1 stycznia 2011 r nie moe by ni sza od kwoty: ­ 1.195,98 zl ­ od drugiego roku pracy (100% minimalnego wynagrodzenia za prac, tj 1386 zl, po odliczeniu kwoty odpowiadajcej 13,71% tego wynagrodzenia), ­ 956,78 zl ­ w pierwszym roku pracy (80% minimalnego wynagrodzenia za prac, tj 110880 zl, po odliczeniu kwoty odpowiadajcej 13,71% tego wynagrodzenia) W zwizku z tym, poczwszy od 1 stycznia 2011 r podstawa wymiaru za silku chorobowego ulega podwyszeniu z uwzgldnieniem aktualnej kwoty mini malnego wynagrodzenia za prac, tj kwoty 1195,98 zl (minimalne wynagrodzenie za prac, tj 1386 zl, po odliczeniu kwoty od powiadajcej 13,71% tego wynagrodzenia) W trakcie nieprzerwanej niezdolnoci uplynl pierwszy rok pracy Konieczno przeliczenia pracow nikowi podstawy wymiaru zasilku po wstaje take wówczas, gdy w trakcie nieprzerwanej niezdolnoci do pracy uplynie pierwszy rok pracy pracownika Podstawa wymiaru zasilku musi zosta przeliczona z uwzgldnieniem wyszej gwarantowanej kwoty

Przyklad

Pracownik Marek Lipowski, majcy okres ubezpieczenia krótszy ni rok, byl niezdol ny do pracy z powodu choroby w okresie od 1 grudnia 2010 r do 22 lutego 2011 r W zwizku z tym, e przecitne miesicz ne wynagrodzenie stanowice podstaw wymiaru przyslugujcego z tego tytulu za silku chorobowego wynoszce 900 zl bylo nisze od minimalnej podstawy wymiaru wynoszcej 909,15 zl (80% minimalnego wynagrodzenia za prac, tj 1053,60 zl, po odliczeniu kwoty odpowiadajcej 13,71% tego wynagrodzenia), jako pod stawa wymiaru zasilku przyjta zostala kwota 909,15 zl Od 1 stycznia 2011 r podstawa wymiaru zasilku chorobowego zostala podwyszona do aktualnej kwoty minimalnej podstawy wymiaru zasilku, tj kwoty 956,78 zl (80% minimalnego wy nagrodzenia za prac, tj 1108,80 zl, po odliczeniu kwoty odpowiadajcej 13,71% tego wynagrodzenia) W trakcie pobierania zasilku chorobowego od 10 stycznia 2011 r pracownik rozpo czl drugi rok pracy W zwizku z tym, poczwszy od 10 stycznia 2011 r podsta wa wymiaru zasilku zostala podwyszona z uwzgldnieniem minimalnej kwoty usta lonej dla pracowników, poczwszy od dru giego roku pracy, tj do kwoty 1195,98 zl (minimalne wynagrodzenie za prac, tj 1386 zl, po odliczeniu kwoty odpo wiadajcej 13,71% tego wynagrodzenia)

Przyklad

Pracownik Jacek Zalewski, posiadajcy okres ubezpieczenia dluszy ni rok, byl niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 10 grudnia 2010 r do 28 lu tego 2011 r W zwizku z tym, e przecit ne miesiczne wynagrodzenie stanowice podstaw wymiaru przyslugujcego mu z tego tytulu zasilku chorobowego, wy noszce 1130 zl, bylo nisze od mini malnej podstawy wymiaru wynoszcej 1136,44 zl (minimalne wynagrodzenie za prac, tj 1317 zl, po odliczeniu kwoty odpowiadajcej 13,71% tego wynagro dzenia), jako podstawa wymiaru zasilku przyjta zostala kwota gwarantowana 1136,44 zl W trakcie pobierania zasil ku chorobowego od 1 stycznia 2011 r zmianie ulegla kwota minimalnego wy nagrodzenia za prac

Kiedyijakprzeliczybezbldnie podstawwymiaruod1stycznia 2011r.?

Od kilku lat zmiana kwoty minimal nego wynagrodzenia za prac nastpuje od 1 stycznia Tak jak powiedzielimy na wstpie, równie od 1 stycznia 2011 r obowizuje nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za prac pracowników ­ 1386 zl, wysza od obowizujcego w 2010 r o 69 zl Do koca 2010 r kwota ta wynosila 1317 zl W zwizku z tym podstawa wymiaru zasilku z tytulu pracy w pelnym wymia rze czasu pracy przyslugujcego pracow

6

Stycze 2011 Zeszyty Ubezpiecze Spolecznych

numeru

Okresywliczaneiniewliczanedo staupracy

Przy ustalaniu, do jakiej wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac ­ 80% czy 100% ­ pracownik ma prawo, do okresów pracy wlicza si okresy: podlegania ubezpieczeniom spolecz nym lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wylczeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o prac w celu przygotowania zawodowego, pobierania zasilków z ubezpieczenia spolecznego przyslugujcych w czasie trwania ubezpieczenia, odbywania sluby wojskowej, urlopu wychowawczego przysluguj cego po 31 grudnia 1998 r Nie wlicza si natomiast okresów: bezplatnego, okresów urlopu wychowawczego przypadajcego przed 1 stycznia 1999 r oraz pobierania zasilków przyslugujcych po ustaniu tytulu ubezpieczenia cho robowego lub wypadkowego Wy jtkiem jest jednak okres pobierania zasilku macierzyskiego i zasilku w wysokoci zasilku macierzyskiego przyslugujcych za okres po 31 grud nia 1998 r, które podlegaj wliczeniu do okresów pracy, majcych wplyw na wysoko minimalnego wynagro dzenia jako okres podlegania ubezpie czeniom emerytalnemu i rentowym

urlopu

Do 30 czerwca 2010 r. otrzymywala: ­ wynagrodzenie miesiczne w kwocie 930 zl, a po pomniejszeniu o potr cone skladki na ubezpieczenia spo leczne (13,71%) wynoszce 127,50 zl = 802,50 zl, ­ dodatek staowy 93 zl, a po pomniej szeniu o potrcone skladki na ubezpie czenia spoleczne (13,71%) wynoszce 12,75 zl = 80,25 zl Od 1 lipca 2010 r., tj od drugiego roku pracy, jej wynagrodzenie wynosi: ­ wynagrodzenie miesiczne w kwocie 1160 zl, a po pomniejszeniu o potr cone skladki na ubezpieczenia spo leczne (13,71%) wynoszce 159,04 zl = 1000,96 zl, ­ dodatek staowy 116 zl, a po pomniej szeniu o potrcone skladki na ubezpie czenia spoleczne (13,71%) wynoszce 15,90 zl = 100,10 zl Podstaw wymiaru przyslugujcego pracownicy zasilku chorobowego sta nowi przecitne miesiczne wynagro dzenie za okres od listopada 2009 r do padziernika 2010 roku W podstawie wymiaru uwzgldnia si wylcznie wy nagrodzenie zasadnicze pracownicy, bez dodatku staowego, do którego pracow nica zachowuje prawo za okres pobiera nia zasilku chorobowego Przecitne miesiczne wynagrodze nie stanowice podstaw wymiaru za silku wynosi: (802,50 zl × 8 + 1000,96 zl × 4) : 12 = = 868,65 zl Podstawa wymiaru zasilku lcznie ze skladnikiem wyplacanym za okres pobierania zasilku wynosi: 868,65 zl + 100,10 zl = 968,75 zl W zwizku z tym, e kwota ta byla nisza od minimalnej podstawy wymiaru wynoszcej 1136,44 zl (minimalne wy nagrodzenie za prac, tj 1317 zl, po od liczeniu kwoty odpowiadajcej 13,71% tego wynagrodzenia), jako podstawa wymiaru zasilku przyjta zostala kwota minimalnego wynagrodzenia, pomniej szonego o 13,71% oraz o dodatek sta owy, wyplacany pracownicy za okres pobierania zasilku: 1136,44 zl ­ 100,10 zl = 1036,34 zl Od 1 stycznia 2011 r podstawa wy miaru zasilku chorobowego pracownicy ulega przeliczeniu

specjalista w zakresie wiadcze krótkoterminowych

Wane

Podstawa wymiaru wiadczenia cho robowego pracownika zatrudnionego w pelnym wymiarze czasu pracy nie moe by nisza od kwoty minimal nego wynagrodzenia za prac po odliczeniu kwoty odpowiadajcej 13,71% tego wynagrodzenia Minimalna placa w 2011 r wynosi 1368 zl Podstawa wymiaru zasilku choro bowego w 2011 r dla pracownika w pierwszym roku pracy nie moe by nisza od kwoty równej 80% tego wynagrodzenia, po odliczeniu 13,71%, tj kwoty 956,78 zl Podstawa wymiaru zasilku choro bowego w 2011 r dla pracownika od drugiego roku jego zatrudnienia nie moe by nisza od 1195,98 zl, tj 100% minimalnego wynagrodze nia za prac, po odliczeniu kwoty odpowiadajcej 13,71% tego wyna grodzenia Konieczno przeliczenia pracow nikowi podstawy wymiaru zasilku powstaje wtedy, gdy w trakcie nie przerwanej niezdolnoci do pracy uplynie pierwszy rok pracy pracow nika Podstawa wymiaru zasilku musi zosta przeliczona z uwzgldnieniem wyszej gwarantowanej kwoty Ustalajc do jakiej wysokoci mini malnego wynagrodzenia za prac ­ 80% czy 100% ­ pracownik ma pra wo, naley bra pod uwag, lub nie, cile okrelone przepisami okresy sytuacji gdy pracownik za okres W pobierania zasilku zachowuje prawo do skladników wynagrodzenia, które nie s uwzgldniane w podstawie wy miaru zasilku, to podstawa wymiaru zasilku wraz z tymi skladnikami nie moe by nisza od odpowiedniej kwoty minimalnego wynagrodzenia, pomniejszonego o 13,71% tego wy nagrodzenia Minimalna podstawa wymiaru zasil ków nie ma zastosowania do uczniów ­ osób zatrudnionych w celu przygo towania zawodowego

7

Skladnikiwynagrodzenia wyplacanezaokrespobierania zasilku

Naley pamita, e jeeli pracownik za okres pobierania zasilku zachowuje prawo do skladników wynagrodzenia, które nie s uwzgldniane w podstawie wymiaru zasilku, to podstawa wymiaru zasilku wraz z tymi skladnikami nie moe by nisza od odpowiedniej kwoty minimalnego wynagrodzenia, pomniej szonego o 13,71% tego wynagrodzenia

Przyklad

Pracownica Ewa Kamiska byla niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od 23 listopada 2010 r do 5 marca 2011 r W zwizku z tym, e wykorzystala wcze niej okres wyplaty wynagrodzenia choro bowego w tym roku kalendarzowym, za okres tej niezdolnoci do pracy ma prawo do zasilku chorobowego Przysluguje jej stale wynagrodzenie miesiczne oraz doda tek staowy, do którego zachowuje prawo za okres pobierania zasilku chorobowego i zasilku opiekuczego

Agnieszka lzak

Zeszyty Ubezpiecze Spolecznych Stycze 2011

wiadczenia

Sprawd, w jakich przypadkach pracownikemeryt nie ma prawa do czci wiadcze

Pracujcyemerytpozbawionyniektórychwiadcze

Osobieniezdolnejdopracy,majcejustaloneprawodoemeryturylubrenty z tytulu niezdolnoci do pracy, za okres po ustaniu tytulu ubezpieczenia chorobowegonieprzyslugujezasilekchorobowy.Osobatakaniemarównie prawadowiadczeniarehabilitacyjnego. wiadczenia pienine na warun kach i w wysokoci okrelonej ustaw o wiadczeniach pieninych z ubez pieczenia spolecznego w razie choroby i macierzystwa przysluguj osobom objtym ubezpieczeniem spolecznym w razie choroby i macierzystwa (ubez pieczenie chorobowe) Zasilek chorobowy przysluguje ubez pieczonemu, który stal si niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwa nia ubezpieczenia chorobowego pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytulu niezdolnoci do pracy Oznacza to, e pracujcy emeryt lub rencista, od którego wynagrodzenia odprowadzana jest skladka na ubezpie czenia spoleczne, w tym ubezpieczenie chorobowe w takiej samej wysokoci dla wszystkich pracowników, nie bdzie mial prawa do zasilku chorobowego po usta niu zatrudnienia robowego z uwagi na ustalone prawo do emerytury, mimo e przebywa na zwolnie niu lekarskim do 31 grudnia 2010 r

Brakprawadowiadczenia rehabilitacyjnego

Ponadto osobie uprawnionej do eme rytury lub renty z tytulu niezdolnoci do pracy, zasilku dla bezrobotnych, zasilku przedemerytalnego, wiadczenia przed emerytalnego, nauczycielskiego wiad czenia kompensacyjnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrbnych przepisów, nie przysluguje prawo do wiadczenia reha bilitacyjnego Przedstawion tematyk normuj przepisy art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 7 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzystwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512).

specjalista w zakresie ubezpiecze spolecznych

Przyklad

Emeryt Marian Bk byl zatrudniony na podstawie umowy o prac na czas okre lony od 1 stycznia 2010 r do 30 listopada 2010 r Pan Marian stal si niezdolny do pracy od 20 listopada 2010 r do 31 grudnia 2010 r Za okres od 20 listopada 2010 r do 30 listopada 2010 r panu Marianowi wy placono zasilek chorobowy Od 1 grudnia 2010 r, tj po rozwizaniu stosunku pracy, pan Marian nie ma prawa do zasilku cho

Kiedynieprzyslugujezasilek chorobowy?

Zasilek chorobowy zarówno z tytulu niezdolnoci do pracy powstalej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytulu niezdolnoci do pracy powstalej po ustaniu tytulu ubezpieczenia nie przyslu guje za okres po ustaniu tytulu ubezpiecze nia chorobowego, jeeli osoba niezdolna do

Renata Zawilak

Upewnij si, czy przedsibiorca ma prawo do wiadcze

Prawodozasilkumacierzyskiegoprzyzaleglych skladkach

Czy warunkiem uzyskania przez przedsibiorc prawa do zasilku macierzyskiego jest brak zalegloci w oplacaniu skladek na ubezpieczeniechorobowe?Otymwtekcie. Osoby prowadzce pozarolnicz dzialalno, podlegajce obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowemu mog przystpi dobrowol nie do ubezpieczenia chorobowego i opla ca skladk na ubezpieczenie chorobowe Jeeli tak uczyni i nie maj zalegloci we wszystkich nalenociach skladkowych ­ s uprawnione do wiadcze z tego ubezpie czenia, w tym do zasilków macierzyskich wyplacanych przez ZUS Warto zaznaczy, e nie jest moliwe oplacenie jedynie skladki na ubezpie czenie chorobowe ­ w przypadku nie oplaconych skladek na ubezpieczenie

8

emerytalne i rentowe wszelkie wplaty zostan zaliczone w pierwszej kolejnoci na poczet tych skladek Przypominamy, e zasilek macierzy ski przysluguje osobom prowadzcym dzialalno przez okres przewidziany w Kodeksie pracy jako okres urlopu macierzyskiego, czyli w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie przez okres 20 tygodni Osoba prowadzca dzialalno, uprawniona do obligatoryjnego zasilku macierzy skiego, moe wystpi do ZUS o dodat kowy zasilek macierzyski ­ w wymiarze do 2 tygodni

Tematyka ta jest uregulowana prze pisami art.11 ust.2 ustawy z 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spolecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz.1585 ze zm.), art. 29 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzystwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512) oraz § 11­12 rozporzdzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczególowych zasad i trybu postpowania w sprawach rozliczania skladek, do których poboru jest zobowizany Zaklad Ubezpiecze Spolecznych (Dz.U. nr 78, poz. 465 ze zm.). Krystyna Tymorek

radca prawny

Stycze 2011 Zeszyty Ubezpiecze Spolecznych

wiadczenia

Przeczytaj, których przychodów nie uwzgldnia w zawiadczeniu

KiedyniezawiadamiaZUSoprzychodach pracujcegoemeryta?

Jeeli osoba uprawniona do wczeniejszej emerytury skoczyla w 2010 r. powszechnywiekemerytalny(60lat­kobieta,65lat­mczyzna),rozliczeniu podlega przychód uzyskany do miesica poprzedzajcego miesic, wktórymemerytukoczylwskazanywiek. Zawiadczenie platnika skladek po winno w zasadzie zawiera informacj o kwotach przychodu za okres do mie sica poprzedzajcego ukoczenie wieku Majc jednak na uwadze fakt, e ­ jeli jest to korzystniejsze ­ ZUS dokonuje roz liczenia emerytury na ogólnych zasadach za caly rok, wskazane jest, aby w takim przypadku pracodawca wystawial za wiadczenie o wysokoci przychodu uzy skanego w kolejnych miesicach 2010 r, z uwzgldnieniem tych, które przypadaj od ukoczenia wskazanego wieku

Marian Kowalski Do nr sprawy 01/23456788/25 E Zaklad Ubezpiecze Spolecznych II Oddzial w Warszawie ZAWIADCZENIE Zawiadcza si, e Pan Marian Kowalski, ur 31071947 r, zam ul Anielewicza 11 m 22, 01175 Warszawa (NIP 1512562223, PESEL 47073100943) wykonywal czynno ci w ,,Koral" Sp z oo w Warszawie, ul Wgierska 5, na stanowisku magazyniera od 1 sierpnia 2010 r do 31 grudnia 2010 r, na podstawie umowy zlecenia W okresie tym nie pobieral wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy ani zasilków chorobowych O okresie od 1 sierpnia 2010 r do 31 grudnia 2010 r uzyskal nastpujce przychody: Sierpie 2 200 zl Wrzesie 2 800 zl Padziernik 3 000 zl Listopad 3 150 zl Grudzie 2 600 + 1 500 zl (nagroda za padziernik 2010 r) Katarzyna Malicka zastpca dyrektora Warszawa, 6 stycznia 2011 r

Przyklad

Dnia 14 sierpnia 2010 r emeryt Zbigniew Chmielewski uprawniony od 2002 r do wczeniejszej emerytury skoczyl 65 lat Jakkolwiek rozliczeniu podlega przychód uzyskany od stycznia do lipca, to z uwagi na moliwo wariantowego rozliczenia wskazane jest, aby z zawiadczenia wyni kala informacja o przychodzie uzyskanym we wszystkich miesicach 2010 r Jeeli emeryt lub rencista zloyl wnio sek o zawieszenie wyplaty emerytury

(w ramach art.103 ust. 3 ustawy emerytalnej), wówczas nie podlega rozliczeniu przychód uzyskany w trakcie zawieszenia wiadczenia Tak informacj posiada jed nak ZUS, a nie pracodawca Wystawienie przez pracodawc zawiadczenia o wyso koci przychodu uzyskanego w okresie,

gdy emerytura lub renta byla zawieszona na wniosek zainteresowanego ­ nie spo woduje rozliczenia wiadczenia za okres zawieszenia wiadczenia z tego tytulu

specjalista w zakresie emerytur i rent

Maria Puchala

Upewnij si, jak prawidlowo obliczy podstaw wymiaru wiadcze chorobowych

Niezdolnodopracybezporedniopozmianie wymiaruetatu

W przypadku gdy pracownik zachoruje w miesicu, w którym zmieniono mu wymiar czasu pracy, platnicy maj wtpliwoci, jak w tej sytuacji poprawnie ustali podstaw wymiaru przyslugujcych mu wiadcze chorobowych. Sprawa komplikuje si, gdy pracownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tj. trzynastki. W razie zmiany wymiaru czasu pracy podstaw wymiaru wynagrodzenia za czas choroby (zasilku chorobowego) przyslugu jcego pracownikowi stanowi wynagrodze nie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeeli zmiana ta nastpila w miesicu, w którym powstala niezdolno do pracy, lub w miesicach poprzedzajcych, przyj mowanych do ustalenia podstawy wymiaru proporcjonalnie do nowego wymiaru czasu pracy Kwestie te znajduj oparcie w przepi sach art. 40, art. 41, art. 63 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzystwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512) i art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz.U. nr 160, poz. 1080 ze zm.). Krystyna Tymorek, radca prawny

9

Zmianawymiaruczasupracy atrzynastka

Jeeli pracownik otrzymuje rów nie dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw trzynastk, to rów nie to wynagrodzenie naley przyj do ustalenia podstawy wymiaru wy nagrodzenia za czas choroby Przyj muje si je jednak w kwocie ustalonej

Zeszyty Ubezpiecze Spolecznych Stycze 2011

wiadczenia­pytaniaCzytelników

Kapital pocztkowy ­ sprawd, jak naprawi bldy

Czyokresypobieraniarentyprzezinwalid wojskowegobezzwizkuzeslubmona uwzgldniwkapitalepocztkowym?

Wydzial Kapitalu Pocztkowego oraz Emerytur i Rent z Systemu Zreformowanego przyjl do podstaw wymiaru kapitalu pocztkowego bldne kwoty wynagrodzenia wykazane przez Wydzial Ubezpiecze i Skladek. Niestety po obliczeniu na tej podstawie kapitalu pocztkowego wydal now decyzj o ustaleniu tego kapitalu, pomijajc okresy skladkowe za lata, w których przyjto bldne kwoty. W ten sposób ustalono nowy kapital pocztkowy niekorzystny dla danej osoby. Co mona w tej sytuacji zrobi? specjalista ds. kadr i plac w Rzeszowie

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray

Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej oraz Sluby Wiziennej, urodzonych po 31 grudnia 1948 r, jeeli przed 1 stycznia 1999 r pozostawali w slubie i nie maj ustalonego prawa do wiadcze okrelonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób

W przypadku uchybie w ustalaniu okresów przyjtych do ustalenia kapitalu pocztkowego lub wysokoci przyjtych kwot wynagrodzenia ubezpieczony ma prawo zloy odwolanie od decyzji ZUS w terminie miesica od dnia dorczenia decyzji. Jak wynika z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spolecznych, dla ubez pieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r, którzy przed dniem wejcia w y cie ustawy oplacali skladki na ubezpie czenie spoleczne lub za których skladki oplacali platnicy skladek, ustala si ka pital pocztkowy Kapital pocztkowy ustala si take dla zwolnionych ze sluby olnierzy zawodowych i funkcjonariuszy: Policji, Urzdu Ochrony Pastwa, Agencji Bezpieczestwa Wewntrz nego, Agencji Wywiadu, Sluby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluby Wywiadu Wojskowego,

Konieczno ustalenia kapitalu po cztkowego zwizana jest ze zmian dotychczasowego systemu ustalania wysokoci wiadcze emerytalnych, uzaleniajcego wysoko wiadczenia emerytalnego wylcznie od wysokoci skladek oplaconych przez ubezpieczo nego i zaewidencjonowanych na jego indywidualnym koncie Kapital po cztkowy ma by odtworzeniem kwoty skladek na ubezpieczenie spoleczne, opla conych przed 1 stycznia 1999 r

­ do 6 lat, lub dzieckiem, na które ze wzgldu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysluguje zasilek pielgnacyjny ­ dodatkowo w granicach do 3 lat na kade dziecko; 3)pozostale okresy nieskladkowe wska zane w ww ustawie, w wymiarze nieprzekraczajcym jednej trzeciej udowodnionych okresów skladko wych, tj min okresy: ­ pobierania wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy wyplaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zasilków z ubezpieczenia spolecznego: chorobowego lub opiekuczego, wiadczenia reha bilitacyjnego

OdwolanieoddecyzjiZUS

W przypadku bldnego, w ocenie ubezpieczonego, wyliczenia kwot i okre sów przyjtych do ustalenia kapitalu po cztkowego istnieje moliwo zloenia odwolania od decyzji ZUS do wlaci wego ze wzgldu na miejsce zamiesz kania ubezpieczonego sdu okrgowego ­ sdu pracy i ubezpiecze spolecznych za porednictwem ZUS Termin na zlo enie odwolania wynosi 1 miesic od dnia dorczenia decyzji. Szczególowe pouczenie o wlaciwym sdzie i trybie odwolania znajduje si w decyzji Podstawa prawna: art 5 ust 2, art 6, art 7, art 114, art 173, art 174 ustawy z 17 grud nia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spolecznych (tekst jednolity: DzU 2009 r nr 153, poz 1227 ze zm)

specjalista w zakresie ubezpiecze spolecznych

Okresyuwzgldnianeprzy ustalaniukapitalupocztkowego

Kapital pocztkowy ustala si na zasadach okrelonych przy obliczaniu wysokoci emerytury Przy ustalaniu kapitalu pocztkowego przyjmuje si przebyte przed dniem wejcia w ycie ustawy: 1)okresy skladkowe; 2)okresy nieskladkowe, tj okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezplatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezplatnych urlopów dla matek pracujcych opiekujcych si malymi dziemi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezplatnych oraz okresy niewykonywania pracy ­ z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 4 ­ w granicach do 3 lat na kade dziecko oraz lcz nie ­ bez wzgldu na liczb dzieci

Renata Zawilak

Maszwtpliwocizzakresuubezpieczespolecznych?

Napiszdonas!

AmypomoemyCijerozwiza!

[email protected]

10

Stycze 2011 Zeszyty Ubezpiecze Spolecznych

wiadczenia­pytaniaCzytelników

Przeczytaj, komu i kiedy przysluguje emerytura pomostowa

ZUS ZLA, ZUS ZLA (K)

Emeryturapomostowadlastraaka Nowedruki zwolnie 6) po 31 grudnia 2008 r wykonywal Nasz pracownik byl straakiem w zaprac w szczególnych warunkach kladowej stray poarnej przez ponad lekarskich lub o szczególnym charakterze, w ro 15 lat. Obecnie pracuje w normalnym

systemie pracy. Ma 61 lat i przepracowal 40 lat. Na wiadectwie pracy posiada wpis, e przepracowal ponad 15 lat w warunkach szczególnych. Czy pracownik moe sklada dokumenty do ZUS o emerytur pomostow? specjalista ds. plac z Wyszkowa

zumieniu art 3 ust 1 i 3, 7) nastpilo z nim rozwizanie stosunku pracy

Prawo do emerytury pomostowej, po spelnieniu wszystkich wskazanych w ustawie o emeryturach pomostowych warunków, przysluguje mczynie po osigniciu 60 lat. Emerytury pomostowe zostaly wpro wadzone do polskiego prawa przez ustaw z 19 grudnia 2008 r o emerytu rach pomostowych, która weszla w ycie 1 stycznia 2009 r Wczeniejszym ich odpowiedni kiem byly emerytury w obnionym wieku, wyplacane na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r o emeryturach i ren tach z FUS oraz rozporzdzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r w sprawie wieku emerytalnego pracowników za trudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej przysluguje pra cownikowi, który spelnia lcznie nast pujce warunki: 1) urodzil si po 31 grudnia 1948 r, 2) ma okres pracy w szczególnych wa runkach lub o szczególnym charakte rze wynoszcy co najmniej 15 lat, 3) osignl wiek wynoszcy co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mczyzn, 4) ma okres skladkowy i nieskladkowy, ustalony na zasadach okrelonych w art 5­9 i art 11 ustawy o emery turach i rentach z FUS, wynoszcy co najmniej 20 lat dla kobiet i co naj mniej 25 lat dla mczyzn, 5) przed 1 stycznia 1999 r wykonywal prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art 3 ust 1 i 3 ustawy lub art 32 i art 33 ustawy o emery turach i rentach z FUS,

Prawo do emerytury pomostowej przysluguje równie osobie, która: 1) po 31 grudnia 2008 r nie wykonywala pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w ro zumieniu ustawy o emeryturach po mostowych; 2) spelnia powyej wskazane warunki, wymienione w pkt 1­5 i 7 i art 5­12 ustawy o emeryturach pomostowych; 3) w dniu wejcia w ycie ustawy miala wymagany w powyszych przepisach okres pracy w szczególnych warun kach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art 3 ust 1 i 3 Jak wynika z pkt 20 zalcznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, pracami w szczególnym charakte rze s prace pracowników jednostek ochrony przeciwpoarowej, o których mowa w art 15 pkt 1a­5 i 8 ustawy o ochronie przeciwpoarowej, uczestni czcych bezporednio w akcjach ratow niczych W katalogu jednostek ochrony przeciwpoarowej, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpoarowej, znajduje si zakladowa stra poarna, a zatem naley uzna, e spelnione zostaly kry teria wykonywania prac uprawniaj cych do nabycia prawa do emerytury pomostowej Podstawa prawna: 32, art 33 ustawy z 17 grudnia art 1998 r o emeryturach i rentach z FUS (tekst jednolity: DzU z 2009 r nr 153, poz 1227 ze zm), 3 ust 1 i 3, art 4, art 49, zalcznik art nr 2 do ustawy z 19 grudnia 2008 r o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz 1656), art 15 pkt 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpoarowej (tekst jedolity: DzU z 2009 r nr 178, poz 1380 ze zm)

specjalista w zakresie ubezpiecze spolecznych

Czy to prawda, e w styczniu wchodz w ycie nowe wzory druków ZUS ZLA i ZUS ZLA(K)? Jeli tak, to czy stare formularze przestan obowizywa, czy wane bd i stare i nowe? ksigowa z Ploska

Od 12 stycznia 2011 r. zaczn obowizywa nowe druki ZUS ZLA i ZUS ZLA (K). Stare druki bd wane do wyczerpania zapasów, zatem pracodawcy musz przyjmowa zarówno stare jak i nowe druki. Podstawowym celem zmiany bylo uproszczenie ZUS ZLA Usunite zostaly pola: ­ niezdolno do pracy, 10 ­ imi pierwsze lekarza, 17 ­ nazwisko lekarza, 18 ­ NIP ZOZ, 21 ­ nazwa skrócona/nazwisko i imi 23 platnika (lekarz wpisze jedynie NIP platnika) Oprócz tego wprowadzono jeszcze dwie zmiany, a mianowicie: katalog kodów ubezpieczenia uzupelniono o moliwo wpisywania in formacji o podleganiu ubezpieczeniu w innym pastwie oraz dodano pouczenie, e dane adresowe osoby ubezpieczonej wpisywane w za wiadczeniu ZUS ZLA powinny odno si si do miejsca jej pobytu w okresie trwania czasowej niezdolnoci do pracy Odpowiednie zmiany wprowadzono równie w druku ZUS ZLA (K) Otó od 12 stycznia 2011 r nie zawiera on nazwy skróconej/nazwiska i imienia platnika skladek oraz wskaza lekarskich Podstawa prawna: rozporzdzenie MPiPS z 1 padzier nika 2010 r zmieniajce rozporzdze nie w sprawie szczególowych zasad (DzU nr 189, poz1270)

Specjalista w zakresie ubezpiecze spolecznych 11

Renata Zawilak

Justyna Jabloska

Zeszyty Ubezpiecze Spolecznych Stycze 2011

wiadczenia

Wyrok TK

Czyzrónicowanyokreswyczekiwanianaprawo dozasilkówjestzgodnyzkonstytucj?

Dnia16listopada2010r.TrybunalKonstytucyjnyrozpoznalpytanie prawne Sdu Rejonowego w Poznaniu dotyczce zasad nabywania prawadozasilkuchorobowegoprzezubezpieczonychpodlegajcych ztytuluprowadzeniapozarolniczejdzialalnocigospodarczejdobrowolnemuubezpieczeniuchorobowemu. Obecnie zgodnie z przepisami ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpie czenia spolecznego w razie choroby i ma cierzystwa ubezpieczony nabywa prawo do zasilku chorobowego: 1) po uplywie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego ­ jeeli podlega obowizkowo temu ubezpie czeniu; 2) po uplywie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego ­ jeeli jest ubezpieczony dobrowolnie (art 4 ust 1) Do 31 grudnia 2008 r. przedsibiorca musial posiada 180 dni ubezpieczenia chorobowego, aby uzyska prawo do wiadcze (art 4 ust 1 pkt 2 w brzmieniu obowizujcym do koca 2008 r) Ten wlanie przepis byl przed miotem pytania prawnego i badania przez Trybunal Konstytucyjny ubezpieczeniem chorobowym, jak i do browolnym oplacaj skladk na to ubez pieczenie z wlasnych rodków Róny zatem okres wyczekiwania na prawo do wiadcze chorobowych jest zadaniem Sdu Rejonowego w Poznaniu niezgodny z konstytucyjn zasad równoci wobec wladz publicznych i sprawiedliwoci spolecznej slugujcych obu kategoriom ubezpie czonych Podkrelil jednoczenie, e s to kategorie podmiotów podobnych, ale niejednakowych Wystpuje bowiem midzy nimi szereg rónic, które doty cz: swobody przystpienia i wyst pienia z systemu ubezpieczeniowego (dotyczca ubezpieczonych dobrowol nie i nie obejmujca ubezpieczonych obowizkowo), moliwoci elastycz nego (i samodzielnego) ksztaltowania przez ubezpieczonych dobrowolnie podstawy wymiaru skladki ubezpiecze niowej, mechanizmu ograniczenia pod stawy wymiaru skladki w przypadku ubezpieczajcych si dobrowolnie (do 250% przecitnego miesicznego wynagrodzenia w poprzednim kwar tale) Zdaniem TK osoby ubezpie czone dobrowolnie mog swobodnie, w granicach obowizujcego prawa, decydowa o wysokoci wplacanych skladek i momencie przystpienia do ubezpieczenia chorobowego bd pod jcia decyzji o rezygnacji z tego ubez pieczenia Majc na wzgldzie rónice midzy kategoriami ubezpieczonych dobrowol nie i obowizkowo, nalecych do grupy podmiotów podobnych, cho niejedna kowych, a take potrzeb i denie do tego, by zapewni wlaciw korelacj midzy sum wplat ze skladek a sum wyplat z tytulu wiadcze chorobowych, nadto za ­ niemono skorygowania po orzeczeniu Trybunalu Konstytucyjnego derogowanego ju przepisu ustawy, Try bunal Konstytucyjny orzekl o zgodnoci kwestionowanego przepisu ustawy cho robowej z konstytucj Wyrok jest ostateczny, a jego sen tencja podlega ogloszeniu w Dzienniku Ustaw Jerzy Malec

prawnik

Jakuzasadnilswestanowisko TrybunalKonstytucyjny?

W wydanym 16 listopada 2010 r. wyroku (sygn. akt P 86/08) Trybunal Konstytucyjny stwierdzil, e art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzystwa w brzmieniu obowizujcym do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim dla osób prowadzcych pozarolnicz dzialalno gospodarcz, podlegajcych dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, okrela dluszy ni dla osób podlegajcych obowizkowo ubezpieczeniu chorobowemu okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego wymagany do nabycia prawa do zasilku chorobowego, jest zgodny z art. 32 ust. 1 oraz art. 2 konstytucji.

Zjakimproblememsd rejonowyzwrócilsidoTK?

W ocenie sdu, który zwrócil si z problemem do Trybunalu Konstytu cyjnego, ,,zarówno osoby objte obo wizkowo ubezpieczeniem chorobowym, jak i osoby objte tym ubezpieczeniem dobrowolnie stanowi jedn grup, po siadajc wspóln cech istotn, jak jest posiadanie statusu ubezpieczonego, objtego ubezpieczeniem w razie cho roby i macierzystwa Zrónicowanie za uprawnie w zakresie wiadcze z tego ubezpieczenia na podstawie kryterium zwizanego z obowizkowym bd do browolnym objciem ubezpieczeniem chorobowym jest dowolne i przypad kowe" Ponadto jedni i drudzy ubezpie czeni ­ zarówno objci obowizkowym

Nawizujc do swego wczeniejszego wyroku (sygn. akt P 45/06) Trybunal Konstytucyjny orzekl, e osoby objte ubezpieczeniem chorobo wym dobrowolnie oraz obowizkowo charakteryzuj si wspóln cech, jak jest status ,,ubezpieczonego" Pod tym wzgldem s to kategorie podmio tów podobnych Podobiestwo to nie pozwala na zrónicowanie katalogu wiadcze ubezpieczeniowych przy

W nastpnych numerach: P Wyplata wyrównania ­ co z korekt raportów wiadczeniowych

P Zasilki macierzyskie w 2011 r P Rozliczenia emerytów z dodatkowych przychodów za 2010 r

12

Stycze 2011 Zeszyty Ubezpiecze Spolecznych

ANU68

Informacje i aktualnoci przydatne dla ksigowych! Zamów bezplatny, cotygodniowy serwis e-mailowy ze strony www.zeszytyus.pl

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

250443


Notice: fwrite(): send of 210 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531