Read BIOGRAFIJA text version

BIOGRAFIJA Roena sam 23. 04.1961. g. u Zenici gdje zavrsavam osnovnu skolu i gimnaziju. Medicinski fakultet sam upisala i zavrsila u Sarajevu, 1988 godine. Prvo radno mjesto je bilo u Domu zdravlja Zenica, u sluzbi medicine rada, gdje provodim pet godina. Specijalizaciju iz " Fizikalne medicine i rehabilitacije" dobila sam 1993. g. od kada sam zaposlena na Institututu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju- Centar za paraplegije KCUS. Specijalisticki ispit sam polozila 1999. g. Od 1998 g. do 2000.g. slusala sam postdiplomski studij iz klinickih disciplina na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Isti sam uspjesno okoncala sa prosjekom ocjena 9,64, te odbranila magistarski rad, na temu: " Evaluacija vrijednosti funkcionalne elektricne stimulacije u rehabilitaciji hoda kod pacijenata sa motornom lezijom nakon cerebrovaskularnog inzulta" u decembru 2002 g. Od 2004 g. sam zaposlena kao Visi asistent na Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Odbranila sam doktorsku disertaciju pod naslovom "Valorizacija ET-testa u fizikalnoj rehabilitaciji nakon cerebrovaskularnog inzulta" pod mentorstvom Prof. dr Esrefa Beirovia 01.12.2005.g. Odrzala sam uvodno predavanja kao pozvani predavac na temu "Rehabilitacija djece sa deformitetima grudnog kosa i kicmenog stuba" u sklopu VI ljetne pedijatrijske skole odrzane u Sarajevu, od 01. do 02.06.2006 g. Na Fakultetu Zdravsvenih studija u Sarajevu izabrana sam u zvanje docenta za predmet ,,Opsta kineziterapija" 2008 g. Na Zdravsvenom fakultetu u Zenici sam izabrana u zvanje docenta za predmet ,,Medicinska rehabilitacija" 2007 g. U skolskoj 2007/2008 odbranjeno je sedam diplomskih radova pod mojim mentorstvom na ovom fakultetu. Ucestvovala sam na vise internacionalnih i domaih kongresa i simpozija. Objavila sam 36 strucna rada od cega 19 kao prvi autor, a 17 kao koautor. Od zadnjeg izbora objavila sam 8 kongresnih saopstenja, odrzala uvodno predavanje i objavila 3 rada in ektenso u indeksiranim casopisima. Aktivno se sluzim engleskim i italijanskim jezikom.

Sarajevo, 01.11.2008

Doc. dr. med. sci. Edina Tanovi

BIBLIOGRAFIJA za Doc. dr. med. sci. Edinu Tanovi

1. Tanovi H, Duri O, Kotjelnikov B, Tanovi E. Tretment of Colon Injuries in War Victims; u: Evers M.B., ed. INTERNATIONAL RAJLOVAC SYMPOSIUM ON MEDICINE, 1st . Book of Abstrasts; Rajlovac, Bosnia and Herzegovina: German Field Hospital Rajlovac; 1999:59. 2. Tanovi E, Mataradzija M, Corovi N, Begi M, Tanovi H. Uspjesnost rehabilitacijskog tretmana kod hemiplegija lijecenih na institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju centar za paraplegije u 1999. KONGRES LJEKARA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU (sa meunarodnim uesem), 1. Knjiga sazetaka; Sarajevo.Sarajevo: Udruzenje ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH; 2000:54. 3. Tanovi E, Brbovi E, Hodzi N, Meholji A, Tanovi H. Uticaj diabetes mellitusa kao rizikofaktora na hemiplegije. KONGRES LJEKARA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU (sa meunarodnim uesem), 1. Knjiga sazetaka; Sarajevo.Sarajevo: Udruzenje ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH; 2000:55. 4. Tanovi E, Hajro T, Smaji S, Salaka A, Tanovi H. Analiza rezultata rehabilitacije hoda kod pacijenata sa CVI lijecenih na institutu za fizijatriju i rehabilitaciju ­ Centar za paraplegije u 1999.g. SARAJEVSKI NEUROLOSKI DANI,1. Zbornik rezimea radova; Sarajevo. Sarajevo: Klinicki centar Univerziteta Sarajevo-Neuroloska klin ika: Udruzenje neurologa BiH, 2000:51. 5. Tanovi E, Alajbegovi A, Tanovi H, Muji N, Smailbegovi M, JusufbegoviAbaza V, Maksi H, Maksi S. Valorization of terapeutic preocedure ni the walking rehabilitation hemiplegic patients. BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001 "Medical Dilemmas in Developing Countries" Abstract Book; Sarajevo.Sarajevo:BIMA ; 2001:65. 6. Tanovi E, Tanovi H, elilovi J, Ibrulj A, Ekmeci M, Hadziahmetovi N. Analiza rehabilitacije hoda kod hemiplegija lijecenih na Institutu za fizijatriju i rehabilitaciju - Centar za paraplegije u 1999. godini. MED ZURNAL. 2001; 7(1):43-9 7. Maksi S, Tanovi H, Zjaki A, Tanovi E, Omerovi D. The stabilisation of the fracture as a part of the emergensy treatment at the polytrauma. BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001 "Mediical Dilemmas in Developing Countries" Abstract Book; Sarajevo.Sarajevo:BIMA ; 2001:83. 8. Tanovi H, Smajlovi F, Sadagi E, Tanovi E, Maksi H, Maksi S.Analysis of diagnostic methods in the EMS of abdominal surgery. MED ARH. 2001;55(1):6566.Notes: Firs Congress od social medicine Public health of BiH, Sarajevo,22-23 March 2001. 9. Tanovi H, Tanovi E. Analysis of holecystectomy complications the year 2000 at the Abdominal Surgery Clinic of the CCU-S. Endoskopska revija, Ljubljana, 2001;14(6):67. 10. Tanovi H, Jurici R, Tanovi E, Smajlovi F, Maksi S, Maksi H. Value and importance of X-ray in diagnosis of biliar concrements. BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001 "Medical Dilemmas in Developing Countries" Abstract Book; Sarajevo.Sarajevo:BIMA ; 2001:79. 11. Tanovi H. Aksamija G, Sabanovi J, Radni D, Tanovi E. Komplikacije laparoskopskih operacija u toku godinu dana na klinici za abdominalnu hirurgiju KCU-S. Sesti kongres endoskopske hirurgije Hrvatske, Split, Knjiga sazetaka. 2001;14 12. Drino E, Tanovi H, Tanovi E, Firdus N. Analiza incidence malignoma probavnog trakta, lijecenih na klinici za abdominalnu hirurgiju Klinickog centra Univerziteta u

Sarajevu u predratnom (1987-1991.g.) i poslijeratnom (1996-2000.g.) periodu. POSEB IZD ANU BIH ODJEL MED NAUK. 2002; 49-64. 13. Tanovi E, Rami I, Alajbegovi A, elilovi J, Tanovi H, Sakota-Mari S, Todosijevi G. Vrijednost rehabilitacije nakon cerebrovaskularnog inzulta kod pacijenata tretiranih na Institutu za fizikalnu medicinu i relitaciju ­ Centar za paraplegije u 2000 godini. ACTA MED SAL. 2002;31(I);83. Notes: 1 st Bosnia and Herzegovina Congress of Neurology with International Participation, Tuzla; Bih, May 2002. 14. elilovi ­ Vrani J, Poskovi M, Kurbegovi N, Tanovi E, Buli G, Licanin I, Merhemi Z. Vrijednost transkranijalne dopler sonografije (TCD) u dijegnostici vertebrobazilarne insuficijencije. ACTA MED SAL. 2002;31(I);66. Notes: 1 st Bosnia and Herzegovina Congress of Neurology with International Participation, Tuzla; Bih, May 2002. 15. Rami I, Zejnilagi ­ Filipovi V, Tanovi E. Principi ocjene stepena rantog invaliditeta kod lezija perifernih nerava na ekstremitetima RVI iz domovinskog rata. ACTA MED SAL. 2002;31(I);79-80. Notes: 1 st Bosnia and Herzegovina Congress of Neurology with International Participation, Tuzla; Bih, May 2002. 16. Tanovi H, Tanovi E. Valorisation of surgical tretment for war injuries of the colon in surrounded conditions. The XIXth Bienal Congress Abstracts. Osaka, Japan, 2002; 118. 17. Gavrankapetanovi F, Tanovi H, Tanovi E. The wounding of the colon in relation to other abdominal organs analyzed during two war years at the clinic for abdominal surgery in Sarajevo. The XIXth Bienal Congress Abstracts. Osaka, Japan, 2002; 121. 18. Tanovi H, Gavrankapetanovi F, Firdus N, Tanovi E. Incidence of rectal carcinoma trated at university clinical center in Sarajevo during two five years period. Book of abstract Tehniques in Coloproctolgy. Otocec Slovenia, 2002:Vol 1;32 19. Tanovi E, Rami I. Rehabilitacija i osposobljenost za rad nakon cerebrovaskularnog inzulta. KONGRES MEDICINE RADA BOSNE I HERECEGOVINE s meunarodnim sudjelovanjem,1. Zbornik proceedings; Tuzla. Tuzla:Sabor ljekara BiH, Udruzenje Medicine rada Federacije BIH; 2003:189. 20. Tanovi E, Tanovi H, Rami I. Tretman urinarnih infekcija kod pacijenata sa motornom lezijom nakon cerebrovaskularnog inzulta u toku 2001. godine. KONGRES INFEKTOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE s meunarodnim ucesem, 2 Knjiga sazetaka ; Tuzla. Tuzla:Sabor ljekara BiH, Udruzenje infektologa BiH; 2002: 43. 21. Muji N, Rami I, Tanovi E. Paraplegija kao inicijalni faktor kod urinarne infekcije. KONGRES INFEKTOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE s meunarodnim ucesem, 2 Knjiga sazetaka ; Tuzla. Tuzla:Sabor ljekara BiH, Udruzenje infektologa BiH; 2002: 56. 22. Hajro T, Alajbegovi A, Sulji E, Smaji S, Salaka A, Tanovi E, Kantardzi Dz. Evaulacija rehabilitacije neuroloskih bolesnika lijecenih na institutu za fizijatriju. ACTA CLINICA CROAT. 2002; 41(Suppl.3): 85-6 (36). 23. Mataradzija M, Mataradzija A, Tanovi H, Tanovi E, Rashadatjou Ali R. Osteogenesis inperfecta : prikaz slucaja. HRVATSKA MISAO. 2002; 6 (23-24): 171179. 24. Tanovi E. Rehabilitacija oboljelih kod hemiplegije komplikovana sa Diabetes mellitusom kao rizikofaktorom. MATERIA SOCIO MEDICA 2003; 15 (1-2): 27-30. 25. Rami I, Tanovi E. Produktivno doba zivota i cerebrovaskularni inzult Prvi hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije sa meunarodnim sudjelovanjem.. MED VJES. 2004; (Supl 1) 47.

26. Tanovi E, Hajro T, Beirovi E, Rami I, Omerhodi I, Omerhodi M. Rehabilitacija neurohirurskih bolesnika. FIZIJATRIJSKI DANI SRBIJE I CRNE GORE, 4. Zbornik radova; Igalo. Igalo: Udruzenje fizijatara Srbije i Crne Gore: Instutut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "dr Simo Milosevi"- Igalo; 2005: 75. 27. Becirevic E, Bali D, Dzananovi Dz, Seleskovi H, Beirovi D, Muli S, KapidziBasi N, Avdi D, Tanovi E. Ultrazvuna denzitometrija na perifernom skeletukorisna dopunska dijagnosticka metodau detekciji osteoporoze. FIZIJATRIJSKI DANI SRBIJE I CRNE GORE, 4. Zbornik radova; Igalo. Igalo: Udruzenje fizijatara Srbije i Crne Gore: Instutut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "dr Simo Milosevi"- Igalo; 2005: 136-7. 28. Tanovi E, Duri A, Tanovi H. Rehabilitacija hirurskih bolesnika lijecenih na Klinici za anesteziju i reanimaciju KCUS. U: Tanovi H, struc. redakcija.KONGRES HIRURGA/KIRURGA FERERACUJE BOSNE I HERCEGOVINE S MEUNARODNIM UCESEM, Zbornik Sazetaka=FIRST CONGRESE OF SURGERY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ; Sarajevo. Sarajevo: Instutut za naucnoistraivacki rad i razvoj KCUS ; 2006: 86-87. 29. Tanovi E. Rehabilitacija djece sa deformitetima grudnog kosa i kicmenog stuba. LjETNA PEDIJATRIJSKA SKOLA 6, djecija nefrologija, djecija habilitacija i rehabilitacija, djelija dermastovenerologija; Sarajevo. Sarajevo: PECS; 2006: 125133. 30. Tanovi E, Tanovi H. Valorisation of rehabilitation after stroke with ET Test. U:Rehabilitacija, III SLOVENIAN CONGRESS OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE; Kranjska gora.Institut Republike Slovenije za rehabilitacijo; 2006:54-56. 31. Tanovi E, Tanovi H. Functuional elektric stimulation on walking rehabilitation on patients with hemiplegia after stroke. NEUROL CROAT: 2007; 56 (Suppl.1):188194. 32. Tanovi E. Gait Training and Functional Elaktric Stimulation with Hemiplegic Patients. MEDARH 2007; 61 (2): 82-85. 33. Tanovi E, Hajro T. Autonomna disrefleksija kao hitno stanje u toku rehabilitacije. Drugi kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bosne i Hercegovine sa meunarodnim ucesem, Fojnica. Zbornik radova. 2007: 114. 34. Tanovi E, Duri A, Tanovi H. Rehabilitacija nakon operativnog tretmana na Klinici za anesteziju i reanimaciju KCUS. Drugi kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bosne i Hercegovine sa meunarodnim ucesem, Fojnica. Zbornik radova. 2007: 158. 35. Tanovi E, Smaji S, Bubija H. Rehabilitacija osobe sa amputacijom noge C- leg protezom. Drugi kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bosne i Hercegovine sa meunarodnim ucesem, Fojnica. Zbornik radova. 2007: 159. 36. Tanovi E, Tanovi H, Hajro T. Rehabilitacija nakon oprativnih zahvata kod bolesnika lijecenih na Klnici za anesteziju i reanimaciju Klinickog centra u Sarajevu. MED ARH 2008; 62 ; (1): 38-40. Tanovi E. Evaluacija vrijednosti funkcionalne elektricne stimulacije u rehabilitaciji hoda kod pacijenata sa motornom lezijom nakon cerebrovaskularnog inzulta. Magistarski rad. Sarajevo:Univerzitet u Sarajevu,Medicinski fakultet; 2002 g;102 str.; ilustr.

Tanovi E: «Valorizacija ET- testa u fizikalnoj rehabilitaciji nakon cerebrovaskularnog inzulta : doktorska disertacija : Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet; 2005, 151 str.: ilust. Pozivno predavanje: 1. Tanovi E. Rehabilitacija djece sa deformitetima grudnog kosa i kicmenog stuba. LjETNA PEDIJATRIJSKA SKOLA 6, djecija nefrologija, djecija habilitacija i rehabilitacija, djelija dermastovenerologija; Sarajevo. Sarajevo: PECS; 2006: 125-133.

Radovi objevljani u indeksiranim casopisima in extenso: 1. Tanovi E, Tanovi H. Functional elektric stimulation on walking rehabilitation on patients with hemiplegia after stroke. NEUROL CROAT: 2007; 56 (Suppl.1):188194. 2. Tanovi E. Gait Training and Functional Elaktric Stimulation with Hemiplegic Patients. MEDARH 2007; 61 (2): 82-85. 3. Tanovi E, Tanovi H, Hajro T. Rehabilitacija nakon operativnih zahvata kod bolesnika lijecenih na Klnici za anesteziju i reanimaciju Klinickog centra u Sarajevu. MED ARH 2008; 62 ; (1): 38-40. Diplomski radovi odbranjeni u skolskoj 2007/2008 godini pod mentorstvom Doc.dr. Edine Tanovi : 1. Jasmina Mutapci: Uticaj rane rehabilitacije na postoperativni oporavak kod operacija donjih ekstremiteta 2. Edina Pasi: Rehabilitacija pacijenata sa lumbalnom diskus hernijom 3. Zinaida Begovi: Rehabilitacija kod cervikalnog bolnog sindroma 4. Dzenita Dzuvo: Rehabilitacija kod osteenja nervus facialisa 5. Svraka Fata: Valorizacija rehabilitacije pacijenata sa multiplom sklerozom 6. Aida Alijagi: Valorizacija i rehabilitacija oboljelih od reumatoidnog artitisa 7. Dzindo Edina: Uloga njege i rehabilitacije na prevenciju tromboze nakon cerebrovaskularnog inzulta

Srajevo, 01.11.2008.

Doc.dr. Edina Tanovi

Information

BIOGRAFIJA

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

417327


Notice: fwrite(): send of 210 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531