Read D-01.03.01 text version

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 01.03.01 PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH I STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DRÓG

Warszawa 1993

Opracowanie wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Zgodnie z decyzj Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowizujc podstaw sporzdzenia szczególowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie: Branowy Zaklad Dowiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o. 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel./fax (0-22) 818-58-29 Konsultacje: Wydzial Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie Przy sporzdzaniu szczególowej specyfikacji technicznej naley ewentualnie uaktualni przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej. SPIS TRECI 1. WSTP............................................................................................................................3 2. MATERIALY.................................................................................................................4 3. SPRZT ........................................................................................................................11 4. TRANSPORT ...............................................................................................................12 5. WYKONANIE ROBÓT ..............................................................................................13 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT ..............................................................................21 7. OBMIAR ROBÓT .......................................................................................................23 8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................24 9. PODSTAWA PLATNOCI ........................................................................................24 10. PRZEPISY ZWIZANE.............................................................................................24

NAJWANIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST SST GDDP ITB ZE PZJ bhp MGiE MBiPMB BSiPE - ogólna specyfikacja techniczna - szczególowa specyfikacja techniczna - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych - Instytut Techniki Budowlanej - zaklad energetyczny - program zapewnienia jakoci - bezpieczestwo i higiena pracy - Ministerstwo Górnictwa i Energetyki - Ministerstwo Budownictwa i Przemyslu Materialów Budowlanych - Biuro Studiów i Projektów Energetycznych

D-01.03.01

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

3

1. WSTP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru przebudowy napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg. 1.2. Zakres stosowania OST Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowizujc podstaw opracowania szczególowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 1.3. Zakres robót objtych OST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj zastosowanie do przebudowy napowietrznych linii energetycznych niskiego, redniego i wysokiego napicia oraz napowietrznych i naziemnych stacji transformatorowych kolidujcych z przebudow i budow dróg. 1.4. Okrelenia podstawowe 1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzdzenie napowietrzne przeznaczone do przesylania energii elektrycznej, skladajce si z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprztu. 1.4.2. Napicie znamionowe linii U - napicie midzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 1.4.3. Odleglo pionowa - odleglo midzy rzutami pionowymi przedmiotów. 1.4.4. Odleglo pozioma - odleglo midzy rzutami poziomymi przedmiotów. 1.4.5. Przslo - cz linii napowietrznej, zawarta midzy ssiednimi konstrukcjami wsporczymi. 1.4.6. Zwis f - odleglo pionowa midzy przewodem a prost lczc punkty zawieszenia przewodu w rodku rozpitoci przsla. 1.4.7. Slup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezporednio lub za pomoc fundamentu. 1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymaga dotyczcych linii elektroenergetycznej na odcinku wymagajcym zwikszonego bezpieczestwa (wg warunków podanych w p. 5.8). 1.4.9. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojcych - zawieszenie przy uyciu dodatkowego przewodu zabezpieczajcego, zapobiegajce opadniciu przewodu roboczego w przypadku zerwania go w pobliu izolatora. Rozrónia si bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i odcigowe.

4

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

D-01.03.01

1.4.10. Przewód zabezpieczajcy - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materialu i o tym samym przekroju co przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy zlczek. 1.4.11. Bezpieczne zawieszenie przewodu na lacuchu izolatorów wiszcych - zawieszenie zapobiegajce opadniciu przewodu w przypadku, gdy zerwie si jeden rzd lacucha. Rozrónia si bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odcigowe i przelotowoodcigowe. 1.4.12. Lacuch izolatorowy - jeden lub wicej izolatorów wiszcych, polczonych szeregowo wraz z osprztem umoliwiajcym przegubowe polczenie izolatorów midzy sob, konstrukcj zawieszeniow, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposaony równie w osprzt do ochrony lacucha przed skutkami luku elektrycznego. 1.4.13. Stacja transformatorowa - jest to zespól urzdze, których glównym zadaniem jest przetwarzanie lub rozdzial albo przetwarzanie i rozdzial energii elektrycznej. 1.4.14. Slupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, której urzdzenia umieszczone s na slupach. 1.4.15. Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, której urzdzenia znajduj si wewntrz pomieszczenia, przy czym dostp do tych urzdze jest moliwy tylko z tego pomieszczenia. 1.4.16. Skrzyowanie - wystpuje wtedy, gdy pokrywaj si lub przecinaj jakiekolwiek czci rzutów poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp. 1.4.17. Zblienie - wystpuje wtedy, gdy odleglo rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza ni polowa wysokoci zawieszenia najwyej poloonego nieuziemionego przewodu zbliajcej si linii i nie zachodzi przy tym skrzyowanie. 1.4.18. Pozostale okrelenia podstawowe s zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN84/E-02051 [2] i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne". 1.5. Ogólne wymagania dotyczce robót Ogólne wymagania dotyczce robót podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne" . 2. MATERIALY 2.1. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczce materialów podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez Wykonawc materialy, dla których normy PN i BN przewiduj posiadanie zawiadczenia o jakoci lub atestu, powinny by zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by wyposaone w takie dokumenty na yczenie Inyniera.

D-01.03.01

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

5

2.2. Ustoje i fundamenty Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spelnia wymagania PN-80/B-03322 [25]. Zaleca si stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych wg KRT-055 opracowanego przez BSPiE ,,Energoprojekt" [43]. Tablica 1. Zalecane ustoje i fundamenty dla slupów linii napowietrznych Typ ustoju lub fundamentu U0 - U3 Ub0 - Ub3 U85 U150 B60 B80 B90 B150 FB1 - FB18 FT2 - 5/B1 FT1 - 2/A1 FT2 - 3/A FT6 - 7/C1 FT6 - 7/D1 FG - 90/200 FGD - 115/200 FGD - 160/230 FGD - 180/250 FGD - 150/200-1 FGD - 150/200-2 SFGD - 200/250 SFGD - 200/320 SFGD - 230/250 SFGD - 230/320 SFGD - 230/320-1 SFGD - 230/320-2 elbetowe x x x x x x x x Slupy strunobetonowe x kratowe stalowe

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ustoje i fundamenty powinny by zabezpieczone przed dzialaniem agresywnych gruntów i wód zgodnie z zalcznikiem do PN-75/E-05100 [5]. 2.3. Konstrukcje wsporcze Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywa sily pochodzce od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru.

6

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

D-01.03.01

Ich budowa powinna by taka, aby w adnym miejscu naprenia materialu nie przekraczaly dopuszczalnych napre zwyklych, a dla warunków pracy zaklóceniowej lub montaowej - dopuszczalnych napre zwikszonych. Ogólne wymagania dotyczce konstrukcji wsporczych zawarte s w PN-75/E05100 [5]. 2.3.1. Slupy elbetowe Slupy elbetowe powinny spelnia wymagania PN-87/B-03265 [24] i mog by stosowane do linii napowietrznych o napiciu znamionowym do 30 kV. Zaleca si stosowanie nastpujcych typów slupów: N9/200, N10/200, N12/200 i W14,5/350 wg albumu BSiPE - ,,Energoprojekt" T-3808 [43]. 2.3.2. Slupy strunobetonowe Slupy strunobetonowe powinny spelnia wymagania PN-87/B-03265 [24] i mog by stosowane do linii napowietrznych o napiciu znamionowym do 30 kV. Zaleca si stosowanie nastpujcych typów slupów: E10,5/430, E10,5/1000, E12/250, E12/430, E12/1000, E13,5/430, E13,5/1000, BSW12/350C i BSW14/350C wg albumu BSiPE ,,Energoprojekt" T-3808 [43]. 2.3.3. Slupy stalowe kratowe Slupy stalowe kratowe powinny spelnia wymagania PN-84/B-03205 [23]. Tablica 2. Zalecane slupy stalowe dla linii napowietrznych Nazwa serii S52 i SW52 024 i 0S24 0L24 B2 H52 HL52 M52 ML52 Z52 i ZL52 Y52 Symbol albumu LSN-K KRT-059 KRT-036 KRT-061 KRT-075 KRT-037 KRT-062 KRT-039 KRT-063 KRT-064 KRT-073 Napicie znamionowe 15 - 30 kV 110 kV 110 kV 110 kV 110 kV 220 kV 220 kV 220 kV 220 kV 400 kV 400 kV

Wymienione w tablicy 2 albumy typowych slupów stalowych zostaly zaprojektowane przez BSiPE ,,Energoprojekt" [43] i zatwierdzone przez Zjednoczenie Energetyki. 2.3.4. Poprzeczniki i trzony Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosi obcienia wynikajce z zawieszenia przewodów i parcia wiatru oraz odpowiada PN-76/E-05100 [5].

D-01.03.01

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

7

Zaleca si stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed korozj przez ocynkowanie na gorco zgodnie z PN-74/E-04500 [3] lub malowanie zgodnie z instrukcj KOR-3A [41]. 2.4. Osprzt Osprzt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spelnia wymagania PN-78/E-06400 [13]. O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzt powinien wykazywa si wytrzymaloci mechaniczn nie mniejsz ni cz linii, z któr wspólpracuje oraz powinien by odporny na wplywy atmosferyczne i korozj wg PN-74/E04500 [3]. Czci osprztu przewodzcego prd powinny by wykonane z materialów majcych przewodno elektryczn zblion do przewodnoci przewodu oraz powinny mie zapewnion dostatecznie du powierzchni styku i dokladno polczenia z przewodem lub innymi czciami przewodzcymi prd, ponadto powinny by zabezpieczone od moliwoci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii naley stosowa osprzt nie powodujcy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii. 2.5. Izolatory Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napiciu znamionowym wyszym ni 1 kV powinny spelnia wymagania PN-76/E-06308 [11]. Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napiciu znamionowym niszym ni 1 kV powinny spelnia wymagania odpowiednich norm przedmiotowych. Napicie przebicia izolatorów liniowych powinno by wiksze od napicia przeskoku. W liniach o napiciu wyszym ni 1 kV zaleca si stosowa izolatory nieprzebijalne. Wytrzymalo przepiciowa izolatorów i lacuchów izolatorów przy napiciu przemiennym 50 Hz oraz przy udarach piorunowych i lczeniowych - wg PN-81/E-05001 [4]. Jednostkowa droga uplywu powierzchniowego izolacji midzy czci pod napiciem a czci uziemion powinna by nie mniejsza ni wg PN-79/E-06303 [10]. Izolatory dla linii o napiciu do 1 kV pracujce przelotowo lub odcigowo powinny mie wytrzymalo mechaniczn nie mniejsz ni dwukrotne obcienia obliczeniowe normalne. Izolatory stojce, wiszce i lacuchy izolatorów wiszcych powinny spelnia wymagania PN-88/E-06313 [12].

8

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

D-01.03.01

Tablica 3. Zalecane izolatory do linii napowietrznych Typ izolatora N80, N95 NS80 S80/2 i S115/2 LWP8-20 LWP8-30 LP-60/5u LP-60/8u LP-75/17 LP-75/31W LPZ-75/27W PS-160B PS-210B LG75/20s/1255 LG75/20s/1300 2.6. Przewody W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by stosowane przewody z materialów o dostatecznej wytrzymaloci na rozciganie i dostatecznej odpornoci na wplywy atmosferyczne i chemiczne. 2.6.1. Przewody robocze Zaleca si stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody aluminiowe wielodrutowe (A1) wg PN-74/E-90082 [15], a w linii napowietrznej powyej 1 kV przewody stalowo-aluminiowe (AFL) wg PN-74/E-90083 [16]. Tablica 4. Zalecane przekroje przewodów roboczych Oznaczenie przewodu A1 AFL6 AFL6 AFL6 AFL8 AFL8 Przekrój przewodu w mm2 min. 25 35 - 70 35 - 70 120 i 240 525 525 Napicie znamionowe linii 0,4 kV 15 kV 30 kV 110 kV 220 kV 400 kV Napicie znamionowe linii napowietrznej 0,4 kV 0,4 kV 0,4 kV 15 kV 30 kV 15 kV 30 kV 110 kV i 220 kV 110 kV i 220 kV 110 kV i 220 kV 400 kV 400 kV 400 kV 400 kV Norma PN-82/E-91000 [17] PN-82/E-91036 [19] PN-82/E-91001 [18] PN-83/E-91040 [20] PN-83/E-91040 [20] PN-82/E-91059 [21] PN-82/E-91059 [21] PN-82/E-91059 [21] PN-82/E-91059 [21] PN-82/E-91111 [22]

D-01.03.01

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

9

2.6.2. Przewody odgromowe Zaleca si stosowanie przewodów odgromowych w liniach napowietrznych o napiciu znamionowym 110 kV, 220 kV i 400 kV wybudowanych na slupach stalowych kratowych. Do ochrony odgromowej linii naley stosowa przewody stalowo-aluminiowe wg PN-74/E-90083 [16]. Tablica 5. Zalecane przekroje przewodów odgromowych Oznaczenie przewodu AFL1,7 AFL1,7 AFL1,7 AFL6 AFL6 2.7. Odgromniki Do ochrony odgromowej linii naley stosowa odgromniki zaworowe wg PN81/E-06101 [7] lub wydmuchowe wg PN-72/E-06102 [8]. Tablica 6. Zalecane typy odgromników Typ OWS-18 OWS-25 OWS-37 GZa-18/5 GZa-25/5 GZa-37/5 GZa-0,66/2,5 2.8. Odlczniki Odlczniki w liniach napowietrznych o napiciu znamionowym wyszym ni 1 kV powinny spelnia wymagania PN-83/E-06107 [9]. Tablica 7. Zalecane typy odlczników Typ OUN IIIs-24/4 ON IIIs-24/4 ON3P-20 ON3P-30 ON3V-20 Napicie znamionowe linii 15 kV 15 kV 15 kV 30 kV 15 kV Napicie znamionowe linii 15 kV 20 kV 30 kV 15 kV 20 kV 30 kV 0,4 kV Przekrój przewodu w mm2 50 70 95 120 240 Napicie znamionowe linii 110 kV 110 - 400 kV 110 - 400 kV 110 - 400 kV 400 kV

10

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

D-01.03.01

2.9. Stacje transformatorowe Stacje transformatorowe powinny spelnia wymagania zawarte w PBUE Rozdzial III [36]. Zaleca si stosowanie stacji transformatorowych typowych opracowanych przez BSiPE ,,Energoprojekt" - Pozna. Tablica 8. Zalecane typy stacji transformatorowych Typ stacji MSTw-20/630 MSTt-20/630 MSTt-20/630 STSa-30/100 STSa-30/250 STSa-20/100 STSa-20/250 STSb-20/250 STSp-20/250 2.10. Transformatory Transformatory powinny spelnia wymagania PN-83/E-06040 [6]. Tablica 9. Zalecane typy transformatorów Typ transformatora TOHb-40 TOHb-63 TAOb-100 TAOb-160 TAOb-250 TAOB-400 TAOb-630 2.11. Cement Do wykonania ustojów pod slupy dla linii o napiciu znamionowym do 1 kV zaleca si stosowanie cementu portlandzkiego marki 35 bez dodatków, spelniajcego wymagania PN-88/B-30000 [31]. Cement powinien by dostarczany w opakowaniach spelniajcych wymagania BN-88/6731-08 [34] i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 2.12. Kruszywo Kruszywo do betonu powinno odpowiada wymaganiom PN-86/B-06712 [30]. Zaleca si stosowanie kruszywa grubego o marce nie niszej ni klasa betonu. Napicie znamionowe 15/0,4 kV i 30/0,4 kV 15/0,4 kV i 30/0,4 kV 15/0,4 kV i 30/0,4 kV 15/0,4 kV i 30/0,4 kV 15/0,4 kV i 30/0,4 kV 15/0,4 kV i 30/0,4 kV 15/0,4 kV i 30/0,4 kV Napicie znamionowe linii zasilajcej 15 kV 15 kV 15 kV 30 kV 30 kV 15 kV 15 kV 15 kV 15 kV Symbol albumu T-3076 T-3056/9A T-0569 T-1133/2 T-1073/2 T-1133/1 T-1073/1 T-4142 T-4206

D-01.03.01 2.13. wir

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

11

wir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiada wymaganiom BN66/6774-01 [35]. 3. SPRZT 3.1. Ogólne wymagania Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynnoci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialów, sprztu itp. Sprzt uywany przez Wykonawc powinien uzyska akceptacj Inyniera. Liczba i wydajno sprztu powinna gwarantowa wykonanie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 3.2. Sprzt do wykonania przebudowy linii napowietrznych Wykonawca przystpujcy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wykaza si moliwoci korzystania z maszyn i sprztu (wedlug tablicy 10), gwarantujcych wlaciw jako robót. Tablica 10. Wykaz maszyn i sprztu Nazwa Zestaw wiertniczo-dwigowy samochodowy 800 mm/3 m Koparko-spycharka na podwoziu cignika kolowego Pompa przeponowa spalinowa Prasa hydrauliczna z napdem elektrycznym 100 t Zespól prdotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA Koparka jednonaczyniowa kolowa Zagszczarka wibracyjno-spalinowa Wibrator pogralny Beczkowóz cigniony Spawarka spalinowa Spalinowy pogracz uziomów Sprarka powietrza przewona spalinowa 4-5 m3/min. Wkrtak pneumatyczny Prasa hydrauliczna z napdem spalinowym - 100 t Bben hamulcowy 5-10 t Podnonik montaowy hydrauliczny z napdem spalinowym - 100 t Cignik gsiennicowy 100 KM Cignik kolowy 40-50 KM a) x b) x x x x x c) x x x d)

x x x x x

x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x

x

x

12

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg do wykonania linii napowietrznej do 1 kV, do wykonania linii napowietrznej 15 lub 30 kV, do wykonania linii napowietrznej 110, 220 lub 400 kV, do wykonania napowietrznej stacji transformatorowej.

D-01.03.01

a) b) c) d)

4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wplyn niekorzystnie na jako wykonywanych robót. Liczba rodków transportu powinna gwarantowa prowadzenie robót zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 4.2. rodki transportu Wykonawca przystpujcy do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych powinien wykazywa si moliwoci korzystania ze rodków transportu wg tablicy 11. Tablica 11. Wykaz rodków transportu Nazwa uraw samochodowy Samochód skrzyniowy Samochód specjalny z platform i balkonem Przyczepa dluycowa Przyczepa skrzyniowa Cignik siodlowy z naczep Samochód dostawczy a) b) c) d) a) x x x x b) x x c) x x d) x x

x x x

x x x

do wykonania linii napowietrznej do 1 kV, do wykonania linii napowietrznej 15 lub 30 kV, do wykonania linii napowietrznej 110, 220 lub 400 kV, do wykonania napowietrznej stacji transformatorowej. Na rodkach transportu przewoone materialy powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc.

D-01.03.01

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

13

5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Przebudowa linii i stacji transformatorowych Przy przebudowie i budowie dróg, wystpujce elektroenergetyczne linie napowietrzne i stacje transformatorowe, które nie spelniaj wymaga PN-75/E-05100 [5] powinny by przebudowane. Metoda przebudowy uzaleniona jest od warunków technicznych wydawanych przez uytkownika tych obiektów. Warunki te okrelaj ogólne zasady przebudowy i okres, w którym moliwe jest odlczenie napicia w linii przebudowywanej i zasilajcej stacj transformatorow. Wykonawca powinien opracowa i przedstawi do akceptacji Inynierowi harmonogram robót, zawierajcy uzgodnione z uytkownikiem okresy wylczenia napicia w przebudowywanych urzdzeniach. Jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujce napowietrzne linie elektroenergetyczne naley przebudowywa zachowujc nastpujc kolejno robót: - wybudowanie nowego niekolidujcego z drog odcinka linii posiadajcego parametry nie gorsze od linii przebudowywanej, - wylczenie napicia zasilajcego lini przebudowywan, - wykonanie podlczenia nowego odcinka linii z istniejcym poza obszarem kolizji z drog, - zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. Naley dy do tego, aby nowo budowane stacje transformatorowe byly wybudowane przed zdemontowaniem stacji kolizyjnych. Przebudow linii i stacji transformatorowych naley wykonywa zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczestwie i higienie pracy [37]. 5.2. Demonta linii i stacji transformatorowych Demonta kolizyjnych odcinków linii napowietrznych i stacji transformatorowych naley wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow i SST oraz zaleceniami uytkownika tych urzdze. Wykonawca ma obowizek wykonania demontau linii i stacji w taki sposób, aby elementy urzdze demontowanych nie zostaly zniszczone i znajdowaly si w stanie poprzedzajcym ich demonta. W przypadku niemonoci zdemontowania elementów urzdze bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi o tym Inyniera i uzyska od niego zgod na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca moe pozostawi elementy konstrukcji bez ich demontau (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgod Inyniera. Wszelkie wykopy zwizane z demontaem slupów i fundamentów powinny by zasypane gruntem zagszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejcego terenu.

14

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

D-01.03.01

Wykonawca zobowizany jest do przekazania, nieodplatnie, wszystkich materialów pochodzcych z demontau Zamawiajcemu, do wskazanego przez niego miejsca. 5.3. Wykopy pod slupy i fundamenty Przed przystpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowizek sprawdzenia zgodnoci rzdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania wykopów powinna by dobrana w zalenoci od ich wymiarów, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszdzie tam, gdzie jest to moliwe, naley wykopy pod slupy i fundamenty prefabrykowane wykonywa przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Naley zwróci uwag, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byl zgodny z PN-68/B-06050 [26]. 5.4. Monta fundamentów prefabrykowanych Fundamenty prefabrykowane stalowych slupów linii napowietrznych powinny by montowane zgodnie z instrukcj montau dla konkretnych typów fundamentów. Fundamenty powinny by ustawiane dwigiem na 10 cm warstwie betonu B10, spelniajcego wymagania PN-88/B-06250 [28] lub 15 cm warstwie zagszczonego wiru z wykorzystaniem ram montaowych ustalajcych jednoznacznie ich wzajemne poloenie. Ramy montaowe powinny odpowiada rodzajowi i serii slupów, dla których montowane s fundamenty. Przed zasypaniem fundamentów naley sprawdzi poziom i rzdne kotew fundamentowych. Maksymalne odchylenie plaszczyzny kotew od poziomu nie powinno przekroczy 1:1000 z dopuszczaln tolerancj rzdnej posadowienia ± 2 cm. Fundamenty usytuowane w rodowiskach wód i gruntów agresywnych powinny by odpowiednio zabezpieczone w zalenoci od rodzaju rodowiska, w oparciu o zalcznik do PN-75/E-05100 [5]. Fundamenty naley zasypywa gruntem bez zanieczyszcze organicznych z zagszczeniem warstwami gruboci 20 cm. 5.5. Monta slupów elbetowych i strunobetonowych Slupy elbetowe i strunobetonowe naley montowa na podlou wyrównanym w pozycji poziomej. W zalenoci od warunków pracy, slupy w ich czci podziemnej naley wyposay w belki ustojowe. Dla slupów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne czci slupów naley wypelnia zapraw cementow, której sklad i wlaciwoci zaakceptuje Inynier. W tym przypadku otwory pod slupy powinny by wiercone. Nie wolno stosowa ww. metody dla posadowie slupów figurowych (rozkracznych, z podpor itp.), których ustoje pracuj na wyrywanie lub wciskanie.

D-01.03.01

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

15

Polczenia stalowe elementów ustojowych powinny by chronione przed korozj przez malowanie lakierem asfaltowym spelniajcym wymagania BN-78/6114-32 [33]. Stawianie slupów powinno odbywa si za pomoc sprztu mechanicznego przestrzegajc zasad okrelonych w ,,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce" [40]. Odchylka osi slupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moe by wiksza ni 0,001 wysokoci slupa. 5.6. Monta slupów stalowych kratowych Monta slupów naley wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow oraz Wytycznymi Orodka Transportu i Mechanizacji Robót Sieciowych pt. ,,Technologia budowy linii napowietrznych". Zaleca si montowanie slupów w pozycji lecej, a nastpnie stawianie ich na fundamentach metod obrotow. W przypadku braku miejsca dopuszcza si monta wysokociowy. Wszystkie konstrukcje slupów powinny posiada polczenia rubowe. ruby do wysokoci 3 m od poziomu gruntu powinny by zabezpieczone przed umylnym odkrceniem np. przez spawanie. 5.7. Monta przewodów 5.7.1. Wymagania ogólne Przewody podlegajce dzialaniu sily nacigu naley tak lczy lub tak zawiesza na konstrukcji wsporczej, aby wytrzymalo zlcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosila dla przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymaloci przewodu. Przewody naley lczy zlczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by takie, aby nie oslabialo jego wytrzymaloci. Zalenie od funkcji, jak spelnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymaloci, naley stosowa zawieszenie przewodu przelotowe lub odcigowe, a w przypadkach wymagajcych zwikszenia pewnoci umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne lub odcigowe bezpieczne. Naprenie w przewodach nie powinno przekracza: - dopuszczalnego naprenia normalnego - jeeli przslo linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia, - dopuszczalnego naprenia zmniejszonego - jeeli przslo podlega obostrzeniu 3 stopnia. Zabrania si regulowa naprenia w przewodzie przez zmian dlugoci linki rozkrcaniem lub skrcaniem. Dopuszcza si stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów lub poddawanie przewodu przed montaem zwikszonemu napreniu, ze wzgldu na moliwo powikszenia zwisu spowodowanego pelzaniem aluminium. Zabezpieczenie przewodów od drga naley wykonywa w liniach o napiciu znamionowym 60 kV i wyszym przez stosowanie urzdze tlumicych. Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego naley stosowa: - na izolatorach stojcych - w przypadku, gdy sily nacigów przewodów w przslach s po obu stronach izolatora jednakowe lub gdy rónica nacigów jest nieznaczna,

16

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

D-01.03.01

- na lacuchach izolatorów wiszcych - w przypadku, gdy lacuch nie podlega sile

nacigu lub gdy nacig jest nieznaczny. Zawieszenie przelotowe powinno by tak wykonane, aby przy wystpieniu znaczniejszej sily wzdlu przewodu, mogcej grozi uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód przesunl si w miejscu zawieszenia albo wylizgnl z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwalo si, nie dopuszczajc w ten sposób do skutków powstalej sily. Zawieszenie odcigowe przewodu roboczego naley stosowa w przypadku, gdy sily nacigu przewodów w przslach s niejednakowe. Zawieszenie odcigowe powinno wytrzymywa co najmniej 90% sily zrywajcej przewód. Zawieszenie przewodu odgromowego na konstrukcji wsporczej moe by przelotowe lub odcigowe. Wybór sposobu zawieszenia powinien by zaleny od wytrzymaloci konstrukcji wsporczej. 5.7.2. Odleglo przewodów od powierzchni ziemi Najmniejsze dopuszczalne odlegloci pionowe przewodów elektroenergetycznych, bdcych pod napiciem, przy najwikszym zwisie normalnym na calej dlugoci linii napowietrznej z wyjtkiem przsel krzyujcych drogi ldowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosi: - dla linii do 1 kV 5,00 m, - dla linii 15 kV 5,10 m, - dla linii 30 kV 5,20 m, - dla linii 110 kV 5,74 m, - dla linii 220 kV 6,47 m, - dla linii 400 kV 7,67 m. 5.8. Obostrzenia W zalenoci od wanoci obiektu, z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyuje si lub do którego si zblia, w odcinkach linii na skrzyowaniach i zblieniach naley stosowa obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia. Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotycz slupów, przewodów, izolatorów, zawieszenia przewodów i ich mocowania wg warunków podanych w p. 5.8.1 5.8.5. 5.8.1. Slupy Przy obostrzeniu 1 stopnia mog by stosowane slupy jak dla linii bez wykonywanych obostrze. Przy obostrzeniu 2 stopnia naley stosowa slupy skrzyowaniowe, odporowe, odporowo-narone lub kracowe. Przy obostrzeniu 3 stopnia naley stosowa slupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku slupów zlokalizowanych wewntrz odcinka skrzyowania, równie slupy jak dla linii bez obostrze.

D-01.03.01 5.8.2. Przewody

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

17

Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania si stosowania przewodów AL wg PN74/E-90082 [15] i AFL wg PN-74/E-90083 [16] o przekroju mniejszym ni 25 mm2. Ponadto zabrania si lczenia przewodów i odgalziania si od nich w przle obostrzeniowym. Przy obostrzeniu 3 stopnia naley podczas montau stosowa naprenia zmniejszone. 5.8.3. Izolatory Przy obostrzeniu 1 stopnia mog by stosowane izolatory jak dla linii bez obostrze. Obostrzenie 2 lub 3 stopnia uzyskuje si przez stosowanie: dodatkowych izolatorów - w przypadku izolatorów stojcych, dwu- lub trójrzdowych lacuchów - w przypadku izolatorów wiszcych. 5.8.4. Zawieszenie przewodów W przypadku linii z izolatorami stojcymi: dla 1 stopnia obostrzenia, naley stosowa przewód zabezpieczajcy przymocowany do tego samego izolatora, na którym jest zawieszony przewód roboczy, dla 2 i 3 stopnia naley stosowa przewód zabezpieczajcy przymocowany do dodatkowego izolatora lub zawieszenie na izolatorze odcigowym szpulowym. W przypadku linii z lacuchami izolatorów wiszcych dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, naley stosowa zawieszenie bezpieczne przelotowe, odcigowe lub przelotowo-odcigowe. 5.8.5. Uchwycenie przewodu Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia naley stosowa taki rodzaj wizania, aby przewód w razie zerwania si w przle ssiednim mógl si przesun na odleglo uwarunkowan dopuszczaln odlegloci przewodu od obiektu. 5.9. Tablice ostrzegawcze i informacyjne Na slupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napiciu wyszym ni 1 kV naley umieszcza w widocznym miejscu, na wysokoci od 1,5 do 2 m nad ziemi tablice ostrzegawcze wg PN-88/E-08501 [14]. Slupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by zaopatrzone w trwale znaki lub tablice numeracyjne. Tablice numeracyjne na slupach linii o napiciu 110 kV i wyszym powinny oprócz numeru zawiera take symbol linii. W liniach wielotorowych o napiciu wyszym ni 1 kV, na kadym slupie powinno by oznaczenie toru. Tablice informacyjne powinny by wykonane wg rysunków zamieszczonych w typowych katalogach budowanych linii.

18

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

D-01.03.01

5.10. Ochrona odgromowa Ochron odgromow linii elektroenergetycznych napowietrznych naley wykona zgodnie z Zarzdzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialów Budowlanych [38]. 5.11. Uziemienia ochronne Uziemieniu ochronnemu w liniach o napiciu wyszym ni 1 kV podlegaj: - slupy stalowe i betonowe ustawione w odlegloci mniejszej ni 20 m od granicy pasa drogowego publicznej drogi kolowej, - slupy stalowe i betonowe ustawiane na terenach zwartej zabudowy lub o zabudowie rozproszonej, w odlegloci mniejszej ni 50 m od zamieszkalych budynków, - uzbrojenia stalowe (trzony izolatorów stojcych, wieszaki izolatorów wiszcych, poprzeczniki stalowe) slupów drewnianych w przypadku, gdy ssiaduj bezporednio z odcinkiem linii o obostrzeniu 2 lub 3 stopnia i jeeli co najmniej jeden slup w tym odcinku lub na jego kracach jest stalowy lub betonowy, a jego poprzecznik jest wykonany z materialu przewodzcego. Uziemieniu ochronnemu podlegaj we wszystkich liniach metalowe czci urzdze znajdujce si w linii (np. urzdzenia do wylczania odlczników slupowych, pomosty montaowe, korpusy eliwne glowic slupowych), urzdzenia owietlenia zewntrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napiciu znamionowym do 1 kV, w której zastosowano zerowanie, wymienione czci naley zerowa. Nie naley wykorzystywa strun stalowych slupów z betonu spronego jako przewodów uziemiajcych. W slupach elbetowych z betonu niespronego mona zbrojenie wykorzystywa jako przewody uziemiajce pod warunkiem cigloci elektrycznej i dostatecznej wytrzymaloci termicznej zbrojenia na prdy zwarcia doziemnego. Uziemienia ochronne naley wykonywa zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Przemyslu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada urzdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaeniowej [38]. 5.12. Skrzyowania i zblienia linii napowietrznych z drogami kolowymi Linie elektroenergetyczne na skrzyowaniach i zblieniach z drogami kolowymi naley tak prowadzi i wykonywa, aby nie powodowaly przeszkód i trudnoci w ruchu kolowym i pieszym oraz w naleytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzdu drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. W przypadku skrzyowania lub zblienia z drog kolow w linii naley zastosowa obostrzenia - wg tablicy 12.

D-01.03.01

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

19

Tablica 12. Stopie obostrzenia linii napowietrznych na skrzyowaniu z drog Kategoria drogi Droga ogólnodostpna gminna lub lokalna miejska Droga ogólnodostpna krajowa lub wojewódzka Droga ekspresowa lub autostrada Linia napowietrzna o napiciu znamionowym do 1 kV wyszym ni 1 kV skrzyowanie zblienie skrzyowanie zblienie 0 1 1 0 0 0 1 2 3 1 1 1

Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegajce wzdlu pasów drogowych poza obszarem zabudowanym, powinny by usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odlegloci co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba e zarzd drogi wyrazi zgod na odstpstwo od tej zasady. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie elektroenergetyczne mog by budowane w pasie drogowym na warunkach okrelonych w ustawie o drogach publicznych [42]: - na terenach zalewowych - na skarpach nasypów drogowych, z wyjtkiem nasypów spelniajcych jednoczenie funkcje walów przeciwpowodziowych, a w braku takiej moliwoci - na krawdzi korony drogi, - na terenach górskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koron drogi. Na kade skrzyowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drog wymagane jest zezwolenie zarzdu drogowego. Naley tak wykonywa skrzyowanie linii elektroenergetycznej z drog, aby kt skrzyowania byl nie mniejszy ni 45o, a przsla skrzyowa z obostrzeniem 3 stopnia byly ograniczone slupami odporowymi, odporowo-naronymi lun kracowymi. Przy skrzyowaniach linii 400 kV z publicznymi drogami kolowymi naley ustawi znak zakazu zatrzymywania si. Znak powinien by ustawiony na poboczu drogi w odlegloci 20 m od skrajnego przewodu linii, zgodnie z PN-75/E-05100 [5]. Minimalna odleglo przewodów linii napowietrznej pod napiciem od powierzchni dróg publicznych, przy najwikszym zwisie normalnym, powinna wynosi: - dla linii do 1 kV 6,00 m, - dla linii 15 kV 7,10 m, - dla linii 30 kV 7,20 m, - dla linii 110 kV 7,74 m, - dla linii 220 kV 8,47 m, - dla linii 400 kV 9,67 m. W szczególnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa si ruch pojazdów ponadnormatywnych, zarzd drogowy moe zwikszy minimalne odlegloci przewodów od powierzchni drogi.

20

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

D-01.03.01

5.13. Skrzyowania i zblienia linii napowietrznych z wiaduktami i mostami Linie elektroenergetyczne na skrzyowaniach i zblieniach z wiaduktami i mostami naley tak prowadzi i wykonywa, aby zakladanie, istnienie i utrzymanie linii nie powodowalo przeszkód w ruchu, utrzymaniu i obsludze tych budowli. Budowa nowych linii napowietrznych na odcinku skrzyowania lub zblienia z mostami lub wiaduktami, wymaga akceptacji zarzdu drogowego, zgodnie z ustaw o drogach publicznych [42]. Zabrania si prowadzenia linii napowietrznych pod wiaduktami i mostami. Dopuszcza si prowadzenie linii nad tymi obiektami tylko w przypadku wiaduktów i mostów istniejcych, zachowujc obostrzenia i odlegloci przewodów od powierzchni jezdni jak dla dróg komunikacyjnych. Przsla linii przechodzce wzdlu wiaduktów i mostów powinny mie stopie obostrzenia taki, jak w przypadku zblienia z drog komunikacyjn. 5.14. Prowadzenie linii napowietrznych przez tereny lene i w pobliu drzew Odleglo przewodu linii napowietrznej od kadego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku, przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym, powinna wynosi co najmniej: - dla linii do 1 kV 1,00 m, - dla linii 15 kV 2,60 m, - dla linii 30 kV 2,70 m, - dla linii 110 kV 3,24 m, - dla linii 220 kV 3,97 m, - dla linii 400 kV 5,17 m. Odlegloci przewodów od koron drzew powinny by ustalone na podstawie aktualnych wymiarów koron, z uwzgldnieniem 5-letniego przyrostu wlaciwego dla gatunku i siedliska drzewa. Odlegloci te naley powikszy co najmniej o 1 m w przypadku zblienia przewodów do drzew owocowych lub ozdobnych podlegajcych przycinaniu, przy czym naley uwzgldni dlugo narzdzi ogrodniczych. Szeroko pasa wycinki (podlegajcego orzeczeniu zmiany uprawy lenej i dopuszczeniu do korzystania) S w m powinna by obliczana wg wzoru: S = B + 2 (2,5 + w którym:

U 150

)

B - odleglo midzy skrajnymi przewodami linii, U - napicie znamionowe linii, kV.

5.15. Stacje transformatorowe Stacje transformatorowe naley wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow, PBUE Rozdzial III [36] i odpowiednimi dla danej stacji typowymi albumami. Napowietrzne stacje transformatorowe powinny by usytuowane w odlegloci co najmniej 5 m od granicy pasa drogowego, natomiast stacje transformatorowe typu

D-01.03.01

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

21

miejskiego (budynek wolnostojcy) powinny by usytuowane tak jak inne obiekty budowlane, zgodnie z ustaw o drogach publicznych [42]. Tablica 13. Najmniejsze odlegloci budynku stacji od zewntrznej krawdzi jezdni Rodzaj drogi Autostrada Droga ekspresowa Droga ogólnodostpna: a) krajowa b) wojewódzka c) gminna, lokalna miejska i zakladowa 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osignicia zaloonej jakoci wykonywanych robót przy przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych. Wykonawca ma obowizek wykonania pelnego zakresu bada na budowie w celu wskazania Inynierowi zgodnoci dostarczonych materialów i realizowanych robót z dokumentacj projektow, OST, SST i PZJ. Materialy posiadajce atest producenta stwierdzajcy ich peln zgodno z warunkami podanymi w specyfikacjach, mog by przez Inyniera dopuszczone do uycia bez bada. Przed przystpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi Inyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pimie wyniki bada do akceptacji Inyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inyniera o zakoczeniu kadej roboty zanikajcej, któr moe kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez Inyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakladu Energetycznego zaloonej jakoci. 6.2. Badania przed przystpieniem do robót Przed przystpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska od producentów zawiadczenia o jakoci lub atesty stosowanych materialów. Do materialów, których badania powinien przeprowadzi Wykonawca, nale materialy do wykonania fundamentów ,,na mokro" i ustojów slupów. Uwzgldniajc nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inynier moe zwolni go z potrzeby wykonania bada materialów dla tych robót. Na terenie zabudowy miast i wsi 30 m 20 m 10m 8m 6m Poza terenem zabudowy 50 m 40 m 25 m 20 m 15 m

22

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

D-01.03.01

Na danie Inyniera, naley dokona testowania sprztu posiadajcego moliwo nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku bada testujcych naley przedstawi Inynierowi wiadectwa cechowania. 6.3. Badania w czasie wykonywania robót 6.3.1. Wykopy pod fundamenty Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie cianek przed osypywaniem si ziemi. Wykopy powinny by tak wykonane, aby zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentów lub ustojów, których lokalizacja i rzdne posadowienia byly zgodne z dokumentacj projektow. 6.3.2. Fundamenty i ustoje Program bada powinien obejmowa sprawdzenie ksztaltu i wymiarów, wygldu zewntrznego oraz wytrzymaloci. Parametry te powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [25] i PN73/B-06281 [29]. Ponadto naley sprawdzi usytuowanie fundamentów w planie i rzdne posadowienia. Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, naley sprawdzi stopie zagszczenia gruntu, który powinien wynosi co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [32]. 6.3.3. Slupy stalowe kratowe Slupy stalowe kratowe po ich zmontowaniu i ustawieniu, powinny spelnia wymagania PN-77/B-06200 [27]. W trakcie montau naley sprawdzi zgodno z dokumentacj projektow i SST w zakresie: - zastosowania materialów, - stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji i osprztu, - dokladnoci wykonanych elementów, - kompletnoci elementów slupa, - prawidlowoci ukladu geometrycznego elementów oraz dokladnoci zestawienia konstrukcji, - stanu i kompletnoci polcze. 6.3.4. Slupy elbetowe i strunobetonowe Slupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaj sprawdzeniu w zakresie: - lokalizacji, - kompletnoci wyposaenia i prawidlowoci montau,

D-01.03.01

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

23

- dokladnoci ustawienia slupów w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg p. 5.4, - stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji stalowych i osprztu, - zgodnoci posadowienia z dokumentacj projektow.

6.3.5. Zawieszenie przewodów Podczas montau przewodów naley sprawdzi jako polcze zamontowanych izolatorów i osprztu oraz przeprowadzi kontrol wartoci napre zawieszanych przewodów. Naprenia nie powinny przekracza dopuszczalnych wartoci normalnych (jeeli przslo linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartoci tych napre dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii naley przyj z dokumentacji projektowej lub SST. W liniach o napiciu znamionowym 60 kV i wyszym naley sprawdzi zabezpieczenia przed skutkami drga mechanicznych przewodów (wykonanie ptli tlumicych). Po wybudowaniu linii naley sprawdzi wysokoci zawieszonych przewodów nad obiektami krzyujcymi. Przewody nie powinny by zawieszone niej ni podano w p. 5.7 i 5.12 przy spelnieniu odpowiednich warunków, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-75/E-05100 [5]. 6.3.6. Instalacja przeciwporaeniowa Podczas wykonywania uziomów tamowych naley wykona pomiar glbokoci uloenia bednarki, stanu polcze spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagszczenia gruntu, który powinien osign co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [32]. Po wykonaniu uziomów ochronnych naley wykona pomiary ich rezystancji. Wartoci pomierzonych rezystancji powinny by mniejsze lub co najmniej równe wartociom podanym w dokumentacji projektowej. 6.4. Badania po wykonaniu robót W przypadku zadawalajcych wyników pomiarów i bada wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inynier moe wyrazi zgod na niewykonywanie bada po wykonaniu robót. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczce obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne". Obmiaru robót dokona naley w oparciu o dokumentacj projektow i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inyniera. Jednostk obmiarow dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr, a dla stacji transformatorowej sztuka.

24

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

D-01.03.01

8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczce odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne". Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowizany jest dostarczy Zamawiajcemu nastpujce dokumenty: - projektow dokumentacj powykonawcz, - geodezyjn dokumentacj powykonawcz, - protokóly z dokonanych pomiarów, - protokóly odbioru robót zanikajcych, - ewentualn ocen robót wydan przez Zaklad Energetyczny. 9. PODSTAWA PLATNOCI Ogólne wymagania dotyczce podstawy platnoci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne". Platno za km linii naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen jakoci uytych materialów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada kontrolnych. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, - oznakowanie robót, - przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialów, - odlczenie i demonta kolidujcego odcinka linii lub stacji transformatorowej, - podlczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacj projektow, - wykonanie inwentaryzacji lokalizacji slupów napowietrznych linii i stacji transformatorowych. 10. PRZEPISY ZWIZANE 10.1. Normy 1. PN-61/E-01002 2. PN-84/E-02051 3. PN-74/E-04500 4. PN-81/E-05001 5. PN-75/E-05100 6. PN-83/E-06040 Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia. Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okrelenia, podzial i oznaczenie. Osprzt linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane. Urzdzenia elektroenergetyczne wysokiego napicia. Znamionowe napicia probiercze izolacji. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania.

D-01.03.01

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

25

7. PN-81/E-06101 8. PN-72/E-06102 9. PN-83/E-06107 10. PN-79/E-06303 11. PN-76/E-06308 12. PN-88/E-06313 13. PN-78/E-06400 14. PN-88/E-08501 15. PN-74/E-90082 16. PN-74/E-90083 17. PN-82/E-91000 18. PN-82/E-91001 19. PN-82/E-91036 20. PN-83/E-91040 21. PN-82/E-91059 22. PN-86/E-91111 23. PN-84/B-03205 24. PN-87/B-03265 25. PN-80/B-03322 26. PN-68/B-06050 27. PN-77/B-06200 28. PN-88/B-06250

Odgromniki zaworowe prdu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. Odgromniki wydmuchowe prdu przemiennego. Odlczniki i uziemniki wysokonapiciowe prdu przemiennego. Ogólne wymagania i badania Naraenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych. Elektroenergetyczne izolatory wysokonapiciowe. Izolatory liniowe. Ogólne wymagania i badania. Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod wzgldem wytrzymaloci mechanicznej. Osprzt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. Urzdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczestwa. Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody aluminiowe. Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody stalowoaluminiowe. Elektroenergetyczne izolatory niskonapiciowe. Izolatory liniowe. Ogólne wymagania i badania. Elektroenergetyczne izolatory niskonapiciowe. Izolatory liniowe szpulowe o napiciu znamionowym do 1000 V. Elektroenergetyczne izolatory niskonapiciowe. Izolatory liniowe stojce szklane o napiciu znamionowym do 1000 V. Izolatory wysokonapiciowe. Izolatory liniowe stojce pionowe typu LWP. Elektroenergetyczne izolatory wysokonapiciowe. Izolatory liniowe wiszce pionowe typu LP 60. Elektroenergetyczne izolatory wysokonapiciowe. Izolatory liniowe dlugopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. elbetowe i sprone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. Beton zwykly.

26

Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg

D-01.03.01

29. PN-73/B-06281 30. 31. 32. 33. PN-86/B-06712 PN-88/B-30000 BN-72/8932-01 BN-78/6114-32

34. BN-88/6731-08 35. BN-66/6774-01 10.2. Inne dokumenty

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody bada wytrzymalociowych. Kruszywa mineralne do betonu. Cement portlandzki. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschncy czarny. Cement. Transport i przechowywanie. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir.

36. Przepisy budowy urzdze elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 37. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialów Budowlanych w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontaowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 38. Rozporzdzenie Ministra Przemyslu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada urzdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 39. Zarzdzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiada ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 40. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE ,,Elbud" Kraków. 41. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozj konstrukcji stalowych za pomoc pokry malarskich - KOR-3A. 42. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 43. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ,,Energoprojekt" - Pozna lub Kraków.

Information

D-01.03.01

26 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

453165


Notice: fwrite(): send of 216 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531