Read Microsoft Word - Informatieboekje MS 2009.doc text version

Informatieboekje

Op Pad ­ trainingshuis - Doesburg

pagina

1

INHOUDSOPGAVE

Voorwieishettrainingshuisbedoeld? Doesburg:waarAbrahamdemosterdhaalde Hethuis 12uursvoorziening Afspraken Begeleiding Werkwijze Aanmeldprocedure Indicatie Vervolg:watnahettrainingshuis? Totslot

VOORWOORD DitboekjegeeftinformatieoverhetTrainingshuisvoormensenmetNAHaande Margrietstraat4345teDoesburg. DittrainingshuisiseenonderdeelvanOpPadendeStichtingZozijn.

Op Pad ­ trainingshuis - Doesburg

pagina

2

VOORWIEISHETTRAININGSHUISBEDOELD? VoormensenmetNAH,dieeenduidelijkevraaghebbenrondhuntoekomst.Dat kaneenvraagzijnophetgebiedvanwonen,bijvoorbeeldalsiemandwil uitzoekenhoezelfstandighijofzijdedraad(weer)kanoppakken.Wathebje daarvoornodig?Hebjealeenbeeldvandietoekomstenhoewilenkanje daaraanwerken?Datjegemotiveerdbentomdezevragentestellenaanjezelfen daaraantewerkenisergbelangrijk. Enigematevanzelfstandigheidwordtwelvandecliëntenverwachtomdater geenslaapdienstenzijn.Eendrugsen/ofalcoholverslavingkaneenredenzijn omjenietalscliëntaantenemeninhettrainingshuis. AlsjeopdeMargrietstraatkomtwonen,ishetprettigdatjealeenvormvan dagbestedinghebt.Zonietdaniseenindicatiedagbestedingergwenselijkzodat dejobcoachvanZozijnkanwordeningeschakeld.Diekanjedanbegeleidenin hetzoekennaareenvoorjougeschiktedaginvullingophetgebiedvanwerkof anderszins. DOESBURGWAARABRAHAMDEMOSTERDHAALDE Doesburgstaatbekendomde`opambachtelijkewijzegemaakte'mosterd. Erisdanookeenmosterdfabriekeneenmosterdmuseum.Maarbelangrijkeris datheteengezelligstadjeismetallerleivoorzieningenenwinkelgelegenheid. DoesburgligtaandeIJsselendatiseenergmooistukjevanGelderlandmetveel recreatiemogelijkheid,zoalsRhederlaagwaarjezomerskuntzwemmen. DoesburgligttussenArnhemenDoetinchem,diemethetopenbaarvervoer (busdienst)redelijkgoedbereikbaarzijn.

Op Pad ­ trainingshuis - Doesburg

pagina

3

HETHUIS HethuisopMargrietstraat4345staatineenwatouderebuurtopongeveer10 minutenloopafstandvanhetcentrum.Zoalsdehuisnummersalaangevenzijn hetvanoorsprongtweepanden,diedoorgebrokenzijn. Erisplaatsvoorzesbewoners.Erzijn2grotereruimtesopdebeganegrond, waarvan1meteenaangepastebadkamer.Bovenhebbendebewonerseen apartezitenslaapkamerenzijner2gezamenlijktegebruikendouchesmet toilet. Dekeukenendewoonkamerwordengezamenlijkgebruikt.Dezoldervanhet huisisingerichtalsvergaderruimte.Verderisernogeenkamer,waarcliënten eventueelgebruikvankunnenmaken. Tenslotteiserdekantoorruimtewaardebegeleidinggebruikvanmaakt.

12uursvoorziening HettrainingshuisindeMargrietstraatiseen12uursvoorziening.Datwilzeggen dater'smorgensvan08.00tot12.00uuren`smiddagvan14.00tot22.00uurin principebegeleidingaanwezigis.Inhetweekendisdatvan12.00uurtot20.00 uur.Indeoverigeurenkunnendebewonersinbijzonderegevalleneenberoep doenopeenachterwacht.Datallesbetekentondermeerdatereenappèlwordt gedaanopdezelfstandigheideneigenverantwoordelijkheidvandecliënten. DemeestebewonersvandeMargrietstraatkomenrechtstreeksvaneen revalidatiecentrum,waardedaggrotendeelswordtingevuldmethet revalidatieprogramma.Hettrainingshuisisvaakweerdeeerstewoonvormen datisbesteengrootverschil.Dedagbestedingmoetelderswordengezocht.In eenaantalgevalleniseralgezochtnaarmogelijkhedenenkanmendirectaande slag.Maardatisnietbijiedereenzo.

Op Pad ­ trainingshuis - Doesburg

pagina

4

Afspraken Hetkanerdrukzijn,inhettrainingshuisopdeMargrietstraat.Mensenkomenen gaanvanhunschool,werkofanderedagbesteding.Vooralalsergekooktmoet wordenishetsomsspitsuur.Sommigecliëntenhebbendankooktraining,wat betekentdatzesamenmetdebegeleidingoefenenmetkoken. Zoveelmensenbijelkaar,datbetekentdatjegoedeafsprakenmoetmaken. Bijvoorbeeldoverdetijdenvankoken,hetopruimenvandekeukenenhet gebruikvanwasendroogmachine,maarookoverrusttijdeninhuis,roken, drugsenalcoholgebruik.Eenenanderstaatverwoordindehuisregels,dievoor iedereengelden.Verderishetrespecthebbenenopkunnenbrengenvoorde leefwijzevaneenandernatuurlijkergbelangrijk. Decliëntenhebbennatuurlijkookeeneigeninbrengindeafsprakendieermet elkaarwordengemaakt.Inde6wekelijksehuisvergaderingwordtdat besproken.Enalshetniethelemaallooptzoalsgewenst,kunnenafsprakenweer aangepastofbijgesteldworden. OpPad,alsonderdeelvanZozijn,heefteenklachtenregeling.Verderisernogde cliëntenraad,ookeen`orgaan'vanZozijn,waarjekuntmeedenkenenpraten overdeorganisatie.

Begeleiding Hetteamvanhettrainingshuisbestaatmomenteeluit5begeleiderseneen woonondersteuner.Inprincipedoenzijallemaalhetzelfdewerk,zoalsde kooktraining,decontactmomenten(waarinjebijvoorbeeldvragenkuntstellen enookaanjouwordtgevraagd hoehetgaat)enzorgdragenvooreengoedverloopvanzakeninhuis. Debegeleiderszijndaarnaastgekoppeldaaneencliëntwaarzeextraaandacht aanbesteden.Ditnoemenwedandepersoonlijkbegeleider.Metdepersoonlijk begeleidersteljesamenjezorgplanopenbespreekjeofdetraininggoed verloopt. Depersoonlijkbegeleiderisookdecontactpersoonvoordemensenthuis,het gezin,defamilie,eventuelevrienden.Wenoemendat`hetnetwerk'.Voor sommigecliëntenishetheelbelangrijkdathet`thuisfront'opdehoogteisvan watzeinhettrainingshuisdoenenbetrokkenwordtbijdeplannen.Anderen willendatmeerzelfuitzoeken.Datisvooriedereenverschillend:debegeleider stemtditopdesituatieaf.

Op Pad ­ trainingshuis - Doesburg

pagina

5

Alshetnodigisonderhoudtdepersoonlijkbegeleiderookhetcontactmet opleiding,werk,dagbesteding,sportclub,arts,enz. Hetteamvanbegeleiderswordtbijhunwerkzaamhedenondersteunddooreen teamondersteunereneen(GZ)psycholoog.Zijkijkenmeemetdetrainingen zijndaaromookregelmatigopdeMargrietstraataanwezig. DaarnaastkunjeopdeMargrietstraatdejobcoachtegenkomen.Wanneerjeeen indicatievoordagbestedinghebt,kanhijjehelpenbijhetzoekennaar vrijwilligerswerk.Hijkanjeookbegeleidenopdewerkplek,bijvoorbeeldomje werkzaamhedengoedintedelenofomdewerkplekoverzichtelijktemaken.

Op Pad ­ trainingshuis - Doesburg

pagina

6

Werkwijze TijdensdeperiodeopdeMargrietstraatkunjeallerleivaardighedentrainen, zoalskoken,wassenenschoonmaken.Maarjeleertookhoejejeadministratie moetdoenofhoejegebruikkuntmakenvanhetopenbaarvervoer. AlsjeopdeMargrietstraatkomtwonenhebjealheteenenandermeegemaakt. Hetverschiltperpersoonhoejeomgaatmetzakenalsbijvoorbeeldde verwerkingvanjeletsel.Hierinwordtjedoordebegeleidingondersteunden samenwordtgeprobeerdtekijkenwatjehierinnodighebt. Allesnogevenopeenrijtje.Jekuntondersteuningkrijgenophetgebiedvan: · praktischevaardighedenophetgebiedvanhuishouding",administratie engebruikopenbaarvervoer(training); · hetzoekennaarvrijetijdsinvulling; · hetvindenvanwerkendagbesteding; · hetaangaanenonderhoudenvansocialecontacten; · socialeenemotionelezaken(zoalsverwerking,omgaanmetbepaald gedrag,jezelfbeeld). Voorsommigenbestaatdebegeleidingvoornamelijkuitpraktische ondersteuning,maarvaakgaatheterom,datjegaatonderzoekenwatje aankuntquazelfstandigheidenbelasting.Vooriedereenwordtindividueel bekekenwaarvoorondersteuningnodigis.Daarovermaakjedansamenmetde begeleidingafspraken. AllecliëntenvandeMargrietstraatkunnenwanneerdaarbehoefteaaniseen beroepdoenopexterneexpertisezoalsGGNet,Winklerkliniekenanderen. OpdeMargrietstraatwerkenwemetdemethodiek`HooiopjeVork'.Deze methodiekisspeciaalgeschrevenvoormensenmetNAH.Zowordtbijvoorbeeld bekekenhoejeleveneruitzagvoorhetontstaanvanNAHenhoehetvoorjou veranderdis.Metdezemethodiekwordtsamenbekekenwatjegraagzouwillen metdesituatiezoalsdienuisenopwelkemanierjeaanjetoekomstkangaan werken. DeperiodeopdeMargrietstraatduurtmaximaal2jaarenisoptedelenin verschillendefases: · Deoriëntatiefase:deeerste3maandenwordengebruiktomeengoed beeldtekrijgenvanjelevensbehoeftenenvanjoualspersoon. · Deontwikkelingsfase:de4et/m12emaandbeginnenwemethet opstellenvanconcretedoelenwaaraanjewiltwerkenenwordthetbeeld vanjetoekomstmogelijkhedensteedsduidelijker. · Debeslissingsfase:Naeenjaarisduidelijkwatjeindenabijetoekomst wiltenkuntendaarwordtgerichtnaartoegewerkt. · Deafrondingsfase:delaatstemaandenwordtdeovergangnaarje definitievewoonplekgeregeldenbegeleid. Binnendefaseswordenevaluatiemomenteningeplandomsamentebespreken hoehetgaatenofdedoeleneventueelbijgesteldmoetenworden.

Op Pad ­ trainingshuis - Doesburg

pagina

7

Somswordtdanaleerderduidelijkhoeenwaarjewiltwonen.Danwordende fasesversneld.Ditgaataltijdinoverlegmetjouenmetjefamilieen/ofpartner. Aanmeldprocedure Mochtjegeïnteresseerdzijninhetwoneninhettrainingshuisdankunjeje aanmeldenbijdeteamondersteunervandeMargrietstraatofbijdemanagervan OpPad,HenkLoman.Deintakeprocedurebestaatuitminimaal2gesprekken. Heteerstegesprekiseeninfogesprek.Inhetinfogesprekmakenwekennismet elkaar.JekrijgtuitgebreideinformatieoverdeorganisatieOpPad,dewerkwijze vanhettrainingshuisenhetwonenopdeMargrietstraat. Spreektditjeaan,danmeldjeditaanons.Jewordtdanuitgenodigdvooreen intakegesprek.Vóórhetintakegesprekwordenvantevorenrelevantegegevens opgevraagd.Dezewordendoorgenomendoorde(GZ)Psycholoog.Hijofzij maakthiervaneenverslagenstelteventuelevragenopvoorhetintakegesprek. Tijdenshetintakegesprekligtdenadrukophetinformatievergarenoverjouzelf enzullenweonderandereingaanopdemotivatieenjouwbegeleidingsen trainingsvragen.Hetgesprekwordtinhetteambesprokenendanwordt bekekenofjeeengoedekandidaatbentvoorhettrainingshuis.Mochtermeer informatienodigzijndanplannenwenogeenderdegesprek. Indicatie Omtekunnenwoneninhettrainingshuishebjeeenindicatie`verblijfen activerendebegeleiding'vanhetCIZnodig.Daarnaasthebjeeenindicatie `dagbesteding'nodig,tenzijjealeenanderedagbestedingzoalswerkofstudie hebt.HulpvoorhetaanvragenvooreenindicatiekunjevragenbijMEEofaanje eigenverwijzer. Vervolg:watnahettrainingshuis? Opeengegevenmomentbenjehierklaar!Jehebtuitgezochtwatjegraagwilen watjeaankan.Enhoenuverder?Alshetgoedis,benjealsamenmetje begeleider`oppad'geweestomtekijkennaarvervolgplekkenwaarjezou kunnenwonen.Mogelijkgajenaareenwoonplekmet12of24uursbegeleiding. Misschieniszelfstandigwoneneengoedeoptiemetdemogelijkheidvan ambulantebegeleiding. Wathetookwordt,vanuithettrainingshuiswordtjeondersteundbijhetregelen vaneennieuweindicatieenerwordtgezorgdvooreenduidelijkeoverdracht naardenieuweplek.

Op Pad ­ trainingshuis - Doesburg

pagina

8

TOTSLOT Hopelijkhebjeantwoordgekregenopdemeestevragen,alsjeditboekjehebt gelezen.Tochkunnenweonsvoorstellendatjeoverbepaaldeonderwerpennog meerwiltweten. Dankunjeterechtbij: HenkLoman,managerOpPad0651195129 JacquelineFisser,teamondersteuner0651182549 OponzeWebsitewww.zozijn.nl/nahvindjeookdenodigeinformatie. OpPadheeftnaastdeMargrietstraatverschillendewoonvormenwaarmensen metNAHspecifiekebegeleidingkunnenkrijgen. ERDBRINKPLEINteDoetinchem Eenappartementencomplexmetzevenappartementen.Cliëntenhurenzelfde appartementenvandewoningbouwverenigingenOpPadverleent ondersteuning.Debegeleiding(12uurperdag)heefteeneigenkantoorruimte enmaaktmetelkebewonerapartafsprakenovertijdenvanbegeleidingenaan welksoortondersteuningbehoefteis. ORANJESINGELteDoesburgenJOHANNALAANteHeeten: 24uursondersteuning/oproepbaarheid. LOGEREN AandeOranjesingelenhetErdbrinkpleinisereen logeerplek. NIEUWEWOONPROJECTEN Voordekomendejarenzijnernogvolopplannenvoor nieuwe12en24uurswoonprojectenvanOpPadvoor mensenmetNAH. Oa:Doetinchem,Nijmegen,WestervoortenDeventer zijnhiervoorinbeeldenkunneneengoedevervolgstap zijnnahettrainingshuis. MeerInformatieoverdewoonprojectenen/ofplannen: [email protected] RechtstreeksOpPadbellenkanook0314398254ofkijkoponzewebsite. AMBULANTEWOONONDERSTEUNING Ambulanteondersteuningbetekentdatdecliëntzozelfstandigmogelijkgaatof blijftwonenmetondersteuningvaneenpersoonlijkondersteunerNAH/LG.De cliënthoudthierbijzelfderegieinhanden.Samenmetdepersoonlijkbegeleider brengtdecliëntinkaartopwelkegebiedenondersteuningwenselijkis.Daarbij ligtdenadrukophetontwikkelen,bevorderenen/ofhandhavenvande zelfredzaamheid.Afhankelijkvandevragenwordtermetdecliënteenaantal contactmomentenperweekafgesproken. Doesburg,maart2009

Op Pad ­ trainingshuis - Doesburg

pagina

9

RoutebeschrijvingnaartrainingshuisMargrietstraat45. VanuitderichtingArnhem(Velperbroekcircuit) OphetVelperbroekcircuitdeafslagZutphendeBeemdnemen,deA348 nemen. AanheteindvandeA348rechtsafslaanrichtingDoesburgDoetinchem, deN317nemen.Doorrijdentotaanderotonde. OpderotonderechtsafdeZomerwegwelkeovergaatindeKraakselaan. Na10meteropdeKraakselaanlinksafdeMonseigneurBekkerslaanin. Na80meterrechtsafdeBeatrixstraatin.Na170meterrechtsafhetPrins Bernardpleinover. Na60meterrechtsafdeMargrietstraatin. Hetlaatstehuisaandelinkerkantisuwbestemming. VanuitrichtingZutphen VolgdeN348vanuitZutphen.VolgdezewegdoorDierenenalsuDieren uitrijdtkomtdeafslagDoesburg­Doetinchem,N317.Hiergaatulinksaf deN317op. Doorrijdentotaanderotonde. OpderotonderechtsafdeZomerwegwelkeovergaatindeKraakselaan. Na10meteropdeKraakselaanlinksafdeMonseigneurBekkerslaanin. Na80meterrechtsafdeBeatrixstraatin.Na170meterrechtsafhetPrins Bernardpleinover. Na60meterrechtsafdeMargrietstraatin. Hetlaatstehuisaandelinkerkantisuwbestemming. VanuitderichtingDoetinchem VanuitDoetinchemvolgtudeN317richtingDoesburgZutphen.Ukomt langsLangerak,LaagkeppelenDrempt. Doorrijdentotaanderotonde. OpderotondedederdeafslagrechtsdeZomerweginwelkeovergaatin deKraakselaan. Na10meteropdeKraakselaanlinksafdeMonseigneurBekkerslaanin. Na80meterrechtsafdeBeatrixstraatin.Na170meterrechtsafhetPrins Bernardpleinover. Na60meterrechtsafdeMargrietstraatin. Hetlaatstehuisaandelinkerkantisuwbestemming.

Op Pad ­ trainingshuis - Doesburg

pagina

10

Information

Microsoft Word - Informatieboekje MS 2009.doc

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

529213


Notice: fwrite(): send of 205 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531