Read Struktura inspekcní zprávy text version

Ceská skolní inspekce Prazský inspektorát

INSPEKCNÍ ZPRÁVA

cj. CSI A-08/10 Název skoly/skolského Odborné ucilist pro záky s více vadami s.r.o. zaízení: Adresa: Identifikátor: IC: Místo inspekce: Termín inspekce: Chelcického 2/911, Praha 3-Zizkov 600020819 25106970 Chelcického 2/911, Praha 3-Zizkov, Belgická 27/610, Praha 2-Vinohrady, K Nouzovu 248, Praha 4-Modany 12. ­ 14. 1. 2010

Pedmt inspekcní cinnosti

Hodnocení podmínek, prbhu a výsledk vzdlávání poskytovaného stední skolou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona c. 561/2004 Sb. o pedskolním, základním, stedním, vyssím odborném a jiném vzdlávání (skolský zákon). Zjisování a hodnocení naplnní platných ucebních dokument skoly a jejich souladu s právními pedpisy. Hodnoceným obdobím jsou skolní roky 2007/2008 az 2009/2010 k datu inspekce.

Charakteristika skoly

Právnická osoba Odborné ucilist pro záky s více vadami s.r.o., se sídlem v Chelcického ul. 2/911, Praha 3 ­ Zizkov, vykonává cinnost stední skoly od 1. 9. 1991. Výuka je v soucasné dob zajisována jest na dalsích dvou pracovistích: v Praze 2, Belgická 27 a v Praze 4, K Nouzovu 248. Zizovatelem skoly a statutárním orgánem právnické osoby je fyzická osoba, která je soucasn editelkou skoly od jejího zalození. Skola má svým zamením specifické a výjimecné postavení v systému prazských skol. Poskytuje vzdlávání zákm se zdravotním postizením (v kombinaci s mentálním je zpravidla diagnostikován dalsí handicap sluchový, zrakový, tlesný nebo ecový), se zdravotním znevýhodnním (záci s chronickými diagnózami tzsích nemocí a po vázných úrazech, nap. autonehodách). Poslední inspekce se uskutecnila v cervnu 2003, v lednu 2008 byla provedena kontrola cerpání financních prostedk (výstupem Protokol). V souladu se zaazením do rejstíku skol a skolských zaízení odborné ucilist vzdlává v oborech vzdlání: 28-57-E/001 Keramické práce 1

31-53-E/003 Tkalcovské práce 32-54-E/001 Obuvnické práce 41-52-E/004 Kvtináské, zelináské a ovocnáské práce (dobíhající obor) 41-52-E/011 Zahradnické práce

Studium je tíleté, ukoncené výucním listem nebo u zák s mentálním postizením osvdcením o absolvování. Obor Tkalcovské práce, kde se vzdlávají záci s tzsím mentálním postizením, je dvouletý, coz je formáln v rozporu s aktuálním výpisem z rejstíku skol a skolských zaízení. Výuka je individuální a pro neslysící záky je vyuzívána i forma znakového jazyka (jeho vlastní výuka je umoznna i sourozencm a rodicm tchto zák). Ve skole je zamstnán i skolní logoped. Jedna ze cty asistentek pedagoga s pvodní kvalifikací zdravotní sestry zajisuje rehabilitaci nkterých zák (tato cinnost je pln kryta dotací z fond EU) i pravidelnou aplikaci lék zákm s tzkým vnitním onemocnním. K 30. 9. 2009 bylo ve skole zapsáno 70 zák v 10 tídách, povolená kapacita skoly tím byla stoprocentn naplnna. Pocet zájemc o studium je v posledních nkolika letech stabilní, s mírn stoupající tendencí, i kdyz s ohledem na jednotlivé obory nerovnomrný. Odborné ucilist nevybírá zádné skolné. Po celou dobu studia jsou zákm zapjcovány ucebnice, pomcky a potebné náadí. Záci mají moznost se stravovat v jídeln ZS v Lupácov ulici a v Kesanském domov mládeze ve Francouzské ulici na Vinohradech, pípadn v SOU obchodním v Belgické ulici. Ekonomické podmínky stravování zák jsou vsak s výjimkou nabídky Kesanského domova mládeze mén pijatelné pro sociáln slabsí záky. Hodiny tlesné výchovy jsou smluvn zajistny v tlocvicnách TJ Sokol Zizkov I (Konvova 19), SOU obchodního v Belgické ulici 29 a TJ Sokol Modany (K Vltav 410). Materiální podmínky se od minulé inspekce (v cervnu 2003) postupn zlepsují. Hlavní budova v Chelcického ulici prochází celkovou stavební rekonstrukcí. Velkým pozitivem je nov vybudovaný bezbariérový pístup (výtah) do vsech prostor, v nejblizsí dob bude jest nainstalován nájezd pro vozíckáe. Vedení skoly pipravuje pesun oboru Tkalcovské práce do budovy v Chelcického ulici, címz se zlepsí podmínky také pro obor Obuvnické práce. Zkvalitnilo se i pracovní zázemí pro pedagogy. Pedagogický sbor (16) je pevázn pln kvalifikovaný (81%) a umozuje realizaci vzdlávacího programu. Pt ucitel má i kvalifikaci speciální pedagogiky, dalsí ctyi ji v soucasné dob studují.

Ekonomické a materiální pedpoklady skoly

Hodnocení vývoje ekonomických podmínek v SOU bylo zameno na období let 2007-2009. Nejdlezitjsí financní dotací pro skolu byl v tchto letech píspvek poskytnutý z ministerstva skolství, mládeze a tlovýchovy, který byl pouzit zejména na platy zamstnanc, zákonné odvody za zdravotní a sociální pojistní, ostatní neinvesticní výdaje, k nimz patily hlavn nákup ucebnic a ucebních pomcek, provozní náklady a výdaje na rehabilitaci zák.

2

V roce 2007 získala skola úcelovou dotaci na rozvojový program s názvem: ,,Financování asistent pedagoga pro dti, záky, a studenty se sociálním znevýhodnním." Tato úcelová dotace byla skole poskytnuta i v následujících letech 2008 a 2009. V roce 2009 obdrzela skola jest financní píspvek na zakoupení kompenzacních pomcek pro záky a dalsí úcelovou dotaci na podporu SIPVZ. V roce 2008 byla skole poskytnuta úcelová dotace na zvýsení nenárokových slozek plat pro pedagogické zamstnance. Tuto dotaci vsak skola nevede ve svém úcetnictví pod pidleným úcelovým znakem. V roce 2009 získala skola opt úcelovou dotaci na odmny pro pedagogické i nepedagogické zamstnance. Tento rok byl pro skolu významný v tom, ze obdrzela financní dotaci z ESF, a to na projekt s názvem: ,,Podpora tvorby a zavedení sirsí nabídky vzdlávání zdravotn postizené mládeze s drazem na lepsí profesní i osobní uplatnní." Na tento projekt poskytl evropský sociální fond celkem 85% z celkového financního píspvku a 15% bylo poskytnuto z rozpoctu MHMP. Cílem projektu, který pokracuje a bude ukoncen v roce 2010, je zvýsení nabídky a kvality vzdlávání a odborné pípravy mládeze v odborném ucilisti v souladu s pozadavky trhu práce a posílení spolecenské prestize zdravotn postizených. Díky této dotaci mohla skola zvýsit pocet výukových hodin v ICT, zavedla výuku anglického a znakového jazyka, hodin zamených na komunikacní dovednosti, nápravu vad eci i zdravotní tlesnou výchovu. Financní prostedky z fond EU a dalsích projekt umoznily vybudovat novou pocítacovou ucebnu s interaktivní tabulí, rehabilitacní místnost pro výuku zdravotní tlesné výchovy (ZTv) vybavenou posilovacími stroji, rotopedem a polohovacím stolem (z vlastních zdroj) pro multifunkcní vyuzití. Moderní laserová kopírka slouzí ke zhotovování výukových materiál (vlastní skripta a rzné názorné tisky). Stávající PC byly pesunuty na detasované pracovist oboru Zahradnické práce v Modanech. Pro výuku oboru Keramické práce je vyuzíván moderní hrncíský kruh, jehoz konstrukce umozuje i pístup zákyn-vozíckáky a také hrncíský kruh pro leváky. Pro zrakov handicapované záky byla poízena ctecí lupa pro potebné zvtsení text. Ve sledovaném období obdrzela skola financní píspvky ve form financních dar od soukromých osob a jedné soukromé firmy. Podle vyjádení editelky skoly byly financní dotace poskytnuté skole ve sledovaném období dostatecné k ádnému fungování skoly.

Hodnocení skoly

Rovnost pílezitostí ke vzdlávání Skola uplatuje zásadu rovného pístupu ke vzdlávání bez ohledu na zdravotní stav, zdravotní postizení a znevýhodnní zák, a to s pihlédnutím k individuálním handicapm jednotlivých zák. Kritéria pijímacího ízení jsou vzdy v pedstihu zveejnna na webových stránkách skoly. Záci jsou pijímáni na základ podání pihlásky a individuálního motivacního rozhovoru. S ohledem na velmi rozdílné diagnózy a pedchozí formu vzdlání uchazec (jsou absolventy bzných základních skol, základních skol praktických, speciálních nebo i praktických stedních skol) nepovazuje skola spolecné pijímací ízení za úcelné. Vtsina zák má piznán plný nebo cástecný invalidní dchod. Do skolního roku 2008/2009 byla skola schopna pijmout vsechny zájemce o studium, v posledních dvou letech zájem pesahuje kapacitu skoly, nkolik zadatel bylo nutné odmítnout. Pi analýze dokumentace spojené s pijímacím ízením nebyl zjistn zádný nesoulad ci rozpor s právní normou.

3

Skola vyvíjí velké úsilí o vyrovnávání zdravotních ­ fyzických i mentálních handicap tak, aby výsledkem tíletého (resp. dvouletého) studia bylo úcelné zaclenní znevýhodnných zák do spolecnosti a praktického zivota. K tomu slouzí i promyslený systém kvalitn zpracovaných individuálních vzdlávacích plán v souladu s platnou legislativou (dále IVP). Píslusní ucitelé s výchovnou poradkyní vypracovali k termínu inspekce 20 IVP. Výchovná poradkyn pomáhá zákm s jejich budoucím pracovním uplatnním, spolupracuje s rznými obcanskými sdruzeními (viz kapitola Partnerství). Po celou dobu skolní docházky je v kontaktu s rodici zák, coz pomáhá podchytit a vcas esit pípadné vzdlávací ci výchovné problémy. Výskyt kázeských problém není významný, coz je mimo jiné dáno tém ,,rodinným" prostedím skoly, citlivým pístupem ucitel i vyssím vkem zák. Výse popsaný stav odrází i skutecnost, ze výchovná poradkyn soucasn plní funkci metodicky prevence sociáln patologických jev. Minimální preventivní program (MPP) obsahuje mimo jiné také plán pravidelných besed se záky, které je mají vybavit schopností celit pípadným jevm sikanování a poskytuje jim informace o nebezpecí drogové, alkoholové a tabákové závislosti, upozoruje na nebezpecí pípadného zneuzití jejich dvivosti. Vyrovnáváním osobních handicap jednotlivých zák napluje skola princip rovného pístupu ke vzdlávání. Pedpoklady pro ádnou cinnost skoly Koncepcní práce vedení skoly se promítá do personálních podmínek a umozuje jejich soustavné zkvalitování. Ve skolním roce 2009/2010 zajisuje výuku 16 ucitel, z nichz tém polovina si dopluje ci rozsiuje kvalifikaci rznými formami studia (speciální pedagogika, ucitelství odborného výcviku, výchova ke zdraví apod.). Dalsí vyucující absolvují kurzy s pednáskami z logopedie, surdopedie, tyflopedie a specifických poruch ucení, nkteí z nich i lektorují (nap. znaková ec pro kolegy, rodinné píslusníky zák i pedagogy jiných skol). Cást ucitel odborných pedmt soucasn psobí jako ucitelé odborného výcviku. V posledních tech letech ve skole psobí 4 asistenti pedagog, nkteré záky doprovází do skoly i osobní asistenti. Velmi se osvdcila funkce skolního logopeda (od r. 2005). Pi plánování dalsí vzdlávací cinnosti ucitel v Plánu DVP OU na rok 2009-2010 sleduje vedení skoly nejen zvysování kvalifikace, ale i obranu proti tzv. ,,vyhoení", které je v podmínkách tohoto odborného ucilist velkým rizikem. V rámci zvýsení nabídky a kvality vzdlání se skola zapojila do Operacního programu Praha ­ Adaptabilita (OPPA), které v období let 2007 ­ 2013 vyuzívá prostedky Evropských strukturálních fond (ESF) v rámci projektu Podpora tvorby a zavedení sirsí nabídky vzdlávání zdravotn postizené mládeze s drazem na lepsí profesní i osobní uplatnní. Mimo hlavní budovu na Zizkov vyvíjí skola svou pedagogickou cinnost na odloucených pracovistích. V Belgické ulici v Praze 2 je situována praktická výuka oboru Obuvnické práce a Tkalcovské práce, v Praze 4 ­ Modanech je pracovist teoretické i praktické výuky oboru Zahradnické práce. Materiální podmínky ve vsech tchto budovách odpovídají specifickému zamení skoly. Pro výuku oboru Keramické práce v Chelcického ulici jsou vyuzívány keramické pece a 4 moderní hrncíské kruhy, z nichz jeden umozuje i pístup zákyn-vozíckáky a dalsí je urcen pro leváky. V Belgické ulici slouzí zákm 5 pracoven se strojním vybavením (tkalcovské a obuvnické stroje). V jednopodlazní montované budov v Modanech jsou ucebny pro výuku odborných pedmt vcetn ICT, pomcek a odborné literatury. Skolní pozemek s vyhívaným skleníkem (s mozností bezbariérového pístupu tlesn postizených zák a umoznním nájezdu k vyssím pracovním stolm) a strojním vybavením je vyuzíván od jara do podzimu.

4

Na vsech pracovistích skoly mají záci i ucitelé k dispozici kuchyky a sociální zaízení vcetn sprchových kout. Skola dbá na zajistní bezpecnosti svých zák, coz je s ohledem na siroké spektrum jejich postizení obtíznjsí nez u bzné skoly. Výsledkem je skutecnost, ze od roku 2005 nebyl v knize úraz evidován zádný úraz. Kniha úraz neodpovídala v dob inspekce pln pozadavkm vyhlásky c. 64/2005 Sb., tento nesoulad vsak byl napraven. Ve vsech vyucovaných oborech jsou vyuzívány pomcky zamené na bezpecnost a ochranu zdraví pi práci, a to zejména ty, které usnadují práci zdravotn postizených zák. Záznamy v tídních knihách svdcí o znacné pozornosti vnované dkladnému a opakovanému poucení zák o bezpecnosti a ochran zdraví pi práci, aplikaci první pomoci pi úrazech a prevenci rizik pi praktickém výcviku a v praxi. Soucasné personální i materiální podmínky skoly umozují vzdlávání v rozsahu a kvalit, která odpovídá jejímu smyslu a zamení. Vedení skoly editelka skoly vykonává svou funkci od vzniku skoly v roce 1991. Pro manazerskou práci je kvalifikovaná (kvalifikacní kurz ministerstva PSV), pímou pedagogickou cinnost nevykonává. Vzhledem k velikosti skoly je funkce zástupkyn editele kumulovaná s funkcí výchovné poradkyn, preventistky sociáln patologických jev i koordinátorky SVP a EVVO. Koncepce editelky je postavena na dlouholetých zkusenostech, na jasné vizi a cílech výchovn vzdlávacího procesu ve specifických podmínkách OU pro záky s více vadami. Chce zákm poskytnout kvalitní základy vzdlání s mozností jeho dalsího prohlubování, schopnost verbální i neverbální komunikace a odborné dovednosti umozující kvalitní uplatnní v zivot. Pedagogická rada, kterou tvoí vsichni pedagogové skoly, je efektivním poradním orgánem editelky. Operativn jsou zde eseny vzniklé problémy, a to i neformálním zpsobem v rámci kompaktního týmu ucitel a dalsích pracovník skoly. Výrazným pozitivem je harmonická spolupráce, empatie a erudice vsech zamstnanc skoly ­ vedení, pedagog, asistent pedagoga, logopeda vyucujícího znakovou ec. Informacní systém je obousmrný, krom rodic zahrnuje i zletilé sourozence zák. Vlastní hodnocení skoly probhlo podle platné legislativy ve skolním roce 2006/2007, zabývá se zejména vyhodnocením jednotlivých oblastí v souvislosti s výse uvedenými specifiky skoly. editelka vydala Skolní ád, který dobe upravuje vnitní rezim skoly, neobsahoval vsak vsechny nálezitosti pozadované platnou legislativou, zejména pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání zák, tj. zásady prbzného hodnocení, stupn hodnocení prospchu a hodnocení chování. editelka vycházela z dlouholeté zkusenosti, kdy se pro vtsinu zák jiz od zacátku existence skoly vypracovávají individuální vzdlávací plány a hodnocení na vysvdcení je vtsinou slovní. V prbhu inspekce byl tento nedostatek napraven vydáním dodatku skolního ádu ,,Hodnocení a klasifikace záka". ízení skoly je po manazerské i pedagogické stránce na velmi dobré úrovni. Prbh vzdlávání Výuka probíhá podle ucebních plán schválených MSMT. SVP je v soucasné dob ve fázi zpracování povenou koordinátorkou. Výuka oboru Zahradnické práce bude podle SVP zahájena od 1. 9. 2010, u ostatních obor o rok pozdji. Odborné ucilist maximáln respektuje individualitu kazdého záka s ohledem na fyzické ci mentální postizení (pípadn obojí). Výuka probíhá v malých skupinách 4 az 7 zák a je zamena zejména na praktické dovednosti v pimené míe podpoené i teoretickými znalostmi. I v rámci tchto malých skupin jest musí ucitelé diferencovat a volit zcela

5

individuální pístup i postup vzdlávání. Záci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k práci, k vli pekonávat svj handicap, k uplatnní na trhu práce a k zaclenní do spolecnosti. Odborný výcvik probíhá ve skolních dílnách a na smluvních pracovistích. V hodinách odborného výcviku (keramické, tkalcovské, obuvnické a zahradnické práce) získávají záci základní manuální dovednosti, které jim umozují ovovat si získané teoretické vdomosti z odborných pedmt. Ucí se pod odborným dohledem vyucujících pouzívat pracovní pomcky, náadí, stroje a zaízení, manipulovat s materiálem a zpracovávat ho. Výsledky jejich práce jsou mnohdy na vysoké úrovni, srovnatelné s výtvory profesionál (nap. prostírky, sály, koberecky, tasky, papuce - z prací tkalcovských; figurky, zvíátka, dzbány, kvtináce, vázy - z prací keramických) a stejn jako výpstky zák (kvtiny, zelenina) jsou dobe prodejné. Také práce obuvnické jsou oceovány veejností, zákazníci si mohou dvakrát v týdnu pinést do skolní opravny svoji obuv k oprav (velmi pozitivní motivace pro záky). V hospitované teoretické výuce (matematika, obcanská výchova, kvtináství, technologie tkalcovství a individuální výuka technologie tkalcovství ve znakovém jazyce) ucitelé vyuzívali rzné formy výuky, aktivizující metody a motivacní postupy s drazem na zásadu názornosti a pimenosti (vyuzití pocítac, nakopírované materiály, nástnky, praktické pomcky ­ prodejní letáky apod.), zamovali se na pokrok jednotlivc. Záci se ucí aplikovat získané poznatky v praktickém zivot (nap. procenta). Vyucujícím se daí trplivým pístupem alespo cástecn rozvíjet komunikativní dovednosti, které záci pouzívají ve svém praktickém zivot, ucí se porozumt jednoduchým matematickým a grafickým vyjádením informací rzného typu (nákresy vzor, výkresy, návrhy výrobk vcetn barevné kompozice apod.) Skola se téz snazí umoznit zákm vyuzívat pocítacové technologie pro jejich profesní i osobní zivot v té míe, aby se necítili handicapovaní. V hodin obcanské nauky oboru Keramické práce se vyucující snazila názorn zákm vstípit základní znalosti nutné pro praktický zivot, zejména z oblasti partnerských vztah a prevence sexuáln penosných chorob. Bhem individuální výuky ve znakovém jazyce si v dvacetiminutových blocích dva neslysící záci metodou ízeného rozhovoru, s podporou ucebních materiál a nákres, procvicili znalosti základních druh textilií, druh vazeb tkanin, principy výroby píze apod. Zák posledního rocníku se esením otázek pipravoval k závrecným zkouskám. V hodinách odborného výcviku oboru Obuvnické práce získávají záci praktické dovednosti nutné k provádní oprav obuvi. Z výsledk jejich práce v prbhu navstívených hodin je zejmé, ze bez ohledu na jejich mentální postizení jsou manuáln zrucní. Tyto jejich schopnosti jsou rozvíjeny velmi citlivým, trplivým a laskavým pístupem ucitele odborného výcviku, který má soucasn kvalifikaci speciálního pedagoga. Pod jeho vedením provádjí záci i nárocnjsí emeslné úkony pi opravách obuvi pro veejnost, a to na velmi dobré úrovni. Záci projevovali velkou spokojenost v hodinách, byli za dobrou práci chváleni a povzbuzováni. Dílenské prostory, v nichz probíhá praktická výuka obuvník, jsou dobe strojov vybaveny, jsou vsak prostorov velmi stísnné. V jedné ze sledovaných hodin odborného výcviku oboru Zahradnické práce bylo zaazeno ekologické téma (videonahrávka k tídní odpad a skodlivosti cerných skládek v pírod). Záci v ízeném rozhovoru aktivn reagovali a projevili pehled o moznostech likvidace odpad. V pedmtu kvtináství záci efektivn pracovali s pestrou skálou pomcek, které podporovaly názornost výuky (karty kvtin, encyklopedie, zivé orchideje) Vyucující vedla záky castým procvicováním k osvojení i odborného latinského názvosloví. Vsichni záci pod pedagogickým vedením rozvíjeli komunikativní dovednosti a pírodovdnou gramotnost. V rámci praktické výuky záci pesazovali hrnkové kvtiny a seli rostliny urcené pro suchou vazbu s vyuzitím rzných pomcek. Zkusené ucitelce odborného výcviku úcinn pomáhala asistentka pedagoga.

6

Pozitivem bylo individuální motivacní hodnocení v prbhu hodin, hodnocení výkon bylo uskutecováno v prbhu pracovních cinností, kdy se pracovalo s chybou i píklady dobré praxe. Oproti bzné skole je hodnocení zameno na podporu i drobných dílcích úspch a pokroku ve vzdlávání. Vyucující maximáln respektovali individuální schopnosti zák. Motivacní hodnocení probíhalo nejcastji v závru hodin, kdy byla zhodnocena úrove odvedené práce a zdvodnna její klasifikace, téz s vyuzitím kritického sebehodnocení zák. Ve sledované výuce teoretického i praktického vyucování pevazovalo pozitivní pracovní klima, vyucující jednali s záky s maximálním pochopením a ,,mateským" pístupem. Tím se jim dailo navázat se záky dobrý kontakt a dvru nutnou k pekonání mentálních handicap. Koordinátorka EVVO vypracovala podrobný plán EVVO na OU pro záky s více vadami. Problematika je zaazena do odborných i vseobecných pedmt vsech vyucovaných obor, vhodn prolíná jejich obsahem a je soucástí vznikajícího SVP (Tv, Ov, Ekologie, Základy botaniky, Sadovnictví, Keramické materiály, Stroje a zaízení, Technologie, Textilní materiály atd.). V rámci odborného výcviku vyucující vhodn navozují situace, pi nichz záci mohou projevit svj vztah k pírod a ucit se zodpovdnému chování vci zivotnímu prostedí, nap. srovnávají dívjsí technologie se soucasnými, ekologictjsími (výpal keramiky apod.), také jsou vedeni ke zdravému zivotnímu stylu. Jasn jsou naplovány cíle EVVO v praktickém provozu skoly ­ tídní odpadu, motivace k beznákladovým, úsporným opatením, vytváení vhodných podmínek pro EVVO. K upevnní teoretických poznatk a rozvoji praktických zkuseností zák skola organizuje tematické výlety a exkurze nap. na Sumavu ­ návstva bioplynové stanice, vodní elektrárny, seznámení s ekosystémem lesa, poznání a porovnání zivotního styly pedk a jeho dopadu na okolí. Organizace vzdlávání i metody a formy výuky jsou velmi dobe pizpsobeny specifickým podmínkám skoly. Vnitní pracovní i sociální klima skoly je velmi dobré. Partnerství Rzné formy partnerství jsou pro skolu velmi dlezité. Velmi úzká je spolupráce s Jedlickovým ústavem v Praze, SOU pro záky s více vadami dál vzdlává záky picházející ze Zvlástní skoly pro neslysící v Ceských Budjovicích a Zvlástní skoly pro dti s vadami sluchu ve Vodanech. Prospsné jsou kontakty s obcanskými sdruzeními Rytmus, Formika, Osa a Máme oteveno. Také Kavárna Vesmírná, ZOO Praha, UMPRUM, chránné dílny, prádelny, Diakonie a SPC Vinohrady jsou skole oporou v nárocné práci. Zákm i rodicm je uzitecná spolupráce editelky skoly s lékai a sociálními pracovníky. Kontakt s rodici je zajisován nejen tradicními formami, ale i individuálními schzkami (viz výse). Skolní poznávací zájezdy do zahranicí jsou spojeny s návstvou skol pro zdravotn postizené - SRN, Dánsko, Velká Británie. Podpoe komunikacních technologií slouzila kooperace s S-servisem v rámci projektu Microsoft Select. Skola vyuzívá i moznost zviditelnní prostednictvím médií (TV, rozhlas, tisk). Záci vyuzívají moznosti prezentovat své výtvory v galerii Výboru dobré vle na Prazském hrad, v Muzeu policie a v jednotlivých stediscích OU. Pi skole fungují odborn vedené krouzky keramiky, sportovní a canisterapie. Tíclenná skolská rada byla zízena editelkou skoly 14. 11. 2005¸ svou cinnost zahájila k 26. 1. 2006, nové volby probhly v íjnu 2008. Schzky se konají v casových intervalech, které jsou v souladu s pozadavkem legislativy. Skola aktivn rozvíjí spolupráci s partnery, kteí jsou její oporou pi výchov a vzdlávání handicapovaných zák.

7

Výsledky vzdlávání zák na úrovni skoly a projevy dosahování úrovn klícových kompetencí prostednictvím vzdlávacího obsahu Cíle vzdlávání se skole daí naplovat. Svým zamením a pístupem ucitel usnaduje zákm vyrovnávání se zdravotním postizením, pozitivn prozívat léta studií a pipravit se na vstup do samostatného zivota. Utváení a rozvíjení klícových kompetencí tak dostává v podmínkách OU hlubsí obsah. Jejich podpora prostednictvím vzdlávacího obsahu a dosazená úrove jsou patrné ve vyucovacím procesu, ve výsledcích praktických cinností, v zaclenní absolvent do spolecnosti a v moznostech jejich profesního uplatnní. Uplatnní absolvent oboru Obuvnické práce (opravá obuvi) je stoprocentní, jeho naplnnost vsak pro malý zájem uchazec klesá. Dobe se téz uplatují i absolventi oboru Zahradnické práce. Pestoze je vtsin zák piznán plný nebo cástecný invalidní dchod, snazí se zaclenit do pracovního procesu, a uz v chránných dílnách, opravnách obuvi nebo v zahradnictví. Jedné z záky se daí samostatné podnikání v oboru textilní výroby a své výrobky úspsn prodává i v zahranicí, o dalsí absolventku a její aranzérské dovednosti projevuje stálý zájem jeden z prazských hotel. Záci se s nadsením zúcastují sportovní soutzí zák obdobných skol, v nichz dosahují pedního umístní. Získali nap. Putovní pohár praktických skol v pehazované nebo 1. a 3. místo v dálkovém bhu a volejbalu. Utváení a rozvíjení klícových kompetencí zák jim umozuje snazsí zaclenní do spolecnosti a hodnotné nebo alespo cástecné uplatnní na trhu práce.

Celkové hodnocení skoly

Cinnost skoly je v souladu s rozhodnutím o zaazení do rejstíku skol a skolských zaízení Promysleným systémem individuálních vzdlávacích plán skola umozuje rovnost pístupu ke vzdlání vsem zákm bez ohledu na jejich osobní handicap Skola úceln vyuzívá materiální zdroje a financní prostedky Skola aktivním pístupem zajisuje bezpecnost vsech zák, zejména handicapovaných Ucební dokumenty skoly jsou v souladu se zásadami a cíli skolského zákona a platných osnov a plán schválených MSMT Skola vsestranné rozvíjí osobnost zák, umozuje jim pekonávat fyzické ci mentální handicapy a usnaduje budoucí uplatnní na trhu práce Inspekcní zjistní vedoucí ke zhodnocení podmínek, prbhu a výsledk vzdlávání jsou pozitivní v dalsích oblastech: pijímání zák s mentálním postizením a kombinovanými vadami, bezplatné vzdlávání vcetn zapjcení pomcek, ucebnic a potebného náadí, bezbariérový pístup, vstícné klima skoly,

8

vedení k socializaci a integraci, cást ucitel odborných pedmt psobí i jako ucitelé odborného výcviku vyuzití asistent pedagoga orientace skoly na spolupráci se zdravými sourozenci.

Pro úcely zvýsení dotací podle ustanovení § 5 zákona c. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým skolám, pedskolním a skolským zaízením, ve znní pozdjsích pedpis, je právnická osoba vykonávající cinnost skoly celkov hodnocena nadprmrn.

Seznam písemností, o které se inspekcní zjistní opírá:

1. Notáský zápis ze dne 16. 1. 1997 o pijetí zakladatelské listiny obchodní spolecnosti s r.o. Odborného ucilist pro záky s více vadami s.r.o. 2. Rozhodnutí MSMT cj. 14 555/2009 ze dne 30. 6. 2009 o zápisu zmny v rejstíku skol zmna statutární adresy skoly s úcinností od 1. 7. 2009 vcetn výpisu správního ízení 3. Rozhodnutí MSMT cj. 1 103/2006-21 z 3. 3. 2006 o zmn v údajích vedených v rejstíku skol a skolských zaízení 4. Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy cj. MHMP229724/2005 z 16. 12. 2005, kterým rozhodl o stanovení nejvyssího poctu zák v jednotlivých oborech vzdlání a formách vzdlání s úcinností od 1. 9. 2006 5. Výpis zmnového ízení právnické osoby OU pro záky s více vadami s.r.o. ­ úprava kapacit jednotlivých obor z 21. 12. 2005 6. Jmenovací dekret editelky skoly s úcinností od 29.3.1992 vydaný svépomocným sdruzením rodic ELPIDA 7. Výpis z obchodního rejstíku, vedeného Mstským soudem v Praze odd. C, vlozka 50171, datum zápisu 20. 2. 1997, platnost údaj k 1. 12. 2009 8. Smlouva o zajistní odborného výcviku mezi OU a ZOO Praha ze dne 7. 11. 2005 9. Smlouva o provedení prací a zajistní odborného výcviku mezi OU a VÚ Silva Taroucy, Prhonice z 23. 4. 2003 10. Smlouva o pronájmu tlovýchovného zaízení s TJ Sokol Zizkov I z 29. 9. 2009 11. Smlouva o pronájmu tlocvicny SOU obchodního v Praze 2 z 9. 9. 2009 12. Smlouva o pronájmu nebytových prostor v budov sokolovny TJ Sokol Modany z 17. 9. 2009 13. Skolní ád OU ze dne 20. 5. 2005 s dodatkem Hodnocení a klasifikace záka platný od 12. 1. 2010 14. Organizacní ád ze dne 24. 8. 2009 15. Vlastní hodnocení OU ze dne 18. 10. 2007 16. Výrocní zprávy o cinnosti a hospodaení skoly za skolní rok 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 17. Personální dokumentace skoly ­ doklady o odborné kvalifikaci ped. pracovník 18. Plán dalsího vzdlávání pedagogických pracovník 19. Ucební osnovy vseobecn vzdlávacích pedmt pro odborná ucilist, schválené MSMT 1. 12. 1999 s platností od 1. 9. 2000 20. Ucební plán oboru Zahradnické práce, schválený MSMT dne 5. 9. 2003 s platností od 1. 9. 2004

9

21. Ucební plán oboru Tkalcovské práce schválený MSMT 25. 6. 2003, s platností od 1. 9. 2003 22. Ucební plán Keramické práce schválený MSMT 7. 8. 2000, s platností od 1. 9. 2000 23. Ucební plán oboru Obuvnické práce vydaný MSMT 3. 11. 1995, s platností od 1. 9. 1996 24. Portfolio pijímacího ízení pro skolní rok 2009/2010 25. Skolní matrika v elektronické podob 26. Individuální vzdlávací plány k termínu inspekce 27. Tídní výkazy v listinné podob vedené od sk. roku 2007/2008 28. Tídní knihy pro skolní rok 2008/2009 a 2009/2010 29. Slozka hospitací za skolní rok 2008/2009 a 2009/2010 k datu inspekce 30. Portfolio závrecných zkousek pro obory Keramik, Obuvník, Tkadlec, konaných v období 4. 6. ­ 11. 9. 2009 31. Výkaz o stední skole S 8 -01 podle stavu k 30. 9. 2007, 2008, 2009 32. Zápisy z jednání pedagogické rady za období 2006/2007 ke dni inspekce 33. Zápisy z porad vedení skoly 34. Portfolio skolské rady za období 2005 ­ 2010 35. Rozvrhy ucitel a tíd ve skolním roce 2009/2010 36. Tematické plány teoretických pedmt 37. Vybrané informacní karty zák vsech obor vzdlání 38. Protokoly o slození rozdílové zkousky ve sk. roce 2009/2010 39. Minimální preventivní program pro skolní rok 2009/2010 40. Rozvojový program MSMT ,,Financování asistent pedagoga pro záky se zdravotním postizením z 9. 12. 2008 41. Projekt ,,Podpora tvorby a zavedení sirsí nabídky vzdlávání zdravotn postizené mládeze s drazem na lepsí profesní i osobní uplatnní" z roku 2008 42. Výkaz o stední skole podle stavu k 30. 9. 2009, 30. 9. 2008, 30. 9. 2007 43. Výkaz o editelství skol podle stavu k 30. 9. 2009 44. Kniha úraz vedená od skolního roku 2002/2003 45. Výkaz R 36-01o úrazovosti dtí a mládeze za skolní rok 2008/2009 46. Rozpoctové opatení neinvesticního píspvku v roce 2007, 2008 a 2009 47. Financní vypoádání dotací v roce 2007 a 2008 48. Výkaz zisku a ztráty za období 13/2007, 13/2008 a 9/2009 49. Ctvrtletní výkaz o zamstnancích a mzdových prostedcích v regionálním skolství P1-04 za 1.-4. ctvrtletí 2007 a 2008 a za 1.-3. ctvrtletí 2009 50. Dokumentace o dotaci z ESF

Dle § 174 odst. 13 zákona c. 561/2004 Sb., o pedskolním, základním, stedním, vyssím odborném a jiném vzdlávání (skolský zákon) ve znní pozdjsích pedpis, mze editelka skoly podat pipomínky k obsahu inspekcní zprávy Ceské skolní inspekci do 14 dn po jejím pevzetí na adresu Ceská skolní inspekce, Prazský inspektorát, Arabská 683, Praha 6 ­ Vokovice. Inspekcní zprávu spolecn s pipomínkami a stanoviskem Ceské skolní inspekce k jejich obsahu zasílá Ceská skolní inspekce zizovateli a skolské rad. Inspekcní zpráva vcetn pipomínek je veejná a je ulozena po dobu 10 let ve skole nebo skolském zaízení, jichz se týká, a v píslusném inspektorátu Ceské skolní inspekce.

10

Slození inspekcního týmu:

(razítko)

Titul, jméno a píjmení Mgr. Stanislav Boloský Mgr. Soa Samková Mgr. Jií Wagner Mgr. Jana Turecková Ing. Alexandr Stojanov

Podpis Stanislav Boloský v. r. Soa Samková v. r. Jií Wagner v. r. Jana Turecková v. r. Alexandr Stojanov v. r.

Podpis editelky skoly stvrzující projednání a pevzetí inspekcní zprávy

(razítko)

Titul, jméno a píjmení Olga Kocová Praha 26. ledna 2010

Podpis Olga Kocová v. r.

11

Pipomínky editelky skoly

Datum Text Pipomínky nebyly podány.

12

Information

Struktura inspekcní zprávy

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

853376

Notice: fwrite(): send of 208 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531