Read praca_z_uczniem_zdolnym.pdf text version

Zespól Szkól nr 2 w Bialymstoku

15-426 Bialystok ul. Gdaska 23/1 tel.: (085) 732-41-83

Praca z uczniem zdolnym w Zespole Szkól nr 2 w Bialymstoku

W ogólnych zaloeniach praca z uczniem zdolnym ma na celu dalsze rozwijanie jego zdolnoci. S to dzialania nastawione na:

szybszy rozwój uczniów zdolnych, wyposaenie ich w wikszy zakres wiedzy, umoliwienie im uzyskania wiedzy o wyszym poziomie trudnoci, zgodnie z poziomem ich rozwoju intelektualnego, poziomem uzdolnie; ksztaltowanie u uczniów zdolnych mylenia twórczego i rozwijania oryginalnoci.

Indywidualna praca nauczyciela z uczniem zdolnym jest realizowana glównie na lekcjach. Jest to optymalny sposób pozwalajcy precyzyjnie dobra tre i dostosowa tempo uczenia si. Zwykle realizuje si to poprzez:

Krótkie, kilkuminutowe rozmowy nauczyciela z uczniem, zwykle komentujce w sposób rozszerzajcy biecy material lub koczce si sformulowaniem problemu, a potem rozwizaniem go. Przygotowanie przez ucznia referatów po przeczytaniu odpowiedniej literatury. Korygowanie bldów kolegów (szukanie bldów w rozumowaniu). Prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji (czasami przygotowanie calej lekcji). Zachcanie do czytania fachowych czasopism. Zwikszanie wymaga, co do cisloci i precyzji ich wypowiedzi. Stworzenie uczniom najzdolniejszym okazji do swobodnego wyboru zada trudniejszych, swobodnej decyzji w podejmowaniu dodatkowych zada. Organizowanie konkursów w rozwizywaniu zada trudniejszych. Utworzenie w klasie systemu popularyzacji dorobku dzieci zdolnych poprzez propagand wizualn oraz imprezy, spotkania, podzikowania, dyplomy. Samodzieln prac ucznia nad zagadnieniami wykraczajcymi poza program nauczania, wskazanymi przez nauczyciela. Ucze pracuje w oparciu

o specjalnie dla niego przygotowane listy zada, karty prac, ródla itd., sporadycznie konsultujc si z nauczycielem. Indywidualizacja nauki na lekcjach, bez istotnego wykraczania poza nauczane treci, poprzez: asystentur, rozwizywanie trudniejszych problemów w ramach omawianego zagadnienia, dodatkowe prace domowe lub prace dlugoterminowe. Samodzielne opracowywanie zagadnie i prezentowanie ich na szerszym forum (kolo, klasa, szkola). Indywidualizacja nauczania poprzez realizacj zada o charakterze interdyscyplinarnym, np. wykonywanie prezentacji multimedialnych, tlumacze lub slowniczków przedmiotowych, prac z historii danej dziedziny wiedzy, prac literackich.

Innymi sposobami pracy z uczniem zdolnym s:

Zachcanie ucznia do samodzielnego uczestnictwa w wydarzeniach pozaszkolnych, takich jak: odczyty, seminaria, spotkania, wystawy, koncerty, warsztaty, obozy, kólka zainteresowa itd., oferowane przez inne szkoly podstawowe, gimnazja, licea, domy kultury. Obozy sportowe. Konkursy szkolne i midzyszkolne. Pokazy, przegldy, prezentacje. Zawody, turnieje, mecze. Kola zainteresowa: sportowe, informatyczne, historyczne, plastyczne, chór, kolo teatralne. Organizowanie wspólpracy z innymi szkolami.

Dua cz dziala dydaktyczno-wychowawczych, które poszerzaj wiedz uczniów, odbywa si poza czasem przewidzianym w planach nauczania. S to dodatkowe zajcia prowadzone glównie w godzinach popoludniowych w szkole. Czynne uczestnictwo w zajciach pozalekcyjnych sprzyja ksztaltowaniu osobowoci i rozwijaniu zainteresowa. W rónorodnych zajciach kady ucze ma moliwo rozwijania swych zdolnoci. Zajcia pozalekcyjne pozwalaj nauczycielowi lepiej pozna uczniów i ich predyspozycje. Wspólna praca nauczyciela i ucznia na zasadach partnerskich przynosi korzyci, gdy uczniowie wykazuj wiksze zainteresowanie przedmiotem, ucz si chtniej. Bardzo wanym aspektem wlaciwego organizowania pracy z uczniem zdolnym jest przygotowanie nauczyciela. Nauczyciel, który chce rozwija potencjal twórczy swych uczniów sam musi reprezentowa postaw twórcz. To z kolei naklada na niego obowizek ciglego doskonalenia swoich umiejtnoci pedagogicznych, wzbogacania wiedzy psychologicznej, metodycznej i merytorycznej, warsztatu pracy oraz nowatorskich metod nauczania.

Anna Dec

Plan pracy z uczniem zdolnym (rok szkolny 2010/2011)

ZAJCIA POZALEKCYJNE Zadania do realizacji: SKS dla uczniów gimnazjum Treningi lekkoatletyczne ,,Sekcja rzutów" Zajcia na plywalni Zajcia tenisa stolowego, badmintona Liga lekkoatletyczna, pilka nona, unihokej SKS dla uczniów szkoly podstawowej Zajcia na stadionie (sztafetowe biegi przelajowe), Gimnazjada LA, Futsal Kolo akwarystyczne/terrarystyczne Kolo teatralne (gimnazjum) Kolo informatyczne Zespól wokalno-instrumentalny ,,Remifare" Kolo plastyczne Samorzdzik (rada programowa do spraw organizacji ciekawych imprez uczniowskich) Chór Kolo teatralne (szkola podstawowa) Klub Mlodego Chemika Przygotowanie uczniów do ,,Kangura 2011" Odpowiedzialni: Michal Laskowski Wieslawa Grecka Rafal Pronobis Artur Konopko Marek Dziejma Marzanna Nos Witold Mroziewski Monika Markiewicz- Trosko Katarzyna Fabisiak Jolanta Szydlowska- Brewczyk Liliana. Czyewska Dorota Borowska Justyna Nejman Liliana Czyewska Anna Bialoboka Danuta Pawluczuk Anna Król Justyna Bartoszewicz Izabela Kardasz Ewa Dbska Anna Grygoruk Alina Kondraciuk Anna Bialoboka Katarzyna Fabisiak Barbara Smorczewska Zenaida Siemieniuk Anna Grygoruk Alina Kondraciuk Marek Orciuch Jaroslaw Geniusz Dorota Borowska Anna Król Danuta Pawluczuk

Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z jzyka polskiego Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z jzyka angielskiego Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z matematyki Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z historii Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z informatyki Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z plastyki Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z fizyki Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z chemii

Kolo historyczne Szkolny wolontariat

Marek Orciuch Joanna Seweryn KONKURSY, ZAWODY

Termin: Wrzesie

Zadania do realizacji: Bezpieczna droga do szkoly Konkurs plastyczny z jzyka angielskiego na najciekawszy collage Konkurs z jzyka niemieckiego Centrum Edukacji Szkolnej Konkurs przyrodniczy ,,80 pyta dookola ubra" Konkursy zrcznociowe Konkurs poprawnej polszczyzny SP i PG nr 29 S Jesienna gra barw ­ czyli najladniejsze zdjcie jesieni ­ konkurs fotograficzny Olimpiada przedmiotowa z jzyka niemieckiego Maly matematyk 2010 ladami bajek A. Mickiewicza ­ konkurs plastyczny Konkurs na lamp z dyni Test your English Konkurs historyczny ,,O niepodlegl Polsk" ,,The Bat Kid" Ogólnopolski konkurs jzyka angielskiego w sluchaniu ze zrozumieniem ,,Halloween" ­ konkurs jzyka angielskiego Pingwin ­ konkurs zewntrzny z jzyka polskiego (SP i PG nr 29 S) Konkurs jzyka polskiego

Odpowiedzialni: Katarzyna Biernacka Urszula Stefaczuk-Korba

Emilia Szarejko Iwona Gryckiewicz Iwona Gryckiewicz Grayna Ostaszewicz Anna Bialoboka Justyna Bartoszewicz

Padziernik

Emilia Szarejko Justyna Bartoszewicz Malgorzata Chiliska Justyna Bartoszewicz Ewa Pronobis Urszula Stefaczuk-Korba Barbara Smorczewska Marek Orciuch Zenaida Siemieniuk

Listopad

Zenaida Siemieniuk Malgorzata Okula Anna Bialoboka, Katarzyna Fabisiak Malgorzata Okula,

Listopad/Grudzie Konkurs wiedzy o yciu i

twórczoci A. Mickiewicza Rozjanij hospicyjne niebo ­ konkurs plastyczny Junior Master of Grammar Ulubione kolory mojego miasta ­ konkurs wojewódzki Konkurs plastyczny na najladniejsz ozdob witeczn Grudzie ,,A very special Christmas card" konkurs jzyka angielskiego Konkurs plastyczny na szopk betlejemsk Konkurs kold i pastoralek Konkurs przedmiotowy z jzyka niemieckiego Konkurs recytatorski poezji angielskiej Bezpieczne ferie zimowe Konkurs ortograficzny ­ SP nr 3 i PG nr 29 S Szkolny konkurs recytatorski (bajki, ballady A. Mickiewicza) ­ SP nr 3 Szkolny konkurs recytatorski ­ fragmenty ,,Pana Tadeusza", wiersze, ballady A. Mickiewicz ­ PG nr 29 S Po prostu tacz, czyli talenty ,,Trójki" ­ konkurs taca Pod gwiazd wieszcza Adama ­ konkurs poetycki Sporty zimowe ,,Mitologiczny zawrót glowy" ­ klasowy konkurs znajomoci mitów greckich i zwizków frazeologicznych pochodzcych z mitologii ,,Interesting building in Britain" ­ konkurs jzyka angielskiego " W krainie bani" ­ klasowy

Katarzyna Fabisiak Justyna Nejman Barbara Smorczewska Katarzyna Biernacka Grayna Ostaszewicz Elbieta Chmielnicka, Joanna Seweryn, Dorota Borowska Zenaida Siemieniuk Elbieta Chmielnicka, Joanna Seweryn, Dorota Borowska Katarzyna Biernacka Grayna Ostaszewicz Emilia Szarejko Barbara Smorczewska Katarzyna Biernacka Katarzyna Fabisiak Anna Bialoboka Anna Bialoboka

Stycze

Justyna Nejman Malgorzata Chiliska Justyna Bartoszewicz Ewa Pronobis Katarzyna Biernacka Anna Bialoboka

Luty

Zenaida Siemieniuk Anna Bialoboka

Luty/Marzec

Marzec

konkurs znajomoci bani i motywów baniowych Wojewódzki Turniej Wiedzy o Zawodach przy wspólpracy z CKU Konkurs wiedzy o filmie anglojzycznym EDI ­ ogólnopolski konkurs przedmiotowy z jzyka niemieckiego Konkurs recytatorski Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii Konkurs wiedzy ekologicznej ­ kl. III gimnazjum ,,My school" ­ konkurs jzyka angielskiego Turniej tenisa stolowego Konkurs recytatorski

Magdalena LuckiewiczOleska Barbara Smorczewska Emilia Szarejko

Malgorzata Chiliska Urszula Stefaczuk-Korba Monika Markiewicz-Trosko Zenaida Siemieniuk Iwona Gryckiewicz Anna Bialoboka, Malgorzata Okula, Katarzyna Fabisiak Joanna Seweryn Elbieta Chmielnicka Malgorzata Chiliska Justyna Bartoszewicz

Kwiecie

Konkurs plastyczny na najladniejsz palm i pisank wielkanocn Szkolny konkurs ortograficzny dla klas II i III ­ eliminacje do Miejskiego Konkursu Ortograficznego Konkurs plastyczny ,,ycie bez nalogów" Konkurs piosenek i wierszy w jzyku angielskim Konkurs poetycki (w ramach obchodów ,,Dnia Niezapominajki") ­ SP nr 3 Konkurs literacki ,,Karta z pamitnika dziadka, babci" (w ramach obchodów ,,Dnia Niezapominajki") ­ SP nr 3 Pikno naszej ziemi w oczach bajkowych postaci ­ konkurs plastyczny Konkurs przyrodniczy ,,Chromy rodowisko"

Dorota Borowska Urszula Stefaczuk-Korba Anna Bialoboka

Anna Bialoboka

Katarzyna Biernacka Grayna Ostaszewicz Iwona Gryckiewicz

Kwiecie/Maj

Konkurs ekologiczno-plastyczny ,,Twoja planeta Ziemia ginie" Matematyczna 3 ,,Einstein wród nas" ­ konkurs chemiczno-fizyczny ,,Moja bajka" ­ konkurs literackoplastyczny Sportowe Asy ­ konkurs sportowy Konkurs plastyczny ,,Bezpieczne wakacje"

Maj

Dorota Borowska Monika Markiewicz ­ Trosko Izabela Kardasz Anna Król Danuta Pawluczuk Katarzyna Biernacka Grayna Ostaszewicz Ewa Pronobis Rafal Pronobis Dorota Borowska

Czerwiec

Opracowala: Danuta Pawluczuk

Information

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

515756


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531