Read Tabela przestawna text version

Komunikacja interpersonalna niewerbalna

Podzial funkcji komunikacji niewerbalnej (jedna z wielu)

Emblematy

Warto przypatrzy si takim zachowaniom, jak pokazanie komu jzyka, ,,puszczenie oka" czy utworzenie z palców uniesionej rki litery V. Zachowania te maj dla nas do jednoznaczne znaczenie ­ pokazanie jzyka to oznaka lekcewaenia, ,,puszczenie oka" mówi o sympatii a litera V sygnalizuje wol zwycistwa. Wszystkie gesty i inne akty niewerbalne, które s latwo przekladalne na slowa i odczytywane przez konwencjonalne kody kulturowe, mog pelni funkcje emblematów.

Ilustratory

W sytuacji gry zachowania niewerbalne stanowi komentarz do wypowiadanych slów, s form wizualizacji rzeczy, o których si mówi pelni funkcj ilustratorów. Moemy gestem podkrela wielko opisywanego przedmiotu bd umieszcza co w przeszloci pokazujc za siebie. Okrelone gesty pomagaj nam ubarwi opowie i doda jej dynamiki. Znaczna liczba ilustratorów odnosi si do poj symbolicznych. Zamknite ruchy, chowanie dloni, zaciskanie pici towarzyszy zwykle negatywnym emocjom czy niepewnoci. Do tej kategorii zaliczymy równie ilustratory semantyczne, wskazujce, o jak rzecz chodzi. Pokazanie palcem, o który przedmiot nam chodzi bdzie przydatne, jeli z tekstu trudno to wywnioskowa.

Wskaniki emocji

Wszelkie zachowania, które pokazuj przeywane stany emocjonalne to wskaniki emocji. Najmocniej emocje wyraane s za pomoc ukladu mimicznego. Wyraz mimiczny jest lcznikiem ze stanem psychicznym drugiego czlowieka, rozpoznawalnym intuicyjnie i calociowo. Do innych sposobów okazania uczu zaliczy moemy zmian intonacji, zabarwienie skóry, gestykulacj czy nawizywanie kontaktu dotykowego. Nie sposób wymieni calej gamy rodków pomocnych w okazywaniu stanów emocjonalnych, poniewa gama ta jest praktycznie nieograniczona.

Regulatory konwersacyjne

Pewne formy zachowania pomagaj w organizowaniu aktywnoci konwersacyjnej poprzez utrzymywanie i modyfikacj sposobu mówienia i sluchania. Mona wskaza cztery odmienne sytuacje: a. Osoba mówica zamierza skoczy i odda glos sluchaczowi. W takich okolicznociach mona zauway, e mówca zmienia intonacj na pytajc, obnia sil glosu czy nawizuje kontakt wzrokowy z osob sluchajc. b. Mówca pragnie kontynuowa wypowied brew sluchaczowi, który sygnalizuje ch mówienia. W takiej sytuacji moemy spotka si z podniesieniem sily glosu, unikaniem robienia przerw w mówieniu, wzrostem napicia w pozycji ciala, unikaniem kontaktu wzrokowego. Bezporedni zakaz moe by wyraony slownie lub przez gest zakazu, blokowania. c. Osoba sluchajca zdecydowanie chce zabra glos. Zachowania typowe w takiej sytuacji to: podniesienie rki do góry, przyspieszenie oddechu bd przyjcie rytmu oddechu mówcy, pospieszne potakiwanie, zwikszenie napicia w pozycji ciala, denie do nawizania kontaktu wzrokowego.

4

d. Sluchacz odmawia zabrania glosu, mimo i proces konwersacji tego wymaga. Sluchacz najczciej wykonuje takie czynnoci, jak: przyjcie rozlunionej pozycji ciala, utrzymanie bezruchu i ciszy, spojrzenia unikajce kontaktu wzrokowego z mówc, aprobujce potakiwanie glow.

Adaptatory

Adaptatory stosowane s w celu osignicia najbardziej dogodnej pozycji do rozmowy. Skladaj si na ni odpowiednia pozycja ciala, podany kt patrzenia itp. Do adaptatorów zaliczymy, wic wszelkie poprawiania si na krzele, przestpowanie z nogi na nog, zmienianie pozycji uloenia rk czy prostowanie si przed zabraniem glosu. Okrelona sytuacja konwersacyjna tworzona jest przez normy spoleczne czy wzajemne motywacje i wymaga od uczestników dostosowania si. Najczciej spotyka si autoadaptatory, których funkcj jest doprowadzenie do uregulowania wlasnego napicia. Do tej kategorii moemy zaliczy wszelkie formy dotykania siebie, takie jak dotykanie wlosów, twarzy czy ramion. Takie sygnaly mikropobudzenia mog by wykonywane wiadomie, jednak zazwyczaj s niewiadome. Zdarza si, e wykorzystywane s róne przedmioty takie jak dlugopisy, zapalki czy kartki papieru, na których automatycznie si pisze czy rysuje. Autoadaptorami moe by równie nerwowe rozgldanie si po pokoju w chwili lku czy zamykanie oczu przy odczuwaniu wstydu.

5

Information

Tabela przestawna

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

761588


Notice: fwrite(): send of 200 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531