Read Microsoft Word - Program wychowawczy 12-13.doc text version

ZESPÓL SZKÓL EKONOMICZNYCH

im. Józefa Gniazdowskiego

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

,,Tworzymy wlasn teraniejszo i przyszlo"

Do realizacji od wrzenia 2012 do koca czerwca 2013

Zredagowal zespól w skladzie: Magdalena Andrzejewska Magdalena Barczak ­ Zmylona Anna Burkietowicz Wojciech Burkietowicz Magdalena Bogacka Barbara Ciechanowska Malgorzata Czaiska-Zawidzka Beata Misiek (koordynator)

OSTRÓW WLKP., ROK SZKOLNY 2012/2013

Przyszlo zaczyna si dzisiaj, nie jutro. Jan Pawel II

Wstp

I. Charakterystyka rodowiska szkolnego: Zespól Szkól Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim jest szkol dla przyszloci, otwart, aktywn, przygotowujc absolwentów do samodzielnego, odpowiedzialnego funkcjonowania w rodowisku. Ksztalci mlodzie w rónych typach szkól (technikum ekonomiczne, technikum logistyczne, technikum o kierunku policyjno-prawnym, zasadnicza szkola zawodowa handlowa, szkola policealna), dajc absolwentom moliwo zdobywania ciekawych zawodów, odpowiadajc na potrzeby lokalnego rynku pracy. Naczelnym zadaniem szkoly jest dbalo o harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów. Zadanie to szkola realizuje poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania, wychowania i opieki. Placówka przywizuje szczególn wag do rozwijania umiejtnoci interpersonalnych, kreatywnoci i przedsibiorczoci uczniów midzy innymi poprzez: zajcia integracyjne w klasach pierwszych, prowadzenie sklepiku szkolnego, angaowanie uczniów w akcje charytatywne, organizacj praktyk w lokalnych firmach i urzdach. Szkola umoliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom poprzez organizowanie kólek zainteresowa, zaj wyrównawczych, indywidualn opiek pedagoga szkolnego. Szkola wspiera rodziców w procesie wychowania organizujc prelekcje i warsztaty oraz zapraszajc na uroczystoci klasowe i szkolne. Zespól Szkól Ekonomicznych angauje si w dzialania rodowiska lokalnego, wspólpracujc z Urzdem Pracy, Powiatow Komend Policji, Sdem Rejonowym, Prokuratur Rejonow i Prokuratur Okrgow, miejscami praktyk zawodowych uczniów, z Poradni pedagogiczno-psychologiczn, Domem Samotnej Matki, PCK. Szkola realizuje projekty: ,,Szkola Kluczowych Kompetencji", ,,System wsparcia szkól i placówek wdraajcych modulowe programy nauczania", ,,Kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego Powiatu Ostrowskiego i Kaliskiego", ,,Wirtualne laboratoria", ,,Czas zawodowców".

II. Zaloenia programu: szkola dba o wszechstronny rozwój uczniów pod wzgldem moralnym, duchowym, umyslowym i fizycznym w oparciu o podstawowe wartoci ogólnoludzkie, szkola wspiera rodzin w procesie wychowania poprzez rozbudowane formy wspólpracy, wychowanie i ksztalcenie stanowi w pracy szkoly integraln calo; w procesie tym bior udzial wszyscy nauczyciele, dla wychowania i nauczania istotne jest zrozumienie przekazywanych treci i wykorzystanie ich w praktyce, punktem wyjcia procesu wychowania s potrzeby rozwojowe uczniów oraz zaloenia zawarte w Prawie Owiatowym i Statucie Szkoly, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym roku szkolnym Zespól Szkól Ekonomicznych podejmie dzialania wzmacniajce bezpieczestwo w szkole oraz pomoc nauczycielom i rodzicom w rozpoznawaniu przyczyn problemowych zachowa uczniów poszukiwaniu skutecznych form oddzialywa wychowawczych. III. Wartoci wychowawcze uznawane i ustanowione w szkole w celu ich przestrzegania i poszanowania przez wszystkich czlonków spolecznoci szkoly. 1. 2. 3. 4. Wlasny rozwój. Motywacja do nauki. Kultura osobista. Wizerunek bezpiecznej szkoly - poczucie odpowiedzialnoci za siebie i grup spoleczn. 5. Patriotyzm. IV. Cele: Celem ogólnym dziala wychowawczych szkoly jest zapewnienie integralnego rozwoju wszystkich sfer osobowoci ucznia: prowadzenie do pelnego rozwoju osobowego, do bycia czlowiekiem prawym, umiejcym y z innymi i dla innych, ksztaltowanie postaw obywatelskich, rozwijanie patriotyzmu, modelowanie wlaciwego stosunku do nauki i innych zaj szkolnych, pomoc w podejmowaniu decyzji odnonie dalszej edukacji - wdraanie do odpowiedzialnego ycia w spoleczestwie, wzmacnianie bezpieczestwa w szkole,

uatrakcyjnienie nauczania poprzez wspólprac z organizacjami pozarzdowymi i samorzdem. aktywizacja rodziców do wspólpracy w procesie wychowawczym szkoly.

Cele szczególowe zostaly przyporzdkowane do zada zamieszczonych tabeli Treci programu.

V. Procedury osigania celów: Treci programu bd realizowane z wykorzystaniem rónorodnych metod pracy. Midzy innymi: metody aktywizujce uczniów, takie jak metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, oparte na twórczej aktywnoci poznawczej, aktywnoci samodzielnego rozwizywania problemów, metoda laboratoryjna, metoda zaj praktycznych, metody gier dydaktycznych, metoda symulacyjna, metoda sytuacyjna, metoda inscenizacyjna, tzw. gielda pomyslów, a take: opowiadanie, pogadanka, dyskusja, praca z ksik, prelekcje, wyklady, filmy. Formy pracy to: lekcje wychowawcze i sytuacje wychowawcze na wszystkich lekcjach, przerwach szkolnych oraz wycieczki, wyjcia na spektakle filmowe i teatralne, uroczystoci szkolne, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludmi, spotkania z rodzicami.

VI. TRECI PROGRAMU:

Wartoci okrelone w Programie realizowane s poprzez dzialania wychowawcze w czasie lekcji i zaj pozalekcyjnych, podczas uroczystoci szkolnych, lekcji wychowawczych oraz w sytuacjach okolicznociowych w poszczególnych klasach. Dzialania wychowawcze podejmowane przez spoleczno szkoln:

Zadanie Integracja mlodziey Cel -poznanie si -przelamanie niemialoci -nawizywanie kontaktów -,,otwarcie si" -budowanie zaufanie -rozwijanie pozytywnej samooceny Dzialania - zajcia integracyjne dla klas pierwszych (w ramach programu pedagoga szkolnego) -urzdzenie sali lekcyjnej -podawanie propozycji tematów na lekcje Odpowiedzialni Pedagog

Wychowawcy Wychowawcy

-rozwijanie umiejtnoci budowania przyjani -poznanie szkoly -poznanie regulaminu szkoly -organizowanie zespolu klasowego -ustalenie regul pracy w grupie i na lekcjach

Aktywizacja rodziców do wspólpracy w procesie wychowawczym

-wlczenie rodziców w ycie klasy -uczestnictwo rodziców w podejmowaniu decyzji wanych dla szkoly i dziecka -nawizanie wspólpracy z nauczycielami -uzyskanie informacji o wlasnym dziecku -wlczenie rodziców w pomoc finansow -ksztaltowanie wiadomoci wplywu na losy swojego dziecka w szkole -wlczenie rodziców w organizacj imprez klasowych -wlczenie rodziców w rozwizywanie problemów klasy i swojego dziecka -stala wymiany informacji -wspólpraca z nauczycielami -znalezienie przyczyn -niepowodze szkolnych swoich dzieci -znalezienie przyczyn konfliktów domowych -nawizanie lepszego kontaktu ze swoim dzieckiem -zrozumienie odmiennego wiata mlodziey

wychowawcze -planowanie i organizowanie imprez klasowych -planowanie i organizowanie wspólnych wyjazdów do teatru, na wycieczki -planowanie i organizacja projektów szkolnych -organizacja balu studniówkowego -wybór samorzdu klasowego -podpisanie kontraktów klasowych -organizowanie akademii szkolnych -organizowanie zebra z rodzicami -utworzenie trójki klasowej -pogadanki dotyczce Matury i egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe - zapoznanie rodziców ze statutem szkoly -udzial rodziców w uroczystociach szkolnych -organizowanie imprez dla rodziców -wypelnianie ankiet dotyczcych spraw wychowawczych -podzikowanie rodzicom w formie listów, dyplomów -wydanie informatora dla rodziców klas pierwszych -udostpnienie strony internetowej dotyczcej biecych spraw szkoly -podanie informacji o dyurach nauczycieli - staly dostp do pedagoga szkolnego -rozmowy indywidualne z Rodzicami. -organizowanie spotka z osobami zaproponowanymi przez rodziców -organizacja spotka z psychologiem -pogadanki profilaktyczne

Wychowawcy Wychowawcy

Wszyscy nauczyciele Wychowawcy klas IV Wychowawcy Wychowawcy

Wyznaczeni nauczyciele Wychowawcy Wychowawcy Wychowawcy klas IV

Wychowawcy Dyrektor szkoly Zespól wychowawczy Wychowawcy

Wychowawcy Dyrektor szkoly Zespól wychowawczy Dorota Lagosz

Wychowawcy Pedagog Wszyscy nauczyciele Zespól wychowawczy

Pedagog Zespól wychowawczy

Wspomaganie rozwoju osobistego ucznia

-integrowanie rodziców -rozwijanie zainteresowa uczniów -doskonalenie koncentracji uwagi -inspirowanie twórczych dziala uczniów -wyrabianie zainteresowa naukowych -umiejtno samodzielnego zdobywania wiedzy -korzystanie z nowoczesnych noników informacji (sala multimedialna -poznanie bezpiecznych technik relaksacyjnych -wlczenie rodziców w rozwizywanie problemów klasy i swojego dziecka -stala wymiany informacji -wspólpraca z nauczycielami -znalezienie przyczyn niepowodze szkolnych swoich dzieci -znalezienie przyczyn konfliktów domowych -nawizanie lepszego kontaktu ze swoim dzieckiem -zrozumienie odmiennego wiata mlodziey - wzmocnienie samooceny -nabycie wiadomoci swoich mocnych i slabych stron, poczucia wlasnej wartoci -ksztaltowanie umiejtnoci bycia sob -umiejtno wyraania wlasnego zdania -umiejtno opanowywania emocji -ksztaltowanie empatii -ksztaltowanie wraliwoci na krzywd ludzk -eliminowanie agresji i przemocy

-organizacja kólek zainteresowa -praca z uczniem zdolnym -obserwacje postpów ucznia w nauce -prezentacja aktywnoci uczniów (gazetki, wystawy) -udzial uczniów szkoly w imprezach kulturalnoartystycznych miasta i powiatu -udzial uczniów w konkursach przedmiotowych -przygotowanie i udzial uczniów w olimpiadach przedmiotowych - prowadzenie tematycznych godzin wychowawczych -rozmowy indywidualne z uczniami -pogadanki profilaktyczne -zaproszenie rodziców i uczniów na zebranie ­panel dyskusyjny ,,Problemy mlodziey we wspólczesnym wiecie" -artykul skierowany do mlodziey na stronach internetowych szkoly ,,wiat w oczach nastolatkaproblemy i nadzieje" -uczestnictwo w warsztatach dla chtnych ,,6 najwaniejszych decyzji nastolatka" -praca w samorzdzie szkolnym i klasowym -odgrywanie scenek, burza mózgów -stwarzanie sytuacji wyzwalajcej aktywno uczniów (np. pomoc w Domu Samotnej Matki, udzial w akcji ,,onkilowe pola nadziei", udzial w akcji oddawania krwi - dzialania w Szkolnym Klubie Wolontariatu -zajcia z psychoterapeut -udzial w akcjach charytatywnych

Wszyscy nauczyciele Wszyscy nauczyciele Wszyscy nauczyciele Wszyscy nauczyciele Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele Wyznaczeni nauczyciele Wychowawcy Wszyscy nauczyciele Zespól wychowawczy Zespól wychowawczy

A. Kupczyk, B. Misiek

A. Kupczyk, B. Misiek

Opiekun Samorzdu Uczniowskiego Wychowawcy Pedagog Opiekun PCK M.Bogacka

Pedagog Pedagog G. Rachwalska,

Ksztaltowanie postaw obywatelskich,

-szanowanie godnoci osobistej czlowieka -nabycie umiejtnoci negocjacji -pomoc dla dzieci i mlodziey z Domu Dziecka i Orodka Interwencyjnego -spotkanie z pedagogiem -lekcje wychowawcze - rozwijanie umiejtnoci komunikacji -ksztaltowanie wiata wartoci -zdobycie umiejtnoci radzenia sobie ze stresem umiejtno rozwizywania problemów -ukazywanie aktywnych sposobów spdzania wolnego czasu -budzenie wraliwoci moralnej -rozwijanie umiejtnoci dokonywania wyborów -umiejtno oceny sytuacji -umiejtno przewidywania konsekwencji wlasnego zachowania -uwraliwienie na zagroenia dotyczce czlowieka we wspólczesnym wiecie -ksztaltowanie postaw kulturalnego zachowania si -ksztaltowanie wraliwoci artystycznej -ksztaltowanie odpowiedzialnoci za wlasne zdrowie -rozwijanie sprawnoci fizycznej -znaczenie rodziny w yciu czlowieka -promowanie ycia bez nalogów -rozwijanie tosamoci narodowej -budowanie uczu

-realizacja programu profilaktycznego - diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia - dzialania mediacyjne, interwencyjne wobec uczniów i rodziców -organizacja wyjazdów do teatru, na wystawy -organizacja i uczestnictwo w wycieczkach klasowych i przedmiotowych -nawizywanie kontaktów z inn szkol Ekonomiczn ­ wymiana uczniowskich dowiadcze. -uczestnictwo uczniów w quizach dobrych manier -redagowanie gazetki szkolnej - godziny wychowawcze z udzialem pedagoga i zaproszonych goci -realizacja godzin Wychowania do ycia w Rodzinie - Dzie Sportu - zawody sportowe

K. Plywaczyk, I.Ryziska-Dolata Pedagog Pedagog i wychowawcy Zespól wychowawczy

A. Kania Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów K.Cegla

B.Misiek I.Ryziska-Dolata, M.Czaiska-Zawidzka G.Rachwalska Wychowawcy Nauczyciele wych.do ycia w rodzinie Nauczyciele wychowania fizycznego Wszyscy wychowawcy

- Zorganizowanie Dni Kultury Osobistej (luty 2013)

-zaplanowane lekcje/fragmenty lekcji WOSu i historii z nauk pieni

Nauczyciele WOS i historii

rozwijanie patriotyzmu

Wzmacnianie bezpieczestwa uczniów w szkole

patriotycznych -ksztaltowanie wizi z ojczystym krajem -zapoznanie z miejscami wanymi dla naszego pastwa -uwiadomienie znaczenia niepodlegloci dla naszego kraju -nabycie wiadomoci obowizków i praw obywatelskich -zrozumienie roli demokratycznych wyborów -budzenie wiadomoci narodowej -rozwijanie szacunku dla symboliki, tradycji, obrzdowoci -ksztalcenie wiadomoci politycznej uczniów -idea zjednoczonej Europy -uwraliwienie na konsekwencje wynikajce z niewlaciwych zachowa uczniów, -ukazanie cislej zalenoci pomidzy zachowaniem i konsekwencjami prawa, -podejmowanie inicjatyw poprawiajcych stan wiedzy i wiadomoci prawnej zwizanej z zachowaniem nieletnich i maloletnich. -ksztaltowanie nawyków dbania o bezpieczestwo wlasne i innych osób. - pozostawanie- w czasie planowanych zaj edukacyjnych i w trakcie przerw midzy lekcjami ­ na terenie szkoly ( budynek szkolny, boisko szkolne). -umiejtno spdzania wolnego czasu -uczestnictwo w imprezach sportowych

patriotycznych i wyplywajcych z tradycji regionu wielkopolskiego -wycieczki np. do Sejmu -wycieczki do Miejsc Pamici narodowej -udzial w konkursach, olimpiadach -obchody: wita Odzyskania Niepodlegloci, Komisji 3-go Maja, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Sybiraka -poznanie prawa wyborczego -spotkania z np. radnymi

- Wykorzystanie przez nauczycieli w pracy z mlodzie materialów opracowanych przez ORE ,,Jak sobie radzi z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji". - wykonanie plakatów informujcych o grocych konsekwencjach prawnych za przekraczanie prawa, - uprzystpnianie Kodeksu Prawa na lekcjach wychowawczych. -wzmocnienie dyurów nauczycielskich.

M. Andrzejewska

B. Misiek, M. Libudzic

Wychowawcy

Wicedyrektor

Promowanie zdrowego stylu ycia, realizacja programów

-biwaki, wycieczki, rajdy -turnieje midzyklasowe, SKS -dzie sportu, ukazanie osigni sportowych

Wszyscy nauczyciele Nauczyciele w-f

zdrowotnych

-utrwalenie zasady fairplay -utrwalenie szlachetnej rywalizacji -uwiadomienie roli ruchu dla zdrowia Czlowieka - przypomnienie zasad higieny osobistej i jej znaczenia w yciu kadego czlowieka -uwiadomienie wplywu zdrowia jamy ustnej na zdrowie czlowieka -zapobieganie zakaeniom wirusa HIV -zapobieganie chorobom spolecznym i Cywilizacyjnym -dostarczenie elementarnej wiedzy n/t uywek -poznanie przyczyn ,,brania", picia, palenia -rozwianie mitów dotyczcych uzalenie -radzenie sobie z presj grupy, mówienie ,,nie" uwiadomienie sobie konsekwencji zachowa ryzykownych -promocja zdrowej ywnoci i wlaciwego odywiania -ksztaltowania nawyków przestrzegania wlaciwej diety -ksztaltowanie odpornoci psychicznej i asertywnoci -wspólpraca z nauczycielami uczcymi przedmiotów -indywidualne podejcie do ucznia -kontakt ze szkolami wyszymi rónego typu -preorientacja zawodowa -radzenie sobie z problemami dotyczcymi wspólczesnej rodziny

- zawody sportowe(pilka koszykowa) - spotkanie z pielgniark -lekcje wychowawcze dotyczce schludnego wygldu ucznia -projekcje filmów tematycznych -pogadanki profilaktyczne o AIDS/HIY -zorganizowanie Dnia zdrowej ywnoci -udzial w akcjach: Sprztanie wiata obchody dnia Ziemi -zwracanie uwagi na pozostawienie po sobie porzdku, nie niszczenie wspólnego mienia, oszczdzanie energii -segregacja mieci

Wychowawcy Wychowawcy

Wychowawcy Pielgniarka, pedagog Wychowawcy P. Szczepaniak W. Burkietowicz

Wszyscy nauczyciele

Pomoc w podejmowaniu decyzji odnonie dalszej edukacji wdraanie do ycia w spoleczestwie cig dalszy.

-spotkanie z psychologiem -warsztaty, maratony profilaktyczno-rozwojowe - bieca pomoc nauczyciela -kólka przedmiotowe -spotkania z przedstawicielami wyszych uczelni -uczestnictwo w uczelnianych akcjach ,,drzwi otwarte" -spotkania z przedstawicielami grup zawodowych bliskich naszym

Pedagog Zespól Wychowawczy

Wyznaczeni nauczyciele M. Barczak- Zmylona K. Sikorska K. Cegla nauczyciele przedmiotów

Rozwijanie zainteresowa

profilaktyka rodzinna -ksztaltowanie umiejtnoci bycia z drugim Czlowiekiem -rozwijanie poczucia odpowiedzialnoci - rozwijanie tolerancji i niesienie pomocy innym -rozwijanie cech psychicznych (pami, uwaga, spostrzeganie, mylenie abstrakcyjne, wyciganie wniosków) -rozszerzanie wiedzy -zapoznanie ze wspólczesnymi problemami Europy -promowanie artystycznych osigni uczniów na zewntrz szkoly -olimpiady i konkursy przedmiotowe -ksztaltowanie aktywnoci rekreacyjno-sportowej

profilom - testy predyspozycji zawodowych w klasach IV - tematyczne godziny wychowawcze -zlecenie funkcji w spolecznoci klasowej -wspólpraca z PCK -akcje charytatywne -wyjazdy do teatru -wyjcia do kina -rozwijanie czytelnictwa (lekcje biblioteczne, spotkanie z ciekawymi ludmi -dostp do pracowni internetowej internetowej -wycieczki krajoznawcze biwaki -zapoznanie ze wspólczesnymi problemami Europy -wystawy prac malarskich uczniów -praca z uczniem zdolnym i zainteresowanym -kólka przedmiotowe -zajcia wychowania fizycznego w formie aerobiku, elementów tanecznych -pozalekcyjne formy zaj kultury fizycznej w formie grantów owiatowych 1) ,,Zawsze aktywny" 2) ,,Popoludnie ze sportem" 3) ,,Popoludnie z pilka non" 4) ,,Jak ryba w wodzie" 5)"Zwycistwa ciesz, poraki ucz ­ rywalizacja bez agresji" -zawody sportowe PSZS -szkolne imprezy sportowe, obozy - zebrania informacyjne z elementami pedagogizacji rodziców - godziny wychowawcze na temat podejcia do obowizku szkolnego

Pedagog A. Kupczyk, B. Misiek Wychowawcy klas Opiekun PCK

A. Kania M. Czaiska ­ Zawidzka Bibliotekarze

Wyznaczeni nauczyciele W. Burkietowicz W. Burkietowicz B. Ciechanowska Wyznaczeni nauczyciele M. Libudzic

Wszyscy nauczyciele w-f

Stosunek do nauki i innych zaj szkolnych

- systematycznie uczszczanie na zajcia zgodnie z obowizujcym tygodniowym rozkladem zaj,

Wychowawcy

Wychowawcy

- usprawiedliwianie nieobecnoci w terminie nie przekraczajcym jednego tygodnia od dnia powrotu do szkoly, - dostarczanie usprawiedliwie i zwolnienia z zaj lekcyjnych w formie zapisów w dzienniczku ucznia lub specjalnym zeszycie, - niekorzystanie w czasie zaj lekcyjnych z telefonu komórkowego i innych urzdze elektronicznych; (urzdzenia te naley wylczy i schowa, by nie znajdowaly si na lawce), - systematycznie uczszczanie na lekcje i inne obowizkowe zajcia szkolne, - aktywne uczestniczenie w zajciach lekcyjnych i yciu szkoly oraz systematyczne przyswajanie wiedzy, korzystajc ze wskazówek nauczycieli, wychowawców, - dbanie o wizerunek i tradycje szkoly, wspóltworzenie jej autorytetu oraz godne reprezentowanie jej w rodowisku. - dbalo o poprawno i pikno mowy ojczystej, - branie udzialu w organizowanych przez szkol imprezach i uroczystociach, zachowujc wlaciw postaw ­ kultura osobista, szacunek do organizatorów.

- Upowszechnianie sposobów uczenia si -cykl artykulów w gazetce szkolnej na temat metod skutecznego uczenia si. - aktywny udzial uczniów w imprezach kulturalno ­ artystycznych - udzial uczniów w konkursach przedmiotowych - przygotowanie i udzial uczniów w olimpiadach przedmiotowych

A.Kupczyk, B. Misiek

Wychowawcy

Nauczyciele odpowiedzialni za konkursy

VII. Podstawa prawna: Podstaw prawn Szkolnego Programu Wychowawczego stanowi: - Ustawa o systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991r. wraz z póniejszymi zmianami, - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z póniejszymi zmianami, - Konstytucja RP z dnia 17 padziernika 1997 r., - Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka, - Konwencja o Prawach Dziecka, - Statut Zespolu Szkól Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp. - Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i sluchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkolach publicznych, - Pismo Wielkopolskiego Kuratora Owiaty z dnia 11 kwietnia 2007 roku, odwolujce si do opracowanego przez MEN harmonogramu dziala i szczególowych zada zwizanych z przegldem i ocen szkól i placówek, o których mowa w art. 2 pkt. 2, 3, 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. O systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póniejszymi zmianami), - Uchwala Rady Ministrów Nr 186 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie dziala administracji rzdowej przeciwko przemocy w szkolach i placówkach ze zmianami. - Priorytety Ministra Edukacji Narodowej oraz Priorytety Wielkopolskiego Kuratora Owiaty na rok szkolny 2012/2013 dotyczce zagadnie zwizanych z wychowaniem.

VIII. Propozycje tematów lekcji wychowawczych ­ aneks. IX. EWALUACJA PROGRAMU: Po okresie realizacji szkolnego programu wychowawczego przeprowadzona zostanie ewaluacja pozwalajca na oszacowanie wartoci wdroonego programu oraz wyciganie wniosków o jego skutecznoci (pocztek czerwca 2013). Narzdzia ewaluacji:

Analiza tematyki lekcji wychowawczych (dzienniki lekcyjne). Analiza Kart wycieczek. Obserwacja uroczystoci i wydarze szkolnych (na bieco notatki). Rozmowy z wybranymi losowo uczniami i wychowawcami klas. Ankieta skierowana do losowo wybranych rodziców, uczniów i nauczycieli.

Information

Microsoft Word - Program wychowawczy 12-13.doc

13 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1094547