Read Podreczniki_Technikum_Ekonomiczno-Handlowe_2010-2011.pdf text version

SZKOLNY ZESTAW PODRCZNIKÓW

ROK SZKOLNY 2010/2011 Zespól Szkól Handlowych

im. Bohaterów Poznaskiego Czerwca'56 w Poznaniu

1

TECHNIKUM EKONOMICZNO-HANDLOWE ­ podrczniki ogólnoksztalcce

PRZEDMIOT Jzyk polski Klasa I Klasa II PODRCZNIK 1. Jagiello U., Janicka-Szyszko R. Steblecka M. ,,Jzyk polski" Podrcznik dla klasy I liceum ogólnoksztalccego i technikum. Cz.1 2. Jagiello U., Janicka-Szyszko R. Steblecka M. ,,Jzyk polski" Podrcznik dla klasy I liceum ogólnoksztalccego i technikum. Cz.2 1. Dominik-Stawicka D., Czarnota E. ,,Jzyk polski ".Podrcznik dla klasy II liceum ogólnoksztalccego ,liceum profilowanego i technikum Cz 3. 2. Budna K., Manthey J. ,,Jzyk polski". Podrcznik dla klasy II liceum ogólnoksztalccego , liceum profilowanego i technikum Cz.4. Budna Katarzyna, Manthey Jolanta. ,,Jzyk Polski." Podrcznik. cz. IV Wyd. Operon. Gdynia 2008. Kopciski J. ,,Przeszlo to dzi". Literatura. Jzyk. Kultura. III klasa liceum i technikum, Stentor, Warszawa 2004r Stuart Mc Kinlay Bob Hastings Matura Success Elementary Wydawnictwo Pearsons Longma Stuart Mc Kinlay Bob Hastings Matura Success Pre-Intermediate i Intermediate Wydawnictwo Pearsons Longman Oxenden C."Selingson P, Lathan-Koening Ch.,"English File 1, 2, 3", Oxford University Press, 2002r Jzyk niemiecki K.Luniewska, Z.Wsik, U.Tworek, M.Zagórna "Alles klar" Historia Klasa I Klasa II Klasa III Wiedza o spoleczestwie Wiedza o kulturze Matematyka Klasa I, II, III, IV Geografia Klasa I, II, III Fizyka z astronomi Klasa II, III Chemia Klasa I, II, III Biologia Klasa I, II, III Przysposobienie obronne Burda B.,Halczak B., Józefiak R., Szymczak M., ,,Historia I i II cz. , Wyd. Operon Burda B.,Halczak B., Józefiak R., Szymczak M., Historia tom II. Zakres podstawowy." , Wyd. Operon Burda B.,Halczak B., Józefiak R., Szymczak M., Historia tom III. Zakres podstawowy." , Wyd. Operon Smutek Z., Malewska J., SurmaczB., ,, Wiedza o spoleczestwie .Zakres podstawowy". Podrcznik dla liceum ogólnoksztalccego, profilowanego i technikum. Krzemie- Ojak S., ,, Wiedza o kulturze". Dobrowolska M., Braun M., Lech J. ,,Podrcznik dla liceów i techników zakres podstawowy z rozszerzeniem. Matematyka I, II, III" Matematyka Zbiór zada Liceum i Technikum ­ I, II, III B. Lenartowicz, E. Wilczyska, M. Wócik ,,Geografia na czasie, geografia fizyczna wiata i Polski, cz. I, II" Walczak P., Wojewoda G.F., ,,Fizyka i astronomia I, II, III Zakres podstawowy" Hejwowska S. Marcinkowski R., ,,Chemia ogólna i nieorganiczna cz. I, II, III" Lewiski W., Prokop J., Skirmuntt G., Walkiewicz J. ,,Biologia 1, II zakres podstawowy, podrcznik dla liceum ogólnoksztalccego, l. profilowanego i technikum". Samul J., Kaczmarek A., Tomaszkiewicz S., ,, Przysposobienie obronne", Wyd. eMPi2 , Pozna 2002r.

Klasa III Klasa IV Jzyk angielski

2

PRZEDMIOT Religia Klasa I Klasa II, III Klasa III, IV Wychowanie do ycia

PODRCZNIK J.Szpet, D. Jackowiak, ,,wiadek Chrystusa w Kociele" Wyd. Ksigarnia w. Wojciecha, Pozna J.Szpet, D. Jackowiak, ,,wiadek Chrystusa w wiecie" Wyd. Ksigarnia w. Wojciecha, Pozna J.Szpet, D. Jackowiak, ,,wiadek Chrystusa w rodzinie" Wyd. Ksigarnia w. Wojciecha, Pozna Ostrowska K., Ry M., ,,Wychowanie do ycia w rodzinie. Ksika dla nauczycieli, rodziców i wychowawców" MEN Warszawa 1999r

3

TECHNIKUM EKONOMICZNO-HANDLOWE ­ podrczniki zawodowe

PRZEDMIOT Podstawy przedsibiorczoci Technologia informacyjna PODRCZNIK S. Gregorczyk, M. Romanowska, A. Sopiska, P. Wachowiak - ,,Przedsibiorczo bez tajemnic". Fundacja Mlodzieowej Przedsibiorczoci ­ Ekonomia stosowana * K.Garbacik , M.miejko ,,Czas na przedsibiorczo" , PWN * E. Krawczyski, Z. Talaga, M. Wilk - ,,Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów"

PRZEDMIOT Podstawy ekonomii

Statystyka

Marketing Elementy prawa Ekonomika handlu

Rachunkowo handlowa

Towaroznawstwo Jzyk angielski zawodowy Jzyk niemiecki zawodowy Pracownia informatycznohandlowa Dzialalno przedsibiorstw. handlowego

TECHNIKUM HANDLOWO ­ HANDLOWE technik handlowiec PODRCZNIK P. Urbaniak, ,,Podstawy ekonomii. Mikroekonomia", eMPi² P. Urbaniak, ,,Podstawy ekonomii. Makroekonomia", eMPi² * E.Nojszewska , ,,Podstawy ekonomii" * R. Seidel ,,Statystyka" eMPi² A. Komosa, J. Musialkiewicz ,,Statystyka". A. Komosa, ,,Statystyka-wiczenia" * M. Pietraszewski, ,, Marketing" eMPi² * J. Musialkiewicz ,,Marketing" A. Mroczkowska-Budziak, R. Seidel: Elementy prawa A. Komosa ,,Ekonomika handlu" S. Chudy, M. Pietraszewski ,,Ekonomika handlu" * A. Jurczak, I. Mikolajczak, H. Szmyt, Testy przygotowujce do egzaminu zawodowego technik handlowiec, * B. Padurek, Zasady rachunkowoci, * G. Borowska, Zasady rachunkowoci * Frymark ,,Rachunkowo handlowa" * H. Rawdanowicz ,,Ogólne wiadomoci z towaroznawstwa" * D. Koloyn- Krajewska, T. Sikora ,,Towaroznawstwo ywnoci" * P. Miller, H. Rawdanowicz ,,Towaroznawstwo artykulów nieywnociowych * Bussiness Intelligent" Longman * St. Bza ,,Deutsch im Buro

4

TECHNIKUM EKONOMICZNO ­ HANDLOWE ­ Technik ekonomista PODRCZNIK P. Urbaniak, ,,Podstawy ekonomii. Mikroekonomia", empi2, Makroekonomia", empi2 E. Nojszewska ,,Podstawy ekonomii" Rachunkowo * B. Padurek, Rachunkowo przedsibiorstw, * B. Padurek, Zasady rachunkowoci, * G. Borowska, Zasady rachunkowoci, * A. Jurczak, I. Mikolajczak, H. Szmyt, Testy przygotowujce do egzaminu zawodowego technik ekonomista Prawo * A. Mroczkowska-Budziak, R. Seidel, Elementy prawa, wyd. eMPi² Ekonomika * D.Dbski, Ekonomika i organizacja przedsibiorstw, * Praca zbiorowa, Ekonomika, wyd. eMPi² Pracownia ekonomiczna * M. Bartnik, E. Bartnik, Pracownia ekonomiczno-informatyczna, eMPi² * Maciejewski, Zastosowanie komputera w ewidencji podstawowej, Finanse * M. Pietraszewski, E. Strzyewska, J. Szwajor, Finanse cz.I * R. Doll, M. Pietraszewski, B.Stawicki, Finanse cz.II * E. Jarocka, Finanse Jzyk angielski zawodowy * Bussiness Intelligent, Longman Jzyk niemiecki zawodowy * St.Bza, Deutsch im Buro, PRZEDMIOT Podstawy ekonomii

5

PRZEDMIOT Podstawy logistyki

TECHNIKUM HANDLOWO ­ HANDLOWE ­ technik logistyk PODRCZNIK * Praca zbiorowa ,,Podstawy logistyki" ­ praca zbiorowa, IliM Pozna * M. Ciesielski, E. Golembska: ,,Kompendium wiedzy o logistyce" * A. Baraniecka B. Rogacki A. Skowroska ,,Logistyka - wiczenia" * St. Krzyaniak ,,Podstawy zarzdzania zapasami w przykladach" * ,,Zapasy i magazynowanie ,, tom I S.Krzyaniak, P.Cyplik , tom II A.Niemczyk

Gospodarka zapasami i magazynem Ekonomika logistyki

* G.Borowska ,,Zasady rachunkowoci" * J,P Matuszewicz ,,Rachunkowo przedsibiorstw" * A. Komosa, J. Musialkiewicz ,,Statystyka" Transport i spedycja * Praca zbiorowa,,Ekonomika i organizacja transportu" * Dembiska, Gubala ,,Podstawy zarzdzania transportem w przykladach" * ,,Transport i spedycja" M.Stajniak, M.Hajdul , M. Foltyski, A. Krupa, Transport i spedycja, ILiM Pozna Planowanie logistyczne * M. Ciesielski, E. Golembska: ,,Kompendium wiedzy o logistyce" * A. Baraniecka B. Rogacki A. Skowroska ,,Logistyka - wiczenia" * ,,Planowanie logistyczne" B.liwczyski , IliM Pozna Systemy logistyczne * Z. Budnicki ,,Podstawy informatycznych systemów zarzdzania" * M.Matulewski, S.Konecka, - ,,Systemy logistyczne", IliM Pozna Gospodarka elektroniczna * M.Goliski ,,Gospodarka i informacja" Laboratorium logistyczno- * brak podrcznika spedycyjne Laboratorium * brak podrcznika magazynowe Jzyk angielski dla * Bussiness inteligence Longman logistyków Jzyk obcy dla logistyków * A. Buscha, G.Linthout :Geschaftskommunikation. Verhandlungssprache. Schreiben und Telefonieren, Warszawski Dom Wydawniczy 2000 * Bussiness inteligence Longman Praktyka zawodowa

6

TECHNIKUM EKONOMICZNO- HANDLOWE: technik hotelarstwa PODRCZNIK * Sylwia Oparka, Teresa Nowicka "Organizacja i technika pracy w hotelarstwie" Organizacja pracy w * B. Sawicka, ,,Organizacja pracy w hotelarstwie" hotelarstwie * E. Mitura, E. Koniuszewska, ,,Organizacja pracy w hotelarstwie" * M. Wajgner, R. Tyliska ,,Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie" * A. Hajdamowicz, K. Ksiek ,,Podstawy rachunkowoci i finansów w hotelarstwie" Ekonomia i prawo w * B. Steblik-Wlalak, B. Cymaska-Garbowska ,,Uslugi turystyczne" hotelarstwie * S. Dbski ,,Ekonomika przedsibiorstw". * S.Koman, N.Kubicki ,,Poradnik ekonomiczny dla hotelarzy" * R.Jargo ,,Obsluga konsumenta" * R.Jargo ,,Organizacja i technika uslug gastronomicznych" * J. Duda, S. Krzywda ,,Obsluga konsumenta w hotelarstwie" Obsluga konsumenta * K.Flis, W.Konaszewska ,,Podstawy ywienia czlowieka" * E. Superczyska, M. yliska-Kaczmarek,,Zasady ywienia" * A.Procner, K.Flis ,,Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem" * R. Szajna, D. Lawniczak, A. Ziaja,Obsluga goci(konsumentów), * A. Komosa ,,Praca biurowa", cz. 1,2,3,4 Obsluga informatyczna w * W.Czyowski ,,Organizacja pracy biurowej" hotelarstwie * M.Winiewska ,,Technika biurowa" * A. Stefaski ,,Marketing w hotelarstwie" Marketing uslug * M.Turowski ,,Marketing uslug hotelarskich" hotelarskich * J.Piasta, J.Czech ,,Marketing w hotelarstwie" * English for Internationale tourism" Jzyk obcy zawodowy * St. Bza ,,Deutsch im Buro" Zajcia praktyczne * Sylwia Oparka, Teresa Nowicka"Organizacja i technika pracy w hotelarstwie"- skrypt praktycznej nauki zawodu PRZEDMIOT

7

TECHNIKUM EKONOMICZNO- HANDLOWE: technik obslugi turystycznej PODRCZNIK * G. Golembski ,,Kompendium wiedzy o turystyce" * Praca zbiorowa ,,Turystyka polska" * L.Butkowski ,,Organizacja turystyki w Polsce" * P. Róycki, Zarys wiedzy o turystyce Proksenia Obsluga ruchu * Z. Kruczek ,,Obsluga ruchu turystycznego" turystycznego * Wl.Gaworecki ,,Turystyka" * Zb.Pietrasiski ,,Psychologia dla pilotów wycieczek turystycznych" * Z. Kruczek, ,, Kompendium pilota wycieczek" Geografia turystyczna * Slownik geograficzno-krajoznawczy, * B. Steblik-Wlalak, L. Rzepka, ,,Geografia turystyczna" * W. Cabaj, Z. Kruczek, ,, Podstawy geografii turystycznej" Ekonomia i prawo w * M. Wajgner, R. Tyliska ,,Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie" turystyce * A. Hajdamowicz, K. Ksiek ,,Podstawy rachunkowoci i finansów w hotelarstwie" * B. Steblik-Wlalak, B. Cymaska-Garbowska ,,Uslugi turystyczne" * S. Dbski ,,Ekonomika przedsibiorstw". * S.Koman, N.Kubicki ,,Poradnik ekonomiczny dla hotelarzy" Marketing uslug * J.Altkorn ,,Marketing uslug turystycznych" turystycznych * J.Piasta ,J.Czech ,,Marketing w hotelarstwie" * A. Panasiuk, ,, Marketing uslug turystycznych" Obsluga informatyczna w * A. Komosa ,,Praca biurowa", cz. 1,2,3,4. turystyce * W.Czyowski ,,Organizacja pracy biurowej" * M.Winiewska ,,Technika biurowa" Jzyk obcy zawodowy * English for international tourism * G. Sporis, Dorothea Levy-Hillerich: Kundenkontakte im Reiseburo, Wydawnictwo Szkolne PWN 1998 Zajcia praktyczne * Testy przygotowujce do egzaminu zawodowego, eMPi² PRZEDMIOT Podstawy turystyki

8

PRZEDMIOT Podstawy ekonomii Ekonomika i organizacja przedsibiorstw Marketing

TECHNIKUM EKONOMICZNO HANDLOWE ­ technik organizacji reklamy PODRCZNIK * E. Nojszewska ,,Podstawy ekonomii" . * P. Urbaniak ,,Podstawy ekonomii" * S. Dbski ,,Ekonomika przedsibiorstw". * M. Pietraszewski ,,Ekonomika i organizacja przedsibiorstw". * J. Musialkiewicz ,,Marketing" * J. Altkorn ,,Podstawy Marketingu"

* H. Rawdanowicz ,,Ogólne wiadomoci z towaroznawstwa" Elementy towaroznawstwa * D. Koloyn- Krajewska, T. Sikora ,,Towaroznawstwo ywnoci" * P. Miller, H. Rawdanowicz ,,Towaroznawstwo artykulów nie ywnociowych * W.Budzyski ,,Public Relations" Public Relations * S. Black ,,Public Relations" * J. Kall ,,Reklama" Organizacja reklamy * U. Werner ,,Reklama-podstawa wiedzy o reklamie" * D. Doliski ,,Psychologia reklamy" Psychologia reklamy * M. Laszczak ,,Psychologia przekazu reklamowego" Prawo, etyka i kultura zawodowa Jzyk angielski Rysunek i liternictwo Historia sztuki i reklamy Pracownia technik reklamy Grafika komputerowa Techniki poligraficzne Fotografia reklamowa * W. Siuda ,,Elementy prawa dla ekonomistów" * P. Sarna ,,Kultura zawodu dla ekonomistów" * D. wida "Office English" * D. Bernstein ,,Company Image and Reality" * S.Bernaciski ,,Liternictwo" * A.Szczepkowski ,,Poradnik rysunkowy" * K.Estreicher ,,Historia sztuki w zarysie" * M. Golaszewska ,,Zarys estetyki" * S. Bernaciski ,,Liternictwo" * A. Szczepkowski ,,Poradnik rysunkowy" * Z.Nowakowski, W.Sikorski ,,Informatyka bez tajemnic" * S.Magdzik ,S.Jakucewicz ,,Podstawy poligrafii" * Praca zbiorowa ,,Poligrafia ogólna" * J.Sunderland ,,Estetyka i sztuka fotografii"

9

Information

-

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

229343


Notice: fwrite(): send of 202 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531