Read Microsoft Word - Dokument1 text version

ZAGADNIENIA NA SPRAWDZIAN POWTÓRKOWY ­ preromantyzm, romantyzm Adam Mickiewicz ­ ,,Romantyczno" 1. Fascynacje romantyczne ­ ludowo, metafizyka, spirytualizm. 2. Biografia Adama Mickiewicza jako kontekst interpretacyjny. Elementy autobiograficzne we wczesnej twórczoci Adama Mickiewicza. Spór z klasykami ­ konflikt A. Mickiewicza z Janem niadeckim w salonie pastwa Bécu (relacja j. Slowackiego). 3. Spór klasyków z romantykami ­ przyczyny i charakter (konflikt pokoleniowy). ,,Romantyczno" jako replika na artykul Jana niadeckiego ,,O pismach klasycznych i romantycznych". 4. Konflikt pomidzy ,,szkielkiem i okiem" a ,,czuciem i wiar". 5. ,,Romantyczno" jako wiersz programowy (manifest literacki). 6. Pozarozumowe sposoby poznania wiata w romantyzmie. 7. Wyznaczniki gatunkowe ballady (analiza ­ wska i omów cechy ballady wystpujce w utworze). Synkretyzm rodzajowy w balladach ­ elementy epickie, liryczne i dramatyczne. 8. Elementy ludowe w ,,Romantycznoci". 9. Motyw szalestwa i jego funkcje (dyskusja wiatopogldowa). 10. Analiza postaci Karusi (symptomy choroby psychicznej, reakcja ludu, motyw szaleca, motyw miloci). 11. Starzec (J. niadecki, racjonalizm, empiryzm) i narrator (mlody romantyk, porte-parole autora). 12. Motto z ,,Hamleta" Szekspira. Analiza motta ­ oczy duszy.

Adam Mickiewicz ,,Dziady" cz. III 1. Geneza ,,Dziadów" cz. III. Elementy autobiograficzne. Proces filomatów i filaretów. Dedykacja. 2. Dramat z kluczem. Pierwowzory glównych bohaterów. 3. Prolog ­ walka duchów nocnych z aniolami. Przemiana Gustawa w Konrada. HIC NATUS EST CONRADUS M. D. CCC. XXIII 4. Czas historyczny i symboliczny. Czas sakralny (witeczny). Przestrze (realistyczna, symboliczna): W Wilnie przy ulicy Ostrobramskiej, w klasztorze ks. ks. Bazylianów, przerobionym na wizienie stanu 5. Groteska w obrazie winiów. Piosenki winiów. 6. Realia wizienia ­ mczestwo, ofiara niewinna. Motyw kata i ofiary. 7. Janczewski ­ heroizacja winiów. Wasilewski ­ sakralizacja ofiary. 8. Ofiara dziecinna i mesjanizm (motywy biblijne). 9. Bajka Goreckiego ,,Diabel i zboe" ­ symbolika. 10. Kapral «Vivat Polonus, unus defonsor Mariae». Matka Boska jako patronka Polski. 11. Mala Improwizacja (Pie ma byla ju w grobie). Symbolika orla i kruka. Motyw poety-ptaka. Pie bluniercza, motyw upiora (wampira). 12. Wielka Improwizacja. Prometeizm. Poeta ­ przywódca narodu. Poeta ­ wieszcz. Non omnis moriar. Egotyzm i indywidualizm. Pycha. Dialog pozorny. Motyw poety-ptaka. Obraz Boga. Motyw przemijania. 13. Improwizacja ­ wyjanienie pojcia w kontekcie romantycznej koncepcji poety natchnionego. 14. Motyw diabla (walka sil dobra ze zlem, Polski z Rosj). Motywy fantastyczne. 15. Widzenie ksidza Piotra: Wielkanoc, pokora, mesjanizm, Polska Chrystusem narodów, analogie do drogi krzyowej, ofiara niewinna, kompozycja trójdzielna, stylizacja biblijna (jzyk Apokalipsy), profetyzm, wizja mesjasza ­ symbolika, historiozofia (uzasadnienie klski powstania listopadowego), A imi jego czterdzieci i cztery. / Slawa! slawa! slawa!

16. Porównanie postawy ksidza Piotra (cichy bohater romantyczny) i Konrada. 17. Widzenie Senatora. Typ karierowicza. Styl ekspresyjny. Emocjonalizm jzyka. 18. Salon warszawski. Kontrast mlodzi ­ starzy. Odtd jak Nowosilcow wyjechal z Warszawy, / Nikt nie umie gustownie urzdzi zabawy. Metafora naród jak lawa. Wspólnota Warszawa ­ Wilno. 19. Historia Cichowskiego ­ motyw kata i ofiary. 20. Tragedia pani Rollison. Portret matki. 21. Przypowieci ksidza Piotra. Alegoria, dydaktyzm. 22. Noc dziadów. Widmo i upiór. Moralno ludowa ­ nie masz winy bez kary. 23. Rama kompozycyjna ­ przemiana bohatera, noc dziadów. O kobieto! twój kochanek [...] Albo zmienil imi stare. 24. ,,Dziady" drezdeskie jako dramat romantyczny. 25. ,,Ustp" ­ obraz Rosji i Petersburga. Typ karierowicza. Przestrze diabelska. Dekabryci.

Adam Mickiewicz ,,Pan Tadeusz" 1. Soplicowo jako centrum polskoci 2. Geneza utworu ­ Wielkopolska (obraz szlachty), konflikty na emigracji 3. Inwokacja ­ sakralizacja, Matka Boska jako patronka Polski, podró sentymentalna do krainy dziecistwa, idealizacja krajobrazu (motyw Arkadii) 4. Charakterystyka bohaterów ­ sposoby kreacji (komizm, parodia, heroizacja, typizacja, idealizacja, karykatura). 5. Kosmopolityzm. 6. Sarmatyzm. Tradycje sarmackie. Zajazd jako przyklad sarmackiej samowoli. 7. Motyw zemsty (Jacek Soplica na Stolniku, Gerwazy na Soplicach) 8. Jacek Soplica jako bohater romantyczny nowego typu, jako bohater dynamiczny. Sakralizacja i pomiertna rehabilitacja. Z warchola i typowego Sarmaty przemiana we wzór obywatela. Przemiana Jacka Soplicy ­ przemian narodu. 9. Tragizm Jacka Soplicy. 10. Baniowo i jej funkcje. 11. Obrazy przyrody (fantastyka, personifikacja, ludowo, poematy opisowe, pikno Litwy) 12. ,,Pan Tadeusz" jako powie rodowiskowa. Podzial szlachty i jej obyczaje. Hierarcjia. Zabawy szlacheckie. 13. ,,Pan Tadeusz" jako epos. 14. Historia w ,,Panu Tadeuszu" (wygld Soplicowa, tabakiera, Koncert Jankiela). 15. Symbole patriotyczne. 16. Wojski jako stranik tradycji i obyczajów. Moralizator. Tradycjonalizm w ,,Panu Tadeuszu". 17. Epilog. Rama kompozycyjna.

Juliusz Slowacki ,,Kordian" 1. Analiza ,,Przygotowania". Sily diabelskie. Przyczyny upadku powstania listopadowego (obraz przywódców). Kult siwych wlosów. Nawizania do dramatu szekspirowskiego (fantastyka). 2. Tragizm sytuacji Polski w ,,Kordianie". 3. Opowieci Grzegorza i ich moral. 4. Znaczenie imienia Kordian (podrcznik, s. 122). 5. Podróe Kordiana (,,Kordian" jako utwór o dojrzewaniu). Kryzys wartoci. Homo viator. 6. Spotkanie Kordiana z papieem. Papuga jako blazen. Mczestwo Polaków (zakrwawiona ziemia jako relikwia).

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Kordian a Rene (reneizm) i Werter. Choroba wieku. Zabil si ­ mlody... Psychizacja krajobrazu. Próba samobójcza. Weltschmerz. Ukochane Kordiana: Laura jako romantyczna milo, Natalia jako falszywa milo. Improwizacja na Mont Blanc ­ analiza i interpretacja. Winkelriedyzm (podrcznik s. 132). Aktywizm. Spisek koronacyjny ­ postawa Kordiana i Prezesa. Racje obu stron. Kult siwych wlosów. Problem zabicia wladcy (moralno, król jako sacrum). Przyczyny klski Kordiana. Hamletyzm (m.in. niezdolno do czynu). Indywidualizm. Egotyzm. Choroba wieku. Sily diabelskie w ,,Kordianie" ­ obraz i znaczenie dla wymowy utworu. Historiozofia i heglizm w ,,Kordianie". *Frenezja. Motyw szalestwa w ,,Kordianie" i jego funkcja (char. rozrachunkowy). ,,Kordian" jako utwór rozrachunkowy. Krytyka mesjanizmu. Klska Kordiana. ,,Kordian" jako dramat romantyczny. Kordian jako bohater romantyczny (poeta-przywódca narodu, romantyczny kochanek, poetawieszcz).

Zygmunt Krasiski ,,Nie-Boska komedia" cz. I i II 1. Obraz poety i poezji. Poeta przeklty. 2. Milo romantyczna i milo mieszczaska. 3. Wizja apokaliptyczna ony. Profetyzm. 4. Elementy fantastyczne: anioly, zle duchy, dziewica. 5. Znaczenie tytulu (podrcznik, s. 148). 6. M jako bohater faustyczny. 7. Orcio ­ profeta, poeta natchniony, symbolika lepoty, motyw mlody stary (puer senex)

Adam Mickiewicz i Juliusz Slowacki ­ orientalizm 1. Wyjanij pojcia: motto, orientalizm, historyzm, sonet (budowa, geneza), synekdocha, peryfraza, kostium historyczny, kostium antyczny, hymn, liryka roli, liryka wyznania, homo viator, pielgrzym (symbolika), postawa tyrtejska. 2. Pejza romantyczny (te orientalny). 3. Obraz przyrody. Potga sil przyrody wobec znikomoci czlowieka. Psychizacja krajobrazu (pejza mentalny). 4. Motywy literackie w ,,Sonetach krymskich" (m.in. motyw pielgrzyma, ubi sunt?, vanitas, motyw ruin, non omnis moriar) 5. Biografia Adama Mickiewicza ­ dzialalno filomacka, Maryla, wyjazd do Rosji, wycieczka na Krym. 6. ,,Sonety krymskie" jako cykl poetycki. 7. Elementy autobiograficzne w sonetach Adama Mickiewicza. 8. Orientalizm w ,,Sonetach krymskich" i wierszach J. Slowackiego. Jzyk stylizowany na jzyk orientu (peryfrazy, hiperbole, wyliczenia). 9. Fascynacje romantyczne w ,,Sonetach krymskich". 10. Charakterystyka postaci Mirzy i Pielgrzyma . 11. Obraz Krymu i Litwy w ,,Sonetach krymskich". 12. Porównanie kreacji poety-pielgrzyma z wiersza Slowackiego i sonetów Mickiewicza.

13. Obraz Boga i wiata w ,,Hymnie" J. Slowackiego. 14. Czy ,,Hymn" Slowackiego jest hymnem? Analiza utworu pod ktem wyznaczników gatunkowych. 15. Indywidualizm romantyczny w lirykach Slowackiego i Mickiewicza. 16. Jzyk jako wiadectwo emocji bohatera lirycznego. 17. Termopile czy Cheronea? Obraz Polski w ,,Grobie Agamemnona". 18. Kontekst historyczny (upadek powstania listopadowego) i biograficzny w interpretacji utworu J. Slowackiego ,,Grób Agamemnona". 19. Poetycka ocena powstania listopadowego i sarmatyzmu (,,Grób Agamemnona"). 20. Interpretacja symboli wykorzystanych w poemacie ,,Grób Agamemnona" (np. czerep rubaszny i dusza anielska, paw, papuga, Termopile, Cheronea, kajdany). 21. Prometeizm w wietle poematu dygresyjnego Slowackiego.

Adam Mickiewicz ­ ludowo 1. Biografia Adama Mickiewicza ­ mlodo (do wyjazdu z Rosji). Elementy autobiograficzne we wczesnej twórczoci Adama Mickiewicza. 2. Wyznaczniki gatunkowe ballady (analiza ­ wska i omów cechy ballady wystpujce w utworze). Wska w balladach elementy epickie, liryczne i dramatyczne. 3. Romantyczne widzenie natury (i jej funkcje) w balladzie. 4. Elementy redniowieczne w balladach (zamki, rycerze, etos rycerski, pustelnicy, itp.) 5. Wymie utwory wczesnego romantyzmu, w których znalazla wyraz prawda, i ,,nie masz zbrodni bez kary" (moralno ludowa). 6. Sposób wykorzystania wtków i motywów ludowych w balladach. 7. Wska w balladzie elementy fantastyczne i realistyczne, okrel ich pochodzenie (np. baniowe, ludowe, z wierze chrzecijaskich). 8. Typizacja bohaterów w balladzie Juliusz Slowacki ­ wybór wierszy 1. ,,Rozlczenie" ­ romantyczna milo, krajobraz romantyczny, analiza kompozycji

Cyprian Kamil Norwid ­ wybór wierszy 1. Historiozofia Hegla (tu: rola wybitnych jednostek w postpie spoleczno-politycznym na wiecie) i romantyczny kult wielkich jednostek 2. Niezrozumienie wielkich jednostek przez spoleczestwo 3. ,,Moja piosnka" ­ stylizacja ludowa, symbole zwizane z ojczyzn, indywidualizm

Jan Wolfgang Goethe ,,Cierpienia mlodego Wertera" 1. Elementy autobiograficzne w ,,Cierpieniach mlodego Wertera". Geneza utworu. 2. Motyw dziecka w ,,Cierpieniach mlodego Wertera". 3. Wyjanij pojcia: powie epistolarna, Sturm und Drang, panteizm. 4. Cechy bohatera werterycznego. 5. Zwizek Wertera z przyrod (pejza mentalny). Krajobraz arkadyjski i locus forridus (wroga przestrze) ­ w zalenoci od nastroju Wertera. 6. Milo idealizowana. Milo sentymentalna a milo romantyczna. Lotta jako kobieta ­ aniol.

7. Wyjanij na czym polega i w czym si przejawia indywidualizm bohatera werterycznego. Egzaltacja, egotyzm, Weltschmerz, outsider. 8. Przyczyny cierpie Wertera (wtek milosny i spoleczny). 9. Konflikt racji ­ postawy Alberta i Wertera. 10. Okrel stosunek Wertera do norm moralnych. 11. Motyw szaleca (zakochany w Lotcie podwladny jej ojca).

PR Jan Wolfgang Goethe ,,Faust" ­ cz I: fragmenty sceny w pracowni 1. Bohater faustyczny 2. Faust ­ rozczarowanie nauk, ,,chwilo ­ trwaj" 3. Motyw diabla, pakt z diablem

Information

Microsoft Word - Dokument1

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

330510


Notice: fwrite(): send of 202 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531