Read Systemy%20ochrony%20zdrowia.pdf text version

SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA · Róne definicje pojcia - zdrowie

Definicja wg Hipokratesa ­ ojca medycyny europejskiej: · Zdrowie ­ dobre samopoczucie, choroba ­ zle samopoczucie, zale od równowagi midzy tym, co nas otacza, a nami. · Zewntrzna równowaga midzy czlowiekiem a rodowiskiem pozwala na stworzenie równowagi wewntrznej. Definicja wg Kartezjusza ­ twórcy ,,mechanistycznego widzenia wiata i czlowieka": organizm czlowieka to skomplikowana, precyzyjna maszyna biologiczna. Stan choroby ­ to konieczno naprawienia uszkodzonej czci. · · · Wg WHO (1946 r.): ,,Zdrowie ­ to kompletny, fizyczny, psychiczny i spoleczny dobrostan, a nie tylko brak choroby lub kalectwa". dynamiczna równowaga potencjal zdrowotny Zdrowie to zdolno do normalnego funkcjonowania organizmu, majc na wzgldzie wszystkie jego organy i funkcje. Zdrowie to zdolno do adaptacji w zmieniajcym si rodowisku. Zdrowie to pewien potencjal fizyczny i psychiczny, dajcy moliwo rozwijania aktywnoci. Zdrowie to wyraz równowagi i harmonii moliwoci fizycznych, psychicznych i spolecznych czlowieka. · · · · · · Zdrowie spoleczestwa (zbiorowoci) Podstawowe znaczenie przy ocenie zdrowotnoci spoleczestwa maj mierniki: negatywne (np. chorobowo, zachorowalno, rednie trwanie ycia itp.) pozytywne ­ uwzgldniajce jako ycia Podstawowe modele systemów ochrony zdrowia Systemem ochrony zdrowia nazywa si calo dziala, których podstawowym zadaniem jest: promowanie

· · · ·

poprawa zachowanie dobrego stanu zdrowia czlonków populacji otoczenie systemu ochrony zdrowia dobry system ochrony zdrowia Cele: poprawa stanu zdrowia populacji i promowanie spolecznego dobrostanu zapewnianie równoci w dostpie do opieki zdrowotnej zapewnianie mikro- i makroekonomicznej efektywnoci wykorzystania zasobów dbalo o skuteczno kliniczn dostarczanej opieki poprawa jakoci opieki zdrowotnej i satysfakcji pacjentów zapewnienie dlugookresowej stabilnoci finansowej systemu

·

· · · · · ·

· Koncepcja Lalonda 1) biologii czlowieka (cechy wrodzone, dojrzewanie, starzenie si) ­ 20% 2) rodowisku czlowieka (socjalne, fizyczne i psychiczne) ­ 20% 3) stylach ycia (wzór konsumpcji, zatrudnienie, czynniki ryzyka zdrowotnego i zawodowego, sposób reakcji itp.) ­ 50% 4) systemie organizacji opieki zdrowotnej ­ 10% · Koncepcja Devera - system opieki zdrowotnej pochlania a ok. 90% z calkowitych nakladów na ochron zdrowia a ma tylko ok.10% wplyw na redukcj umieralnoci! - naklady na ksztaltowanie stylów ycia i edukacja zdrowotna pochlaniaj zaledwie ok. 1,5% nakladów a maj ok. 40% wplyw na obnienie umieralnoci - naklady finansowe na ochron rodowiska naturalnego czlowieka ­ 1,5%, posiadaj ok. 20% potencjalny wplyw na redukcj umieralnoci - wydatki na biologi czlowieka wynosz ok. 7%, a daj ok. 30% potencjalnego wplywu na obnienie umieralnoci ludzi SYSTEMY OPIEKI ZDROWOTNEJ - PODSTAWY IDEOLOGICZNE KONSERWATYWNY-LIBERALNY -WOLNORYNKOWY LIBERTARIASKI sprecyzowany przez Donabediana (w USA w 1971), i bliski pogldom Ronalda Reagana i Margaret Thatcher - DOSTP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ JEST CZCI SYSTEMU SPOLECZNEGO WYNAGRADZANIA

·

·

·

KOLEKTYWISTYCZNY- EGALITARNY-SOCJALIZUJCY pogld Beveridge'a i Bevana twórców Brytyjskiej NHS - DOSTP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ JEST PRAWEM JEDNOSTKI Model ubezpieczeniowy typu Bismarcka - zasilany ze skladek grupy pracowników i pracodawców: - PODSYSTEM PLURALISTYCZNYCH UBEZPIECZE ZDROWOTNYCH - klasyczny system Bismarka - PODSYSTEM MONOPOLISTYCZNYCH UBEZPIECZE ZDROWOTNYCH ­ system hybrydowy Model budetowy (zaopatrzeniowy) - zasilany ze podatków typu PIT, CIT, VAT, clo, akcyza: - PODSYSTEM BEVERIDGE'A - PODSYSTEM SIEMASZKI Model ubezpieczeniowy Bismarcka opiera si na ubezpieczeniach, których celem jest ochrona przed skutkami zdarze losowych, mogcych by przyczyn pogorszenia sytuacji materialnej ubezpieczonego podstawowymi instytucjami ubezpieczenia s kasy chorych uslugi zdrowotne finansowane s przez fundusze ubezpieczeniowe wysoko skladek, zgodnie z zasad solidarnoci, niezalena jest od dochodów i ryzyka kasy chorych zawieraj kontrakty z publicznymi, bd prywatnymi wiadczeniodawcami na wykonanie uslug na rzecz ubezpieczonego kady ubezpieczony posiada polis zapewniajc wiadczenia finansowane w ramach posiadanego ubezpieczenia administracja pastwowa nie ma wplywu na zarzdzanie finansami kas Model ubezpieczeniowy hybrydowy finansowanie z wielu ródel podstawowymi instytucjami ubezpieczenia s kasy chorych

·

·

·

· · · · · · ·

·

·

·

· ·

obowizkowe powszechne pastwowe ubezpieczenia zdrowotne dla wszystkich obywateli zapewnia pelny dostp do opieki zdrowotnej i obejmuje calo wiadcze zdrowotnych skladka ubezpieczenia zdrowotnego jest obowizkowa wspólplatno od 0 do 100% rednio 30% zasada ustalania rocznego pulapu wydatków z kieszeni pacjenta na uslugi zdrowotne silny interwencjonizm pastwa Model budetowy Beveridge'a uslugi zdrowotne wiadczone s wszystkim obywatelom finansowane s z budetu pastwa pastwowa organizacja sluby zdrowia fundusze przekazywane placówce wiadczcej uslugi medyczne i maj pokry ogólne koszty jej funkcjonowania pastwo odpowiada za dostp do uslug zdrowotnych, który odbywa si dla wszystkich na jednakowych zasadach nadzór i kontrola nad sektorem ochrony zdrowia sprawowane s przez organa administracji pastwowej Model Siemaszki model ten obowizywal w krajach socjalistycznych finansowanie ochrony zdrowia z budetu pastwa na zasadzie centralnego planowania pastwowa organizacja wiadcze powszechny dostp do wiadcze brak sektora prywatnego w ochronie zdrowia Model rezydualny (rynkowy) zwolnienie pastwa z obowizku zapewnienia obywatelom dostpu do wiadcze zdrowotnych uslugi zdrowotne dla obywateli finansowane s z ubezpiecze dobrowolnych dostp do nich uwarunkowany jest stopniem zamonoci konsumenta pastwo zapewnia opiek tylko osobom bdcym w szczególnej potrzebie

· ·

· · · · · ·

· · · · · · · · ·

· Hierarchia systemów POZIOM MAKSIUM UPASTWOWIENIA

· · · · ·

Model P.S.Z. ­ ZSRR i w zmodyfikowanej formie w b. PRL i innych krajach tzw. bloku socjalistycznego N.H.S. TRUST ­ GB i kraje wspólnoty brytyjskiej oraz DK, I, E, GR, IR, P Model samorzdowy ­ interwencjonizm pastwa ­ kraje skandynawskie Modele pluralistyczne ­ protekcjonizm pastwowy ­D, A, F, Benelux, Japonia

Modele pluralistyczne - pelen leseferyzm ­ USA i czciowo CH POZIOM MINIMUM UPASTWOWIENIA · Uczestnicy systemu i wspólzalenoci · Wspólplacenie Formy wspólplacenia: · doplata calej sumy ponad kwot finansowan przez platnika · doplata do okrelonej kwoty · stala oplata za dany rodzaj wiadczenia · ustalony procentowy udzial w koszcie wiadczenia · kwota doplaty moe te by zalena od dochodów · · ·

Lecznictwo II RP (1918-1939) Ustawa scaleniowa z 28.05.1933 Struktura RADY ZUS w II RP Powojenny model ochrony zdrowia w PRL (lata 1948 - 1998) Po II wojnie wiatowej wprowadzony zostal scentralizowany model ochrony zdrowia, oparty na modelu Siemaszki. Za pocztek tego systemu przyjmuje si dat 29.11.1948 -dat uchwalenia ustawy o zakladach spolecznych sluby zdrowia i planowej gospodarce w slubie zdrowia. W roku 1973 nastpila integracja pozioma (funkcjonalna i zarzdcza) placówek lecznictwa w powiatach. Powstaly Zespoly Opieki Zdrowotnej (ZOZ) z polczonych szpitali powiatowych, przychodni rejonowych i

· ·

· ·

specjalistycznych, gminnych i wiejskich orodków zdrowia, stacji pogotowia ratunkowego i orodków pomocy spolecznej. Lata 1989 ­ 1999 ­ III RP 1. 1989-97 OKRES SPONTANICZNEGO ROZPADU STAREGO SYSTEMU ORAZ DYSKUSJI NAD NOWYM 2. ZARANIE REFORMY - USTAWA Z 06.02.1997 O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM, UCHWALONA ZA RZDÓW SLD/PSL Z INICJATYWY SOLIDARNOCI; ZASTPILA SYSTEM BUDETOWY SYSTEMEM UBEZPIECZE ZDROWOTNYCH; DO KOCA RZDÓW SLD/PSL ,,USTAWA MARTWA" 3. NOWELIZACJA W/W USTAWY Z 18.07.1998 USTAWY WPROWADZAJCEJ SYSTEM KAS CHORYCH POPRZEZ DOKONANIE OKOLO 200 POPRAWEK Lata 1999 ­ nadal 4. WEJCIE W YCIE 01.01.1999 SYSTEMU KAS CHORYCH (16+1) Ustawa z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (zwana ustaw o puz) Budetowy system finansowania zastpiony zostal systemem budetowoubezpieczeniowym, bdcym modyfikacj systemu Bismarcka. Rol funduszów ubezpieczeniowych pelnily kasy chorych, których utworzono razem 17. · Lata 1999 ­ nadal 5. WEJCIE W YCIE 01.04.2003 USTAWY O NFZ ­ Narodowym Funduszu Zdrowia ­ reforma sluby zdrowia min. Lapiskiego Scentralizowany model NFZ poglbil monopol pastwa w dziedzinie ubezpiecze zdrowotnych. Przeksztalcono 16 Regionalnych Kas Chorych w oddzialy wojewódzkie NFZ, za Kas dla Slub Mundurowych przeksztalcono w central NFZ. Zapisy ustawy o NFZ utrzymywaly ubezpieczeniowy system finansowania opieki zdrowotnej oparty na solidaryzmie spolecznym, równym i swobodnym dostpie ubezpieczonego do wiadcze oraz prawie wolnego wyboru wiadczeniodawcy. Ubezpieczeni zachowywali dotychczasowe prawa, kady czlonek kasy chorych stawal si czlonkiem ubezpieczonym w odpowiednim oddziale Funduszu. Lata 1999 ­ nadal

·

·

W wyroku z dnia 7 stycznia 2004r. (sygn. K 14/03) Trybunal Konstytucyjny orzekl o niekonstytucyjnoci Ustawy. Trybunal poddal gruntownej krytyce cal ustaw, szczególnie zarzucil systemowi opieki zdrowotnej 1) niefunkcjonalno, 2) brak koszyków (pakietów) uslug dostpnych dla ubezpieczonych, 3) brak wlaciwego nadzoru nad systemem. Ocalal tylko system poboru skladek. Trybunal ustalil dat koca funkcjonowania ustawy Lapiskiego na 31.12.2004, i nakazal przygotowanie nowych przepisów, w których bdzie zawarte calociowe ujcie zakwestionowanych problemów (pakiet ustaw i rozporzdze). Nie wywizanie si w terminie z nakazów Trybunalu Konstytucyjnego grozilo brakiem podstaw prawnych funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. · · · Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - 1999 rok Kasy Chorych. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ­ weszla w ycie 1 kwietnia 2003r. Ustawa o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych - weszla w ycie z dniem padziernika 2004r. 6. UCHYLENIE W/W USTAWY PRZEZ TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY w terminie do 31.12.2004, spowodowalo wejcie w ycie 01.10.2004 NOWEJ USTAWY O NFZ - o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych 7. OD 2005 FAZA KONCEPTUALIZACJI · · ZMIAN

PIMIENNICTWO Sanecki M.: Przegld systemów opieki zdrowotnej Akty prawne dostpne: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

Information

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1226253