Read KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LEKOWYCH (PCNE) text version

KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LEKOWYCH (PCNE)

Pharmaceutical Care Network Europe

· 6 kategorii problemów lekowych

· 6 kategorii przyczyn problemów lekowych

· 4 kategorie moliwych interwencji

· 3 kategorie wyników dziala

KLASYFIKACJA PODSTAWOWA

Problemy (Problems)

Przyczyny (Causes)

Rodzaje dziala (Interventions)

Wyniki dziala (Outcome of interventions)

Kod V-5 P1 P2 P3 P4 P5 P6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 I0 I2 I2 I3 I4 S1 S2 S3

Podstawowe dziedziny Reakcje niepodane leków Problem wyboru leku Problemy zwizane z dawkowaniem Problemy z uyciem lub podaniem leków Interakcje Inne Wybór leku i dawki Proces uytkowania leku Informacja Pacjent/Psychologia Logistyka w aptece Inne Brak interwencji Interwencja na poziomie przepisania Interwencja na poziomie pacjenta lub opiekuna Interwencja na poziomie leku Inna Problem rozwizany calkowicie Problem rozwizany czciowo Problem nie rozwizany

PROBLEMY

Domena podstawowa

Reakcje niepodane leków Pacjent cierpi z powodu dziala niepodanych

Kod

P1.1 P1.2 P1.3 P2.1

Problem

Pojawiaj si dzialania niepodane (niealergiczne) Pojawiaj si dzialania niepodane (alergia) Pojawiaj si dzialania toksyczne

Problem wyboru leku Pacjent zaywa lub zamierza zaywa nieodpowiedni dla jego choroby lub stanu zdrowia lek (lub nie zlecono leku)

Niewlaciwy (nie najbardziej odpowiedni w tym schorzeniu) lek Nieprawidlowa posta leku (nie najbardziej odpowiednia P2.2 w danym wskazaniu) P2.3 P2.4 Duplikacja grupy terapeutycznej lub interakcji Przeciwwskazania do stosowania leku

P2.5

P2.6

Brak jasnych wskaza do stosowania w leczeniu

Brak przepisania leku lub jego niejasne wskazanie Dawka leku zbyt mala lub zbyt rzadko podawana Dawka leku za dua lub schemat podania zbyt czsty Czas leczenia zbyt krótki

Problemy zwizane z dawkowaniem P3.2 Pacjent otrzymuje za malo lub za duo leku w stosunku do iloci, jakiej P3.3 potrzebuje P3.4

P3.1

Czas leczenia zbyt dlugi

PROBLEMY

Domena podstawowa

Problemy z uyciem leków Zly lek zaywany lub podany/ brak leku w ogóle

Interakcje Pojawia si lub istnieje ryzyko pojawienia si (potencjalne) interakcji zaywanego leku z innymi lekami lub jedzeniem

Kod

P4.1 P4.2 P5.1 P5.2 P6.1 P6.2

Problem

Brak zaycia lub podania leku Zaycie lub podanie zlego leku Potencjalne interakcje Ujawnione interakcje (manifestacja objawów Pacjent niezadowolony z leczenia mimo zaywania leków prawidlowo Niewystarczajce obawy dotyczce zdrowia i choroby (co moe prowadzi do ujawnienia problemów w przyszloci) Niejasne narzekania. Konieczna dalsza klasyfikacja Niepowodzenie terapii (powody nieznane)

Inne

P6.3 P6.4

PRZYCZYNY

Domena podstawowa Kod

C1.1 C1.2 C1.3 Wybór leku i dawki Powodem problemu jest wybór leku lub schematu podania C1.4

Problem

Nieodpowiedni wybór leku Nieprawidlowy wybór dawki Dostpny lek bardziej efektywny ­ kosztowo Problemy farmakokinetyczne, w tym ze wzgldu na wiek/pogorszenie funkcji narzdów i interakcji

C1.5

C1.6 C1.7 C1.8

Brak podania leku o dzialaniu synergistycznym lub ochronnym, pomimo wskaza

Pogorszenie/poprawa stanu zdrowia Nowe objawy lub wskazania odkryte/ujawnione Manifestacja objawów ubocznych, bez innych powodów Nieodpowiedni schemat czasowy podania i/lub nieprawidlowe przedzialy czasowe Zbyt rzadko zaywany lub podawany lek Przedawkowanie leku Wymagane monitorowanie terapii Uzalenienie od leków Niemoliwe prawidlowe stosowanie leków przez pacjenta

Proces uytkowania leku Problem lekowy moe by zwizany ze sposobem zaywania leku przez pacjenta, pomimo przekazania mu odpowiednich instrukcji

C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C2.6

PRZYCZYNY

Domena podstawowa

Informacja Problem lekowy zwizany z brakiem informacji lub jej bldnym zrozumieniem

Kod

C3.1

C3.2 C3.3 C3.4 C3.5 C4.1 C4.2 C4.3

Problem

Instrukcje uycia/zaycia nie znane

Pacjent niewiadomy powodów terapii Pacjent ma klopoty z czytaniem i zrozumieniem ulotki Pacjent nie rozumie lokalnego jzyka Brak komunikacji pomidzy pracownikami systemu zdrowotnego Pacjent zapomina zay leku Pacjent ma obawy co do leku Pacjent podejrzewa dzialania uboczne Pacjent nie chce ponosi dodatkowych kosztów Pacjent nie chce niepokoi lekarza

Pacjent/Psychologia Przyczyn problemu lekowego moe by osobowo pacjenta lub jego zachowanie

C4.4 C4.5

C4.6

C4.7 C4.8 C4.9 C4.10

Pacjent nie chce zmieni leku

Pacjent nie chce zmieni stylu ycia Koszty terapii Leczenie niezgodne z przekonaniami zdrowotnymi pacjenta Pacjent stosuje diet, która powoduje interakcje z lekami

PRZYCZYNY

Domena podstawowa Kod

C5.1 Logistyka w aptece Problem lekowy moe by spowodowany przez zle mechanizmy logistyczne w zakresie przepisywania i wydawania leku

Problem

Przepisany lek niedostpny

C5.2

Bld przepisania

C5.3

Bld wydania

C6.1

Inne

Inne powody, specyficzne Brak jasnego powodu

C6.2

DZIALANIE

Domena podstawowa

brak

Kod

I0.1 I1.1 I1. 2 I1. 3 I1. 4 I1. 5 I2.1

Problem

Brak interwencji Przepisujcy tylko poinformowal pacjenta Przepisujcy zapytal o informacje pacjenta Interwencja zaproponowana i zaaprobowana przez przepisujcego Interwencja zaproponowana i nie zaaprobowana przez przepisujcego Interwencja zaproponowana, ale wynik nieznany Doradzenie pacjentowi Dostarczona wylcznie pisemna informacja Pacjent odeslany do lekarza Zawiadomienie innego czlonka rodziny lub opiekuna Lek zmieniony na .......... Dawka leku zmieniona na .......... Posta leku zmieniona na ..........

na poziomie przepisania

na poziomie pacjenta lub opiekuna

I2. 2 I2. 3 I2. 4 I3.1 I3.2 I3.3

na poziomie leku

I3.4

I3.5 I3.6 inne I4.1 I4.2

Instrukcja uycia leku zmieniona na ..........

Przerwane podawanie leku Rozpoczcie terapii nowym lekiem Inne interwencje (wyszczególnienie) Zgloszenie dziala niepodanych do odpowiednich organów

WYNIK

Domena podstawowa

Rozwizany Rozwizany czciowo

Kod

O 1.0 O 2.0 O 3.1

Problem

Problem calkowicie rozwizany Problem czciowo rozwizany Problem nie rozwizany, brak wspólpracy pacjenta

O 3.2

Nie rozwizany O 3.3 O 3.4

Problem nie rozwizany, brak wspólpracy lekarza

Problem nie rozwizany, interwencja nieskuteczna Brak moliwoci lub potrzeby rozwizania problemu

Information

KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LEKOWYCH (PCNE)

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1226248


You might also be interested in

BETA
KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LEKOWYCH (PCNE)