Read gm03_2011.indd text version

NIECH NAS LCZY HONOR I WI ZAWODOWA

www.zzm.org.pl

ISSN 1896­2181

Nr 3/79

MARZEC 2011

Nie ma porozumienia, jest referendum strajkowe

­ str. 3­4

Zwizek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce Biuro Rady Krajowej ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa e-mail: [email protected]; http://www.zzm.org.pl tel. +48 22 474 26 15 tel./fax +48 22 474 26 16

Uchwala Rady Glównej Zwizku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce z dnia 15 marca 2011 roku

W zwizku z kontynuacj anty kolejowych dziala rzdu RP, Rada Glówna ZZM, dzialajc na podstawie § 25a ust. 2 pkt. 6 Statutu ZZM, podjla jednoglonie uchwal o ogloszeniu z dniem 15.03.2011 r. we wszystkich strukturach ZZM pogotowia strajkowego. Powodem ogloszenia pogotowia strajkowego s: 1. Informacja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Massela o zamiarach zmniejszenia o 2/3 iloci eksploatowanych przez PKP PLK S.A. linii kolejowych, a take decyzja o odebraniu kolei pienidzy na inwestycje z Unii Europejskiej, co spowoduje drastyczne pogorszenie stanu infrastruktury i ograniczenie pracy wszystkich przewoników kolejowych. 2. Dzialania Rzdu RP w kierunku umoliwienia upadloci spólek kolejowych, co bezporednio i natychmiast uderzy w Przewozy Regionalne Sp. z o.o. i PKP Intercity SA, oraz brak spójnej strategii Rzdu RP dla kolei powodujcych chaos godzcy bezporednio w klientów kolei. 3. Decyzje o sprzeday wikszociowego udzialu spólki PKP Cargo S.A. przez inwestora strategicznego co spowoduje przejcie rynku przewozowego przez konkurencyjnych przewoników i pozbawienie miejsc pracy pracowników PKP Cargo S.A. 4. Lekcewaenie zasad bezpieczestwa ruchu kolejowego i nie dostosowanie procedur bezpieczestwa do zliberalizowanego rynku kolejowego. Rada Glówna ZZM w zwizku z podjt uchwal o pogotowiu strajkowym, zobowizuje wszystkich czlonków zwizku do wykonywania czynnoci slubowych z opaskami w bialo-czerwonych barwach. W tym celu Rada Glówna podjla Uchwal o zakupie z funduszu RK ZZM bialo-czerwonych opasek, które bd w najbliszych dniach rozeslane do organizacji zakladowych ZZM. Uzasadnieniem do Uchwaly jest pismo Prezydenta ZZM do organizacji zakladowych ZZM z dnia 07.03.2011 roku, zamieszczonego na serwerze ZZM w zakladce ,,Organizacje zakladowe i Kola" p.t. ,,Pilne! konsultacje strajk generalny" w dniu 08.03.2011 roku.

Zwizek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce Organizacja czlonkowska Zrzeszona w strukturach KRS 0000047314 Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy KRS REGON 010715435 NIP 113-03-31-664

2

Glos Maszynisty 3/2011

WYDARZENIA

Nie ma porozumienia, jest referendum strajkowe

Minister ds. kolei Andrzej Massel dwukrotnie w marcu zawieszal posiedzenia Zespolu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, któremu przewodniczy, powicone kwestiom prywatyzacji spólek i paktów gwarancji pracowniczych dla zalogi. Zwizki zawodowe reprezentowane w Zespole wydaly wspólne stanowisko i ustalily przeprowadzenie referendum strajkowego (patrz str. 4).

Stalo si to po calonocnych, 17-godzinnych obradach w dniach 16­17 marca. Strona zwizkowa usilnie stara si zabezpieczy interesy zalogi. Domaga si zawarcia oddzielnych paktów gwarancji dla kadej ze spólek przewidzianych do prywatyzacji, które stanowilyby cz zobowiza finansowo-prawnych udostpnianych przyszlym inwestorom (pewien wyjtek dotyczy Przedsibiorstwa Napraw Infrastruktury ­ patrz str. 4). A take zabezpieczenia, majcego moc ustale Zespolu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, na wypadek nierespektowania postanowie zwizanych z prywatyzacjami

i zawieraniem paktów ­ prawa do strajku bez dodatkowych procedur. Idzie o uniknicie sytuacji do jakiej doszlo w usamorzdowionej spólce Przewozy Regionalne, gdzie dokonano zmian wlacicielskich, a paktu nie udalo si zawrze po dzie dzisiejszy. I to mimo podpisania 17 lipca 2008 roku umowy midzy zwizkami zawodowymi, a podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliuszem Engelhardtem. Paragraf 1 tego dokumentu stanowil, e ,,zawarcie umów spolecznych dotyczcych zakresu gwarancji pracowniczych jest warunkiem koniecznym, poprzedzajcym dokonanie zmian wlasnociowych wynikajcych z realizacji rzdowej Strategii dla transportu kolejowego do 2013 roku". Posiedzenie Zespolu Trójstronnego ds. Kolejnictwa ma zosta wznowione do 1 kwietnia.

(L)

Glos Maszynisty 3/2011

3

AKTUALNOCI

Warszawa dnia 17.03.2011 STANOWISKO zwizków zawodowych reprezentowanych w Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa w zwizku z fiaskiem dialogu spolecznego podczas wielogodzinnego posiedzenia Zespolu Trójstronnego ds. Kolejnictwa w dniach 16 i 17 marca 2011 r. Strona spoleczna domagala si, by w zwizku z prowadzonym procesem prywatyzacji spólek Grupy PKP, midzy zarzdami spólek i partnerami spolecznymi przeprowadzi negocjacje i zawrze pakty gwarancji pracowniczych, oddzielnie dla pracowników kadej z prywatyzowanych spólek, które stanowi bd cz zobowiza finansowo-prawnych udostpnianych inwestorom w ramach tzw. due dilligence prywatyzowanej spólki. Jedyny wyjtek mial dotyczy bdcej w toku prywatyzacji spólki Przedsibiorstwo Napraw Infrastruktury, w sprawie której 1 kwietnia br. zorganizowane byloby specjalne posiedzenie Zespolu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. W zwizku z tym, e strona rzdowa nie zgodzila si na zawarcie porozumienia z klauzul zabezpieczajc realizacj postanowienia o paktach gwarancji pracowniczych, w postaci uznania prawa do strajku w przypadku zerwania porozumienia, zwizki zawodowe uruchamiaj referendum strajkowe w zakladach spólek planowanych do prywatyzacji. Warszawa dnia 17.03.2011 USTALENIE zwizków zawodowych reprezentowanych w Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa w sprawie przeprowadzenia referendum strajkowego Zwizki zawodowe ustalaj, e w dniach 22.03­20.04.2011 r. w poszczególnych zakladach spólek PNI, PKP Cargo, PKP Intercity zostanie przeprowadzone referendum strajkowe. Ustala si nastpujce pytanie referendalne: Czy jeste za podjciem akcji strajkowej w przypadku kontynuacji procesu prywatyzacji spólek kolejowych bez gwarancji zawarcia pakietów socjalnych? Zobowizuje si poszczególne organizacje zakladowe do stworzenia wspólnych komitetów referendalnych celem przeprowadzenia referendum. Protokoly z przeprowadzonego referendum naley sporzdzi w trzech egzemplarzach i przesla w terminie do 22.04.2011 r., po jednym do: ­ Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarno, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, fax 22 4733841 ­ Federacji Zwizków Zawodowych Pracowników PKP, ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa, fax 22 6229830 ­ Konfederacji Kolejowych Zwizków Zawodowych, ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, fax 22 4742616

Co dalej na lsku?

Zwizki zawodowe na Górnym lsku zawizaly komitet protestacyjno-strajkowy w celu obrony polcze regionalnych oraz miejsc pracy kolejarzy. Od dluszego czasu mocno iskrzylo midzy Przewozami Regionalnymi a Urzdem Marszalkowskim Województwa lskiego, m.in. na tle finansowym. W polowie marca doszlo do eskalacji konfliktu. Spólka PR zdecydowala si w kocu na do desperacki krok, informujc o zawieszeniu od 22 marca br. kursowania 64 pocigów w tym regionie oraz skróceniu relacji i ograniczeniach dla kolejnych kilkunastu. Decyzj tlumaczyla brakiem pelnego finansowania przez samorzd województwa regionalnych przewozów pasaerskich. Gdyby tak si stalo, oznaczaloby to a 10-procentowy spadek oferty przewozowej lskiego Zakladu Przewozów Regionalnych w Katowicach. Straciliby na tym okoliczni mieszkacy dojedajcy do szkól, pracy, urzdów itp. A take sami kolejarze ze ZPR, bo w obliczu drastycznego spadku przewozów i planów przekazania spólce Koleje lskie polczenia Gliwice­Czstochowa w zakladzie rozwaano zwolnienia ok. 20 procent zalogi. Centrale zwizkowe dzialajce przy ZPR w Katowicach, które zawizaly komitet protestacyjno-strajkowy zapowiedzialy manifestacj pod Urzdem Marszalkowskim w Katowicach 21 marca br. oraz przeprowadzenie strajku ostrzegawczego. W chwili oddawania numeru do druku przedstawiciele wladz samorzdowych zadeklarowali zwikszenie dofinansowania i podpisanie pólrocznej umowy przewozowej z PR. ­ Uwanie wszystkiemu si przygldamy i zachowujemy czujno. Na razie nie podpisano dokumentów, wic przygotowujemy si do demonstracji 21 marca ­ informuje Mariusz Szczurek, przewodniczcy ZZM przy ZPR w Katowicach.

4

Glos Maszynisty 3/2011

AKTUALNOCI

Warszawa, dnia 15.03.2011r.

Stanowisko Zwizków Zawodowych dzialajcych w Spólce PKP Cargo S.A. podjte w zwizku z decyzj Ministra Infrastruktury w sprawie prywatyzacji Spólki PKP Cargo S.A przez inwestora strategicznego.

Zwizki Zawodowe dzialajce w Spólce PKP Cargo S.A. kategorycznie sprzeciwiaj si podjtemu procesowi prywatyzacji Spólki PKP Cargo S.A. przez inwestora strategicznego. Uwaamy, e taka forma prywatyzacji lansowana przez Ministra Infrastruktury z uwagi na ch pozyskania rodków na splat zadluenia PKP S.A. jest szkodliwa dla Spólki, jej pracowników i Skarbu Pastwa. Zwizki Zawodowe dzialajce w PKP Cargo S.A. stoj na stanowisku, e ewentualna prywatyzacja musi zapewni rodki rozwojowe dla Spólki, dawa gwarancje jej funkcjonowania na konkurencyjnym rynku i by naleycie przygotowana przede wszystkim przez stworzenie trwalych i konkurencyjnych w stosunku do transportu drogowego kosztów dostpu do infrastruktury. Glówn wartoci Spólki Cargo S.A. jest rynek przewozów towarowych, dlatego próby sprzeday tej Spólki bez odpowiednich regulacji w tej sferze jest dzialaniem niezwykle szkodliwym porównywalnym z sabotaem. Fakt zwolania spotkania w sprawie negocjacji paktu gwarancji pracowniczych w PKP Cargo S.A. ­ w przeddzie posiedzenia Zespolu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, na którym na wniosek strony spolecznej ma by przyjte ustalenie, e pakty gwarancji pracowniczych bd stanowily integraln cz umów prywatyzacyjnych - uwaamy za pozorowanie dialogu spolecznego a nie merytoryczny i rzeczywisty dialog ze stron spoleczn. Dlatego Zwizki Zawodowe dzialajce w PKP Cargo S.A. informuj, e negocjacje paktu gwarancji pracowniczych podejm po dokonaniu ww. ustale Zespolu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.

Glos Maszynisty 3/2011

5

AKTUALNOCI

Posiedzenie Brany

Ukonstytuowala si Brana Transport OPZZ, w której wyodrbniono sektory, których przedstawiciele zasid w Radzie Brany. Podczas wyjazdowego posiedzenia w Ilawie, które odbylo si w dniach 10­11 marca br. w Ilawie, przedstawiciele organizacji wchodzcych w sklad Brany Transport OPZZ zadecydowali o jej strukturze. I tak sklada si bdzie ona z czterech sektorów: · kolejowego, · transportu drogowego, · transportu lotniczego, · oraz morskiego. Wiceprzewodniczcymi Brany Transport OPZZ zostali reprezentanci poszczególnych sektorów: Adam Polej ze Zwizku Zawodowego Inspektorów Transportu Drogowego, Elwira Niemiec ze ZZ Personelu Pokladowego oraz Jacek Dubiski z Federacji ZZ Marynarzy i Rybaków. Ze wzgldu na fakt, e Brany przewodniczy przedstawiciel rodowiska kolejarskiego ­ Leszek Mitek z Konfederacji Kolejowych Zwizków Zawodowych - nie wybierano wiceprzewodniczcego z tego sektora. Wyej wymieniona czwórka wspólnie tworzy bdzie Rad Brany Transport OPZZ. Ustalono równie, e kolejne posiedzenie Brany odbdzie si 29 wrzenia br. W trakcie posiedzenia omawiano problemy wystpujce w poszczególnych sektorach, ale nie tylko. Poruszono równie szereg zagadnie zwizanych z malo

funkcjonalnym otoczeniem prawnym, w jakim musz dziala zwizki zawodowe. Na pierwszy plan wysunly si kwestie zwizane z: · potrzeb uregulowania skladek czlonkowskich (obecny system jest demotywujcy ­ niezrzeszeni korzystaj peln garci z tego, co wywalcz zwizki), · reprezentatywnoci (jakie granice i zastosowanie), · doskonaleniem prawa zwizkowego i zapisów ustawy o rozwizywaniu sporów zbiorowych. Dyskusji z uwag przysluchiwal si wiceprzewodniczcy OPZZ Franciszek Bobrowski. Poruszono take aspekty dotyczce funkcjonowania OPZZ ­ struktur, problemów z identyfikowalnoci itp. Brana przyjla oficjalne stanowisko w sprawie jesiennych wyborów parlamentarnych. Transportowcy s zdania, e OPZZ powinno zawrze przed wyborami umow o wspólpracy z jedn parti polityczn. Rekomendacje Brany do startowania w tych wyborach uzyskali Leszek Mitek, Elwira Niemiec i Tadeusz Gawin.

Protesty w Europie

W kilku krajach ostatnio mialy miejsce strajki kolejarzy. Najszerszym echem odbija si akcja protestacyjna niemieckich maszynistów z GDL. GDL domaga si ogólnokrajowego ukladu zbiorowego pracy regulujcego kwestie zwizane z prac maszynistów we wszystkich niemieckich spólkach. Dy do ujednolicenia standardów socjalnych i wynagrodze dla maszynistów w poszczególnych firmach. Obecnie wystpuj na tym polu due dysproporcje pomidzy pastwow kolej Deutsche Bahn, a przewonikami prywatnymi. ­ Chcemy raz na zawsze skoczy z niepewnoci zatrudnienia oraz dumpingiem socjalnym w naszym zawodzie ­ wyjanil

6 Glos Maszynisty 3/2011

dobitnie cel akcji prezydent GDL Claus Weselsky. Do chwili zamknicia numeru na terenie Niemiec odbyly si trzy potne akcje, które sparaliowaly caly kraj. Jak dotychczas nie odniosly skutku. Strajkowali maszynici DB oraz szeciu prywatnych operatorów z tzw. G6 (Abellio, Arriva, BeNEX, Keolis, Veolia oraz Hessische Landesbahn). GDL podaje, e podczas jednego ze strajków, trwajcego 14 godzin, opónionych lub odwolanych zostalo 80 proc. wszystkich pocigów ­ towarowych i pasaerskich. Na uwag zasluguj wyniki bada opinii publicznej. Z sondau przeprowadzonego przez telewizj ZDF wynika, e 2/3 Niemców popiera akcj GDL, a mniej ni 1/3 jest przeciw. W Walii dwudniowy strajk na tle placowym podjli maszynici prywat-

nego przewonika Arriva. Brytyjski zwizek maszynistów ASLEF poinformowal, e jego czlonkowie w Walii otrzymuj od Arrivy nisze pensje ni ci pracujcy w Anglii. Do strajku sposobili si take kolejarze w Bulgarii. Opór wzbudzily plany drastycznej redukcji zatrudnienia w tamtejszej kolei BD. Na kilka godzin przed planowanym strajkiem, który mial obj caly kraj, doszlo jednak do podpisania porozumienia ze zwizkami zawodowymi.

Glos Maszynisty 3/2011

7

SPÓLKI

Podwyki w PKP Cargo

Kolejarskie zwizki zawodowe podpisaly porozumienie placowe z zarzdem spólki. Z dniem 1 kwietnia br. zostanie wprowadzona podwyka wynagrodze w PKP Cargo, pierwsza od trzech lat. Strony doszly take do porozumienia w sprawie przyznania pracownikom jednorazowego wiadczenia alokacyjnego, o co wystpowal ZZM.

Porozumienie zawarte w dniu 24 lutego 2011 r. pomidzy Zarzdem PKP CARGO S.A. a Zwizkami Zawodowymi bdcymi Stron Zakladowego Ukladu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zaklady PKP CARGO Spólka Akcyjna w sprawie polityki placowej PKP CARGO S.A. w 2011 roku

Strony Porozumienia ustalaj, co nastpuje: 1. Z dniem 1 kwietnia 2011 roku zostanie wdroona podwyka wynagrodze dla pracowników Zakladów PKP CARGO S.A. w wysokoci rednio 236 zl ogólem na jednego zatrudnionego, w przeliczeniu na pelne etaty, wedlug stanu zatrudnienia na 1.04.2011 r., z tym e w odniesieniu do pracowników wynagradzanych w oparciu o ZUZP zostanie wdroona podwyka w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokoci rednio 130 zl (2,6 szczebla), natomiast pozostala kwota 106 zl rednio na jednego zatrudnionego, w przeliczeniu na pelne etaty, wedlug stanu zatrudnienia na 1.04.2011 r., zostanie przeznaczona na wzrost skladników pochodnych od wynagrodzenia zasadniczego. Pochodne od wynagrodzenia zasadniczego zostan zabezpieczone na szczeblu Spólki. 2. Za kolejne kwartaly 2011 roku bdzie uruchamiana uznaniowa premia kwartalna w wysokoci przecitnie 125 zl brutto na jednego zatrudnionego, w przeliczeniu na pelne etaty, wedlug stanu zatrudnienia na pierwszy dzie miesica nastpujcego po kwartale, za który premia przysluguje. Dla pracowników wynagradzanych na podstawie ZUZP bdzie to dodatkowa premia uznaniowa, wyplacana niezalenie od rodków przyznawanych pracownikom na podstawie zakladowych regulaminów premiowania. Warunkiem uruchomienia dodatkowych rodków w premii bdzie uzyskanie dodatniego wyniku na sprzeday w ukladzie narastajcym od pocztku roku oraz brak nieprzewidzianych w chwili podpisania Porozumienia okolicznoci majcych negatywny, decydujcy wplyw na sytuacj finansow Spólki. 3. Szczególowego podzialu rodków przeznaczonych na systemowy wzrost wynagrodze dokonaj pracodawcy w porozumieniu z zakladowymi organizacjami zwizkowymi. 4. Dokonujc podzialu rodków przeznaczonych na podwyk wynagrodze pracodawcy winni dy do niwelowania znaczcych dysproporcji placowych na tych samych stanowiskach pracy.

Za Zarzd PKP CARGO S.A. Strona zwizkowa

8

Glos Maszynisty 3/2011

SPÓLKI

Porozumienie zawarte w dniu 24 lutego 2011 r. pomidzy Zarzdem PKP CARGO S.A. a Zwizkami Zawodowymi bdcymi Stron Zakladowego Ukladu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zaklady PKP CARGO Spólka Akcyjna w sprawie przyznania pracownikom Zakladów PKP CARGO SA jednorazowego wiadczenia alokacyjnego.

Strony Porozumienia ustalaj, co nastpuje: 1. W zwizku z kontynuacj w 2011 roku procesów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych majcych na celu dostosowanie potencjalu Spólki PKP CARGO SA do rodzaju i wielkoci wykonywanych zada, pracownikom Zakladów PKP CARGO S.A. moe zosta przyznane jednorazowe wiadczenie alokacyjne w wysokoci okolo 10 000 zl netto (slownie: dziesi tysicy zlotych netto), dla pracownika na zasadach okrelonych w ust. 2. 2. wiadczenie alokacyjne bdzie przyslugiwalo pracownikom Zakladów Spólki, którzy w zwizku z dostosowywaniem struktury zatrudnienia do biecych potrzeb Spólki wynikajcych z reorganizacji wdroonej z dniem 1.01.2011 r. przyjm ofert zmiany miejsca wykonywania pracy, skutkujc pogorszeniem obecnych warunków zatrudnienia i spelni lcznie nastpujce warunki: a) przyjm ofert pracy w innym Zakladzie Spólki lub w PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o. ­ na stanowisku zwizanym z obslug bocznic ­ i zawr stosowne porozumienie z obecnym i nowym pracodawcy w przedmiocie rozwizania stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron i podjcia pracy u nowego pracodawcy, b) zawr umow o prac z nowym pracodawc na czas nieokrelony lub czas okrelony nie krótszy ni trzy lata, w pelnym wymiarze czasu pracy, c) zlo pisemne zobowizanie zwrotu wiadczenia w kwocie proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w przypadku rozwizania umowy o prac z wlasnej inicjatywy lub jej rozwizania przez pracodawc w trybie natychmiastowym z winy pracownika na podstawie art. 52 Kodeksu pracy przed uplywem trzech lat pracy u nowego pracodawcy, d) czas dojazdu pracownika z dotychczasowego miejsca zamieszkania do nowego miejsca wykonywania pracy bdzie wynosil co najmniej trzy godziny w jedn stron. 3. wiadczenie alokacyjne bdzie wyplacane przez pracodawców przejmujcych pracowników w dacie wyplaty pierwszego wynagrodzenia u nowego pracodawcy, za wyjtkiem zatrudnienia w Spólce PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o., gdzie wyplaty dodatku alokacyjnego dokona dotychczasowy pracodawca. 4. wiadczenie alokacyjne nie bdzie przyslugiwalo pracownikom w przypadku zmiany miejsca wykonywania pracy w wyniku dostosowania przez pracodawców struktury zatrudnienia do potrzeb wynikajcych z realizowanych zada w obrbie Zakladu Spólki oraz w przypadku wiadczenia pracy u innego pracodawcy w okresie urlopu bezplatnego udzielonego przez dotychczasowy Zaklad Spólki w oparciu o postanowienia art. 1741 Kodeksu pracy.

Glos Maszynisty 3/2011

9

SPÓLKI

Skuteczna szara

W witokrzyskim Zakladzie Przewozów Regionalnych w Kielcach zwizkowcom udalo si nie dopuci do zwolnienia z pracy kilkudziesiciu pracowników. Wskutek interwencji cofnito im wypowiedzenia.

W spotkaniu kierownictwa zakladu ze stron zwizkow, które odbylo si w Kielcach 18 lutego br., uczestniczyl prezydent ZZM Leszek Mitek. Przedstawicieli zalogi wspierala liczna, ponad 100-osobowa grupa pracowników zakladu. Przynioslo to podane efekty, kolejarzy udalo si wybroni. ­ Chcialem wszystkim serdecznie podzikowa za silne wsparcie ­ powiedzial prezydent Mitek. Spotkanie zakoczylo si zawarciem porozumienia, które publikujemy poniej. Dziki m.in. determinacji i bezporedniemu zaangaowaniu zalogi kilkudziesiciu kolejarzy nie wyldowalo na bruku. Wydarzenia w ZPR uwiadamiaj, e w jednoci sila, i to sila wielka. Dlatego tak wiele zaley od aktywnoci kadego z osobna. Niech dla czlonków ZZM i innych kolejarzy Kielce stan si wskazówk jak skutecznie przeciwdziala zagroeniom w obecnych realiach.

Z prac KKZZ

Walne Zgromadzenie Delegatów Konfederacji Kolejowych Zwizków Zawodowych upowanilo prezydium KKZZ do wszczcia sporu zbiorowego z zarzdem PKP Intercity w sprawie podwyek plac.

To efekt braku realizacji przez kierownictwo spólki da placowych, bdcych przedmiotem sporu zbiorowego. KKZZ wystosowal do zarzdu Intercity pismo z oczekiwaniem niezwlocznego przystpienia do rokowa z udzialem mediatora. Walne Konfederacji ustalilo równie kalendarium wyborcze. Struktury zakladowe KKZZ maj by wybrane do 15 kwietnia br., a struktury na poziomie spólek w dniach 18 kwietnia­20 maja 2011. Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze KKZZ odbdzie si natomiast w czerwcu. Delegaci wyrazili zgod na wydluenie do tego czasu kadencji wladz KKZZ. Walne Zebranie Delegatów zadecydowalo o wykluczeniu ze struktur Konfederacji MZZ Rewidentów Taboru w zwizku z nierealizowaniem uchwal WZD KKZZ i Rady KKZZ.

Protokól ustale ze spotkania kierownictwa witokrzyskiego Zakladu Przewozów Regionalnych w Kielcach reprezentowanego przez Pana Macieja Jurczenia, zastpc dyrektora zakladu z przedstawicielami zakladowych organizacji zwizkowych dzialajcych w PR Kielce w dniu 18 luty 2011 r. Ustalono: 1. Kierownictwo Zakladu podjlo decyzj o wycofaniu si z dotychczas prowadzonych dziala majcych na celu zmniejszenie zatrudnienia o okolo 50 etatów. Nie bd prowadzone adne dzialania majce doprowadzi do ograniczenia stanu zatrudnienia z wyjtkiem odej naturalnych. 2. Zloone owiadczenia przez pracowników o wyraeniu zgody na wicej ni jedno miejsce pracy zostaj anulowane. 3. Kierownictwo Zakladu potwierdza zgloszone potrzeby zatrudnieniowe w iloci 323 etatów rednioroczne w 2011 roku. Nie przewiduje si adnych zwolnie z wyjtkiem odej naturalnych. 4. Zwizki zawodowe stoj na stanowisku i istnieje pilna konieczno wdroenia dziala dotyczcych równowaenia pracy eksploatacyjnej druyn pocigowych na poziomie Spólki. Obecni na spotkaniu przedstawiciele ponadzakladowych struktur zwizków zawodowych w osobach: Prezydent ZZM Leszek Mitek, Przewodniczcy ZZDK w RP Jacek Drodziel, Wiceprzewodniczcy MKK NSZZ ,,Solidarno" Andrzej Pabiaski potwierdzaj, e pilnie wystpi do Zarzdu Spólki Przewozy Regionalne o podjcie prac nad zrównowaeniem pracy eksploatacyjnej w skali Spólki, majcej doprowadzi do efektywnego wykorzystania pracowników druyn pocigowych. Ze wzgldu na chorob Dyrektora zakladu Pani Edyty Szczepanik, Zaklad reprezentowany jest jednoosobowo przez Pana Macieja Jurczenia ­ zastpc Dyrektora.

10 Glos Maszynisty 3/2011

OFERTA

PRACY

W zwizku z planami prywatyzacji spólek Grupy PKP, Zwizek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce pilnie poszukuje:

TLUMACZY JZYKA CHISKIEGO I JZYKA ARABSKIEGO

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i dobre wynagrodzenie. Wymagana pelna dyspozycyjno. Dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku bdzie niekwestionowanym atutem. Termin skladania aplikacji ­ 1.04.2011 r. Zwizek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, ul. Grójecka 17, 02­021 Warszawa

Glos Maszynisty 3/2011

11

Z PRAC SEKTORÓW

SEKTOR PRZEWOZÓW PASAERSKICH ZZM

Zaostrzenie konfliktu z PKP Intercity

Rada Sektora wyrazila stanowczy sprzeciw wobec lamania elementarnych standardów przez pracodawc, co skutkowalo wprowadzeniem w spólce Regulaminów Wynagradzania i Regulaminów Pracy. Zdaniem Rady stalo si to z naruszeniem zasad dialogu spolecznego i niezgodnie z prawem.

W zwizku z biec sytuacj, Rada Sektora zwrócila si z pismem do p.o. prezesa PKP Intercity Lucyny Krawczyk, w którym zwraca uwag na nastpujce kwestie: 1. Pracodawca w Regulaminach Wynagradzania i Regulaminach Pracy polczyl organizacje i porzdek w procesie pracy oraz zwizane z tym prawa i obowizki pracownika. Takie lczenie postanowie Regulaminów wywoluje skutki prawne w odniesieniu do kwestii ustalenia wspólnego stanowiska wynikajcego z art. 1042 Kodeksu pracy oraz wyroku SN z dnia

Fot. G. Moc

21.03.2001 r. I PKN 320/00, OSNP 2002/24/599, które wskazuj, e takie postanowienia nie maj mocy wicej. 2. Dzialajc na podstawie art. 30 ust.5 Ustawy o zwizkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. prowadzc dialog spoleczny, wystpujc o przedstawienie stanowiska w kwestii projektu Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Pracy, pracodawca ma obowizek w ustalonym terminie (o czym stanowi art. 104 2 Kp), doprowadzi do uzgodnienia ze wszystkimi zwizkami treci powyej wymienionych przepisów prawa

Rada Sektora Przewozów Pasaerskich ZZM apeluje do swoich czlonków zatrudnionych w PKP Intercity S.A. oraz do wszystkich pracowników druyn trakcyjnych o nastpujce dzialania, poczwszy od 1 marca 2011 r., polegajce na: ­ szczególowym odpisywaniu wszelkich usterek, braków i nieprawidlowoci wystpujcych podczas eksploatacji pojazdów trakcyjnych; ­ rygorystycznym przestrzeganiu postanowie zapisów instrukcji Bt-1 i Bt-2; ­ nie wyraaniu zgody na zmiany w indywidualnych rozkladach czasu pracy pracowników druyn trakcyjnych, za wyjtkiem pracy ponad czas harmonogramowy, ale nie zwizany ze zmiany zaplanowanego harmonogramu; ­ dania wydania karty Mt-514 w przypadku wdroenia dochodzenia z jakichkolwiek przyczyn i pokwitowania czasu wynikajcego z tego tytulu. Wszystkie organizacje zakladowe ZZM w PKP Intercity S.A. zlo niezwlocznie skargi na postpowanie pracodawców w poszczególnych Okrgowych Inspektoratach Pracy, odpowiednich lokalizacj dla siedzib pracodawców. pracy. Ponadto pracodawcy zlekcewayli obowizek wystpienia o uzgodnienie treci Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Pracy do organizacji reprezentatywnych w rozumieniu art. 241 2 Kp. W tym przypadku wszyscy pracodawcy spólki PKP Intercity S.A. zlamali obowizujce prawo. 3. Wprowadzone zapisy w aneksach do Regulaminu Wynagra-

12

Glos Maszynisty 3/2011

Z PRAC SEKTORÓW

dzania oraz w Regulaminie Pracy, spowodowaly obnienie wynagrodzenia dla czci pracowników. W takim wypadku pracodawcy nie dopelnili nie tylko wymaganego art.30 ust. 5 Ustawy o zwizkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r. postpowania, ale równie nie postpili zgodnie z postanowieniem art. 42 § 1 Kp. Dzialania pracodawców spowodowaly od 17 lutego 2011 r. wrczanie pracownikom druyn trakcyjnych wypowiedze dotychczasowych warunków pracy, zmieniajcych wprowadzone przez samego pracodawc zmiany w sposobie wyplaty dodatku kilometrowego. 4. Brak dialogu spolecznego pracodawców z dzialajcymi na terenie Zakladów Spólki organizacjami zwizkowymi. Doskonalym, ale niestety negatywnym przykladem jest brak dialogu w Zakladzie Centralnym PKP Intercity S.A. Ostatnie spotkanie z Dyrektorem Zakladu mialo miejsce 16 listopada 2010 r.! 5. Z niepokojem obserwujemy wypowiadanie umów o prac pracownikom druyn trakcyjnych przy biernej postawie pracodawców. Ju dzi wida braki kadrowe w druynach trakcyjnych. wiadczy o tym ilo wypracowanych godzin nadliczbowych w miesicu styczniu. S przypadki wypracowania 50 nadgodzin przy normie rocznej 150 i jednoczesnym wstrzymaniu realizacji zaleglych i biecych urlopów. 6. Wielokrotnie zglaszane nieprawidlowoci w wyliczaniu nalenoci za prac pracowników druyn trakcyjnych nie s eliminowane, a skala nieprawidlowoci i nie wyplacania nalenoci we wlaciwych wysokociach, przy panujcym obecnie dodatkowo balaganie prawnym, powoduje dalsze straty finansowe pracowników druyn trakcyjnych. W zwizku z powyszym Rada Sektora Przewozów Pasaerskich ZZM wysunla nastpujce dania: a) wdroenia Regulaminów Wynagradzania w treci zgodnej z podpisanym przez ZZM Zakladowym Ukladzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników PKP Intercity S.A. oraz zastosowania Protokolu wprowadzajcego dla pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzce w sklad PKP Intercity (oba dokumenty z 27.07.2010 r.) b) zapewnienia ze strony pracodawcy realizacji obowizków okrelonych w art. 94 Kp. c) rozpoczcia rozmów z KKZZ nad systemowym wzrostem plac w zakladach spólki. d) rozpoczcia rozmów w sprawie przebudowy struktury wynagrodzenia pracowników druyn trakcyjnych. e) zawarcia z pracownikami zatrudnionymi na czas okrelony umów o prac na czas nieokrelony. Rada Sektora, którego pracami kieruje Piotr Rybikowski, zwrócila si do kierownictwa spólki o pilne udzielenie odpowiedzi na wystosowane pismo. Specjalny apel skierowala take do czlonków ZZM. Publikujemy go obok.

SEKTOR SPÓLEK SAMORZDOWYCH

W imi bezpieczestwa

Kierownictwo sektora wystpilo do zarzdu Przewozów Regionalnych o zrównowaenie pracy trakcyjnej na terenie obslugiwanym przez spólk.

Przewodniczcy SSP Slawomir Centkowski zwrócil si do czlonka zarzdu PR Roberta Nowakowskiego o zrównowaenie pracy trakcyjnej poprzez przesuwanie obslugi pocigów midzy poszczególnymi zakladami na terenie wszystkich województw, w których PR wiadczy uslugi przewozowe. Domaga si wyeliminowania bezkarnego, jak dotychczas, procederu zwizanego z przekraczaniem iloci nadgodzin. ­ To ewidentne zlamanie postanowie art. 151 par. 2 i 3 Kodeksu pracy ­ mówi szef sektora. A zarazem zwraca uwag na fakt, e przekroczenie godzin nadliczbowych na stanowisku maszynisty (rednia w niektórych zakladach wynosi ponad 200 godzin!) to zagroenie bezpieczestwa w ruchu ldowym, wice si z sankcjami okrelonymi w Kodeksie karnym. Wnosi wic o uporzdkowanie tych spraw przez zarzd PR i wycignicie konsekwencji slubowych wobec osób za nie odpowiedzialnych do koca marca tego roku. Niedobór pracowników druyn trakcyjnych sprawia, e w wielu miejscach zwyczajnie zaczyna brakowa maszynistów do obslugi pocigów. Problem bdzie si zreszt poglbial, ze wzgldu na redni wieku maszynisty oraz nabyte uprawnienia do emerytur pomostowych dla tej grupy zawodowej. Szkoda, e pracodawcy zamiast si z nim wreszcie zmierzy i mu przeciwdziala, szukaj jedynie doranych rozwiza. Eksploatujc przy tym do granic moliwoci pracowników i stwarzajc realne zagroenie dla bezpieczestwa ruchu (R) kolejowego.

Glos Maszynisty 3/2011 13

PRAWO

Zamiatanie pod dywan

W oparciu o te same przepisy ruchu kolejowego oraz identyczny material dowodowy kolejowa komisja powypadkowa i powolany przez prokuratur biegly sdowy doszli do calkowicie odmiennych wniosków kocowych. Kuriozalne, ale przypadku w tym adnego nie ma.

Przypomnijmy, kolejowa komisja powypadkowa uznala, e bezporedni przyczyn wypadku pocigu nr 8102 na stacji Krzewie 12.12.2008 r. bylo przekroczenie o 77 km/h dopuszczalnej prdkoci w odniesieniu do wskazania semafora, co wskazywaloby na bld lecy po stronie maszynisty. Biegly sdowy w opinii opracowanej na zlecenie prokuratury uznal natomiast: ,,e maszynista nie popelnil bldu w prowadzeniu pojazdu trakcyjnego. Fakt ten wynika z analizy zebranej dokumentacji". Nie dopatrzyl si zatem winy ze strony maszynisty ­ pracownika przewonika. konywanych w dniu 12.12.2008 r. A zgodnie z instrukcjami Ir-2 i Ir-3 podstaw rozpoczcia robót w stacji jest opracowanie aktualnego tymczasowego regulaminu stacji oraz udzielenie zgody przez dyurnego ruchu. Idmy dalej. W paragrafie 37 ust. 11 instrukcji Ir-1 ­ o prowadzeniu ruchu pocigów ­ znajduje si zapis: "O zmianie toru wjazdowego i wyjazdowego dla pocigów pasaerskich naley ponadto zawiadomi zainteresowanych pracowników wlaciwych przewoników. Sposób powiadomienia zainteresowanych pracowników naley okreli w regulaminie technicznym". Komisja powypadkowa w protokole ustale kocowych stwierdzila cyt.: ,,zapisy tego postanowienia s niecisle i mog skutkowa niewlaciw interpretacj". Zgodnie z przepisami targany wtpliwociami jej przewodniczcy powinien w imieniu komisji zwróci si do autora przepisu o wydanie ,,interpretacji wlaciwej". Zamiast tego przyjl interpretacj wlasn ­ niekorzystn dla przewonika, jak to czsto bywa. Ponadto zarzdca infrastruktury nie dopelnil prawdopodobnie obowizków w czci dotyczcej zawarcia zapisu w regulaminie technicznym stacji Krzewie oraz sposobu przekazania powiadomienia jak i wykazu osób, którym informacj nalealo przekaza. W protokole ustale kocowych nie ma odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zarzdca infrastruktury wypelnil obowizek poinformowania przewonika o zmianie toru wjaz-

Autor ­ przewodniczcy Komisji Obrony Praw Pracowniczych ZZM sluy porad pod numerem telefonu 0 667 640 005.

Pelna niezaleno

Wedlug unijnych dyrektyw (2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, art.21) najwaniejszym czynnikiem dla prawidlowoci ustalenia okolicznoci i przyczyny wypadku jest pelna niezaleno czlonków komisji powypadkowej pod wzgldem organizacyjnym, prawnym i decyzyjnym od zarzdcy infrastruktury. Tymczasem w skladzie kolejowej komisji powypadkowej powolanej na okoliczno wypadku zarówno przewodniczcy, jak i wikszo czlonków byla pracownikami zalenymi i podleglymi slubowo zarzdcy infrastruktury. Taki stan rzeczy umoliwia usprawiedliwianie wlasnych niedocigni. W tym konkretnym przypadku nie zostal np. opracowany tymczasowy regulamin techniczny prac remontowych w torach stacyjnych stacji Krzewie na zakres prac wy14 Glos Maszynisty 3/2011

dowego w stacji Krzewie w dniu 12.12.2008 r. Nie wiadomo, czy w ogóle go wypelnil. Calkowicie odmienne podejcie do tej okolicznoci wypadku i odbioru treci par. 37 ust. 11 instrukcji Ir-1 przedstawil biegly sdowy. Stwierdzil, e ,,zapis ten nie okrela kto i kogo ma powiadomi. Z analizy dokumentów wynika, e dyurny ruchu mial poczucie potrzeby powiadamiania maszynistów, o czym wiadczy fakt, e powiadomil maszynist poc. 7180 i próbowal powiadomi maszynistów pocigów 6102, 81008 a take 8102." Biegly wnioskuje zatem, e ,,powiadomienie maszynisty poc. Nr 8102 poprzez radiotelefon o zmianie toru wjazdowego moglo spowodowa uniknicie wypadku lub co najmniej zmniejszenie jego skutków". Jedna rzecz nie ulega przy tym wtpliwoci ­ zapisy par. 37 ust 11. s le opracowane, bo umoliwiaj dowoln interpretacj.

A ,,peelce" malo

Niezrozumiale stanowisko w sprawie informowania przez dyurnego ruchu drog radiow maszynisty o zmianie toru wjazdowego zajly PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W pimie Nr IES17200-38/09/10 z dnia 19.03.2010 r. skierowanym do przewoników kolejowych czytamy: ,,informacja przekazana przez dyurnego ruchu bylaby informacj dodatkow natomiast podstaw prowadzenia ruchu s obrazy nadawane przez sygnalizatory, uwaamy, e proponowana

PRAWO

zmiana przepisu jest niezasadna". By moe dla PKP PLK S.A. kwestia zwikszenia bezpieczestwa ruchu kolejowego nie jest spraw priorytetow. By moe musi jeszcze doj do paru wypadków, aby wnioski kocowe o obowizku informowania maszynisty o zmianie toru wjazdowego zostaly potraktowane powanie. Najwyraniej wypadki na stacjach Zarzeka, Teresin i Krzewie to dla PLK cigle za malo. Zarzdzajcy infrastruktur oraz agendy zajmujce si bezpieczestwem na kolei powinny zaj zdecydowane i jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Kolejn nieprawidlowoci w pracy komisji majc bezporedni wplyw na ustalenie przyczyny wypadku byla niewyjaniona okoliczno dotyczca oslony zamknicia toru nr 2 na stacji w Krzewie tarcz D1 ,,Stój". Stanowisko bieglego w przedmiotowej sprawie brzmi: ,,Mona przyj jako bardzo prawdopodobne, e stojca przy torze, na pewnej wysokoci ok. 1,5 m od powierzchni toru tarcza, w ksztalcie czerwonego prostokta z bial obwódk, zostalaby zauwaona przez maszynist i spowodowala jego reakcj, pozwalajc na uniknicie lub zminimalizowanie skutków wypadku. Pomimo bardzo wnikliwej analizy dokumentacji biegly nie znalazl adnych materialów, które potwierdzaly by zeznanie toromistrza o ustawieniu tarczy D1". Ale dla komisji powypadkowej wystarczajcym materialem dowodowym dla wyjanienia nieoznakowania miejsca robót tarcz D1 jest stwierdzenie toromistrza, e tarcz D1 ustawil. Na usprawiedliwienie braku jej widocznoci przez maszynist poc. nr 8102 wystarczylo owiadczenie zainteresowanego cyt.: ,,wracajc w kierunku nastawni centralnej ,,KW" stacji Krzewie po zakoczeniu prac stwierdzilem, e tarcza D1 ,,Stój" leala na lawie torowiska. Tarcz D1 zabralem do schroniska". To naruszeniem postanowie par. 62 instrukcji D1- dotyczcego ,,oslony miejsca robót". Czy fakt, e zarzdca infrastruktury jest bezporednim przeloonym toromistrza, ma w tym przypadku znaczenie? Obecnoci tarczy D1 na gruncie nie potwierdzil zreszt aden inny maszynista ani pracownik zeznajcy w sprawie. Przedstawiciele przewonik, w komisji take zglosili swoje zastrzeenia na t okoliczno. O dziwo nie ujto ich w protokole kocowym, cho kade zgloszone przez czlonka komisji zdanie odrbne odnoszce si do ustale komisji powinno by odnotowane w protokole, zgodnie z par. 15 ust. 2 Rozporzdzenia Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie powanych wypadków wypadków i incydentów na liniach kolejowych (Dz. U. nr 89 poz. 593). nowej komisji w zmienionym skladzie osobowym. Bolczk przewoników jest brak w skladzie komisji wlasnego przedstawiciela ­ eksperta z dziedziny automatyki i drogownictwa kolejowego. Nie maj wic moliwoci zweryfikowania, czy np. urzdzenia sterowania ruchem kolejowym dzialaly bez zarzutu, a okopcone styki przekanika w sterowni czy zawieszajcy si system komputerowy srk nie mial wplywu na zdarzenie. Zazwyczaj opis stan urzdze zwizanych z wypadkiem to domena pracownika zarzdcy infrastruktury, niejednokrotnie bezporednio lub porednio odpowiedzialnego za ich stan techniczny i prawidlow obslug. Ze swojej strony przewonicy powinni natomiast bardziej zadba o uczestników wypadków. Klania si tu brak fachowej opinii medycznej wydanej przez specjalist o stanie psychicznym takiego pracownika. Skladajc zeznania w szoku powypadkowym trudno np. maszynicie skupi si na szczególach i precyzyjnie opisa zdarzenie, co potem moe pokutowa. Jedn z przyczyn umoliwiajc wyciganie kracowo odmiennych wniosków kocowych z identycznego materialu dowodowego jest wic uprzywilejowana pozycja zarzdcy infrastruktury w skladzie komisji powypadkowej. Taki stan rzeczy umoliwia PLK ­ jako stronie w wypadku ­ ,,zamiatanie pod dywan" okolicznoci, które s niewygodne i obciajce. Najwyszy zatem czas na zmian zasad wyboru i powolywania przewodniczcego kolejowej komisji powypadkowej. W imi bezstronnoci i niezalenoci oraz celem poprawy bezpieczestwa ruchu kolejowego komisja powypadkowa powinna by calkowicie niezalena od zarzdcy infrastruktury.

Eugeniusz liwiski Przewodniczcy Komisji Obrony Praw Pracowniczych

Glos Maszynisty 3/2011 15

Rozpisane role

Nie pierwszy raz zwracamy uwag na fakt przyjmowania pozycji oskaryciela i sdziego w pracach komisji powypadkowej przez czlonków zarzdcy infrastruktury. A take przypisywaniu przez nich roli ,,podejrzanego" pozostalym uczestnikom wypadku reprezentowanym w komisji. Dlatego przedstawicielom przewonika w komisji zalecam skladanie zastrzee do protokolu kocowego w przypadku kadej wtpliwoci dotyczcej prawidlowego i bezstronnego ustalenia okolicznoci i przyczyny wypadku. Nie naley ulega naciskom, aby takich zastrzee nie sklada lub si z nich wycofa. Przypominam, e w przypadku podpisania i zloenia odrbnego zdania do protokolu kocowego ustale komisji przez jakiegokolwiek jej czlonka, jedynym prawnym dzialaniem Pastwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych jest obowizek powolania

LUDZIE

Ostatnia sluba

Maszynici z Opolskiego Zakladu Przewozów Regionalnych uroczycie poegnali koleg, który udal si na zasluon emerytur. Ostatni swój pocig Krzysztof Bartek poprowadzil 2 lutego br.

Urodzil si 22 lutego 1951 roku. Na kolej trafil 2 sierpnia 1980 roku, do punktu utrzymania lokomotyw w Kluczborku. Potem pracowal na stanowisku pomocnika maszynisty, a po ukoczeniu kursu na maszynist i zdaniu egzaminu 10.11.1987 r. rozpoczl prac na tym stanowisku. Najpierw w lokomotywowni pozaklasowej w Kluczborku. W 1997 roku lokomotywownia zostala wlczona do Zakladu Taboru w Tarnowskich Górach, a po dalszej reorganizacji w 1999 roku sekcja w Kluczborku zostala przekazana do Zakladu Taboru w Ostrowie Wielkopolskim. W wyniku realokacji maszynistów pomidzy poszczególne spólki Krzysztof Bartek rozpoczl prac w Opolskim Zakladzie Przewozów Regionalnych, gdzie pracowal do czasu przejcia na eme-

rytur. Ostatni pocig prowadzil 2 lutego 2011 ­ w kierunku Wroclawia nr 60125/4 relacji Kluczbork­Wroclaw i 66125/4 relacji Wroclaw Glówny­Kluczbork. W ZZM dzialal od chwili reaktywacji zwizku. Dal si zapamita jako aktywny czlonek. ­ Byl lubiany w rodowisku, chtnie pomagal innym w potrzebie ­ mówi o nim koledzy, którzy w podzice za wspólne lata pracy wrczyli mu album z ostatniej jazdy.

(JP)

Podpatrzone

Czlonkowie Komisji Mlodych ZZM podczas kolejnej edycji szkole finansowanych z unijnych rodków p. ,,Postawmy na komunikacj", które odbyly si w okolicach Warszawy pod koniec lutego.

16

Glos Maszynisty 3/2011

FORUM

Akcja krwiodawców

Kolejowy Klub Honorowych Dawców Krwi ,,Twoja Krew" w Lazach organizuje akcje oddawania krwi. Najblisza odbdzie si 12 kwietnia. Krew bdzie mona odda midzy godzin 9 a 12 w Zespole Szkól im. prof. Romana Gostkowskiego w Lazach przy ul. Fabrycznej 1a. Klub serdecznie zaprasza swoich czlonków oraz wszystkich chtnych w wieku 18-65 lat, z dowodem osobistym. ­ Wiesz e jeste zdrowy(a),nie jest Ci obojtny los wielu chorych ­ koniecznie wstp do nas! ­ zachcaj organizatorzy. Przypominaj take o zjedzeniu lekkiego posilku. Kolejne akcje odbd si 6 wrzenia i 8 listopada 2011 r.

Prezydent Zwizku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce W imieniu swoim jak i mojej rodziny skladam serdeczne podzikowania Radzie Krajowej, Prezydium Rady macierzystej organizacji, a w szczególnoci Komisji Obrony Praw Pracowniczych ZZM za pomoc w oczyszczeniu mojego dobrego imienia po wypadku kolejowym w miejscowoci Krzewie. Bez otrzymania pomocy ze strony organizacji ZZM niewtpliwie zostalbym uznany za winnego spowodowania wypadku. To Wasze dzialanie pozwolilo mi odzyska dobre imi i powróci w szeregi maszynistów, za co serdecznie wraz z rodzin dzikuj. Z powaaniem

ZZM na Facebooku

Tak jak zapowiadalimy, rozpoczlimy nadawanie na portalu Facebook. Zarejestrowanych uytkowników zachcamy do ,,polubienia" ZZM.

Facebook.com to serwis spolecznociowy wyposaony w aplikacje usprawniajce wzajemny kontakt midzy uytkownikami i umoliwiajcy im przesylanie informacji, zdj, filmów, tworzenie grup etc. Czyli calkiem poyteczne narzdzie, którego walory docenilo ju 500 mln ludzi na calym wiecie. Idc z duchem czasu uruchomilimy na Facebooku profil naszej organizacji pod nazw: ZZM Zwizek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Mona go znale wpisujc t nazw na wyszukiwarce lub klikajc na link na stronie internetowej www.zzm.org.pl . Z naszej zwizkowej strony www mona take dosta si na kanal RK ZZM na YouTube, który znajduje si pod adresem www.youtube.com/user/ rkzzm. Zamieszczone s tam m.in. filmy z rónych wydarze i fragmenty programów telewizyjnych. Kanal bdzie sukcesywnie uzupelniany, wic warto go subskrybowa, by otrzymywa informacje o kolejnych nowociach. Kanal i znajdujce si tam pliki wywietlono ju 3200 razy.

Kierownictwo PKP Cargo i kolejarskie zwizki zawodowe za podpisanie porozumienia placowego uruchamiajcego od kwietnia podwyki wynagrodze w spólce.

Pod semaforem

Listy

Masz ciekawe zdjcie, interesujce informacje, co Ci bulwersuje lub chcesz podzieli si wlasnymi przemyleniami? Napisz do nas: Glos Maszynisty, ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa lub wylij maila na [email protected] z tytulem wiadomoci: listy.

Glos Maszynisty 3/2011 17

Strona rzdowa i pracodawców Zespolu Trójstronnego ds. Kolejnictwa za brak porozumienia ze zwizkami zawodowymi i sprowokowanie do ogloszenia referendum strajkowego.

PO GODZINACH

HOOMOR

­ Panie kelner, jakie wino polecilby pan do tego dania ­ wytrawne, czy pólwytrawne? ­ Pan jest z t dam, która wlanie wychodzila do toalety? ­ Owszem. ­ W takim razie polecilbym wódk. *** Do firmy ubezpieczeniowej zglosil si rolnik po odszkodowanie za padl krow. Pani w okienku wypisujc kwit najpierw zadala kilka standardowych pyta ­ m.in. o imi i nazwisko, po czym pada pytanie o przyczyn zgonu. Rolnik wybalusza oczy. ­ H? ­ Przyczyna zgonu ­ powtórzyla pani z okienka. Wyraz twarzy klienta jasno sygnalizowal, e nie rozumie pytania. Urzdniczka spróbowala inaczej. ­ Na co panu padla ta krowa? Rolnik znów wybalusza oczy. ­ Na gnój! ­ wybkal. *** U lekarza. ­ Panie doktorze! Czuje si jakbym miala w sobie nowe ycie! ­ To dobrze si pani czuje. Ma pani tasiemca... *** Przychodzi facet do urzdu pracy i mówi: ­ Dzie dobry! Czy jest jaka praca? ­ Oczywicie! Pensja 10 tys.zlotych, samochód slubowy, komórka... ­ Pani artuje? ­ Tak, ale to pan zaczl...

fraszki jerzego szulca

*** Chlopak prosi koleank: ­ Daj mi swoje zdjcie. ­ Mylisz, e jeste taki sprytny! Brakuje ci jednego pokemona do kolekcji, tak? ­ Nie, chcialem tylko sobie zrobi kanapk z pasztetem.

Kcik filatelistyczny

Zima w tym roku byla wyjtkowo dluga, mrona i niena, szczególnie w Europie i w USA. Wlanie ze Stanów Zjednoczonych pochodzi kartka pocztowa wyslana 6 marca 1987 roku z Milwaukee w stanie Wisconsin. Ciekawostk waloru jest ten sam typ parowozu amerykaskiego konstruktora Thomasa Rogera z 1870 roku o ukladzie osi 4 ­ 4 ­ 0, widniejcy na znaczku oraz na czci ilustracyjnej kartki pocztowej. Na uwag zasluguje duy zgarniacz zamontowany z przodu parowozu, bardzo przydajcy si w czasie przejazdu pocigu przez zaspy niene. (amur)

18

Glos Maszynisty 3/2011

PO GODZINACH

KRZYÓWKA NR 3/2011

Rozwizania krzyówki nr 3 prosimy nadsyla do 5 kwietnia 2011 r. pod adresem: Grójecka 17, 02-021 Warszawa lub mailem: [email protected] z dopiskiem ,,Krzyówka nr 3". Za prawidlowe rozwizanie rozlosujemy nagrod-niespodziank. Rozwizanie Krzyówki nr 2: ,,Linia hutnicza szerokotorowa". Weekend dla 2 osób w wybranym orodku spólki Natura Tour wylosowal Ryszard Maruszczyk ze Strzebinia. Gratulujemy, informacj wylemy poczt. Przypominamy, e warunkiem wzicia udzialu w losowaniu jest dolczenie pisemnej zgody na udostpnienie i przetwarzanie danych osobowych.

Biuletyn Zwizku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Wydawca: Rada Krajowa Zwizku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, tel. (0-22) 474 26 15, fax (0-22) 474 26 16, tel. kol. 922 474 26 15 lub 16 e-mail: [email protected] Redaktor naczelny: Rafal Zarzecki, zespól redakcyjny: Adam Murawski, Eugeniusz liwiski, Grzegorz Moc, druk: Drukarnia Kolejowa Kraków

NIECH NAS LCZY HONOR I WI ZAWODOWA

www.zzm.org.pl

Redakcja nie zwraca materialów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji, a take zmiany tytulów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre publikacji i oglosze platnych. Na okladce: Okolice Warszawy Zach.

Fot. G. Moc

19

Glos Maszynisty 3/2011

Natura Tour

najczciej wybieran ofert

Wielkanoc

Weekend majowy

A promocyjne ceny ju od czerwca!

Super Promocje dla emerytów, studentów, oraz matek z dziemi

Information

gm03_2011.indd

20 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

25019


Notice: fwrite(): send of 218 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531